Clatronic MWG 792 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Clatronic MWG 792. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Clatronic
  • Product: Magnetron
  • Model/naam: MWG 792
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Hongaars, Arabisch

Inhoudsopgave

Pagina: 2
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора •
3
MWG792_IM 25.09.2018
Pagina: 3
ACHTUNG:
• Entfernen Sie keine montierten Teile aus dem Garraum und von der
Innenseite der Tür!
• Entfernen Sie in keinem Fall Folien auf der Innenseite der Tür!
• Auch die Glimmerscheibe (10) im Garraum ist Bestandteil des
Gerätes und darf nicht entfernt werden. Sie schützt das dahinter be-
findliche elektronische Bauteil vor Verschmutzungen.
LET OP:
• Verwijder geen vast gemonteerde onderdelen uit de gaarruimte en
niets van de binnenzijde van de deur!
• Verwijder in geen geval folie die op de binnenzijde van de deur is
aangebracht!
• De mica plaat (10) maakt ook deel uit van het apparaat en mag niet
verwijderd worden. Het beschermt de elektronische component die
zich hierachter bevindt tegen vuil.
ATTENTION :
• Ne démontez jamais aucun pièce de l’intérieur de l’appareil ni de
l’intérieur de la porte !
• N’enlevez en aucun cas les feuilles du côté intérieur de la porte !
• La feuille micacée (10) fait également partie de l’appareil et ne doit
pas être enlevée. Elle protège de la poussière le composant électro-
nique situé derrière elle.
ATENCIÓN:
• ¡No retire ningunas piezas montadas del espacio interior de cocción
o de la parte interior de la puerta!
• Se ruega no retirar de ninguna manera la hoja de plástico que hay en
la parte interior de la puerta.
• La plancha de mica (10) también forma parte del aparato y no debe
sacarse. Protege el componente electrónico que tiene detrás de la
suciedad.
ATTENZIONE:
• Non togliere pezzi montati nella camera di cottura e dal lato interno
dello sportello!
• Non togliere mai pellicole dall’interno dello sportello!
• Il foglio mica (10) è parte del dispositivo e non deve essere rimosso.
Protegge da sporco il componente elettronico situato dietro.
CAUTION:
• Do not remove any installed parts from inside the oven or anything
from the inside of the door!
• The foils on the inside of the door must not be removed!
• The mica sheet (10) is also part of the appliance and must not be
removed. It protects the electronic component located behind it from
dirt.
UWAGA:
• Proszę nie usuwać żadnych zamontowanych części z komory ku-
chenki i niczego z wewnętrznej strony drzwiczek!
• W żadnym wypadku proszę nie usuwać folii na wewnętrznej stronie
drzwiczek!
• Tarcza ochronna (10) jest również częścią urządzenia i nie wolno jej
usuwać. Chroni zespoły elektroniczne przed zabrudzeniem.
VIGYÁZAT:
• Semmit ne vegyen ki a készülék főzőteréből és az ajtó belső oldalá-
ból!
• Az ajtó felső oldalán lévő fóliát semmiképpen ne távolítsa el!
• A csillám lap (10) szintén a készülék része, és nem szabad eltávolí-
tani. Védi a mögötte található elektronikát a szennyeződéstől.
ВНИМАНИЕ:
• Ни в коем случае не удаляйте какие-либо прикрученные детали
из духовки или с дверцы печи!
• Ни в коем случае не удаляйте защитную фольгу с внутренней
стенки дверцы!
• Листовой миканит (10) также является частью прибора и его
нельзя убирать. Оно защищает электронные компоненты, распо-
ложенные под ним, от загрязнений.
:‫تنبيه‬
•
!!‫الباب‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫يشء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫الفرن‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫ُركبة‬‫مل‬‫ا‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫الة‬‫ز‬‫بإ‬ ‫تقم‬ ‫ال‬
•
!‫الداخل‬ ‫من‬ ‫بالباب‬ ‫املوجودة‬ ‫املعدنية‬ ‫الرقائق‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫عدم‬ ‫يجب‬
•
‫العنرص‬ ‫تحمي‬ ‫فهي‬ ‫التها‬‫ز‬‫إ‬ ‫عدم‬ ‫ويجب‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ء‬‫جز‬ )10( ‫امليكا‬ ‫صفيحة‬ ‫ُعد‬‫ت‬
.‫إليه‬ ‫األوساخ‬ ‫وصول‬ ‫من‬ ‫خلفها‬ ‫الكائن‬ ‫اإللكرتوين‬
4
Pagina: 13
14
MWG792_IM 25.09.2018
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van
beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt.
Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het
apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel-
risico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen...................................................3
Algemene opmerkingen...........................................................................14
Belangrijke veiligheidsinstructies!.........................................................14
Tekens en symbolen op het apparaat....................................................16
Overzicht van de bedieningselementen.................................................16
Opmerkingen voor het gebruik...............................................................16
Aanwijzingen voor het gril- en combibedrijf............................................16
Geschikt magnetronserviesgoed............................................................16
Wetenswaardigheden over het magnetronbedrijf..................................17
Ingebruikname..........................................................................................17
Installatie-aanwijzingen...........................................................................17
Voorbereiding..........................................................................................17
De magnetron bedienen...........................................................................17
Koken onderbreken of annuleren...........................................................17
Verwarmen.................................................................................................17
Verwarmingstabel...................................................................................18
Koken.........................................................................................................18
Handige kooktips....................................................................................18
Kooktabel................................................................................................18
Grillen.........................................................................................................19
Magnetron en grill combinatiemodussen..............................................19
Tips voor het gebruik van de combi-stand..............................................19
Ontdooien..................................................................................................19
Reiniging....................................................................................................20
Binnenruimte...........................................................................................20
Buitenwanden.........................................................................................20
Toebehoren.............................................................................................20
Geur........................................................................................................20
Ovenverlichting.......................................................................................20
Probleemoplossen....................................................................................20
Technische gegevens...............................................................................21
Verwijdering...............................................................................................21
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”............................................21
Algemene opmerkingen
Lees voor de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst
zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de
kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de
handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorge-
schreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel
gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe
zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en
scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen.
Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek
aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet ge-
bruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel
het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit
de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade
worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat
niet meer worden gebruikt.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos,
piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar
voor verstikking!
Belangrijke veiligheidsinstructies!
A.u.b. zorgvuldig doorlezen en voor verder gebruik bewaren.
WAARSCHUWING:
• De magnetron is bestemd voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van voedsel of kle-
ding of het verwarmen van elektrische verwarmingskussen, slippers, sponzen, natte poetslappen of dergelijke kan
verwondingen, verbranding, of brand veroorzaken.
• De magnetron is niet bedoeld voor het verwarmen/verhitten van levende dieren.
• Wanneer de deur of de deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het kookapparaat niet worden bediend voordat het
door daarvoor opgeleid persoon is gerepareerd.
• Repareer het apparaat in geen geval zelf, maar neem contact op met een geautoriseerde vakman. Het is voor
iedereen, behalve voor de vakman, gevaarlijk onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren die een
verwijdering van de afdekking vereisen. De afdekking waarborgt de bescherming tegen stralenbelasting door mag-
netronenergie.
• Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of een erkende
vakman, om elk risico te vermijden.
• Verhit de vloeistoffen niet in gesloten kommen of glazen. EXPLOSIEGEVAAR!
Pagina: 14
15
MWG792_IM 25.09.2018
WAARSCHUWING:
• Plaats uw magnetron niet in een kast.
• Het apparaat vereist voldoende ruimte voor luchtcirculatie om goed te kunnen functioneren. Laat een afstand van
30cm boven, 10cm aan de achterkant en 10cm aan beide zijden van het apparaat vrij. Dek het apparaat niet af.
Blokkeer de opening van het apparaat nooit. De poten mogen niet verwijderd worden.
• Plaats het apparaat met de achterkant naar een muur.
• Het apparaat en de bereikbare onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorzichtigheid is geboden om het aan-
raken van verwarmingselementen te voorkomen. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op afstand gehouden worden,
tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
• Gebruik alleen geschikt serviesgoed zoals: glas, porselein, keramiek, hittebestendig kunststof- of speciaal magne-
tronserviesgoed.
• Metalen containers zijn niet toegestaan voor het verwarmen van voedsel en dranken in de magnetron. Let op de
aanwijzingen in het hoofdstuk “Geschikt magnetronserviesgoed”.
• Bij het opwarmen of koken van maaltijden in brandbare materialen zoals kunststof- of papierbakjes moet de mag-
netron vaak worden gecontroleerd vanwege een mogelijk brandgevaar.
• In geval van rookontwikkeling dient het apparaat uitgeschakeld en de netstekker uit de contactdoos getrokken
te worden. Houd de deur gesloten om eventueel optredende vlammen te verstikken.
• De inhoud van babyflesjes en potjes met kindervoeding moet worden omgeroerd of geschud en de temperatuur
moet voor gebruik worden gecontroleerd. Er bestaat gevaar voor verbranding!
• Gebruik pannenlappen of ovenhandschoenen bij het verwijderen van het serviesgoed. VERBRANDINGSGEVAAR!
• Maaltijden met schil of huid zoals eieren, worstjes, gesloten conserveren in een glas enz. mogen niet in magne-
tronapparaten worden verwarmd omdat ze kunnen exploderenzelfs als de verwarming door de magnetron al is
beëindigd.
