Braun Series 5-5070cc handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Series 5-5070cc. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Series 5-5070cc
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 34
35
Nederlands
Onze producten voldoen aan de hoogste standaard
wat betreft kwaliteit, functionaliteit en ontwerp. Wij
danken u voor uw vertrouwen in de Braun en hopen
dat u zult genieten vanuw nieuwe scheerapparaat.
Lees a.u.b. de handleiding in zijn geheel zorg-
vuldig door alvorens het apparaat te gebruiken.
Waarschuwing
Uw apparaat is uitgerust met een speciale snoerset
met een geïntegreerde extra lage voltage veilig-
heidsvoeding. Vervang of repareer deze niet zelf
om risico op een electrische schok te voorkomen.
Gebruik alleen de speciale snoerset die bij uw
apparaat is geleverd.
Niet gebruiken indien snoer of scheerblad bescha-
digd zijn.
Dit apparaat is niet bedoeld om door kinderen
gebruikt te worden, noch door personen met ver-
minderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij ze
onder toezicht staan van een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid. We adviseren u
het apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Olieflesje
(modellen 5040s w&d/5030s/5020s)
Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken.
Niet op de ogen aanbrengen. Indien leeg, gooi het
dan bij weg bij het restafval.
Clean&Charge station
(modellen 5090cc/5070cc/5050cc)
Zorg ervoor dat het Clean&Charge station op een
vlakke ondergrond staat om lekken van de reinigings-
vloeistof te voorkomen. Zorg ervoor dat het station
niet wankelt, opgepakt of verplaatst wordt tijdens
het installeren van een nieuwe reinigingscartridge.
Hierdoor kan er reinigingsvloeistof uit de cartridge
lekken. Plaats het station niet op een spiegel noch
op een gepolijste of gelakte ondergrond.
De reinigingscartrigde bevat een uiterst ontvlambare
vloeistof; u dient hem dus verre van ontstekings-
bronnen te houden. Niet blootstellen aan direct
zonlicht of brandende sigaretten en niet opbergen
boven een radiator.
Scheerapparaat
  1	 Scheerblad & mesjescassette
  2	 Ontgrendelingsknoppen cassette
  3	 MultiHeadLock knop
  4	 Aan/uit knop
  5	 Display scheerapparaat
  6	 Trimmer voor langere haartjes
  7	 Scheerapparaat – stationcontactpunten
  8a	 Ontgrendelingsknop voor trimmer
  8b	Modelnummer van scheerapparaat
  9	 Stopcontact scheerapparaat
10	 Speciale snoerset
11a	Borsteltje
11b	 Harde reisetui
11c	Beschermkap
Eerste gebruik en opladen
Verwijder de beschermfolie van het display en sluit
het scheerapparaat met de speciale snoerset (10)
aan op een stopcontact.
Oplaad- en functioneringsinformatie
•	Volledig opgeladen kunt u tot 45 minuten lang
snoerloos scheren. Dit hangt af van uw baardgroei
en de omgevingstemperatuur.
•	De aanbevolen omgevingstemperatuur voor
opladen is 5 °C tot 35 °C. Het is mogelijk dat de
batterij helemaal niet of niet naar behoren oplaadt
wanneer de temperatuur extreem laag of extreem
hoog is. De aanbevolen omgevingstemperatuur
voor opbergen en scheren is 15 °C to 35 °C.
•	Stel het apparaat niet gedurende langere periodes
bloot aan temperaturen hoger dan 50 °C.
•	Wanneer het scheerapparaat wordt aangesloten
op een stopcontact kan het enige minuten duren
alvorens het display oplicht.
Display
Oplaadstatus
Het display op het scheerapparaat (5) toont de
oplaadstatus van de batterij.
Tijdens het opladen: het batterijsymbooltje knippert
(5090cc: het respectievelijke batterijsegment knip-
pert).
Volledig opgeladen (het scheerapparaat is aange-
sloten op een stopcontact): Het batterijsymbooltje
licht een paar seconden op. (5090cc: alle batterij-
symbolen lichten een paar seconden op).
Batterij raakt leeg
Het oplaadlichtje knippert rood als de batterij
leegraakt. U kunt de scheerbeurt nog afmaken.
Wanneer u het scheerapparaat afzet klinkt er een piep-
toon ter herinnering aan de leegrakende batterij.
Reinigingsstatus
(alleen bij modellen 5090cc/5070cc/5050cc)
De reinigingsindicator licht op wanneer het
scheerapparaat gereinigd dient te worden in het
Clean&Charge station.
Reisslot
Het slotsymbooltje licht op wanneer het scheer-
apparaat geblokkeerd is om onbedoeld inschakelen
te voorkomen (bijv. wanneer het apparaat in een
koffer zit).
