Braun DigiFrame 1081 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiFrame 1081. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Braun
 • Product: Digitaal fotolijstje
 • Model/naam: DigiFrame 1081
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Deutsch ........................1
English..........................9
Français ......................17
Italiano........................25
Español .......................33
Nederlands..................41
Portugués ...................49
Sverige........................57
___ .............................65
Hinweis!
Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Ver-
sionen erhältlich. Die genauen Funktionen des
jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Ver-
packung angegeben.
Important!
Please note that this Digital Picture Frame comes
in different versions. The detailed features of
each Digital Picture Frame are specified on the
package.
Remarque !
DigiFrame existe en différentes versions. Les fon-
ctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont
mentionnées sur l’emballage.
¡Observación!
Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes
versiones. Las funciones precisas del modelo
respectivo de DigiFrame se encuentran en la
envoltura.
Nota!
La DigiFrame è disponibile in diverse versioni.
Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso mo-
dello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.
Aanwijzing!
Deze DigiFrame is in verschillende versies ver-
krijgbaar. De precieze functies van het betreffen-
de DigiFrame-model staan op de verpakking ver-
meld.
Importante!
Por favor note que este Moldura de Fotografia
Digital vem em diferentes versões. A descrição
pormenorizada das características do modelo são
especificados na embalagem.
Viktigt!
Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika
versioner. De närmare omständigheterna i varje
enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Les dates techniques et le design peuvent être modifiés sans préavis.
Reservado el derecho de modificaciones y design.
Technische en design wijzigingen voorbehouden.
Direito de modificações técnicas e de design reservados.
Rätt till tekniska och design ändringar förbehålles.
Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung
bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt wer-
den darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgege-
ben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an
Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Pro-
dukt erworben haben.
This symbol on the product or in the instructions means that
your electrical and electronic equipment should be disposed at
the end of its life separately from your household waste. There
are separate collection systems for recycling in the EU. For more
information, please contact the local authority or your retailer
where you purchased the product.
Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique
que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui
existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations,
veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du com-
merçant qui vous a vendu le produit.
Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa
che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia dome-
stica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un
apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi
al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il qua-
le avete acquistato l'apparecchio.
Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa
que el apa-rato eléctrico no debe ser botado a la basura domésti-
ca sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de reco-
gida especiales. Para informaciones más detalladas diríjase a su
comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.
Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent
dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden
verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen
moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw
gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.
Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa
que o seu equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eli-
minados no final da sua vida separadamente do lixo doméstico.
Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na EU.
Para mais informações, entre em contato com as autoridades
locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.
Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din
elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt
liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem
för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta
lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.
Pagina: 42
N E D E R L A N D S 4 1
Inleiding:
Hartelijk dank voor de aankoop van de digitale foto-
lijst. Hij werd ontwikkeld, om snel en eenvoudig
foto's van uw digitale camera, GSM of een geheu-
genkaart weer te geven. Lees de gebruiksaanwijzing
alstublieft zorgvuldig door, om de digitale fotolijst
correct te bedienen.
Inhoudsopgave:
1. Plaatsingsinstructies....................................42
2. Afstandsbediening .......................................43
3. Achterkant en linkerkant van de fotolijst .......43
4. Plaatsen en vervangen van de batterij...........43
5. Eerste stappen.............................................44
6. Gebruiksaanwijzing ......................................44
6.1 Geheugenkaart en USB.................................44
6.2 Fotomodus ..................................................44
6.3 Muziekmodus ..............................................45
6.4 Videomodus ................................................46
7. Kalender ......................................................46
8. Bestanden / kopiëren en wissen ...................46
9. Instellingen..................................................47
10. Technische specificaties ..............................47
11. Instructies voor het verhelpen van problemen ..47
Verpakkingslijst:
1. 25,7 cm (10,1 inch) digitale fotolijst
2. Adapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. Voet, bevestigingsschroef
6. USB-kabel lang (optioneel)
Opmerking: mocht het apparaat over een intern
geheugen beschikken, is deel 6 onderdeel van de
levering, controleer alstublieft de met het apparaat
meegeleverde accessoires.
Belangrijke informatie:
Voozorgsmaatregelen en onderhoud
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Om vuur of een elektrische schok te voorkomen,
dient u het apparaat tegen vocht of condensatie te
beschermen.
• Om oververhitting te voorkomen, mogen de venti-
latieopeningen aan de achterkant van de digitale
fotolijst niet worden afgedekt.
• Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zon-
licht.
• De digitale fotolijst niet openen. Er bestaat gevaar
gevaar voor een elektrische schok en er bevinden
zich geen onderdelen in het apparaat, die door de
gebruiker onderhouden kunnen worden.
• Door het openen van de digitale fotolijst komt de
garantie te vervallen.
