Braun FreeStyle Sprint SI 9710 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun FreeStyle Sprint SI 9710. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: FreeStyle Sprint SI 9710
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 22
Nederlands
24
Onze produkten zijn ontworpen om te voldoen aan
de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en
design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun Steam Station.
Belangrijk
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door en bewaar deze gedurende de
gehele levensduur van het apparaat.
• Controleer of het voltage van het lichtnet
overeenkomt met het voltage dat aan de
onderkant van de stoomtank staat.
• Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik.
• Plaats de stoomtank op een stabiel, horizontaal
oppervlak (bijv. tafel, grond). Gebruik het strijkijzer
op een stabiel oppervlak en laat het strijkijzer
rusten op het rustvlak of rechtopstaand op de
zoolplaat.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd op het
rustvlak of rechtopstaand op de zoolplaat (zorg
ervoor dat de zoolplaat op een stabiel oppervlak
is geplaatst).
• Laat het Steam Station nooit zonder toezicht als
deze is aangesloten op het lichtnet.
• Het snoer en de toevoerslang mogen nooit in
aanraking komen met hete voorwerpen of de hete
strijkzool.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke of
mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van kinderen.
De hoge temperaturen en hete stoom kunnen
brandwonden veroorzaken.
• Let op: De toevoerslang, de stoomtank en het
rustvlak in het bijzonder worden heet tijdens
gebruik.
• Het strijken met stoom kan condenswater
veroorzaken. Dit water kan via het strijkijzer op
de grond terecht komen.
• Wanneer het strijkijzer gevallen is, wanneer er
zichtbare tekenen zijn van beschadiging of
wanneer het strijkijzer lekt, dient u het strijkijzer
niet meer te gebruiken. Controleer regelmatig het
snoer en de toevoerslang op mogelijke bescha-
digingen.
• Haal de stekker uit het stopcontact zodra u de
kamer verlaat, ook al is het maar voor korte tijd.
• Wanneer er een beschadiging aan het apparaat
(en snoer) optreedt, gebruik het apparaat dan
niet meer en breng het naar een Braun Service
Centrum voor reparatie. Onjuiste of ondeskundige
reparaties kunnen ongelukken veroorzaken of de
gebruiker verwonden.
• Voordat onze produkten de fabriek verlaten,
worden deze uitvoerig getest. Om deze reden kan
er zich in uw Braun Steam Station nog een kleine
hoeveelheid water in de tank bevinden.
Beschrijving
1 Aan/uit schakelaar (groen indicatielampje)
2 Stoom doseerknop
3 Waterniveau indicator (rood indicatielampje)
4 Stoom indicatielampje (oranje)
5 Rustvlak
6 Stoom doseerknop
7 Temperatuur-regelaar
8 Temperatuur indicatielampje
9 Zoolplaat
10 Stoom toevoerslang
11 Snoer met opbergruimte
12 Deksel/handvat
13 Afneembare watertank
14 Stalen dopje
15 Siliconen dopje
16 Stoomtank
17 Trechter (voor het schoonmaken van de tank)
18 Textile Protector (alleen bij model SI 9720)
De watertank vullen
• Om de tank eenvoudig te kunnen vullen, is de
watertank (13) afneembaar.
• Open het deksel (12) en gebruik deze als handvat
om de watertank omhoog te trekken (a).
• Vul de watertank tot het «max» teken met water. In-
dien bij u het water extreem hard is, raden wij aan
een mengsel van 50% leidingwater en 50% gedis-
tilleerd water te gebruiken. Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg geen azijn, ontkalkings-
middelen of andere oplossingen toe aan het water.
• Let bij het terugplaatsen van de watertank op de
stoomtank op dat deze goed op zijn plaats
vastklikt.
Uw steam station aansluiten
• Plaats het strijkijzer op het rustvlak (5) (of rechtop
op de zoolplaat (9)), steek de stekker in het stop-
contact en druk op de aan/uit schakelaar (1) (b).
• Stel de temperatuur-regelaar (7) in volgens de
voorschriften op de zoolplaat van het strijkijzer of
volgens de voorschriften in uw kleding (c).
• Het temperatuur indicatielampje (8) zal doven
wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
Strijken met stoom
• Voor het strijken met stoom, draait u de
temperatuur-regelaar (7) binnen het rode gebied.
• Het stoom indicatielampje (4) zal doven wanneer
de stoom klaar is (na ongeveer 2 minuten).
Tijdens het strijken zal het lampje aan en uit gaan.
4669351_SI9720/9710_06-76 30.10.2007 15:07 Uhr Seite 24
Pagina: 23
25
Dit geeft aan dat het apparaat bezig is de beno-
digde stoomdruk te behouden.
• Door het indrukken van de stoom doseerknop (6),
zal er stoom uit de zoolplaat komen (d).
• U kunt de hoeveelheid stoom aanpassen door de
stoom doseerknop (2) te gebruiken.
• Wanneer u begint met strijken of wanneer u de
stoomfunctie een tijd niet gebruikt heeft, zal de
achtergebleven stoom in de toevoerslang zijn
omgevormd tot water. Dit kan voor een sput-
terend geluid zorgen in het apparaat en er kunnen
een aantal druppels water uit de strijkzool lekken.
Houd voordat u begint met strijken het strijkijzer
boven een oud kledingstuk en druk op de stoom
doseerknop tot de stoomproductie normaal is.
Droog strijken
Indien u droog wilt strijken, hoeft u de stoom
doseerknop (6) niet aan te zetten.