Het scheerapparaat gebruiken (zie fig. A)
Druk op aan/uit schakelaar (4) om het scheerappa-
raat aan te zetten.
95785608_5090cc_MN_S6-66.indd 35 03.04.12 15:13
Pagina: 35
36
Tips voor een perfecte scheerbeurt
Voor het beste resultaat, beveelt Braun u de
volgende 3 eenvoudige stappen in acht te nemen:
1.	Scheer u altijd alvorens u gezicht te wassen.
2.	Houd het scheerapparaat te allen tijde in een
rechte hoek (90°) ten op zichte van uw gezicht.
3.	Trek uw huid op en scheer tegen de groeirich-
ting van de baardhaartjes in.
	 Alleen bij modellen 5040s w&d:
Dit apparaat is geschikt om in bad of douche
te gebruiken. Uit veiligheidsoverwegingen kan
dit apparaat uitsluitend snoerloos gebruikt
worden.
MultiHeadLock knop (scheerkopslot)
Om moeilijk bereikbare plaatsen te scheren (bijv.
onder de neus) kunt u de MultiHeadLock knop (3)
naar beneden schuiven om de scheerkop vast te
zetten. De scheerkop kan in vijf posities vastgezet
worden. Beweeg de scheerkop met uw duim en
wijsvinger naar voren of naar achteren om de positie
te veranderen. De kop zal automatisch in de volgende
positie klikken. Om hem terug te zetten in de beweeg-
bare positie dient de MultiHeadLock knop weer naar
boven geschoven te worden.
Modellen 5090cc/5070cc/5050cc: het scheerkopslot
dient ontgrendeld te worden alvorens automatische
reiniging in het Clean&Charge station.
Trimmer voor lange haartjes
Voor het trimmen van bakkenbaarden, snor of baard,
dient u de ontgrendelingsknop (8a) in te drukken en
de trimmer voor lange haartjes (6) naar boven te
schuiven.
Scheren met snoer (alleen bij modellen 5090cc/
5070cc/5050cc/5030s/5020s)
Wanneer de batterij van het scheerapparaat leeg is,
kunt u ook scheren door het scheerapparaat met
behulp van de speciale snoerset aan te sluiten op
een stopcontact.
Reisslot
•	Activering: het scheerapparaat blokkeert wanneer
u de aan-/uitknop (4) 3 seconden ingedrukt houdt.
Dit wordt bevestigd door een pieptoon en het
slotsymbooltje op het display. Daarna gaat het
display uit.
•	Deactivering: De blokkering wordt opgeheven
wanneer u de aan-/uitknop opnieuw 3 seconden
lang ingedrukt houdt.
Handmatig reinigen van het scheer-
apparaat (zie afb. B/C)
	 Het scheerapparaat is geschikt om onder
stromend water te reinigen. Waarschuwing:
trek de stekker van het scheerapparaat uit
het stopcontact alvorens het met water
schoon te maken.
•	Schakel het scheerapparaat in (snoerloos) en spoel
de scheerkop onder warm stromend water af.
U kunt vloeibare zeep gebruiken zonder schuurmid-
delen. Spoel al het schuim eraf en laat het apparaat
nog enkele seconden lopen.
•	Zet het scheerapparaat uit, druk de ontgrendelings-
knoppen (2) in om de scheerbladcassette (1) te
verwijderen en laat hem drogen.
•	Wanneer u het scheerapparaat geregeld onder
stromend water afspoelt, breng dan eenmaal per
week een druppel lichte machineolie aan op de
bovenkant van de scheerbladcassette.
U kunt het scheerapparaat ook reinigen met het
bijgeleverde borsteltje:
•	Schakel het scheerapparaat uit. Verwijder de
scheerbladcassette (1) en klop hem uit op een
vlakke ondergrond. Reinig met het borsteltje de
binnenkant van de bewegende scheerkop. Reinig
de cassette niet met het borsteltje. Deze zou kun-
nen beschadigen!
Alleen model 5040s – schuimgebruik:
Verwijder de scheerkop na ieder schuimgebruik en
spoel alle onderdelen 30 seconden om in warm water.
Clean&Charge station
alleen modellen 5090cc/5070cc/5050cc
Het Clean&Charge station is ontwikkeld om uw Braun
scheerapparaat te reinigen, op te laden, te smeren,
te desinfecteren en op te bergen.
12	Stopcontactstation
13	 Knop voor het verwisselen van de cartridge
14	 Station – scheerapparaatcontacten
15	 Clean&Charge display
15a	Statuslampje
16	Startknop
17	Reinigingscartridge
Het Clean&Charge station installeren (zie afb. D)
•	Verwijder de beschermfolie van het Clean&Charge
display.
•	Sluit het stopcontactstation (12) met de speciale
snoerset (10) aan op een stopcontact.
