Braun ThermoScan IRT 3020 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ThermoScan IRT 3020 . Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: ThermoScan IRT 3020
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 47
94 95
De BraunThermoScan oorthermometer is met zorg ontwikkeld voor
een nauwkeurige, veilige en snelle temperatuurmeting in het oor. De
thermometer is zo ontworpen dat hij niet te ver in de gehoorgang kan
worden ingebracht; het trommelvlies kan dus niet worden beschadigd.
Echter, zoals met iedere thermometer, is een goede
techniek belangrijk voor het verkrijgen van een
nauwkeurige meting. Lees daarom de
gebruiksaanwijzing aandachtig en grondig door.
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Bij het gebruik moet de omgevingstemperatuur van deze
thermometer liggen tussen de 10 – 40 °C).
• Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen (onder
– 20 °C of boven 50 °C ) of zeer hoge vochtigheid
(> 95 % relatieve vochtigheid).
• Deze thermometer mag alleen worden gebruikt met originele
BraunThermoScan Lensfilters. Andere lensfilters kunnen leiden tot
onnauwkeurige meetresultaten.
• Om onnauwkeurige metingen te voorkomen, dient u deze
thermometer altijd te gebruiken met een nieuwe, schone lensfilter.
• Indien de thermometer per ongeluk is gebruikt zonder lensfilter,
dient u de lens te reinigen (zie «Onderhoud en reiniging»).
• Houd lensfilters buiten bereik van kinderen.
• Deze thermometer is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het gebruik van deze thermometer is niet bedoeld als vervanging
voor een bezoek aan uw huisarts.
• De thermometer moet gedurende 30 minuten in een stabiele
omgevingstemperatuur (kamertemperatuur) verblijven voordat u
de thermometer gebruikt.
Lichaamstemperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt binnen een bepaald
temperatuurbereik. De onderstaande tabel laat zien dat dit bereik
tevens afhankelijk is van de plaats van meting. Daarom kunnen
temperaturen die op verschillende plaatsen worden gemeten,
niet direct met elkaar worden vergeleken.
Nederlands Normaal bereik per plaats van meting:
Axillar1
: 34,7 – 37,3 °C 94,5 – 99,1 °F
Oraal1
: 35,5 – 37,5 °C 95,9 – 99,5 °F
Rectaal1
: 36,6 – 38,0 °C 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan2
: 35,8 – 38,0 °C 96,4 – 100,4 °F
• Het normale temperatuurbereik daalt naarmate een persoon ouder
wordt. De volgende tabel laat normale temperatuurbereiken zien
per leeftijdsgroep wanneer gemeten wordt met deThermoScan.
NormaalThermoScan bereik per leeftijdsgroep2:
0 – 2 jaar 36,4 – 38,0 °C 97,5 – 100,4 °F
3 – 10 jaar 36,1 – 37,8 °C 97,0 – 100,0 °F
11 – 65 jaar 35,9 – 37,6 °C 96,6 – 99,7 °F
> 65 jaar 35,8 – 37,5 °C 96,4 – 99,5 °F
Echter, het normale temperatuurbereik varieert ook van persoon tot
persoon en schommelt gedurende de dag. Het is daarom belangrijk dat
u uw normale temperatuurbereik vaststelt. Dit kunt u eenvoudig doen
met de BraunThermoScan. Oefen bij uzelf en bij uw gezonde
gezinsleden het temperatuur opnemen om zo van iedereen het
normale temperatuurbereik te bepalen.
Opmerking:Wanneer u uw huisarts raadpleegt, vergeet dan niet te
vermelden dat de gemeten temperatuur een oortemperatuur is. Geef
indien mogelijk het normale temperatuurbereik door van
de betreffende persoon.
Produkt omschrijving
1. Beschermkap 5. Lensfilter detector
2. Lensfilter 6. Display
3. Lens 7. Batterijklepje
4. «start» -knop
1. Chamberlain, J.M.,Terndrup,T.E., New Light on EarThermometer Readings,
Contemporary Pediatrics, March 1994.
2. Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal EarTemperature with an
Infrared Emission DetectionThermometer, Annals of Emergency Medicine,
January 1995.
Pagina: 48
96 97
Het gebruik van de BraunThermoScan
1. Om nauwkeurige metingen
te verkrijgen, dient u ervoor
te zorgen dat u voor iedere
meting een nieuw, schoon
lensfilter (2) heeft geplaatst.
2. Druk voorzichtig de tegenoverliggende
einden van de thermometer in
om de kap van de peilstift (1) af te trekken.
Zet geen kracht bij het verwijderen van
de kap.
3. Om de thermometer aan te zetten,
drukt u op de «start»-knop (4).
