Braun SensorControl BP3510 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun SensorControl BP3510. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: SensorControl BP3510
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 43
44
Nederlands
Wat u moet weten over bloeddruk
Gedurende de hele dag is onze bloeddruk continu aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. In de middag stijgt de bloeddruk weer, om ‘s nachts uiteindelijk een laag
niveau te bereiken. Dit is de reden waarom de meetresultaten kunnen variëren
wanneer op verschillende tijdstippen van de dag wordt gemeten.
Bloeddrukverloop van een gezonde 31-jarige man, gemeten met tussenpozen van
5 minuten.
Wanneer uw arts in zijn spreekkamer uw bloeddruk meet, is dit slechts een
momentopname. Door herhaaldelijk thuis uw bloeddruk te meten, krijgt u een
beter beeld van uw werkelijke bloeddrukverloop.
Bovendien, hebben veel mensen een andere bloeddruk wanneer ze deze thuis
meten. Ze zijn dan vaak meer ontspannen dan in de spreekkamer van de dokter.
Door thuis regelmatig bloedddrukmetingen uit te voeren, kunt u uw arts voorzien
van waardevolle, «alledaagse» bloeddrukwaarden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de volgende standaardwaarden
voor de bloeddruk vastgesteld (bloeddruk gemeten in rust):
Bloeddruk
(mmHg)
Normale
waarden
Lichte
hypertensie
Ernstige
hypertensie
SYS = systolisch
= bovendruk
DIA = diastolisch
= onderdruk
tot 140
tot 90
140 – 180
90 – 110
meer dan 180
meer dan 110
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 44 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 44
45
Wat u moet weten over deze
bloeddrukmeter
Om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen, dienen
alle polsbloeddrukmeters op hartniveau gehouden te
worden. Bijvoorbeeld: wanneer de monitor 20 cm lager
dan het hart word gehouden, zoals links wordt afgebeeld
(bijv. door de arm op een tafel te leggen), zal het resultaat
van de meting ongeveer 15 mmHg te hoog zijn.
Daarom heeft de Braun SensorControl een actief
positioneringssysteem (A): dit begeleidt de arm waarmee
u de meting verricht naar de juiste meetpositie op
harthoogte.
Uw bloeddrukmeter beschikt tevens over een EasyClick
manchet, die automatisch op een juiste manier om de
pols wordt bevestigt en zorgt voor een juiste meting.
• Om zeker te zijn van nauwkeurige meetresultaten,
dient u de volledige gebruiksinstructies aandachtig
door te lezen.
• Dit produkt is alleen bedoeld voor huishoudelijk
gebruik. Het produkt en de batterijen buiten bereik van
kinderen houden.
• Mensen die lijden aan hartritmestoornissen, vaatver-
nauwing, arteriosclerose, diabetes en hartpatiënten
met een pacemaker dienen hun arts te raadplegen
voordat ze zelf hun bloeddruk meten. In deze gevallen
kunnen namelijk afwijkende bloeddrukwaarden
worden gemeten.
• Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts, in het
bijzonder wanneer u onder medische behandeling
staat of medicijnen gebruikt.
• Het gebruik van deze bloeddrukmeter moet niet
worden gezien als een vervanging voor de consulten
bij uw arts.
20 cm
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 45 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 45
46
Beschrijving van het produkt
A Positioneringssysteem
B Aan/uit knop
C Selectieknop
D Geheugenknop («memo»)
E Manchetsluiting
F Ontkoppelknop
G Batterijvakje
H Afstandshulp
Batterijen plaatsen
• Gebruik alkaline batterijen van het type LR 03 (AAA)
(bijv. Duracell). Dit zijn de batterijen die bij het produkt
zijn meegeleverd (of oplaadbare batterijen).
• Verwijder het batterijklepje en plaats de twee batterijen
met de juiste polariteit (zie aanduiding in het batterij-
vakje (G)).
• Nieuwe batterijen (Duracell) zijn goed voor ongeveer
300 metingen.
• Gooi alleen lege batterijen weg. Deze mogen niet met
het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar
dienen bij daarvoor bestemde inzamelingspunten of
bij uw dealer te worden afgegeven.
