Braun Multiquick 5 K700 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Multiquick 5 K700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Keukenmachine
  • Model/naam: Multiquick 5 K700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 40
42
Nederlands
Onze produkten worden gemaakt om
te voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en vormgeving.
We hopen dat u veel plezier zult hebben
van dit nieuwe Braun apparaat.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
alvorens u het appa­
raat voor de eerste
keer gebruikt.
Belangrijk
•  De sikkelmessen l/n zijn zéér
scherp!
Pak de sikkelmessen uitsluitend bij
de kunststof knop vast. Na gebruik
dienen de sikkelmessen altijd eerst te
worden verwijdert voordat de kommen
7/j worden geleegd.
• 
Controleer of het voltage aangegeven
op de bodemplaat overeenkomt met
die van het lichtnet. De machine uit­
sluitend op wisselspanning (~) aan­
sluiten.
• 
Houd de machine buiten het bereik
van kinderen.
• 
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met vermin­
derde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoor­
delijk voor hun veiligheid. Houd toezicht
op kinderen om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen. Buiten
bereik van kinderen bewaren
• 
Dit apparaat is bedueld voor normaal
huishoudelijk gebruik. Het is geschikt
voor verwerking van de in deze
gebruiksaanwijzing vermelde hoeveel­
heden.
• 
De onderdelen en accessoires, zoals
de kom e. d. zijn niet geschikt voor
gebruik in een magnetronoven.
• 
Vermijd aanraking van de aandrijfdelen
met de vingers. Plaats daarom altijd
de beschermkap m op het aandrijfdeel
dat niet in gebruik is. De aandrijfassen
draaien namelijk gelijktijdig als u het
apparaat inschakelt.
• 
Houd toezicht op het apparaat als
deze in werking is.
• 
Elektrische apparaten van Braun
voldoen aan de veiligheidsvoorschrif­
ten. Reparaties aan het apparaat of
vervanging van het snoer mogen alleen
worden uitgevoerd door deskundig
service-personeel. Ondeskundig,
on­
eigenlijk reparatiewerk kan
aanzienlijk gevaar opleveren voor de
gebruiker.
• 
Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopkontakt voordat u
het apparaat opbergt.
Technische gegevens
• 
Voltage/wattage: zie typeplaatje aan de
onderzijde van het apparaat.
• 
Gebruiksduur en max. capaciteit: zie
gegevens m.b.t. verwerking.
Beschrijving
De Braun Multiquick 5, het 2-kommen-
systeem, voldoet op een eenvoudige
en snelle manier aan de hoogste eisen
voor kneden, mixen, mengen, kloppen,
hakken, schaven, snijden en raspen.
Om het beste resultaat te krijgen,
be­
schikt de Multiquick over twee
verschil­
lende kommen: een grote
foodproces­
sorkom voor de verwerking
van grote hoeveelheden 7 en een kleine
hak-/mix­
kom voor de verwerking van
kleine hoeveelheden j.
Voor hakken, pureren of mixen kunt u
kiezen tussen de grote foodproces­
sorkom of de kleine hak-/mixkom. Ver­
der kunt u de hak-/mixkom gebruken
om voedsel te bewerken voordat u het
overbrengt naar de grote kom (bijv. om
nootjes te hakken voor het beslag von
notencake). U kunt slechts één kom
tegelijkertijd in gebruik nemen.
	
1	Motorhuis
	
2	Snoeropbergplaats
3	
Aan-/Uitschakelaar
(Aan = «I», uit = «O»
	
4	
Groene drukknop voor handmatik
gebruik (momentschakelaar «P»
	
5	 Variabele snelheidsregelaar (1-15)
	
6	
Veiligheidsknop (voorkomt gelijk­
tijdige werking von beide kommen)
	
7	 Foodprocessorkom (2 l. capaciteit)
	
8	 Deksel voor foodprocessorkom 7
	
9	 Naduwstop voor deksel 8
	
j	
Hak-/mixkom voor kleine hoeveel­
heden (0,75 l capaciteit)
	