WAARSCHUWING: Kookvertraging!
Bij het koken en vooral bij het na verwarmen van vloeistoffen (water) kan het gebeuren dat de kooktemperatuur
weliswaar bereikt is, maar de daarvoor karakteristieke stoombellen nog niet opstijgen. De vloeistof kookt niet gelijk-
matig. Deze zogenaamde kookvertraging kan bij het verwijderen van de beker of kom door een lichte trilling tot een
plotselinge stoombelvorming en daarmee tot overkoken leiden. Gevaar voor verbranding! Om een gelijkmatig koken
te bereiken dient u een glasstaaf of een soortgelijk, niet-metalen voorwerp in de beker of kom te plaatsen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of wor-
den geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn
en begeleid worden.
• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Wanneer het/de deurframe/deurafdichtingen en aangrenzende delen verontreinigd zijn, dienen deze met een voch-
tige doek te worden gereinigd.
• Reinig de magnetron regelmatig en verwijder de levensmiddelresten uit de binnenruimte.
• Wanneer het apparaat niet regelmatig wordt gereinigd, kan het oppervlak onherstelbaar worden beschadigd, hetgeen
de levensduur van het apparaat kan verkorten en tot gevaarlijke situaties kan leiden.
• Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur te reinigen. U zou kras-
sen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Dit kan het glas vernietigen.
• Stoomreinigers mogen niet worden gebruikt.
• Volg ook de instructies die nader zijn beschreven in het hoofdstuk “Reiniging”.
• Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningsysteem.
• Dit apparaat is geschikt voor:
- het verwarmen en garen van vaste of vloeibare voedingsmiddelen;
- het gratineren en grillen van vaste voedingsmiddelen.
Pagina: 15
16
MWG792_IM 25.09.2018
Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
- in stafkeukens van winkels, kantoren, en andere industriële ruimten;
- door de gasten in hotels, motels en andere huisvestingsfaciliteiten;
- op agrarische landgoederen;
- in bed and breakfasts.
Tekens en symbolen op het apparaat
Er is een waarschuwingssymbool aan de bovenkant van de magnetron bevestigd:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Verbrandingsgevaar!
De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan erg hoog worden tijdens en na het gebruik.
Let ook op het waarschuwingsetiketten op de magnetron: Vertaling:
WARNING Waarschuwing
1: MICROWAVE AND HIGH VOLTAGE INSIDE. BE
SURE NOT TO REMOVE THE ENCLOSURE.
2: THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A
GROUNDED PLUG FOR YOUR PROTECTION
AGAINST POSSIBLE SHOCK HAZARDS AND
SHOULD BE CONNECTED TO A PROPERLY
GROUNDED OUTLET.
3: THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY
PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
4: DISCONNECT POWER PLUG BEFORE SERVICING.
REMOVAL OF THE ENCLOSURE WITH PRODUCT
ENERGIZED COULD EXPOSE SERVICEMEN TO
HAZARDOUS HIGH VOLTAGE POTENTIAL.
1: Microgolven en hoogspanning in dit apparaat. Zorg
ervoor dat de behuizing niet verwijderd wordt.
2: Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker om
u tegen het risico van mogelijke schokken te bescher-
men en moet worden aangesloten op een correct
geaard stopcontact.
3: Het onderhoud van dit apparaat moet uitsluitend
worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde
servicemedewerkers.
4: Haal voor het onderhoud de stekker uit het stopcon-
tact. Het verwijderen van de behuizing terwijl het pro-
duct is aangesloten zou servicemedewerkers mogelijk
aan hoogspanningsgevaar bloot kunnen stellen.
Microwave energy: Do not remove this cover! Magnetron energie: Verwijder deze afdekking niet!
Overzicht van de bedieningselementen
1 Schakelklok
2 Functieschakelaar
3 Deuropener
4 Aandrijfas
5 Geleidering
6 Roterende glasplaat
7 Rooster
8 Deurgrendel
9 Kijkvenster
10 Mica plaat
Opmerkingen voor het gebruik
Aanwijzingen voor het gril- en combibedrijf
• Omdat voor het gril- en combibedrijf stralingshitte wordt gebruikt, mag
u alleen hittebestendig serviesgoed gebruiken. Plastic bakken zijn niet
geschikt.
• Bij het gebruik van alleen de grilfunctie kunt u ook metalen of alumi-
nium serviesgoed gebruiken - dit is echter niet toegestaan bij combi- of
magnetronbedrijf.
• Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de behuizing. Deze
wordt heet. Laat de ventilatieopeningen altijd vrij.
• Gebruik het grilrooster om het te grillen product dichter naar het ver-
warmingselement te voeren.
