Bose SoundTouch 300 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bose SoundTouch 300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bose
  • Product: Soundbar
  • Model/naam: SoundTouch 300
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 - D U TC H
B E L A N G R I J K E V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
Belangrijke veiligheidsinstructies
1.	 Lees deze instructies door.
2.	 Bewaar deze instructies.
3.	 Neem alle waarschuwingen in acht.
4.	 Volg alle instructies.
5.	 Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6.	 Alleen met een droge doek schoonmaken.
7.	 De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8.	 Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere
apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9.	 Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers,
stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10.	 Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.	 Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12.	 Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bv.
een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het
apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
Pagina: 2
D U TC H - 3
B E L A N G R I J K E V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
WAARSCHUWINGEN
Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de
behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.
Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.
Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij
breuk voorzichtig om met gebroken glas.
Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw
implanteerbare medische hulpmiddel.
•	Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden
blootgesteld.
•	Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen,
zoals vazen, op of bij het product.
•	Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen,
op of bij het product.
•	Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
•	Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
•	NIET in voertuigen of boten gebruiken.
•	Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze
stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.
•	De WB-300 muursteun is alleen bedoeld voor gebruik met de SoundTouch® 300 soundbar.
•	Gebruik uitsluitend het montagemateriaal dat bij dit product is bijgeleverd.
•	Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico’s verborgen zijn, zoals elektrische bedrading
of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de steun moet worden bevestigd, raadpleeg dan een bevoegde
professionele installateur. Zorg dat de steun wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
•	Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in
de muur of een dichte kast.
•	Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren,
verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
•	Het productlabel bevindt zich aan de achterkant van de soundbar.
Pagina: 3
4 - D U TC H
W E T T E L I J K V E R P L I C H T E I N F O R M AT I E
OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze
uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit
apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het
apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende
maatregelen:
•	Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
•	Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•	Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
•	Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het
vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van
vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat
mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder
storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw
lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.
Dit apparaat voor gebruik in een bereik van 5150 tot 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het
risico op schadelijke storing aan mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.
W52/W53 alleen binnenshuis
Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor
het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)
Artikel XII
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen
of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde
radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het
zendvermogen verhogen.
Artikel XIV
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke
communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen
met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties
wordt verstaan radiocommunicatie gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.
Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of
apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.
Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de EU-richtlijnen. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt
inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke
hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren
en recyclen van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont,
de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Pagina: 4
D U TC H - 5
W E T T E L I J K V E R P L I C H T E I N F O R M AT I E
Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
Naam onderdeel
Lood
(Pb)
Kwik
(Hg)
Cadmium
(Cd)
Zeswaardig
chroom
(Cr(VI))
Polybroombifenyl
(PBB)
Polybroomdifenylether
(PBDE)
PCB’s X O O O O O
Metalen onderdelen X O O O O O
Plastic onderdelen O O O O O O
Luidsprekers X O O O O O
Kabels X O O O O O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit
onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte
homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “6” is 2006 of 2016.
Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.
en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Voor DTS-octrooien raadpleeg je http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS,
het symbool, DTS in combinatie met het symbool, en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©DTS, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.
Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder vergunning van Microsoft.
Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in
andere landen.
SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bose Corporation in de VS en andere landen.
Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.
Ontworpen met UEI Technology™
. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016
Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®
.
©2016 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Pagina: 5
6 - D U TC H
I N H O U D
Aan de slag
Je eigen entertainmentsysteem bouwen.................................................................. 	9
Uitpakken.............................................................................................................................. 	9
Richtlijnen voor plaatsing............................................................................................... 	10
De soundbar monteren............................................................................................ 	11
De soundbar installeren
Kabelopties........................................................................................................................... 	12
De soundbar op uw tv aansluiten................................................................................ 	13
Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur)..................................................................... 	13
Optie 2: Optisch......................................................................................................... 	14
Op het lichtnet aansluiten.............................................................................................. 	15
De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen.......................................... 	16
De soundbar inschakelen................................................................................................ 	16
De soundbar koppelen met een basmodule of surround-luidsprekers
(optioneel)............................................................................................................................ 	17
De installatie van de soundbar voltooien
De luidsprekers van de tv uitzetten............................................................................ 	18
Controleren of er geluid is.............................................................................................. 	18
Over ADAPTiQ®-audiokalibratie................................................................................... 	19
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren........................................................... 	19
De universele afstandsbediening configureren
Bedieningsknoppen op de universele afstandsbediening................................. 	21
De universele afstandsbediening programmeren................................................. 	22
De aan-uitknop aanpassen............................................................................................. 	23
De bron en tv opnieuw synchroniseren............................................................ 	23
Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose
programmeren.................................................................................................................... 	23
Pagina: 6
D U TC H - 7
I N H O U D
SoundTouch® installeren
Download en installeer de SoundTouch®-app......................................................... 	24
SoundTouch® Owner’s Center....................................................................................... 	25
De soundbar toevoegen aan een bestaande account......................................... 	25
De soundbar op een nieuw netwerk aansluiten..................................................... 	25
Gebruik van de SoundTouch®-app
Voorkeursinstellingen instellen..................................................................................... 	26
Een voorkeursinstelling afspelen................................................................................. 	27
Gebruik van de soundbar
Bron selecteren................................................................................................................... 	28
Het volume aanpassen..................................................................................................... 	28
De lage tonen instellen.................................................................................................... 	29
De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen................................ 	29
Functieknoppen................................................................................................................. 	30
Spraakmodus....................................................................................................................... 	30
Permanente spraakmodus...................................................................................... 	30
Automatisch ontwaken.................................................................................................... 	30
Bluetooth®-technologie
Uw koppelmethode kiezen.................................................................................... 	31
Je mobiele apparaat koppelen..................................................................................... 	32
Je mobiele apparaat met NFC koppelen.................................................................. 	33
Verbinding maken met een gekoppeld apparaat.................................................. 	34
Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat............... 	34
Een mobiel apparaat loskoppelen............................................................................... 	34
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat....................................... 	35
De koppellijst van de soundbar wissen..................................................................... 	35
Pagina: 7
8 - D U TC H
I N H O U D
Informatie over het systeem krijgen
Lampjes voor de systeemstatus................................................................................... 	36
Wi-Fi®-lampje ...................................................................................................... 	36
Tv-indicatorlampje ........................................................................................... 	36
SoundTouch®-lampje .......................................................................................... 	37
Bluetooth-lampje .................................................................................................. 	37
Verbindingslampje ........................................................................................... 	37
Geavanceerde functies
Systeemsoftware updaten.............................................................................................. 	38
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen................................................................................ 	39
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen............................................................... 	39
De soundbar op de fabrieksinstellingen terugzetten........................................... 	40
Alternatieve installatiemethode
Alternatieve installatiemethoden................................................................................. 	41
Een bron op de soundbar aansluiten................................................................. 	41
Audio direct van een bron die is aangesloten op de soundbar
afspelen......................................................................................................................... 	42
De soundbar configureren met een computer............................................... 	43
Verzorging en onderhoud
Schoonmaken...................................................................................................................... 	44
Klantenservice..................................................................................................................... 	44
Beperkte garantie.............................................................................................................. 	44
Technische informatie...................................................................................................... 	44
Problemen oplossen
Veelgebruikte oplossingen............................................................................................. 	45
Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie......................... 	49
Pagina: 8
D U TC H - 9
A A N D E S L AG
Je eigen entertainmentsysteem bouwen
De SoundTouch® 300-​
soundbar maakt deel uit van een modulair home-entertainment­
systeem en is compatibel met de optionele Acoustimass® 300 draadloze basmodule
en Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers (niet bijgeleverd). Je kunt
de basmodule en surround-luidsprekers op elk moment draadloos met de soundbar
koppelen voor een nog voller, intenser geluid.
Als u de basmodule of surround-luidsprekers wilt kopen, neem dan contact op met uw
lokale Bose®-dealer of ga naar of www.Bose.com
Uitpakken
Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
SoundTouch® 300 soundbar Universele
afstandsbediening
AAA-batterij (2)
ADAPTiQ®-headset Netsnoer* HDMI™-kabel Optische kabel
*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.
Opmerking:	 Als een onderdeel beschadigd is of als het glas op de soundbar gebroken
is, mag je deze niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-
dealer of de Bose-klantenservice.
Pagina: 9
1 0 - D U TC H
A A N D E S L AG
Richtlijnen voor plaatsing
Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een
afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van
metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
•	 Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven uw tv, met het rooster van de
luidspreker naar de kamer gericht.
•	 Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor
een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen
kunnen ertoe leiden dat de module gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken
zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
•	 Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar
en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd,
heeft dit invloed op de akoestische prestaties.
•	 Plaats GEEN voorwerpen op de soundbar.
•	 Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
•	 Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een
hoek worden geplaatst.
•	 Als u de soundbar in een kast of op een plank of tv-standaard plaatst, plaats de
voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor
optimale audioprestaties.
LET OP:	 Plaats de soundbar niet op zijn voorkant, achterkant of bovenkant wanneer
deze in gebruik is.
Pagina: 10
D U TC H - 1 1
A A N D E S L AG
De soundbar monteren
U kunt de soundbar aan een muur monteren. Om de WB-300-​
muursteun te kopen,
neemt u contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer of gaat u naar www.Bose.com
LET OP:	 Gebruik geen ander montagemateriaal voor de luidsprekers.
Pagina: 11
1 2 - D U TC H
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
Kabelopties
De soundbar met uw tv verbinden met behulp van één van twee kabelopties:
•	 Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur)
•	 Optie 2: Optisch
Opmerking:	 De voorkeursoptie is om de soundbar met de HDMI-kabel aan te sluiten
op de aansluiting HDMI ARC of Audio Return Channel van uw tv.
1.	 Ga naar de aansluitpanelen HDMI IN en Audio OUT (digitaal) aan de achterkant van
de tv.
2.	 Kies een audiokabel.
Opmerking:	 Als uw tv geen HDMI ARC- of optische aansluiting heeft, zie dan
“Problemen oplossen” op pagina 45.
Optie 1: HDMI™ ARC
(bij voorkeur)
Gebruik de HDMI-kabel
voor deze aansluiting.
Optie 2: Optisch
Als uw tv geen HDMI
ARC-aansluiting heeft,
gebruik dan de optische
kabel voor deze
aansluiting.
Het aansluitpaneel van uw tv kan er anders uitzien dan afgebeeld.
Let op de vorm van de aansluiting.
Pagina: 12
D U TC H - 1 3
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
De soundbar op uw tv aansluiten
Nadat je een audiokabel hebt gekozen, sluit je de soundbar op je tv aan.
Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur)
1.	 Sluit één uiteinde van de HDMI™-kabel aan op de aansluiting HDMI ARC op de tv.
Opmerking:	 Als u de kabel niet aansluit op de aansluiting HDMI ARC of Audio
Return Channel van de tv, hoort u geen audio van de soundbar.
Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, zie dan “Optie 2: Optisch”
op pagina 14.
2.	 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting HDMI OUT TO TV (ARC)
op de soundbar.
HDMI
OUT
TO TV
(ARC)
Pagina: 13
1 4 - D U TC H
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
Optie 2: Optisch
Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om de
soundbar op de tv aan te sluiten.
LET OP:	 Zorg dat u het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt
verwijderd. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan
de stekker en/of de aansluiting.
1.	 Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de aansluiting Optical OUT van de tv.
2.	 Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel met het Bose®-logo
omlaag gericht.
3.	 Lijn de stekker uit met de optische aansluiting OPTICAL IN van de soundbar en steek
de stekker er voorzichtig in.
Opmerking:	 De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen
draait bij het insteken van de stekker.
4.	 Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat je een klik hoort of voelt.
OPTICAL
IN
Pagina: 14
D U TC H - 1 5
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
Op het lichtnet aansluiten
1.	 Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de aansluiting aan de achterkant
van de soundbar.
2.	 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een werkend stopcontact.
Pagina: 15
1 6 - D U TC H
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
De batterijen van de afstandsbediening
aanbrengen
1.	 Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2.	 Plaats de twee bijgeleverde AAA (IEC-LR3)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de + en –
op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje.
3.	 Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.
De soundbar inschakelen
Druk op op de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen.
De soundbar wordt ingeschakeld.
Opmerking:	 De eerste keer dat de soundbar wordt ingeschakeld, wordt deze ingesteld
op tv. Anders wordt de soundbar ingesteld op de laatst gebruikte bron.
Pagina: 16
D U TC H - 1 7
D E S O U N D B A R I N S TA L L E R E N
De soundbar koppelen met een basmodule
of surround-luidsprekers (optioneel)
Als u de optionele Acoustimass® 300 draadloze basmodule of Virtually Invisible® 300
draadloze surround-luidsprekers hebt gekocht, kunt u deze nu of later draadloos met de
soundbar koppelen.
Opmerkingen:	
•	 Als u het koppelen nu uitvoert in plaats van later, voorkomt dit dat u bepaalde
stappen moet herhalen, zoals het uitvoeren van de ADAPTiQ®-audiokalibratie.
•	 U moet de basmodule en de surround-luidsprekers afzonderlijk koppelen.
1.	 Sluit de basmodule of de surround-luidsprekers op het lichtnet aan. Raadpleeg de
beknopte handleiding of de gebruikershandleiding van de Acoustimass® 300 of
Virtually Invisible® 300.
2.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
3.	 Houd ingedrukt totdat het verbindingsindicatorlampje op de soundbar wit
knippert.
Na het koppelen laten de basmodule of surround-luidsprekers een toon horen en
licht op de soundbar wit op.
4.	 Herhaal de stappen 1-3 totdat alle basmodules en surround-luidsprekers zijn gekoppeld.
Opmerking:	 Als de soundbar niet met de basmodule of surround-luidsprekers kan
worden gekoppeld, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 45.
1
2
Pagina: 17
1 8 - D U TC H
D E I N S TA L L AT I E VA N D E S O U N D B A R VO LTO O I E N
De luidsprekers van de tv uitzetten
Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.
Zie de gebruikershandleiding van je tv voor meer informatie.
Controleren of er geluid is
1.	 Schakel de tv in.
2.	 Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
•	 Zet deze bron aan.
•	 Als uw secundaire bron aangesloten is op uw tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
Als u de afstandsbediening niet geprogrammeerd hebt, kan het nodig zijn een
andere afstandsbediening te gebruiken.
3.	 Schakel de soundbar in.
U hoort nu geluid uit de soundbar to horen.
4.	 Druk op op de afstandsbediening.
Er hoort geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar te komen.
Opmerking:	 Als u geen geluid uit de soundbar hoort of als u geluid uit de
luidsprekers van de tv hoort komen, zie dan “Problemen oplossen”
op pagina 45.
Pagina: 18
D U TC H - 1 9
D E I N S TA L L AT I E VA N D E S O U N D B A R VO LTO O I E N
Over ADAPTiQ®-audiokalibratie
Nadat u de basmodule hebt geïnstalleerd en de optionele basmodule of surround-
luidsprekers hebt gekoppeld, voert u de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit voor de beste
akoestische prestaties. De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van de soundbar aan
aan de akoestiek van uw luistergebied door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het
uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.
Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de bijgeleverde
ADAPTiQ-headset de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale
geluidskwaliteit te bepalen.
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren
1.	 Sluit de kabel van de ADAPTiQ-headset aan op de aansluiting ADAPTiQ aan de
achterkant van de soundbar.
2.	 Zet de ADAPTiQ-headset op.
3.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
Pagina: 19
2 0 - D U TC H
D E I N S TA L L AT I E VA N D E S O U N D B A R VO LTO O I E N
4.	 Hou ingedrukt totdat het tv-lampje en het Bluetooth®-lampje op de
soundbar groen oplichten.
De ADAPTiQ®-procedure begint.
Opmerking:	 Als u uw taal niet hoort, druk dan op en op het navigatiepad
(zie pagina 21) om de talen te doorlopen. Om de taal terug te
zetten op de fabrieksinstelling, houdt u 10 seconden ingedrukt.
5.	 Volg de gesproken mededelingen tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.
Als u een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan
“Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie” op pagina 49.
6.	 Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige
plaats op.
Als je later de optionele basmodule of surround-luidsprekers koppelt, de soundbar
verplaatst of monteert of meubels verschuift, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie
opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.
1
2
Pagina: 20
D U TC H - 2 1
DE UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING CONFIGUREREN
Bedieningsknoppen op de universele
afstandsbediening
Gebruik de afstandsbediening om bronnen die op uw systeem of de soundbar zijn
aangesloten te bedienen, het volume en de lage tonen aan te passen, kanalen te
wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken en kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen.
Hiermee schakelt u de
soundbar in/uit en bedient
u het automatisch ontwaken
(zie pagina 30)
Bron selecteren
Functieknoppen
(zie pagina 30)
Hiermee geeft u de
internet-tv-startpagina
of het startmenu van
de huidige bron weer
Hiermee geeft u
een lijst weer van
opgenomen DVR-
programma’s
Numeriek toetsenblok.
Met de nummers 1 – 6
kun je SoundTouch®-
voorkeursinstellingen
afspelen
Hiermee stel je
de bastonen in
(zie pagina 29)
Spraakmodus
(zie pagina 30)
Hiermee schakelt u een
geselecteerde bron in/uit
Hiermee selecteert
u een bron die is
aangesloten op uw tv
Navigatiepad
Vorig(e) kanaal,
hoofdstuk of track
Afspeelknoppen
Druk hierop om
de op dat moment
afgespeelde selectie
te liken/disliken
(voor gebruik met
deelnemende
muziekservices)
Teletekstmodus
Optionele
ondertiteling
Pagina: 21
2 2 - D U TC H
DE UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING CONFIGUREREN
De universele afstandsbediening
programmeren
De universele afstandsbediening heeft vier programmeerbare bronknoppen ( , ,
en ). U kunt deze knoppen programmeren om uw tv, kabel-/satellietdecoder,
dvd- of Blu-ray Disc™-speler, gamesysteem, DVR of andere AUX-bron te bedienen door
de code voor het merk van de bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes
voor uw bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om
de juiste code te vinden.
De code zoeken
1.	 Schakel de bron in.
2.	 Zoek de code voor het merk van uw bron in de Handleiding voor het configureren
van de universele afstandsbediening (bijgeleverd).
De code invoeren
1.	 Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ( , , of )
ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los.
Om bijvoorbeeld uw tv te programmeren, houdt u ingedrukt totdat alle zes de
bronknoppen oplichten en laat u deze vervolgens los.
De juiste bronknop blijft oplichten.
2.	 Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in en druk
op .
De code testen
1.	 Test de basisfuncties op de bron door de instructies voor de bron te volgen:
•	 Tv: Druk op de kanaalknoppen. Druk op . Het instelmenu verschijnt.
Druk op en om te navigeren.
•	 Kabel-/satellietdecoder: Druk op . De programmagids verschijnt.
