Braun TrueScan BPW4300 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun TrueScan BPW4300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: TrueScan BPW4300
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 134
135
Bedoeld gebruik van Braun TrueScan Plus
Braun TrueScan Plus is een bloeddrukmonitor die in ontwikkeld om bloeddruk een-
voudig en precies via de pols te meten. De nauwkeurigheid van Braun TrueScan Plus is
in de fabriek getest en goed bevonden in klinisch onderzoek.
Bloeddrukmetingen bij een gezonde, 31-jarige man, gemeten met tussenpozen van 5
minuten.
Bloeddruk gemeten in de praktijk van een arts, is niet meer dan een momentwaarde.
Herhaalde metingen thuis zijn een veel betere weerspiegeling van iemands bloed-
drukwaarden onder dagelijkse omstandigheden.
Bovendien hebben veel mensen een andere bloeddruk wanneer ze deze thuis meten
omdat ze daar meer ontspannen zijn dan in de praktijk van een arts.
Regelmatig thuis opgenomen bloeddrukmetingen kunnen voor uw arts een
waardevolle informatiebron zijn over uw normale bloeddrukwaarden onder normale,
"alledaagse" omstandigheden.
De Wereldgezondheidsorganisatie en de ESH hebben de volgende standaardbloed-
drukwaarden voorgesteld voor het meten van een polsslag bij rust.
(mmHg) !!! !! ! - ✓ ✓
Niveautypen Ernstig Matig Licht Hoog normaal Normaal
SYS
(maximumwaarde)
180 160-179 140-159 130-139 120-129 120
DIA
(minimumwaarde)
110 100-109 90-99 85-89 80-84 80
2007 ESH- ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Guidelines for management of hypertension: report of the fourth working party
of the BHS , 2004—BHS IV. ESH:EuropeanSocietyofHypertension•ESC:EuropeanSocietyofCardiology•BHS:BritishHypertensionSociety
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
NL Nederlands
Pagina: 135
136
Wat u moet weten over deze
bloeddrukmonitor
Voor nauwkeurige metingen moet een bloeddrukmonitor altijd
ter hoogte van het hart worden geplaatst. Voorbeeld: als de
monitor zich 20 cm onder het hart bevindt zoals in de afbeeld-
ing links (bijv. wanneer u uw arm op een tafel laat rusten), geeft
de meter circa 15 mmHg te hoog aan.
De Braun TrueScan Plus heeft daarom een eenvoudig positioner-
ingssysteem (A): het houdt de gemeten arm op de juiste plaats
ten opzichte van het hart en bevestigt dat u uw arm op de juiste
plaats houdt voordat u een meting uitvoert.
Veiligheidsinformatie en belangrijke
voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing om nauwkeurige meetre-
sultaten te waarborgen.
• Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik het niet voor andere
doelen.
• Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Houd het product en
de batterijen uit de buurt van kinderen.
• Personen die last hebben van ritmestoornissen, vaatvernauwing, arteriosclerose in
de handen en voeten of diabetes en personen met een pacemaker moeten een arts
raadplegen voordat ze hun bloeddruk zelf meten, omdat in dergelijke situaties de
bloeddruk afwijkende waarden kan vertonen.
• Als u onder medische behandeling bent of medicijnen neemt, dient u eerst uw arts
te raadplegen.
• Het gebruik van deze bloeddrukmonitor is niet bedoeld als vervanging van een
doktersbezoek.
• Probeer niet het apparaat of onderdelen ervan te demonteren of repareren.
• Gebruik de apparatuur niet in een omgeving waar brandbare gassen (zoals anes-
thetische gassen, zuurstof of waterstof) of brandbare vloeistoffen (zoals alcohol)
aanwezig zijn.
• Wanneer het apparaat is aangesloten op een computer, kan het geen metingen
uitvoeren en alleen gegevens overdragen.
• Apparatuur die is aangesloten op de analoge of digitale interfaces, moet voldoen
aan de betreffende IEC-normen (bijv. IEC 60950 voor gegevensverwerkende appa-
ratuur en IEC-60601-1 voor medische apparatuur). Verder moeten alle configuraties
voldoen aan de huidige versie van de norm voor SYSTEMEN IEC 60601-1-1. Iedereen
die extra apparatuur aansluit op het gedeelte voor signaalinvoer of -uitvoer, configu-
20 cm
Pagina: 136
137
reert een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk
voor dat het systeem voldoet aan de huidige versie van de
eisen gesteld in de systeemnorm IEC 60601-1-1. Raadpleeg
bij twijfel de technische serviceafdeling of uw plaatselijke
vertegenwoordiger.