Geschikt magnetronserviesgoed
• Het ideale materiaal voor het gebruik in de magnetron is doorzichtig
en zorgt ervoor dat de magnetronstralen de gerechten gelijkmatig
verhitten.
• Ronde/ovale schalen en borden zijn beter geschikt dan hoekige, want
het gerecht in de hoeken kan overkoken.
LET OP:
Explosiegevaar bij afgesloten servies.
• Open gesloten schalen voor het koken of verwarmen.
• Prik met een vork een aantal gaten in afdekfolie.
LET OP: Vonkvorming en brandgevaar!
• Magnetrons kunnen niet door metaal doordringen. Dienovereenkom-
stig kunnen er geen metalen containers of borden in de magnetron
worden gebruikt.
• Gebruik geen schalen van gerecycled papiermateriaal. Deze kunnen
namelijk geringe aandelen metaal bevatten, hetgeen tot vonkover-
slag of brand zou kunnen leiden.
Pagina: 16
17
MWG792_IM 25.09.2018
De volgende lijst helpt u bij de keuze van geschikt magnetronserviesgoed
vereenvoudigd.
Materiaal
Geschikt voor
magnetron grill combinatie*
Hittebestendige schalen, bekers en
kommen van glas
ja ja ja
Niet-hittebestendige schalen, bekers
en kommen van glas
nee nee nee
Hittebestendige schalen, bekers,
kommen, borden van keramiek
ja ja ja
Voor magnetrongebruik geschikte
plastic schalen, bekers of kommen
ja nee nee
Keukenpapier ja nee nee
Metalen of aluminium ovenschalen nee ja nee
Grilrooster nee ja nee
Aluminiumfolie en folieschalen of
-bekers
nee ja nee
*) Combinatie van magnetron met grill
Wetenswaardigheden over het magnetronbedrijf
• Uw apparaat werkt met microgolven die de waterdeeltjes in gerechten
binnen zeer korte tijd verhitten. Hier ontstaat geen warmtestraling en
dus ook nauwelijks bruinering.
• Verwarm alleen levensmiddelen met dit apparaat!
• Het apparaat is niet geschikt voor het bakken in overvloedig vet.
• Verwarm slechts 1-2 porties in één keer. Het apparaat verliest in het
andere geval aan efficiëntie.
• Magnetrons werken direct met volle energie. Daarom komt het voorver-
warmen te vervallen.
• Bedien het apparaat in de magnetronmodus nooit leeg.
• De magnetron is geen vervanging voor uw normale fornuis. De magne-
tron is uitsluitend bestemd voor:
- het ontdooien van diepgevroren/gevroren levensmiddelen
- het snel verhitten/verwarmen van gerechten of dranken
- het garen van gerechten.
Ingebruikname
Installatie-aanwijzingen
• Installeer het apparaat met de achterzijde naar de muur toe.
• Hanteer de volgende veiligheidsafstanden:
- 10cm aan de achterzijde
- 10cm aan beide zijkanten
- 30cm aan de bovenzijde van de magnetron.
• Zet het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten,
ter voorkoming van interferentie.
Voorbereiding
1. Druk op de deuropener van de deur om de deur van de magnetron te
openen. De deur zwaait open.
2. Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en pak deze uit.
3. Indien nog niet gedaan: Plaats de aandrijfas op het midden van de
bodem in de oven.
4. Plaats de geleidering in het midden.
5. Plaats de roterende glasplaat op een zodanige wijze dat de lagere
uitsparingen op het midden van de aandrijfas vergrendelen.
6. Controleer het apparaat op zichtbare schade, let hierbij in het bijzonder
op het bereik van de deur. Wanneer u een schade vaststelt, mag het
apparaat in geen geval in gebruik worden genomen.
7. Zorg ervoor dat de gebruikte netspanning overeenkomt met de span-
ning van het apparaat. Controleer het kenplaatje voor specificaties.
8. Sluit de netstekker aan op een correct geïnstalleerde en geaarde
contactdoos.
LET OP:
• Verwijder geen vast gemonteerde onderdelen uit de gaarruimte en
van de binnenzijde van de deur!
• De mica plaat (10) maakt ook deel uit van het apparaat en mag niet
verwijderd worden. Het beschermt de elektronische component die
zich hierachter bevindt tegen vuil.
OPMERKING:
Als er zich resten van het productieproces of olie op de behuizing of het
verwarmingselement bevinden, kunnen zich in het begin rook of reuk
ontwikkelen.
Dit is normaal en en zal na herhaaldelijk gebruik verdwijnen.
Wij bevelen ten sterkste aan om als volgt te handelen:
• Zet het apparaat in de grillstand en gebruik het diverse keren zonder
dat er levensmiddelen in het apparaat worden bereid.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
De magnetron bedienen
1. Vul het te verhitten product in een geschikte schaal.
2. Open de deur en zet de schaal in het midden op de glazen schotel.
Sluit de deur. (Uit veiligheidsoverwegingen functioneert het apparaat
alleen bij goed gesloten deur.)
