Braun TexStyle 7 TS 715 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun TexStyle 7 TS 715. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: TexStyle 7 TS 715
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 23
24
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het
apparaat gebruikt.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Controleer of de voltage van het
lichtnet overeenkomt met de vol-
tage die op het strijkijzer staat.
• Dit apparaaat is geschikt voor
gebruik voor kinderen ouder dan
8jaarenpersonenmeteenfysieke,
sensorische of mentale beperking
indien zij het product gebruiken
onder begeleiding of instructies
hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de
gevaren inzien. Kinderen zullen
niet met het apparaat spelen.
Het apparaat zal niet schoon ge-
maakt of onderhouden worden
door kinderen, behalve onder toe-
zicht en als ze 8 jaar of ouder zijn.
• Gedurende het gebruik en de
afkoelfase zal het strijkijzer en
het snoer buiten het bereik van
kinderen gehouden worden die
jonger zijn dan 8 jaar.
• Let op! Warme onderdelen!
Elektrische strijkijzers
combineren hoge temperaturen
en hete stoom. Dit kan leiden tot
brandwonden.
• Trek voordat u het strijkijzer met
water vult altijd eerst de stekker uit
het stopcontact. Trek daarbij altijd
aan de stekker, niet aan het snoer.
• Open het waterreservoir niet
tijdens het strijken.
• Het snoer mag nooit in aanraking
komen met hete voorwerpen of
de strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder
in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik het strijkijzer – en laat
het ook rusten – op een stabiel
oppervlak.
• Zet het strijkijzer tijdens strijk-
pauzes altijd rechtopstaand op
het rustvlak. Zorg ervoor dat het
rustvlak op een stabiel oppervlak
staat.
• Laat het strijkijzer nooit zonder
toezicht wanneer deze is aange-
sloten op het lichtnet.
• Strijk of stoom nooit kleding terwijl
u het aan heeft.
• Gebruik het strijkijzer niet meer
wanneer het is gevallen, wanneer
er zichtbare tekenen van schade
zijn of wanneer het apparaat lekt.
Controleer regelmatig het snoer
op beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan
het apparaat (en snoer) optreedt,
gebruik het apparaat dan niet
meer en breng deze naar een
Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskun-
dige reparaties kunnen leiden tot
ongelukken of de gebruiker ver-
wonden. Braun elektrische appa-
raten voldoen aan de benodigde
veiligheidsvoorschriften.
A Beschrijving
1 Voorbewerkende stoom spuitopeningen
2 Spray spuitopening
3 Waterreservoir opening
4 Precision Shot knop
5 Spray knop
6 Stoom doseerknop
7 Temperatuur-regelaar
8 Temperatuur indicatielampje
9 Automatisch-uit lampje («auto-off»)
(alleen bij model TS 745 A)
10 Rustvlak
11 Textile Protector (alleen bij model
TS 735 TP)
B Voor het in gebruik nemen
Dit strijkijzer is ontworpen voor gebruik
met leidingwater. Indien bij u het water
extreem hard is, raden wij aan een
mengsel van 50% leidingwater en 50%
gedistilleerd water te gebruiken. Vul het
waterreservoir tot het «max» teken met
water. Gebruik nooit alleen gedistilleerd
Nederlands
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 24
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 24 08.05.13 14:33
08.05.13 14:33
Pagina: 24
25
water. Voeg geen oplossingen toe aan
het water (bijv. stijfsel). Gebruik geen
condens-water uit een wasdroger.
• Zet de stoom doseerknop uit voordat u
het strijkijzer met water vult («0» = stoom
uit).
• Houd het strijkijzer licht gekanteld zoals
aangegeven in B, en vul het waterreservoir
tot het «max» teken.
• Plaats het strijkijzer rechtop op het rust-
vlak en steek de stekker in het stopcon
tact.
Stel de temperatuur in volgens de
voorschriften op het rustvlak van het
strijkijzer of volgens de voorschriften in
uw kleding. Het indicatie-lampje (8) zal
doven wanneer de gewenste temperatuur
is bereikt (na ongeveer 1 1/2 min.).
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom instellen
door de stoom doseerknop (6) te draaien
binnen de standen «0» to «6». Voor
stoomstrijken moet de
temperatuurregelaar (7) minstens op
stand 2 (••) worden gezet. Wij raden aan
een een gemiddelde stoominstelling te
gebruiken voor normaal strijken. Alleen
bij het strijken van linnen, dik katoen of
soortgelijke stoffen raden wij aan de
maximale stoominstelling te gebruiken.
Let op: Draai de stoom doseerknop
tijdens het strijken niet verder dan
instelling «6».
Vario plus stoom
Voor extra stoom, drukt u op de stoom
doseerknop (6) voor maximaal 30
seconden.
De temperatuurregelaar (7) moet minstens
op stand 3 (•••) worden gezet.
Precision Shot
Druk voor gebruik 3 tot 4 keer de
Precision Shot knop (4) in om deze te
activeren.
Druk de Precision Shot knop met tussen-
pauzes van tenminste 5 secondes in voor
een krachtige stoomstoot met voorbewer-
kende stoom. De Precision Shot kan
worden geactiveerd bij het droog strijken.
De temperatuurregelaar (7) moet minstens
op stand 3 (•••) worden gezet.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
Voorzichtig: Hete stoom komt uit de voor-
bewerkende stoom spuitopeningen.
Spray functie