q	 Deksel voor hak-/mixkom j
	ß
11a 	
Afsluitring vor deksel q
	
l	 Sikkelmes voor hak-/mixkom j
	
m	
Beschermkap voor aandrijfdeel,
wanneer kom is verwijderd.
Hulpstukken voor
foodprocessorkom 7
(Belangrijk: Niet alle hulpstukken zijn
inbegrepen bij de standaarduitrusting
van alle modellen.)
n	
Sikkelmes voor foodprocessorkom 7
met beschermkap
o	 Snij-/raspplaathouder
p	 Fijne snij inzetplaat – a
q	 Grove snij inzetplaat – b
r	 Fijne rasp inzetplaat – c
s	 Grove rasp inzetplaat – d
t	 Speciale raspplaat – e
u	Fritessnijplaat
v	Kneedhaak
w	 Slagroom-/eiwitklopper
Opmerking: Voordat u de Multiquick
voor de eerste keer gebruikt, dient u alle
onderdelen af te wassen zoals staat
beschreven onder «Schoon­
maken».
Beveiliging tegen
overbelasting
Om beschadiging als gevolg van over­
belasting te voorkomen, is dit apparaat
uitgerust met een automatische veilig­
heidsschakelaar. Bij overbelasting zal de
motor zichzelf uitschakelen. Indien van
deze situatie sprake is, dient u de aan-/
uitschakelaar 3 op «O» te zetten en ca.
15 minuten te wachten totdat de
motor is afgekoeld. Schakel vervolgens
het apparaat opnieuw in met de schake­
laar 3 (stand «I»).
Momentschakelaar «P»
De momentschakelaar 4 is bijvoorbeeld
zeer geschikt voor de volgende toe­
passingen:
• 
Hakken van delicaat en zacht voedsel,
bijv. gekookte eieren, uien of peter­
selie.
• 
Voorzichtig toevoegen van bloem aan
beslag om de luchtigheid te behou-
den.
• 
Toevoegen van geklopt eiwit of room
aan een stevige massa.
De momentschakelaar «P»
wordt geactiveerd door de blauwe
knop 4 op de aan-/uitschakelaar in
te drukken. De groene knop kan alleen
worden ingedrukt als de aan-/
uitschakelaar op stand «O» staat.
Voordat de momentschakelaar wordt
geactiveerd, dient eerst de gewenste
snelheid met de snelheidsregelaar 5 te
worden ingesteld. Wanneer de knop 4
wordt losgelaten, zal de motor stoppen.
Aanbevolen snelheden
voor de diverse hulpstukken
De verschillende snelheden zijn te kie-
zen met de variabele snelheidsregelaar
5. Het is aan te bevelen om eerst de
snelheid te kiezen alvorens het apparaat
in te schakelen, om vanaf het begin over
de gewenste snelheid te beschikken.
Hulpstukken	Snelheid
Kneedhaak	7
Sikkelmes l en n	 6 - 15
Slagroom-/eiwitklopper:
– eiwit	 4 - 5
– slagroom	 2
Snij en rasp inzetplaten	 1 - 8
Fritessnijplaat	 1 - 2
(let ook op aanduidingen
op het apparaat)
Werken met het
2-kommen-systeem
Slechts één kom kan tegelijkertijd in
gebruik worden genomen.
De kom die niet wordt gebruikt dient in
de hoogste positie te staan of kan in
de «click»-richting worden gedraaid
zodat hij op zijn plaats zit. Als de marke­
ringen overeenkomen, kan de kom van
het apparaat worden genomen. Plaats
om veiligheidsredenen alltijd de be­
-
92266253_K700_S06-116.indd 42 21.05.12 14:10
Pagina: 41
43
3. Plaats de deksel zo op de kom dat de
pijl op de deksel overeenkomt met de
pijl op de kom (C).
Draai de deksel vervolgens met de klok
mee, zodat de nok van de deksel hoor­
baar vastklikt in de veiligheitsgleuf van
het motorhuis 1.
N.B.
Wanneer u de deksel q op de kom j
plaatst, dan dient u tevens de afsluitring
ß
11a te plaatsen.
Verwijderen van kommen
en de deksels
Schakel de motor uit. Draai de deksel
tegen de klokk in los en neem het van
de kom. Draai vervolgens de kom in de
«click»-richting tot de pijl op de kom
overeenkomt met de pijl op het motor­
huis. U kunt nu de kom verwijderen.
Wanneer u het mes uit een kom verwij­
