Braun BN0115 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun BN0115. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Horloge
  • Model/naam: BN0115
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Reinicio del cronoógrafo
(incl. después de reemplazar
battería)
Este procedimiento se debe realizar
cuando el segundero del cronógrafo
no regresa a la posición del cero,
después de haber reiniciado el
cronógrafo, e incluso después de
haber reemplazado la batería.
1. Hale de de la corona para
colocarla en la segunda posición
2. Oprime el botón "A" para ajustar
el segundero del cronógrafo a la
posición del cero. Una presión
continua del botón "A" permite
avanzar rápidamente la manecilla
del cronógrafo.
3. Una vez puesta la manecilla en
cero, regrese la corona a su
posición normal.
* No empuje la corona a la posición
normal mientras el segundero del
cronógrafo regresa a la posición del
cero. La manecilla se para cuando la
corona está regresada a la posición
normal, y esta posición será
considerada como posición de cero.
Ajuste de la longitud de la correa
del reloj:
1. Separe la hebilla de la correa del
reloj.
2. Compruebe con cuidado la
longitud que debe tener la correa.
3. Utilizando unas tijeras, corte la
correa del reloj siguiendo la línea de
guía adecuada.
ASEGÚRESE DE NO CORTAR LA
CORREA DEMASIADO CORTA.
4. Vuelva a colocar la hebilla en la
correa.
Se recomienda que sea un adulto
quien lleve a cabo el ajuste de la
longitud de la correa del reloj.
Para más información de cómo
ajustar la correa del reloj, visite el sitio
www.braun-watches.com
Garantía
2 años de garantía contra defectos
del material o de fabricación
(excepto la batería). La garantía es
válida en aquellos países en los que
el reloj se venda oficialmente.
Esta garantía no incluye
pulseras/correas y lentes. Esta
garantía no cubre aquellos daños
causados por un uso incorrecto o
por el descuido.
¡ADVERTENCIA! No
deseche las baterías
agotadas con la basura
doméstica. Llévelas a un
lugar especial para su
recogida.
Braun es una marca comercial
registrada de Braun GmbH,
Kronberg, Alemania, utilizada bajo
licencia por Zeon Ltd
Línea de asistencia Braun
Si tuviese algún problema con su
producto, localice su centro de
servicio local en:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
o póngase en contacto +44 208
208 1833
Garantie
2 jaar garantie op materiaal- en
productiefouten (met uitzondering
van de batterij). Deze garantie is
geldig in die landen waar het
horloge officieel wordt verkocht.
De horlogeband/-riem en venster
vallen niet onder deze garantie.
Deze garantie geldt niet voor schade
toegebracht door misbruik of
verwaarlozing.
WAARSCHUWING! Gooi
dit product of lege
batterijen niet weg met het
gewone huishoudelijke
afval. Breng ze weg naar
het plaatselijke
verzamelcentrum.
Braun is een geregistreerd
handelsmerk van Braun GmbH,
Kronberg, Duitsland onder licentie
gebruikt door Zeon Ltd.
Braun hulplijn
Mocht u een probleem ondervinden
met uw product zoek dan naar uw
plaatselijke servicecentrum op:
+44 208 208 1833
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
Opnieuw instellen van
chronograaf (o.a. na batterijver-
vanging)
Deze procedure zou uitgevoerd
dienen te worden wanneer de
secondewijzer van de chronograaf
niet naar de nulstand terugkeert
nadat de chronograaf opnieuw werd
ingesteld alsook nadat de batterij
werd vervangen..
1. Trek de kroon uit tot de 2de
positie.
2. Druk op de knop "A" om de
secondewijzer van de chronograaf in
de nulstand te zetten. De
chronograafwijzer kan snel worden
bewogen door continu op de knop
"A" te drukken.
3. Duw, nadat de wijzer op nul werd
gebracht, de kroon opnieuw in de
normale positie.
* Duw de kroon niet in de normale
positie terwijl de secondewijzer van
de chronograaf terugkeert naar de
nulstand. Hij stopt op het ogenblik
dat de kroon in de normale positie
terugkeert en zijn stand wordt
herkend als nulstand.
Het horlogebandje op maat
maken
1. Maak het horlogebandje los van de
gesp.
2. Controleer zorgvuldig wat de
gewenste lengte is.
3. Knip het horlogebandje langs de
juiste groeve met een schaar af.
