Braun AromaSelect KF 178 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 178. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: AromaSelect KF 178
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 21
22
Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. We hopen dat u
veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun
apparaat.
Let op
Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwizing,
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
Houd de koffiezetter buiten het bereik van kinderen!
Voordat u de lichtnetstekker in het stopcontact
steekt, dient u te controleren of de lichtnetspanning
overeenstemt met die welke op de onderkant van het
apparaat staat aangegeven.
Elektrische apparaten van Braun voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan het apparaat
of vervanging van het snoer mogen alleen worden
uitgevoerd door deskundig service-personeel.
Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan aanzien-
lijk gevaar opleveren voor de gebruiker.
Belangrijk
Het apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
hou delijk gebruik bestemde hoeveelheden. Gebruik
altiid koud water om koffie te zetten. Warm water of
andere vloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor de
koffiezetter.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
of als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, dient u
het waterreservoir 3 geheel met koud water te vullen
(zonder koffie en filter). Vervolgens schakelt u het
apparaat in en laat u het water volledig doorlopen.
Nadat het water volledig is doorgelopen, schakelt u
het apparaat uit en laat u het gedurende ongeveer
5 minuten afkoelen. Als u dit niet doet, kan er stoom
vorming optreden wanneer u het waterreservoir vult
met koud water, hetgeen brandwonden kan veroor-
zaken.
Maximum aantal koppen
8 koppen (125 ml elk)
12 koppen ( 83 ml elk)
Beschrijving
1 Snoeropbergruimte
2 Waterniveau-indicator
3 Waterreservoir
C Maximum vulniveau van het waterreservoir
4 Ruimte opvulstuk
D Waterfilter (niet bij model KF 178)
d Keuzeknop voor het vervangen van de waterfilter
5 AromaSelect-schakelaar
6 Deksel van het waterreservoir
7 Zwenkarm voor filterhouder
8 Filterhouder
9 Warmhoudplaat voor de warmhoudkan
0 Aan-/uitknop (met rood controlelampje)
q Warmhoudkan
w Deksel voor de warmhoudkan
Warmhoudkan
De glazen binnenkan in de warmhoudkan heeft een
dubbele, vacuüm glazen wand. Het kan zijn dat
strepen in het glas op fouten of scheurtjes lijken,
maar dit heeft geen enkele invloed op de werking van
de glazen binnenkan. Het materiaal is echter
breekbaar. Controleer de kan altijd op eventuele
schade wanneer u de kan heeft laten vallen of ergens
tegenaan heeft gestoten. Mocht de glazen binnenkan
op één of andere manier beschadigd raken, dan kunt
u het laten repareren bij een service-centrum voor
Braun produkten. Nieuwe kannen zijn verkrijgbaar bij
uw leverancier of bij een Braun service-centrum.
Vermijd plotselinge, extreme verschillen in warmte.
Doe nooit ijsblokjes in de warmhoudkan. Dompel de
warmhoudkan niet onder in water en doe hem niet in
de afwasmachine. Zet de warmhoudkan nooit op een
warme plaat of andere hete ondergronden, aangezien
dit het plastic gedeelte van de kan zal beschadigen.
Zowel de onderkant van de warmhoudkan als de
warmhoudplaat van de koffiezetter worden warm
tijdens het koffiezetten.
Gebruik de warmhoudkan niet in de magnetron.
Om ervoor te zorgen dat de warmhoudfunctie van de
kan het best tot zijn recht komt, is het belangrijk dat
u de kan voorverwarmt. U kunt dit doen door de kan
te spoelen met warm water.
Orn het deksel van de warmhoudkan te openen,
draait u de greep met de richting van de klok mee,
totdat de pijl op het deksel correspondeert met de
pijl op de kan (f). U kunt het deksel dan afnemen. Orn
het deksel weer dicht te draaien, plaatst u het weer
op de juiste positie (f) en vervolgens draait u het
deksel tegen de richting van de klok in, totdat de pijl
correspondeert met de puntmarkering (g). Gedurende
het zetten loopt de koffie door een speciale door-
loopopening in het gesloten deksel. Wanneer u koffie
wilt gaan schenken draait u het deksei tegen de rich-
ting van de klok in, totdat de piji correspondeert met
de markering met het kopje (h). Orn het deksel weer
te sluiten na het inschenken van de koffie, draait u
het deksel terug naar de puntmarkering. Houd de kan
altijd rechtop.