• Het apparaat is alleen bedoeld om de bloeddruk en polsslag
van volwassenen te meten, het wordt niet aanbevolen voor
pasgeboren baby’s.
• Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat.
Dot kan storingen veroorzaken.
• Vermijd gebruik in gebieden met veel straling om te waarbor-
gen dat gegevens juist worden gemeten.
• Als u de bijgeleverde manchet vervangt door een andere
manchet, kan dat leiden tot meetfouten. Neem contact op
met uw plaatselijke servicecentrum voor meer informatie over
Veiligheidsinformatie en belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Productbeschrijving
Batterijen aanbrengen
• Gebruik alkaline batterijen, 2 type LR 03 (AAA) (bijv. Energizer),
zoals de begeleverde batterijen.
• Waarschuwing: gebruik geen oplaadbare batterijen
• Verwijder het deksel van het batterijencompartiment en breng
A Eenvoudig
positioneringssysteem
L Diastolische druk
B Gebruikersknop M WHO/ESH-indicator
C Aan-/uitknop N Polsslag
D Functieknop
Geheugen/Gemiddelde.
O Polsslagindicator
E Batterijcompartiment P Indicator Batterijen bijna
leeg
F Instelknop voor tijd en
datum
Q Onregelmatige polsslag
G Instelknop R Tijd
H Manchet S Hypertensie 's ochtends
I Riem met klittenband T Maand en dag
J Gebruikerssymbool U Mini-USB-poort type B
K Systolische druk
Pagina: 137
138
de twee batterijen in de juiste richting aan (zie het symbool in
het batterijencompartiment (E)).
• Nieuwe batterijen (Energizer) zijn goed voor circa 300 metin-
gen.
• Werp lege batterijen altijd weg. Werp ze niet weg met het
gewone huishoudelijke afval, maar breng ze naar een
inzamellocatie of naar uw verkoper.
Belangrijke regels om uw bloeddruk juist te
meten
De resultaten zijn alleen betrouwbaar als u het apparaat juist
hanteert.
• Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip (liefst 's mor-
gens) en onder dezelfde omstandigheden.
• 30 minuten voordat u uw druk opneemt, mag u niet roken en
geen koffie of thee gebruiken.
• Doe u horloge en sieraden af voordat u het apparaat op de
meetarm aanbrengt.
• Tijdens de meting moet u zitten, u ontspannen, niet bewegen
(houd met name de hand en vingers van de meetarm stil), u
niet verplaatsen en niet spreken.
• Houd het apparaat tijdens de meting op dezelfde hoogte als
uw hart.
• Wacht circa drie minuten voordat u een meting herhaalt.
Een meting nemen
Voer de volgende instructies uit om uw bloeddruk betrouwbaar
te meten. Breng het manchet aan rond de linkerpols wanneer u
een meting uitvoert. U kunt het apparaat ook om de rechterpols
aanbrengen.
1. Plaats de monitor op de dunne zijde van uw ontblote on-
derarm. De monitor moet daarbij omhoog wijzen. Plaats het
apparaat op 2 cm van de lijn van uw handpalm.
2. Bevestig het manchet rond uw pols. Zorg dat het manchet
stevig vastzit.
3. Druk op de rode aan-/uitknop (C).
2.0 cm
Pagina: 138
139
4. Plaat de hand met het apparaat op de andere bovenarm, zo-
als geïllustreerd. Verplaats de hand langzaam omhoog langs
de bovenarm. Kijk naar het positioneringssysteem (A) en
verplaats uw hand omhoog of omlaag volgens de richting die
de pijl aangeeft.
5. Als uw pols zich op de juiste plaats bevindt, wordt het groene
armsymbool weergegeven met een zwarte rand en hoort u
"PIEP PIEP PIEP PIEP". Onmiddellijk na de vier pieptonen wordt
het manchet automatisch opgeblazen en start de bloeddruk-
meting. Als de meting is voltooid, verschijnt de meetwaarde
op het lcd-scherm en tegelijkertijd klinkt er een lang piepend
geluid om de gebruiker te waarschuwen dat de meting is
voltooid.