3. Stel het gewenste vermogen in:
Opschrift Beschrijving
Vermogen
magnetron in %*
Toepassing
L Warmhouden 18
Smelten van kaas
enz.
D
M.L
Ontdooien 36
Ontdooien van
­
diepvries producten
M Gemiddeld 58 Doorkoken
M.H Middelhoog 81 Vlees garen enz.
H High 100 Snel verwarmen
*100% = 700W
4. Gebruik de timer om de gewenste bereidingstijd in te stellen tussen
1 minute en 30 minuten. De gaarperiode is afhankelijk van de hoe-
veelheid en de hoedanigheid van de inhoud. Na enige oefening leert u
snel, de vereiste gaarperiode in te schatten.
OPMERKING:
• De bereiding in de magnetron gaat veel sneller dan in een gewone
oven. Stel een korte gaarperiode in als u niet helemaal zeker bent.
U kunt later altijd nog even na verwarmen.
• Met het instellen van de gaarperiode schakelt het apparaat in. De
verlichting in de gaarruimte brandt.
• Belangrijk: Leg bij zuiver magnetrongebruik een magnetronkap over
de levensmiddelen.
5. Na afloop van de tijd schakelt het apparaat uit. Er klinkt een eindsig-
naal. Verwijder dan het gerecht.
Koken onderbreken of annuleren
• Als u het bereiden wilt onderbreken, open dan de deur.
• Om de bereiding voort te zetten, sluit u de deur weer.
• Om het proces volledig af te breken, zet u de timer op stand “0”.
Verwarmen
Het verwarmen is een speciale eigenschap van magnetrons. Gekoelde
vloeistoffen en levensmiddelen kunnen eenvoudig opgewarmd worden tot
kamer of consumptietemperatuur zonder het gebruik van pannen.
Pagina: 17
18
MWG792_IM 25.09.2018
De opwarmtijden in onderstaande tabel zijn bedoeld als indicatie, omdat
det tijd sterk afhankelijk is van de begintemperatuur en de samenstelling
van de levensmiddelen. Het wordt dan ook aanbevolen om af en toe te
controleren of de levensmiddelen warm genoeg zijn.
Verwarmingstabel
Eetwaren/
levensmiddelen
Hoe-
veelheid
Stand
van de
­schakelaar
Geschatte
tijd min.
Afdek-
king
Vloeistoffen
1 kop 150g H 0,5-1 nee
0,5ℓ 500g H 3,5-5 nee
0,75ℓ 750g H 5-7 nee
Tip: Doe een glazen staaf in de kom om superverhitting te voorkomen,
goed roeren voor het drinken.
Maaltijden op bord
Karbonade +
­
aardappelen en groenten
450g H 2,5-3,5 ja
Goulash met noedels 450g H 2-2,5 ja
Vlees + puree + jus 450g H 2,5-3,5 ja
Tip: Bevochtig de gerechten lichtje voor het opwarmen, roer de
­
gerechten af en toe door.
Vlees
Karbonade, gepaneerd 200g H 1-2 nee
Gehaktballen, 4 stuks 500g H 3-4 nee
Braadstuk 250g H 2-3 nee
Tip: Bestrijk het vlees met olie om te voorkomen dat het paneer-meel
of de korst niet zacht wordt.
Gevogelte
½ kip 450g H 3,5-5 nee
Kipfricassee 400g H 3-4,5 ja
Tip: Bestrijk de gerechten met olie. Roer de gerechten af en toe door.
Bijgerechten
Noedels, rijst, 1 portie
2 porties
150g H 1-2 ja
300g H 2,5-3,5 ja
Aardappelen 500g H 3-4 ja
Tip: Bevochtig de gerechten lichtje voor het opwarmen.
Soepen/saus
Bouillon, 1 bord 250g H 1-1,5 ja
Gevulde soep 250g H 1,5-2 ja
Saus 250g H 1-2 ja
Kindervoeding
Melk 100ml M 0,5-1 nee
Pap 200g M 1-1,5 nee
Tip: Goed schudden of doorroeren. Controleer de temperatuur!
Koken
Handige kooktips
Volg de richtlijnen in de kooktabel en het recept. Houd het bereidingspro-
ces in de gaten als u nog niet zo veel ervaring hebt.
U kunt de deur van het apparaat op ieder moment openen. Het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld.
De bereiding wordt alleen voortgezet wanneer de deur wordt gesloten.
Gekoelde levensmiddelen hebben een langere bereidingstijd nodig dan
levensmiddelen die al op kamertemperatuur zijn.