Waterreservoir vullen
Belangrijk: Wanneer het waterreservoir wordt gevuld
en wanneer er koffie wordt gezet, dient of het ruimte
opvulstuk 4 of het waterfilter D altijd in het waterre-
servoir 3 aanwezig te zijn. De waterniveau-indicator
2 werkt anders niet goed waardoor de kan kan
overstromen.
Om het reservoir met water te vullen, opent u het
deksel 6 en giet u er koud water in (niet verder de
maximum markering). De hoeveelheid water wordt
aangegeven door de waterniveau-indicator 2.
Vullen met koffiemaalsel
Draai de filterhouder 8 naar buiten (a) en doe er
een filterzakje in. Vul het filterzakje met (niet te fijn
gemal en) koffie en draai de filterhouder weer naar
binnen totdat deze weer goed sluit (a). Pas de
hoeveelheid koffie aan afhankelijk van de gewenste
sterkte.
Nederlands
H
keuze
Door
ke
koffie
m
m
koffie
richtin
robuu
knop
de sta
ko
m
Als he
kunt u
keuze
Stand
Ar
M
Robuu
Aan/u
Aan =
U
H
appar
w
K
Zet de
geslot
filter h
op de
zettijd
nadru
pelen
houdk
Schak
D
zakje
«Scho
gevuld
gehou
is gev
heid g
Daaro
hoeve
voor h
zet (to
verkrij
w
heid w
door d
schak
leeg d
de filt
besch
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 22
Pagina: 22
23
an
s
n
nt
j
e
n
n
en
e
n
rn
l
e
e
-
t
an
e
Het kiezen van de smaak – de AromaSelect
keuzeknop
Door voor het koffiezetten eerst de AromaSelect
keuzeknop 5 in te stellen, kunt u de smaak van de
koffie aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur – mild
met weinig bittere nasmaak of robuuster – maar, altijd
met dezelfde volle smaak. Als u een wat mil dere
koffie wilt, draait u de AromaSelect keuzeknop in de
richting van het symbool (b). Wilt u een meer
robuuste smaak, dan draait u de AromaSelect keuze-
knop in de richting van het symbool. Ongeacht
de stand van de AromaSelect keuzeknop heeft de
koffie altijd dezelfde volle koffiesmaak alleen met een
mildere of meer bittere nasmaak.
Als het deksel van het waterreservoir 6 is gesloten,
kunt u altijd zien op welke stand de AromaSelect
keuzeknop staat (c).
Standen
AromaSelect schakelaar 5
Milde smaak =
Robuuste smaak =
Aan/uit knop 0
Aan = } (het rode controleIampje is aan)
Uit = ~
Het rode controlelampje gaat aan wanneer u het
apparaat inschakelt en gaat weer uit als het apparaat
wordt uitgeschakeld.
Koffie zetten
Zet de voorverwarmde warmhoudkan met het deksel
gesloten (g) op de warmhoudplaat 9. Nadat u het
filter heeft gevuld met koffie, draait u de filterhouder
op de juiste plaats en schakelt u het apparaat in. De
zettijd is ongeveer 50 seconden per kopje (inclusief
nadruppelen). De «druppelstop» voorkomt nadrup-
pelen bij het tussentijds verwijderen van de warm
houdkan.
Schakel de koffiezetter uit na het koffiezetten.
Draai de filterhouder 8 naar buiten om het filter-
zakje met koffiedik te kunnen verwijderen (d) (zie
«Schoonmaken»). Als de warmhoudkan geheel is
gevuld, wordt de koffie meerdere uren warm
gehouden. Als de warmhoudkan slechts gedeeltelijk
is gevuld, wordt de koffie afhankelijk van de hoeveel-
heid gezette koffie minder lang warmgehouden.
