imageFORMULA DR-25... handleiding
Canon imageFORMULA DR-2580Chandleiding

Handleiding voor de Canon imageFORMULA DR-2580C in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 114 pagina's.

PDF 114 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Canon imageFORMULA DR-2580C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Canon imageFORMULA DR-2580C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Canon imageFORMULA DR-2580C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Canon imageFORMULA DR-2580C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Canon imageFORMULA DR-2580C

Pagina: 1
Documentscanner Gebruikershandleiding Lees deze handleiding door voordat u met het apparaat aan de slag gaat. Bewaar daarna de handleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen.
Pagina: 2
i Internationaal ENERGY STAR® programma voor kantoorapparatuur Als ENERGY STAR® Partner heeft Canon Electronics Inc. bepaald dat dit apparaat voldoet aan de richtlijnen van het ENERGY STAR® Program inzake zuinig energieverbruik. Het International ENERGY STAR® Office Equipment Program is een internationaal programma ter bevordering van energiebesparing bij het gebruik van computers en ander kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en de verspreiding van producten met functies die het stroomverbruik op doeltreffende wijze verminderen. Het is een open systeem waaraan ondernemers vrijwillig kunnen deelnemen. Doelproducten zijn kantoorapparatuur, zoals computers, monitors, faxapparaten, kopieerapparaten en scanners. De deelnemende landen gebruiken uniforme normen en logo’s. Alleen Europese Unie (en EER). Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/ EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/environment. (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) Modelnummers De volgende modelnummers kunnen worden genoemd in de veiligheidsvoorschriften voor de diverse gebieden waar deze documentscanner te koop is. Model DR-2580C: M11052 Handelsmerken • Canon en het Canonlogo zijn handelsmerken van Canon Inc. • Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. • ISIS is een handelsmerk van EMC Corporation in de Verenigde Staten. • Intel en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. • ENERGY STAR® is een in de V.S. geregistreerd merk. • Adobe is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. • Adaptec is een gedeponeerd handelsmerk van Adaptec Inc. • Andere producten die in deze handleiding worden vermeld zijn mogelijk de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Copyright Copyright 2006 by CANON ELECTRONICS INC. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of overgebracht in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren en opnames, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CANON ELECTRONICS INC. Afstandsverklaringen De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. CANON ELECTRONICS INC. GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, BEHALVE ZOALS VOORZIEN HIERIN, MET INBEGRIP, ECHTER ZONDER BEPERKING HIERTOE, VAN GARANTIES WAT BETREFT VERHANDELBAARHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR PRIVEGEBRUIK OF TEGEN SCHENDINGEN VAN PATENTEN. CANON ELECTRONICS INC. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTIËLE SCHADE OF VERLIES OF KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
Pagina: 3
INLEIDING 1 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands INLEIDING Hartelijk dank voor uw aanschaf van de DR-2580C documentscanner van Canon. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de scanner aan de slag gaat, zodat u een goed begrip heeft van de mogelijkheden die de scanner biedt en voor een optimaal gebruik van zijn vele functies. Bewaar daarna de handleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen. Scannerhandleidingen De verpakking van de DR-2580C scanner bevat een Snelstarthandleiding, een Gebruikershandleiding (deze handleiding), een gebruikershandleiding en on line Help van CapturePerfect 3.0. Voor informatie over de controle van de paklijst, software-installatie, computeraansluitingen en de installatie van de scanner, zie de Snelstarthandleiding. Voor informatie over hoe u de scanner gebruiksgereed maakt, het scannen en hoe de scanner te bedienen, zie de Gebruikerhandleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de handleidingen die bij de scanner worden geleverd. Lees voordat u de scanner gebruikt eerst deze Gebruikershandleiding door. Snelstarthandleiding Deze handleiding beschrijft hoe u te werk gaat vanaf het uit de doos halen van de scanner tot het installeren en gereedmaken van het apparaat. Gebruikershandleiding (deze handleiding) Deze handleiding beschrijft de standaardbedieningen van de scanner, standaardprocedures voor onderhoud en problemen oplossen en geeft een overzicht van de scannerspecificaties. CapturePerfect 3.0 Gebruikershandleiding (PDF-handleiding) CapturePerfect 3.0 en de bijbehorende gebruikershandleiding worden tezamen op uw computer geïnstalleerd. (Zie pagina 32.)
Pagina: 4
2 INLEIDING Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt ter verduidelijking van procedures, beperkingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. WAARSCHUWING Geeft een waarschuwing aan met betrekking tot handelingen die mogelijk kunnen leiden tot de dood of verwondingen van mensen bij oneigenlijk gebruik. Voor een veilig gebruik moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen. LET OP Geeft aan voorzichtig te zijn met betrekking tot handelingen die mogelijk kunnen leiden tot verwondingen van mensen of tot schade aan eigendommen bij oneigenlijk gebruik. Voor een veilig gebruik moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen. ATTENTIE Dit kopje geeft belangrijke informatie aan over de bediening van de apparatuur. Lees voor een juiste bediening van het apparaat deze informatie zorgvuldig door om schade aan het apparaat te voorkomen. Opmerking Geeft aan dat er aanvullende informatie volgt over de bediening of over een procedure. U wordt aangeraden deze opmerkingen te lezen.
