Braun FreeStyle Excel SI 9200 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun FreeStyle Excel SI 9200. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: FreeStyle Excel SI 9200
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
Nederlands
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun Steam
Station.
Belangrijk
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en volledig
door en bewaar deze gedurende de gehele levensduur
van het strijkijzer.
• Controleer of het voltage van het lichtnet overeenkomt
met het voltage dat aan de onderkant van de stoom-
tank staat. Sluit het strijkijzer alleen aan op wissel-
spanning.
• Plaats de stoomtank op een stabiel, plat oppervlak.
• Haal voordat u het apparaat met water vult altijd de
stekker uit het stopcontact.
• Indien u tijdens het strijken het water wilt bijvullen,
dient u eerst de stoomtank tenminste 2-3 minuten te
laten afkoelen.
• Het snoer en de toevoerslang mogen nooit in aanra-
king komen met hete voorwerpen of de strijkzool.
• Zorg ervoor dat de stoom-vergrendelingsknop (1)
niet geactiveerd is en dat de veiligheidsdop van de
stoomtank dicht zit voordat u de stekker in het stop-
contact steekt.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd op de
zoolplaat of rechtopstaand op het rustvlak. Haal de
stekker uit het stopcontact zodra u de kamer verlaat,
ook al is het maar voor korte tijd.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van kinderen. De
hoge temperaturen en hete stoom kunnen brandwon-
den veroorzaken.
• Let op: De veiligheidsdop, de toevoerslang, de
stoomtank en de zoolplaat worden heet tijdens het
strijken.
• Het strijken met stoom kan condenswater veroorza-
ken. Dit water kan via het strijkijzer op de grond terecht
komen.
• Controleer regelmatig het snoer en de toevoerslang op
mogelijke beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het apparaat (en
snoer) optreedt, gebruik het apparaat dan niet meer
en breng het naar een Braun Service Centrum voor
reparatie.
• Onjuiste of ondeskundige reparaties kunnen ongeluk-
ken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
• Voordat onze produkten de fabriek verlaten, worden
deze uitvoerig getest. Om deze reden kan er zich in uw
Braun Steam Station een kleine hoeveelheid water in
de tank bevinden.
Beschrijving
1 Stoom vergrendelingsknop
2 Stoom doseerknop
3 Temperatuurregelaar
4 Rustvlak
5 Veiligheidsdop van de stoomtank
6 Waterniveau indicatorlampje
7 Aan/uit stoomfunctie schakelaar
(orange lampje geeft spanning aan)
8 Aan/uit schakelaar voor het systeem
(groene lampje geeft aan dat het apparaat aan staat)
9 Stoom doseerknop
10 Stoomtank
11 Temperatuur controlelampje
12 Stoom toevoerslang
13 Snoer
14 Trechter
Voordat u het apparaat in gebruik
neemt
• Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar (8) uit staat en
dat de stekker niet in het stopcontact zit.
• Open de veiligheidsdop (5,a) van de stoomtank (10).
• Indien het apparaat koud is, kan de stoomtank
enigszins luchtledig zijn, waardoor de tank geluid
maakt waneer u de dop verwijdert. Dit is normaal.
• Vul de stoomtank met ongeveer 1 liter kraanwater (a).
Om dit gemakkelijker te maken, is een trechter bijge-
leverd. Indien bij u het water extreem hard is, raden
wij aan een mengsel van 50% leidingwater en 50%
gedistilleerd water te gebruiken. Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg geen azijn, ontkalkingsmid-
delen of andere oplossingen toe aan het water.
• Draai de veiligheidsdop weer goed op de stoomtank.
• Plaats de stoomtank op een stabiel, plat oppervlak
(zoals een tafel of de grond).
• Plaats het strijkijzer op het rustvlak (4,b), steek de
stekker in het stopcontact (c) en druk op de aan/uit
schakelaar (8).
• Let op: Zorg ervoor dat de stoom vergrendelingsknop
(1) uit staat. Stel de temperatuur van het strijkijzer in
(3,d) volgens de voorschriften op de onderkant van het
strijkijzer of volgens de voorschriften in uw kleding.
• Het temperatuur controlelampje (11,e) zal doven wan-
neer het apparaat op de gewenste temperatuur is.
Strijken met stoom
• Het strijken met stoom is mogelijk bij de strijktempe-
ratuur die op de thermostaatknop van het strijkijzer
wordt aangegeven met een rood gebied (d), van max
tot iets onder de 2 stippe). Druk op de stoomfunctie
schakelaar (7).
• Het oranje lampje in de stoomfunctie schakaar (7) zal
na ongeveer 8 minuten uitgaan, wanneer de stoom
klaar is. Tijdens het strijken zal het lampje aan en uit
gaan. Dit geeft aan dat het apparaat bezig is de
benodigde stoomdruk te behouden.
• Druk zo vaak als nodig op de stoom doseerknop (2,f).
• Pas de gewenste hoeveelheid stoom aan met behulp
van de stoom doseerknop (9,d).
• Voor permanente stoom drukt u op de stoom vergren-
delingsknop en trekt u deze naar achteren tot hij vast-
klikt (g). Om de permanente stoom weer uit te schake-
len, schuift u de stoom vergrendelingsknop naar
voren.
