Braun VitalScan BPW4100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun VitalScan BPW4100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: VitalScan BPW4100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 107
108
Bedoeld gebruik van BraunTrueScan
Braun TrueScan is een bloeddrukmonitor die in ontwikkeld om bloeddruk eenvoudig
en precies via de pols te meten. De nauwkeurigheid van Braun TrueScan is in de
fabriek getest en goed bevonden in klinisch onderzoek.
Bloeddrukmetingen bij een gezonde, 31-jarige man, gemeten met tussenpozen van 5
minuten.
Bloeddruk gemeten in de praktijk van een arts, is niet meer dan een momentwaarde.
Herhaalde metingen thuis zijn een veel betere weerspiegeling van iemands bloed-
drukwaarden onder dagelijkse omstandigheden.
Bovendien hebben veel mensen een andere bloeddruk wanneer ze deze thuis meten
omdat ze daar meer ontspannen zijn dan in de praktijk van een arts.
Regelmatig thuis opgenomen bloeddrukmetingen kunnen voor uw arts een
waardevolle informatiebron zijn over uw normale bloeddrukwaarden onder normale,
"alledaagse" omstandigheden.
De Wereldgezondheidsorganisatie en de ESH hebben de volgende standaardbloed-
drukwaarden voorgesteld voor het meten van een polsslag bij rust.
(mmHg) !!! !! ! - ✓ ✓
Niveautypen Ernstig Matig Licht Hoog normaal Normaal
SYS
(maximumwaarde)
180# 160-179 140-159 130-139 120-129 120$
DIA
(minimumwaarde)
110# 100-109 90-99 85-89 80-84 80$
2007 ESH- ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Guidelines for management of hypertension: report of the fourth working party
of the BHS , 2004—BHS IV. ESH:EuropeanSocietyofHypertension•ESC:EuropeanSocietyofCardiology•BHS:BritishHypertensionSociety
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
NL 	 Nederlands
Pagina: 108
109
Wat u moet weten over deze
bloeddrukmonitor
Voor nauwkeurige metingen moet een bloeddrukmonitor altijd
ter hoogte van het hart worden geplaatst. Voorbeeld: als de
monitor zich 20 cm onder het hart bevindt zoals in de afbeeld-
ing links (bijv. wanneer u uw arm op een tafel laat rusten), geeft
de meter circa 15 mmHg te hoog aan.
De Braun TrueScan heeft daarom een eenvoudig positionerings-
systeem (A): het houdt de gemeten arm op de juiste plaats ten
opzichte van het hart en bevestigt dat u uw arm op de juiste
plaats houdt voordat u een meting uitvoert.
Veiligheidsinformatie en belangrijke
voorzorgsmaatregelen
• 
Lees zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing om nauwkeurige meetre-
sultaten te waarborgen.
• 
Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik het niet voor andere
doelen.
• 
Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Houd het product en
de batterijen uit de buurt van kinderen.
• 
Personen die last hebben van ritmestoornissen, vaatvernauwing, arteriosclerose in
de handen en voeten of diabetes en personen met een pacemaker moeten een arts
raadplegen voordat ze hun bloeddruk zelf meten, omdat in dergelijke situaties de
bloeddruk afwijkende waarden kan vertonen.
• 
Als u onder medische behandeling bent of medicijnen neemt, dient u eerst uw arts
te raadplegen.
• 
Het gebruik van deze bloeddrukmonitor is niet bedoeld als vervanging van een
doktersbezoek.
• 
Probeer niet het apparaat of onderdelen ervan te demonteren of repareren.
• 
Gebruik de apparatuur niet in een omgeving waar brandbare gassen (zoals anes-
thetische gassen, zuurstof of waterstof) of brandbare vloeistoffen (zoals alcohol)
aanwezig zijn.
• 
Het apparaat is alleen bedoeld om de bloeddruk en polsslag van volwassenen te
meten, het wordt niet aanbevolen voor pasgeboren baby’s.
• 
Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat. Dot kan storingen
veroorzaken.
• 
Vermijd gebruik in gebieden met veel straling om te waarborgen dat gegevens juist
worden gemeten.
