Braun VitalScan Plus BP1700 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun VitalScan Plus BP1700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: VitalScan Plus BP1700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 64
65
Nederlands
Braun VitalScan Plus is een bloeddrukmeter die speciaal ontworpen is voor het
eenvoudig en nauwkeurig meten van de bloeddruk aan de pols. De nauwkeurigheid
van de meetresultaten is uitvoerig getest tijdens de fabricage en is bewezen door
klinische studies volgens AAMI/ANSI-SP10.
Wat u moet weten over bloeddruk
Gedurende de hele dag is onze bloeddruk continu aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. In de middag stijgt de bloeddruk weer, om ‘s nachts uiteindelijk een laag
niveau te bereiken. Dit is de reden waarom de meetresultaten kunnen variëren
wanneer op verschillende tijdstippen van de dag wordt gemeten.
Bloeddrukverloop van een gezonde 31-jarige man, gemeten met tussenpozen van
5 minuten
Wanneer uw arts in zijn spreekkamer uw bloeddruk meet, is dit slechts een
momentopname. Door herhaaldelijk thuis uw bloeddruk te meten, wordt een beter
beeld van uw werkelijke bloeddrukverloop verkregen.
Bovendien, hebben veel mensen een andere bloeddruk wanneer ze deze thuis
meten. Ze zijn dan vaak meer ontspannen dan in de spreekkamer van de dokter.
Door thuis regelmatig de bloedddruk te meten, kunt u uw arts voorzien van
waardevolle informatie over uw «alledaagse» bloeddrukwaarden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de volgende standaardwaarden voor
de bloeddruk vastgesteld (bloeddruk gemeten in rust):
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
6075360_BP1700_KAZ Seite 65 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 65
66
• Om zeker te zijn van nauwkeurige meetresultaten, dient u de volledige gebruiks-
instructies aandachtig door te lezen.
• Dit produkt is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het produkt en de
batterijen buiten bereik van kinderen houden.
• Mensen die lijden aan hartritmestoornissen, vaatvernauwing, arteriosclerose
(aderverkalking) in ernstige vorm, diabetes en hartpatiënten met een pacemaker
dienen hun arts te raadplegen voordat ze zelf hun bloeddruk meten. In deze
gevallen kunnen namelijk afwijkende bloeddrukwaarden worden gemeten.
• Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts, in het bijzonder wanneer u onder
medische behandeling staat of medicijnen gebruikt.
• Het gebruik van deze bloeddrukmeter moet niet worden gezien als een vervanging
voor de consulten bij uw arts.
Beschrijving van het produkt
A Display
B Geheugenknop («memo»)
C Tijd/datum knop
D I/O knop (aan/uit)
E Batterijvakje
F Batterijklepje
G Manchet
Bloeddruk
(mmHg)
Normale
waarden
Lichte
hypertensie
Ernstige
hypertensie
SYS = systolisch
= bovendruk
DIA = diastolisch
= onderdruk
tot 140
tot 90
140 – 180
90 – 110
hoger dan 180
hoger dan 110
6075360_BP1700_KAZ Seite 66 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 66
67
Batterijen plaatsen
• Gebruik alkaline batterijen van het type LR 03 (AAA). Dit
zijn de batterijen die bij het produkt zijn meegeleverd.
• Verwijder het batterijklepje (F) en plaats de twee
batterijen met de juiste polariteit (zie aanduiding in het
batterijvakje (E)).
• Nieuwe batterijen zijn goed voor ongeveer
200 metingen.
• Gooi alleen lege batterijen weg. Deze mogen niet met
het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar
dienen bij daarvoor bestemde inzamelingspunten of bij
uw dealer te worden afgegeven.
Belangrijke regels voor nauwkeurige
bloeddrukmeting
• Verricht de metingen altijd op hetzelfde moment van de
dag, het liefst ‘s ochtends, en onder dezelfde
omstandigheden.
• Meet nooit binnen een half uur na het roken of na het
drinken van koffie of thee.
• Doe eerst uw sieraden en horloge af voordat u de
bloeddrukmeter bevestigt.
• Plaats de bloeddrukmeter 2 cm onder de handpalm.
• Tijdens een meting dient u te zitten en te ontspannen.
U mag niet bewegen (de hand van de arm met de bloed-
drukmeter mag zeker niet bewegen!) en niet praten.
• Houdt de bloeddrukmeter ter hoogte van het hart.
• Wacht ongeveer 3 minuten voordat u een volgende
meting uitvoert.
6075360_BP1700_KAZ Seite 67 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 67
68
Meten
1. Bevestig het apparaat aan de kant van uw handpalm
op uw pols, ongeveer 2 cm onder uw handpalm.