LR
03
LR
06
Belangrijke regels voor nauwkeurige bloeddrukmeting
Het op de juiste manier gebruiken is belangrijk voor het krijgen van nauwkeurige
meetresultaten!
• Verricht de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag, het liefst ‘s
ochtends, en onder dezelfde omstandigheden.
• Meet nooit binnen een half uur na het roken of na het drinken van koffie of thee.
• Doe eerst uw sieraden en horloge af voordat u de bloeddrukmeter bevestigt.
• Plaats de bloeddrukmeter 2 cm onder de handpalm.
• Zorg dat u tijdens de meting zit, ontspant, en niet beweegt, houd de hand en
vingers van de meet-arm stil. Niet praten.
• Houd het apparaat tijdens de meting ter hoogte van het hart.
• Wacht ongeveer 3 minuten voordat u een volgende meting uitvoert.
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 46 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 46
47
Meten
Voor een betrouwbare meting van uw bloeddruk, volgt u
onderstaande instructies.
Om de manchet te openen, druk op de ontkoppelknop (F)
onder de manchetsluiting.
1. Plaats de bloeddrukmeter op de smalle zijde van
uw ontblootte onderarm, met de monitor omhoog.
De afstandshulp (H) helpt u bij het houden van de
benodigde 2 cm afstand van uw handpalm.
2. Om het manchet te sluiten, houdt u het apparaat tegen
uw lichaam. Pak dan de sluiting van het manchet
vast, trek het manchet uit en plaats de sluiting in
de behuizing van de monitor tot deze vastklikt. Het
manchet zal zich automatisch aan de omtrek van uw
pols aanpassen. Wanneer het manchet gesloten is,
dient u het apparaat niet meer te bewegen. Indien u de
bloeddrukmeter wilt verplaatsen op uw arm, dient u
het manchet weer te openen en sluiten.
3. Druk op de rode aan/uit knop (B).
4. Leg de hand met de bloeddrukmeter op uw andere
bovenarm zoals aangegeven. Beweeg uw hand
langzaam omhoog langs uw bovenarm. Kijk naar
het positioneringssysteem (A) en beweeg uw hand
omhoog of omlaag in de richting die de pijl aangeeft.
distance
2 cm
2 cm
me
mo
click!
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 47 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 47
48
5. Het positioneringssyteem-icoon aan de linkerzijde en
een geluidssignaal bevestigen dat u de juiste
meetpositie heeft bereikt. De meting zal automatisch
starten. Wanneer de meting is uitgevoerd, zal er
nogmaals een geluidssignaal klinken. De gemeten
waarden worden op het display weergegeven:
Bovendruk (systolisch)
Onderdruk (diastolisch)
Hartslag
Let op:
• In geval van systeemfouten of onjuiste hantering,
zal het display een foutmelding weergeven in
plaats van onjuiste resultaten (voor details, zie
sectie «Wat te doen als…»).
• 15 seconden na het aanzetten van het apparaat, zal
het meten automatisch beginnen, ook als de geschikte
meetpositie nog niet is bereikt.
Uitzetten
Druk op de aan/uit knop om het apparaat uit te zetten.
Anders zal het apparaat na 2 minuten automatisch
worden uitschakeld.
Geheugenfunctie
Uw bloedddrukmeter heeft een geheugenfunctie voor
50 metingen. De waarden worden automatisch opgesla-
gen na iedere afgeronde meting. Het geheugen is niet-
vluchtig. Dit betekent dat u geen data zult verliezen bij
het vervangen van de batterijen. Het geheugen kan niet
worden geleegd. Wanneer het geheugen vol is, zullen de
oudste waarden automatisch worden overschreven.
Opgeslagen metingen bekijken
Om opgeslagen metingen te bekijken, schakelt u eerst
het apparaat uit, vervolgens drukt u op de geheugenknop
(D). Eén keer drukken (m or n) geeft de laatste meting
weer. De onderste regel op het display toont achter-
eenvolgens eerst de geheugenindex, hartslag en vervol-
gens de datum en tijd van de betreffende meting.