Pagina: 5
Inhound 3 English Français Deutsch Espanõl Italiano Nederlands Inhound INLEIDING ............................................................................... 1 Scannerhandleidingen ................................................................... 1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt ...................... 2 Hoofdstuk 1 Voordat u de scanner gebruikt ...................... 5 1. Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................... 6 Installatieplek .......................................................................... 6 Stroom .................................................................................... 7 Verplaatsen van de scanner ................................................... 7 Hanteren ................................................................................. 8 Afvalverwerking ..................................................................... 10 2. Kenmerken van de DR-2580C documentscanner ................... 11 3. Naam en functie van onderdelen ............................................. 13 4. Installatievereisten ................................................................... 15 5. Over de Installatie-CD ............................................................. 16 Hoofdstuk 2 De scanner gebruiken .................................. 17 1. Documenten ............................................................................ 18 2. De lades gereedmaken ............................................................ 20 De documentinvoerlade opstellen ......................................... 20 Documentuitvoerlade ............................................................ 22 3. Documenten plaatsen .............................................................. 25 Invoeren met de paginascheidingsfunctie ............................. 25 Invoeren met de bypass-modus ............................................ 28 4. Documenten scannen .............................................................. 30 CapturePerfect 3.0 gebruiken ............................................... 30 De Opdrachtfunctie gebruiken .............................................. 37 Over de Starter ..................................................................... 41 5. Vastgelopen papier verwijderen .............................................. 47 6. Overige functies ....................................................................... 50 Folioscannen (gevouwen documenten) ................................ 50 Dubbele invoerdetectie ......................................................... 51 Lang document-modus ......................................................... 52 Flatbed-scannereenheid (Optioneel) .................................... 56 7. Scantips ................................................................................... 57 8. Software-instellingen ............................................................... 63 ISIS-stuurprogramma instellingen ......................................... 64 TWAIN-stuurprogramma instellingen .................................... 66 Hulpmiddel voor opdrachtregistratie-instellingen .................. 68 Hoofdstuk 3 Bijlagen .......................................................... 71 1. Periodiek onderhoud ................................................................ 72 De scanner reinigen .............................................................. 72 De papiertoevoer reinigen ..................................................... 72
Pagina: 6
4 Inhound Het sensorglas, de arceringplaten en de rollen reinigen ....... 73 2. De rollen verwijderen en aanbrengen ...................................... 76 Vervangingscyclus van rollen ............................................... 76 De teller op nul zetten ........................................................... 77 De invoerrol verwijderen en bevestigen ................................ 80 De vertragingsrol verwijderen en bevestigen ........................ 84 3. Problemen oplossen ................................................................ 88 De scanner schakelt niet in ................................................... 88 De scanner wordt niet herkend ............................................. 88 De scanner scant niet ........................................................... 89 Lage scansnelheid ................................................................ 90 Documenten worden niet goed ingevoerd ............................ 90 Opgeslagen beeldbestanden openen niet ............................ 91 Scanresultaten zijn niet zoals verwacht ................................ 92 De flatbed-scanner (optioneel) werkt niet ............................. 94 4. De software verwijderen .......................................................... 95 Het ISIS/TWAIN-stuurprogramma of de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie verwijderen ............................................. 97 CapturePerfect 3.0 verwijderen ............................................ 99 5. Specificaties ........................................................................... 101 Specificaties ........................................................................ 101 Externe afmetingen ............................................................. 104 Index .................................................................................... 105
Pagina: 7
Hoofdstuk 1 Voordat u de scanner gebruikt 1. Belangrijke veiligheidsinstructies ...... 6 Installatieplek ............................................... 6 Stroom ......................................................... 7 Verplaatsen van de scanner ........................ 7 Hanteren ...................................................... 8 Afvalverwerking ......................................... 10 2. Kenmerken van de DR-2580C documentscanner ............................... 11 3. Naam en functie van onderdelen ...... 13 4. Installatievereisten ............................. 15 5. Over de Installatie-CD ........................ 16
Pagina: 8
6 Hoofdstuk 1 1. Belangrijke veiligheidsinstructies Lees voor een veilig gebruik van de scanner de onderstaande veiligheidsrichtlijnen en -maatregelen. Installatieplek De prestatie van deze scanner wordt beïnvloed door de omgeving waarin u het apparaat installeert. Installeer de scanner daarom op een plaats die voldoet aan de volgende omgevingsfactoren. • Zorg voor voldoende ruimte rondom de scanner voor bediening en onderhoud. • Zorg voor voldoende ruimte aan de achterkant van de scanner als u de gescande documenten aan deze zijde wilt uitvoeren. (Zie pagina 22.) • Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Gebruik zonodig gordijnen om de scanner af te schermen van zonlicht. • Vermijd erg stoffige locaties. • Vermijd warme of vochtige plaatsen, zoals in de buurt van kranen, geisers of luchtbevochtigers en plaatsen waar dampen van ammonia en verfverdunner of andere vluchtige chemische stoffen vrij kunnen komen. • Vermijd plaatsen waar ammonia vrij kan komen. • Vermijd plaatsen naast vluchtige of ontvlambare materialen, zoals alcohol of verfverdunners. • Vermijd plaatsen met veel trillingen. • Plaats de scanner niet in ruimtes met snelle temperatuursschommelingen. Als de kamer waar u de scanner installeert koud is maar snel warm wordt, kan zich condens vormen binnen in de scanner. Dit kan leiden tot een aanmerkelijke verslechtering van de scankwaliteit. De volgende voorwaarden worden aanbevolen voor een optimale scankwaliteit: Kamertemperatuur: 10 °C tot 32,5 °C (50 °F to 90,5 °F) Relatieve vochtigheid: 20% tot 80% (RH) • Installeer de scanner niet naast apparatuur die een magnetisch veld kan genereren (bijv. luidsprekers, televisies of radio’s).
Pagina: 9
Voordat u de scanner gebruikt 7 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands Stroom • Gebruik alleen een stopcontact dat overeenkomt met de aangegeven voltage en stroomspanning. (220-240 V, 50/60 Hz) • Gebruik een voedingsbron die overeenkomt met de aangegeven voltage. Als u dit toch doet, kunnen brand en elektrische schokken ontstaan. • Sluit geen andere elektrische apparatuur aan op hetzelfde stopcontact als dat van de scanner. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg ervoor dat deze de juiste stroomsterkte heeft voor de scanner. • Haal de wisselstroomadapter nooit uit elkaar en probeer deze op geen enkele wijze te wijzigen; dit is uiterst gevaarlijk. • Het netsnoer en de wisselstroomadapter kunnen beschadigd raken als er vaak op wordt gestaan of als er zware voorwerpen op worden gezet. Als het netsnoer of de wisselstroomadapter zijn beschadigd en u blijft deze toch gebruiken, dan kan dat leiden tot ongelukken, zoals brand of elektrische schokken. • Vermijd opeenhoping van het netsnoer tijdens gebruik. • Trek niet direct aan het netsnoer. Houd het snoer bij de stekker wanneer u het uit het stopcontact haalt. • Plaats geen voorwerpen in de buurt van de stekker zodat u in noodgevallen bij het stopcontact kunt om de stekker eruit te halen. • Gebruik alleen de meegeleverde wisselstroomadapter. Gebruik de wisselstroomadapter alleen voor de scanner en niet voor andere elektrische apparaten. Model: MG1-4315 • Als u vragen heeft over de netvoeding, neem contact op met uw leverancier of serviceafdeling voor verdere informatie. Verplaatsen van de scanner • Wanneer u de scanner verplaats, houd het apparaat altijd met beide handen vast zodat het niet kan vallen. De scanner alleen weegt ongeveer 1,8 kg en 3,6 kg wanneer de optionele flatbed (glasplaat) scannereenheid is geïnstalleerd. Wanneer de optionele flatbedscannereenheid is geïnstalleerd
Pagina: 10
8 Hoofdstuk 1 • Zorg ervoor dat de flatbedscanner goed is aangebracht op de DR-2580C scanner voordat u de scanner verplaatst. • Controleer of de interfacekabel en het netsnoer niet zijn aangesloten. Als u de scanner vervoert terwijl de interfacekabel en het netsnoer zijn aangesloten, kunnen de aansluitingen mogelijk worden beschadigd door schokken van het apparaat. Hanteren WAARSCHUWING Let op de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de scanner. Houdt u zich aan deze voorschriften om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen. • Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner, sprays of andere licht ontvlambare materialen in de buurt van de scanner. • Probeer het netsnoer of de wisselstroomadapter nooit door te snijden, te beschadigen of te wijzigen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de wisselstroomadapter. Trek niet aan het snoer en vouw het niet op. • Sluit het netsnoer nooit aan met natte handen. • Sluit de scanner niet aan op een verlengblok. • Vermijd knopen en kronkelingen in het netsnoer omdat deze kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Zorg ervoor dat wanneer u het netsnoer aansluit, u de stekker helemaal in het stopcontact steekt. • Gebruik alleen de netsnoeren en wisselstroomadapters die bij deze scanner zijn meegeleverd. • Probeer nooit de scannereenheid uit elkaar te halen of op andere wijze te modificeren. • Probeer nooit de wisselstroomadapter uit elkaar te halen of op andere wijze te modificeren, omdat dit kan leiden tot brand en elektrische schokken. • Gebruik geen brandbare sprays in de buurt van de scannereenheid. • Wanneer u de scanner reinigt, zorg ervoor dat u eerst het apparaat uitzet en het netsnoer uit het stopcontact trekt. • Reinig de scanner met behulp van een vochtige, goed uitgewrongen doek. Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner of andere brandbare stoffen. • Als de scanner vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt, rook afgeeft of heet wordt, als het apparaat helemaal niet meer of afwijkend werkt, schakelt u de scanner onmiddellijk uit en trekt u het netsnoer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke leverancier of serviceafdeling voor meer informatie.