dert, pak het dan uitsluitend bij de
kunststof knop vast en trek het eraf.
Voorzichtig: de sikkelmessen zijn
zéér scherp.
Er wordt een kunststof beschermkap bij
het sikkelmes n geleverd. Als het sikkel­
mes niet in gebruik is, berg het dan op
met de beschermkap eroverheen.
Schoonmaken
Altijd eerst de motor uitschakelen en
de stekker uit het stopkontakt nemen.
Het motorhuis 1 alleen met een voch-
tige doek afnemen.
Alle delen kunnen in de vaatwasma­
chine. Maak indien nodig alle delen
grondig schoon met een spatel of bor­
stel, voordat u ze met water afspoelt.
Bij kleurstoffrijke produkten (b. v. worte­
len) kan op de kunststofonderdelen aan­
slag ontstaan; wrijf dit eerst met spijsolie
schoon alvorens ze afwassen.
Verwijder erst de afsluitring ß
11a voordat
u de deksel q schoonmaakt. Plaats de
afsluitring na het schoonmaken terug op
zijn plaats. U kunt de ring aan beide zij­
den gebruiken. Gebruik geen scherpe
voorwerpen bij het schoonmaken.
Wees voorzichtig bij het reinigen van
de sikkelmessaen en inzetplaten –
deze zijn erg scherp!
schermkap m op het aandrijfdeel als de
kom van het apparaat wordt genomen.
Dubbele veiligheidsvoorziening
Het apparaat kan alleen worden inge­
schakeld, als de kom met deksel waar­
mee men wil werken op de juiste manier
op het apparaat is bevestigd. Als het
deksel wordt geopend terwijl het appa­
raat in werking is, zal de motor auto­
matisch uitschakelen. Als in dit geval de
aan-/uitschakelaar 3 nog op aan «I»
staat, zet deze dan terug op «O», ter
voorkoming dat de motor plotseling
inschakelt.
Bevestigen van de
kommen
De foodprocessorkom 7 wordt op het
grote aandrijfdeel van het motorhuis 1
geplaatst. De hak-/mixkom j op het
kleine aandrijfdeel.
1. Met de motor uitgeschakeld plaatst u
de gewenste kom op het juiste aandrijf­
deel, zodanig dat de markeringen op de
kom overeenkomen met de tekens op
het motorhuis (A).
Draai de kom met de klok mee in de
«function»-richting totdat deze vastklikt
in de lagere positie. De kom op het
andere aandrijfdeel dient in de hogere
positie te staan. Als het andere aandrijf­
deel vrij is, plaats hier dan de bescherm­
kap m overheen.
2. Plaats het gewenste hulpstuk (zie
hiervoor de aanwijzingen van de afzon­
derlijke hulpstukken) op de aandrijfas in
de kom en duw dit zover mogelijk naar
beneden (B).
Wanneer u het sikkelmes van de hak-/
mixkom l in de kom j plaatst, duw het
mes dan naar beneden tot het hoorbaar
vastklikt.
1
2
1
2
A
pulse
off/0
B
pulse
off/0
1
1
2
C
Gebruik van de
foodprocessorkom 7
Wanneer de foodprocessorkom wordt
gebruikt, dienen altijd eerst de gewenste
hulpstukken te zijn geplaatst, voordat de
ingrediënten worden toegevoegd.
1. Kneden
Voor kneden kunt u de kneedhaak v
of het sikkelmes n gebruiken. Voor de
beste resultaten, raden wij u aan de
kneedhaak te gebruiken die speciaal is
gemaakt om gistdeeg, pasta en korst­
deeg te maken.
Gistdeeg (brood/cake)
Maximale hoeveelheid:
500 gr. bloem plus andere ingrediënten
Snelheid 7, 1 ½ minuut
Doe eerst de bloem in de kom en ver­
volgens de andere ingrediënten, met
uitzondering van de vloeibare ingrediën­
ten. Plaats de deksel 8 op de kom en
klik het op zijn plaats. Stel de snelheid in
op stand 7 en schakel het apparaat in.
Voeg vervolgens de vloeibare ingrediën­
ten toe via de vulschacht van de deksel,
terwijl de motor draait.
Wanneer men kneedt met het sikkelmes
n, voeg dan geen ingrediënten als rozij­
nen, noten of geconfijte vruchten toe als
deze niet kleingehakt hoeven te worden.