BOVEN: SYSTOLE
MIDDEN: DIASTOLE
ONDER: POLSSLAG
Als de meetpositie onjuist is, start de meting niet. Een meting
kan daarom niet verkeerd of onprecies zijn.
Het apparaat brengt een snelle reeks pieptonen voort als de
positionering onjuist is. Verplaats uw arm omhoog of omlaag
volgens de richting van de pijl op het scherm.
Als uw pols zich op de juiste hoogte ten opzichte van uw hart
bevindt, wordt dat op het scherm aangegeven en start de met-
ing.
Meetarm: als u pols lager gepositioneerd is dan uw hart, ziet het
scherm eruit zoals geïllustreerd en hoort u :"PIEP PIEP PIEP PIEP".
Als u pols hoger gepositioneerd is dan uw hart, ziet het scherm
eruit zoals geïllustreerd en hoort u :"PIEP PIEP PIEP PIEP".
BEEP BEEP BEEP BEEP
BEEP BEEP BEEP BEEP
Pagina: 139
140
Als het positioneringssysteem is uitgeschakeld, worden er geen
waarschuwingssignalen afgegeven voorafgaand aan de meting.
Opmerking:
• Ingeval van systeemfouten of hanteringsfouten, wordt er
op het scherm een foutcode weergegeven in plaats van
inexacte resultaten (zie voor meer informatie het gedeelte
"Wat te doen als…").
Uitschakelen
Druk op de aan-/uitknop om het product uit te schakelen.
Anders wordt het product na twee minuten automatisch
uitgeschakeld.
Geheugenmodus
De bloeddrukmonitor kan de resultaten van 180 (2x90) metin-
gen opslaan. De gegevens worden onmiddellijk na elke meting
automatisch opgeslagen. Het geheugen is niet-vluchtig. Dit
betekent dat u uw gegevens niet verliest wanneer u de batteri-
jen vervangt. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste
waarden overschreven.
De inhoud van het geheugen weergeven
• Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• Druk op de knop Geheugen/Gemiddelde. De gemiddelde
bloeddruk van de afgelopen zeven dagen wordt eerst op het
scherm weergegeven.
• Druk nogmaals op de knop Geheugen/Gemiddelde om het
laatste resultaat weer te geven.
• Druk nogmaals op de knop om het volgende resultaat weer te
geven.
Functie Gemiddelde: gemiddelde over 7 dagen
• Druk eenmaal op de knop Geheugen/Gemiddelde om het
resultaat“7 Day Average”op het scherm weer te geven.
• Zorg ervoor dat DATE/TIME juist is wanneer u uw bloeddruk
meet zodat het resultaat voor 7 Day Average (7-daags gemid-
delde) correct is.
• Als het geheugen geen gegevens bevat over de afgelopen
zeven dagen, wordt " " op het scherm weergegeven.
Pagina: 140
141
De inhoud van het geheugen verwijderen
• Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• Houd de functieknop Geheugen/Gemiddelde ten minste 10
seconden ingedrukt.
• Op het scherm wordt "Del no" weergegeven, zoals geïllus-
treerd.
• Druk nogmaals op de knop Geheugen/Gemiddelde. Op het
scherm wordt "del yes" weergegeven.
• Als u zeker dat alle gegevens van de betreffende gebruiker
kunnen worden verwijderd, drukt u op de aan-/uitknop. Alle
gegevens van de betreffende gebruiker worden verwijderd en
het apparaat wordt afgesloten.
Opmerking: als u "delete yes" (verwijderen ja) hebt ingesteld
maar langer dan twee minuten niet op een knop drukt, wordt
het apparaat automatisch afgesloten. De betreffende bloed-
drukgegevens van de gebruiker worden echter niet verwijderd.
De verwijdering moet door de gebruiker worden bevestigd.
Modus Selecteren
Gebruiker1/gebruiker2 selecteren
• Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
• Druk op de knop 'Gebruiker' om de huidige gebruikersmodus
knipperend op het scherm weer te geven.