Pagina: 11
Voordat u de scanner gebruikt 9 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands • Laat de scannereenheid niet vallen en stel hem niet bloot aan botsingen of heftige schokken. Als de scanner ooit beschadigd mocht raken, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Canon leverancier of serviceafdeling en laat de scanner nakijken. • Schakelt voordat u de scanner verplaats het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. LET OP • Installeer de scanner niet op een wankel of hellend oppervlak, of in de buurt van hevige trillingen omdat hierdoor de scanner kan vallen waardoor u letsel kunt oplopen of de kunt scanner beschadigen. • Leg geen kleine voorwerpen op de scanner, zoals nietjes, paperclips of juwelen. Deze voorwerpen kunnen in de scanner vallen en brand of elektrische schokken veroorzaken. Als dergelijke voorwerpen in de scanner terechtkomen, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Canon leverancier of serviceafdeling en laat de scanner nakijken. • Plaats de scanner niet in een stoffige of vochtige omgeving. Als u dit toch doet, kunnen brand en elektrische schokken ontstaan. • Plaats geen voorwerpen op de scanner. Dergelijke voorwerpen kunnen omvallen en brengen het risico van persoonlijk letsel met zich mee. • Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet direct aan het netsnoer omdat hierdoor het snoer kan worden beschadigd of de binnenbedrading van de snoer blootgelegd kan worden, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. • Zorg voor voldoende ruimte rond de stekker zodat u deze eenvoudig uit het stopcontact kunt trekken. Als u voorwerpen plaatst rond de stekker, kunt u bij een noodgeval niet bij de stekker om deze uit het stopcontact te trekken. • Zorg dat er geen water of brandbare stoffen (alcohol, verfverdunner, benzeen, etc.) terechtkomen in de scanner omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. • Schakel voor de veiligheid de scanner uit wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld ’s nachts. Zet voor de veiligheid het apparaat ook uit, ontkoppel de wisselstroomadapter van de scanner en trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de eenheid voor een aanzienlijk langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties.
Pagina: 12
10 Hoofdstuk 1 • Draag tijdens het gebruik van de scanner geen loshangende kleren of juwelen die in de scanner terecht kunnen komen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel. Wees extra voorzichtig wanneer u een stropdas draagt of lang haar heeft. Als er iets in de scanner vast komt te zitten, trek dan onmiddellijk het netsnoer uit het stopcontact om de scanner te stoppen. • Wees voorzichtig bij het plaatsen van papier in de scanner en wanneer u vastgelopen papier verwijdert. U kunt uw hand openhalen aan de rand van een vel papier. Afvalverwerking • Houdt u bij het afdanken van de scanner altijd aan de plaatselijke gemeenteverordeningen of raadpleeg uw leverancier.
Pagina: 13
Voordat u de scanner gebruikt 11 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 2. Kenmerken van de DR-2580C documentscanner De voornaamste kenmerken van de DR-2580C documentscanner worden hieronder toegelicht. „ Snelle documentinvoer De scanner kan tot 25 documenten per minuut scannen van alle afmetingen tussen visitekaartjes tot A4-papier. (Scanvoorwaarden: zwart-wit, A4 staand, dubbelzijdig, 200 dpi.) „ USB 2.0 interface Hi-Speed USB 2.0 interface wordt ondersteund. „ Wachttijd is “0” De DR-2580C is gereed voor gebruik zonder wachttijd zodra u de stroom inschakelt. „ Ondersteuning van kleuren/grijstinten U kunt documenten scannen in 24-bits kleuren of 256 grijstinten. „ Ondersteuning van diverse scanmodi De scanner ondersteunt de volgende scanmodi, afhankelijk van het documenttype: • Enkelzijdig/dubbelzijdig • Enkele vel/dubbele velinvoer „ U-turn-transport Documenten worden zowel ingevoerd als uitgevoerd aan de voorkant van de scanner. (Zie pagina 23.) „ Rechttransport Documenten worden aan de achterkant van de scanner uitgevoerd. Opmerking, de volgorde van stapelen van de uitgevoerde documenten is omgekeerd aan de invoer hiervan. (Zie pagina 24.) „ Detectie van documentgrootte De scanner detecteert automatisch de grootte van een gescand document en verwijdert bij de opslag van de afbeelding alle overbodige witruimte aan de randen, ook wanneer het gaat om een document met afwijkende afmetingen. „ Kaarten scannen U kunt ook visitekaartjes scannen. (Zie pagina 18.) „ Folioscannen U kunt een foliodocument (dubbelgevouwen) scannen zoals het is en de scanner brengt de gescande afbeeldingen op beide kanten tezamen op één pagina. (Zie pagina 50.) „ Scheefstandcorrectie De deskew-functie corrigeert automatisch een document dat scheef is geladen.
Pagina: 14
12 Hoofdstuk 1 „ Tekenrichtingdetector Detecteert de richting van de tekens van een document en draait de afbeelding zodanig dat de richting van de gescande tekens recht is. „ Geavanceerde tekstverbetering Documenten met een donkere achtergrond of documenten met onduidelijke, met potlood geschreven tekst kunnen duidelijk worden gescand. * Deze functie kan bij sommige documenten mogelijk niet goed werken. „ Kleur overslaan De scanner is uitgerust met een functie om een specifieke kleur tijdens het scannen van afbeeldingen over te slaan. „ Blanco pagina overslaan Met de scannerfunctie Blanco pagina overslaan kunt u zowel enkelzijdig als dubbelzijdig bedrukte documenten scannen. „ Voorbeeldscan Met de scannerfunctie “Voorbeeldscan” kunt u het contrast en de helderheid van een gescand beeld aanpassen, waarna het aangepaste beeld naar de toepassingssoftware wordt gestuurd zonder dat u het document opnieuw hoeft te scannen. „ Verwijderen van perforaties Deze functie verwijdert zwarte plekken die achterblijven tijdens het scannen van documenten die perforatiegaten vertonen voor opslag in een ringband. „ Automatisch starten De scanner is voorzien van een functie voor automatisch starten waardoor de scanner automatisch begint te scannen zodra u een document in de documentinvoersleuf plaatst. „ Compatibiliteit met lang papier U kunt documenten scannen met een maximale lengte van 1.000 mm in de Lange document-modus. (Zie “Lang document-modus” op pagina 52.) „ Compatibel met kopieerpapier zonder carbon De scanner kan zogenaamd carbonless kopieerpapier scannen. „ Opdrachtfunctie Als u een scan uitvoert met één van de opdrachtknoppen van de scanner, voert het apparaat de opgegeven bewerking uit (opslaan, afdrukken, emailbijlage). (Zie pagina 37.) „ Flatbed-scannereenheid (Optioneel) U kunt de flatbed-scannereenheid bevestigen op de DR-2580C scanner en deze tezamen gebruiken. Voor meer informatie, neem contact op met uw (Zie pagina 56.) „ Energiebesparingsmodus Deze scanner is compatibel met het Internationale Energy Star programma en is ontwikkeld voor het besparen van stroom door het gebruik van de energiebesparende functie, behalve onder het scannen. Opmerking Sommige functies zijn afhankelijk van de software die u gebruikt.