Deze ingrediënten dienen handmatig,
nadat het sikkelmes uit de kom is ver-
wij­
derd, door het deeg te worden
gemengd.
Pastadeeg
Maximale hoeveelheid:
500 gr. bloem plus andere ingrediënten
Snelheid 7, 1 ½ minuut
Doe eerst de bloem en vervolgens de
andere ingrediënten, met uitzondering
van de vloeibare ingrediënten, in de kom
7. Voeg de vloeibare ingrediënten toe
via de vulschacht van de deksel 8,
terwijl de motor draait.
Voeg geen vloeibare ingrediënten meer
toe nadat het deeg zich tot een bal heeft
gevormd. De vloeistof wordt dan niet
meer gelijkmatig opgenomen.
Korstdeeg
Maximale hoeveelheid:
500 gr. bloem plus andere ingrediënten
Snelheid 7, ca. 1 minuut
Doe eerst de bloem en vervolgens de
andere ingrediënten in de kom. Voor
een goed resultaat mag de boter niet
te hard en niet te zacht zijn. Plaats de
dek­sel 8 op de kom en klik het op zijn
plaats. Stel de snelheid in op stand 7 en
schakel het apparaat in. Stop met kne­
den, kort nadat het deeg zich tot een bal
heeft gevormd, anders wordt het deeg
te zacht.
92266253_K700_S06-116.indd 43 21.05.12 14:10
Pagina: 42
44
voedsel in de vulschacht van de
deksel, terwijl de motor staat uitge­
schakeld. Bijvullen altijd met uitge­
schakelde motor.
• 
Grijp nooit in de vulschacht wanneer
de motor draait. Gebruik altijd de
naduwstop 9 om het voedsel door de
vulschacht te duwen (F).
Opmerking: Wanneer u sappige of
zachte ingrediënten gebruikt, behaalt u
betere resultaten bij een lagere snelheid.
Harde ingrediënten kunnen beter bij een
hogere snelheid worden verwerkt. Doe
niet teveel voedsel in de kom.
• 
Plaats de gewenste inzetplaat op de
plaathouder o volgens afbeelding (D)
en klik deze op zijn plaats. Om de
inzetplaat te verwijderen, dient u het
uiteinde van de inzetplaat dat in de
plaathouder steekt omhoog te drukken.
• 
Plaats plaathouder met inzetplaat op
de aandrijfas in de foodprocessorkom
(E).
• 
Plaats de deksel 8 op de kom en klik
deze op zijn plaats. Stel de gewenste
snelheid in en doe het te bewerken
Ingrediënten	 Max.	 Voorbe-	 Snelheids-	 Schakel-	 Tijd/Aantal
	 hoeveelheid	werking	 regelaar	 stand	 bewegingen
					 met moment-
					schakelaar
Harde	 4	 in vieren	 15	 l	 45 sec.
broodjes
Ijsblokjes	 28	 heel	 15	 I	 1 min.
					(sneeuw)
Appels	 700 g	 in vieren	 8	 I	 15 sec.
Chocolade	 400 g	 gebroken	 15 	 I	 grof 15 sec
(koud)					 fijn 30 sec.
Eieren,	 8	 heel	 6 	 P	 8 x
gekookt
Kaas (zacht)	 400 g	 stukjes	 15	 I	 20 sec.
		 3 cm.
Kaas (hard)	 700 g	 stukjes	 15	 I	 60-70 sec.
		 3 cm.
Vlees	 700 g	 in blokjes	 15	 I	 40 sec.
Wortelen	 700 g	 in blokjes	 15	 I	 10 sec.
Uien	 700 g	 in vieren	 15	 P	 10 - 13 x
Voorbeeldtabel voor het hakken van voedsel
De verwerkingstijden zijn bij benadering weergegeven omdat ze afhankelijk zijn van de
kwaliteit en de hoeveelheid van het te verwerken voedsel en de gewenste fijnheid.
D
a
E
1
F
2
2. Mixen
Voor het mixen van cakebeslag of
Moskovisch beslag gebruikt u het
sikkelmes n.
De kneedhaak v is niet geschikt voor
het mixen van cakebeslag of Mosko­
visch beslag.
Maximale hoeveelheid:
500 gr. bloem plus andere ingrediënten
Cakebeslag
(2 methoden) Snelheid/Bereidingsduur
a) 
Mix de boter romig
met de suiker
en de eieren,	 6 / ca. 1 min.
giet de melk erbij 	 6 / ca. 15 sec.
en voeg voorzichtig
de bliem toe met
gebruik van de	 15 / ca. 10-15 x
momentschakelaar.	«P»
b) 
Doe alle ingrediënten,
behalve de vloeibare
ingrediënten in de
foodprocessorkom.	 15 / ca. 1 min.
