Braun 390cc handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 390cc. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 390cc
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 28
30
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om aan de
hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en
design te voldoen. Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een
speciaal snoer met geïntegreerde zwak-
stroomadapter. Het uit elkaar halen of het
vervangen van onderdelen van de adapter
kan leiden tot een electrische schok.
Beschrijving
1 Beschermkapje
2 Scheerblad
3 Messenblok
4 Ontgrendelingsknop
5 Aan/uit schakelaar («start/stop»)
6 Tondeuse
7 Oplaad indicatielampje (groen)
8 Reinigingslampje (geel)
9 Indicatielampje voor vervangen
scheeronderdelen
10 Reset knop
11 Speciaal snoer set
Opladen
De beste omgevingstemperatuur tijdens het
opladen van het scheerapparaat ligt tussen
15 °C en 35 °C.
• Eerste oplading: Sluit het scheerapparaat
via de zwakstroomadapter aan op het licht-
net. Zorg ervoor dat het scheerapparaat uit
staat. Laadt het scheerapparaat tenminste
4 uur achter elkaar op.
• Het groene oplaadindicatie lampje knippert
wanneer het scheerapparaat wordt op-
geladen. Wanneer de oplaadbare accu
volledig is opgeladen, zal het groene lampje
continue blijven branden.
• Wanneer het scheerapparaat volledig is
opgeladen, kunt u tot 50 minuten snoerloos
scheren, afhankelijk van uw type baard-
groei.
• Wanneer het apparaat volledig opgeladen
is, kunt u zonder snoer scheren. Bij normaal
gebruik zal het scheerapparaat automatisch
na iedere reiniging worden opgeladen in
de »Clean&Renew™» (zie aparte gebruiks-
aanwijzing)
• De Maximale capaciteit van de accu zal pas
worden bereikt na enkele oplaad/ontlaad
sessies.
• Oplaad-tijd in de Clean&Renew™: 8 uur
• Oplaad-tijd via netsnoer: 1 uur
• Wanneer het scheerapparaat volledig
ontladen is, kunt u zich scheren door het
apparaat met het snoer met de zwak-
stroomadapter aan te sluiten op het lichtnet.
Scheren
Zet het scheerapparaat aan («start»):
Het zwevende scheerblad past zich auto-
matisch aan aan de vormen van uw gezicht.
Tondeuse:
De tondeuse is geschikt voor het nauwkeurig
bijwerken van snor en bakkebaarden.
Uw scheeraparaat in
topconditie houden
Reinigings-indicator
Uw scheerapparaat dient iedere dag te wor-
den schoongemaakt in de Clean&Renew™,
en zeker wanneer het gele reinigingslampje (8)
na het scheren continue brandt. Indien u het
scheerapparaat dan niet schoonmaakt, zal het
lampje na enige tijd doven. De electronica van
het scheerapparaat gaan er dan van uit dat het
Tips voor een perfect scheerresultaat
• Wij raden u aan zich te scheren vóór het
wassen van het gezicht, daar de huid na
het wassen licht opgezwollen kan zijn.
• Houdt het scheerapparaat altijd loodrecht
(90°) op de huid. De huid licht spannen en
tegen de richting van de baardgroei in
scheren.
• Vervang het scheerblad en messenblok
elke 11/2 jaar, of eerder wanneer de
onderdelen zijn versleten, om een opti-
maal scheerresultaat te behouden.
5735321_Flex800_MN Seite 30 Dienstag, 6. Februar 2007 3:00 15
Pagina: 29
31
apparaat is schoongemaakt en zullen een
nieuwe berekening maken voor wanneer het
scheerapparaat weer schoongemaakt dient
te worden. Gedurende het reinigingsproces
in de Clean&Renew™ zal het gele lampje
knipperen en na ongeveer 4 uur doven
wanneer het reinigingsproces is afgerond.
Automatisch reinigen
Wanneer het scheerapparaat geplaatst wordt
in de Clean&Renew™, wordt deze automa-
tisch gereiningd (zie aparate instructies).
Handmatig schoonmaken wordt alleen aange-
raden wanneer reinigen in de Clean&Renew™
niet mogelijk is, bijv. tijdens reizen.
Handmatig reinigen
Dit apparaat kan worden afgespoeld
onder stromend water.
