Braun BP1700 VitalScan handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun BP1700 VitalScan. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: BP1700 VitalScan
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 29
56 57
Beoogd gebruik van Braun VitalScan 3
Braun VitalScan 3 is een bloeddrukmeter die speciaal ontworpen is voor het
eenvoudig en nauwkeurig meten van de bloeddruk aan de pols. De
nauwkeurigheid van de meetresultaten is uitvoerig getest tijdens de fabricage en
is bewezen door klinische studies volgens AAMI/ANSI-SP10.
Wat u moet weten over bloeddruk
Gedurende de hele dag is onze bloeddruk continu aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. In de middag stijgt de bloeddruk weer, om ‘s nachts uiteindelijk een laag
niveau te bereiken. Dit is de reden waarom de meetresultaten kunnen variëren
wanneer op verschillende tijdstippen van de dag wordt gemeten.
Wanneer uw arts in zijn spreekkamer uw bloeddruk meet, is dit slechts een
momentopname. Door herhaaldelijk thuis uw bloeddruk te meten, wordt een beter
beeld van uw werkelijke bloeddrukverloop verkregen.
Bovendien, hebben veel mensen een andere bloeddruk wanneer ze deze thuis
meten. Ze zijn dan vaak meer ontspannen dan in de spreekkamer van de dokter.
Door thuis regelmatig de bloedddruk te meten, kunt u uw arts voorzien van
waardevolle informatie over uw «alledaagse» bloeddrukwaarden.
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
Opmerking: Bloeddrukverloop van een gezonde 31-jarige man, gemeten met tussenpozen van
5 minuten
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de volgende standaardwaarden
voor de bloeddruk vastgesteld (bloeddruk gemeten in rust):
Bloeddruk
(mmHg)
Normale
waarden
Lichte hypertensie Ernstige
hypertensie
SYS	= systolisch
	 = bovendruk
DIA	 = diastolisch
	 = onderdruk
tot 140
tot   90
140 – 180
  90 – 110
hoger dan 180
hoger dan 110