Druk op en om te navigeren.
•	 Dvd- of Blu-ray Disc™-speler: Druk op . Het instelmenu verschijnt.
Druk op en om te navigeren.
•	 Gamesysteem: Druk op en om door het menu te navigeren.
2.	 Op basis van de reactie van uw bron op basisfuncties:
•	 De afstandsbediening reageert nauwkeurig: Druk op om het programmeren
af te sluiten en uw instellingen op te slaan.
•	 De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:
–
– Als de knop voor je bron oplicht: druk dan op om naar de volgende code te
gaan. Herhaal stap 1 en 2 in “De code testen”. Het kan nodig zijn deze procedure
30 of meer keer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen,
dan heb je alle codes voor je bron doorlopen.
Pagina: 22
D U TC H - 2 3
DE UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING CONFIGUREREN
–
– Als de knop voor je bron uit is: De afstandsbediening heeft de
programmeermodus afgesloten. Herhaal stap 1 en 2 in “De code invoeren”
en stap 1 en 2 in “De code testen”.
Opmerking:	 Het kan zijn dat je bron niet compatibel is met universele
afstandsbedieningen of geen IR (infrarood)-signalen accepteert.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.
De aan-uitknop aanpassen
U kunt de aan-uitknop op de afstandsbediening aanpassen om de soundbar, tv en
een andere bron tegelijk in of uit te schakelen.
1.	 Programmeer de afstandsbediening om de tv en bron te bedienen (zie pagina 22).
2.	 Houd en de juiste bronknop tegelijk 10 seconden ingedrukt tot beide knoppen
drie keer knipperen.
De bron en tv opnieuw synchroniseren.
Nadat u de aan-uitknop hebt aangepast, kan het zijn dat uw bron en tv niet meer
gesynchroniseerd zijn en niet tegelijk worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de volgende
stappen om het systeem opnieuw te synchroniseren.
1.	 Druk op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.
2.	 Druk op om de bron in/uit te schakelen.
3.	 Druk op .
Uw apparaten worden tegelijk in-/uitgeschakeld.
Een afstandsbediening van een andere
fabrikant dan Bose programmeren
U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de
afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar
te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de
andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij voor instructies.
Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u
daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.
Opmerking:	 De afstandsbediening van een andere fabrikant moet IR (infrarood)
signalen kunnen verzenden om de soundbar te bedienen.
Pagina: 23
2 4 - D U TC H
S O U N DTO U C H ® I N S TA L L E R E N
Met de SoundTouch®-app kun je de SoundTouch® configureren of bedienen vanaf
je smartphone, tablet of computer. Met de app werkt je smartapparaat als een
afstandsbediening voor de soundbar.
Met de app kun je je SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen,
lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen
en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.
Opmerking:	 Als je SoundTouch® al geïnstalleerd hebt voor een andere luidspreker, zie dan
“De soundbar toevoegen aan een bestaande account” op pagina 25.
Download en installeer de SoundTouch®-
app
Download de Bose® SoundTouch®-app op je smartphone of tablet.
•	 Apple-gebruikers: Download uit de App Store
•	 Android™-gebruikers: Download uit de Google Play™-store
•	 Amazon Kindle Fire-gebruikers: Download uit de Amazon Appstore voor Android
Volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien, waaronder het toevoegen
van de soundbar aan je Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account,
het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.
Nadat je de soundbar op je Wi-Fi-thuisnetwerk hebt geïnstalleerd, kun je deze bedienen
vanaf elke computer op hetzelfde netwerk.
Opmerking:	 Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie
raadpleeg je pagina 43.
Tip:	 Nadat je de soundbar op je Wi-Fi-thuisnetwerk hebt geïnstalleerd, kun je deze
bedienen vanaf elke computer op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch®-
app op het smartapparaat. Je moet voor alle apparaten die met je soundbar
verbonden zijn dezelfde SoundTouch®-account gebruiken.
Pagina: 24
D U TC H - 2 5
S O U N DTO U C H ® C O N F I G U R E R E N
SoundTouch® Owner’s Center
global.Bose.com/Support/ST300
Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar je het volgende
kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek
en de gemeenschap van eigenaars waar je vragen en antwoorden kunt posten.
De soundbar toevoegen aan een
bestaande account
Als je SoundTouch® al op een andere luidspreker geïnstalleerd hebt, hoef je de
SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.
Selecteer in de app > Instellingen > Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden.
De app voert je door de installatie.
De soundbar op een nieuw netwerk
aansluiten
Als je netwerkinformatie verandert, voeg je soundbar dan aan je nieuwe netwerk toe.
Je kunt dit doen door de soundbar in configuratiemodus te zetten.
1.	 Selecteer in de app > Instellingen > Luidsprekerinstellingen en selecteer
je soundbar.
2.	 Selecteer LUIDSPREKER VERBINDEN.
De app voert je door de installatie.
Pagina: 25
2 6 - D U TC H
G E B R U I K VA N D E S O U N DTO U C H ® -A P P
Je kunt zes voorkeursinstellingen voor je favoriete services voor streaming muziek,
zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit je muziekbibliotheek instellen.
Je hebt op elk moment toegang tot je muziek door eenvoudig een knop aan te raken in
de SoundTouch®-app.
Gelieve nota te nemen van het volgende voordat je voorkeursinstellingen gebruikt:
•	 Je kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
•	 Als de bron van de voorkeursinstelling je muziekbibliotheek is, zorg dan dat de
computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met
hetzelfde netwerk als de soundbar.
•	 Je kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een Bluetooth-stream.
Voorkeursinstellingen instellen
1.	 Stream muziek naar de soundbar met behulp van de app.
2.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
3.	 Terwijl de muziek wordt afgespeeld, hou je een voorkeursinstelling (1 - 6) op de
afstandsbediening ingedrukt totdat de soundbar een toon laat horen.
Opmerking:	 Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch®-app om
je voorkeursinstellingen in te stellen en te wijzigen, ga je naar
global.Bose.com/Support/ST300
2
1
Pagina: 27
2 8 - D U TC H
G E B R U I K VA N D E S O U N D B A R
Bron selecteren
Je kunt tussen bronnen wisselen door met de afstandsbediening verschillende ingangen
op de tv te selecteren. Voor informatie over het aansluiten op een via Bluetooth
gekoppeld apparaat, raadpleeg je pagina 34.
Opmerkingen:	
•	 Voordat je begint, controleer je of je de afstandsbediening goed hebt
geprogrammeerd om je bronnen te bedienen (zie pagina 22).
•	 Als u op , , of op de afstandsbediening drukt, wordt er niet naar een
andere bron overgeschakeld. Hiermee zet u de soundbar aan en verandert u de
modus van de afstandsbediening, zodat de afstandsbediening de functies van uw
bron kan bedienen.
1.	 Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen.
De bronknop licht op.
2.	 Druk op .
De bron wordt ingeschakeld.
3.	 Als de bron aangesloten is op uw tv, druk dan op en selecteer de juiste invoer
op uw tv.
Het volume aanpassen
Op de afstandsbediening:
•	 Druk op om het volume hoger te zetten.
•	 Druk op om het volume lager te zetten.
•	 Druk op om het geluid uit of in te schakelen.
Pagina: 28
D U TC H - 2 9
G E B R U I K VA N D E S O U N D B A R
De lage tonen instellen
U kunt de lage tonen van de soundbar bijstellen met de SoundTouch®-app of de
afstandsbediening. Voor informatie over de SoundTouch®-app raadpleegt u pagina 24.
1.	 Druk op de afstandsbediening op .
De lampjes op de soundbar branden om de huidige instelling van de lage tonen aan
te geven, als hieronder te zien is.
Instelling voor
lage tonen
Activiteit van
indicatorlampje
+4
+3
+2
+1
0 (standaard)
-1
-2
-3
-4
2.	 Op de afstandsbediening:
•	 Druk op om de lage tonen hoger te zetten.
•	 Druk op om de lage tonen lager te zetten.
3.	 Druk op . De soundbar slaat uw instellingen op.
Opmerking:	 Voor optimale geluidskwaliteit voor programma’s met alleen spraak,
zoals nieuws- en praatprogramma’s, raadpleegt u “Spraakmodus”
op pagina 30.
De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen
Houd op de afstandsbediening ingedrukt totdat het Bluetooth-lampje op de
soundbar tweemaal knippert.
De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
Pagina: 29
3 0 - D U TC H
G E B R U I K VA N D E S O U N D B A R
Functieknoppen
De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen
met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of
teletekstfuncties.
•	 Kabel-/satellietdecoderfuncties: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
kabel-/satellietdecoder.
•	 Teletekstfuncties: Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering,
koppen of sneltoetsen op een teletekstscherm.
Spraakmodus
Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma’s en
podcasts door de toonbalans van het systeem aan te passen.
Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop om te wisselen tussen
spraakmodus en uw standaardaudio-instellingen.
Het statusindicatorlampje voor de huidige bron brandt groen wanneer de spraakmodus
is ingeschakeld (zie pagina 36).
Opmerking:	 Als u de soundbar uitzet, wordt de spraakmodus uitgeschakeld.
Permanente spraakmodus
U kunt het systeem zo instellen dat de spraakmodus niet wordt uitgeschakeld wanneer
u de soundbar uitzet.
Om de permanente spraakmodus in- of uit te schakelen houdt u op de
afstandsbediening ingedrukt totdat het statusindicatorlampje voor de huidige bron
tweemaal groen knippert (zie “Lampjes voor de systeemstatus” op pagina 36).
Automatisch ontwaken
U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er
een geluidssignaal wordt ontvangen. Dit is vooral nuttig wanneer u de soundbar op de
tv aansluit met de optische kabel, aangezien bij de meeste HDMI™ ARC-aansluitingen
deze functie standaard ingeschakeld is.
Om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor
energiegebruik houd je op de afstandsbediening ingedrukt totdat de soundbar een
toon laat horen. Een stijgende toon betekent dat automatisch ontwaken ingeschakeld is.
Een dalende toon betekent dat automatisch ontwaken uitgeschakeld is.
Pagina: 30
D U TC H - 3 1
B LU E T O OT H -T E C H N O LO G I E
Met Bluetooth draadloze technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals
smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen
van een mobiel apparaat moet je het mobiele apparaat met de soundbar koppelen.
Uw koppelmethode kiezen
U kunt uw mobiele apparaat met de soundbar koppelen met behulp van Bluetooth
draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).
Wat is NFC?
NFC maakt gebruik van Bluetooth-technologie die apparaten in staat stelt draadloze
communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen
elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om
te zien of uw model NFC ondersteunt.
Als uw mobiele apparaat Bluetooth-koppeling
via NFC niet ondersteunt of als u het niet
zeker weet:
volg dan de instructies voor “Je mobiele
apparaat koppelen” op pagina 32.
Als uw apparaat Bluetooth-koppeling via NFC
ondersteunt:
volg dan de instructies voor “Je mobiele
apparaat met NFC koppelen” op pagina 33.
Opmerking:	 Als uw apparaat Bluetooth-koppeling via NFC ondersteunt, dan kunt u
beide koppelmethoden gebruiken.
Pagina: 31
3 2 - D U TC H
B LU E T O OT H -T E C H N O LO G I E
Je mobiele apparaat koppelen
1.	 Houd de Bluetooth-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot het Bluetooth-
lampje op de soundbar blauw knippert.
2.	 Zet op je mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan.
Tip:	 De Bluetooth-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.
3.	 Selecteer je SoundTouch®-soundbar in de lijst met apparaten.
Na het koppelen licht op de soundbar wit op, laat de soundbar een toon horen en
verschijnt de naam van het systeem als verbonden in de lijst van het apparaat.
Pagina: 32
D U TC H - 3 3
B LU E T O OT H -T E C H N O LO G I E
Je mobiele apparaat met NFC koppelen
1.	 Schakel de soundbar in, ontgrendel je mobiele apparaat en zet de Bluetooth- en
NFC-functie aan. Zie de gebruikershandleiding van je mobiele apparaat om meer
over deze functies te leren.
2.	 Tik het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat zachtjes tegen de bovenkant van
de soundbar achter het Bose®-logo.
Uw mobiele apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.
Na het koppelen licht het Bluetooth-indicatorlampje op de soundbar wit op en laat
de soundbar een toon horen.
Pagina: 33
3 4 - D U TC H
B LU E T O OT H -T E C H N O LO G I E
Verbinding maken met een gekoppeld
apparaat.
U kunt audio van een mobiel apparaat naar de soundbar streamen.
Opmerking:	 Als er meerdere mobiele apparaten zijn opgeslagen in de koppellijst van
de soundbar, kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde
apparaat verbinding maakt. Het Bluetooth-lampje van de soundbar geeft
de status van de verbinding aan (zie pagina 36).
1.	 Druk op de afstandsbediening op de Bluetooth-knop .
De soundbar maakt verbinding met het laatste mobiele apparaat dat naar de
soundbar heeft gestreamd.
2.	 Speel muziek af op het mobiele apparaat.
Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld
apparaat
De verbinding van de soundbar met uw mobiele apparaat is mogelijk verbroken.
Controleer het Bluetooth-indicatorlampje van de soundbar. Als het gekoppelde
apparaat zich buiten het bereik van de soundbar bevindt, plaats het apparaat dan
binnen het bereik.
Een mobiel apparaat loskoppelen
•	 Zet de Bluetooth®-functie op uw mobiele apparaat uit.
•	 Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan het NFC-aanraakpunt op uw
mobiele apparaat tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo.
Pagina: 34
D U TC H - 3 5
B LU E T O OT H -T E C H N O LO G I E
Opnieuw verbinding maken met een
mobiel apparaat
•	 Wanneer de soundbar wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw
verbinding te maken met het meest recent verbonden mobiele apparaat.
Opmerking:	 Het mobiele apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en
ingeschakeld zijn.
•	 Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan het NFC-aanraakpunt op uw
mobiele apparaat tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo.
De koppellijst van de soundbar wissen
U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van
de soundbar.
1.	 Houd de Bluetooth-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot het
Bluetooth®-indicatorlampje op de soundbar tweemaal wit knippert. De soundbar
laat een toon horen.
2.	 Verwijder de SoundTouch® 300-​
soundbar van de Bluetooth-lijst op uw
mobiele apparaat.
Alle mobiele apparaten worden gewist en de soundbar is klaar om een nieuw mobiel
apparaat te koppelen.
Pagina: 35
3 6 - D U TC H
I N F O R M AT I E OV E R H E T SYS T E E M K R I J G E N
Lampjes voor de systeemstatus
De voorkant van de soundbar is voorzien van een reeks lampjes die de status van het
systeem aangeven.
Wi-Fi-lampje
Geeft de status van de Wi-Fi-verbinding van het systeem aan.
Indicatoractiviteit Status van het systeem
Knipperend wit Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk
Continu wit (gedimd) Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk
Continu wit (helder) Het systeem staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Oranje Het systeem staat in installatiemodus
Tv-indicatorlampje
Toont de verbindingsstatus van de tv-bron en alle bronnen die zijn aangesloten op de tv
of de soundbar.
Indicatoractiviteit Status van het systeem
Wit Tv, , of is geselecteerd als de huidige bron
Continu groen Tv, , of is geselecteerd als de huidige bron en
spraakmodus is ingeschakeld
Knippert tweemaal groen TV, , of is geselecteerd als de huidige bron en
permanente spraakmodus is ingeschakeld.
Pagina: 36
D U TC H - 3 7
I N F O R M AT I E OV E R H E T SYS T E E M K R I J G E N
SoundTouch®-lampje
Indicatoractiviteit Status van het systeem
Knipperend wit Verbinding maken met een SoundTouch®-bron
Continu wit Het systeem speelt content af van een SoundTouch®-bron
Continu oranje •	 Zender of bibliotheek niet gevonden
•	 Ongeldige account
•	 Algemene fout
•	 Zender of service niet beschikbaar
Knippert tweemaal oranje •	 Voorkeurinstelling leeg
•	 Limiet voor overslaan bereikt
Continu groen SoundTouch® is geselecteerd als de huidige bron en spraakmodus
is ingeschakeld
Knippert tweemaal groen SoundTouch® is geselecteerd als de huidige bron en permanente
spraakmodus is ingeschakeld.
Bluetooth-lampje
Toont de verbindingsstatus voor mobiele apparaten die zijn gekoppeld via Bluetooth.
Indicatoractiviteit Systeemstatus
Blauw, knipperend Klaar om te verbinden
Knipperend wit Bezig verbinding te maken
Knippert tweemaal wit Koppellijst gewist
Continu wit Aangesloten
Continu groen Aangesloten en de spraakmodus is ingeschakeld
Knippert tweemaal groen Verbonden en permanente spraakmodus is ingeschakeld
Verbindingslampje
Toont de aansluiting status tussen de soundbar en de optionele Acoustimass® 300
draadloze basmodule of Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers.
Indicatoractiviteit Status van het systeem
Knipperend wit Bezig verbinding te maken
Continu wit Aangesloten op de basmodule, surround-luidsprekers of beide
Continu oranje Losgekoppeld van de basmodule, surround-luidsprekers of beide
Knipperend oranje Beide surround-luidsprekers zijn ingesteld op hetzelfde kanaal,
zoals L (links) of R (rechts)
Pagina: 37
3 8 - D U TC H
G E AVA N C E E R D E F U N C T I E S
Systeemsoftware updaten
De SoundTouch®-app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar
is voor de soundbar. U kunt de systeemsoftware updaten met de app of de
afstandsbediening.
1.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2.	 Hou de knop voor optionele ondertiteling ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje ,
tv-lampje , SoundTouch®-lampje en Bluetooth-lampje op de soundbar
wit knipperen.
De soundbar start opnieuw op wanneer de update voltooid is.
Opmerking:	 De update kan enkele minuten duren.
Pagina: 38
D U TC H - 3 9