Voeg vloeibare ingrediënten toe via
de vulschacht van de deksel, terwijl
de motor draait. Meng als laatste
ingrediënten, zoals rozijnen, met de
hand door het beslag.
Moskovisch
beslag Snelheid/Bereidingsduur
Klop eieren en water
(indien nodig)
schuimig.	 15 / ca. 2 min.
Voeg suiker toe.	 15 / ca. 4 min.
Voeg vervolgens bloem
toe met gebruik van
de momentschakelaar.	 8/5 x «P»
Daarna cacao toevoegen.	8/5 x «P»
3. Mixen/mengen
Gebruik het sikkelmes n voor het
mengen van soepen, milkshakes, etc.
Maximale hoeveelheid 2 l.
Snelheid 10
(anders kan de kom overlopen)
Doe voor het maken van milkshakes
grof gesneden fruit in de foodproces­
sorkom. Plaats de deksel 8 op de kom
en klik het op zijn plaats. Meng eerst het
fruit op snelheid 15. Voeg de vloeistof
op snelheid 10 toe en beëindig het
mengen. Wanneer u melk mengt houdt u
er dan rekening mee dat het gaat schui­
men. Gebruik kleinere hoeveelheden.
4. Hakken
Gebruik voor het hakken in de food­
processorkom 7 het sikkelmes n.
Opmerking: Voor grote hoeveelheden
gebruikt u de foodprocessorkom 7 met
het sikkelmes n. Voor kleine hoeveelhe­
den raden wij u aan de hak-/mixkom j
met het bijbehorende sikkelmes l te
gebruiken.
5. Snijden, raspen, schaven
92266253_K700_S06-116.indd 44 21.05.12 14:10
Pagina: 43
45
Mixen/mengen
Ingrediënten	 Voorbewerking	 Snelheids-	 Schakel-	 Tijd/Aantal
		 regelaar	stand	 bewegingen
				 met moment-
				 schakelaar
Mixdranken	 Snij fruit.	 15	 I	 ca. 30 sec.
	 Voeg melk toe.
Babyvoeding	 Snij ingrediënten.	 15	 P	 10 x
(bijv. fruit,			 I	 10 sec.
groente)
Mayonaise	 Doe 1 ei, kruiden,	 15	 I	 30-45 sec.
	 mosterd en azijn in
	 hak-/mixkom.
	 Voeg langzaam olie
	 toe via vulschacht.
Tartaarsaus	 Doe 1 ei, kruiden,	 15	 I	 30-45 sec.
	 mosterd en azijn in
	 hak-/mixkom.
	 Voeg langzaam olie
	 toe via vulschacht.
	 Voeg komkommer en
	 ei in vieren toe.	 6	 P	 3-5 x
Avocadopasta	 Hak 1 teentje knoflook.	 15	 I	 5 sec.
	 Voeg 2 rijpe avocado’s
	 toe (in vieren, zonder pit),
	 1 eetl. citroensap, 1 eetl.
	 olijfolie, 150 ml yoghurt,
	 ½ theelepel suiker,
	 zout, peper.	 15	 I	 ca. 45 sec.
Hakken
Ingrediënten	 Max.	 Voorbe-	 Snelheids-	 Schakel-	 Tijd/Aantal
	 hoeveelheid	werking	 regelaar	 stand	 bewegingen
					 met moment-
					 schakelaar
Wortelen	 150 g	 in stukjes	 6	 P	 7 x
Uien	 100 g /	 in vieren	 6	 P	 6-8 x
	1 
½ uien
Peterselie	 30 g /	 zonder	 15	 I	 5-10 sec.
	 ½ bosje	 steel
Knoflook	 1 teentje	 heel	 15	 I	 5 sec.
Vlees (mager)	 250 g	 in vieren	 15	 I	 15 sec.
Voorbeeldtabel voor gebruik van de hak-/mixkom
De verwerkingstijden zijn bij benadering weergegeven omdat ze afhankelijk zijn van de
kwaliteit en de hoeveelheid van het te verwerken voedsel en de gewenste fijnheid.
Gebruik van de hak-/mixkom j
Fijne snij inzetplaat – a p
Snelheid 1 - 2
Te gebruiken voor bijv. komkommers,
kool, rauwe aardappelen, wortelen, uien,
radijs.
Grove snij inzetplaat – b q
Snelheid 1 - 2
Te gebruiken voor bijv. komkommers,
koolraap, rauwe aardappelen, uien,
ba­
nanen, tomaten, champignons, selde­
rij.
Fijne rasp inzetplaat – c r
Snelheid 3 - 6
Te gebruiken voor bijv. kaas (jong tot
belegen), komkommers, wortelen, rauwe
aardappelen, appels.
Grove rasp inzetplaat – d s
Snelheid 3 - 6
Te gebruiken voor bijv. kaas (jong tot
belegen), komkommers, koolraap, rode
bieten, wortelen, rauwe aardappelen,
appels, kool.
Speciale rasp inzetplaat – e t
Snelheid 8 - 15
Te gebruiken voor bijv. rauwe aardppe-
len (bijvoorbeeld voor aardappelpannen­