Pagina: 15
Voordat u de scanner gebruikt 13 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 3. Naam en functie van onderdelen In deze paragraaf worden de namen en functies van alle onderdelen toegelicht. Lees deze paragraaf eerst door voordat u met de scanner aan de slag gaat, zodat u een goed begrip hebt van de verschillende scanneronderdelen. „ Voorkant Documentuitvoerlade/Bovenste pane Gescande documenten worden hier uitgeworpen. (Zie pagina 22.) Open het paneel om vastgelopen papier te verwijderen en de binnenkant van de scanner te reinigen. Schakelaarindicator Deze indicator licht op wanneer u de scanner inschakelt. OPEN-knop Hiermee opent u het bovenste paneel. (Zie pagina 20, pagina 48 en pagina 73.) Papiergeleider Pas deze aan de breedte van het document aan. (Zie pagina 21 en pagina 26.) Documentinvoerlade Hier plaatst u uw document. (Zie pagina 20.) Verlengstuk van de documentuitvoerlade Open het verlengstuk wanneer de scanner een document leest. (Zie pagina 23.) Invoerselectiehendel Gebruik deze hendel om de wijze van invoer van documenten te wijzigen. Zet deze omhoog ( ) voor automatische documentinvoer (paginascheidingsfunctie). (Zie pagina 25.) Zet deze omlaag ( ) om documenten één voor één in te voeren of documenten die aan elkaar gehecht zijn, zoals facturen, zonder deze te scheiden (handinvoer). (Zie pagina 28.) Opdrachtknoppen U kunt door middel van de Job Registration Tool (hulpprogramma voor opdrachtregistratie) functies toekennen aan deze knoppen. (Zie pagina 37.)
Pagina: 16
14 Hoofdstuk 1 „ Achterkant „ Zijkant (interfaces) LET OP Sluit geen aansluitingspinnen of -contacten aan. U kunt hierdoor anders de scanner beschadigen. Ruimte voor opdrachtetiketten Ruimtes waar u opdrachtetiketten kunt plakken die de toegewezen functie van de opdrachtknoppen beschrijven. (Zie pagina 40.) Uitwerpselectiehendel Zet de hendel omhoog of omlaag om de uitwerprichting van documenten te veranderen. (Zie pagina 23 en pagina 24.) Omhoog: Rechttransport Omlaag: U-turn-transport Kensington-sleuf Gebruikt als antidiefstalmaatregel. U kunt diefstal voorkomen door een ketting enzovoorts aan te brengen. Documentuitvoersleuf Documenten worden hier uitgeworpen wanneer u Rechttransport gebruikt. (Zie pagina 22.) Stroomaansluiting Sluit de meegeleverde wisselstroomadapter aan. Optionele aansluiting Interface-aansluiting voor de optionele flatbed-scannereenheid. USB-aansluiting Sluit hierop de bijgeleverde USBkabel aan of een kabel die Hi- Speed USB 2.0 ondersteunt. (Zie pagina 15.) Stroomschakelaar Gebruik deze schakelaar om de scanner in te schakelen.
Pagina: 17
Voordat u de scanner gebruikt 15 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 4. Installatievereisten Om de DR-2580C op uw computer te kunnen gebruiken, moet uw PC voldoen aan de volgende systeemvereisten: • Eén van de volgende besturingssystemen: - Microsoft Windows 98SE - Microsoft Windows Me - Microsoft Windows 2000 Professional SP4 of recenter - Microsoft Windows XP Professional SP2 of recenter - Microsoft Windows XP Home Edition SP2 of recenter • Een PC die voldoet aan de volgende specificaties: - CPU: Pentium4 1,5 GHz of hoger - Geheugen: 512 MB of meer - Harde schijf: 1 GB of meer schijfruimte - Hi-Speed USB 2.0 interface - Monitoren: Resolutie van 1024 × 768 (XGA) of hoger aanbevolen. • USB-interface-aansluitingen variëren van besturingssysteem tot besturingssysteem, zoals hieronder is aangegeven. - Windows 98SE/ME: USB Full-Speed (gelijk aan USB 1.1) - Windows 2000/XP: Hi-Speed USB 2.0/USB Full-Speed (gelijk aan USB 1.1) • Een ISIS-compatibele toepassing of een TWAIN-compatibele toepassing die compatibel is met de bovenstaande besturingssystemen. ATTENTIE • Als u de vereisten van uw computersysteem niet kent, neem contact op met de zaak waar u de computer hebt gekocht of met de fabrikant van de computer voor meer informatie. • Gebruik de meest recente versie van het Microsoft USB 2.0- stuurprogramma. Voor meer informatie, neem contact op met uw plaatselijke leverancier of serviceafdeling. • Niet alle USB-interfaces die standaard worden geleverd bij PC’s worden gegarandeerd. Voor meer informatie, neem contact op met uw plaatselijke leverancier of serviceafdeling. • De scansnelheden zijn lager als de standaard USB-interface van uw computer USB Full-Speed (gelijk aan USB 1.1) is. • Zorg ervoor dat u de USB-kabel gebruikt die meegeleverd is met de scanner of een kabel die compatibel is met Hi-Speed USB 2.0 kabel. • Als de specificaties van uw CPU, geheugen, interfacekaart en andere specificaties niet voldoen aan de installatievereisten, kan de scansnelheid ernstig worden vertraagd en kan de verzending langer duren. • Zelfs als uw PC voldoet aan de aanbevolen specificaties, kan de scansnelheid variëren als gevolg van de scaninstellingen. • Het meegeleverde ISIS/TWAIN-stuurprogramma werkt niet per se met alle ISIS- of TWAIN-compatibele toepassingssoftware. Voor meer gegevens, neem contact op met de leverancier van uw toepassingssoftware.
Pagina: 18
16 Hoofdstuk 1 5. Over de Installatie-CD De installatie-CD van de DR-2580C scanner bevat de volgende software: • DR-2580C stuurprogramma Scannerstuurprogramma voor gebruik met de DR-2580C scanner en de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie. • CapturePerfect 3.0 ISIS-compatibele toepassing ontwikkeld voor documentscanners van Canon. Opmerking • Hieronder ziet u hoe de installatie-CD van de DR-2580C is geconfigureerd. Voor instructies over hoe u de software op de CD installeert, zie de Snelstarthandleiding. Menuscherm Normale installatie Handleidingen lezen Aangepaste installatie * Alle weergegeven software wordt geïnstalleerd. * Alleen de software die is geselecteerd in de keuzevakjes wordt geïnstalleerd. * De “Snelstarthandleiding”, “Gebruikersgids” en “CapturePerfect 3.0-gebruikershandleiding” geleverd bij de scanner.