Gedurende de zelfcontrole, toont het
display alle tekens.
De thermometer is klaar voor gebruik na
het horen van 2 pieptonen en betreffend
display verschijnt.
4. Trek voorzichtig aan het oor om de gehoorgang recht te maken. Dit
geeft de thermometer een duidelijk zicht op het trommelvlies.
U kunt het beste aan het oor trekken door met uw vrije hand
de buitenste rand van de bovenste helft van het oor te pakken. Om
uw eigen temperatuur te meten, vouwt u uw vrije hand achter uw
hoofd langs en pakt u uw oor van achteren beet.
Kinderen jonger dan 1 jaar:
Trek het oor recht naar
achteren.
Kinderen ouder dan 1 jaar
en volwassenen:
Trek het oor omhoog en
naar achteren.
5. Plaats de lens voorzichtig in
de gehoorgang en druk op
de «start»-knop (4).
Na één seconde hoort u een pieptoon die
het einde van de temperatuuraflezing
aangeeft. De temperatuur staat op de
display (6).
Na twee korte pieptonen stopt het
oorsymbool met knipperen.
6. Voor de volgende meting,
verwijdert u de gebruikte lensfilter
en zet een nieuw, schoon lensfilter op door
deze in positie te drukken.
Plaats de thermometerpunt goed in het
oorkanaal, en druk vervolgens op de
startknop.
Indien de BraunThermoScan oorthermometer gedurende 60 seconden
niet wordt gebruikt, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
Pagina: 49
98 99
Tips voor het nemen van de temperatuur
• Vervang na iedere meting de wegwerp lensfilter instead
ofVervang altijd met wegwerpbare lensfilters.
• De temperatuur in het rechteroor kan verschillen van die in het
linkeroor. Neem daarom altijd de temperatuur in hetzelfde oor.
• Voorhetverkrijgenvannauwkeurigemeetresultaten,dienthetoorvrij
tezijnvanverstoppingenofovertolligoorsmeer.
• Invloeden van buitenaf kunnen van invloed zijn op de temperatuur
in het oor, zo ook wanneer de persoon:
– op één oor heeft gelegen
– zijn oren bedekt heeft gehad
– is blootgesteld aan zeer hete of zeer koude temperatuur, of
– kort geleden heeft gezwommen of in bad is geweest.
Verander in deze gevallen de situatie van deze persoon en wacht 20
minuten voor u opnieuw de temperatuur meet.
• Indien de persoon oordruppels of andere oormedicatie in de
gehoorgang gebruikt, dient u de metingen te verrichten in het
andere oor.
Onderhoud en reiniging
De lenstip is het meest gevoelige deel van de thermometer.
Deze moet schoon en onbeschadigd zijn om nauwkeurige
meetresultaten te waarborgen.
Indien de thermometer ooit per
ongeluk zonder lensfilter wordt
gebruikt, maak de lens dan als
volgt schoon:Veeg het oppervlak
van de lens zeer voorzichtig
af met een wattenstokje of
een zachte doek met bevochtigd
met alcohol.
Wanneer de alcohol volledig opgedroogd is, kan een nieuw lensfilter
geplaatst worden en kan een temperatuurmeting worden uitgevoerd.
Als de top beschadigd is, neem dan contact op met het gemachtigde
plaatselijke servicecentrum.
Gebruik een zachte, droge doek om het display en de buitenkant van
de thermometer schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen.
Dompel de thermometer nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
Bewaar de thermometer en lensfilters op een droge, stofvrije en
vochtarme plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Extra lensfilters (LF 40) zijn verkrijgbaar bij de meeste winkels die de
BraunThermoScan
verkopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een gemachtigd
plaatselijk servicecentrum (zie garantiekaart).
Pagina: 50
100 101
Veranderen van de temperatuurschaal
Uw BraunThermoScan wordt geleverd met een
geactiveerde Celsius (°C) temperatuurschaal.
Indien u wenst over te schakelen op Fahrenheit
(°F), doet u dit als volgt:
Zorg ervoor dat de thermometer
is uitgeschakeld.
Druk op de «start»-knop en houd
deze ingedrukt.
Na ongeveer acht seconden zal
de display het beeld weergeven
van flikkerende «°C»’s.
Laat de knop «start» los en
druk er opnieuw op en laat hem
weer los. Op de display zal «°F»
flikkeren.
Na ongeveer vijf seconde zal de
display automatisch resetten en
men zal twee korte pieptonen horen.
Vervangen van de batterij
De thermometer wordt geleverd met een
lithium celbatterij van 3V (batterijtype). Steek
een nieuwe batterij in, als het symbool op de
display wordt weergegeven dat de batterij bijna
op is.