• Druk nogmaals op de knop 'Gebruiker' om naar een andere
gebruikersmodus te gaan.
• Wanneer u de juiste gebruikersmodus hebt ingesteld, drukt
u op de knop Aan/uit om de gebruikersmodus op te slaan en
deze instelling te verlaten.
• Als u de juiste gebruikersmodus hebt geselecteerd en
gedurende twee minuten op geen enkele knop drukt, wordt
het apparaat uitgeschakeld en wordt de door u geselecteerde
gebruikersmodus automatisch opgeslagen.
Pagina: 141
142
De datum en tijd instellen
• Schakel het product eerst uit. Druk op de knop 'Set' (Instellen).
De optie 'Month' (maand) gaat knipperen.
• Druk op de knop 'Adjust' (Aanpassen) om de huidige maand te
kiezen. (Kan alleen worden verhoogd.)
• Wanneer de maand juist is, klikt u nogmaals op de knop 'Set'
(Instellen).
• Vervolgens gaat 'Date' (Datum) knipperen.
• Volg dezelfde procedure om 'date' (datum), 'hour' (uur) en
'minute' (minuut) in te stellen.
• Wanneer u de datum en tijd hebt ingesteld, drukt u op de Aan-/
uitknop om het apparaat uit te schakelen. Of als u gedurende
twee minuten op geen enkele knop drukt, wordt het apparaat
automatisch afgesloten en wordt de door u geselecteerde
gebruikersmodus automatisch opgeslagen.
Het positioneringssysteem ON/OFF (AAN/UIT) schakelen
U kunt het positioneringssysteem desgewenst als volgt
uitschakelen:
• Schakel eerst het apparaat uit.
• Houd de knop 'user' (gebruiker) vijf seconden ingedrukt.
• Als het 'position system' (positioneringsysteem) wordt inge-
schakeld, wordt er op het scherm 'on' (aan) weergegeven. Als
het 'position system' (positioneringsysteem) wordt uitge-
schakeld, wordt er op het scherm 'off' (uit) weergegeven.
• Als u nogmaals op de knop 'user' (gebruiker') drukt, wordt het
'position system' (positioneringssysteem) gewijzigd.
• Wanneer het“position system”(positioneringssysteem)
naar wens is ingesteld, drukt u op de aan-/uitknop om het
apparaat
uit te schakelen en wordt de status van het“position system”
(positioneringssysteem) opgeslagen.
De WHO/ESH-indicator om de
bloeddrukgegevens te evalueren
Dit apparaat heeft een Bloeddrukniveau-indicator (M) die is
ontwikkeld volgens de richtlijnen van de WHO en de European
Hypertension Society Guidelines (ESH) in 2007. U kunt deze
classificatie dagelijks gebruiken om uw bloeddruk beter te
begrijpen. Raadpleeg uw arts als u twijfels hebt over het clas-
sificatieniveau.
RED >
GREEN >
Pagina: 142
143
Detector van onregelmatige hartslag
De weergave van dit symbool betekent dat tijdens de meting om een of
andere reden een onregelmatige polsslag is ontdekt. Praten, bewegen, trillen of een
onregelmatige polsslag tijdens het meten resulteren in de weergave van dit symbool.
Gewoonlijk is er geen reden tot bezorgdheid. Als het symbool echter vaak verschijnt,
raden we u aan om medisch advies te vragen. Het apparaat is geen vervangingsmid-
del voor een hartonderzoek, maar dient om een onregelmatige polsslag vroegtijdig
te ontdekken.
Detector van hypertensie in de ochtend
Het symbool voor hypertensie in de ochtend verschijnt wanneer het ochtend-
gemiddelde minimaal 20% hoger is dan het avondgemiddelde..
Kalibratie
Het apparaat is tijdens de fabricage gekalibreerd. Periodieke kalibratie is overbodig
als u het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt. Neem contact op met de
Klantenservice van Kaz als u op enig moment twijfels hebt over de meetprecisie, het
onderhoud of een reparatie van het apparaat.
Het LOT-nummer op de achterzijde van het product bevat het jaar van fabricage. De
drie cijfers achter het LOT geven de dag van het jaar van fabricage aan. De laatste
twee cijfers van het jaar van fabricage. Een voorbeeld: LOT 25010KYD – dit product is
gefabriceerd op de 250e dag van het jaar 2010.