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 48 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 48
49
Door meerdere malen op de geheugenknop (D) te
drukken, kunt u één voor één alle opgeslagen metingen
bekijken:
m (–) naar oudere metingen
n (+) naar jongere metingen
Bladeren
Om in het geheugen te «bladeren», houdt u de één zijde
van de geheugenknop ingedrukt.
Druk op de aan/uit knop (B) om uit het geheugen te gaan.
Select functie
Instellen tijd en datum
Zet eerst het apparaat uit. Druk op de selectieknop (C) en
houd deze minstens 3 seconden ingedrukt om in de
select functie te komen. Wacht op een bevestigingstoon.
De dag-aanduiding gaat knipperen. Door gebruik te
maken van de geheugenknop (D) kunt u de datum aan-
passen. Druk nogmaals op de selectieknop om de
maand-aanduiding te laten knipperen. Vervolgens kunt
u deze weer met de geheugenknop aanpassen. Druk
nogmaals op de selectieknop en stel op dezelfde wijze
de tijd in (uren/minuten). Druk weer op de selectieknop
zodat de minuten-aanduiding (hetzelfde geldt voor dag/
maand) gaat knipperen en verander de instellingen door
op de geheugenknop te drukken.
Na het aanpassen van de instellingen voor datum en tijd,
drukt u op de aan/uit knop (B) om de nieuwe instellingen
te bevestigen. Het apparaat schakelt hierna uit.
Het positioneringssysteem uitschakelen
Indien u het positioneringssyteem uit wilt schakelen (bijv.
omdat u wilt liggen tijdens de meting), doet u dit als volgt:
Zet het apparaat uit. Druk langer dan 3 seconden op de
selectieknop (C) en wacht op het bevestigingssignaal.
Het display zal de datum en tijds-instellingen weergeven.
Druk herhaaldelijk op de selectieknop tot het positione-
ringssymbool ( ) zal worden weergegeven naast een
knipperend «ON».
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 49 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 49
50
Druk op één kant van de geheugenknop om de instelling
van
«ON» (positioneringssysteem geactiveerd) te
veranderen in
«OFF» (positionerinssysteem uitgeschakeld).
Om de veranderde instelling te bevestigen, drukt u op de
aan/uit knop (B).
Belangrijk:
Indien u de nieuwe instelling niet bevestigt door op de
aan/uit knop te drukken, zal het apparaat automatisch
na 2 minuten worden uitgeschakeld, zonder dat de aan-
gepaste instelling blijft bewaard.
Bewaren en reinigen
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een
zachte, licht vochtige doek. Vlekken op het manchet
kunnen voorzichtig worden verwijderd met een vochtige
doek. Het manchet mag niet worden gewassen of
chemisch worden gereinigd. Bewaar het apparaat niet
op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht of een hoge vochtigheid.
Calibratie
Dit product is gecalibreerd bij de productie. Als u het
gebruikt volgens de gebruiksinstructies is een periodieke
hercalibratie niet nodig. Indien u ooit de meetaccuratesse
in twijfel trekt, neem dan contact op met een geautori-
seerd onderhoudscentrum (zie verpakkingsinhoud voor
een onderhoudscentrum bij u in de buurt).
De fabricagedatum is aangegeven via het LOT-nummer
(serienummer) op de achterzijde van het product. Het
eerste nummer LOT staat voor het laatste cijfer van het
fabricagejaar. De volgende drie cijfers geven de dag van
het fabricagejaar aan.
Bijvoorbeeld: LOT 4116 xx xx – dit product is
gefabriceerd op de 116de dag van het jaar 2004.
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 50 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 50
51
Wat te doen als ...
Probleem Oorzaak Oplossing
(knipperend)
Batterijen zijn leeg.
Meetwaarden kunnen
worden opgevraagd uit het
geheugen. Maar metingen
zijn niet mogelijk.
Vervang de batterijen.
e.g. Foutmeldingen 01-29:
Het apparaat is niet juist
op de pols bevestigd.
Bevestig het apparaat opnieuw om
de pols en herhaal de meting zoals
aangegeven onder «Meten».
e.g. Foutmeldingen 30 en
hoger:
Systeem fout
Herhaal de meting. Als probleem blijft
aanhouden, laat dan het apparaat
nakijken bij een Kaz Service Centre.