Pagina: 19
Hoofdstuk 2 De scanner gebruiken 1. Documenten ........................................ 18 2. De lades gereedmaken ....................... 20 De documentinvoerlade opstellen ............. 20 Documentuitvoerlade ................................ 22 3. Documenten plaatsen ........................ 25 Invoeren met de paginascheidingsfunctie ....................... 25 Invoeren met de bypass-modus ................ 28 4. Documenten scannen ........................ 30 CapturePerfect 3.0 gebruiken ................... 30 De Opdrachtfunctie gebruiken ................... 37 Over de Starter .......................................... 41 5. Vastgelopen papier verwijderen ....... 47 6. Overige functies ................................. 50 Folioscannen (gevouwen documenten) .... 50 Dubbele invoerdetectie .............................. 51 Lang document-modus .............................. 52 Flatbed-scannereenheid (Optioneel) ......... 56 7. Scantips ............................................... 57 8. Software-instellingen ......................... 63 ISIS-stuurprogramma instellingen ............. 64 TWAIN-stuurprogramma instellingen ........ 66 Hulpmiddel voor opdrachtregistratie- instellingen ................................................ 68
Pagina: 20
18 Hoofdstuk 2 1. Documenten Deze scanner kan documenten scannen van verschillende afmetingen, van visitekaarten en cheques tot A4 -documenten. Hieronder vindt u de documentformaten die u kunt scannen. (*1) Voor informatie over de uitvoerrichtingen, zie “Documentuitvoerlade,” op pagina 22. (*2) Als het document niet langer is dan 297 mm, gebruik de handmatige modus met de invoerselectiehendel om documenten te scannen. (Zie pagina 28.) (*3) Wanneer de scanner op de Lang document-modus staat, kunt u documenten scannen op papier van maximaal 1.000 mm lang. Zie “Lang document-modus,” op pagina 52 voor meer gegevens over de Lang document-modus. (*4) Voor informatie over documentinvoer, zie “Documenten plaatsen,” op pagina 25. ATTENTIE Een document moet aan de volgende criteria voldoen om te kunnen worden gescand: • Wanneer u een document scant dat uit meerdere pagina’s bestaat, moet u het document groeperen op grootte, dikte en gewicht. Wanneer u verschillende papiersoorten tegelijk scant, kan het papier vastlopen. • Wanneer u de functie U-turn-transport gebruikt voor het scannen van een document dat langer is dan 297 mm, gebruik de handmatige modus en voer de pagina’s één voor één in. Als u probeert U-turn-transport te gebruiken voor continu invoer van een document dat langer is dan 297 mm, kan dit tot Uitwerprichting (*1) U-turn-transport Rechttransport Breedte 53 mm tot 216 mm 53 mm tot 216 mm Lengte (*2) (*3) 70 mm tot 355,5 mm 70 mm tot 355,5 mm Gewich (*4) Gescheiden documentinvoer 52 tot 128 g/m2 0,06 mm tot 0,15 mm 42 tot 157 g/m2 0,05 mm tot 0,20 mm Niet gescheiden documentinvoer 42 tot 157 g/m2 0,05 mm tot 0,20 mm 42 tot 157 g/m2 0,05 mm tot 0,20 mm Visitekaartjes Kunnen niet worden gescand Kunnen worden gescand (niet gescheiden) Formaat: 53,9 mm × 85,5 mm Dikte: 0.76 ±0,08 mm zonder reliëf
Pagina: 21
De scanner gebruiken 19 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands gevolg hebben dat vellen in de invoerlade vallen en daardoor vast kunnen lopen in de scanner. • Scannen van documenten voordat de inkt droog is kan eveneens scanproblemen opleveren. Zorg altijd dat de inkt van een document droog is voordat u het scant. • Scannen van documenten die met potlood of een soortgelijk materiaal zijn geschreven kan leiden tot bevuiling van de rollen; dit vuil kan vervolgens worden overgebracht op documenten die u daarna scant. Maak na het scannen van een met potlood geschreven document altijd de rollen schoon. • Bij het scannen van een dubbelzijdig, op dun papier gedrukt document kan het gebeuren dat het beeld op de achterkant van de pagina doorschijnt. Pas vóór het scannen de helderheidsinstelling van de toepassingssoftware aan. • Bij het scannen van de volgende documentsoorten kan het papier vastlopen of kunnen zich andere storingen voordoen. Om dergelijke documenten te scannen, maakt u eerst fotokopieën van de documenten en scant u de kopieën. • Merk op dat glanspapier of visitekaartjes soms niet correct worden gescand of dat sommige functies, zoals Papierformaatdetectie en Deskew, niet correct functioneren door weerkaatsend licht. • Wanneer u visitekaartjes scant, zorg ervoor dat u de bypass-modus en het rechttransport kiest. LET OP De scanresultaten voor kaarten met reliëf worden niet gegarandeerd. Houd er rekening mee dat het scannen van reliëfkaarten het sensorglas kan bekrassen. Gekreukte of gevouwen documenten Documenten met paperclips of nietjes Extreem dun, doorschijnend papier Gekrulde documenten Carbonpapier Gescheurde documenten Gecoat papier Kaart met reliëf
Pagina: 22
20 Hoofdstuk 2 2. De lades gereedmaken Stel de documentin- en uitvoerladen in volgens de papierafmeting en uitwerpmethode die u gebruikt. De documentinvoerlade opstellen Trek de documentinvoerlade naar u toe open. De documentgeleideadapter instellen Bij scheef gescande documenten, voor folioscannen of scannen van documenten op extra lang papier, installeer de documentgeleideadapters volgens onderstaande procedure en scan vervolgens de documenten. 1. Druk op beide kanten op de knop OPEN waardoor het bovenste paneel opent. OPEN-knop
Pagina: 23
De scanner gebruiken 21 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 2. Plaats de documentgeleideadapter op de papiergeleider. Opmerking Bedek de documentgeleiders met de geleideadapters en druk deze zover naar beneden totdat u een klik hoort. 3. Sluit vervolgens voorzichtig het bovenste paneel. ATTENTIE Sluit voorzichtig het bovenste paneel zonder het te forceren. U kunt hierdoor anders de scanner beschadigen. 4. Zorg ervoor dat het bovenste paneel volledig gesloten is door met beide handen op beide kanten te drukken totdat u een klik hoort. Documentgeleideadapters Papiergeleider
Pagina: 24
22 Hoofdstuk 2 ATTENTIE • Houd de documentgeleideadapter niet vast bij de uiteinden wanneer u ze verplaatst. U kunt hierdoor anders de documentlade beschadigen. • Open voordat u de geleideadapters verwijdert eerst het bovenste paneel. Probeer de geleideadapter niet te forceren wanneer u deze verwijdert; u kunt hierdoor de documentlade beschadigen. Documentuitvoerlade U kunt documenten op twee manieren uitvoeren: aan de voorkant van de scanner in een zogenaamd U-turn-transport, of aan de achterkant van het apparaat in een Rechttransport. U kunt van methode veranderen door de uitvoerselectiehendel omhoog en omlaag te bewegen. Selecteer de methode naar behoefte. Opmerking • U kunt de U-turn-transportfunctie gebruiken om documenten te scannen op papier van normale dikte. Gescande documenten worden vervolgens uitgevoerd naar de documentuitvoerlade. • Het rechttransport kunt u gebruiken om documenten op dun papier, basispapier en op visitekaartjes te scannen die niet met het U-turn-transport kunnen worden gescand. Documenten worden aan de achterkant van de scanner uitgevoerd. Documentinv oersleuf Documentuitvoerlade Rechttransport Documentuitvoersleuf U-turn-transport
