Braun Satin Hair 1 AS 110 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Satin Hair 1 AS 110. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Satin Hair 1 AS 110
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 5
6
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso improprio del
prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello
stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul
funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti
non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza
autorizzato Braun.
Contattare www.service.braun.com o il numero 02/6678623 per
avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più
vicino.
Nederlands
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, lees dan
de gebruiksaanwijzing goed en aandachtig door.
Belangrijk
• Sluit uw apparaat uitsluitend aan op wissel-
stroomnetwerken (~) en zorg ervoor dat het
voltage van het apparaat overeenkomt met
het voltage van uw elektrisch netwerk in uw
huis.
• Dit apparaaat is geschikt voor gebruik voor
kinderen ouder dan 8 jaar en personen met
een fysieke, sensorische of mentale beper-
king indien zij het product gebruiken onder
begeleiding of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruik van het apparaat en de
gevaren inzien. Kinderen zullen niet met het
apparaat spelen. Het apparaat zal niet
schoon gemaakt of onderhouden worden
door kinderen, behalve onder toezicht en als
ze 8 jaar of ouder zijn.
• Dit apparaat mag nooit gebruikt
worden in de naburigheid van water
(e.g. een gevulde wasbakl, bad of
douche). Laat het apparaat niet nat worden.
• Trek de stekker altijd uit na gebruik. Zelfs
uitgeschakeld, is het apparaat een gevaar in
de buurt van water.
• Het wordt aangeraden om een reststroom-
apparaat (RCD) met een nominale actieve
reststroom van niet meer dan 30 mA te
installeren op het elektrisch circuit van uw
badkamer, voor extra bescherming.
• Vraag advies aan uw installateur.
• Wikkel het snoer niet om het apparaat.
Controleer het electriciteitssnoer geregeld
op schade of slijtage. Wanneer het snoer
beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet
meer en breng en naar een gemachtigd
Braun Service Centrum om gevaren te
voorkomen.
Braun AS 110 is geschikt voor het stylen van vochtig haar.
Schakelaar Ü
0 = uit
I = warme lucht voor gevoelig haar / stylen
II = hete lucht voor normaal haar
Schoonmaken
Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Trek het borstel-
stuk van het handvat en laat het enkele minuten in een warm
sopje weken waarna u de borstel met een doek kunt schoon-
maken. Het handvat Ö mag alleen worden schoongemaakt met
een droge doek.
Styling tips
De stylingborstel is ideaal voor het creëren van fijnere krullen en
golven, als ook het geven van extra volume vanaf de haarwortel
en het stijlen van de haaruiteinden.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur
niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inlever-
adressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.com
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre
bij u in de buurt.
Dansk
Før hårtørreren tages i brug første gang, bør hele brugsanvis-
ningen læses grundigt igennem.
Vigtigt
• Apparatet må kun sluttes til et stik med veksel-
strøm (~). Kontroller, at netspændingen svarer
til den spænding, som står på apparatet.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år
og personer med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn
og får instruktioner om sikker brug af appa-
ratet og forstår den involverede fare. Børn
må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, med mindre de er over 8 år og er under
opsyn.
• Apparatet må aldrig anvendes i nær-
heden af vand (f.eks. en fyldt hånd-
vask, et badekar eller brusebad). Appa-
ratet må ikke blive vådt.
• Træk altid stikket ud efter brug. Selvom
apparatet er slukket, kan det være farligt i
nærheden af vand.
• Som yderligere sikkerhed anbefales det at
installere en fejlstrømssikring i badeværelsets
elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm
på maks. 30 mA.
• Få yderligere oplysninger hos en elektriker.
• Ledningen må ikke vikles om apparatet. Kon-
troller regelmæssigt, om ledningen er slidt
eller beskadiget. Hvis ledningen er beskadi-
get, må apparatet ikke anvendes mere, men
skal indleveres til et Braun Servicecenter.
Ukvalificerede reparationer kan medføre stor
fare for brugeren.
Braun AS 110 er velegnet til styling af let fugtigt hår.
Afbryder Ü
0 = afbrudt
I = varm luft til fint hår / styling
II = varmere luft til normalt hår
Rengøring
Træk stikket ud efter brug. Læg stylingbørsten i varmt sæbevand
et par minutter, skyl den og tør derefter med en klud. Motordelen
Ö må kun rengøres med en tør klud.
Styling tips
Stylingbørsten er velegnet til små krøller og bølget hår. Løfter
håret fra hovedbunden og giver ekstra hold.
96255075_AS110.indd 6
96255075_AS110.indd 6 03.12.12 09:29
03.12.12 09:29

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Satin Hair 1 AS 110.

Stel een vraag over de Braun Satin Hair 1 AS 110

Heb je een vraag over de Braun Satin Hair 1 AS 110 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Satin Hair 1 AS 110. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Satin Hair 1 AS 110 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.