G E AVA N C E E R D E F U N C T I E S
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen
Als je Wi-Fi uitschakelt, wordt de Bluetooth-functie eveneens uitgeschakeld.
1.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2.	 Hou ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje en
Bluetooth-lampje op de soundbar wit knipperen.
Wanneer Wi-Fi uitgeschakeld is, gaat op de soundbar uit.
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen
Als je Wi-Fi opnieuw inschakelt, wordt de Bluetooth-functie eveneens opnieuw
ingeschakeld.
1.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2.	 Houd ingedrukt totdat , , en op de soundbar wit knipperen.
Pagina: 39
4 0 - D U TC H
G E AVA N C E E R D E F U N C T I E S
De soundbar op de fabrieksinstellingen
terugzetten
Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume,
netwerk en ADAPTiQ®-audiokalibratie uit de soundbar gewist en wordt de soundbar
teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
1.	 Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2.	 Houd de TeleText-knop 10 seconden ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje
, SoundTouch®-lampje en Bluetooth®-lampje op de soundbar wit knipperen.
De soundbar wordt opnieuw opgestart en op de soundbar licht oranje op
(installatiemodus) wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen voltooid is.
3.	 Als u de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt terugzetten:
•	 Start de SoundTouch™-app op uw smartphone of tablet op en voeg het systeem
toe aan uw netwerk (zie pagina 24).
•	 Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 19).
Pagina: 40
D U TC H - 4 1
A LT E R N AT I E V E I N S TA L L AT I E M E T H O D E
Alternatieve installatiemethoden
Het kan nodig zijn een andere installatiemethode te gebruiken om de volgende
problemen op te lossen:
Symptoom Oplossing
Geen beschikbare HDMI™-ingangen op je
tv voor bronnen
Volg de instructies voor “Een bron op de soundbar
aansluiten” op pagina 41.
Geen geluid of slechte geluidskwaliteit
van een bron die op je tv is aangesloten
Volg de instructies voor “Audio direct van een
bron die is aangesloten op de soundbar afspelen”
op pagina 42.
De SoundTouch®-app kan niet worden
geïnstalleerd op een smartphone of tablet
Volg de instructies voor “De soundbar configureren
met een computer” op pagina 43.
Een bron op de soundbar aansluiten
Sommige tv’s hebben te weinig HDMI-ingangen voor al uw bronnen.
Als de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van uw tv, kunt u dit
probleem oplossen door één bron aan te sluiten op de aansluiting HDMI IN van de
soundbar met een tweede HDMI-kabel (niet bijgeleverd).
Opmerking:	 Zorg dat de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van uw
tv voordat u een bron op de soundbar aansluit. Als de soundbar alleen is
aangesloten op de optische aansluiting van uw tv, ziet u geen video van
de bron.
1.	 Sluit een uiteinde van een HDMI-kabel aan op de HDMI (OUT)-aansluiting van uw bron.
2.	 Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de aansluiting HDMI IN aan de
achterkant van de soundbar.
3.	 Programmeer de universele afstandsbediening om uw bron te bedienen
(zie pagina 22).
4.	 Selecteer uw bron met de afstandsbediening (zie pagina 28).
Opmerking:	 U moet de tv-ingang selecteren waarop de soundbar is aangesloten.
Pagina: 41
4 2 - D U TC H
A LT E R N AT I E V E I N S TA L L AT I E M E T H O D E
Audio direct van een bron die is aangesloten op de
soundbar afspelen
Sommige tv’s leveren geen geluid van aangesloten bronnen aan de soundbar. Andere
tv’s verminderen de kwaliteit van surroundsound-audio van aangesloten bronnen
voordat zij deze aan de soundbar leveren.
Dit kan ertoe leiden dat u geen geluid of geluid van slechte kwaliteit hoort van een bron
die op uw tv is aangesloten.
Om deze problemen op te lossen, kunt u de bron aansluiten op de aansluiting HDMI
IN van de soundbar en de juiste instellingen selecteren in de SoundTouch®-app om
surroundsound-audio direct van de bron af te spelen.
1.	 Sluit een bron op de soundbar aan (zie “Een bron op de soundbar aansluiten”
op pagina 41).
2.	 Selecteer de juiste systeeminstellingen in de SoundTouch®-app om surroundsound-
audio direct van de bron af te spelen Voor meer informatie ga je naar
global.Bose.com/Support/ST300
Pagina: 42
D U TC H - 4 3
A LT E R N AT I E V E I N S TA L L AT I E M E T H O D E
De soundbar configureren met een computer
U kunt soundbar configureren met behulp van een computer in plaats van een
smartphone of tablet.
Voordat u begint
•	 Plaats de soundbar naast je computer.
•	 Controleer of je computer op je Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
•	 Je hebt hierbij een ‘USB A to USB Micro B’-kabel nodig (niet bijgeleverd).
Opmerkingen:	
•	 Een ‘USB A to USB Micro B’-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen
van mobiele apparaten. U kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke
elektronicawinkel.
•	 De USB-aansluiting aan de achterkant van de soundbar dient uitsluitend voor het
configureren via de computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld voor het opladen
van smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of de soundbar zelf.
Configureren via computer
Tijdens de installatie vraagt de app u om de USB-kabel van de computer naar de
soundbar tijdelijk aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie
geeft om dit te doen.
1.	 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2.	 Open een browser op uw computer en ga naar:
global.Bose.com/Support/ST300
Tip:	 Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.
3.	 Download de SoundTouch®-app en start deze.
De app voert u door de installatie.
4.	 Nadat de configuratie voltooid is, koppelt u USB-kabel los van de computer en van
de soundbar. Verplaats de soundbar naar zijn permanente locatie.
Pagina: 43
4 4 - D U TC H
V E R ZO R G I N G E N O N D E R H O U D
Schoonmaken
Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.
•	 Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje
of een andere zachte, droge doek.
•	 Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.
•	 Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol,
ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
•	 Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.
Klantenservice
Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:
•	 Ga naar global.Bose.com/Support/ST300
•	 Neem contact op met de Bose-klantenservice.
Beperkte garantie
Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie
wordt vermeld op de productregistratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie
over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van
invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in
Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.Bose.com.au/warranty
of www.Bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en
Nieuw‑Zeeland.
Technische informatie
Ingangsspanning/ingangsvermogen: 100-240 V 50/60 Hz, 65 W
Pagina: 44
D U TC H - 4 5
P R O B L E M E N O P LO S S E N
Als je problemen met de soundbar ondervindt:
•	 Sluit de soundbar en optionele basmodule of surround-luidsprekers op het lichtnet aan.
•	 Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
•	 Controleer de status van de systeemstatusindicatorlampjes (zie pagina 36).
•	 Plaats de soundbar en optionele basmodule of surround-luidsprekers weg van
mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies,
magnetrons, enz.).
•	 Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele
apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.
•	 Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).
Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel
om te zoeken naar symptomen en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u
het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.
Veelgebruikte oplossingen
In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen,
samen met mogelijke oplossingen.
Symptoom Oplossing
Geen HDMI™ ARC of
optische aansluiting
op uw tv
•	 Sluit aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke
audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-stereokabel of analoge
stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u
nodig hebt hangt af van de audio-uitgangsaansluitingen op uw tv.
Geen stroom •	 Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule
of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze
vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
•	 Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen
(zie pagina 16).
De afstandsbediening
werkt niet goed of
helemaal niet
•	 Richt de afstandsbediening op de soundbar, waarbij u ervoor zorgt
dat er geen voorwerpen in de weg staan.
•	 Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in
het vakje (zie pagina 16).
•	 Vervang de batterijen (zie pagina 16).
•	 Druk op de volumeknop op de afstandsbediening en kijk of de juiste
bronknop knippert.
•	 Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd om uw bron
te bedienen:
–
– Richt de afstandsbediening op de juiste bron.
–
– Controleer of u de juiste code voor het merk van uw bron hebt