Verticale stoom
Hangende gordijnen en kleding (jassen, pakken,
etc.) kunnen verticaal worden gestoomd voor het
verwijderen van kreukels. Selecteer een temperatuur
binnen het rode gebied. Houd het strijkijzer in een
verticale positie, druk op de stoom doseerknop
beweeg het apparaat in op en neergaande bewe-
gingen langs de stof.
Let op: De stoom is zeer heet. Richt de stoom nooit
op mensen.
Textile Protector (Textiel Beschermer) (alleen bij
model SI 9720)
De Textiel Beschermer (18) beschermt gevoelige
stoffen tegen beschadigingen door hitte en maakt
het mogelijk om donkere stoffen te strijken zonder
een extra doek tussen het strijkijzer en de stof. Om
de reactie van uw kleding te testen voordat u gaat
strijken, raden wij aan eerst een klein stukje te
strijken op de binnenkant van het materiaal.
Met de Textiel beschermer kunt u de meest gevoe-
lige stoffen strijken met de temperatuurinstelling op
«•••» of op «max». Wij raden aan een gemiddelde
stoom instelling te gebruiken.
Nadat u de Textiel Beschermer heeft geplaatst,
dient u ca. 1 1/2 minuut te wachten voordat u gaat
strijken. Verwijder de Textiel Beschermer altijd
voordat u uw strijkijzer opbergt.
De watertank bijvullen
Bij het indrukken van de stoom doseerknop bij een
laag waterniveau in de tank, zal het waterniveau
indicatielampje (3) gaan branden. De stoomfunctie
is dan geblokkeerd tot het water in de tank is
bijgevuld.
• Druk op de aan/uit schakelaar (1) om het appa-
raat uit te zetten voordat u het bij gaat vullen (e).
• Vul de watertank tot het «max» teken zoals boven
aangegeven. Schakel daarna het apparaat weer
aan.
Na het strijken
• Druk op de aan/uit schakelaar om het apparaat
uit te zetten (f).
• Trek de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
• Leeg de watertank.
Onderhoud en schoonmaken
Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u
ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact
is en dat het apparaat is afgekoeld.
Het strijkijzer schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool een
sponsje van staalwol. Veeg de strijkzool daarna af
met een doekje. Gebruik nooit een schuursponsje,
azijn of andere reinigingsmiddelen. Gebruik voor het
schoonmaken van het handvat een vochtige doek.
De stoomtank schoonmaken
Om een optimale prestatie te behouden, dient u de
boiler telkens na 10 tot 20 keer gebruiken schoon te
maken, afhankelijk van de hoeveelheid kalk in uw
water. Doe dit als volgt (g):
Verwijder de watertank. Zorg ervoor dat het appa-
raat is afgekoeld.
Verwijder het siliconen dopje (15). Gebruik een
muntstuk om het stalen dopje (14) te verwijderen.
Draai hiervoor tegen de klok in. Plaats de trechter
(17) in de tank opening. Laat 0,5 l kraanwater in de
tank lopen, schud de boiler goed heen een weer en
leeg deze hierna.
Herhaal dit proces totdat er geen kalkdeeltjes meer
uit de tank komen.
Na het schoonmaken van de tank, verwijdert u de
trechter, draait u het stalen dopje terug in de
opening.
4669351_SI9720/9710_06-76 30.10.2007 15:07 Uhr Seite 25
Pagina: 24
26
Problemen Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service Centre
of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Probleem
Er komen
waterdruppeltjes
uit de stoomgatjes
Het apparaat geeft
geen stoom
Er komt nauwelijks
stoom uit de
stoomgatjes
Er komen
kalkdeeltjes uit de
stoomgatjes
Er komen
waterdruppels uit
de stoomtank als
de watertank is
verwijderd
Oplossing
Dit is normaal wanneer u voor
het eerst strijkt stoomgaatjes
Dit is normaal wanneer u voor
het eerst strijkt of wanneer u
de stoomfunctie een tijd niet
heeft gebruikt (de toevoerslang
is koud, waardoor de stoom
condenseert). Houd het strijk-
ijzer boven een oud kleding-
stuk en druk op de stoomdo-
seerknop tot de stoom weer
normaal is. Selecteer een
hogere temperatuur (rode
gebied of temperatuur-
regelaar) Zet de stoom doseer-
knop op een lagere instelling.
Druk op de stoom doseerknop
Zorg ervoor dat de watertank
correct geplaatst is en gevuld
is met water.
Het waterniveau indicatie-
lampje (3) gaat branden
wanneer u de watertank
opnieuw dient te vullen.
Kies een hogere instelling op
de stoom doseerknop.
Wacht tot het stoom indicatie-
lampje (4) dooft.
Let op: Soms is hete stoom
nauwelijks zichtbaar, in
het bijzonder wanneer de
kamertemperatuur hoog is of
wanneer het strijkijzer bijna op
«max» is ingesteld.
Spoel de stoomtank door met
kraanwater. Spoel de stoom-
tank door met kraanwater (zie
«De stoomtank schoon-
maken»).
Voeg bij het vullen van de
watertank, gedistilleerd water
toe aan het kraanwater.
Onder bepaalde omstandighe-
den kan de pomp gaan
werken wanneer de watertank
is verwijderd.
Schakel het apparaat uit
voordat u de watertank
opnieuw vult, om dit te
voorkomen.
4669351_SI9720/9710_06-76 30.10.2007 15:07 Uhr Seite 26

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun FreeStyle Sprint SI 9710.

Stel een vraag over de Braun FreeStyle Sprint SI 9710

Heb je een vraag over de Braun FreeStyle Sprint SI 9710 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun FreeStyle Sprint SI 9710. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun FreeStyle Sprint SI 9710 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.