• Wanneer u begint met strijken en wanneer u de
stoomfunctie een tijd niet gebruikt heeft, zal de
achtergebleven stoom in de toevoerslang zijn omge-
SI9000_S_4-62 Seite 16 Mittwoch, 13. April 2005 10:01 10
Pagina: 16
17
vormd tot water. Dit kan voor een sputterend geluid
zorgen in het apparaat en er kunnen een aantal drup-
pels water uit de strijkzool lekken. Houd voordat u
begint met strijken het strijkijzer boven een oud
kledingstuk en druk op de stoom doseerknop tot de
stoomproductie normaal is.
Droog strijken
Indien u droog wilt strijken, hoeft u de aan/uit stoom-
functie schakelaar niet aan te zetten (7).
Verticale stoom
Hangende gordijken en kleding (jassen, pakken, etc.)
kunnen verticaal worden gestoomd voor het verwijderen
van kreukels. Selecteer een temperatuur tussen max en
iets minder dan 2 stippen (d). Houd het strijkijzer met de
stoomfunctie ingeschakeld in een verticale positie en
beweeg het apparaat in op en neergaande bewegingen
langs de stof.
Let op: De stoom is zeer heet. Richt de stoom nooit op
mensen.
De stoomtank vullen
Opmerking: Dit apparaat is uitgerust met een veilig-
heidsdop die ervoor zorgt dat de dop van de stoomtank
niet kan worden opengedraaid tot de druk in de stoom-
tank laag genoeg is.
Wanneer de stoomtank leeg is, zal het waterniveau
indicatorlampje (6,h) gaan branden. Om de stoomtank
te vullen, doet u het volgende:
• Zet de stoomfunctie schakelaar uit (7,h).
• Druk op de stoom doseerknop (2) tot er geen stoom
meer uit het strijkijzer komt.
• Open de veiligheidsdop (5) van de stoomtank.
Voorzichtig: De veiligheidsdop, de stoomtank en het
strijkijzer zijn heet.
Let op: Indien er teveel druk staat op de stoomtank,
kunt u de veiligheidsdop (5) niet openen. U dient dan
even te wachten of de vorige handeling te herhalen.
• Trek de stekker uit het stopcontact (h).
• Wij raden aan enkele minuten te wachten zodat de
stoomtank kan afkoelen.
• Vul de stoomtank langzaam met water, met behulp
van de trechter (h).
Na het strijken
• Schakel het apparaat uit door de stoomfunctie
schakelaar (7) uit te zetten en daarna de aan/uit
schakelaar (8) uit te zetten.
• Trek de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
• Er kan water achterblijven in de stoomtank.
Onderhoud en schoonmaken
Zorg er altijd voor dat de stekker uit het stopcontact is en
dat het apparaat is afgekoeld.
• Gebruik voor het reinigen van de strijkzool een sponsje
van staalwol (i). Veeg de strijkzool daarna af met een
doekje. Gebruik nooit een schuursponsje, azijn of
andere reinigingsmiddelen. Gebruik voor het schoon-
maken van het handvat en de stoomtank uitsluitend
een vochtige doek.
• Om de maximale prestatie van dit apparaat te
behouden, dient u – afhankelijk van de hoeveelheid
kalk in uw kraanwater – de stoomtank iedere 1–2
maanden te legen en door te spoelen met kraanwater.
• Leeg nooit de stoomtank als het water nog heet is.
Problemen en oplossingen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens
de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG
laagspannings richtlijn 73/23.
Wij raden u aan het apparaat aan het einde van
zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone
huisafval te deponeren, maar op de daarvoor
bestemde adressen.
Probleem Oplossing
Er komen water-
druppeltjes uit
de stoom-
gaatjes
Dit is normaal wanneer u voor het
eerst strijkt of wanneer u de stoom-
functie een tijd niet heeft gebruikt
(de toevoerslang is koud, waardoor
de stoom condenseert). Houd het
strijkijzer boven een oud kledingstuk
en druk op de stoomdoseerknop tot
de stoom weer normaal is.
Selecteer de gewenste strijktempe-
ratuur (max tot iets onder 2 stippen).
Druk de stoom doseerknop in.
Het apparaat
geeft geen
stoom
Druk de stoomfunctie schakelaar
aan (7).
Druk op de stoom doseerknop
Opmerking: Soms is de hete stoom
moeilijk zichtbaar, in het bijzonder
waneer de kamertemperatuur hoog
is of wanneer de temperatuur van
het strijkijzer op max staat.
Er komt
nauwelijks
stoom uit de
stoomgaatjes
Druk de stoomfunctie schakelaar
aan (7).
Wacht tot het oranje lampje is
gedoofd (ongeveer 8 minuten)
Controleer of het waterniveau
indicator lampje brandt (dit geeft
aan dat er te weinig water in het
apparaat zit).
Er komen
kalkdeeltjes uit
de stoomgaatjes
Spoel de stoomtank door met
kraanwater.
Voeg gedistilleerd water toe aan het
kraanwater.
SI9000_S_4-62 Seite 17 Mittwoch, 13. April 2005 10:01 10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun FreeStyle Excel SI 9200.

Stel een vraag over de Braun FreeStyle Excel SI 9200

Heb je een vraag over de Braun FreeStyle Excel SI 9200 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun FreeStyle Excel SI 9200. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun FreeStyle Excel SI 9200 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.