Open het batterijcompartiment.Verwijder de
batterij door de klik in het batterijdeksel in de
opening onder de batterij te steken. Schuif het
batterijdeurtje terug, totdat het op zijn plek
klikt.
Ter bescherming van het milieu vragen
wij u de lege batterijen niet bij het huisvuil
te deponeren, maar ze naar één van
de daarvoor bestemde inleveradressen
te brengen.
Problemen
Situatie Oplossing
Er is geen lens- filter
aangebracht
Plaats een nieuwe, schone
lensfilter.
Aflezing vóór
stabilisering van de
thermometer.
Wacht tot alle pictogrammen
opgehouden zijn met
knipperen.
De omgevings-
temperatuur ligt niet
tussen de toegestane
temperatuur (10 – 40
°C or 50 – 104 °F).
Laat de thermometer 30
minuten acclimatiseren in een
kamer waar de temperatuur
tussen de 10 en 40 °C / 50 en
104 °F is.
HI = te hoog
LO = te laag
De gemeten temperatuur ligt niet
binen het normale menselijke
temperatuurbereik (34 – 42.2 °C /
93,2 – 108 °F).
Zorg ervoor dat een nieuw,
schoon lensfilter is geplaatst en
dat de thermometer op de
correcte manier is geplaatst.
Neem de temperatuur
nogmaals op.
Systeemfout
(Er5 - Er9)
Reset de thermometer
door de batterij te verwijderen
en deze vervolgens opnieuw te
vervangen, wacht 1 minuut en
zet vervolgens weer aan.
Neem contact op met een
erkend servicecentrum (zie de
garantiekaart).
Batterij is bijna op. Plaats een nieuwe
batterij.
Debatterijisteleegom
detemperatuurnog
correcttekunnen
opnemen.
Plaats een nieuwe
batterij.
Heeft u verder nog
vragen?
Neem contact op met een
erkend servicecentrum (zie de
garantiekaart).
Pagina: 51
102 103
ijken
De thermometer is in de fabriek geijkt. Indien u vragen heeft over de
nauwkeurigheid van de metingen, dan kunt u contact opnemen met
de Kaz consumenten informatielijn.
Product specifications
Model: IRT 3020
Temperatuurbereik op 34 °C – 42,2 °C
het display: (93,2 °F – 108 °F)
Omgevingstemperatuur voor
goed functioneren 10 °C – 40 °C
van de thermometer: (50 °F – 104 °F)
Display resolutie: 0,1 °C or °F
Nauwkeurigheid van de ± 0,2 °C (35,5–42 °C)
weergegeven temperatuur: (95,9–107,6 °F)
± 0,3 °C (buiten het
temperatuurbereik)
Klinische herhaalbaarheid: ± 0,25 °C (± 0,45 °F)
Vochtigheid: ≤95%condensatie
Levensduur batterij: 2 jaar /
1000 metingen
Indien dit apparaat niet wordt gebruikt binnen de specifieke
temperatuur en vochtigheids-bereiken, kan de technische
nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.
Type BF apparaat
Opslagtemperatuur
Bedrijfstemperatuur
Zie de gebruiksinstructies
Wijzigingen voorbehouden.
Standaard Editie Titel
referentie
EN 12470-5 2003 Klinische thermometers – Deel 5: Prestatie
van infrarode oorthermometers (met
maximum apparaat)
EN 60601-1 2006 Medische elektrische apparatuur – Deel 1:
Algemene eisen voor basisveiligheid en
essentiële prestaties.
EN ISO 14971 2007 Medische hulpmiddelen – Toepassing
van risicomanagement voor medische
hulpmiddelen.
EN ISO 10993-1 2003 Biologische evaluatie van medische
hulpmiddelen – Deel 1: Evaluatie en
beproeving.
EN 60601-1-2 2007 Medische elektrische toestellen – Deel
1-2: Algemene eisen voor de veiligheid
en essentiële prestatie - Secundaire norm:
Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen
en beproevingen
Dit produkt voldoet aan de voorschriften volgens de richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale
voorzorgsmaatregelen nodig ten aanzien van EMC.Voo een
gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten, gelieve contact op
te nemen met een geautoriseerd onderhoudscentrum bij u in
de buurt (Zie de garantiekaart.)
Draagbare en mobiele RF communicatie Apparatuur kan de werking
van MEDISCH ELECTRISCHE APPARATUUR beïnvloeden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Kaz Service Centre of
bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ThermoScan IRT 3020 .

Stel een vraag over de Braun ThermoScan IRT 3020

Heb je een vraag over de Braun ThermoScan IRT 3020 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ThermoScan IRT 3020 . Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ThermoScan IRT 3020 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.