Druk op de spray knop (5).
Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (6) op stand «0»
(= stoom uit).
Automatisch uitschakelen
(alleen bij model TS 745 A)
Het automatisch-uit mechanisme veroor-
zaakt een licht ratelend geluid tijdens het
strijken. Dit is normaal en duidt niet op
een gebrek in het strijkijzer.
Het rode «auto-off» lampje (9) zal gaan
knipperen wanneer de automatische
uitschakeling is geactiveerd.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer
– voor ongeveer 30 seconden horizontaal
op de strijkzool is geplaatst of wanneer
het strijkijzer
– voor ongeveer 8 minuten verticaal op het
rustvlak is geplaatst.
Om het strijkijzer weer aan te zetten, hoeft
u het alleen maar te bewegen. Wanneer
het «auto-off» lampje stopt met knippe-
ren, staat het apparaat weer aan.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
D Textile Protector
(alleen bij model TS 735 TP)
Voordat u de Textile Protector (10) voor
de eerste keer plaatst, dient u ongeveer
2 minuten te strijken zonder de Textile
Protector. De Braun Textile Protector
beschermt gevoelige stoffen tegen
schade door hitte en maakt het mogelijk
om de meeste donkere stoffen te strijken
zonder een doek tussen de stof en het
strijkijzer. Een speciale laag voorkomt
glimmende plekken op de stof. Om deze
laag niet te beschadigen, dient u het
strijken over bijv. ritsen, metalen knopen
etc. te vermijden.
Om de reactie van uw kleding te testen
voordat u gaat strijken, raden wij aan eerst
een klein stukje te strijken op de binnen-
kant van het materiaal. Met de Textile
Protector kunt u gevoelige stoffen strijken
met een temperatuurinstelling van (•••)
tot «max» strijken, zodat u alle stoom-
functies van uw strijkijzer kunt gebruiken.
Nadat u de Textile Protector heeft
geplaatst, dient u ca. 1 1/2 minuut te
wachten voordat u gaat strijken. Verwijder
de Textile Protector altijd voordat u uw
strijkijzer opbergt.
E Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en zet
de stoom doseerknop op «0». Om de
levensduur van het apparaat te verlengen,
dient u het waterreservoir te legen. Berg
het strijkijzer op op een droge plaats en
zet het apparaat altijd op het rustvlak.
F Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de zoolplaat
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 25
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 25 08.05.13 14:33
08.05.13 14:33
Pagina: 25
26
een schuursponsje, azijn of andere che-
micaliën.
G De antikalkstift schoonmaken
De antikalkstift aan de onderkant van de
stoom doseerknop dient regelmatig te
worden ontkalkt (bijb. Wanneer de
stoomuitgifte niet meer toereikend is). Het
waterreservoir dient leeg te zijn voordat u
gaat ontkalken.
De stoom doseerknop met antikalkstift
verwijderen:
Draai de stoom doseerknop met de
klok mee naar instelling «6». Blijf stevig
doordraaien totdat de stoom doseerknop
omhoog komt. Wanneer de knop op x
staat, trekt u deze verticaal uit het appa-
raat. Raak het onderste deel van de anti-
kalkstift niet aan. Dompel de antikalkstif
minimaal 30 minuten onder in azijn (geen
azijnoplossing) of citroensap. Borstel de
resterende kalkresten weg en spoel de
stift af onder stromend water (fig. G 1-7).
De stoom doseerknop terugplaatsen:
Zorg bij het terugplaatsen van de stoom
doseerknop dat de knop naar instelling x
wijst (fig. G 8). Druk de stoom doseerknop
stevig naar beneden tot deze vastklikt bij
instelling «6».
Let op: Het strijkijzer mag nooit worden
gebruikt zonder stoom doseerknop.
H Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van
kalkresten dient u deze te ontkalken zoals
aangegeven in fig. H, 1-8.
Let op: er zal heet water en stoom uit
de strijkzool komen wanneer de stoom
doseerknop met de klok mee voorbij
instelling «6» wordt gedraaid.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld,
maak deze daarna schoon zoals hier-
boven beschreven.
Vul het waterreservoir opnieuw met water,
laat het strijkijzer warm worden en druk
4 maal op de precisie shot knop om het
strijkijzer door te spoelen voordat u gaat
strijken (H, 9-13).
Gebruik geen ontkalkmiddelen die u in de
winkels kunt kopen, zij kunnen het strijk-
ijzer beschadigen.
Oplossen van problemen
Probleema Oplossing
Er komen druppels
uit de stoom-
gaatjes
Draai de stoom
doseerknop tegen
de klok in om de
hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de
stoom uit. Neem
grotere pauzes bij het
indrukken van de
Precision Shot knop.
Stel een hogere
temperatuur in.
Er ontstaat
nauwelijks of geen
stoom
Controleer het water-
niveau. Maak de
antikalkstif schoon.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de
stoomkamer.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 26
5712710044_TS_745-715_S06-76.indd 26 08.05.13 14:33
08.05.13 14:33

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun TexStyle 7 TS 715.

Stel een vraag over de Braun TexStyle 7 TS 715

Heb je een vraag over de Braun TexStyle 7 TS 715 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun TexStyle 7 TS 715. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun TexStyle 7 TS 715 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.