Braun ExactFit 3 BP6100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun ExactFit 3 BP6100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: ExactFit 3 BP6100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 62
124 125
NL Nederlands
Beoogd gebruik van de ExactFit 3 en ExactFit 5 van Braun
De Braun bovenarm bloeddrukmonitor is ontwikkeld voor nauwkeurige en comfortabele
bloeddrukmetingen. De nauwkeurigheid bij de metingen met de Braun bovenarm bloeddrukmonitor
is tijdens de fabricage getest en is door klinisch onderzoek volgens ESH bewezen.
Wat u over bloeddruk moet weten
Gedurende de dag is de bloeddruk continu verschillend. In de vroege ochtend stijgt de bloeddruk
aanmerkelijk en gedurende de late ochtenduren daalt hij. In de namiddag stijgt hij opnieuw en
’s nachts daalt hij uiteindelijk tot een laag niveau. Hij kan ook in een korte tijdsperiode verschillen.
Daarom kunnen de lezingen van opeenvolgende metingen variëren.
Bloeddrukmetingen die bij een gezonde 31-jarige man, met intervallen van 5 minuten, zijn gemeten
De bloeddruk die in de praktijk van de arts wordt gemeten, is maar een momentopname. Herhaalde
metingen die thuis zijn genomen, weerspiegelen beter de feitelijke bloeddrukwaarden van een
persoon, onder dagelijkse omstandigheden.
Bovendien hebben veel mensen een andere bloeddruk als zij deze thuis meten, omdat zij dan meer
ontspannen zijn dan in de praktijk van de arts. Regelmatige metingen van de bloeddruk thuis kunnen
uw arts waardevolle informatie geven over uw gewone bloeddrukwaarden onder feitelijke“dagelijkse”
omstandigheden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft de volgende waarden voor een standaardbloeddruk
ingesteld, wanneer deze met een hartslag tijdens rust wordt gemeten.
Bloeddruk	Normale	 Rustige	 Ernstige
(mmHg)	 waarden	 hypertensie	hypertensie
SYS = systole	 tot 140	 140-180	 boven180
(bovenwaarde)
DIA = diastole	 tot 90	 90-110	 boven 110
(onderwaarde)
•	Lees de volledige gebruiksinstructies aandachtig door om nauwkeurige meetresultaten te
verzekeren.
•	Dit product is alleen voor gebruik thuis bedoeld. Houd het product en de batterijen uit de
buurt van kinderen.
•	Mensen die aan hartaritmie, bloedvatvernauwing, arteriosclerose in de ledematen of
diabetes lijden, en gebruikers van pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat zij zelf
hun bloeddruk meten, omdat in dergelijke gevallen afwijkingen bij de bloeddrukwaarden
kunnen voorkomen.
•	Als u een medische behandeling ondergaat of medicijnen inneemt, dient u eerst uw arts te
raadplegen.
•	Het gebruik van deze bloeddrukmonitor is niet bedoeld ter vervanging van het raadplegen
van uw arts.
Productbeschrijving (Zie pagina 2-3, afb. 1)
1. 	Startknop
2. 	GeheugenknopM
3. 	Knop datum/tijd aanpassen
4. 	Knop instellen
5. 	Knop gemiddelden
6. 	Schuifknop gebruiker A/B
7. 	Lcd-display
8. 	Slangpoort
9. 	Connector
10.	Armmanchet
11. 	Luchtslang
12. 	Deksel van batterijvak
Batterijen plaatsen (Zie afb. 2-3)
•	 
Verwijder het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat
en plaats 4 AA LR6 alkalinebatterijen op de juiste manier (zie symbool in
het batterijvak).
•	 
Opmerking: Nadat u nieuwe batterijen hebt geplaatst, dient u altijd de
datum en tijd opnieuw in te stellen om te verzekeren dat de meetresultaten
met de juiste datum en tijd worden opgeslagen.
Gooi alleen lege batterijen weg.
Ze mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil,
maar moeten bij de juiste verzamelplaatsen of bij uw verkooppunt
worden ingeleverd.