Reiniging van het LCD-dispay
• Ga voorzichtig om met het display. Omdat het
display van de digitale fotolijst van glas gemaakt
is, kan dit breken of er kunnen krassen op ont-
staan.
• Als er vingerafdrukken of stof of het LCD-display
bevinden, raden wij aan een zacht, niet schurend
doekje te gebruiken, bijvoorbeeld een reinigings-
doekje voor cameralenzen, om het LCD-display te
reinigen.
• Bevochtig het reinigingsdoekje met de reinigings-
oplossing en maak het display schoon met het
doekje.
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat alstublieft voor het plaatsen
of verwijderen van een geheugenkaart of een USB-
apparaat uit. Anders kunnen er beschadigingen aan
de geheugenkaart of het USB-apparaat en de digita-
le fotolijst ontstaan. Om gevaren door vuur of een
elektrische schok te verminderen, dient u het appa-
raat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
Opmerking:
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privége-
bruik en niet voor commerciële doeleinden.
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 1
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
4 2
Functies:
1. Ondersteunde beeldformaten: JPEG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2,
MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG,
AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Ondersteunde geheugenkaarten:
SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-aansluiting: USB 2.0 en Mini-USB (opt.)
6. Ingebouwd geheugen ter ondersteuning van
een PC-verbinding en het opslaan van bestan-
den – optioneel, let alstublieft op de informatie
op de doos.
7. Automatische diaweergave na het plaatsen van
een geheugenkaart
8. Foto's en muziek: Diaweergave van foto's met
begeleidende muziek
9. Weergave van foto's in minibeeld-modus
10. Ingebouwde klok en kalender met diaweergave-
venster, tijdsafhankelijke aan-/uitschakeling.
11. Functies in de beeldweergavemodus: diaweer-
gave, foto-preview, zoom, draaien
12. Instelbare snelheid van de diaweergave en
diverse beeldovergangen
13. Instelbare lichtsterkte, contrast, kleuren
14. Kopiëren en wissen van bestanden op de
geheugenkaart / USB stick
15. Ingebouwde stereo-luidspreker (2 x 2W) en
hoofdtelefoonaansluiting
16. Variabele plaatsing, de digitale fotolijst kan aan
de muur opgehangen worden
17. Taal van het displaymenu: Engels, Duits en
andere talen kunnen worden geselecteerd
18. Autostartfunctie met diverse keuzemogelijkhe-
den
19. Auto- aan-/uitschakeltijd programmeerbaar
1. Neerzetten
Bevestig de beugel in de sleuf van de digitale fotoli-
jst en draai de beugel met de klok mee vast. Zorg er
alstublieft van tevoren voor, dat de beugel vast zit,
vervolgens kunt u het apparaat op een stevige en
stabiele ondergrond neerzetten. Let op de afbeel-
ding beneden.
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 2
Pagina: 44
N E D E R L A N D S 4 3
2. Afstandsbediening
1 BGM – Slideshow met begeleidende
muziek..
Opmerking: Zorg ervoor dat bij de foto-instel-
lingen “muziek” op “aan” staat.
2 POWER: aan/uitschakelaar.
3 MENU: Druk op deze knop om naar het hoofd-
menu te gaan.
4 Functiekeuzeknop, pijl naar links
5 OK: Ter bevestiging of om naar de pauze/play-
functie in de muziekmodus te wisselen
6 SETUP: Direct naar de instellingen
7 VOL +/-: Volume harder/zachter.
8 l Naar het voorafgaande muziek- of vide-
obestand
9 l Naar het volgende muziek- of videobestand
10 DRAAIEN (ROTATE): Met de klok mee in
90° stappen, in de beeld-pauze-modus bij iede-
re keer drukken.
11 ZOOM: tot 6-voudige verandering van de ver-
groting. In beeld-pauze-modus bij enkel beeld.
12 ll Drukken start de weergave bij gestopte
weergave of bij pauze; drukken activeert pauze
bij lopende weergave
13 Functiekeuzeknop, pijl naar beneden
14 Functiekeuzeknop, pijl naar rechts
15 RETURN: Terugkeren naar de voorafgaande
instellingen
16 Functiekeuzeknop, pijl naar boven
17 GELUIDLOOS(MUTE): Druk op de geluid-
loos (mute)-knop om het geluid kortstondig uit
te schakelen.