•	Druk de cartridgeknop (13) in aan de achterkant
van de Clean&Charge zodat de behuizing omhoog
schuift.
•	Leg de reinigingscartridge (17) op een vlakke,
stabiele ondergrond (bijv. een tafel).
•	Verwijder voorzichtig het dekseltje van de cartridge.
•	Schuif de cartridge vanaf de achterkant in de basis
van het station tot hij op zijn plaats klikt.
•	Sluit de behuizing door hem langzaam naar beneden
te duwen tot hij vastklikt.
Het scheerapparaat opladen in het
Clean&Charge station (zie afb. D)
Steek het scheerapparaat onderste boven in het
reinigingsstation.
Belangrijk: het scheerapparaat dient droog en
zeep- en schuimvrij te zijn!
95785608_5090cc_MN_S6-66.indd 36 03.04.12 15:13
Pagina: 36
37
De contactpunten (7) aan de achterkant van het
scheerapparaat dienen op een lijn te liggen met de
contactpunten (14) in het station. Druk het scheer-
apparaat in de juiste positie.
Wanneer het scheerapparaat correct in het station
geplaatst is, wordt dit bevestigd met een pieptoon.
Het opladen begint automatisch.
Model 5090cc: het Clean&Charge station analy-
seert de hygiënestatus. De status wordt getoond
door de reinigingsprogramma-indicatoren op het
Clean&Charge display (15). Voor meer details zie
hoofdstuk «Reingingsprogramma’s» hieronder.
Het reinigen van het scheerapparaat (zie afb. D)
Wanneer het reinigingsindicatielampje in het display
van het scheerapparaat oplicht, dient u het scheer-
apparaat onderste boven en met de voorkant zicht-
baar (met ontgrendeld scheerkopslot/contactpunten
op één lijn/pieptoon) in het Clean&Charge station te
plaatsen.
Reinigingsprogramma’s
5090cc: de hygiënestatus zal geanalyseerd worden
en een van de volgende programmaindicatoren zal
oplichten:
« »	 kort economisch reinigen vereist
« »	 normaal reinigen vereist
« »	 zeer intensief reinigen vereist
5070cc/5050cc: zijn uitgerust met een standaard
reinigingsprogramma.
Automatisch reinigen beginnen
Begin het reinigingsproces met het indrukken van de
startknop (16). Als het statuslampje (15a) niet brandt
(Clean&Charge schakelt over op standby-stand na
ca 10 minuten), druk dan twee maal op de startknop.
Anders zal het reinigingsproces niet beginnen.
Voor het beste resultaat adviseren we het
scheerapparaat na elke scheerbeurt te
reinigen.
Elk reinigingsprogramma bestaat uit verschillende
cycli, waarbij reinigingsvloeistof door de scheerkop
wordt gespoeld. Afhankelijk van uw Clean&Charge
model en/of het geselecteerde programma, zal het
reinigen tot 3 minuten in beslag nemen. Tijdens dit
proces knippert het statuslampje. Laat het scheer-
apparaat in het station staan om te drogen.
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden
duurt het enkele uren voordat het resterende vocht
is verdampt. Daarna is het scheerapparaat weer
klaar voor gebruik.
Alle indicatoren gaan uit wanneer het reinigings- en
oplaadproces is voltooid.
Het verwijderen van het scheerapparaat uit het
Clean&Charge station (zie afb. E)
Houd het Clean&Charge station met een hand vast
en kantel het scheerapparaat lichtjes naar voren om
te ontgrendelen.
Reinigingscartridge / Vervanging (zie afb. F)
Wanneer de inhoudsindicator permanent rood
oplicht, zit er in de cartridge nog voldoende vloeistof
voor zo’n 3 cycli*. Wanneer de inhoudsindicator rood
knippert, dient de cartridge vervangen te worden –
ongeveer elke 4 weken (*bij dagelijks gebruik).
Nadat de knop (13) is ingedrukt om de behuizing te
openen, wacht u een paar seconden alvorens de
gebruikte cartridge te verwijderen om druppen te
vermijden. Sluit de gebruikte cartridge af met het
dekseltje van de nieuwe cartridge voordat u hem
weggooit, om weglekken van gebruikte reinigings-
vloeistof te voorkomen.
De schoonmaakcartridge bevat ethanol wat indien
het geopend wordt op een natuurlijke wijze langzaam
zal verdampen in de omgeving. Elke catridge dient
na ongeveer 8 weken vervangen te worden om een
optimale reiniging te garanderen.
De reinigingscartridge bevat ook smeermiddelen
voor het scheersysteem, die mogelijk sporen kun-
nen nalaten op het folie van het buitenframe en de
reinigingskamer van het Clean&Charge station. Deze
sporen kunnen gemakkelijk verwijderd worden door
ze voorzichtig af te vegen met een vochtige doek.