koek), mierikswortel, Parmezaanse kaas
(hard).
Fritessnijplaat u
Plaats de fritessnijplaat op de aandrijfas
in de foodprocessorkom. Doe vervol­
gens de deksel 8 op de kom en klik
deze op zijn plaats. Vul voor het beste
resultaat de vulschacht op de deksel 8
met 3-4 aardappelen (afhankelijk van
de grootte), terwijl de motor staat uitge­
schakeld.
Zet de snelheidsregelaar op stand 1-2
en schakel het apparaat in. Voordat u
de vulschacht met een nieuwe hoeveel­
heid aardappelen vult, dient u het
apparaat uit te schakelen. Gebruik de
naduwstop 9 om lichte druk uit te
oefenen bij het duwen van de aardappe­
len door de vulschacht.
6. Kloppen met de
slagroom-/eiwitklopper w
Snelheid/Bereidingsduur
Kloppen van Moskovisch beslag
Max. 280-300 gr. bloem
plus andere
ingrediënten
Klop eieren en water
(indien nodig) schuimig.	 5 / ca. 2 min.
Voeg suiker toe.	 5 / ca. 2 min.
Meng bloem erdoor.	 1 / ca. 30 sec.
Kloppen van eiwit
Min.: eiwit van 2 eieren	 4-5 / ca. 4 min.
Max.: eiwit van 6 eieren	 4-5 / ca. 6 min.
Slagroom
Min.: 0,15 - 0,2 l	 2/ca. 1-2 min.
Max.: 0,4 l	 2/ca. 3,5-4 min.
Het sikkelmes l kan worden gebruikt
voor hakken, mengen, pureren en mixen
van kleine hoeveelheden. De hak-/mix­
kom is bijzonder geschikt voor het
ma­
ken van mousse, pastei, dipsaus of
ba­by­voeding.
Maximale hoeveelheid: 0,75 l vloeistof.
Waarschuwing:
Het sikkelmes l is zeer scherp.
Belangrijk: De maximale verkwerkstijd in
de hak-/mixkom is 1 minuut. Vloeistoffen
mogen langer verwerkt worden.
Chokolade, koffie en andere harde
zaken mogen niet worden gehakt.
Plaats het sikkelmes l in de hak-/ mix­
kom j met de motor uitgeschakeld. Doe
vervolgens alle ingrediënten in de hak-/
mixkom. Wanneer de motor draait
kunnen vloeistoffen worden toegevoegd.
Dit doet men via de vulopening in de
deksel q.
Plaats de deksel q met de afsluitring ß
11a
op de hak-/mixkom en sluit het op de
eerder beschreven manier. Verwijder na
gebruik altijd eerst het sikkelmes en
daarna pas het verwerkte voedsel.
Wanneer u melk mengt houdt u er dan
rekening mee dat het gaat schuimen.
Gebruik kleinere hoeveelheden.
92266253_K700_S06-116.indd 45 21.05.12 14:10
Pagina: 44
46
		 Snelheids-	 Schakel-	 Tijd
		 regelaar	stand
Pannenkoekenmix
250 g meel	 Mix de meel, eieren,	 6	 I	 45-60 sec.
375 ml milk	 zout en de helft van
2 eieren	 de melk, voeg de rest
zout	 van de melk toe terwijl
	 de motor loopt.
Kloppen van slagroom
200 ml slagroom		 6	 I	 30 sec.
Speciale accessoires
Braun Citruspers PJ 600 Type 3200, Snelheid 1 - 3
Mixen van kleine hoeveelheden deeg
De hak-/mixkom is alleen geschikt voor de verwerking van de volgende deegsoort;
de recept geeft de maximale hoeveelheden weer:
a b
c d e f
2
1
1
a
e f g h
b c d
P
u
l
l
b
u
t
t
o
n
•
T
i
r
e
r
l
e
b
o
u
t
o
n
T
a
s
t
e
z
i
e
h
e
n
o
p
e
n
•
o
u
v
r
i
r
•
ö
f
f
n
e
n
3
2
5
4
6
Braun Opzetsapcentrifuge/Fijne raspplaat SJ 600 Type 3200
Vanille-honing-pruimen
(bijvoorbeeld voor op de pannenkoek
of als spread)
(gebruik de hakmolen j, op snel-
heid 15).
Plaats 100 gram honing en 100 gram
pruimen in de hakmolen en hak deze
10 seconden lang. Voeg vervolgens
50 ml water en vanilla en hak het geheel
nog 3 seconden.
92266253_K700_S06-116.indd 46 21.05.12 14:10
Pagina: 45
• 
Raspen:
Zet de motor van uw Braun Multiquick
aan. Vul de schacht 5 met het voor­
bereidde voedsel en duw het naar
bene­
den met de naduwstop 6 (h).
Let op: gebruik altijd de naduwstop.
Steek nooit uw hand in de vulschacht