20 cm
Pagina: 109
110
• 
Als u de bijgeleverde manchet vervangt door een andere
manchet, kan dat leiden tot meetfouten. Neem contact op
met uw plaatselijke servicecentrum voor meer informatie over
Veiligheidsinformatie en belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Productbeschrijving
Batterijen aanbrengen
• 
Gebruik alkaline batterijen, 2 type LR 03 (AAA) (bijv. Energizer),
zoals de begeleverde batterijen.
• 
Waarschuwing: gebruik geen oplaadbare batterijen
• 
Verwijder het deksel van het batterijencompartiment en breng
de twee batterijen in de juiste richting aan (zie het symbool in
het batterijencompartiment (E)).
• 
Nieuwe batterijen (Energizer) zijn goed voor circa 300 metin-
gen.
• 
Werp lege batterijen altijd weg. Werp ze niet weg met het
gewone huishoudelijke afval, maar breng ze naar een
inzamellocatie of naar uw verkoper.
Belangrijke regels om uw bloeddruk juist te
meten
De resultaten zijn alleen betrouwbaar als u het apparaat juist
hanteert.
• 
Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip (liefst 's mor-
A	
Eenvoudig positionerings-
systeem
K	 Systolische druk
B	 Gebruikersknop L	 Diastolische druk
C	 Aan-/uitknop M	 WHO/ESH-indicator
D	
Functieknop
Geheugen/Gemiddelde.
N	 Polsslag
E	 Batterijcompartiment O	 Polsslagindicator
F	
Instelknop voor tijd en
datum
P	
Indicator Batterijen bijna
leeg
G	 Instelknop Q	 Onregelmatige polsslag
H	 Manchet R	 Tijd
I	 Riem met klittenband S	 Maand en dag
J	 Gebruikerssymbool
Pagina: 110
111
gens) en onder dezelfde omstandigheden.
• 
30 minuten voordat u uw druk opneemt, mag u niet roken en
geen koffie of thee gebruiken.
• 
Doe u horloge en sieraden af voordat u het apparaat op de
meetarm aanbrengt.
• 
Tijdens de meting moet u zitten, u ontspannen, niet bewegen
(houd met name de hand en vingers van de meetarm stil), u
niet verplaatsen en niet spreken.
• 
Houd het apparaat tijdens de meting op dezelfde hoogte als
uw hart.
• 
Wacht circa drie minuten voordat u een meting herhaalt.
Een meting nemen
Voer de volgende instructies uit om uw bloeddruk betrouwbaar
te meten. Breng het manchet aan rond de rechterpols wanneer
u een meting neemt. U kunt het apparaat ook om de linkerpols
aanbrengen.
1.	
Plaats de monitor op de dunne zijde van uw ontblote on-
derarm. De monitor moet daarbij omhoog wijzen. Plaats het
apparaat op 2 cm van de lijn van uw handpalm.
2. 
Bevestig het manchet rond uw pols. Zorg dat het manchet
stevig vastzit.
3.	 Druk op de rode aan-/uitknop (C).
4.	
Plaat de hand met het apparaat op de andere bovenarm, zo-
als geïllustreerd. Verplaats de hand langzaam omhoog langs
de bovenarm. Kijk naar het positioneringssysteem (A) en
verplaats uw hand omhoog of omlaag volgens de richting die
de pijl aangeeft.
2.0 cm
Pagina: 111
112
5. 
Als uw pols zich op de juiste plaats bevindt, wordt het groene
armsymbool weergegeven met een zwarte rand en hoort u
"PIEP PIEP PIEP PIEP". Onmiddellijk na de vier pieptonen wordt
het manchet automatisch opgeblazen en start de bloeddruk-
meting. Wanneer de meting gereed is, wordt het resultaat
weergegeven op het scherm.
BOVEN: SYSTOLE
MIDDEN: DIASTOLE
ONDER: POLSSLAG
Als de meetpositie onjuist is, start de meting niet. Een meting
kan daarom niet verkeerd of onprecies zijn.
Het apparaat brengt een snelle reeks pieptonen voort als de
positionering onjuist is. Verplaats uw arm omhoog of omlaag
volgens de richting van de pijl op het scherm.