Vul de cartridge niet opnieuw en gebruik
alleen de originele Braun navulcartridges.
Accessoires
Braun adviseert u om de scheerbladcassette van uw
scheerapparaat elke 18 maanden te vervangen om
de prestatie van uw scheerapparaat maximaal te
houden.
Verkrijgbaar bij uw verkoper of bij de Braun Service
centra:
•	Scheerbladcassette 52S/52B
•	Reinigingscartridge Clean&Charge: CCR
•	Braun scheerapparaten reinigingsspray
Milieuwaarschuwing
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Wilt u uit oogpunt van de bescherming van
het milieu, dit product niet bij het huisvuil
deponeren aan het einde van de levensduur.
U kunt het product naar een Braun Service Centre
brengen of naar een geschikt inzamelingspunt bij u
in de buurt.
De reinigingscartridge mag bij het restafval worden
weggegooid.
Wijzigingen voorbehouden.
Voor elektrische specificatie, zie de tekst op de
speciale snoerset.
95785608_5090cc_MN_S6-66.indd 37 03.04.12 15:13
Pagina: 37
38
Probleemoplossingen
Probleem Mogelijke reden Remedie
SCHEERAPPARAAT
Onaangename geur
van de scheerkop.
1. Scheerkop is gereinigd met
water.
2. Reinigingscartridge is meer
dan 8 weken in gebruik.
1.	Wanneer u de scheerkop alleen met water reinigt,
gebruik dan uitsluitend warm water en zo nu en dan
vloeibare zeep (zonder schurende bestanddelen).
Verwijder scheerbladcassette om te laten drogen.
2.	Vervang de reinigingscartridge ten minste iedere
8 weken.
Batterijprestatie is
aanzienlijk
verminderd.
1.	Scheerblad en mesjes zijn
versleten wat meer kracht
vereist bij elke scheerbeurt.
2.	Scheerapparaat is regelmatig
met water gereinigd, maar
niet gesmeerd.
1.	Vernieuw de scheerbladcassette.
2.	Wanneer het scheerapparaat geregeld met water
gereinigd wordt, breng dan eenmaal per week
een druppeltje lichte machineolie aan bovenop
het scheerblad om te smeren.
Scheerprestatie is
aanzienlijk
verminderd.
1.	Scheerblad en mesjes zijn
versleten.
2.	Scheersysteem zit verstopt.
1.	Vervang de scheerbladcassette.
2.	Laat de scheerbladcassette weken in warm water
met een druppeltje afwasmiddel. Spoel hem daarna
goed af en klop de druppels eraf. Wanneer hij
droog is, breng een druppeltje lichte machineolie
op het scheerblad aan.
Batterijsegmenten in
de display worden
overgeslagen
bij verminderde
batterijcapaciteit.
Scheerblad en mesjes zijn
versleten wat meer kracht
vereist bij elke scheerbeurt.
–	 Vervang de scheerbladcassette.
–	 Olie het scheersysteem regelmatig, zeker
wanneer u het alleen met water reinigt.
Scheerkop is vochtig. 1.	Droogtijd na automatisch
reinigen was te kort.
2.	Afvoerkanaal van het
Clean&Charge station zit
verstopt.
1.	Reinig onmiddellijk na het scheren zodat er
genoeg tijd is om te drogen.
2.	Reinig het afvoerkanaal met een houten
tandenstoker.
CLEAN&CHARGE STATION
Reinigingsproces
start niet wanneer
de startknop wordt
ingedrukt.
1.	Scheerapparaat is niet
correct in het Clean&Charge
station geplaatst.
2.	Reinigingscartridge bevat
niet genoeg reinigings-
vloeistof (display knippert
rood).
1.	Plaats het scheerapparaat in het Clean&Charge
station en duw het naar de achterkant van het
station (de contactpunten van het scheerappa-
raat moeten op een lijn liggen met de contact-
punten van het station).
2.	Plaats een nieuwe reinigingscartridge. Druk
opnieuw op de startknop.
Toegenomen
verbruik van
reinigingsvloeistof.
Afvoerkanaal van het
Clean&Charge station zit
verstopt.
1.	Reinig het afvoerkanaal met een houten
tandenstoker.
2.	Veeg regelmatig de binnenkant van het station
schoon.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie-
periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij
door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.Deze garantie is van toepassing in elk
land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan scheerblad of messenblok)
en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre:
www.service.braun.com. Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.
95785608_5090cc_MN_S6-66.indd 38 03.04.12 15:13

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Series 5-5070cc.

Stel een vraag over de Braun Series 5-5070cc

Heb je een vraag over de Braun Series 5-5070cc en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Series 5-5070cc. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Series 5-5070cc zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.