Installatie van BP Smart Manager Software
Voor de installatie van de Braun BP Smart Manager™ dient u de bijgesloten cd te gebrui-
ken en de Gebruikershandleiding en Snelstartgids uit hetzelfde pakket te raadplegen. De
software moet op uw pc zijn geïnstalleerd voordat u gegevens overdraagt. Uw computer
moet voldoen aan bepaalde specifieke systeemeisen (Microsoft®Windows® met USB-
poort type A en ten minste 65 MB vrije schijfruimte).
Welkom bij de Braun BP Smart Manager™ Installatiewiz-
ard. Deze wizard leidt u door de installatie van Braun BP
Smart Manager™. Wij raden u aan alle andere toepass-
ingen te sluiten voordat u de installatie start. Daardoor
kunnen relevante systeembestanden worden bijgewerkt
zonder dat u uw computer opnieuw hoeft te starten.
Klik op“Volgende”(Next) om door te gaan.
Pagina: 143
144
Licentieovereenkomst:
Lees de licentievoorwaarden voordat u Braun BP Smart
Manager™ installeert. Klik op het vierkante kader om de
voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren
en klik op“Volgende”(Next) om door te gaan.
Kies de installatielocatie:
Kies de installatiemap voor Braun BP Smart Manager™.
De installatiewizard zal Braun BP Smart Manager™ in de
volgende map installeren. Om de software in een andere
map te installeren, klikt u op“Bladeren”(Browse) en
selecteert u een andere map. Klik op“Volgende”(Next)
om door te gaan.
Kies een startmenumap voor de Braun BP Smart
Manager™-snelkoppelingen. Selecteer de Startmenu-
map waarin u de snelkoppelingen van het programma
wilt opslaan. U kunt ook een naam invoeren om een
nieuwe map te maken. Klik op“Installeren”(Install) om
door te gaan.
Braun BP Smart Manager™ is op uw computer geïnstal-
leerd. Klik op“Voltooien”(Finish) om deze wizard te
sluiten.
Aansluiting op pc en gegevensoverdracht
Om uw pc op uw Braun TrueScan Plus aan te sluiten, moet u de meegeleverde
USB-kabel gebruiken en ervoor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer
u het“O”-wiel’en“PC”op het scherm ziet, is het apparaat klaar om de gegevens naar
uw pc over te dragen. U kunt de gegevens overdragen door op het menu/de knop
“Overdragen”(Transfer) bovenin het scherm van de BP Smart Manager toepassing te
klikken. In het scherm“Overdragen”(Transfer) klikt u op“Overdragen”(Transfer). Na de
gegevensoverdracht koppelt u het apparaat los van de pc en schakelt u het uit. Om
gegevens nogmaals over te dragen, moet u de USB-kabel opnieuw aansluiten en de
bovenstaande stappen herhalen.
Pagina: 144
145
Installatie van BP Smart Manager Software
Voor de installatie van Braun BP Smart Manager dient u de bijgesloten cd te gebruiken
en de Gebruikersinleiding en Snelstartgids uit hetzelfde pakket te raadplegen. De
software moet op uw pc zijn geïnstalleerd voordat u gegevens overdraagt. Uw com-
puter moet geschikt zijn voor bepaalde besturingssystemen (Microsoft® Windows® en
USB-poort).
Aansluiting op pc en gegevensoverdracht
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om uw pc aan te sluiten op uw Braun TrueScan
Plus.
De gegevensoverdracht begint wanneer u een regel op het scherm ziet verschijnen,
één, twee en vervolgens drie regels. Wanneer u het 'O'-wiel' en 'PC' op het scherm ziet,
zijn de gegevens naar uw pc overgedragen. Na de gegevensoverdracht koppelt u het
apparaat los van de pc en schakelt u het uit.
Waarschuwing:
U kunt geen metingen uitvoeren wanneer uw apparaat met de
USB-kabel is aangesloten op de pc.
De BP Smart Manager gebruiken
De BP Smart Manager afsluiten
Wanneer u de software start, verschijnt hetWelkomstscherm. U kunt op“Afsluiten”(Exit)
klikken of rechtsboven in het venster op de‘X’om de software af te sluiten.