Hoe groter de brokken levensmiddelen, hoe langer de bereidingstijd.
Vlees dat in grotere stukken is gesneden heeft bijvoorbeeld een langere
bereidingstijd dan dezelfde hoeveelheid vlees in reepjes gesneden. Het
wordt aanbevolen om grotere hoeveelheden levensmiddelen eerst op
maximaal vermogen te bereiden en ze daarna op middelmatig vermogen
te laten sudderen voor een gelijkmatige bereiding.
Wanneer de levensmiddelen niet opgehoopt zijn worden ze sneller warm
dan wanneer ze opgehoopt zijn. Spreid de levensmiddelen daarom zoveel
mogelijk uit. Leg de dunnere delen, zoals kippepoten of visfilets in het
midden of laat ze overlappen.
Kleinere hoeveelheden warmen sneller op dan grotere hoeveelheden.
U kunt de volgende vuistregel hanteren:
Dubbele hoeveelheid = bijna twee keer zoveel tijd
Halve hoeveelheid = half zoveel tijd
Als u niet de exacte bereidingstijd voor een gerecht kunt vinden, kunt u de
volgende regel toepassen:
Per 100 g ongeveer 1 minuut opwarmen
Alle levensmiddelen die u op een gewoon fornuis kunt bereiden kunt u
ook in de magnetron bereiden.
Het afdekken van gerechten voorkomt dat ze uitdrogen. Een bord onder-
steboven, vetvrij papier of magnetronfolie zijn allemaal geschikt als afdek-
king. Warm gerechten die een korst moeten krijgen zonder afdekking.
Kooktabel
Eetwaren/
levensmiddelen
Hoe-
veelheid
Stand van
de scha-
kelaar
Time
ongeveer
min
Afdek-
king
Groenten
Aubergine 500g M.H 7-10 ja
Bloemkool 500g M.H 13-15 ja
Broccoli 500g M.H 6-9 ja
Chicorei 500g M.H 6-7 ja
Erwten 500g M.H 6-7 ja
Venkel 500g M.H 8-11 ja
Groene bonen 300g M.H 13-15 ja
Aardappelen 500g M.H 9-12 ja
Knolraap 500g M.H 8-10 ja
Prei 500g M.H 7-9 ja
Maïskolven 250g M.H 7-9 ja
Wortelen 500g M.H 8-10 ja
Peper 500g M.H 6-9 ja
Spruiten 300g M.H 7-10 ja
Asperges 300g M.H 6-9 ja
Tomaten 500g M.H 6-7 ja
Courgettes 500g M.H 9-10 ja
Tip: Snij groenten in kleine stukjes en bereid ze met 2-3 lepels
­
vloeistof. Roer ze af en toe door. Laat ze 3-5 minuten sudderen
en breng ze op smaak voordat u ze serveert.
Pagina: 18
19
MWG792_IM 25.09.2018
Eetwaren/
levensmiddelen
Hoe-
veelheid
Stand van
de scha-
kelaar
Time
ongeveer
min
Afdek-
king
Fruits
Appel of perencompote 500g M.H 5-8 ja
Rabarbermoes 250g M.H 4-6 nee
Gepofte appel, 4 stuks 500g M.H 7-9 ja
Tip: Het toevoegen van 125ml water of citroensap voorkomt dat het
fruit verkleurt. Laat het fruit 3-5 minuten doorkoken.
Vlees*)
Vlees met jus 400g M.H 10-12 ja
Goulash, kalfsstrips 500g M.H 10-15 ja
Runderrollade 250g M.H 7-8 ja
Tip: Af en toe doorroeren. Laat het 3-5 minuten rusten.
Gevogelte*)
Kipfricassee 250g M.H 6-7 ja
Kippensoep 200g M.H 5-6 ja
Tip: Af en toe doorroeren. Laat het 3-5 minuten rusten.
Vis
Visfilet
300g M.H 7-8 ja
400g M.H 8-9 ja
Tip: Keer de vis halverwege de bereidingstijd om. Laat hem 3-5 minu-
ten sudderen.
Ontdooien en koken van groenten
Rode kool met appel 450g M.H 14-16 ja
Spinaziebladeren 300g M.H 11-13 ja
Bloemkool 200g M.H 7-9 ja
Snijbonen 200g M.H 8-10 ja
Broccoli 300g M.H 8-9 ja
Erwten 300g M.H 7-8 ja
Knolraap 300g M.H 13-15 ja
Prei 200g M.H 10-11 ja
Maïs 200g M.H 4-6 ja
Wortelen 200g M.H 5-6 ja
Spruiten 300g M.H 7-8 ja
Spinazie
450g M.H 12-13 ja
600g M.H 15-17 ja
Tip: Kook de groenten met 1-2 lepels vloeistof. Roer ze af en toe door
of snij ze fijn. Laat ze 2-3 minuten doorkoken, breng ze op smaak
voor het serveren.