Hoofdregels voor nauwkeurige bloeddrukmetingen
•	 
Metingen dienen altijd op hetzelfde tijdstip van de dag, bij voorkeur in de ochtend en ’s avonds, en
onder dezelfde omstandigheden worden genomen.
•	 Tot 30 minuten na roken of drinken van koffie of thee geen metingen uitvoeren.
•	 Voordat u de manchet om de te meten arm doet, moet u uw polshorloge en juwelen afdoen.
•	 
Tijdens het meten dient u te zitten, zich te ontspannen en stil te houden en mag u niet bewegen of
praten.
•	 Plaats de manchet stevig rondom uw arm. De manchet moet ter hoogte van het hart zitten.
•	 Het apparaat mag tijdens het meten niet trillen, anders wordt niet de juiste meting verkregen.
•	 Voer de meting rustig en in een ontspannen houding uit.
•	 Ga in een stoel zitten en houd beide voeten plat op de grond.
Afb. 2
Afb. 3
Pagina: 63
126 127
•	 
Plaats de manchet niet over de mouw van een jas of trui, anders kan de meting niet worden
uitgevoerd.
•	 Strak zittende kleding moet van uw linkerarm worden verwijderd.
•	 De armmanchet mag op geen enkele manier worden verdraaid.
•	 Als de controlemanchet niet rondom de arm is aangebracht, mag u deze niet vullen.
•	 
Probeer geen van de onderdelen van de monitor, inclusief de manchet, te demonteren
of te verwisselen.
•	 Laat het product niet vallen en zorg dat het niet aan schokken wordt blootgesteld.
•	 Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik als uw arm verwond is of enig letsel vertoont.
De juiste manchet kiezen
Voor een nauwkeurige meting is het van belang dat u de juiste manchetgrootte kiest; dit is de
manchet die het best bij uw bovenarm past. Kies de manchetgrootte op basis van uw armomtrek,
waarbij de onderkant van de manchet 2 à 3 cm boven uw elleboog moet zitten.
•	 Small/Medium manchet = armomtrek 22-32 cm
•	 Large/XLarge manchet = armomtrek 32-42 cm
De armmanchet aanbrengen
1.	 Schuif het uiteinde van de armmanchet dat zich het verst van de slang bevindt, in een lus door de
metalen ring. De gladde kant moet aan de binnenkant van de manchet zijn.
Afb. 4
Kant met fluwelen
materiaal
Klittenband
Gladde
stof
Metalen ring
Afb. 6
Index
Afb. 5
Linkerarm
2.	 Als de manchet juist is geplaatst, bevindt het klittenband zich aan de buitenkant van de manchet
en raakt de metalen ring uw huid niet (afb. 4).
3.	 Breng uw linkerarm door de lus van de manchet. De onderkant van de manchet moet ongeveer
2-3 cm boven de elleboog zitten. De slang moet aan de binnenkant van de arm over de slagader
van de bovenarm liggen (afb. 5).
Afb. 8
Afb. 7
Index
OK
OK
Manchet
voor
volwassenen
22-32
cm
/
32-42
cm
4.	 Trek zo aan de manchet, dat de boven- en onderrand strak rondom uw arm komen te
zitten (afb. 6).
5.	 Als de manchet juist is geplaatst, drukt u het klittenband stevig tegen de fluwelen kant van de
manchet.
6.	 De manchet is klaar voor gebruik wanneer het <<index>>-teken <<ok>> aangeeft, wat wordt
weergegeven door twee pijlen wanneer de manchet is bevestigd om de arm (afb. 7).
7.	 Ga op een stoel zitten en leg uw arm op de tafel zodat de manchet ter hoogte van uw hart zit (afb. 8).
Display BP6000, BP6100 en BP6200
* alleen voor BP6200
Opmerking: Bij de BP6200 gaat de displayverlichting aan wanneer het apparaat wordt aangezet. De
verlichting blijft aan totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.
