Braun Satin-Hair 5 ST 560 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin-Hair 5 ST 560. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Satin-Hair 5 ST 560
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
• Het apparaat mag nooit gebruikt wor-
den nabij water (bijv. een gevulde
lavabo, badkuip of douche). Laat het appa-
raat niet nat worden.
• Als extra bescherming wordt aangeraden
een aardlekschakelaar met een aanspreek-
stroom van maximaal 30 mA in de stroom-
kring van uw badkamer te installeren. Vraag
uw installateur om advies.
• Het apparaat kan gebruikt worden door
kinderen van 8 jaar en ouder en personen
met beperkte fysieke, sensorische of gees-
telijke vermogens of personen die niet over
voldoende ervaring en/of kennis beschik-
ken, op voorwaarde dat er iemand toezicht
houdt of heeft uitgelegd hoe ze het appa-
raat veilig moeten gebruiken en welke
gevaren ermee gepaard gaan en zij dit
begrepen hebben. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. De reiniging en
het onderhoud mogen niet worden uitge-
voerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn
dan 8 jaar en er iemand toezicht houdt.
• Vermijd aanraking van de hete delen van
het apparaat.
• Leg het hete apparaat niet op oppervlakken
die niet hittebestendig zijn.
• Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
Controleer het netsnoer regelmatig op slij-
tage of schade. Indien het netsnoer
beschadigd is, moet het worden vervangen
door een geautoriseerd Braun-servicecen-
trum, om ieder gevaar te voorkomen.
• Het apparaat mag alleen gebruikt worden
op gedroogd haar.
Beschrijving
1 Stylingplaten
2 Koude punten
3 Controlelampje
4 Aan/uit-schakelaar met temperatuurkeuze
5 Handgreep
6 Netsnoer
7 Ionenuitlaten (alleen op model ST 560)
Ingebruikneming
Sluit het apparaat aan op een contactdoos en zet de aan/
uit-schakelaar (4) op de gewenste temperatuurinstelling:
I voor fijn haar
II voor normaal haar
III voor dik haar en professioneel gebruik
Het controlelampje (3) knippert terwijl het apparaat
opwarmt. Zodra de stylingtemperatuur bereikt is, brandt
het controlelampje continu. Gelieve rekening te houden
met een langere opwarmtijd wanneer het apparaat
gebruikt wordt op 100 V.
(Gelieve het apparaat te laten nakijken door een Braun-
servicecentrum indien het controlelampje heel snel knip-
pert.)
IONTEC (alleen op model ST 560)
Wanneer het apparaat ingeschakeld is, wordt er een stroom
actieve ionen uitgestraald, voor gladder, kroesvrij haar.
De ionen omhullen ieder individueel haar en herstellen de
vochtbalans van het haar.
Voorbereiding voor gebruik
Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is alvorens u het
apparaat gebruikt. Kam eerst de knopen uit uw haar met
een kam met wijde tanden (fig. A).
Uw haar steilen
Isoleer een haarlok. Begin dicht bij de wortels, neem een
dunne lok (2–3 cm of 2 vingers breed) en klem deze stevig
tussen de stylingplaten (1) (fig. B).
Beweeg de steiltang zacht over de hele lengte van de lok,
traag en gelijkmatig, van wortel tot punt (fig. C) zonder
langer dan 2 seconden op één plaats te blijven. De zwe-
vende stylingplaten zorgen ervoor dat de tang gemakkelijk
en vlot over het haar glijdt.
Voor meer controle wanneer u over een lok glijdt, kunt u
het apparaat stabiliseren door de koude punten (2) vast te
houden met uw vrije hand.
U kunt uw haarpunten naar buiten of naar binnen laten
krullen, door het apparaat naar buiten of naar binnen te
draaien voor u de lok loslaat.
Na gebruik
Schakel het apparaat na ieder gebruik uit door de aan/
uit-schakelaar terug in de positie «O» te zetten. Trek de
stekker van het apparaat uit de contactdoos.
De stylingplaten zijn nog warm. Raak ze niet aan, om
brandwonden te voorkomen. Na 20 minuten afkoelen kunt
u het apparaat opnieuw aanraken zonder enig risico.
Reiniging
Trek de stekker altijd uit alvorens het apparaat te reinigen.
Dompel het apparaat nooit in water. Reinig het apparaat
met een vochtige doek en gebruik een zachte doek om het
te drogen.
Afdanking
Het apparaat bevat recyclebaar elektrisch afval.
Ter bescherming van het milieu mag het apparaat
niet bij het huishoudelijk afval terechtkomen, maar
dient het naar een plaatselijk inzamelpunt gebracht
te worden.
Vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zul-
len eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervan-
ging van onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit appa-
raat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van
het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door
niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoop-
bewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd
Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de største krav med
hensyn til kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil
få stor glæde af dit nye apparat fra Braun. Læs brugsvej-
ledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og
behold den til senere brug.
Vigtigt
• Apparatet må kun sluttes til et stik med
vekselstrøm. Kontroller, at netspændingen
svarer til den spænding, som står på appa-
ratet.
• Apparatet må aldrig anvendes i nær-
heden af vand (f.eks. en fyldt hånd-
vask, et badekar eller brusebad). Apparatet
må ikke blive vådt.
• Som yderligere sikkerhed anbefales det at
installere en fejlstrømssikring i badeværel-
sets elektriske strømkreds med en tilladt
reststrøm på maks. 30 mA. Få yderligere
oplysninger hos en elektriker.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år
og personer med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner eller mang-
lende erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn og får instruktioner om sikker brug af
apparatet og forstår den involverede fare.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengø-
ring og brugervedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de er over 8 år
og er under opsyn.
• Undgå at berøre varme dele af apparatet.
• Når apparatet er varmt, må det ikke placeres
på overflader, som ikke er varmebestandige.
• Ledningen må ikke vikles om apparatet.
Kontroller regelmæssigt, om ledningen er
slidt eller beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af et autori-
seret Braun Service Center for at undgå
farlige situationer
• Apparatet må kun bruges til tørt hår.
Beskrivelse
1 Stylingplader
2 Kold spids
3 Kontrollampe
4 «Tænd/slukknap» med temperaturvælger
5 Håndtag
6 Drejelig ledning
7 Ionudblæsning (kun i model ST 560)
Ibrugtagning
Slut apparatet til en stikkontakt og skub «tænd-/slukknap-
pen» (4) til den ønskede temperaturindstilling:
I til fint hår
II til normalt hår
III til tykt hår og professionel brug
Kontrollampe (3) blinker under opvarmningen. Så snart
stylingtemperatur er nået, lyser kontrollampen konstant.
96820894_ST510-560.indd 7
96820894_ST510-560.indd 7 09.04.14 11:47
09.04.14 11:47
D Effective Date 16Apr2014 GMT - Printed 18Aug2

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin-Hair 5 ST 560.

Stel een vraag over de Braun Satin-Hair 5 ST 560

Heb je een vraag over de Braun Satin-Hair 5 ST 560 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin-Hair 5 ST 560. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin-Hair 5 ST 560 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.