Veiligheidsinformatie en belangrijke
voorzorgsmaatregelen
•	 Om zeker te zijn van nauwkeurige meetresultaten, dient u de volledige
gebruiks-instructies aandachtig door te lezen.
•	 Dit produkt is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het produkt en de
batterijen buiten bereik van kinderen houden.
•	 Mensen die lijden aan hartritmestoornissen, vaatvernauwing, arteriosclerose
(aderverkalking) in ernstige vorm, diabetes en hartpatiënten met een
pacemaker dienen hun arts te raadplegen voordat ze zelf hun bloeddruk
meten. In deze gevallen kunnen namelijk afwijkende bloeddrukwaarden
worden gemeten.
•	 Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts, in het bijzonder wanneer u onder
medische behandeling staat of medicijnen gebruikt.
•	 Het gebruik van deze bloeddrukmeter moet niet worden gezien als een
vervanging voor de consulten bij uw arts.
NL 	Nederlands
Pagina: 30
58 59
Beschrijving van het produkt
A	 Display
B	 Geheugenknop («memo»)
C	 Tijd/datum knop
D	 I/O knop (aan/uit)
E	 Batterijvakje
F	 Batterijklepje
G	 Manchet
Batterijen plaatsen
•	 Gebruik alkaline batterijen van het type LR 03 (AAA).
Dit zijn de batterijen die bij het produkt zijn
meegeleverd.
•	 Verwijder het batterijklepje (F) en plaats de twee
batterijen met de juiste polariteit (zie aanduiding in
het batterijvakje (E)).
•	 Nieuwe batterijen zijn goed voor ongeveer
200 metingen.
•	 Gooi alleen lege batterijen weg. Deze mogen
niet met het huishoudelijk afval worden
weggegooid, maar dienen bij daarvoor bestemde inzamelingspunten of
bij uw dealer te worden afgegeven.
Belangrijke regels voor nauwkeurige bloeddrukmeting
•	 Verricht de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag, het liefst ‘s
ochtends, en onder dezelfde omstandigheden.
•	 Meet nooit binnen een half uur na het roken of na het drinken van koffie of thee.
•	 Doe eerst uw sieraden en horloge af voordat u de bloeddrukmeter bevestigt.
•	 Wacht ongeveer 3 minuten voordat u een volgende meting uitvoert.
2x AAA (LR03)
Meten
1.	Tijdens een meting dient u te zitten en te ontspannen. U mag niet bewegen (de
hand van de arm met de bloeddrukmeter mag zeker niet bewegen!) en niet
praten.
2. 	Bevestig het apparaat aan de kant van uw handpalm op uw pols, ongeveer
2 cm onder uw handpalm.
	 Zorg ervoor dat het manchet (G) goed strak zit.
3. 	Druk op de rode I/O knop (D).
4. 	Houdt de bloeddrukmeter ter hoogte van het hart.
De meting begint automatisch. Zorg ervoor dat u tijdens het meten niet
beweegt of spreekt.
5.	Wanneer de meting is uitgevoerd, zal er een geluids-
signaal klinken. De gemeten waarden worden op het display weergegeven:
	 Bovendruk (systolisch)
	 Onderdruk (diastolisch)
	 Hartslag
6.	Druk op de I/O knop om het apparaat uit te zetten. Anders zal het apparaat
automatisch na 2 minuten uitschakelen. Wanneer u op wat voor moment ook
de meting wilt stopzetten, drukt u op de rode I/O knop.
2 cm
2. 3.
1.
5.
4. 6.
Pagina: 31
60 61
Geheugenfunctie
Uw bloeddrukmeter kan de gegevens van 90 metingen opslaan (model BP 1700:
60 metingen). Het opslaan gebeurt automatisch na iedere voltooide meting.
Het geheugen is niet uitwisbaar. Dit betekent dat u de opgeslagen gegevens niet
zult verliezen bij het vervangen van de batterijen. Het geheugen kan niet worden
gewist. Wanneer het geheugen vol is, zullen de oudste waarden worden
overschreven.
Het BP 1750 model heeft tevens een gemiddelden functie om het gemiddelde van
de laatste drie metingen weer te geven.
Opgeslagen metingen en gemiddelden opvragen
•	 Om opgeslagen metingen en gemiddelden op te
vragen, zet u eerst het apparaat uit.
•	 Druk vervolgens op de geheugenknop («memo») (B).
BP 1750: Het gemiddelde van de laatste drie metingen zal
worden weergegeven. De onderste regel van het display
geeft aan «A-3», dit geeft aan dat de gemiddelde waarde
wordt getoond.
BP 1700: De laatste meting zal worden weergegeven.
De onderste regel van het display geeft
achtereenvolgens de datum, tijd en hartslag van de
betreffende meting aan.
•	 Het herhaaldelijk indrukken van de geheugenknop
zal één voor één de opgeslagen metingen tonen.
•	 Door het continue indrukken van de geheugenknop
kunt u door alle opgeslagen metingen lopen.
•	 Om de geheugenfunctie te verlaten, zet u het
apparaat uit door op de rode I/O knop te drukken.
memo
memo
memo
Tijd en datum instellen
•	 Druk op de tijd/datum knop (C). De onderste regel op het display geeft aan
«Time» en het cijfer op de uren-positie zal knipperen. Om de uren in te stellen,
drukt u herhaaldelijk op de «memo» knop.
•	 Druk nogmaals op de (C) knop: de minuten zullen nu gaan knipperen. Druk
herhaaldelijk op de «memo» knop om de minuten in te stellen.
•	 Druk nogmaals op de (C) knop om de datum in te stellen: de onderste regel op
het display geeft aan «Date» en het cijfer op de maand-positie zal knipperen.
Stel de maand in door herhaaldelijk op de «memo» knop te drukken.
•	 Druk nogmaals op de (C) knop: de cijfers voor de dagen zullen knipperen. Druk
weer herhaaldelijk op de «memo» knop om de juiste dag in te stellen.
•	 Om uit de tijd en datum functie te gaan, drukt u op de (C) knop.
•	 Anders zal het apparaat automatisch na 2 minuten uitschakelen en de op dat
moment gekozen instellingen activeren.
Bewaren en reinigen
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek.
Vlekken op het manchet (G) kunnen voorzichtig worden verwijderd met een
vochtige doek. Het manchet mag niet worden gewassen of chemisch worden
gereinigd. Bewaar het apparaat niet op een plaats waar het wordt blootgesteld
aan direct zonlicht of een hoge vochtigheid.
Calibratie
Dit product is gecalibreerd bij de productie. Als u het gebruikt volgens de
gebruiksinstructies is een periodieke hercalibratie niet nodig. Indien u ooit de
meetaccuratesse in twijfel trekt, neem dan contact op met een geautoriseerd
onderhoudscentrum (zie verpakkingsinhoud voor een onderhoudscentrum
bij u in de buurt).
Time
Pagina: 32
62 63
Wat te doen als …
Probleem Oorzaak Oplossing
Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
ERR Onjuist uitgevoerde
meting
Herhaal de meting zoals
beschreven onder «Opnemen
van de maat». Als het probleem
aanhoudt, neem dan contact op
met een geautoriseerd
onderhoudscentrum.
– – – Druk manchet boven
320 mmHg
Herhaal de meting
Tijdens het meten
(tijdens het
leeglopen van het
manchet), hoor ik
bij iedere hartslag
een «klikkend»
geluid.
Het apparaat werkt
dmv een speciale
leegloop procedure
(stapsgewijs).
Geen
Resultaten van
verschillende
metingen
verschillen
behoorlijk.
Bloeddruk is een
fluctuerende waarde.
Bij gezonde
volwassnen, zijn
afwijkingen van 10
tot 20 mmHg
mogelijk.
Geen
Probleem Oorzaak Oplossing
Resultaten van
verschillende
metingen
verschillen
behoorlijk
Het manchet zit niet
goed.
Zorg dat het apparaat als volgt
wordt bevestigd:
–	 aan de handpalmzijde van uw
pols
–	 ca. 2 cm onder uw handpalm.
Metingen zijn niet
allemaal op
hartniveau verricht.
Houdt de bloeddrukmeter bij
iedere meting ter hoogte van
het hart.
Praten, hoesten,
lachen, bewegen etc.
tijdens het meten
beïnvloeden de
meting.
Blijf tijdens het meten
ontspannen en stil zitten. Niet
bewegen of praten.
Specificaties
Model:	 BP 1750 / BP 1700
Werkingsprincipe:	 Oscillometrische methode
Display:	 LCD-Display
Meetbereik:	 0–320 mmHg (manchetdruk)
	 40–199 / min (hartslag)
Bloeddrukmeting:	 20 mmHg (minimale diastolische waarde)
	 300 mmHg (maximale systolische waarde)
Nauwkeurigheid:	 ±  3 mmHg (manchetdruk)
	 ±  5 % (polsslag)
Klinische nauwkeurigheid:	 Volgens AAMI-SP10 met een auscultatoire
standaard:
	 < 5 mmHg standaardafwijking van het gemiddelde
	 < 8 mmHg standaardafwijking
Oppompen:	 Automatisch
Leeglopen:	 Stapsgewijs
Stroomvoorziening:	 2 batterijen, type LR 03 (AAA)
Gebruikstemperatuur:	 +10  °C tot +40  °C
Opslag temperatuur:	 – 20  °C tot +60  °C
Vochtigheid:	 85  % of lager
Manchet:	 Geschikt voor polsomtrek van 13 tot 21 cm
Pagina: 33
64 65
Klinische validatie: 	 Volgens AAMI-SP10 met een auscultatoire
standaard.
	 (Opmerking: bij producten die zijn geijkt ten opzichte
van een auscultatoire standaard, kan validatie op
grond van intra-arteriële metingen tot afwijkende
resultaten leiden.)
Indien het apparaat niet wordt gebruikt bij de aangeraden temperatuur en vochtigheid,
dan kan de technische nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.
Type BF apparatuur	
	 Zie de gebruiksinstructies
Wijzigingen voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medische electrische apparaten» –
Part 1: Algemene veiligheidsvoorschriften
DIN EN 1060-1: 12/95
AMD 1 09/02 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 1: Algemene voorschriften
DIN EN 1060-3: 9/97 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 3: Toegevoegde richtlijnen voor electro-mechanische bloeddruk meetsystemen
0297