A B
A
P
M
D
Symbool hartslag
Geheugen geregistreerde
gegevens
Maand
Minuten
Datum
Uur
Symbool
gebruiker A/
gebruiker B
Symbool gemiddelde
Gemiddelde geregistreerde
gegevens ochtend*
Gemiddelde geregistreerde
gegevens avond*
Symbool onregelmatige
hartslag*
Symbool hypertensie
ochtend*
Indicator lege batterij
Display foute meting
A.m. of p.m.
Symbool legen
Symbool
vullen
WGO-Indicator
Belangrijkste
slagaders
Pagina: 64
128 129
Modus selecteren
Gebruiker A/gebruiker B selecteren
•	 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is.
•	 Schuif de gebruikersknop naar gebruiker A of gebruiker B. Op de lcd-display knippert de huidige
gebruikersmodus.
De WGO/ESH-indicator om de bloeddrukgegevens te evalueren
Dit apparaat heeft een bloeddrukwaarde-indicator die is ontwikkeld volgens
de richtlijnen van de WGO en de European Hypertension Society Guidelines
(ESH) in 2007. Voor elke meting die op de display verschijnt, duidt de cursor
de bloeddrukwaarde aan met de overeenstemmende kleurcode, van groen
tot rood. U kunt deze classificatie dagelijks gebruiken om uw bloeddruk beter
te begrijpen. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt om het
classificatieniveau.
Datum en tijd instellen
a.	 Schakel het apparaat uit voor het instellen van de datum en tijd.
b.	 Druk op de knop instellen (4) om het jaar in te stellen.
Op de display knippert het jaar. Met de knop datum/tijd
aanpassen (3) kunt u het jaar aanpassen met stappen van
1 omhoog.
c.	 Druk op de knop instellen (4) om de maand in te stellen.
Op de display knippert de maand. Met de knop datum/tijd
aanpassen (3) kunt u de maand aanpassen met stappen
van 1 omhoog.
d.	 Druk op de knop instellen (4) om de dag in te stellen.
Op de display knippert de dag. Met de knop datum/tijd
aanpassen (3) kunt u de dag aanpassen met stappen van
1 omhoog.
e.	 Druk op de knop instellen (4) om het uur in te stellen.
Op de display knippert het uur. Met de knop datum/tijd
aanpassen (3) kunt u het uur aanpassen met stappen van
1 omhoog.
f.	 Druk op de knop instellen (4) om de minuut in te stellen.
Op de display knippert de minuut. Met de knop datum/tijd
aanpassen (3) kunt u de minuut aanpassen met stappen
van 1 omhoog.
g.	 Druk op de knop instellen (4) om het instellen van de
datum en tijd te beëindigen. Het knipperen stopt.
	 Opmerking: Door de knop datum/tijd aanpassen ingedrukt te houden kunt u door de waarden
scrollen.
Een meting uitvoeren
Vouw de manchet om de arm (zie“De armmanchet aanbrengen”hierboven).
1.	 Zorg voor een correcte houding door rechtop op de stoel te zitten.
2.	 Druk kort op de startknop (1). De datum/tijd en huidige gebruiker worden weergegeven.
3. 	 Schuif de gebruikersknop (6) naar A voor gebruiker A of naar B voor gebruiker B. Op de lcd-display
wordt het symbool voor gebruiker A of B weergegeven.
4. 	 Druk kort op de startknop (1). Gedurende 2 seconden worden alle pictogrammen op de
ROOD >
GROEN >
A B
A
P
M
D
A B
A
P
M
D
A
P
M
D
b.
A
P
M
D
c.
A
P
M
D
d.
A
P
M
D
e.
A
P
M
D
f.
display weergegeven. Het apparaat wordt automatisch op nul gezet. Vervolgens knippert
het meetsymbool op de display, wordt de luchtdruk automatisch opgevoerd tot een bepaald
drukniveau en begint de meting.
	 Tijdens het meten van de bloeddruk mag u niet bewegen of praten.
5.	 Na de toename van de luchtdruk wordt de hartslag gemeten. Het hartslagsymbool begint te
knipperen.
6.	 Na de meting worden op de lcd-display de resultaten en de indicatorpijl volgens de WGO
weergegeven.