4. Plaatsen en vervangen van de batterij
Met de bovenkant van de afstandsbediening naar
beneden, drukt u op het geribbelde oppervlak van
het batterijvak en trekt het naar u toe om het vak
eruit te halen. Plaats een CR2025 lithium-knoopcel-
batterij in het batterijvak met de pluspool (“+”-kant)
in uw richting wijzend. Plaats het vak weer in de
afstandsbediening
3. Knoppen aan de
achterkant en
Linker kant van de
fotolijst
1. Aan/uit
2. Omhoog
3. Harder/rechts
4. Weergave/pauze/OK
5. Zachter/links
6. Omlaag
7. Menu
1. SD/MMC/MS-geheu-
genkaart
2. Hoofdtelefoon-
aansluiting
3. USB
4. MINI-USB (opt.)
5. Stroomaansluiting
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 3
Pagina: 45
N E D E R L A N D S
4 4
5. Eerste stappen
5.1. gemonteerde voet op een vlakke, stevige
ondergrond, steek de adapter in een standaard
contactdoos met 100-240 V wisselstroom en het
andere uiteinde in de gelijkspanningsingang aan de
linkerkant van de fotolijst.
5.2. Verwijder langzaam de beschermende folie, die
zich op het display bevindt.
5.3. Verwijder de kunststof isolatie uit het batteri-
jvak en controleer, of er een batterij in de afstands-
bediening zit. Lees alstublieft “Plaatsen en vervan-
gen van de batterij” als u een nieuwe batterij nodig
hebt.
5.4. Het apparaat start automatisch als het apparaat
aan het stroomnet wordt aangesloten, en de hoofd-
schakelaar (13) op I staat. Druk op de aan/uit-knop
aan de achterkant of druk op de aan/uit-knop op de
afstandsbediening om aan en uit te schakelen.
6. Gebruiksaanwijzing
Nadat het apparaat werd ingeschakeld wordt een
startbeeld getoond, vervolgens start het beeld-
scherm zoals geselecteerd in de instellingen/auto-
start. Als een geheugenkaart of een USB-apparaat
is aangesloten, start het beeldscherm vanaf dit
medium, als beide aangesloten zijn, vanaf de
geheugenkaart.
OPMERKING: Controleer, of zich op de geheugenkaart
of het USB-apparaat ondersteunde foto-, muziek- of
videobestanden bevinden.
6.1 Geheugenkaart en USB
Er worden SD/SDHC/MMC/MS-geheugenkaarten en
USB 2.0 ondersteund. Na het plaatsen van een ge-
heugenkaart of een verbinding met een USB-appa-
raat start de diaweergave automatisch, druk 2 x op
RETURN om naar de foto's, muziek, video's, be-
standen, kalender en instellingen te gaan. Bevestig
met OK.
Opmerking:
Controleer, of er op de geheugenkaart of het USB-
apparaat ondersteunde foto-, muziek- of videobe-
standen bevinden.
6.2 Fotomodus
Druk op RETURN om het geheugenmedium te
kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te
gaan. Kies foto en druk op OK om de diaweergave
te starten. Druk op de return-knop om de minia-
tuur-foto-modus te activeren, gebruik / om de
foto te selecteren en druk op OK om weer te geven.
Als in de foto-instellingen de muziek op “aan” werd
gezet, wordt de automatische diaweergave met
begeleidende muziek getoond waarbij de muziekbe-
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 4
Pagina: 46
N E D E R L A N D S 4 5
standen zich in hetzelfde geheugen moeten bevin-
den! Gebruik VOL+/- om het volume luider/zachter
te zetten.
Druk op setup. Diverse instellingen kunnen in het
menu foto-instellingen worden uitgevoerd. Druk op
OK om de submenupunten in te stellen. Druk /
om een instelling te veranderen en druk op OK om
te bevestigen.
Opmerking: In de minifoto-modus of in de diaweer-
gave op OK drukken om het functiemenu te kiezen,
kies met / en druk nogmaals op OK om de fun-
ctie te starten.
- Draaien
- Zoom
- Terug
- Verder
- Diashow start vanaf de actuele foto
- Wist de actuele foto
- Kopieerfunctie
- Toont informatie rondom de actuele foto
- Terug naar de minifoto-modus
6.3 Muziekmodus
Druk op RETURN om in het hoofdmenu GEHEU-
GENKAART (MEMORY CARD) te selecteren. Kies
het muzieksymbool en druk op OK om naar de mu-
ziekmodus te gaan. Druk / om liedjes uit de
weergavelijst te selecteren en druk vervolgens op
OK voor weergave/pauze. Druk VOL+/- om het vo-
lume luider/zachter in te stellen.
In de muziekweergavemodus kiest u met / een
functie in de menubalk en bevestigt deze met OK.
a. VOL -
b. VOL +
c. << Snel terug
d. /II Play/pauze
e. >> Snel verder
f. Afspeel-instellingen:
1. Apart 3. Herhaling
na elkaar
2. Apart 4. Herhaling
herhaling willekeurig
Met I/I kunt u het volgende of vorige lied
direct selecteren.