ZORG ERVOOR DAT U NIET TE
VEEL AFKNIPT
4. Maak de gesp weer aan het
horlogebandje vast.
Wij bevelen aan dat het
horlogebandje door een volwassene
op maat gemaakt wordt.
Meer informatie over hoe het
horlogebandje op maat gemaakt kan
worden kunt u vinden op
www.braun-watches.com
CALIBER NR. FS00/FS01
FS00 is voor schuine drukknop
FS01 is voor parallelle drukknop
Knop B
Knop A
1ste positie
2de positie
Wijzer 24 uur
Minuutwijzer
Kalender
Minuutwijzer van
chronograaf
Secondewijzer van
chronograaf
Normale kroonpositie
Uurwijzer
Kleine secondewijzer
METING
TIJD OPNIEUW
INSTELLEN
STOPPEN VAN
DE METING
De tijd instellen
1. Trek de kroon uit tot de 2de
positie.
2. Draai de kroon om de uur- en
minuutwijzers in te stellen.
3. Wanneer de kroon teruggeduwd
wordt in de normale positie, begint
de kleine secondewijzer te lopen.
De datum instellen
1. Trek de kroon uit tot de 1ste
positie.
2. Draai de kroon in wijzerzin om de
datum in te stellen.
*Indien de datum wordt ingesteld
tussen ongeveer 21:00 en 1:00, dan
is het mogelijk dat de datum de
volgende dag niet verandert..
3. Duw de kroon, nadat de datum is
ingesteld, opnieuw in de normale
positie.
De chronograaf gebruiken
Deze chronograaf is in staat om tijd
in 1/1 seconde verenigd tot een
maximum van 59 minuten 59
seconden te meten en te tonen. De
secondewijzer van de chronograaf
gaat continu door voor 59 minuten
59 seconden na het starten.
Meten van tijd met de chronograaf
1. De chronograaf kan gestart en
gestopt worden elke keer dat op de
knop "A" wordt gedrukt.
2. Door op de knop "B" te drukken
wordt de chronograaf opnieuw
ingesteld en keren de secondewijzer
en minuutwijzer van de chronograaf
terug naar de nulstand.
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Reklamationsret/ garanti
Der er 2 års reklamationsret på fejl
og mangler fra købsdato. Garantien
dækker dog ikke skader eller dårlig
funktion, som er opstået pga. at
brugeren ikke har overholdt
anvisningerne i denne brugsanvis-
ning eller hårdhændet har håndteret
eller foretaget ændringer på uret.
Ring evt. servicecentret før
produktet indleveres til det sted, det
er købt. Medbring købskvittering, da
denne er gyldig som garantibevis.
Garantien gælder ikke urrem/lænke
eller glas.
AFFALD! Vi skal gøre
opmærksom på, at dette
produkt ikke må smides ud
sammen med almindeligt
køkkenaffald. Det skal
indleveres på genbrugssta-
tion iht. EU-direktiv WEEE.
Kontakt evt. Deres
forhandler for at høre,
hvorledes de skal forholde
Dem.
Braun is een geregistreerd
handelsmerk van Braun GmbH,
Kronberg, Duitsland, dat onder
licentie gebruikt wordt door Zeon
Ltd
Braun servicecenter
Skulle der opstå problem med
produktet, så kontroller, hvor det
lokale servicecenter ligger:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller ring til +44 208 208 1833
Nulstilling af kronografen
(efter batteriskift)
Denne fremgangsmåde tages i
anvendelse, hvis ikke krono.
sekundviseren går tilbage til
0-position, når kronografen er blevet
nulstillet samt efter batteriskift.
1. Træk kronen ud til 2. position.
2. Tyk på knap A for at få krono.
sekundviseren til at stille sig på
0-positionen. Det går hurtigere, hvis
knap A holdes inde.
3. Når krono. sekundviseren står på
0-positionen, så skub kronen tilbage
til normal position.
* Vær opmærksom på IKKE at
skubbe kronen tilbage til normal
positionen men krono.
sekundviseren er igang og på vej til
0-positionen men vent til krono.
sekundviseren er på plads.
Justering af længden af
urremmen
1. Fjern urremmen fra spændet
2. Tjek omhyggeligt den nødvendige
længde
3. Brug en saks til at klikke langs den
passende rille
PAS PÅ IKKE AT KLIPPE DEN
FOR KORT
4. Sæt urremmen på spændet igen
Det anbefales, at justeringen af
urremmen udføres af en vokse
Du kan finde flere oplysninger om,
hvordan du justerer remmen, på
www.braun-watches.com
Indstilling af klokkeslæt
1. Træk kronen ud til 2. position.
2. Drej på kronen for at indstille
time- og minutviserne.