ingevoerd.
–
– Programmeer de afstandsbediening met een andere code
(zie pagina 22).
Pagina: 45
4 6 - D U TC H
P R O B L E M E N O P LO S S E N
Symptoom Oplossing
De soundbar kan niet
worden gekoppeld
met de Acoustimass®
300 draadloze
basmodule of Virtually
Invisible® 300
draadloze surround-
luidsprekers
•	 Koppel de netsnoeren voor de soundbar, basmodule en surround-
luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze vervolgens goed aan
op een werkend stopcontact.
•	 Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 17).
•	 Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van
3,5 mm (zie de gebruikershandleiding van de Acoustimass® 300
online). Als je geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden
gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan
contact op met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel
te ontvangen. Je kunt dit onderdeel ook in een plaatselijke
elektronicawinkel kopen.
Geluid valt soms weg
of geen geluid
•	 Schakel het geluid van de soundbar opnieuw in.
•	 Zet het volume hoger.
•	 Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule
of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze
vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
•	 Zorg dat de HDMI™-kabel van de soundbar is aangesloten op een
aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als je
tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om
het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 14).
•	 Als de soundbar is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de
tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld
in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met
een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van je tv voor meer
informatie.
•	 Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI ARC-
aansluiting van de tv en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
•	 Zet de luidsprekers van de tv uit (raadpleeg de
gebruikershandleiding van je tv).
•	 Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op je
tv met de aanduiding Output of OUT, niet Input of IN.
•	 Als uw bron is aangesloten op uw tv:
–
– Selecteer de juiste tv-ingang (zie pagina 28).
–
– Controleer of uw tv geluid kan afspelen van aangesloten
bronnen en of de audio-uitgang ingeschakeld is (zie de
gebruikershandleiding van uw tv).
–
– Sluit je bron op de soundbar aan en selecteer de juiste instellingen
in de SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de
bron af te spelen (zie pagina 42).
Pagina: 46
D U TC H - 47
P R O B L E M E N O P LO S S E N
Symptoom Oplossing
Er komt geluid uit de
luidspreker van de tv
•	 Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een
aansluiting op je tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als uw
tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om
het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 14).
•	 Zet de luidsprekers van de tv uit (raadpleeg de
gebruikershandleiding van je tv).
•	 Als de soundbar is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de
tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld
in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met
een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van je tv voor meer
informatie.
•	 Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI ARC-
aansluiting van de tv en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
•	 Zet het volume van de tv op de laagste stand.
•	 Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 13)
als de optische kabel (zie pagina 14).
Slecht of
vervormd geluid
•	 Test verschillende bronnen indien beschikbaar.
•	 Verwijder alle beschermende folie van de optionele basmodule of
surround-luidsprekers.
•	 Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 19).
•	 Controleer of uw tv surroundsound-audio kan afspelen (zie de
gebruikershandleiding van uw tv). Als dat niet zo is, sluit uw bron
dan aan op de soundbar en selecteer de juiste instellingen in de
SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de bron af te
spelen (zie pagina 42).
Te veel of te weinig
lage tonen
•	 Stel het volume van de lage tonen van de soundbar bij
(zie pagina 29).
•	 Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 19).
Geen beschikbare
HDMI™-ingangen op
uw tv voor bronnen
•	 Als de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van je
tv, sluit dan een bron aan op de soundbar (zie pagina 41).
De soundbar speelt
geen audio af van
de juiste bron of
selecteert na enige
tijd de verkeerde bron
•	 Stel CEC in op Alternatief Aan:
1.	 Selecteer in de SoundTouch®-app > Instellingen >
Luidsprekerinstellingen.
2.	Selecteer de soundbar.
3.	Selecteer Geavanceerde configuratie> HDMI-CEC >
Alternatief Aan.
•	 Schakel CEC op je bron uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van
de bron voor meer informatie).
•	 Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 13)
als de optische kabel (zie pagina 14).
Pagina: 47
4 8 - D U TC H
P R O B L E M E N O P LO S S E N
Symptoom Oplossing
Geen video van
een bron die is
aangesloten op de
HDMI IN-aansluiting
van de soundbar
•	 Selecteer de tv-ingang waarop de soundbar is aangesloten
(zie pagina 28).
•	 Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een
aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel.
Sluit geen bron aan op de HDMI IN-aansluiting van de soundbar
wanneer u deze op de tv aansluit met de optische kabel.
•	 Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule
of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze
vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
De netwerkinstallatie
kan niet
worden voltooid
•	 Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in
(hoofdlettergevoelig).
•	 Sluit het apparaat en de soundbar op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan.
•	 Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat je
gebruikt voor de installatie.
•	 Sluit andere open toepassingen.
•	 Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan
de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en
SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma’s zijn.
•	 Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op.
•	 Als uw router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt,
zorg dan dat het apparaat (mobiel of computer) en de soundbar met
dezelfde band verbinding maken.
•	 Verwijder de app, reset de soundbar (zie pagina 40) en start de
installatie opnieuw.
Kan geen verbinding
maken met netwerk
•	 Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met een
ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan pagina 25.
•	 Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
De soundbar kan
niet met een mobiel
apparaat worden
gekoppeld
•	 Op je mobiele apparaat:
–
– Zet de Bluetooth-functie aan en vervolgens weer uit.
–
– Verwijder de SoundTouch® 300-​
soundbar van de Bluetooth-lijst.
Koppel opnieuw (zie pagina 32).
•	 Plaats het apparaat dichter bij de soundbar en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
•	 Koppel een ander mobiel apparaat (zie pagina 32).
•	 Ga naar: global.Bose.com/Support/ST300 om instructievideo’s te zien.
•	 Wis de koppellijst van de soundbar: Houd op de
afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot het Bluetooth®-
indicatorlampje op de soundbar tweemaal wit knippert. Verwijder
de SoundTouch® 300-​
soundbar van de Bluetooth-lijst op uw mobiele
apparaat. Koppel opnieuw.
De soundbar kan niet
met een NFC-apparaat
worden gekoppeld
•	 Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt.
•	 Ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de Bluetooth- en NFC-
functie aan.
•	 Tik het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de
bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo (zie pagina 33).
Pagina: 48
D U TC H - 4 9
P R O B L E M E N O P LO S S E N
Foutberichten met betrekking tot
ADAPTiQ®-audiokalibratie
Luister naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutberichten:
Foutbericht Probleem Wat te doen
1 De microfoon op de
ADAPTiQ®-headset kan
geen geluid detecteren
•	 Zorg dat alle kabels goed zijn
aangesloten.
•	 Koppel de kabel van de ADAPTiQ-headset
los en sluit deze opnieuw goed aan op de
aansluiting ADAPTiQ van de soundbar.
•	 Controleer of de opening van de
microfoon aan de bovenkant van de
ADAPTiQ-headset niet geblokkeerd is.
•	 Het kan zijn dat uw ADAPTiQ-headset
beschadigd is. Neem contact op
met de Bose®-klantenservice voor
reserveonderdelen.
2 Er is te veel lawaai in
de kamer
•	 Start de ADAPTiQ-audiokalibratie
opnieuw wanneer het stil is in de kamer.
3 De ADAPTiQ-headset
bevindt zich te dicht bij de
luidsprekers
•	 Plaats de ADAPTiQ-headset verder weg
van de luidsprekers.
4 De luisterlocaties lijken te
veel op elkaar
•	 Ga 30 tot 60 cm van uw vorige
luisterlocatie staan.
5 De ADAPTiQ-headset kan
geen metingen uitvoeren
als gevolg van beweging
•	 Houd uw hoofd stil.
Nadat u het probleem hebt verholpen, moet u de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw
starten (zie pagina 19).
Als je een ander foutbericht hoort, neem dan contact op met de Bose®-klantenservice.