Als uw pols zich op de juiste hoogte ten opzichte van uw hart
bevindt, wordt dat op het scherm aangegeven en start de met-
ing.
Meetarm: als u pols lager gepositioneerd is dan uw hart, ziet het
scherm eruit zoals geïllustreerd en hoort u :"PIEP PIEP PIEP PIEP".
Als u pols hoger gepositioneerd is dan uw hart, ziet het scherm
eruit zoals geïllustreerd en hoort u :"PIEP PIEP PIEP PIEP".
Als het positioneringssysteem is uitgeschakeld, worden er geen
waarschuwingssignalen afgegeven voorafgaand aan de meting.
Opmerking:
• 
Ingeval van systeemfouten of hanteringsfouten, wordt er
op het scherm een foutcode weergegeven in plaats van
inexacte resultaten (zie voor meer informatie het gedeelte
"Wat te doen als…").
BEEP BEEP BEEP BEEP
BEEP BEEP BEEP BEEP
Pagina: 112
113
Uitschakelen
Druk op de aan-/uitknop om het product uit te schakelen.
Anders wordt het product na twee minuten automatisch
uitgeschakeld.
Geheugenmodus
De bloeddrukmonitor kan de resultaten van 80 (2x40) metingen
opslaan. De gegevens worden onmiddellijk na elke meting
automatisch opgeslagen. Het geheugen is niet-vluchtig. Dit
betekent dat u uw gegevens niet verliest wanneer u de batteri-
jen vervangt. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste
waarden overschreven.
De inhoud van het geheugen weergeven
• 
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• 
Druk op de knop Geheugen/Gemiddelde. De gemiddelde
bloeddruk van de afgelopen zeven dagen wordt eerst op het
scherm weergegeven.
• 
Druk nogmaals op de knop Geheugen/Gemiddelde om het
laatste resultaat weer te geven.
• 
Druk nogmaals op de knop om het volgende resultaat weer te
geven.
Functie Gemiddelde: gemiddelde over 7 dagen
• 
Druk eenmaal op de knop Geheugen/Gemiddelde om het
resultaat“7 Day Average”op het scherm weer te geven.
• 
Zorg ervoor dat DATE/TIME juist is wanneer u uw bloeddruk
meet zodat het resultaat voor 7 Day Average (7-daags gemid-
delde) correct is.
• 
Als het geheugen geen gegevens bevat over de afgelopen
zeven dagen, wordt " " op het scherm weergegeven.
Pagina: 113
114
De inhoud van het geheugen verwijderen
• 
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• 
Houd de functieknop Geheugen/Gemiddelde ten minste 10
seconden ingedrukt.
• 
Op het scherm wordt "Del no" weergegeven, zoals geïllus-
treerd.
• 
Druk nogmaals op de knop Geheugen/Gemiddelde. Op het
scherm wordt "del yes" weergegeven.
• 
Als u zeker dat alle gegevens van de betreffende gebruiker
kunnen worden verwijderd, drukt u op de aan-/uitknop. Alle
gegevens van de betreffende gebruiker worden verwijderd en
het apparaat wordt afgesloten.
Opmerking: als u "delete yes" (verwijderen ja) hebt ingesteld
maar langer dan twee minuten niet op een knop drukt, wordt
het apparaat automatisch afgesloten. De betreffende bloed-
drukgegevens van de gebruiker worden echter niet verwijderd.
De verwijdering moet door de gebruiker worden bevestigd.
Modus Selecteren
Gebruiker1/gebruiker2 selecteren
• 
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• 
Druk op de knop 'Gebruiker' om de huidige gebruikersmodus
knipperend op het scherm weer te geven.
• 
Druk nogmaals op de knop 'Gebruiker' om naar een andere
gebruikersmodus te gaan.
• 
Wanneer u de juiste gebruikersmodus hebt ingesteld, drukt
u op de knop Aan/uit om de gebruikersmodus op te slaan en
deze instelling te verlaten.
• 
Als u de juiste gebruikersmodus hebt geselecteerd en
gedurende twee minuten op geen enkele knop drukt, wordt
het apparaat uitgeschakeld en wordt de door u geselecteerde
gebruikersmodus automatisch opgeslagen.