Daarom is het absoluut noodzakelijk, zeker bij kleine
hoeveelheden, dat u de warmhoudkan voorverwarmt
voor het koffiezetten. Als u kleine hoeveelheden koffie
zet (tot 4 kopjes) en u wilt toch zeer hete koffie
verkrijgen, dient u één extra kopje water in het
waterreservoir te doen. Laat deze extra hoeveel-
heid water nadat u het apparaat heeft ingeschakeld
door de lege filter in de warmhoudkan lopen en
schakel het apparaat vervolgens uit. Wacht even en
leeg dan de kan. Daarna kunt u het koffiemaalsel in
de filter doon en gewoon koffie zetten als boven
beschreven.
Ruimte opvulstuk
Het ruimte opvulstuk 4 in het waterreservoir 3 vult
de ruimte op die bedoeld is voor het waterfilter D
Indien geen waterfilter wordt gebruikt dient, om
overstromen te vermijden, het opvulstuk altijd in het
waterreservoir aanwezig te zijn als het waterreservoir
met water wordt gevuld en tijdens het zetten van
koffie. Bewaar het ruimte opvulstuk, aangezien het in
het waterreservoir moet worden geplaatst als u uw
koffiezetapparaat gaat ontkalken.
Waterfilter (niet bij model KF 178)
Het waterfilter D is alleen geschikt voor drinkwater.
Het filter verwijdert kalk, chloor en slechte smaken en
geuren aan water, zodat u een lekkerder koffie krijgt.
Mits het waterfilter op de juiste manier is geplaatst,
verschaft het u niet alleen een lekkerder koffie, maar
kan het ook de levensduur van uw koffiezetapparaat
verlengen doordat kalkvorming wordt voorkomen.
Het plaatsen van het waterfilter
Haal het waterfilter D uit zijn verpakking.
Verwijder het ruimte opvulstuk 4 uit het waterreser-
voir en vervang het door het waterfilter D. Let erop
dat u het ruimte opvulstuk bewaart, aangezien u het
weer nodig hebt als u het waterfilter in de toekomst
niet meer gebruikt of als u de koffiezetter wilt gaan
ontkalken.
Nadat u een nieuw waterfilter in het waterreservoir
heeft geplaatst, laat dan altijd eerst een maximale
hoeveelheid koud water door de koffiezetter lopen.
Om ervan verzekerd te zijn dat de filterfunctie van
een waterfilter juist is, dient u hem te vervangen na
2 maanden bij geregeld gebruik van de koffiezetter.
Om uzelf eraan te herinneren het waterfilter tijdig te
vervangen, kunt u de keuzeknop d bovenop het
deksel van het waterreservoir zetten op de maand
dat het waterfilter dient te worden vervangen.
Keuzeknop voor het vervangen van de waterfilter
Nadat u het nieuwe waterfilter heeft geplaatst, draait
u de keuzeknop d aan de keerzijde van het deksel
van het waterreservoir 2 maanden verder.
Schoonnnaken
Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het
stopcontact trekken. Het apparaat mag niet worden
gereinigd onder stromend water en mag niet worden
ondergedompeld in water. Draai de filterhouder naar
buiten en trek hem schuin omhoog van de zwenkarm
(d). Orn het terug te plaatsen, zet u de gebogen rand
van de filterhouder over de rand van de zwenkarm 7.
Let erop dat de ribbel onder de rand van de filterhou-
der op de juiste plaats in de gleuf van de zwenkarm
valt, zodat de filterhouder goed sluit (d). De zwenk-
arm kan verwijderd worden voor schoonmaken. Draai
het naar buiten, duw het omhoog en trek het
vervolgens schuin naar beneden uit de koffiezetter
(e). Voor bevestiging eerst aan de bovenzijdeinhaken.
