Braun BNC 007 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun BNC 007. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Klok
  • Model/naam: BNC 007
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
BNC007
Alarm clock
Wecker
Réveil
Sveglia
Alarmklok
Vækkeur
English
User Instructions
Guarantee
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Français
Mode d’emploi
Garantie
Italiano
Istruzioni per l’uso
Garanzia
Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie
Dansk
Brugervejledninger
Garanti
6 7 8
Braun info line
Batterie
1. Non usare batterie ricaricabili.
2. Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come
raccomandato.
3. Le batterie devono essere inserite correttamente prestando
attenzione alla polarità.
4. Tenere le batterie lontano dai bambini.
5. Le batterie scariche vanno trattate secondo le normative
locali. Non devono pertanto essere gettate assieme ai
normali rifiuti domestici.
6. Evitare corto circuiti tra i contatti nel vano batterie e i
terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per
un lungo periodo di tempo.
Installazione delle batterie
- Usare 1 X AA (1.5V), inserendole con la corretta polarità nel
comparto posto sul retro della sveglia, come mostra il
disegno.
- Riposizionare il copri batteria.
Impostazione dell’ora
- Girare la manopola TIME SET posta sul retro della sveglia,
nella direzione delle lancette, fino al raggiungimento dell’ora
corretta.
- Per evitare danneggiamenti al movimento, girare solo nella
direzione delle lancette.
Impostazione dell’allarme
- Girare la manopola TIME SET posta sul retro della sveglia
nella direzione della lancetta, fino al raggiungimento dell’ora
in cui si desidera che scatti l’allarme. Per evitare
danneggiamenti al movimento, girare la manopola nella
stessa direzione delle lancette. A questo punto spingere in
alto il tasto ON/OFF dell’allarme e lo sporgersi di un tasto
colorato confermerà l’impostazione.
Allarme / Funzione snooze
- Spingere in basso il tasto ON/OFF dell’allarme.
- Quando scatta l’allarme, premere la parte superiore della
sveglia e la luce del pulsante SNOOZE/LIGHT posta nella
parte inferiore, sarà attivata. L’allarme smetterà di suonare e
scatterà nuovamente dopo 4 minuti.
Funzione di retroilluminazione
- In qualsiasi momento, premere la parte superiore della
sveglia; il pulsante SNOOZE / LIGHT posto in basso verrà
attivato ed il quadrante si illuminerà per circa 3 secondi.
Garanzia
2 anni di garanzia contro i difetti di materiale e di
fabbricazione (ad eccezione delle batterie). La garanzia è
valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita.
I vetri rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.
Informazioni:
Per problemi sul prodotto contattare il centro servizi locale sul
sito:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
oppure contattare il numero : +44 208 208 1833
ATTENZIONE! Questo prodotto è coperto
dalla direttiva Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Non deve essere
eliminato con i normali rifiuti domestici, ma
portato presso il vostro centro locale di
raccolta per il riciclaggio.
Questo prodotto è conforme ai Requisiti EMC
come da consiglio direttiva 2004/108/EC.
Braun è un marchio registrato di Braun GmbH, Kronberg, Germania utilizzato
su licenza da Zeon Ltd.
Italiano
Braun info line
Voorzorgsmaatregelen
1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen de aanbevolen of gelijksoortige batterijen.
3. Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit
aangebracht worden.
4. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
5. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke wettelijke
vereisten en niet bij het huishoudelijk afval.
6. Vermijd kortsluiting tussen de contacten in het
batterijcompartiment en de batterijcontacten.
7. Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer deze voor
langere tijd niet gebruikt word.
Batterij aanbrengen
- Breng één AA (1,5V) batterij met de juiste polariteit aan, zoals
aangegeven staat in de afbeelding.
- Breng het beschermkapje opnieuw aan.
Tijd instellen
- Draai de knop voor het instellen van de tijd aan de achterzijde
van de klok in de richting van de pijl tot de juiste tijd