Pagina: 114
115
De datum en tijd instellen
• 
Schakel het product eerst uit. Druk op de knop 'Set' (Instellen).
De optie 'Month' (maand) gaat knipperen.
• 
Druk op de knop 'Adjust' (Aanpassen) om de huidige maand
te kiezen.
(Kan alleen worden verhoogd.)
• 
Wanneer de maand juist is, klikt u nogmaals op de knop 'Set'
(Instellen).
• 
Vervolgens gaat 'Date' (Datum) knipperen.
• 
Volg dezelfde procedure om 'date' (datum), 'hour' (uur) en
'minute' (minuut) in te stellen.
• 
Wanneer u de datum en tijd hebt ingesteld, drukt u op de Aan-/
uitknop om het apparaat uit te schakelen. Of als u gedurende
twee minuten op geen enkele knop drukt, wordt het apparaat
automatisch afgesloten en wordt de door u geselecteerde
gebruikersmodus automatisch opgeslagen.
Het positioneringssysteem ON/OFF (AAN/UIT) schakelen
U kunt het positioneringssysteem desgewenst als volgt
uitschakelen:
• 
Schakel eerst het apparaat uit.
• 
Houd de knop 'user' (gebruiker) vijf seconden ingedrukt.
• 
Als het 'position system' (positioneringsysteem) wordt inge-
schakeld, wordt er op het scherm 'on' (aan) weergegeven. Als
het 'position system' (positioneringsysteem) wordt uitge-
schakeld, wordt er op het scherm 'off' (uit) weergegeven.
• 
Als u nogmaals op de knop 'user' (gebruiker') drukt, wordt het
'position system' (positioneringssysteem) gewijzigd.
• 
Wanneer het“position system”(positioneringssysteem)
naar wens is ingesteld, drukt u op de aan-/uitknop om het
apparaat
uit te schakelen en wordt de status van het“position system”
(positioneringssysteem) opgeslagen.
Pagina: 115
116
DeWHO/ESH-indicator om de
bloeddrukgegevens te evalueren
Dit apparaat heeft een Bloeddrukniveau-indicator (M) die is
ontwikkeld volgens de richtlijnen van de WHO en de European
Hypertension Society Guidelines (ESH) in 2007. U kunt deze
classificatie dagelijks gebruiken om uw bloeddruk beter te
begrijpen. Raadpleeg uw arts als u twijfels hebt over het clas-
sificatieniveau.
Detector van onregelmatige hartslag
De weergave van dit symbool betekent dat tijdens de
meting om een of andere reden een onregelmatige polsslag is
ontdekt. Praten, bewegen, trillen of een onregelmatige polsslag
tijdens het meten resulteren in de weergave van dit symbool.
Gewoonlijk is er geen reden tot bezorgdheid. Als het symbool
echter vaak verschijnt, raden we u aan om medisch advies te
vragen. Het apparaat is geen vervangingsmiddel voor een
hartonderzoek, maar dient om een onregelmatige polsslag
vroegtijdig te ontdekken.
Kalibratie
Het apparaat is tijdens de fabricage gekalibreerd. Periodieke ka-
libratie is overbodig als u het apparaat volgens de gebruiksaa-
nwijzing gebruikt. Neem contact op met de Klantenservice van
Kaz als u op enig moment twijfels hebt over de meetprecisie,
het onderhoud of een reparatie van het apparaat.
Het LOT-nummer op de achterzijde van het product bevat het
jaar van fabricage. De drie cijfers achter het LOT geven de dag
van het jaar van fabricage aan. De laatste twee cijfers van het
jaar van fabricage. Een voorbeeld: LOT 25010KYD – dit product
is gefabriceerd op de 250e dag van het jaar 2010.
RED >
GREEN >
Pagina: 116
117
Opslag en reiniging
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, dient u het in de doos te bewaren. Veeg het
apparaat schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Maak het manchet niet nat
en reinig het manchet niet met water. Was of stoom het manchet niet. Bewaar het
product niet op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht of die erg vochtig
is. Verwijder de batterijen als u het apparaat langer dan drie maanden niet gebruikt.
Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd door nieuwe. Desinfecteer desgewenst met
ultraviolette straling.