Meting of op-
pompen van het
manchet begint
niet meteen.
De juiste meetpositie was
nog niet bereikt.
Herhaal de meting zoals
aangegeven en beschreven onder
«Meten» of deactiveer het
positioneringssysteem (A).
Resultaten van
verschillende
metingen
verschillen
behoorlijk.
Bloeddruk is een
flucturerende waarde.
Bij gezonde volwassenen,
zijn afwijkingen van 10 tot
20 mmHg mogelijk.
Geen
Het manchet zit niet goed. Zorgt dat het apparaat als volgt wordt
bevestigt:
– bovenop de smalle kant van de
onderarm
– met het display aan de bovenkant
– met het batterijvakje aan de kant van
het lichaam van de gebruiker
– ong. 2 cm onder de duim
Metingen zijn niet allemaal
op hartniveau verricht.
Verricht iedere meting exact zoals
aangegeven onder «Meten».
Praten, hoesten, lachen,
bewegen etc. tijdens de
meting, beïnvloedt de
meetresultaten.
Blijf tijdens het meten stil zitten en
ontspan. Niet bewegen of praten.
Voor het uit-
voeren van een
meting, het
positionerings-
systeem(A)ophet
display werkt niet.
Positioneringssysteem (A)
is gedeactiveerd.
Lees hoofdstuk «Select functie»
om het positioneringssysteem (A)
te activeren.
................
................
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 51 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 51
52
Specificaties
Model: BP 3510
Werkingsprincipe: Oscillometrische methode
Display: LCD-display
Meetbereik: 0 – 320 mmHg (manchetdruk)
Bloeddrukmeting: 30 mmHg (minimale diastolische waarde)
250 mmHg (maximale systolische waarde)
Hartslag: 30 – 150 / min
Nauwkeurigheid: ± 3 mmHg (manchetdruk)
± 5 % (polsslag)
Oppompen: Automatisch, zacht, aangepast aan bloeddruk
Stroomvoorziening: 2 batterijen, type LR 03 (AAA)
(Bijv. Duracell)
Gebruikstemperatuur: + 10 °C / + 40 °C
Opslagtemperatuur: – 20 °C / + 60 °C
Luchtvochtigeheid: 85% of lager
Manchet: Geschikt voor polsomtrek van 13,5 tot 20 cm
Indien het apparaat niet wordt gebruikt bij de aangeraden temperatuur en
vochtigheid, dan kan de technische nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 52 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09
Pagina: 52
53
Type BF apparatuur
Wijzigingen voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medische elektrische apparatuur» –
Part 1: Algemene veiligheidsvoorschriften
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 1: Algemene voorschriften
DIN EN 1060-3: 9/97 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 3: Toegevoegde richtlijnen voor electro-mechanische
bloeddrukmeetsystemen
Dit produkt voldoet aan de bepalingen van EC-richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale voorzorgsmaatregelen
nodig ten aanzien van EMC. Voo een gedetailleerde beschrijving van de EMC-
vereisten, gelieve contact op te nemen met een geautoriseerd
onderhoudscentrum bij u in de buurt (Zie verpakkingsinhoud).
Draagbare en mobile RF communicatie apparatuur kan de werking van
ELECTRISCH MEDISCHE APPARATUUR beinvloeden.
Gelieve dit product niet weg te gooien bij het normale huishoudelijke
afval aan het eind van de levensduur. U kunt het product weggooien bij
uw plaatselijke distributeur of een geschikt verzamelpunt in uw land.
Garantie
Kaz geeft 2 jaar garantie op het product beginnend vanaf de datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen we gratis alle defecten van het apparaat,
voortvloeiend uit fouten in materiaal of vervaardiging repareren of vervangen naar
onze keuze.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door
Kaz of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Kaz.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en
ge-
breken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door
niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Kaz Customer Service Centre.
0297
6083360_BP3510_S4-64_KAZ Seite 53 Mittwoch, 10. Oktober 2007 9:44 09

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun SensorControl BP3510.

Stel een vraag over de Braun SensorControl BP3510

Heb je een vraag over de Braun SensorControl BP3510 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun SensorControl BP3510. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun SensorControl BP3510 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.