Een nieuwe gebruiker maken
Klik op het menu/de knop“Gebruikersprofielen”(User Profiles) bovenaan het venster.
U kunt een nieuwe gebruiker maken door te klikken op Nieuw (New). Er verschijnt een
dialoogvenster dat u kunt invullen.
Klik in het dialoogvenster op Opslaan (Save) om de gebruikersgegevens op te slaan.
De software bevestigt dat de gegevens met succes zijn opgeslagen.
Gegeven opslaan onder een gekozen gebruiker
Alle gegevens in de BPM zullen naar de pc worden overgedragen (zie hierboven onder
‘aansluiting op de pc en gegevensoverdracht’), de gegevens van Gebruiker1 en Gebruiker2
verschijnen op het scherm“Overdragen”(Transfer).
Als u de gegevens van Gebruiker1 wilt opslaan, selecteert u een gebruikersnaam in de
lijst (een lijst die eerder gemaakt is in het menu Gebruikersprofielen (User Profiles)).
Klik op“Gebruiker1 opslaan”(Save User1) als u een bepaalde naam wilt opslaan onder
Gebruiker1. Telkens als de gegevens in de software worden opgeslagen, zullen deze
aan de laatste opgeslagen gegevens worden toegevoegd.
Pagina: 145
146
De functie‘Data Analysis’(Gegevensanalyse) gebruiken
Klik op“Gegevensanalyse”(Data Analysis). Selecteer een gebruiker en selecteer de
“analysemodus”(analysis mode). Deze software heeft twee analysemodi: Tabel en Lijn.
Klik op“Analyseren”(Analyze). Er verschijnt dan een dialoogvenster.
U kunt kiezen uit verschillende analysemodi:
• Analyze all data (Alle gegevens analyseren): Alle gegevens worden afzonderlijk
geanalyseerd.
• Analyze by date (Op datum analyseren): Bepaal het gemiddelde van de gegevens
van elke dag en analyseer vervolgens de gemiddelde gegevens.
• Analyze weekly (Wekelijks analyseren): Bepaal het gemiddelde van de gegevens van
elke week en analyseer vervolgens de gemiddelde gegevens.
• Analyze monthly (Maandelijks analyseren): Bepaal het gemiddelde van de gegevens
van elke maand en analyseer vervolgens de gemiddelde gegevens.
U kunt voor de analyse een bepaalde periode of alle gegevens selecteren. Nadat u alle
gewenste selecties hebt gemaakt, klikt u op OK om de analyse te starten of op Cancel
(Annuleren) om de analyse te annuleren.
a) Data Analysis with Line (Gegevensanalyse met regel)
Selecteer Line (Regel) en klik op“Analyse”. Vervolgens kunt u de gewenste analyse-
modus kiezen. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt de ontwikkeling van de sys-
tole, diastole en polsslag gedurende een tijdsperiode weergegeven die gebaseerd
is op door u geselecteerde analysemodus.
b) Data Analysis with Table (Gegevensanalyse met tabel)
Selecteer Table (Tabel) en klik op“Analyse”(Analyseren) om de gewenste analyse-
modus te selecteren. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, worden alleen de gegevens
weergegeven die voor de geselecteerde analysemodus zijn opgenomen.
Opslag en reiniging
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, dient u het in de doos te bewaren. Veeg het
apparaat schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Maak het manchet niet nat
en reinig het manchet niet met water. Was of stoom het manchet niet. Bewaar het
product niet op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht of die erg vochtig
is. Verwijder de batterijen als u het apparaat langer dan drie maanden niet gebruikt.
Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd door nieuwe. Desinfecteer desgewenst met
ultraviolette straling.
Pagina: 146
147
Specificaties
Model: BPW4300
Werkingsprincipe: Oscillometrische methode
Scherm: LCD
Meetbereik: 0-280 mmHg (manchetdruk)
Bloeddruk-
meting: Systolische druk: 60-280 mmHg
Diastolische druk: 30-250 mmHg
Polsslag: 40-180/min
Laboratoriumnauwkeurigheid: Manchetdruk: ±3 mmHg
Polsslag: ±5%
Gegevensoverdracht Naar pc via USB-poort (Type B om de bloeddruk-
monitor aan te sluiten en type A om de kabel op de
pc aan te sluiten).