Pagina: 25
De scanner gebruiken 23 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands Met U-turn-transport 1. Zet de uitvoerselectiehendel omlaag. Gescande documenten worden vervolgens uitgevoerd naar de documentuitvoerlade. 2. Trek het verlengstuk van de documentinvoerlade naar u toe open. ATTENTIE • Wees voorzichtig bij het openen van het verlengstuk van de documentuitvoerlade. Probeer het niet te forceren wanneer u het opent. • Zet het verlengstuk nooit verder omhoog dan nodig is. Als u andere voorwerpen op het verlengstuk plaatst, kunt u het beschadigen. • Plaats alleen documenten op het verlengstuk. Als u andere voorwerpen op het verlengstuk plaatst, kunt u het beschadigen. • Zorg ervoor dat het verlengstuk openstaat wanneer u de scanner gebruikt. Als het niet openstaat, kunnen uitgevoerde documenten van de lade vallen en vastlopen in de scanner. Uitwerpselectiehendel
Pagina: 26
24 Hoofdstuk 2 Met Rechttransport 1. Zet de uitvoerselectiehendel omhoog. Documenten worden aan de achterkant van de scanner uitgevoerd. Opmerking Wanneer u Rechttransport gebruikt is de volgorde van stapelen van de uitgevoerde documenten omgekeerd aan de invoer hiervan. ATTENTIE • Zorg bij gebruik van Rechttransport dat de documenten die u uitvoert aan de achterkant van de scanner voldoende ruimte hebben. Als er niet genoeg ruimte is voor de documentuitvoer, kunnen de documenten worden beschadigd of kan het papier vastlopen. • Zet de uitwerpselectiehendel op de gewenste positie voordat u met scannen begint. Als u de hendel verzet tijdens het scannen, kan het papier vastlopen. Uitwerpselectiehendel
Pagina: 27
De scanner gebruiken 25 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 3. Documenten plaatsen U kunt papier op twee manieren scheiden; met de paginascheidingsfunctie en de bypassmodus voor documentinvoer. De paginascheidingsfunctie gebruikt u voor een continue documentuitvoer van een stapel documenten in de invoerlade. De bypassmodus is het één voor één handmatig invoeren van documenten of documenten die bestaan uit meerdere vellen, zoals facturen die aan één kant zijn samengehecht. U kunt van documentinvoermethode wisselen door middel van de invoerselectiehendel. ATTENTIE • Controleer voordat u een document plaatst of het geen paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen bevat. Deze voorwerpen kunnen het document beschadigen; het papier kan hierdoor vastlopen of er kunnen zich andere storingen voordoen. • Draag tijdens het gebruik van de scanner geen loshangende kleren of juwelen die in de scanner terecht kunnen komen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel. Wees extra voorzichtig wanneer u een stropdas draagt of lang haar hebt. Als er iets in de scanner vast komt te zitten, trek dan onmiddellijk het netsnoer uit het stopcontact om de scanner te stoppen. • Strijk altijd krullen of vouwen glad in uw documenten voordat u deze in de invoereenheid plaatst. Als de voorste rand van een document is gekruld, kan het papier hierdoor vastlopen. Invoeren met de paginascheidingsfunctie 1. Zet de invoerselectiehendel op de paginascheidingsfunctie, de ( ) kant. Invoerselectiehendel
Pagina: 28
26 Hoofdstuk 2 2. Strijk de randen van de te scannen documentstapel recht. LET OP • Plaats tijdens het ordenen van de documenten deze niet bovenop de scanner. Dit kan storingen opleveren. • Plaats documenten voorzichtig in de scanner. U kunt uw hand openhalen aan de rand van een vel papier. 3. Stel de papiergeleider zo in dat ze wijder zijn dan het te scannen document. ATTENTIE Houd de documentgeleideadapter niet vast bij de uiteinden wanneer u ze verplaatst. U kunt hierdoor anders de documentlade beschadigen.
Pagina: 29
De scanner gebruiken 27 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 4. Plaats het document met de bedrukte kant naar boven in de documentinvoerlade zodat het de stoppers raakt. ATTENTIE De documentgeleiders bevatten een laadgrensmarkering ( ). Stapel documenten niet hoger dan deze markering (ongeveer 50 vellen van 80 g/m2 ). Anders kan dit storingen opleveren. 5. Pas de documentgeleiders aan de breedte van het document aan. Opmerking Zorg voordat u met scannen begint dat het document juist is geladen. Scannen van een gekruld of gekreukt document kan het document beschadigen. 6. Start het scannen met de toepassing. Stopper
Pagina: 30
28 Hoofdstuk 2 ATTENTIE • Als tijdens het scannen een systeemfout optreedt of papier vastloopt, waardoor het doorvoeren van papier stopt, verhelpt u het probleem en controleert u of het gescande beeld van de laatst ingevoerde pagina correct is vastgelegd. Vervolgens gaat u door met scannen. • Houd er rekening mee dat documenten die zijn afgedrukt op dun papier uit de documentuitvoerlade kunnen vallen. • Sluit na het scannen de documentinvoerlade en het verlengstuk van de documentuitvoerlade om schade aan de scanner te voorkomen wanneer deze niet wordt gebruikt. Invoeren met de bypass-modus 1. Zet de invoerselectiehendel op de niet-gescheidenfunctie, de ( ) kant. 2. Plaats de vellen van het document één voor één in de documentinvoerlade zodat zij de stoppers raken en pas de stand van de documentgeleiders aan. 3. Start het scannen met de toepassing. Invoerselectiehendel
Pagina: 31
De scanner gebruiken 29 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 4. Het document wordt tegen de documentinvoersleuf gedrukt en in de scanner gevoerd. ATTENTIE • Wanneer u documenten scant die aan elkaar zijn gehecht, zoals facturen, plaatst u de aangehechte rand als de voorzijde van het document. • Houd er rekening mee dat wanneer u scant zonder paginascheiding en u plaatst verschillende documenten die niet aan elkaar gehecht zijn tegelijk in de invoerlade, deze alle tegelijk worden ingevoerd. • De invoer van vooral erg dun of gekruld papier verloopt mogelijk stroef. Druk in dat geval zacht op de voorzijde van de documenten wanneer u deze invoert. • Sluit na het scannen de documentinvoerlade en het verlengstuk van de documentuitvoerlade om schade aan de scanner te voorkomen wanneer deze niet wordt gebruikt.