aangegeven wordt. Draai de knop alleen in de richting van de
pijl om schade aan het uurwerk te voorkomen.
Alarm instellen
- Draai de knop voor het instellen van het alarm aan de
achterzijde van de klok in de richting van de pijl tot de juiste
alarmtijd aangegeven wordt. Draai de knop alleen in de
richting van de pijl om schade aan het uurwerk te
voorkomen. Duw nu de AAN/UIT schakelaar voor het alarm
omhoog tot de gekleurde rand zichtbaar is.
Alarm /Sluimerfunctie
- Duw de AAN/UIT alarmschakelaar naar beneden.
- Duw op de bovenzijde van de klok als het alarm afgaat, de
SLUIMER/LICHT knop aan de onderzijde van de klok zal nu
geactiveerd worden. Het alarm zal stilgezet worden en na 4
minuten opnieuw afgaan.
Verlichtingsfunctie
- Druk op de bovenzijde van de klok en de SLUIMER/LICHT
knop aan de onderzijde van de klok zal geactiveerd worden.
De wijzerplaat zal voor ongeveer 3 seconden verlicht worden.
Garantie
2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten
(uitgezonderd de batterij). De garantie is geldig in de
landen waar de alarmklok officieel wordt verkocht.
Een gebroken of gebarsten afdekglas valt niet onder de
garantie.
Braun Hulplijn
Indien u problemen ondervindt met dit product kunt u uw
plaatselijke servicecentrum vinden op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
of contact opnemen met: +44 208 208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt onder de
Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag
nooit bij het huishoudelijk afval weggegooid
worden maar dient naar een plaatselijk
recyclecentrum gebracht te worden.
Dit product voldoet aan de EMC-vereisten in
overeenstemming met de Richtlijn van de
Raad 2004/108/EC.
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg,
Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.
Nederlands
Braun info line
Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet,
må anvendes.
3. Batterier skal isættes med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batteriet i henhold til lokale lovkrav. De må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og
batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i
længere tid.
Batteriinstallation
- Installer 1 X AA (1,5) batteri og overhold korrekt polaritet, som
vist på diagrammet.
- Sæt batteriholderdækslet på igen.
Tidsindstilling
- Drej TIDSINDSTILLINGS-knappen bag på uret i urets retning,
til den korrekte tid vises. Drej kun i pilens retning, så
beskadigelse af værket undgås.
Vække-indstilling
- Drej VÆKNINGSINDSTILLINGS-knappen bag på uret i pilens
retning, til den ønskede vækketid vises. Drej kun i pilens
retning, så beskadigelse af værket undgås. Tryk derefter
vækkeurets ON/OFF kontakt opad for at tænde for
vækningen med en farvestribe, der vises.
Vækning/snooze funktion
- Tryk vækkekontakten ON/OFF ned.
- Når alarmen lyder, tryk oven på uret, SNOOZE/LYS-knappen
forneden på uret vil aktiveres. Alarmen vil stoppe og lyde igen
4 minutter senere.
Baggrundsbelysning
- Du kan altid trykke oven på uret, og så vil SNOOZE/LYS
knappen forneden aktiveres. Urskiven vil lyse i omkring 3
sekunder.
Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen
batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret
sælges officielt.
Itugåede eller revnede glas er ikke dækket af garantien.
Braun Helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit
lokale servicecenter på:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller kontakt +44 208 208 1833
ADVARSEL! Dette produkt er dækket af
Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr
(WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald men
bringes til din lokale genbrugsstation.
Dette produkt er i overensstemmelse
EMC-kravene i Rådets direktiv 2004/108/EC.
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland,
under licens til Zeon Ltd.
Dansk

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun BNC 007.

Stel een vraag over de Braun BNC 007

Heb je een vraag over de Braun BNC 007 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun BNC 007. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun BNC 007 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.