Soepen/Hutspot*)
Hutspot 500g M.H 13-15 ja
Gevulde soep 300g M.H 7-8 ja
Crèmesoep 500g M.H 13-15 ja
Tip: Af en toe doorroeren, 3-5 minuten laten doorkoken.
*) Kant-en-klare levensmiddelen
Grillen
Plaats het grilrooster op de bijgeleverde glasplaat. Gebruik geschikt hitte-
bestendig servies of leg de levensmiddelen direct op het rooster.
Het is niet nodig om het grilrooster voor te “verwarmen”, omdat de gril
onmiddellijk stralingswarmte produceert.
Ga bij roosteren en gratineren als volgt te werk:
1. Zet de functieschakelaar op stand “G”.
2. Gebruik de timer om de gewenste roostertijd in te stellen tussen 1 mi-
nute en 30 minuten.
OPMERKING:
Wij raden aan om het voedsel ongeveer halverwege de kooktijd te
draaien (bijv. vlees, worst). De ventilator blijft draaien als het kookproces
is onderbroken.
Eetwaren/levensmiddelen Hoeveelheid
Geschatte
tijd min.
Afdekking
Gratineren toast met kaas 2-3 plakjes 8 nee
Gratineren soepen, bijv.
uiensoep
2-3 koppen 10-15 nee
Magnetron en grill combinatiemodussen
Tijdens deze modussen werken de magnetron en grill afwisselen binnen
een ingestelde tijd.
1. Gebruik de functieschakelaar om de gewenste combinatie in te stellen.
Code Magnetron Grill
C1 30% 70%
C2 49% 51%
C3 67% 33%
2. Gebruik de timer om de gewenste bereidingstijd in te stellen tussen
1 minute en 30 minuten.
Tips voor het gebruik van de combi-stand
Bij het bereiden van levensmiddelen met behulp van de combi-stand
magnetron-grill, dient u zich aan het volgende te houden:
De bereidingstijd voor grote en dikke levensmiddelen, zoals geroosterd
varkensvlees, is naar verhouding langer than voor kleinere en dunnere
levensmiddelen. Bij het roosteren is dit echter tegenovergesteld. Hoe
dichter de levensmiddelen zich bij de grill bevinden, hoe sneller ze
zullen bruinen. Dat wil zeggen dat bij het bereiden van grote braadstuk-
ken in de combinatiestand de grilltijd korter kan zijn dan voor kleinere
braadstukken.
Ontdooien
OPMERKING:
• Het vermogen van de magnetron bij de ontdooifunctie is 36%
(252W).
• Omdat de microgolven altijd het voedsel van buitenaf binnendringen,
kunnen grotere stukken in het centrum niet volledig worden ontdooid.
De buitenste lagen kunnen al begonnen zijn met koken.
• Draai levensmiddelen zoals vlees, worstjes of brood eenmaal om
nadat ongeveer de helft van de ontdooitijd is verstreken.
• Een factor om na het ontdooiprogramma de tijd te compenseren.
Dit is een standaard periode waarin een temperatuurcompensatie
plaatsvindt door middel van warmtegeleiding vanaf buiten (ontdooid)
naar binnen (bevroren). U kunt het voedsel in het uitgeschakelde
apparaat of buiten het apparaat laten tijdens de compensatietijd.
De compensatietijd moet minstens evenveel minuten duren als de
ontdooitijd in de magnetron. Het hangt af van de toestand van de
levensmiddelen.
Pagina: 19
20
MWG792_IM 25.09.2018
OPMERKING:
• Als het gewicht van het voedsel minder dan 200g is, plaats het niet in
het midden, maar aan de rand van de glasplaat.
• U kunt de compensatietijden verkorten, door bijvoorbeeld kleine
stukjes vlees of afbrokkelende de resten bevroren brokken gehakt na
de ontdooitijd te scheiden. Voor gesneden brood of worst, scheid de
schijfjes tijdens de compensatietijd.
• Laat fruit in een kom met een deksel ontdooien. Na ongeveer de helft
van de ontdooitijd roer het fruit voorzichtig één keer.
• Cakes of taarten met chocolade glazuur mag niet in de magnetron
worden ontdooid.
Voor het gebruik van het ontdooiprogramma, gaat u als volgt te werk:
1. Bepaal het gewicht van het voedsel.
2. Haal het voedsel uit de verpakking. Als het niet uit de verpakking kan
worden gehaald, ontdooi gedurende 30 seconden op maximaal mag-
netronvermogen (Stand van de schakelaar “H”).