Waarschuwing: Haal het snoer uit het
apparaat voordat u het apparaat met water
reinigt.
Regelmatig schoonmaken verbetert de pre-
staties van het scheerapparaat. Het scheer-
hoofd na iedere scheerbeurt afspoelen onder
stromend water is een eenvoudige en snelle
manier om uw scheerapparaat schoon te
houden:
• Zet het scheerapparaat aan (snoerloos)
en spoel het scheerhoofd schoon onder
heet stromend water. U kunt tevens een
natuurlijke zeep gebruiken, mits hier geen
schurende deeltjes in zitten. Spoel het
schuim goed af en laat het scheerapparaat
gedurende een aantal seconden aan staan.
• Schakel het apparaat vervolgens uit en
verwijder het scheerblad en messenblok.
Laat deze onderdelen los van het scheer-
apparaat goed drogen.
U kunt uw scheerapparaat tevens schoon-
maken met het bijgeleverde borsteltje:
• Schakel het scheerapparaat uit. Verwijder
het scheerblad.
• Gebruik het borsteltje om het messenblok
en de binnenkant van het scheerhoofd
schoon te maken. Gebruik het borsteltje
nooit voor het scheerblad; dit kan het
scheerblad beschadigen.
Vervangen van onderdelen/Reset
Om de prestaties van uw scheerapparaat
op 100% te houden, dient u uw scheerblad
en messenblok te vervangen wanneer het
vervangingslampje (9) gaat branden (na
ongeveer 18 maanden), of eerder wanneer
deze versleten zijn. Vervang beide onderdelen
tegelijkertijd voor een gladder scheerresultaat
met minder huidirritatie.
(Scheerblad (2) en messenblok (3): 31S)
Het vervangings indicatielampje zal u gedu-
rende de volgende 7 scheerbeurten herinne-
ren de scheeronderdelen te vervangen.
Hierna zal het scheerapparaat automatisch
het display resetten.
Nadat u de onderdelen heeft vervangen
(scheerblad en messenblok), gebruikt u een
balpen om de reset knop (10) gedurende
tenminste 3 seconden in te drukken om het
display handmatig te resetten. Terwijl u dit
doet, zal het vervangings indicatielampje
knipperen en doven wanneer het resetten
voltooid is. Het handmatig resetten kan op elk
moment gedaan worden.
De oplaadbare accu in goede staat houden
Om de maximale capaciteit en levensduur van
de accu te behouden, dient het scheerappa-
raat (dmv. Scheren) ongeveer iedere 6 maan-
den te worden ontladen. Laadt vervolgens het
scheerapparaat weer op tot volle capaciteit.
Stel het scheerapparaat niet voor langere
periodes bloot aan temperaturen boven 50 °C.
Mededeling ter bescherming van
het milieu
Dit product bevat oplaadbare
batterijen. Ter bescherming van het
milieu mag dit product aan het einde
van zijn nuttige levensduur niet met het
gewone huisvuil worden weggegooid.
Verwijdering kan plaatsvinden bij een Braun
Service Centre of bij de bekende
verzamelplaatsen.
5735321_Flex800_MN Seite 31 Dienstag, 6. Februar 2007 3:00 15
Pagina: 30
32
Clean&Renew™
De Braun Clean&Renew™ is ontwikkeld voor
het reinigen, opladen en opbergen van uw
scheerapparaat. Reinig uw scheerapparaat
dagelijks in de Clean&Renew™.
Tijdens het automatische reinigingsproces,
zal het scheerapparaat met intervals aan en uit
worden geschakeld om de beste reinigings-
resultaten te verkrijgen. Aangezien de spe-
ciale formule van de reinigingsvloeistof een
klein deel olie bevat, voorziet het reinigings-
proces tevens in het smeren van het scheer-
apparaat.
Belangrijk
• Gebruik alleen het snoer dat bij het
scheerapparaat is geleverd.
• Om lekken van de reinigingsvloeistof te
voorkomen, dient u het apparaat station op
een plat, stabiel oppervlak te plaatsen. De
Clean&Renew™ niet kantelen, plotseling
bewegen of verplaatsen indien een reini-
gingscartridge is geplaatst.
• Plaats het apparaat niet in een badkamer-
kastje, boven een verwarming of op
gepolijste of gelakte oppervlakten. Niet
blootstellen aan direct zonlicht.