Nadat de bloeddruk is gemeten, kunt u het apparaat uitschakelen door op de startknop (1) te
drukken. Als u dit niet doet, wordt het apparaat na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.
Geheugenfunctie
De BP6000 kan voor beide gebruikers de laatste 40 meetwaarden opslaan. Bij de BP6100 en de BP6200
is dit aantal respectievelijk 50 en 60.
Meetgegevens opslaan
Na elke bloeddrukmeting worden automatisch de systolische druk, diastolische druk, hartslag en
tijd & datum van de specifieke dag opgeslagen. Geheugen #01 is altijd het meest recente. Zodra het
geheugen vol is, worden de oudste metingen overgeschreven.
Als u de opgeslagen gegevens wilt bekijken, drukt u op de geheugenknopM(2). Op de lcd-
display worden de laatst bewaarde gegevens (sys/dia/pul) samen met de datum/tijd, het symbool
onregelmatige hartslag (geldt alleen voor BP6200) en de indicator volgens de WGO weergegeven. Als
u eerdere gegevens wilt bekijken, drukt u nogmaals op de geheugenknopM(2). Zorg ervoor dat u de
juiste gebruiker (A of B) kiest.
Gemiddelde-functie van BP6000
Als u op de knop gemiddelde (5) drukt, wordt het
gemiddelde van de laatste 3 meetwaarden weergegeven op de
lcd-display. Door nogmaals op de knop gemiddelde te drukken,
maakt u de lcd-display gedurende 0,5 seconden leeg, waarna de
resultaten opnieuw worden weergegeven.
Gemiddelde-functie van BP6100
Als u op de knop gemiddelde (5) drukt, wordt het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen
weergegeven op de lcd-display. Door nogmaals op de knop gemiddelde te drukken, maakt u de lcd-
display gedurende 0,5 seconden leeg, waarna de resultaten opnieuw worden weergegeven.
Gemiddelde-functie van BP6200
Als u op de knop gemiddelde (5) drukt, wordt het daggemiddelde van de
afgelopen 7 dagen weergegeven op de lcd-display. Als u een tweede maal op
de knop gemiddelde drukt, wordt het ochtendgemiddelde van de afgelopen 7
dagen weergegeven op de lcd-display. Als er sprake is van ochtendhypertensie
, wordt het desbetreffende symbool weergegeven. Als u een derde maal
op de knop gemiddelde drukt, wordt het avondgemiddelde van de afgelopen
7 dagen weergegeven op de lcd-display. Als u een vierde maal op de knop
gemiddelde drukt, wordt het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen opnieuw
weergegeven.
A A
A
P
M
D
A
Pagina: 65
130 131
Gegevens wissen
Als u de geheugenknopM(2) gedurende meer dan 5
seconden ingedrukt houdt, knippert op de lcd-display“dEL
ALL”(als de gebruikersknop zich aan de A-kant bevindt,
wordt het pictogram voor gebruiker A weergegeven en als
de gebruikersknop zich aan de B-kant bevindt, wordt het
pictogram voor gebruiker B weergegeven).
Als u nogmaals op de geheugenknopM(2) drukt, wordt op de
lcd-display“---”weergegeven. Dit betekent dat alle opgeslagen
gegevens van de desbetreffende gebruiker zijn gewist.
Detector onregelmatige hartslag (alleen voor BP6200)
Dit symbool geeft aan dat tijdens de meting een bepaalde onregelmatigheid in de hartslag
is waargenomen. Dit pictogram kan verschijnen als u tijdens de meting praat, beweegt of schudt,
of door een onregelmatige hartslag. Meestal hoeft u zich hierom geen zorgen te maken, maar als
het symbool vaak verschijnt, raden wij u aan een arts te raadplegen. Het apparaat vervangt geen
hartonderzoek, maar dient om al in een vroeg stadium onregelmatigheden in de hartslag op te
sporen.
Indicator lege batterij
Als de indicator voor lege batterij op de display knippert, betekent dit dat de batterij leeg is en
de vier batterijen door LR6 (AA) alkalinebatterijen moeten worden vervangen.
