Braun WK 600 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun WK 600. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: WK 600
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 13
14
Nederlands
• Portate ad ebollizione 0,8 l di acqua nel bollitore.
• Importante: spegnere il bollitore e aggiungere 0,4 l di
aceto di vino (acidità 4%). Non fare bollire il contenuto
in quanto delle gocce potrebbero causare delle
scottature.
• Lasciate nel bollitore la miscela di acqua ed aceto per
tutta la notte.
• Svuotate il bollitore e sciacquate l’interno abbondan-
temente con acqua fresca. Riempite il bollitore con
acqua fresca e portatela ad ebollizione.
• Svuotate il bollitore e risciacquate di nuovo con acqua
fresca.
• Se il bollitore contiene ancora calcare, ripetete il
procedimento.
• Per rimuovere il calcare dal filtro anticalcare, potete
immergerlo in aceto diluito.
Salvo cambiamenti.
Questo prodotto è conforme alle normative EMC
come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla
Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).
Onde tutelare l’ambiente, non buttate
l’apparecchio tra i normali rifiuti al termine della
sua vita utile, ma portatelo presso i punti di
raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa
vigente.
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di
2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente,
i guasti dell’apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica
o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso
improprio del prodotto, la normale usura conseguente al
funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto
trascurabile sul valore o sul funzionamento dell’appa-
recchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da
soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di
assistenza autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni
sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Braun
Impression. Wij hopen dat het design en de snel-
kookfunctie u vele jaren plezier geven.
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u
dit apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor latere raadpleging.
Belangrijk
• Controleer of de lichtnetspanning overeenkomt met
de lichtnetspanning die op de onderkant van de
waterkoker staat aangegeven. De waterkoker kan
alleen in werking treden als het op het meegeleverde
voetstuk (g) is geplaatst.
• Dit apparaat is alleen geschikt voor normaal huis-
houdelijk gebruik.
• Verwarm alleen water en nooit melk of andere
vloeistoffen.
• Gebruik de waterkoker alleen op een droge, vlakke en
stabiele ondergrond.
• Laat het snoer nooit los langs het aanrecht hangen.
U kunt de snoerlengte korter maken door het op te
winden in de snoeropbergruimte.
• Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
• Let op: Voorkom het aanraken van de metalen onder-
delen van de waterkoker tijdens en na gebruik. Deze
onderdelen kunnen heet worden en brandwonden
veroorzaken. Gebruik alleen het handvat om de water-
koker op te tillen. Houd de waterkoker altijd rechtop
om het morsen van kokend water te voorkomen.
• Het voetstuk, de waterkoker en het snoer mogen nooit
in contact komen met verwarmde oppervlakken
(bijv. kookplaten).
• Als de waterkoker per ongeluk leeg wordt ingescha-
keld, zorgt de beveiliging tegen oververhitting voor
automatische uitgeschakeling. Laat in dit geval de
waterkoker 10 minuten afkoelen voordat u deze met
water vult.
• Waarschuwing: vul de waterkoker niet boven het
maximum niveau! Het water kan dan overkoken en
brandwonden veroorzaken.
• Houd het deksel gesloten wanneer het water kookt.
• Controleer regelmatig het snoer op eventuele
beschadigingen.
• Wanneer het apparaat een beschadiging vertoont,
gebruik het dan niet meer maar breng het naar een
Braun Service Centrum voor reparatie. Een onjuiste of
ondeskundige reparatie kan ongelukken veroorzaken
of de gebruiker verwonden.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften.
Beschrijving
a Kalkfilter (verwijderbaar)
b Deksel
c Knop voor openen deksel
d Aan/uit schakelaar
e Waterniveau-indicator
f Controlelampje
g Voetstuk met snoeropbergruimte
Max. capaciteit: 1,7 l water
WK600 Seite 14 Dienstag, 15. März 2005 11:56 11
Pagina: 14
15
Voor het eerste gebruik
Voordat u de waterkoker voor het eerst in gebruik neemt,
dient u de waterkoker tweemaal tot het maximum met
schoon water te vullen en dit aan de kook te brengen.
Spoel het water na het koken steeds weg.
Het in gebruik nemen
1a Vul de waterkoker door de schenktuit en laat het
deksel gesloten, of
1b druk de knop voor het openen van het deksel (c) in,
open het deksel, vul de waterkoker en sluit het deksel
weer. (De waterkoker werkt niet met een geopend
deksel.)
2 Plaats de waterkoker op het droge voetstuk en steek
de stekker in het stopcontact.
3 Druk de aan/uit schakelaar (d) in. Het controlelampje
zal gaan branden. (Houd het deksel gesloten als de
waterkoker is ingeschakeld.)
4 Wanneer het water kookt zal het apparaat automatisch
uitschakelen.
U kunt de waterkoker ook op ieder gewenst moment
nog voordat het water kookt uitschakelen door op de
aan/uit schakelaar (d) te drukken.
Automatische uitschakeling
De waterkoker schakelt uit wanneer…
– het water kookt,
– er geen water in zit (bij per ongeluk inschakelen),
– het deksel open is,
– het van het voetstuk is gehaald.
Als het kalkfilter niet is geïnstalleerd wordt het automa-
tisch uitschakelen vertraagd.
Schoonmaken
• Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u de
stekker uit het stopcontact te trekken en het apparaat
te laten afkoelen.
• Reinig het apparaat nooit onder stromend water, het
apparaat ook niet onderdompelen in water. Reinig de
buitenkant van de waterkoker alleen met een vochtige
doek. Gebruik geen staalwol of schurende schoon-
maakmiddelen. U kunt een kleine hoeveelheid afwas-
middel gebruiken om de buitenkant van de waterko-
ker schoon te maken. Gebruik voor het schoonmaken
nooit vloeistoffen zoals alcohol, petroleum of was-
benzine.
• Het verwijderbare anti-kalk filter kan worden schoon-
gemaakt met een zachte borstel; gebruik geen meta-
len borstel. Het anti-kalk filter is vaatwasmachine-
bestendig.
Ontkalken
• Om de gebruikstijd van de waterkoker te verlengen
moet deze regelmatig ontkalkt worden.
• Kook 0,8 l water in de waterkoker.
• Belangrijk: zet de waterkoker uit en voeg 0,4 l huis-
houdazijn (4% zuur) toe. Laat deze oplossing niet
koken daar de inhoud dan brandgevaarlijk kan zijn bij
morsen.
• Laat de oplossing water/azijn een nachtje in de water-
koker staan.
• Leeg de waterkoker en reinig de binnenkant goed met
vers water. Vul de waterkoker met vers water en kook
dit.
• Leeg de waterkoker en reinig de binnenkant opnieuw
met vers water.
• Als de waterkoker nog steeds kalk bevat herhaal deze
procedure dan.
• Om eventuele kalkaanslag van het kalkfilter te
verwijderen kunt u het filter in verdunde azijn leggen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens
de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laag-
spannings richtlijn 73/23.
Wij raden u aan het apparaat aan het einde van
zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone
huisafval te deponeren, maar op de daarvoor
bestemde adressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie-
periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaal-
fouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking
of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie
vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
WK600 Seite 15 Dienstag, 15. März 2005 11:56 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun WK 600.

Stel een vraag over de Braun WK 600

Heb je een vraag over de Braun WK 600 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun WK 600. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun WK 600 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.