Zorg ervoor dat het manchet (G) goed strak zit.
2. Druk op de rode I/O knop (D).
3. Houdt de bloeddrukmeter ter hoogte van het hart.
De meting begint automatisch. Zorg ervoor dat u tijdens
het meten niet beweegt of spreekt.
4. Wanneer de meting is uitgevoerd, zal er een geluids-
signaal klinken. De gemeten waarden worden op het
display weergegeven:
Bovendruk (systolisch)
Onderdruk (diastolisch)
Hartslag
2 cm
6075360_BP1700_KAZ Seite 68 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 68
69
5. Druk op de I/O knop om het apparaat uit te zetten.
Anders zal het apparaat automatisch na 2 minuten
uitschakelen. Wanneer u op wat voor moment ook de
meting wilt stopzetten, drukt u op de rode I/O knop.
Geheugenfunctie
Uw bloeddrukmeter kan de gegevens van 90 metingen
opslaan (model BP 1700: 60 metingen). Het opslaan
gebeurt automatisch na iedere voltooide meting.
Het geheugen is niet uitwisbaar. Dit betekent dat u de
opgeslagen gegevens niet zult verliezen bij het vervangen
van de batterijen. Het geheugen kan niet worden gewist.
Wanneer het geheugen vol is, zullen de oudste waarden
worden overschreven.
Het BP 1750 model heeft tevens een gemiddelden functie
om het gemiddelde van de laatste drie metingen weer te
geven.
Opgeslagen metingen en gemiddelden opvragen
• Om opgeslagen metingen en gemiddelden op te
vragen, zet u eerst het apparaat uit.
• Druk vervolgens op de geheugenknop («memo») (B).
6075360_BP1700_KAZ Seite 69 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 69
70
BP 1750: Het gemiddelde van de laatste drie metingen
zal worden weergegeven. De onderste regel van het
display geeft aan «A-3», dit geeft aan dat de gemiddelde
waarde wordt getoond.
BP 1700: De laatste meting zal worden weergegeven. De
onderste regel van het display geeft achtereenvolgens de
datum, tijd en hartslag van de betreffende meting aan.
• Het herhaaldelijk indrukken van de geheugenknop zal
één voor één de opgeslagen metingen tonen.
• Door het continue indrukken van de geheugenknop
kunt u door alle opgeslagen metingen lopen.
• Om de geheugenfunctie te verlaten, zet u het apparaat
uit door op de I/O knop te drukken.
Tijd en datum instellen
• Druk op de tijd/datum knop (C). De onderste regel op het display geeft aan «Time»
en het cijfer op de uren-positie zal knipperen. Om de uren in te stellen, drukt u
herhaaldelijk op de «memo» knop.
• Druk nogmaals op de (C) knop: de minuten zullen nu gaan knipperen. Druk
herhaaldelijk op de «memo» knop om de minuten in te stellen.
memo
memo
memo
memo
Time
6075360_BP1700_KAZ Seite 70 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 70
71
• Druk nogmaals op de (C) knop om de datum in te stellen: de onderste regel op het
display geeft aan «Date» en het cijfer op de maand-positie zal knipperen. Stel de
maand in door herhaaldelijk op de «memo» knop te drukken.
• Druk nogmaals op de (C) knop: de cijfers voor de dagen zullen knipperen. Druk
weer herhaaldelijk op de «memo» knop om de juiste dag in te stellen.
• Om uit de tijd en datum functie te gaan, drukt u op de (C) knop.
• Anders zal het apparaat automatisch na 2 minuten uitschakelen en de op dat
moment gekozen instellingen activeren.
Bewaren en reinigen
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek.
Vlekken op het manchet (G) kunnen voorzichtig worden verwijderd met een vochtige
doek. Het manchet mag niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.
Bewaar het apparaat niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht of een hoge vochtigheid.
Calibratie
Dit product is gecalibreerd bij de productie. Als u het gebruikt volgens de gebruiks-
instructies is een periodieke hercalibratie niet nodig. Indien u ooit de meetaccuratesse
in twijfel trekt, neem dan contact op met een geautoriseerd onderhoudscentrum (zie
verpakkingsinhoud voor een onderhoudscentrum bij u in de buurt).
Wat te doen als …
Probleem Oorzaak Oplossing
Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
ERR Onjuist uitgevoerde
meting
Herhaal de meting zoals beschreven
onder «Opnemen van de maat». Als
het probleem aanhoudt, neem dan
contact op met een geautoriseerd
onderhoudscentrum.