** 
Nadat de batterijen zijn vervangen, gaat de bloeddrukmonitor automatisch naar de modus
tijdinstellingen en verschijnt het tijdstip van de laatste meting op de display. Voordat u de volgende
meting uitvoert, dient u om een juist gemiddeld resultaat te krijgen, de huidige datum/tijd in te
stellen.
Opslag en reiniging
•	 Bewaar het apparaat na gebruik altijd in de draagtas.
•	 
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of plaatsen met een hoge temperatuur
of vochtigheid en stof.
•	 Niet bij een extreem lage (lager dan -20 °C) of hoge (hoger dan 60 °C) temperatuur bewaren.
•	 
Gebruik een doek met water of een zacht reinigingsmiddel om de behuizing te reinigen
en gebruik daarna een droge doek om deze af te drogen. Gebruik een droge doek om
de manchet af te vegen als deze vies is.
•	 Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen om het te reinigen.
•	 
Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, dient u de batterijen eruit te verwijderen.
(Batterijen kunnen lekken of schadelijk zijn.)
Kalibratie
Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd voor een lange gebruiksduur, maar doorgaans
wordt aanbevolen om het apparaat eenmaal per jaar te laten inspecteren voor een juiste werking
en meetnauwkeurigheid. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum in uw land.
Opmerking: De kalibratie is geen gratis dienstverlening. Neem contact op met het geautoriseerde
servicecentrum voor een kostenraming voordat u het apparaat verstuurt.
Dit apparaat is niet bedoeld ter vervanging van de regelmatige controles door uw arts; blijf regelmatig
bij uw arts langsgaan voor een deskundige meting.
De productiedatum is af te leiden uit het partijnummer op de achterzijde van het apparaat. De eerste
drie cijfers achter het woord“LOT”geven de dag van het productiejaar aan. De volgende twee cijfers
zijn de laatste twee cijfers van het productiekalenderjaar. De letters aan het einde geven aan wie de
fabrikant van het product is. Voorbeeld: LOT 15612VAL betekent dat het desbetreffende product is
gemaakt op dag 156 van het jaar 2012 bij de producent met identificatiecode VAL.
A
A
P
M
D
A
Wat te doen in geval van …..
Probleem Reden Oplossing
Hartslagsymbool Verschijnt tijdens de meting en
knippert zodra een hartslag wordt
waargenomen.
•	 Meting aan de gang. Blijf stil.
Lege batterij-
indicator
Verschijnt als de batterijspanning
uitermate laag is of als de batterijen
verkeerd zijn geplaatst.
•	 
Vervang alle vier de batterijen door nieuwe.
Plaats de batterijen in de juiste posities. Let
op de posities +/-.
Metingsfout Verschijnt ingeval geen
nauwkeurige bloeddruk en hartslag
konden worden waargenomen.
•	 
Druk nogmaals op de start/stop-knop en
voer een nieuwe meting uit.
•	 
Controleer of de manchet volgens de
instructies is aangebracht.
•	 Controleer of de slang niet is verdraaid.
•	 Controleer of de handpalm gespannen is.
•	 
Controleer of tijdens de meting werd gepraat
of bewogen.
•	 
Controleer of de juiste houding wordt
aangenomen.
E1 wordt
weergegeven
De manchet zit niet goed vast •	 
Breng de manchet opnieuw aan en voer
opnieuw een meting uit.
E2 wordt
weergegeven
De manchet zit heel strak •	 
Breng de manchet opnieuw aan en voer
opnieuw een meting uit.
E3 wordt
weergegeven
Te hoge druk •	 
Ontspan u even en voer dan opnieuw een
meting uit.
E4 wordt
weergegeven
De monitor heeft beweging
waargenomen tijdens het meten
•	 
Beweging kan de meetwaarde beïnvloeden.
Ontspan u even en voer dan opnieuw een
meting uit.
Eexx wordt
weergegeven
Meting onjuist •	 
Ontspan u even en voer dan opnieuw een
meting uit.
•	 
Voer de meting nogmaals uit. Als het
probleem zich blijft voordoen, kunt u voor
hulp contact opnemen met het verkooppunt
of onze klantenservice. Zie de garantie
voor contactgegevens en instructies voor
retourzending.