Specificaties
Model:	 BPW4100
Werkingsprincipe:	 Oscillometrische methode
Scherm:	 LCD
Meetbereik:	 0-280 mmHg (manchetdruk)
Bloeddruk-
meting::	 Systolische druk: 60-280 mmHg
	 Diastolische druk: 30-250 mmHg
Polsslag:	 40-180/min
Laboratoriumnauwkeurigheid:	 Manchetdruk: ±3 mmHg
	 Polsslag: ±5%
Opblazen:	 Automatisch, zacht aangepast aan bloeddruk
Voeding:	 2 batterijen, type LR03 (AAA)
Bescherming tegen
elektrische schokken:	 Interne voeding apparaattype BF
Gebruiksomgeving:	
Temperatuur +10 C / +40 C
Vochtigheid 15 ~ 85% RV (niet-condenserend)
Atmosferische druk 105 kPa ~ 80 kPa
Transport en	 temperatuur -20 C / +60 C
Opslagomgeving	
Vochtigheid 15 ~ 85% RV (niet-condenserend)
Atmosferische druk 105 kPa ~ 80 kPa
Manchet:	 geschikt voor een polsomtrek van 13,5 to 21,5 cm
Accessoires: 	 Batterijen (2 * AAA)
Als het apparaat niet wordt gebruikt binnen het opgegeven temperatuur- en
vochtigheidsbereik, kan de technische precisie niet worden gewaarborgd.
Pagina: 117
118
Wat te doen als...
Probleem Reden Oplossing
Het batterijsymbool
knippert
• 
De batterijen zijn leeg.
• 
U kunt gegevens uit
het geheugen ophalen,
maar geen nieuwe
metingen uitvoeren.

Breng nieuwe batterijen
aan.
Err 1 Het manchet is niet goed
om de pols gewikkeld
(te los)
Wikkel het manchet strak-
ker om de pols.
Err 2 • 
De arm is tijdens opb-
laasmeting verplaatst.
• 
Systolische bloeddruk
hoger is dan 280mmHg
Verplaats uw arm niet
en praat niet tijdens een
meting.
Geen weergave Er wordt geen informatie
op het scherm weerge-
geven.
Controleer of de batteri-
jen in de juiste richting in
het batterijencomparti-
ment zijn geplaatst.
Metingen zijn te hoog of
te laag.
Uw bloeddruk wisselt
vortdurend in de loop
van de dag. Veel factoren
zoals stress, het moment
op de dag, praten,
kuchen, lachen, bewegen
enz. beïnvloeden het
resultaat.
Lees '	
Belangrijke regels om uw
bloeddruk juist te meten'
en
'Een meting nemen'.
Voordat u begint te
meten, werkt het posi-
tioneringssysteem (A) op
het scherm niet.
Het positioneringssys-
teem (A) is
uitgeschakeld.
Zie het hoofdstuk
'Modus selecteren' om
het positioneringssys-
teem (A) te activeren.
Pagina: 118
119
Type BF-apparatuur
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kunnen MEDISCHE ELEKTRISCHE
APPARATUUR storen.
FABRIKANT	
10°- 40°C.
Temperatuurgrenzen
IP4X: Internationale beschermingscode	

Werp het product aan het einde van de levensduur niet weg met het huis-
houdelijk
afval. U kunt het product terugbrengen naar uw plaatselijke detailhandel of het
wegwerpen op een geëigend inzamelpunt. SYMBOOL VOOR DE MARKERING
VAN
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN CONFORM RICHTLIJN 2002/96/EG.
Kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
LET OP-TEKEN. RAADPLEEG DE BEGELEIDENDE DOCUMENTEN
Dit product voldoet aan de richtlijnen van de EG Richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn voor
medische apparaten).
ELEKTRISCHE MEDISCHE APPARATUUR vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor
EMC. Neem voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten contact op met
een geautoriseerd plaatselijk servicecentrum (zie de garantiekaart).
Garantie
Zie de garantieverklaring in het boekje van het Servicecentrum van KAZ.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun VitalScan BPW4100.

Stel een vraag over de Braun VitalScan BPW4100

Heb je een vraag over de Braun VitalScan BPW4100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun VitalScan BPW4100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun VitalScan BPW4100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.