Druk setup. De muziekinstellingen bieden meerdere
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 5
Pagina: 47
N E D E R L A N D S
4 6
mogelijkheden, druk op OK om de submenu's in te
stellen. Druk / om een instelling te veranderen
en druk OK om te bevestigen
6.4 Videomodus
Druk op RETURN om het geheugenmedium te
kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te
gaan, kies het filmsymbool en druk op OK. Druk
/ om een video uit de weergavelijkst te kiezen,
druk vervolgens op OK voor de weergave. Druk
VOL+/- om het volume luider/zachter te zetten.
In de videoweergavemodus drukt u / om snel
vooruit of terug te spoelen. Druk op OK om de
weergave te pauzeren, hernieuwd drukken zet de
weergave voort.
Druk I/I om direct naar het vorige of vol-
gende video weer te geven.
Druk setup. U kunt verschillende instellingen in het
video-setup-menu uitvoeren.
Druk op OK om de submenupunten in te stellen.
Druk/ om een instelling te veranderen en druk
op OK om te bevestigen.
7. Kalender
Kies kalender in het hoofdmenu, druk OK om naar
de kalenderfunctie te gaan. Getoond wordt een
kalender met een venster aan de rechterkant met
diaweergave.
Weergave van het vorige/volgende jaar geschiedt
met /. Weergave van de vorige/ volgende
maand geschiedt met /.
Als u in de kalender setup het alarm hebt ingesteld,
verschijnt daar een alarm- en tijdsymbool.
Om de datum/tijd in te stellen drukt u op setup.
U kunt vervolgens het menu voor de kalenderinstel-
lingen weergeven. Druk op OK om de punten in het
submenu in te stellen. Druk / en / om een
in-stelling te veranderen en druk OK om te bevesti-
gen. De ingestelde tijd wordt in de kalender getoond.
8. Bestand
Kies bestand in het hoofdmenu en druk OK om te
bevestigen, u kunt vervolgens alle bestanden in het
door u geselecteerde geheugenmedium bekijken.
U kunt met de knop / het bestand selecteren en
vervolgens door OK te drukken de keuze
bevestigen.
Functie kopiëren en wissen
Gebruik / voor het markeren van een bestand
en druk vervolgens / Een submenu voor het
kopiëren en wissen verschijnt.
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 6
Pagina: 48
N E D E R L A N D S 4 7
9. Instellingen
Kies instellingen in het hoofdmenu. Druk / en
OK om naar de instellingen te gaan en druk op OK
om het hoofdpunt te selecteren en druk / om
de punten in het submenu in te stellen. Druk op OK
om te bevestigen en druk / om een nieuw
menupunt te kiezen
10. Technische specificaties
• Adapter: ingang AC 100-240V 50/60Hz uitgang
DC: 5V/2A
• Beeldformaat: JPEG
• Audioformaat: MP3 en WMA
• Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB,
H264, 720p, 820p, 1080p
• Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
• USB: USB-host; MINI-USB (opt.)
• Displayparameters:
Displayformaat: 25,7 cm, 10,1 inch TFT
Resolutie: 1024x600 pixels
Beeldformaat: 16:9
Bedrijfstemperatuur: 0°~40°
Luchtvochtigheid: 10-85%
11. Instructies voor het verhelpen van
problemen
Mocht u problemen met uw apparaat hebben, dient
u de volgende informatie in acht te nemen. Voor
meer hulp kunt u contact met de technische klan-
tenservice opnemen.
Geen stroom:
• Controleer alstublieft, of de stekker correct is aan-
gesloten.
Afstandsbediening werkt niet:
• Controleer alstublieft, of de batterij nog voldoende
spanning heeft. De batterij kan onder normale
voorwaarden een half jaar worden gebruikt. Ver-
vang deze door een nieuwe batterij indien dit
nodig mocht zijn.
Lezen van geheugenkaart of USB niet mogelijk:
• Controleer alstublieft of er opgeslagen bestanden
op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevin-
den.
• Er kan niets van een lege geheugenkaart worden
gebruikt.
Bestand kan niet worden getoond:
• Controleer alstublieft of het bestandformaat door
het apparaat wordt ondersteund.
Display te licht of te donker:
• Stel de lichtsterkte of het contrast via de menuin-
stellingen in.
De kleur is flets of helemaal niet aanwezig:
• Verander alstublieft de kleur- en contrastinstellin-
gen.
Geen geluid:
• Controleer alstublieft, of het volume correct is
ingesteld en op de speler zich niet in de geluid-
loos-(mute)-modus bevindt.
BN_DF1081_NL_0714.qxd 07.07.2014 17:19 Uhr Seite 7

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiFrame 1081.

Stel een vraag over de Braun DigiFrame 1081

Heb je een vraag over de Braun DigiFrame 1081 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiFrame 1081. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiFrame 1081 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.