3. Når kronen er skubbet tilbage til
normal position, begynder den lille
sekundviser at gå.
Indstilling af dato
1. Træk kronen ud til 1. position.
2. Drej kronne i urets retning for at
indstille datoen. OBS: Hvis datoen
indstillet på et tidspunkt mellem kl.
21.00 og 01.00, kan man opleve, at
datoen ikke skifter den følgende
dag.
3. Når datoen er indstillet, så skub
kronen tilbage på plads - normal
positionen.
Brug af kronograffunktion
Dette urs kronograffunktion kan måle i
1/1-sekund i op til 59 min. og 59 sek.,
hvorefter den automatisk stopper.
Meten van tijd met de chronograaf
1. Kronografen startes og stoppes
ved tryk på knap A.
2.Tryk på knap B nulstiller
kronografen, og krono. sekund- og
minutviser går tilbage til 0-position.
KALIBER NR. FS00/FS01
FS00 med trykknap på skrå
FS01 med trykknap parallel
Knap B
Knap A
1. position
2. postion
24-timersviser
Minutviser
Kalender
Krono.
minutviser
Krono.
sekundviser
Normal position for
kronen
Timeviser
Lille sekundviser
Tidsmåling
Nulstilling Stop
Dansk
Brugsanvisning
材料和工艺缺陷(不包括电池)保
修2年。在手表官方销售所在国家
,保修一律有效。
本保修不包括表链/表带和镜面。
本保修不涵盖使用不当或疏忽造成
的损害。
保修
警告!
请勿将废电池作为生活垃
圾处理。请送往当地专门
回收站。
Braun 是德国克龙贝格 Braun GmbH
的注册商标,由 Zeon Ltd 许可使用
如对您的产品有任何问题,请咨询
您当地的服务中心:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
或联系+44 208 208 1833
Braun 服务电话热线
计时器复位
(包括更换电池后)
本操作应在计时器复位后计时秒针未
返回零位时(包括更换电池后)执行
。
1. 将表把拉出至第二格。
2. 按一下按钮“A",将计时秒针设
为零位。连按按钮“A",计时指针
可快速前进。
3. 指针返回零位后,将表把按回常
位。
*计时秒针走动和正在返回零位时,
请勿将表把按回常位。表把返回常位
时,计时秒针会停止走动,而该位置
会被视为零位。
调整表带长度
1.将表带与带扣分离。
2.仔细检查所需的长度。
3.使用剪刀沿正确的凹槽修剪表带
。
注意不要剪得太短
4.重新连接表带与带扣。
调节表带的操作建议由成年人完成。
欲了解如何调节表带的详细信息,请参
阅
www.braun-watches.com
设定时间
1. 将表把拉出至第二格。
2. 旋转表把,设定时针和分针。
3. 将表把按回常位,小秒针开始走动。
设定日期
1. 将表把拉出至第一格。
2. 顺时针旋转表把,以设定日期。
*如果日期设定于晚上9:00至凌晨1:00之
间,第二天日期可能不会改变。
3. 日期设定完成后,将表把按回常位。
使用计时器
计时器可以1/1秒为单位,最多测量和显
示59分59秒。
开始后,计时秒针不间断走动至59分59
秒。
使用计时器测量时间
1. 每次按一下按钮“A",计时器即可
开始和停止。
2. 按一下按钮“B",将计时器复位,
计时秒针和计时分针返回零位。
机芯编号 FS00/FS01
FS00为倾斜按钮
FS01为平行按钮
按钮B
按钮A
第一格
第二格
24小时针
分针
日历
计时分针
计时秒針
表把(正常位置)
时针
小秒针
时间测量
复位 停止
简体中文
说明手册
Reklamationsret
Garantien
BN0115G
Bedienungsanleitung
Garantie
Manuel d’utilisation
Garantie
Manuale d’uso
Garanzia
Manual de
instrucciónes
Garantía
用户说明
保证
Gebruiksaanwijzing
Garantie
User instructions
Guarantee

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun BN0115.

Stel een vraag over de Braun BN0115

Heb je een vraag over de Braun BN0115 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun BN0115. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun BN0115 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.