Braun Steam Iron 760 TexStyle 7 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: Steam Iron 760 TexStyle 7
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 26
27
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om te
voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit,
functionaliteit en design. Wij wensen u veel
plezier met uw nieuwe Braun stoomstrijkijzer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
door voordat u het strijkijzer in gebruik
neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing
zolang u het apparaat gebruikt.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
strijkijzer staat.
• Let op: In verband met de hoge prestatie
van dit stoomstrijkijzer dient u zich ervan
te verzekeren dat uw lichtnet voldoende
stroom levert. Neem contact op met uw
electriciteitsbedrijf om u ervan te ver-
zekeren dat de wisselstroomweerstand
(ofwel impedantie) niet hoger is dan
0,31 Ohm.
• Trek voordat u het strijkijzer met water vult
altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
Trek daarbij altijd aan de stekker, niet aan
het snoer.
• Het snoer mag nooit in aanraking komen
met hete voorwerpen of de strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
• Gebruik het strijkijzer – en laat het ook
rusten – op een stabiel oppervlak.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Zorg
ervoor dat het rustvlak op een stabiel
oppervlak staat.
• Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht
wanneer deze is aangesloten op het
lichtnet.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met ver-
minderde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoorde-
lijk voor hun veiligheid.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van
kinderen, in het bijzonder wanneer u de
Precision Shot functie gebruikt.
Elektrische strijkijzers combineren hoge
temperaturen en hete stoom. Dit kan
leiden tot brandwonden.
• Strijk of stoom nooit kleding terwijl u het
aan heeft.
• Gebruik het strijkijzer niet meer wanneer
het is gevallen, wanneer er zichtbare
tekenen van schade zijn of wanneer het
apparaat lekt. Controleer regelmatig het
snoer op beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng deze
naar een Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskundige
reparaties kunnen leiden tot ongelukken
of de gebruiker verwonden. Braun
elektrische apparaten voldoen aan de
benodigde veiligheidsvoorschriften.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Beschrijving
1 Voorbewerkende stoom spuitopeningen
2 Spray spuitopening
3 Waterreservoir opening
4 Precision shot knop
5 Spray knop
6 Stoom doseerknop
7 Temperatuur-regelaar
8 Temperatuur indicatielampje
9 Automatisch-uit lampje («auto-off»)
(alleen bij modellen 780 en 770)
10 Rustvlak
11 Textile Protector (alleen bij modellen
780, 770 en 760)
12 Soft Textile Protector (alleen bij model 780)
B Voor het in gebruik nemen
• Dit strijkijzer is ontworpen voor gebruik
met leidingwater. Indien bij u het water
extreem hard is, raden wij aan een
mengsel van 50% leidingwater en 50%
gedistilleerd water te gebruiken. Vul het
waterreservoir tot het «max» teken met
water. Gebruik nooit alleen gedistilleerd
water. Voeg geen oplossingen toe aan het
water (bijv. stijfsel). Gebruik geen
condens-water uit een wasdroger.
• Zet de stoom doseerknop uit voordat u
het strijkijzer met water vult («0» = stoom
uit).
• Houd het strijkijzer licht gekanteld (zoals
aangegeven in B), en vul het waterreser-
voir tot het «max» teken.
• Plaats het strijkijzer rechtop op het rust-
vlak en steek de stekker in het stopcon-
tact.
Stel de temperatuur in volgens de voor-
schriften op het rustvlak van het strijkijzer
of volgens de voorschriften in uw kleding.
Het indicatie-lampje (8) zal doven
wanneer de gewenste temperatuur is
bereikt (na ongeveer 1 1/2 min.).
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom instellen
door de stoom doseerknop (6) te draaien
binnen de standen «0» to «6». De tempe-
ratuur regelaar (7) moet binnen het rode
gebied staan. Wij raden aan een een
gemiddelde stoominstelling te gebruiken
voor normaal strijken. Alleen bij het strij-
ken van linnen, dik katoen of soortgelijke
stoffen raden wij aan de maximale stoom-
instelling te gebruiken.
Let op: Draai de stoom doseerknop
tijdens het strijken niet verder dan instel-
ling «6».
Vario plus stoom
Voor extra stoom, drukt u op de stoom
doseerknop (6) voor maximaal 30 secon-
den.
De temperatuur regelaar (7) moet binnen
het rode gebied staan ingesteld.
99252398_TS_780 Seite 27 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14
Pagina: 27
28
Precision shot
Druk voor gebruik 3 tot 4 keer de
Precision shot knop (4) in om deze te
activeren.
Druk de Precision shot knop met tussen-
pauzes van tenminste 5 secondes in voor
een krachtige stoomstoot met voorbewer-
kende stoom. De Precision shot kan
worden geactiveerd bij het droog strijken.
De temperatuur regelaar dient wel binnen
het rode gebied te staan.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
Voorzichtig: Hete stoom komt uit de
voorbewerkende stoom spuitopeningen.
Spray functie
Druk op de spray knop (5).
Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (6) op stand «0»
(= stoom uit).
D Automatisch uitschakelen
(alleen bij modellen 780 en 770)
Het automatisch-uit mechanisme veroor-
zaakt een licht ratelend geluid tijdens het
strijken. Dit is normaal en duidt niet op een
gebrek in het strijkijzer.
Het rode «auto-off» lampje (9) zal gaan
knipperen wanneer de automatische
uitschakeling is geactiveerd.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer
– voor ongeveer 30 seconden horizontaal
op de strijkzool is geplaatst of wanneer
het strijkijzer
– voor ongeveer 8 minuten verticaal op het
rustvlak is geplaatst.