6075360_BP1700_KAZ Seite 71 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 71
72
Probleem Oorzaak Oplossing
– – – Druk manchet boven
320 mmHg
Herhaal de meting
Tijdens het
meten (tijdens
het leeglopen
van het
manchet), hoor
ik bij iedere
hartslag een
«klikkend»
geluid.
Het apparaat werkt dmv
een speciale leegloop
procedure (stapsgewijs).
geen
Resultaten van
verschillende
metingen
verschillen
behoorlijk.
Bloeddruk is een
fluctuerende waarde.
Bij gezonde volwassnen,
zijn afwijkingen van 10 tot
20 mmHg mogelijk.
geen
Het manchet zit niet
goed.
Zorg dat het apparaat als volgt
wordt bevestigd:
– aan de handpalmzijde van uw
pols
– ca. 2 cm onder uw handpalm.
Metingen zijn niet
allemaal op hartniveau
verricht.
Houdt de bloeddrukmeter bij
iedere meting ter hoogte van het
hart.
Praten, hoesten, lachen,
bewegen etc. tijdens het
meten beïnvloeden de
meting.
Blijf tijdens het meten ontspannen
en stil zitten. Niet bewegen of
praten.
6075360_BP1700_KAZ Seite 72 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 72
73
Specificaties
Model: BP 1750 / BP 1700
Werkingsprincipe: Oscillometrische methode
Display: LCD-Display
Meetbereik: 0–320 mmHg (manchetdruk)
40–199 / min (hartslag)
Bloeddrukmeting: 20 mmHg (minimale diastolische waarde)
300 mmHg (maximale systolische waarde)
Nauwkeurigheid: ± 3 mmHg (manchetdruk)
± 5 % (polsslag)
Klinische nauwkeurigheid: Volgens AAMI-SP10 met een auscultatoire
standaard:
< 5 mmHg standaardafwijking van het gemiddelde
< 8 mmHg standaardafwijking
Oppompen: Automatisch
Leeglopen: Stapsgewijs
Stroomvoorziening: 2 batterijen, type LR 03 (AAA)
Gebruikstemperatuur: + 10 °C to + 40 °C
Opslag temperatuur: – 20 °C to + 60 °C
Vochtigheid: 85 % of lager
Manchet: Geschikt voor polsomtrek van 13 tot 21 cm
Klinische validatie: volgens AAMI-SP10 met een auscultatoire
standaard.
(Opmerking: bij producten die zijn geijkt ten opzichte
van een auscultatoire standaard, kan validatie op
grond van intra-arteriële metingen tot afwijkende
resultaten leiden.)
Indien het apparaat niet wordt gebruikt bij de aangeraden temperatuur en
vochtigheid, dan kan de technische nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.
Type BF apparatuur
Wijzigingen voorbehouden.
6075360_BP1700_KAZ Seite 73 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 73
74
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medische electrische apparaten» –
Part 1: Algemene veiligheidsvoorschriften
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 1: Algemene voorschriften
DIN EN 1060-3: 9/97 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 3: Toegevoegde richtlijnen voor electro-mechanische bloeddruk meetsystemen
Dit produkt voldoet aan de bepalingen van EC richtlijn 93 /42 / EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale voorzorgsmaatregelen
nodig ten aanzien van EMC. Voo een gedetailleerde beschrijving van de EMC-
vereisten, gelieve contact op te nemen met een geautoriseerd onderhoudscentrum
bij u in de buurt (Zie verpakkingsinhoud).
Draagbare en mobile RF communicatie apparatuur kan de werking van ELECTRISCH
MEDISCHE APPARATUUR beinvloeden.
Gelieve dit product niet weg te gooien bij het normale huishoudelijke afval
aan het eind van de levensduur. U kunt het product weggooien bij uw
plaatselijke distributeur of een geschikt verzamelpunt in uw land.
Garantie
Kaz geeft 2 jaar garantie op het product beginnend vanaf de datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen we gratis alle defecten van het apparaat,
voortvloeiend uit fouten in materiaal of vervaardiging repareren of vervangen naar
onze keuze.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door
Kaz of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Kaz.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en ge-
breken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden
vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Kaz Customer Service Centre.
0297
6075360_BP1700_KAZ Seite 74 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08
Pagina: 85
Beispiel
Example
Exemple
Ejemplo
Exemplo
Esempio
Voorbeeld
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
6075360_BP1700_KAZ Seite 86 Donnerstag, 19. Juli 2007 8:35 08

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun VitalScan Plus BP1700.

Stel een vraag over de Braun VitalScan Plus BP1700

Heb je een vraag over de Braun VitalScan Plus BP1700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun VitalScan Plus BP1700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun VitalScan Plus BP1700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.