Braun EasyStyle SI 2040 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun EasyStyle SI 2040. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: EasyStyle SI 2040
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 7
8
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la durata
di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuita-
mente, i guasti dell’apparecchio conseguenti a
difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il
prodotto sia sostituendo, se necessario, l’intero
apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall’uso
improprio del prodotto, la normale usura conse-
guente al funzionamento dello stesso, i difetti che
hanno un effetto trascurabile sul valore o sul
funzionamento dell’apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate ripara-
zioni da soggetti non autorizzati o con parti non
originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di
garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il
prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto,
ad un centro di assistenza autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza autorizzato
Braun più vicino.
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om te voldoen aan
de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en
design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
Braun stoomstrijkijzer.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het
apparaat gebruikt.
• Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het strijkijzer
staat.
• Trek voordat u het strijkijzer met water vult altijd
eerst de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij
altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
• Het snoer mag nooit in aanraking komen met
hete voorwerpen of de strijkzool.
• Dompel het strijkijzer nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
• Gebruik het strijkijzer – en laat het ook rusten –
op een stabiel oppervlak.
• Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Zorg ervoor dat
het rustvlak op een stabiel oppervlak staat.
• Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht wanneer
deze is aangesloten op het lichtnet.
• Houd het strijkijzer buiten bereik van kinderen,
in het bijzonder wanneer u de Stoomstoot
knop functie gebruikt. Elektrische strijkijzers
combineren hoge temperaturen en hete stoom.
Dit kan leiden tot brandwonden.
• Strijk of stoom nooit kleding terwijl u het aan
heeft.
• Gebruik het strijkijzer niet meer wanneer het is
gevallen, wanneer er zichtbare tekenen van
schade zijn of wanneer het apparaat lekt. Con-
troleer regelmatig het snoer op beschadigingen.
• Wanneer er een beschadiging aan het apparaat
(en snoer) optreedt, gebruik het apparaat dan
niet meer en breng deze naar een Braun Service
Centrum voor reparatie. Onjuiste of ondeskun-
dige reparaties kunnen leiden tot ongelukken
of de gebruiker verwonden. Braun elektrische
apparaten voldoen aan de benodigde veilig-
heidsvoorschriften.
A Beschrijving
1 Spray opening
2 Watertank opening
3 Stoom doseerknop
4 Spray knop
5 Stoomstoot knop
6 Temperatuur regelaar
7 Indicatielampje
8 Rustvlak
B Voor het in gebruik nemen
Dit strijkijzer is ontworpen voor gebruik met
leidingwater. Indien bij u het water extreem hard
is, raden wij aan een mengsel van 50% leiding-
water en 50% gedistilleerd water te gebruiken.
Vul het waterreservoir tot het «max» teken met
water. Gebruik nooit alleen gedistilleerd water.
Voeg geen oplossingen toe aan het water (bijv.
stijfsel).
• Zet de stoom doseerknop uit voordat u het
strijkijzer met water vult («0» = stoom uit).
• Houd het strijkijzer licht gekanteld zoals aange-
geven in B, en vul het waterreservoir tot het
«max» teken.
• Plaats het strijkijzer rechtop op het rustvlak en
steek de stekker in het stopcontact.
Stel de temperatuur in volgens de voorschriften
op het rustvlak van het strijkijzer of volgens de
voorschriften in uw kleding. Het indicatielampje
(7) zal doven wanneer de gewenste temperatuur
is bereikt (na ongeveer 1 1/2 min.).
C Strijken
1 Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom instellen met
behulp van de stoom doseerknop (3).
(0= geen stoom, = maximale stoom).
Let op: Draai tijdens het strijken de stoom
doseerknop niet voorbij .
De temperatuur regelaar (6) dient binnen het
rode gebied te worden ingesteld (tussen «••» en
«max»).
Voorbewerken
(alleen bij model SI 2040)
De stoom komt tevens horizontaal uit de
voorkant van de strijkzool. Dit zorgt voor het
voorbewerken van de stof, waardoor het strijken
makkelijker gaat.
Voorzichtig: de stoom komt aan de zijkanten uit
de strijkzool.
2 Stoomstoot
Druk voor gebruik de Stoomstoot knop (5) 3 tot
4 keer in om deze te activeren.
Druk de stoomstoot knop in met tussenpozen