Om het strijkijzer weer aan te zetten, hoeft
u het alleen maar te bewegen. Wanneer
het «auto-off» lampje stopt met knippe-
ren, staat het apparaat weer aan.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
E Textile Protectors
Textile Protector (11) (alleen bij
modellen 780, 770 en 760)
De Textile Protector beschermt gevoelige
stoffen tegen schade door hitte en maakt
het mogelijk om de meeste stoffen te
strijken zonder een doek tussen de stof en
het strijkijzer. Een speciale laag voorkomt
glimmende plekken op de stof.
Met de Textile Protector kunt u gevoelige
stoffen strijken met de tempe-
ratuurinstelling binnen het rode gebied,
zodat u alle stoomfuncties van uw strijk-
ijzer kunt gebruiken.
Om de reactie van uw kleding te testen
voordat u gaat strijken, raden wij aan
eerst een klein stukje te strijken op de
binnenkant van het materiaal. Om de
speciale beschermlaag van de zool van
het strijkijzer niet te beschadigen, dient
u het strijken over bijv. ritsen, metalen
knopen etc. te vermijden.
Nadat u de Textile Protector voor het eerst
heeft geplaatst dient u ongeveer
1 1/2 minuut te wachten voordat u met
strijken begint.
Soft Textile Protector (12) (alleen bij
model 780)
De Soft Textile Protector verzekert een
verhoogde hittebescherming en uiterste
zorg voor de meest gevoelige stoffen
dankzij het speciaal ontworpen SoftTouch
kussen. Zelfs de meest gevoelige
strijkbare* stoffen zijn beschermd tegen
hittebeschadiging en glanzende stukken
worden vermeden.
Met de Soft Textile Protector kunt u alle
strijkbare stoffen strijken zonder een doek
tussen de stof en het strijkijzer. De Soft
Textile Protector is volkomen geschikt
voor het bijwerken van bijv. Vouwen in de
gevoelige stof van een zakenpak zonder
dat u een doek hoeft te gebruiken voor het
strijken.
Met de Soft Textile Protector kunt u
gevoelige stoffen strijken met de tempera-
tuurstelling binnen het rode gebied, zodat
u alle stoomfuncties van uw strijkijzer kunt
gebruiken.
Om te voorkomen dat het SoftTouch
kussen beschadigd dient u het strijken
over bijv. ritsen, metalen knopen etc. te
vermijden.
(* om te weten of een kledingstuk strijk-
baar is, verwijzen we u naar het etiket van
het betreffende kledingstuk.)
F Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en zet
de stoom doseerknop op «0». Om de
levensduur van het apparaat te verlengen,
dient u het waterreservoir te legen. Berg
het strijkijzer op op een droge plaats en
zet het apparaat altijd op het rustvlak.
G Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de zoolplaat
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit
een schuursponsje, azijn of andere che-
micaliën. Gebruik water met wat zeep erin
om het zachte materiaal op het handvat
schoon te maken.
H De antikalkstift schoonmaken
De antikalkstift aan de onderkant van de
stoom doseerknop dient regelmatig te
99252398_TS_780 Seite 28 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14
Pagina: 28
29
worden ontkalkt (bijb. Wanneer de
stoomuitgifte niet meer toereikend is). Het
waterreservoir dient leeg te zijn voordat u
gaat ontkalken.
De stoom doseerknop met antikalkstift
verwijderen:
Draai de stoom doseerknop met de
klok mee naar instelling «6». Blijf stevig
doordraaien totdat de stoom doseerknop
omhoog komt. Wanneer de knop op x
staat, trekt u deze verticaal uit het appa-
raat. Raak het onderste deel van de anti-
kalkstift niet aan. Dompel de antikalkstif
minimaal 30 minuten onder in azijn (geen
azijnoplossing) of citroensap. Borstel de
resterende kalkresten weg en spoel de
stift af onder stromend water (fig. H, 1-7).
De stoom doseerknop terugplaatsen:
Zorg bij het terugplaatsen van de stoom
doseerknop dat de knop naar instelling x
wijst (fig. H, 8). Druk de stoom doseerknop
stevig naar beneden tot deze vastklikt bij
instelling «6».
Let op: Het strijkijzer mag nooit worden
gebruikt zonder stoom doseerknop.
I Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van
kalkresten dient u deze te ontkalken zoals
aangegeven in fig. I, 1-8.
Let op: er zal heet water en stoom uit
de strijkzool komen wanneer de stoom
doseerknop met de klok mee voorbij
instelling «6» wordt gedraaid.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld,
maak deze daarna schoon zoals hier-
boven beschreven.
Vul het waterreservoir opnieuw met water,
laat het strijkijzer warm worden en druk
4 maal op de Precision shot knop om het
strijkijzer door te spoelen voordat u gaat
strijken (I, 9-13).
Gebruik geen ontkalkmiddelen die u in de
winkels kunt kopen, zij kunnen het strijk-
ijzer beschadigen.
Oplossen van problemen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
2004/108 en aan de EG laagspannings
richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken
die de werking of waarde van het apparaat
niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service
binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
Probleema Oplossing
Er komen druppels
uit de stoom-
gaatjes
Draai de stoom
doseerknop tegen
de klok in om de
hoeveelheid stoom
te verlagen of zet
de stoom uit. Neem
grotere pauzes bij het
indrukken van de
Precision shot knop.
Stel een hogere
temperatuur in.
Er ontstaat
nauwelijks of
geen stoom
Controleer het water-
niveau. Maak de
antikalkstif schoon.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de stoom-
kamer.
99252398_TS_780 Seite 29 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7.

Stel een vraag over de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7

Heb je een vraag over de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Steam Iron 760 TexStyle 7 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.