Braun TexStyle 5 TS 525A handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun TexStyle 5 TS 525A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: TexStyle 5 TS 525A
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 24
25
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het
apparaat gebruikt.
Belangrijke voorzorgsmaat-
regelen
• Controleer of de voltage van het
lichtnet overeenkomt met de vol-
tage die op het strijkijzer staat.
• Let op: In verband met de hoge
prestatie van dit stoomstrijkijzer
dient u zich ervan te verzekeren
dat uw lichtnet voldoende stroom
levert. Neem contact op met uw
electriciteitsbedrijf om u ervan te
verzekeren dat de wisselstroom-
weerstand (ofwel impedantie)
niet hoger is dan 0,32 Ohm.
• Dit apparaaat is geschikt voor
gebruik voor kinderen ouder dan
8jaarenpersonenmeteenfysieke,
sensorische of mentale beperking
indien zij het product gebruiken
onder begeleiding of instructies
hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de
gevaren inzien. Kinderen zullen
niet met het apparaat spelen.
Het apparaat zal niet schoon ge-
maakt of onderhouden worden
door kinderen, behalve onder toe-
zicht en als ze 8 jaar of ouder zijn.
• Gedurende het gebruik en de
afkoelfase zal het strijkijzer en
het snoer buiten het bereik van
kinderen gehouden worden die
jonger zijn dan 8 jaar.
• Let op! Warme onderdelen!
Elektrische strijkijzers
combineren hoge temperaturen
en hete stoom. Dit kan leiden tot
brandwonden.
• Haal voordat u het strijkijzer met
water vult, altijd de stekker uit het
stopcontact en zorg ervoor dat
de stoom doseerknop (3) in de
lagere stand staat (stoom uit).
Trek altijd aan de stekker, niet aan
het snoer. Laat het snoer nooit in
contact komen met hete voor-
werpen of de warme strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder
in water of andere vloeistoffen.
• Open het waterreservoir niet
tijdens het strijken.
• Dompel het strijkijzer nooit onder
in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik het strijkijzer – en laat
het ook rusten – op een stabiel
oppervlak.
• Zet het strijkijzer tijdens strijk-
pauzes altijd rechtopstaand op
het rustvlak. Zorg ervoor dat het
rustvlak op een stabiel oppervlak
staat.
• Laat het strijkijzer nooit zonder
toezicht wanneer deze is aange-
sloten op het lichtnet.
• Gebruik het strijkijzer niet meer
wanneer het is gevallen, wanneer
er zichtbare tekenen van schade
zijn of wanneer het apparaat lekt.
Controleer regelmatig het snoer
op beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan
het apparaat (en snoer) optreedt,
gebruik het apparaat dan niet
meer en breng deze naar een
Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskun-
dige reparaties kunnen leiden tot
ongelukken of de gebruiker ver-
wonden. Braun elektrische appa-
raten voldoen aan de benodigde
veiligheidsvoorschriften.
A Beschrijving
1 Spray functie
2 Vulopening van het waterreservoir
3 Stoom doseerknop
3a Stoom regelaar
4 Spray knop
5 Stoomstoot-knop
6 Temperatuurregelaar
Nederlands
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 25
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 25 03.06.13 10:42
03.06.13 10:42
Pagina: 25
26
7 Controlelampje
8 Automatisch-uit lampje («auto-off»)
(alleen TS 525 A)
9 Textile Protector (alleen TS 535 TP,
TS 545 TP S)
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon
leidingwater kan worden gebruikt. Indien
bij u het water echter extreem hard is,
raden wij u aan een mengsel van 50%
leidingwater en 50% gedistilleerd water
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (bijv. stijfsel). Gebruik geen
condens-water uit een wasdroger.
• Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het stop-
contact. Kies de temperatuur die overeen-
komt met de aanwijzingen op het rustvlak
van het strijkijzer of die op het label in uw
kleding.
• Het controlelampje (7) gaat uit, wanneer
de gewenste temperatuur is bereikt
(na ongeveer 1 minuut).
C Strijken
1 Stoom aan/uit
Voor strijken met stoom dient de tempera-
tuurregelaar (6) te worden ingesteld zoals
weergegeven in afbeelding C1 van groter
dan «••» tot «max». Druk op de stoom
doseerknop (3) om de stoom-functie te
activeren.
Stoom aan Stoom uit
Met de stoom doseerknop in de hoogste
stand, draait u de stoom regelaar (3a) om
de hoeveelheid stoom aan te passen.
Voor normaal strijken, raden wij een gemid-
delde stoominstelling aan. Alleen bij het
strijken van linnen, dik katoen of gelijk-
soortige stoffen raden wij aan de stoom
maximaal in te stellen.
Voorbehandeling
Stoom ontstaat ook horizontaal aan de
voorkant van de strijkzool. Dit geeft de
stoffen een voorbehandeling door deze
«voor te stomen», en dit maakt het strijken
eenvoudiger.
Let op: de stoom komt aan de zijkant naar
buiten.
2 Stoomstoot
Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop
(5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te
activeren. Druk de stoomstoot-knop in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan worden gebruikt bij
droog strijken, maar de temperatuur-
regelaar moet in het gebied tussen «•••»
tot «max» worden gezet.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
3 Spray functie
Druk de spray knop (4) in.
4 Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (3) uit door
deze in te drukken in de lagere positie.