Vragen & antwoorden

Is het mogelijk een handleiding van soundtouch 300 en acoustimass 300 in het nederlands naar mij toe te zenden Vast bedankt groeten R Jagmohan

Geplaatst op 2 jaar geleden door R Jagmohan

Goedendag, Kunt u mij u een handleiding van de Böse Soundt Touch 300 in het Nederlands sturen? M Alvast mijn hartelijke dank, Guus Castricum

Geplaatst op 2 jaar geleden door Guus

Kan iemand mijn de Nederlandse gebruiksaanwijzing sturen bijvoorbaat dank gr.

Geplaatst op 2 jaar geleden door Annelies

Is er ergens een Nederlandse handleiding te krijgen van de Bose Sound Touch 300 ? Alvast bedankt.

Geplaatst op 2 jaar geleden door Ben

Kunt u mij u een handleiding van de Böse Soundt Touch 300 in het Nederlands sturen? doet het namelijk niet meer , net een week oud.

Geplaatst op 2 jaar geleden door munten

Mijn soundbar gaf geluid is daar nu mee opgehouden. Er branden twee oranje ledjes de meest linkse en de derde van links. Die zit ook op de afstandsbediening. Hoe krijg ik alles weer werkend. Meest linkse ledje moet wit zijn

Geplaatst op 2 jaar geleden door Richard

Kan iemand mijn de Nederlandse gebruiksaanwijzing sturen bijvoorbaat dank gr.

Geplaatst op 2 jaar geleden door Annelies

ik wil de soundtouch 300 aansluiten op mijn tv maar, mijn tv heeft slechts 1 HDMI aansluiting en dit zonder ARC, dus geen geluid uit de soundbar. tv heeft ook geen optical out aansluiting. hoe kan ik dit probleem oplossen ?

Geplaatst op 2 jaar geleden door philippe

Graag een Nederlandse handleiding?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Theo Middendorp

Kunt u mij u een handleiding van de Böse SoundtTouch 300 soundbar in het Nederlands sturen?

Geplaatst op 2 jaar geleden door J. Stoffels

Stel een vraag over de Bose SoundTouch 300

Heb je een vraag over de Bose SoundTouch 300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bose SoundTouch 300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bose SoundTouch 300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.