terwijl de motor draait.
• 
Uit elkaar nemen:
Zet de motor af. Draai het deksel 4
tegen de klok in en haal het van de
kom.
Haal de fijne raspplaat 2 uit de kom.
Schoonmaken
Alle onderdelen kunnen in de vaatwas­
machine. Gebruik geen hogere wastem­
peratuur dan 65 °C. Pulp en andere
overblijfselen mogen niet op­
drogen.
Bij verwerking van produkten met veel
pigmentstoffen kan verkleuring optreden.
Verwijder dit met een beetje plantaardige
olie, alvorens het apparaat met afwas­
middel of in de vaatwasmachine schoon
de maken.
47
Gooi dit apparaat aan het eind
van zijn nuttige levensduur niet bij
het huisafval. Lever deze in bij
een Braun Service Centre of bij
de door uw gemeente
aangewezen inleveradressen.
Wijzigingen voorbehouden.
Beschrijving (SJ 600)
1	Centrifugetrommel
2	 Fijne raspplaat
3	Zeefkorf
4	Deksel
5	Vulschacht
6	Naduwstop
Advies voor gebruik
Haal het apparaat na het uitpakken eerst
uit elkaar en was alle onderdelen af. Om
het apparaat uit elkaar te halen, handelt
u als volgt:
• 
Maak de zeefkorf 3 los door deze met
de klok mee te draaien (a) en was alle
delen met de hand af.
• 
Trek het lipje in de bodem van de
centrifugetrommel 1 zo ver mogelijk
uit (b).
• 
Draai de centrifugetrommel 1 tegen de
klok in los met het lipje in de bodem
van de centrifugetrommel uitgetrokken
(b) totdat de raspplaat 2 is gedeblok­
keerd.
• 
Pak de as van de raspplaat 2 vast en
verwijder deze uit de centrifugetrom­
mel 1 (c).
In elkaar zetten
• 
Zet de universele kom van uw Braun
Multiquick (zonder mes) op het motor­
huis en draai hem met de klok mee tot
hij vastklikt.
Voor raspen:
• 
Alleen de raspplaat 2 gebruiken (e).
Voor het verkrijgen van sap:
• 
Plaats de fijne raspplaat 2 zó in de
centrifugetrommel 1 dat de uitsparin­
gen in de rand van de raspplaat over
de nokken in de centrifugetrommel
vallen (d).
• 
Druk de raspplaat 2 met de as een
beetje naar beneden en draai het met
de klok mee tot het vastklikt (d).
• 
Controleer of de raspplaat 2 goed
vast zit door de as van de raspplaat te
draaien. Als het goed is, kan de as niet
draaien.
• 
Zet de zeefkorf 3 in de centrifugetrom­
mel 1 en zorg ervoor dat beide lipjes
in de inkeping van de centrifugetrom­
mel zitten (f).
• 
Voor het maken van sap zet u de
gemonteerde sapcentrifuge op de
aandrijfas in de universele kom van
uw Braun Multiquick. Als u wilt raspen,
zet dan alleen de raspplaat 2 op de
aandrijfas van de kom.
• 
Plaats de deksel 4 zo op de universele
kom dat de pijl op de deksel overeen­
komt met de pijl op de kom. Draai de
deksel met de klok mee tot hij hoorbaar
vastklikt (g). De deksel is goed ver­
gren­
deld indien het lipje aan de deksel
zover mogelijk in de veiligheidsgleif
van het motorhuis is gedraaid en een
veilig­
heidspal heeft geaktiveerd. Draai
de deksel tegen de klok in om deze te
verwijderen.
Werking
Maximum capaciteit: 500 g of zoveel sap
totdat de pulpruimte vol is.
U kunt sap maken van zowel fruit als van
groente.
• 
Bewerk het fruit of de groente eerst
voor:
Was of schil het voedsel eerst. Bij
vruchten met harde pitten moeten de
pitten eerst worden verwijderd. Zowel
citrusfruit als ander fruit en groente
met schil moeten eerst worden
geschild. Verwijder pitten (appels
kunnen met schil en pitten worden
verwerkt).
Snelheidskeuze:
Kiest u voor de instelling 7–8.
• 
Het verkrijgen van sap:
Zet de motor van uw Braun Multiquick
aan. Vul de schacht 5 met fruit of de
groente en duw het naar beneden met
de naduwstop 6 (h).