van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan tevens worden gebruikt bij
droog strijken.
De temperatuur regelaar dient binnen het rode
gebied te worden ingesteld (tussen «•••» en
«max»).
Alleen bij modellen SI 2030 en SI 2040:
De stoomstoot functie kan tevens in verticale
positie worden gebruikt voor het stomen van
hangende kleding.
3 Spray functie
Druk op de spray knop (4).
4 Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (3) op stand «0»
(= stoom uit).
D Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en zet de
stoom doseerknop op «0». Om de levensduur
van het apparaat te verlengen, dient u het
waterreservoir te legen. Berg het strijkijzer op op
een droge plaats en zet het apparaat altijd op
het rustvlak.
E Onderhoud en schoonmaken
Om beschadigingen aan de strijkzool te voor-
komen, dient u het strijken over metalen knopen
of ritsen te vermijden.
Maak de strijkzool regelmatig schoon met een
vochtige doek. Om stijfsel restjes te verwijderen,
gebruikt u een oplossing van azijn/water in de
verhouding 1 : 2.
Gebruik nooit een schuursponsje, schuurmiddel
of andere chemicaliën voor het reinigen van de
strijkzool.
F De antikalkstift schoonmaken
De antikalkstift aan de onderkant van de stoom
doseerknop (3) dient regelmatig te worden
ontkalkt (bijb. wanneer de stoomuitgifte niet
meer toereikend is). Het waterreservoir dient
leeg te zijn voordat u gaat ontkalken.
De stoom doseerknop met antikalkstift
verwijderen:
Draai de stoom doseerknop met de klok mee
naar . Blijf goed doordraaien voorbij de
weerstand tot de stoom doseerknop omhoog
komt. Wanneer deze op «•» staat (antikalk
systeem), trekt u deze verticaal omhoog. Raak
het onderste deel van de antikalkstift niet aan.
Dompel de antikalkstift in azijn (geen
azijnoplossing) of citroensap gedurende
minimaal 30 minuten. Borstel resterende
kalkresten weg en spoel de stift af onder
stromend water (fig. F 1–5).
De stoom doseerknop opnieuw plaatsen:
Zorg er bij het terugplaatsen van de stoom
doseerknop voor dat het stoom doseer-teken
weer op «•» (antikalk systeem) staat (fig. F
6).Druk de stoom doseerknop stevig naar
beneden en draai deze terug naar (fig. F 7)
waar hij vastklikt. Let op: gebruik het strijkijzer
nooit zonder stoom doseerknop.
G Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van kalkresten
dient u deze te ontkalken zoals aangegeven in
fig. G 1–11.
Let op: er zal heet water en stoom uit de strijk-
zool komen wanneer de stoom doseerknop met
de klok mee voorbij wordt gedraaid.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld, maak
deze daarna schoon zoals hierboven beschreven.
Vul het waterreservoir opnieuw met water, laat
het strijkijzer warm worden en druk 4 maal op de
Power shot knop om het strijkijzer door te
spoelen voordat u gaat strijken (G 12-14).
Gebruik geen ontkalkmiddelen die u in de
winkels kunt kopen, zij kunnen het strijkijzer
beschadigen.
Oplossen van problemen
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de
EEG laagspannings richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service Centre
of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet noemens-
waardig beinvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de
højeste krav til kvalitet, anvendelighed samt design.
Vi håber, at du vil få stor glæde af dit nye Braun
dampstrygejern.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
• Læs hele brugsanvisningen igennem, før du
bruger strygejernet. Gem brugsanvisningen i
hele strygejernets levetid.
• Kontrollér, om spændingen i dit el-net stemmer
overens med angivelserne på strygejernet.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du fylder
vand på strygejernet. Træk altid i selve stikket,
ikke i ledningen.
• Ledningen må aldrig komme i kontakt med
varme genstande eller strygesålen.
• Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre
væsker.
• Strygejernet skal anvendes og hvile på en stabil
overflade.
Probleema Oplossing
Er komen druppels uit
de stoomgaatjes
Draai de stoom doseer-
knop tegen de klok in om
de hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de stoom
uit. Neem grotere pauzes
bij het indrukken van de
Power shot knop.
Stel een hogere tempera-
tuur in.
Er ontstaat nauwelijks
of geen stoom
Controleer het water-
niveau. Maak de
antikalkstift schoon.
Er komen kalkdeeltjes
uit de stoomgaatjes
Ontkalk de stoomkamer.
3670352_SI2000_MN Seite 8 Dienstag, 13. März 2007 3:09 15

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun EasyStyle SI 2040.

Stel een vraag over de Braun EasyStyle SI 2040

Heb je een vraag over de Braun EasyStyle SI 2040 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun EasyStyle SI 2040. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun EasyStyle SI 2040 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.