Automatische uitschakeling
(alleen TS 525 A)
Het uitschakel-mechanisme veroorzaakt
een licht rammelend geluid in het strijkijzer
tijdens het strijken. Dit is normaal en duidt in
geen geval op een defect van het strijkijzer.
Het «auto-off» lampje (8) zal gaan knipperen
wanneer het strijkijzer zichzelf uitschakelt.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer …
– ± 30 seconden horizontaal op dezelfde
plaats op de strijkzool staat of
– ± 8 minuten vertikaal op dezelfde plaats
op het rustvlak staat.
Beweeg het strijkijzer om het opnieuw in
werking te stellen. Wanneer het controle-
lampje ophoudt met knipperen is het
strijkijzer weer ingeschakeld.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
D Textile Protector
(alleen TS 535 TP, TS 545 TP S)
De Braun Textiel Beschermer beschermt
gevoelige stoffen tegen beschading door
hitte en maakt het mogelijk om de meeste
donkere stoffen te strijken zonder een doek
ertussen te leggen. Om het effect op uw
stoffen te testen voordat u gaat strijken,
raden wij u aan om een klein stukje aan de
binnenkant van het materiaal te strijken.
Met de Textiel Beschermer kunt u gevoelige
stoffen strijken met de temperatuurstand
«•••» tot «max», zodat u alle stoom-
functies die uw strijkijzer heeft kunt ge-
bruiken.
Nadat de Textiel Beschermer bevestigt
is, 1 ½ minuut wachten voordat u gaat
strijken.
E Na het strijken
• Trek de stekker uit het stopcontact en
druk de stoom doseerknop (3) in de lagere
positie (stoom uit).
• Leeg het waterreservoir om de levensduur
van het strijkijzer te verlengen.
• Bewaar het afgekoelde strijkijzer op een
droge plaats, rechtopstaand op het
rustvlak.
F Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een sponsje van staalwol. Maak nadien de
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 26
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 26 03.06.13 10:42
03.06.13 10:42
Pagina: 26
27
zool met een doek schoon. Gebruik nooit
een schuursponsje, azijn of andere
reinigingsmiddelen. Gebruik water met
zeep voor het schoonmaken van het zacht
materiaal van het handvat, de stoomstoot
en waterspray knopjes.
G Het schoonmaken van het
antikalkstaafje
Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit
onder de stoomknop (3). Het moet regel-
matig ontkalkt worden (bijvoorbeeld wann-
eer er onvoldoende stoom geproduceerd
wordt).
Daarbij gaat u als volgt te werk:
1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet
het waterreservoir leeg.
2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog
komt.
3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig
(er kan wat water uit de zoolplaat lekken).
4) Raak het antikalkstaafje niet aan.
5) Dompel het staafje onder in azijn (geen
azijnessence) of citroensap totdat de kalk
week wordt.
6) Reinig het geheel met een niet-metalen
borstel totdat alle openingen schoon zijn.
7) Spoel het staafje af onder stromend water.
8) Doe de stoomknop weer terug op zijn
plaats.
9) Druk op de stoomknop om de controleren
of de stoomfunctie aan of uitstaat.
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
H Ontkalken / antikalksysteem
Wanneer er kalkdeeltjes uit de stoomgaat-
jes komen of wanneer er onvoldoende
stoom wordt geproduceerd, zelfs nadat
het antikalkstaafje schoon is gemaakt,
dient de stoomkamer als volgt gereinigd
te worden:
1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt.
2)–3) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer de
«•••» temperatuur.
4)–5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de
stekker uit het stopcontact.
6)–7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen
en druk voorzichtig op de stoomknop,
zodat deze omhoog komt. Draai de knop
en laat hem in deze stand staan.
Let op: als de stoomknop omhoog komt,
ontsnapt er heet water en stoom uit de
zoolplaat.
8) Duw de stoomknop terug, totdat deze
weer in de lage stand staat.
9–10) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer de
«•••» temperatuur.
11)–13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier
keer op de stoomstoot-knop om het strijk-
ijzer schoon te spoelen. Haal de stekker
uit het stopcontact en wacht totdat de
zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt u de
zoolplaat zoals beschreven onder «G».
N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
Richtlijnen voor het oplossen van
problemen
Problem Hilfe
Er komen water-
druppels uit de
stoomgaatjes
Draai de stoom regelaar
tegen de klok in om
de hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van
de stoomstoot-knop. Kies
een hogere temperatuur.
Er ontstaat
helemaal
geen stoom
Druk de stoom doseer-
knop in zodat deze
omhoog komt.
Er ontstaat
nauwelijks of
geen stoom
Reinig de antikalkstift (zie
«G»).
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de stoomkamer
(zie «H»).
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 27
5712710034_TS_545-505_S06-80.indd 27 03.06.13 10:42
03.06.13 10:42

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun TexStyle 5 TS 525A.

Stel een vraag over de Braun TexStyle 5 TS 525A

Heb je een vraag over de Braun TexStyle 5 TS 525A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun TexStyle 5 TS 525A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun TexStyle 5 TS 525A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.