• Het apparaat bevat zeer ontvlambare
vloeistof. Houd deze daarom uit de
buurt van ontstekingsbronnen. Niet roken.
Buiten bereik van kinderen houden. De
cartridges niet hervullen. Gebruik alleen
originele Braun cartridges
• Bij het schoonmaken van het scheerappa-
raat, dient het beschermkapje te worden
verwijderd.
Beschrijving
1 Hefknop voor verwisselen cartridge
2 Contactpunt
3 Start/ontgrendelingsknop
4 Niveau indicator
5 Reinigingscartridge
Voordat u de Clean&Renew™
gebruikt
De cartridge plaatsen
• Druk op de hefknop (1) om het apparaat te
openen.
• Leg de cartridge op een platte, stabiele
ondergrond (bijv. tafel). Verwijder voor-
zichtig de deksel van de cartridge. Duw de
cartridge zo ver als mogelijk in het apparaat.
Sluit het apparaat langzaam door deze naar
beneden te duwen tot hij vastklikt.
De cartridge vervangen
Druk op de hefknop om het apparaat te
openen, en wacht enkele seconden voordat u
de gebruikte cartridge verwijdert.
Voordat u de gebruikte cartridge weggooit,
dient u de openingen in de cartridge af te
sluiten met de deksel van de nieuwe cartridge,
aangezien de oude cartridge vuile reinigings-
vloeistof bevat. De gebruikte cartridge kan
worden weggegooid bij het huisvuil.
Uw Clean&Renew™
gebruiken
• Sluit uw Clean&Renew™ met het netsnoer
aan op het lichtnet. De speciale ruimte in de
achterkant van het apparaat is instelbaar
om ruimte te besparen. Na iedere scheer-
beurt, schakelt u het scheerapparaat uit en
plaatst u deze ondersteboven en met de
voorkant van het scheerapparaat naar voren
in de Clean&Renew™.
• Druk op de start/ontgrendelings knop (3)
om het scheerapparaat vast te zetten en
contact te maken met de Clean&Renew™.
Het reinigingsproces zal nu beginnen. Het
gele lampje op het scheerapparaat zal
gedurende het gehele proces knipperen
(ongeveer 5 minuten reinigen, 4 uur drogen).
• Onderbreek het reinigingsproces niet,
hierdoor blijft het scheerapparaat nat en niet
geschikt voor gebruik. Indien onderbreking
5735321_Flex800_MN Seite 32 Dienstag, 6. Februar 2007 3:00 15
Pagina: 31
33
toch noodzakelijk is, drukt u op de start/
ontgrendelingsknop (3).
• Wanneer het reinigingsproces is afgerond,
zal het gele lampje uitgaan en is het
scheerapparaat klaar voor gebruik. Om het
scheerapparaat uit de Clean&Renew™ te
halen, drukt u op de start/ontgrendelings-
knop.
• Een reinigingscartridge is voldoende voor
ca. 30 reinigingscycli. Wanneer de niveau
indicator (4) op het «min» teken staan, is de
resterende vloeistof in de cartridge nog
voldoende voor ongeveer 5 reinigingscycli.
De cartridge dient dan vervangen te
worden. Bij dagelijks gebruik is dit ongeveer
iedere 4 weken.
• De hygiënische reinigingsvloeistof in de
cartridge bevat alcohol, welke, wanneer
de cartridge wordt geopend, langzaam
verdampt in de omgevende lucht. Iedere
cartridge dient , indien deze niet dagelijks
gebruikt wordt, na ongeveer 8 weken ver-
vangen te worden.
• Reinig het apparaat af en toe met een
vochtige doek, in het bijzonder de opening
waar het scheerapparaat in wordt geplaatst.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Voor Electrische specificaties zie print op
netsnoer.
Wij raden u aan het apparaat aan het
einde van zijn nuttige levensduur, niet
bij het gewone huisafval te deponeren,
maar op de daarvoor bestemde adressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegenwoord-
iger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan
scheerblad of messenblok) en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0800-gillette voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
5735321_Flex800_MN Seite 33 Dienstag, 6. Februar 2007 3:00 15

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 390cc.

Stel een vraag over de Braun 390cc

Heb je een vraag over de Braun 390cc en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 390cc. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 390cc zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.