Pagina: 32
30 Hoofdstuk 2 4. Documenten scannen U kunt met de DR-2580C documentscanner documenten op twee manieren scannen. U kunt vanaf een toepassing scannen, zoals CapturePerfect 3.0, of u kunt de opdrachtfunctie gebruiken, waarbij u kunt scannen door op de scantoetsen te drukken op het bedieningspaneel zonder dat u een toepassing hoeft te starten. Deze paragraaf beschrijft het scanproces van zowel de CapturePerfect 3.0 als de opdrachtfunctie. Voor informatie over hoe u iedere toepassing en het bijbehorend stuurprogramma kunt installeren, raadpleeg de Snelstarthandleiding. CapturePerfect 3.0 gebruiken CapturePerfect 3.0 is een ISIS-compatibele toepassing die is ontwikkeld voor documentscanners van Canon. CapturePerfect 3.0 heeft de volgende functies. Selecteer uw scanmodus in het scanmenu. • Batchscan naar bestand Documenten worden gescand met de vooraf ingestelde scaninstellingen en het beeldbestand wordt opgeslagen in een gespecificeerde map. • Batchscan naar printer Documenten worden gescand met de vooraf ingestelde scaninstellingen en de gescande afbeelding wordt afgedrukt op de gespecificeerde printer. • Batchscan naar e-mail Documenten worden gescand met de vooraf ingestelde scaninstellingen, de e-mailsoftware wordt gestart en de gescande afbeelding wordt aan een nieuw e-mailbericht gehecht. • Eén pagina scannen Slechts één documentpagina wordt gescand. • Opdracht scannen De scaninstellingen en -modus (Batchscan naar bestand, Batchscan naar printer of Batchscan naar e-mail) worden vooraf als een opdracht geregistreerd. De scanopdracht kan vervolgens worden uitgevoerd door een geregistreerde opdracht te selecteren in het vervolgkeuzemenu (a) en op (Opdracht scannen) te drukken in de werkbalk (b). b a
Pagina: 33
De scanner gebruiken 31 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands Opmerking De volgende twee taken zijn reeds als scantaken geregistreerd. • Kleurdocument Het document wordt gescand in 24-bits kleur, als Simplex 300 dpi en wordt vervolgens opgeslagen in [Mijn afbeeldingen] in de map Mijn documenten. • Binair document Het document wordt gescand in zwart/wit, als Simplex 200 dpi en wordt vervolgens opgeslagen in [Mijn afbeeldingen] in de map Mijn documenten. • Naar presentatiemodus scannen Deze modus is nuttig als de scanner wordt gebruikt in ruimten waar deze moet worden aangesloten op grote schermen of projectoren, bijvoorbeeld in conferentiezalen. CapturePerfect 3.0 wordt geschakeld naar volledige schermweergave, het document wordt gescand en de gescande afbeelding wordt volledig op het scherm weergegeven. Opmerking Voor gebruiksinformatie over CapturePerfect 3.0, zie de gebruikershandleiding en Help van CapturePerfect. Lees eerst de gebruikershandleiding van CapturePerfect 3.0 en de Help van CapturePerfect 3.0 voordat u de toepassing gebruikt. DR-2580C Projector De gescande afbeelding wordt op het scherm geprojecteerd. Naar presentatiemodus scannen
Pagina: 34
32 Hoofdstuk 2 CapturePerfect 3.0 bediening Deze paragraaf geeft aan hoe u CapturePerfect 3.0 start, hoe u de scanner selecteert en beschrijft de scanprocedure tot en met Scan Batch to File. Voor meer informatie, zie de gebruikershandleiding en Help van CapturePerfect 3.0. 1. Klik op de knop [Start] van Windows en vervolgens op [Programma’s] ([Alle Programma’s] voor Windows XP) Æ [CapturePerfect 3.0] Æ [CapturePerfect 3.0]. CapturePerfect 3.0 wordt gestart. (CapturePerfect 3.0- gebruikershandleiding)
Pagina: 35
De scanner gebruiken 33 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 2. Volg de onderstaande procedure om de DR-2580C documentscanner van Canon te gebruiken als uw werkscanner. 1. Klik in het menu [Scannen] op [Scanner selecteren]. 2. Selecteer [CANON DR-2580C] Æ klik vervolgens op [OK]. Opmerking Als [CANON DR-2580C] niet in de lijst met scanners voorkomt, installeer het ISIS/TWAIN-stuurprogramma opnieuw. (Zie “Stap 3. De software installeren” in de Snelstarthandleiding.) 3. Stel het “Standaard paginaformaat” en klik vervolgens op [OK]. Opmerking Dit dialoogvenster verschijnt alleen wanneer u [CANON DR-2580C] voor de eerste keer selecteert en u op [OK] klikt, of wanneer u op [Instellingen] klikt in het scherm [Scanner selecteren].
Pagina: 36
34 Hoofdstuk 2 3. Klik in het menu [Scannen] op [Scannerinstellingen]. Het dialoogvenster met basisinstellingen van het ISIS-stuurprogramma opent. 4. Maak de scaninstellingen. Voor informatie over de scaninstellingen, zie “ISIS-stuurprogramma instellingen,” op pagina 64, en de Help van het ISIS/TWAIN-stuurprogramma. 5. Plaats uw document. (Zie “Documenten plaatsen” op pagina 25.)
Pagina: 37
De scanner gebruiken 35 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 6. Klik in het menu [Scannen] op [Batchscan naar bestand]. Het instellingenvenster [Instellingen batchscan naar bestand] opent. Voor informatie over hoe u documenten kunt scannen, zie de gebruikershandleiding en Help van CapturePerfect 3.0. 7. Specificeer de naam en het type van het bestand voor het opslaan van de afbeeldingsgegevens en klik op [Opslaan] om met scannen te beginnen. Voor informatie over de beschikbare instellingen in het instellingenvenster [Instellingen batchscan naar bestand], zie de gebruikershandleiding en Help van CapturePerfect 3.0. 8. Wanneer de laatste pagina van het document is gescand, stopt het scannen. Het scannen wordt hervat of beëindigd volgens de instelling “Aanvoeroptie” in de installatie van de scanner. • Wanneer “Aanvoeroptie” op [Standaard aanvoer] staat Verschijnt het dialoogvenster Doorgaan. Plaats het volgende document en
Pagina: 38
36 Hoofdstuk 2 klik op [Doorgaan] om het scannen te hervatten. Of, klik op [Scannen stoppen] om het scannen te beëindigen. • Wanneer “Aanvoeroptie” op [Automatische aanvoer] staat Plaats het volgende document. Het scannen wordt hervat wanneer de scanner het document detecteert. Of, klik op de opdrachtknop (Stoppen) om het scannen te beëindigen. • Wanneer “Aanvoeroptie” op [Bedieningspaneel aanvoer] staat Plaats het volgende document en druk op de opdrachtknop (Starten) om het scannen te hervatten. Of, klik op de opdrachtknop (Stoppen) om het scannen te beëindigen. 9. Nadat de u de scan hebt voltooid, selecteer [Afsluiten] op het menu [Bestand] om CapturePerfect 3.0 af te sluiten. Opdrachtknoppen
Pagina: 39
De scanner gebruiken 37 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands De Opdrachtfunctie gebruiken De opdrachtknop, die wordt gebruikt voor het toewijzen van een willekeurige opdracht op de scanner, kunt u gebruiken om een opdracht toe te wijzen die wordt uitgevoerd wanneer u op de opdrachtknop drukt om met scannen te beginnen. Hierdoor hoeft u alleen op een opdrachtknop te drukken om met scannen te beginnen zonder dat u een toepassing hoeft te openen. De afbeeldingsgegevens die u scant worden automatisch verwerkt volgens de vooraf ingestelde instellingen in het Hulpmiddel voor opdrachtregistratie. (Zie “Over opdrachtfunctie” op pagina 38.) Opdrachtknoppen