Let op: gebruik altijd de naduwstop.
Steek nooit uw hand in de vulschacht
als de motor draait!
Vermijd overbelasting van het
apparaat.
• 
Uit elkaar nemen:
Zet de motor van uw Braun Multiquick
uit. Draai het deksel 4 tegen de klok in
en haal het van de universele kom. Ga
dan verder zoals beschreven in «Advies
voor gebruik». Haal alle onderdelen van
de kom van uw Braun Multiquick.
Indien de fruitpulp zeer dik is, haalt u
de losgemaakte zeefkorf 3 uit de
centri­fugetrommel 1 door deze aan de
ringen omhoog te trekken (f)
Raspen
De fijne raspplaat is ontworpen voor zeer
fijn raspwerk van voedsel als harde kaas
(bijvoorbeeld Italiaanse parmezaanse
kaas of Zwitserse Sprintz cheese),
appels en wortelen (voor bijvoorbeeld
baby-voeding).
Belangrijk: De raspplaat is niet geschikt
voor het raspen van chocolade.
• 
Voorbereiden van voedsel om te
raspen:
Fruit en groente moet worden gewas­
sen of geschild. Zaden en klokhuizen
moeten worden verwijderd. Snijd de
korsten van de kaas. Het voedsel moet
klein genoeg gesneden zijn zodat het
in de vulschacht 5 past.
• 
Snelheidskeuze:
Kiest u voor de instelling 7–14.
Let op: Hard voedsel moet met een
hogere snelheid worden geraspt.
92266253_K700_S06-116.indd 47 21.05.12 14:10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Multiquick 5 K700.

Stel een vraag over de Braun Multiquick 5 K700

Heb je een vraag over de Braun Multiquick 5 K700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Multiquick 5 K700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Multiquick 5 K700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.