Dit produkt voldoet aan de bepalingen van EC richtlijn 93 /42 / EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig
ten aanzien van EMC. Voo een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten,
gelieve contact op te nemen met een geautoriseerd onderhoudscentrum bij u in de buurt
(Zie verpakkingsinhoud).
Draagbare en mobile RF communicatie apparatuur kan de werking van electrisch
medische apparatuur beinvloeden.

Gelieve dit product niet weg te gooien bij het normale huishoudelijke
afval aan het eind van de levensduur. U kunt het product weggooien bij
uw plaatselijke distributeur of een geschikt verzamelpunt in uw land.
Garantie
Zie de garantieverklaring in het boekje van de klantendienst van Kaz.
Utilização prevista do Braun VitalScan 3
Braun VitalScan 3 é um monitor de tensão arterial, que foi desenvolvido para
efectuar medições de pressão arterial no pulso. A precisão do aparelho foi
testada durante o processo de fabrico e foi comprovada em estudos clínicos
segundo as normas AAMI/ANSI-SP10.
O que deve saber sobre pressão arterial
A pressão arterial altera-se constantemente durante o dia. Sobe fortemente de
manhã cedo e desce durante o fim da manhã. Volta a subir à tarde e, por fim,
desce para um nível mais baixo à noite. Além do mais, podem ocorrer variações
por curtos períodos de tempo, razão pela qual as medições sucessivas podem
flutuar.
A pressão arterial medida em consultório médico indica apenas um valor momen-
tâneo. Medições sucessivas, realizadas em casa, reflectem melhor os valores
reais da pressão arterial de um indivíduo em condições normais.
Muitas pessoas, podem obter uma leitura da pressão arterial diferente, quando
medida em casa, porque tendem a estar mais descontraídas do que num
consultório médico.
A pressão arterial não é constante. Por isso, as medições regulares da pressão
arterial tomadas em casa, podem proporcionar ao seu médico informações
valiosas sobre os valores reais da sua pressão arterial.
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
Nota: Monitorização da pressão arterial num indivíduo saudável de 31 anos, realizada em
intervalos de 5 minutos
PT 	Português
	
Bedrijfstemperatuur
	
Opslagtemperatuur

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun BP1700 VitalScan.

Stel een vraag over de Braun BP1700 VitalScan

Heb je een vraag over de Braun BP1700 VitalScan en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun BP1700 VitalScan. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun BP1700 VitalScan zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.