Opblazen: Automatisch, zacht aangepast aan bloeddruk
Voeding: 2 batterijen, type LR03 (AAA)
Bescherming tegen
elektrische schokken: Interne voeding apparaattype BF
Gebruiksomgeving: Temperatuur +10 C / +40 C
Vochtigheid 15 ~ 85% RV (niet-condenserend)
Atmosferische druk 105 kPa ~ 80 kPa
Transport en temperatuur -20 C / +60 C
Opslagomgeving: Vochtigheid 15 ~ 85% RV (niet-condenserend)
Atmosferische druk 105 kPa ~ 80 kPa
Manchet: geschikt voor een polsomtrek van 13,5 to 21,5 cm
Tilbehør: Connective linje, CD, batterier (2 * AAA)
Als het apparaat niet wordt gebruikt binnen het opgegeven temperatuur- en
vochtigheidsbereik, kan de technische precisie niet worden gewaarborgd.
Pagina: 147
148
Wat te doen als...
Probleem Reden Oplossing
Het batterijsymbool
knippert
• De batterijen zijn leeg.
• U kunt gegevens uit
het geheugen ophalen,
maar geen nieuwe
metingen uitvoeren.
Breng nieuwe batterijen
aan.
Err 1 • De arm is tijdens opb-
laasmeting verplaatst.
• Systolische bloeddruk
hoger is dan 280mmHg
Wikkel het manchet strak-
ker om de pols.
Err 2 De arm is tijdens opblaas-
meting verplaatst.
Verplaats uw arm niet
en praat niet tijdens een
meting.
Err 3 Fout in gegevensover-
dracht van apparaat naar
pc, de gegevens kunnen
niet worden overgedra-
gen.
Trek de USB-kabel uit
het apparaat, schakel het
apparaat uit en start de
overdracht opnieuw.
Geen weergave Er wordt geen informatie
op het scherm weerge-
geven.
Controleer of de batteri-
jen in de juiste richting in
het batterijencomparti-
ment zijn geplaatst.
Metingen zijn te hoog of
te laag.
Uw bloeddruk wisselt
vortdurend in de loop
van de dag. Veel factoren
zoals stress, het moment
op de dag, praten,
kuchen, lachen, bewegen
enz. beïnvloeden het
resultaat.
Lees 'Belangrijke regels
om uw bloeddruk juist
te meten' en 'Een meting
nemen'.
Voordat u begint te
meten, werkt het posi-
tioneringssysteem (A) op
het scherm niet.
Het positioneringssys-
teem (A) is uitgeschakeld.
Zie het hoofdstuk
'Modus selecteren' om
het positioneringssys-
teem (A) te activeren.
Pagina: 148
149
Type B F-apparatuur
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kunnen MEDISCHE ELEKTRISCHE
APPARATUUR storen.
IP4X: Internationale beschermingscode
10°- 40°C.
Bedrijfstemperatuur
LET OP-TEKEN.
RAADPLEEG DE BEGELEIDENDE DOCUMENTEN
Werp het product aan het einde van de levensduur niet weg met het
huishoudelijk afval. U kunt het product terugbrengen naar uw plaatselijke de-
tailhandel of het wegwerpen op een geëigend inzamelpunt. SYMBOOL VOOR
DE MARKERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN CONFORM
RICHTLIJN 2002/96/EG.
Kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit product voldoet aan de richtlijnen van de EG Richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn voor
medische apparaten).
ELEKTRISCHE MEDISCHE APPARATUUR vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor
EMC. Neem voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten contact op
met een geautoriseerd plaatselijk servicecentrum (zie de garantiekaart).
Bezoek onze website
Ga naar www.kaz-europe.com/braun en selecteer Braun Blood Pressure Monitors /
BPW4300. U kunt dan:
• meer informatie krijgen over de“BP Smart Manager Software™”.
• de recentste versie van de“BP Smart Manager Software™”downloaden.
Garantie
Zie de garantieverklaring in het boekje van het Servicecentrum van KAZ.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun TrueScan BPW4300.

Stel een vraag over de Braun TrueScan BPW4300

Heb je een vraag over de Braun TrueScan BPW4300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun TrueScan BPW4300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun TrueScan BPW4300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.