Pagina: 66
132 133
Specificaties
Meetmethode	Oscillometrisch
Modelnummer	 BP6000, BP6100, BP6200
Meetbereik 	 Druk 0~300 mmHg
Hartslag 40~199 slagen/minuut
Nauwkeurigheid	 Druk +/- 3 mmHg
Hartslag +/- 5 % max.
Vullen	 Deluxe automatisch
Display	 Lcd-display - systolisch, diastolisch, hartslag
Displayverlichting voor BP6200
Geheugensets	 BP6000: 40 sets per gebruiker
BP6100: 50 sets per gebruiker
BP6200: 60 sets per gebruiker
Manchetgrootte	 Small manchet = armomtrek 22-32 cm
Large manchet = armomtrek 32-42 cm
Bedrijfstemperatuur	 +10 °C ~ +40 °C, minder dan 85 % relatieve vochtigheid
Opslagtemperatuur	 -20 °C ~ +60 °C, minder dan 85 % relatieve vochtigheid
Gewicht apparaat	 Ongeveer 500 g (zonder batterijen)
Voeding	 Alkalinebatterij: 4 x AA (LR6)
Levensduur batterij	 300 metingen
Automatische uitschakeling	 Wanneer gedurende 1 minuut niet gebruikt
Accessoires	 4 batterijen, 2 armmanchetten met slang, handleiding,
opbergtas, reistas
BELANGRIJK
	 Lees de bedieningsinstructies.
	Classificatie:
•	Intern gevoede apparatuur
•	 Type B-apparatuur
•	 IP22
•	 Niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van een mengsel van licht ontvlambare
anesthetica met lucht, zuurstof of stikstofoxide
•	 Doorgaande werking met kortstondig laden
	Bedrijfstemperatuur
	Opslagtemperatuur
	 
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn voor
medische hulpmiddelen). Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
•	 EN 60601-1: 2006 + AC:2010 - Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële
prestaties
•	 EN 60601-1-2:2007 - Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen
•	 EN 60601-1-11:2010 - Eisen voor medische elektrische apparatuur en medische
elektrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de
thuissituatie
•	 EN 1060-1:1995 + A2:2009 – Niet-invasieve bloeddrukmeters - Algemene eisen
•	 EN 1060-3:1997 + A2:2009 - Niet-invasieve bloeddrukmeters - Aanvullende eisen voor
elektromechanische bloeddrukmeetsystemen
•	 
EN 1060-4:2004 - Niet-invasieve bloeddrukmeters - Beproevingsprocedures voor totale
nauwkeurigheidsbepaling van automatische niet-invasieve bloeddrukmeters
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig ten aanzien van
EMC. Voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten, dient u contact op te nemen met
een geautoriseerd lokaal servicecentrum (zie handleiding).
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kunnen de werking van elektrische medische
apparatuur beïnvloeden.
	 
Aan het einde van de levensduur mag u het product niet met huishoudelijk afval
wegwerpen. U kunt het product inleveren bij uw lokaal verkooppunt of bij de daarop
ingerichte verzamelpunten.
Garantie
Zie de garantieverklaring in het boekje met de garantie/consumentenkaart/geautoriseerde
servicecentra.
Als u het apparaat om welke reden dan ook moet retourneren aan het verkooppunt of het
geautoriseerde servicecentrum, moet u de consumentenkaart (is meegeleverd) volledig invullen en in
de doos doen bij het terug te brengen apparaat.
Mocht u de meegeleverde consumentenkaart niet meer hebben, dan kunt u deze ook downloaden op
de website van Kaz Europe (www.hot-europe.com/customer-care/repair-services/).
Het partijnummer en het serienummer van uw apparaat vindt u op het etiket op de achterzijde van
het product.
0297

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun ExactFit 3 BP6100.

Stel een vraag over de Braun ExactFit 3 BP6100

Heb je een vraag over de Braun ExactFit 3 BP6100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun ExactFit 3 BP6100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun ExactFit 3 BP6100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.