Dompel de warmhoudkan nooit onder water en doe
hem nooit in de afwasmachine. Spoel de kan na
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 23
Pagina: 23
24
gebruik af met warm water. De glazen kan dient
voorzichtig te worden behandeld. Gebruik geen harde
voorwerpen of schuurmiddelen om hem schoon te
maken. Doe uw hand nooit in de glazen kan.
KoffievIekken die op de glazen kan ontstaan nadat de
warmhoudkan een tijd lang is gebruikt, kunnen een-
voudig worden verwijderd met keukenzout. Doe een
handje vol zout in de warmhoudkan en doe er wat
koud water bij. Roer de zoutoplossing voorzichtig om,
totdat het zout de bruine vlekken heeft verwijderd.
U kunt ook af en toe een tandreinigingstablet
gebruiken: Vul de glazen kan met warm wateren voeg
een tandreinigingstablet toe. Laat het gedurende vijf
minuten staan, roer het daarna voorzichtig om. Ver-
volgens giet u de vloeistof uit de kan en reinigt u hem
grondig met warm water. Maak de buitenkant van de
kan schoon met een vochtige doek.
Ontkalken
Indien uw leidingwater hard is en u gebruikt uw
koffiezetapparaat zonder waterfilter, dient u het
koffiezetapparaat regelmatig te ontkalken. Indien u
het waterfilter gebruikt en hem regelmatig vervangt,
hoeft u het koffiezetapparaat normaal gesproken niet
te ontkalken. Echter, indien uw koffiezetapparaat over
het koffiezetten veel langer doet dan normaal, dan
dient u het apparaat te ontkalken.
BeIangrijk: Verwissel het waterfilter voor het ruimte
opvulstuk bij elke ontkalkingsprocedure. Als u het
koffiezetapparaat ontkalkt, zet u de AromaSelect
schakelaar 5 op het symbool.
Gebruik voor ontkalken van uw koffiezetapparaat een
ontkalkingsmiddel dat geen aluminium aantast of
gebruik huishoudazijn (voor voedselbereiding),
verkrijgbaar in de supermarkt.
1. VoIg de instructies van de fabrikant van het ont-
kalkingsmiddel op.
2. Herhaal deze procedure met een nieuwe azijn
oplossing tot de doorlooptijd weer normaal is
(ca. 50 - 60 seconden per kopje).
3. Laat vervolgens de maximale hoeveelheid koud
water tenminste twee keer doorlopen om het
apparaat te ontdoen van alie kalkresten.
AIs u een azijnoplossing gebruikt, ga dan als volgt
te werk:
1. Vul het waterreservoir 3 tot aan de markering
voor 3 koppen met koud water.
2. Voeg de azijnoplossing toe tot aan de markering
voor 6 koppen.
3. Zet de warmhoudkan met het deksei gesloten
op de warmhoudplaat 9, sluit de filterhouder 8
(zonder filterzakje) en schakel de koffiezetter in.
4. Laat de ontkalkingsoplossing doorlopen.
5. Herhaal deze procedure met een nieuwe azijn
oplossing tot de doorlooptijd weer normaal is
(ca. 50 - 60 seconden per kopje).
6. Laat de maximale hoeveelheid koud water ten
minste twee keer doorlopen om het apparaat
schoon te maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan
de EEG laagspannings richtlijn 73/23.
Wij raden u aan het apparaat aan het einde
van zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone
huisafval te deponeren, maar op de daarvoor
bestemde adressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking
of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De
garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet
originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Alle vo
højest
design
Br
Bemæ
Laes
igenn
U
Kontro
net st
kaffem
Br
sikker
af led
perso
forårs
Vigtig
Dette
husho
kaffe.
Deres
Før D
den ik
De fyl
uden
vande
kande
afkøle
kan d
hvilke
M
8
12 ko
Beskr
1
2
3
C
4
D
d
5
6
7
8
9
0
q
w
Termo
Indsat
det, v
set, so
delse
at ma
om ka
D
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 24

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun AromaSelect KF 178.

Stel een vraag over de Braun AromaSelect KF 178

Heb je een vraag over de Braun AromaSelect KF 178 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 178. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun AromaSelect KF 178 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.