3. Plaats het te ontdooien voedsel op de plaat (fruit in een kom). Plaats
vlees ook op een omgekeerde schotel, zodat de vleessappen kunnen
uitlekken. Deze schotel mag nooit voor ander voedsel worden gebruikt
of ermee in contact komen.
4. Zet de functieschakelaar op stand “ D/M.L”.
Gebruik de timer om de gewenste bereidingstijd in te stellen tussen
1 minute en 30 minuten.
Levensmiddelen Gewicht Ontdooitijd
Vlees 0,1-1,0kg 1:30-26:00
Gevogelte 0,2-1,0kg 2:30-22:00
Vis 0,1-0,9kg 1:30-14:00
Reiniging
WAARSCHUWING:
Schakel de magnetron uit en trek de netstekker uit de
contactdoos.
LET OP:
• Gebruik geen staalborstel of andere schurende voorwerpen.
• Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
• Gebruik geen metalen schraper om het kijkvenster te reinigen. Er
kunnen krassen op het oppervlak ontstaan en het glas zou kunnen
breken.
Binnenruimte
• Houd de binnenzijde van de oven schoon. Spatten en overgekookte
vloeistoffen aan de ovenwanden kunnen met een vochtige doek wor-
den verwijderd. Wanneer de oven ernstig verontreinigd is, kunt u ook
een mild reinigingsmiddel gebruiken.
• Veeg het kijkraam van binnen en buiten af met een vochtige doek en
verwijder regelmatig spatten en vlekken van overgekookte vloeistoffen.
Buitenwanden
• De buitenwanden van de behuizing dienen alleen met een vochtige
doek te worden gereinigd. Let op dat geen water in de behuizingsope-
ningen en zo in het apparaat kan dringen.
• Open het deurtje van de magnetron alvorens het bedieningspaneel te
reinigen, om het onopzettelijk inschakelen van het apparaat te voorko-
men.
Toebehoren
• Reinig de glazen plaat met een warm sopje of in de vaatwasser. Droog
de plaat alvorens het terug te plaatsen in de magnetron.
• Reinig de geleidering en de bodem regelmatig. U kunt de geleidering
verwijderen en hem met de hand reinigen. Gebruik een zacht schoon-
maakmiddel of glasreiniger. Droog alles goed af. Zorg ervoor om
daarna de ring op de juiste terug te zetten.
• Reinig de grill na elk gebruik met een afwasmiddel of plaats hem in een
vaatwasser voor reiniging.
Geur
Om onaangename geuren uit de magnetron te verhelpen, zet u een met
water en citroensap gevulde en voor het gebruik in magnetrons geschikte
schaal in de oven en verhit deze gedurende ca. 5 minuten. Veeg daarna
de oven uit met een zachte doek.
Ovenverlichting
Neem voor het vervangen van de ovenverlichting a.u.b. contact op met
een vakman in uw omgeving.
Probleemoplossen
Storingen worden vaak maar door kleine problemen veroorzaakt. Neem onderstaande tabel door voordat u contact opneemt met onze klantenservice:
Probleem Mogelijke oorzaak Opmerkingen/oplossing
Radio of TV ontvangst wordt verstoord
wanneer de magnetron werkt.
Het elektromagnetische veld van dit apparaat kan het
beeld en geluid van speciale frequenties vestoren.
Dit is normaal en geen storing. Plaats de apparaten
verder uit elkaar.
De magnetron start niet. De deur is niet goed gesloten. Controleer of er voorwerpen op levensmiddelen klem
zitten tussen de deur.
Defect stopcontact. Probeer een ander stopcontact.
Controleer de zekering.
Het draaiplateau geeft een krassend
of schurend geluid.
Er bevinden zich vuil of vreemde voorwerpen in de
omgeving van de aandrijfas van het draaiplateau.
Verwijder eventuele voorwerpen en restanten van
levensmiddelen zoals beschreven onder “Reiniging”.
Het apparaat wordt ogenschijnlijk
zonder reden uitgeschakeld.
Het apparaat is defect. Neem contact op met onze klantenservice.
Pagina: 20
21
MWG792_IM 25.09.2018
Technische gegevens
Model:............................................................................................MWG 792
Spanningstoevoer:...................................................................230V~, 50Hz
Opgenomen vermogen:
Magnetron:.....................................................................................1150W
Gril:.................................................................................................. 800W
Gemeten uitgangsvermogen magnetron:..........................700W/2450MHz
Volume gaarruimte:......................................................................ong. 20 liter
Beschermingsklasse:....................................................................................
Nettogewicht:..............................................................................ong. 11,4kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop
van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn
elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefa-
briceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde
afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en
andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische appa-
raten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact
opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Clatronic MWG 792.

Stel een vraag over de Clatronic MWG 792

Heb je een vraag over de Clatronic MWG 792 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Clatronic MWG 792. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Clatronic MWG 792 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.