Pagina: 40
38 Hoofdstuk 2 Over opdrachtfunctie De opdrachtfunctie bevat de volgende vier functies en functioneert ook als een start- en stopknop bij toepassingen. Deze functies worden gebruikt door deze toe te wijzen aan een opdrachtknop met het Hulpmiddel voor opdrachtregistratie. (Zie “Over de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie” op pagina 39.) Opmerking Voordat u de Starter gebruikt, dient u de gebeurtenisbesturingsfunctie van Windows in te stellen. (Zie “Over de Starter” op pagina 41.) Afdrukken Beeldbestanden worden afgedrukt op een gespecificeerde printer. Opslaan als bestand Beeldbestanden worden opgeslagen in een gespecificeerde map. Bijlage bij e-mail De e-mailsoftware wordt gestart en de beeldbestanden worden als bijlage aan een nieuw e-mailbericht gehecht. Starter De gespecificeerde toepassing wordt gestart. (Netwerk) Opdrachtknoppen DR-2580C
Pagina: 41
De scanner gebruiken 39 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands Over de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie Het Hulpmiddel voor opdrachtregistratie, dat u gebruikt om de opdrachtknoppen in te stellen, is een TWAIN-compatibele toepassing die met het ISIS/TWAIN-stuurprogramma wordt geïnstalleerd. Voor meer informatie over de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie, zie “Hulpmiddel voor opdrachtregistratie-instellingen,” op pagina 68 en de Hulpmiddel voor opdrachtregistratie Help. Opmerking • De volgende opdrachten kunnen vooraf worden toegewezen aan de opdrachtknoppen. a Start: Scannen begint volgens de toepassingsinstellingen. b Stop: Scannen stopt. c Opslaan als bestand: Gescande afbeeldingen worden opgeslagen als PDF- bestanden in de map Mijn afbeeldingen. • Voor het starten van het Hulpmiddel voor opdrachtregistratie, klik op de [Start] knop van Windows en vervolgens op [Programma’s] ([Alle Programma’s] voor Windows XP) Æ [Canon DR-2580C] Æ[Job Registration Tool]. Sneltoetsinstellingen
Pagina: 42
40 Hoofdstuk 2 • Omschrijf de taken die u registreert met het Hulpmiddel voor opdrachtregistratie op de meegeleverde opdrachtetiketten en plak deze op de scanner. Scannen uitvoeren met de opdrachtknoppen 1. Plaats uw document. (Zie “Documenten plaatsen” op pagina 25.) 2. Druk op de opdrachtknop om een opdracht te beginnen. De “Monitor voor DR2580C” verschijnt en de scan wordt uitgevoerd. Opdrachtetiketten
Pagina: 43
De scanner gebruiken 41 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 3. Wanneer de scan is voltooid, worden de afbeeldinggegevens verwerkt volgens de gespecificeerde instellingen. [Verzending voltooid] verschijnt op de “Monitor voor DR2580C”. 4. Klik op [Sluiten] om de “Monitor voor DR2580C” te sluiten. Over de Starter U kunt alleen toepassingen starten met de opdrachtfunctie [Starter] als deze de gebeurtenisbesturingsfunctie van Windows ondersteunen. Om de [Starter] te gebruiken, specificeert u van tevoren een toepassing die u wilt starten volgens de gebeurtenisinstellingen. Opmerking • Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan deze mogelijk niet normaal werken met de [Starter]. • In de initiële status van de DR-2580C, direct na de installatie, worden alle toepassingen die de gebeurtenisbesturingsfunctie ondersteunen ingeschakeld. Hierbij verschijnt, als de gebeurtenisinstellingen niet worden gewijzigd, het volgende dialoogvenster wanneer de [Starter] wordt uitgevoerd. Wanneer het dialoogvenster verschijnt, kunt u of een toepassing selecteren en starten of op [Annuleren] klikken om de gebeurtenisinstellingen te wijzigen.
Pagina: 44
42 Hoofdstuk 2 Gebeurtenisbesturing instellen Volg de onderstaande procedure om een gebeurtenis in te stellen. 1. Gebruik de volgende procedure om het venster [Gebeurtenisinstellingen] te openen. 1. Klik op [Start] en vervolgens op [Instellingen] in het menu [Start] Æ klik op [Configuratiescherm]. (Voor Windows XP, klik op [Start] Æ klik op [Configuratiescherm].) 2. Voor Windows XP, schakel het Configuratiescherm naar Klassieke weergave of selecteer [Printers en andere hardware] in het werkveld. Printers en andere hardware Configuratiescherm (Categorieweergave) Configuratiescherm (Klassieke weergave)
Pagina: 45
De scanner gebruiken 43 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 3. Dubbelklik op [Scanners en camera’s]. 4. Selecteer [CANON DR-2580C USB] en klik vervolgens op [Eigenschappen].
Pagina: 46
44 Hoofdstuk 2 [Canon DR-2580C USB-eigenschappen] verschijnt. 5. Klik op het tabblad [Gebeurtenissen].
Pagina: 47
De scanner gebruiken 45 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 2. Selecteer de opdrachtknop (Button No.1, Button No.2, Button No.3) waarvan de instellingen zijn gewijzigd met de scannergebeurtenis. 3. In de initiële status worden alle toepassingen die [Naar deze toepassing doorsturen] tonen geselecteerd. Selecteer een toepassing die u wilt starten met de [Starter], verwijder de selectie van de keuzevakjes voor de andere toepassingen en klik op [Toepassen]. (Zie pagina 41.) ATTENTIE U kunt geen opdrachtfuncties gebruiken als het keuzevakje [Apparaatgebeurtenissen uitschakelen] is geselecteerd. Dit keuzevakje niet selecteren.
Pagina: 48
46 Hoofdstuk 2 4. Klik op [OK] om [Eigenschappen voor CANON DR-2580C USB] te sluiten. 5. Start Windows opnieuw op om de nieuwe instellingen voor de gebeurtenisfunctie te activeren.
Pagina: 49
De scanner gebruiken 47 English Fran&231 Deutsch Espan&24 Italiano Nederlands 5. Vastgelopen papier verwijderen Als papier in de scanner vastloopt, volg de onderstaande procedure. LET OP Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen papier. U kunt uw hand openhalen aan de rand van een vel papier. 1. Verwijder alle documenten van de uitvoerlade. 2. Sluit het verlengstuk van de documentuitvoerlade. ATTENTIE Als u de documentuitvoer halverwege stopt, doe dit dan met het verlengstuk van de uitvoerladegeleider uitgeschoven. Als u probeert het uitvoerverlengstuk geforceerd te sluiten, kan het document kreuken. 3. Druk op beide kanten van de achterklep om deze te openen.
Pagina: 50
48 Hoofdstuk 2 4. Druk op beide kanten op de knop OPEN waardoor het bovenste paneel opent. 5. Verwijder het vastgelopen document. ATTENTIE Trek het document voorzichtig uit de scanner zonder het te forceren. Als het document scheurt, zorg ervoor dat u alle papierresten uit de scanner verwijdert. 6. Sluit langzaam het bovenste paneel. ATTENTIE Sluit voorzichtig het bovenste paneel zonder het te forceren. U kunt hierdoor anders de scanner beschadigen. OPEN-knop
Merk:
Canon
Product:
Scanners
Model/naam:
imageFORMULA DR-2580C
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands