Bose SoundTouch 10 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bose SoundTouch 10. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bose
  • Product: Speaker
  • Model/naam: SoundTouch 10
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Chinees, Arabisch

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 - D U TC H
B E L A N G R I J K E V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
WAARSCHUWINGEN
De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde
afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts
2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte
batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het
product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als je denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam
zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische
brandwonden te vermijden, dien je voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te
vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege
batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C
of verbranden.
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere
apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers
en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd,
zoals wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is
terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of
vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een
risico op elektrische schokken bestaat.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding.
• Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden
blootgesteld.
• Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen,
zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dien je op te passen dat er geen
vloeistof in het product terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
• Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
• Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid,
de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je
implanteerbare medische hulpmiddel.
Pagina: 2
D U TC H - 3
B E L A N G R I J K E V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
OPMERKINGEN:
• Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze
stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
• Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis,
in recreatievoertuigen of op boten.
• Het productlabel kan zich aan de achterkant of onderkant van het systeem bevinden.
Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt
inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke
hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren
en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of
de winkel waar je dit product hebt gekocht.
Informatie over producten die elektrische ruis genereren
Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in
een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als
het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke
storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te
zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is
aangesloten.
• Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
FCC-WAARSCHUWING
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het
vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Belangrijke informatie over naleving in de VS en Canada
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije
apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke
storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een
ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor
een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van
20 cm tussen de zender en je lichaam.
Dit apparaat mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparatuur.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de EU-richtlijnen. De volledige
conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance
Pagina: 3
4 - D U TC H
W E T T E L I J K V E R P L I C H T E I N F O R M AT I E
Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
Naam onderdeel
Lood
(Pb)
Kwik
(Hg)
Cadmium
(Cd)
Zeswaardig
chroom
(Cr(VI))
Polybroombifenyl
(PBB)
Polybroomdifenylether
(PBDE)
PCB’s X O O O O O
Metalen onderdelen X O O O O O
Plastic onderdelen O O O O O O
Luidsprekers X O O O O O
Kabels X O O O O O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal
toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de
maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie
Het serie- en modelnummer vind je aan de achterkant of onderkant van het product.
Serienummer: _______________________________________________________________________
Modelnummer: ______________________________________________________________________
Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te
registreren. Dat kan eenvoudig door naar http://global.Bose.com/register te gaan
Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “6” is 2006 of 2016.
Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: 886 2 2514 7977
Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefoonnummer: 5255 (5202) 3545
Telefoonnummer VS: 1-877-230-5639
+
Pagina: 4
D U TC H - 5
W E T T E L I J K V E R P L I C H T E I N F O R M AT I E
Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.
en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.
SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bose Corporation in de VS en andere landen.
Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.
Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Pagina: 5
6 - D U TC H
I N H O U D
Inhoud van de doos
Wat zit er in de doos......................................................................................................... 8
Eerste installatie
Richtlijnen voor plaatsing................................................................................................ 9
De luidspreker op het lichtnet aansluiten................................................................. 10
Knoppen op de luidspreker
Zet de luidspreker aan...................................................................................................... 11
Bedieningsknoppen........................................................................................................... 11
Configuratie van de SoundTouch®-app
Download en installeer de SoundTouch®-app......................................................... 12
SoundTouch® Owner’s Center........................................................................................ 12
Bestaande SoundTouch®-gebruikers
De luidspreker toevoegen aan een bestaande account...................................... 13
De luidspreker op een nieuw netwerk aansluiten.................................................. 13
Voorkeurinstellingen aanpassen
Een voorkeursinstelling instellen.................................................................................. 14
Een voorkeursinstelling afspelen.................................................................................. 15
Bluetooth®-technologie
Je mobiele apparaat verbinden.................................................................................... 16
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken............................................. 17
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden................................................................. 18
Verbinding maken met behulp van de Bluetooth-functie op
je mobiele apparaat................................................................................................... 18
De Bluetooth-koppellijst van de luidspreker wissen............................................. 18
Gebruik van de Soundtouch®-app....................................................................... 18
Bedrade apparaataansluitingen
Op de AUX-aansluiting aansluiten............................................................................... 19
Pagina: 6
D U TC H - 7
I N H O U D
Statuslampjes
Wi-Fi®-indicatorlampje .................................................................................................... 21
Bluetooth-lampje................................................................................................................ 21
AUX-lampje........................................................................................................................... 22
SoundTouch®-lampje......................................................................................................... 22
Geavanceerde functies
Software updaten............................................................................................................... 23
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen................................................................................ 23
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen............................................................... 23
Verzorging en onderhoud
De luidspreker schoonmaken......................................................................................... 24
Klantenservice...................................................................................................................... 24
Informatie over de beperkte garantie......................................................................... 24
Technische informatie....................................................................................................... 24
Vervang de batterij van de afstandsbediening....................................................... 25
Problemen oplossen
Veelgebruikte oplossingen.............................................................................................. 26
De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen........................................ 28
Bijlage: Configureren met behulp van een computer
Je luidspreker configureren met behulp van een computer.............................. 29
Voordat je begint........................................................................................................ 29
Configureren met behulp van een computer.................................................. 29
Pagina: 7
8 - D U TC H
I N H O U D VA N D E D O O S
Wat zit er in de doos
Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.
SoundTouch® 10 wireless speaker Afstandsbediening
Netsnoer*
* 
Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.
Opmerking: Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag je deze niet
gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de
Bose-klantenservice. Ga naar: global.Bose.com/Support/ST10 voor
contactgegevens.
Pagina: 8
D U TC H - 9
E E R S T E I N S TA L L AT I E
Richtlijnen voor plaatsing
Om storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van
30‑90 cm van de luidspreker. Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen
kasten en directe warmtebronnen.
• Plaats de luidspreker op zijn rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak.
• Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv’s, enz.)
of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen
warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.
• Plaats GEEN voorwerpen op de luidspreker.
• Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
Pagina: 9
1 0 - D U TC H
E erste installatie
De luidspreker op het lichtnet aansluiten
Sluit de luidspreker op het lichtnet aan voordat je de luidspreker op je netwerk
installeert.
1. Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting op de luidspreker.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
Pagina: 10
D U TC H - 1 1
K N O P P E N O P D E L U I D S P R E K E R
Zet de luidspreker aan
Druk op het toetsenblok of op de afstandsbediening op .
Tip: Je kunt ook op een voorkeursinstelling of drukken om de luidspreker aan
te zetten.
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op het toetsenblok en op de
afstandsbediening.
Tip: Je kunt de luidspreker ook bedienen met de SoundTouch®-app.
• Toetsenblok: Hiermee kun je de luidspreker aanzetten, je voorkeursinstellingen instellen
en afspelen, het volume bijstellen en de Bluetooth- en AUX-bronnen activeren.
• Afstandsbediening: Deze biedt dezelfde functionaliteit als het toetsenblok, evenals
Achteruit skippen/Vooruit skippen, Afspelen/Pauzeren en Duim omhoog/Duim omlaag.
Knop Beschrijving
Zes knoppen voor voorkeurinstellingen:
• Hou een knop ingedrukt om een voorkeursinstelling in te stellen
• Druk op een voorkeursinstelling om deze af te spelen
Bluetooth-/AUX-knop:
• Druk op deze knop om te wisselen tussen de Bluetooth- en
de AUX-bron
• Het lampje aan de voorkant van de luidspreker geeft de bron aan
(zie pagina 22)
–
+ Volume hoger/Volume lager: Druk hierop om het volume hoger/
lager te zetten
Achteruit skippen/Vooruit skippen door tracks (alleen
afstandsbediening)
• Audio afspelen/pauzeren
• Het geluid van een op de AUX-aansluiting aangesloten apparaat
uit- of inschakelen (alleen afstandsbediening)
Afgespeelde content liken/disliken (alleen afstandsbediening)
Pagina: 11
1 2 - D U TC H
C O N F I G U R AT I E VA N D E S O U N DTO U C H ® -A P P
Met de SoundTouch®-app kun je de SoundTouch® configureren en bedienen vanaf je
smartphone, tablet of computer. Met de app werkt je smartapparaat als een functierijke
afstandsbediening voor je luidspreker.
Met de app kun je de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen,
lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen
en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.
Opmerking: Als je SoundTouch® al geïnstalleerd hebt voor een andere luidspreker,
zie dan “Bestaande SoundTouch®-gebruikers” op pagina 13.
Download en installeer de SoundTouch®-app
Download de Bose® SoundTouch®-app op je smartphone of tablet.
• Apple-gebruikers: Download uit de App Store
• Android™-gebruikers: download uit de Google Play™ store
• Amazon Kindle Fire-gebruikers: Download uit de Amazon Appstore voor Android
Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen
van de luidspreker aan de Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account,
het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.
Nadat je de luidspreker hebt geïnstalleerd op je Wi-Fi-thuisnetwerk kun je de
luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.
Opmerking: Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie
raadpleeg je pagina 29.
Tip: Nadat je de luidspreker hebt geïnstalleerd op je Wi-Fi-thuisnetwerk kun je de
luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.
Download de SoundTouch®-app op het smartapparaat. Je moet voor alle apparaten
die met je luidspreker zijn verbonden dezelfde SoundTouch-account gebruiken.
SoundTouch® Owner’s Center
global.Bose.com/Support/ST10
Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar je het volgende
kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek
en de gemeenschap van eigenaars waar je vragen en antwoorden kunt posten.
Pagina: 12
D U TC H - 1 3
B E S TA A N D E S O U N DTO U C H ® - G E B R U I K E R S
De luidspreker toevoegen aan een
bestaande account
Als je SoundTouch® al op een andere luidspreker geïnstalleerd hebt, hoef je de
SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.
Selecteer in de app > Instellingen > Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden.
De app voert je door de installatie.
De luidspreker op een nieuw netwerk
aansluiten
Als je netwerkinformatie verandert, voeg dan je luidspreker aan het nieuwe netwerk toe.
Je kunt dit doen door de luidspreker in configuratiemodus te zetten.
1. Selecteer in de app > Instellingen > Luidsprekerinstellingen en selecteer je
luidspreker.
2. Selecteer LUIDSPREKER VERBINDEN.
De app voert je door de installatie.
Pagina: 13
1 4 - D U TC H
VO O R K E U R I N S T E L L I N G E N A A N PA S S E N
U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete services voor streaming muziek,
zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen.
Je hebt op elk moment toegang tot je muziek door eenvoudig een knop aan te raken in
de SoundTouch®-app.
Gelieve nota te nemen van het volgende voordat je voorkeursinstellingen gebruikt:
• Je kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
• Als de bron van de voorkeursinstelling je muziekbibliotheek is, zorg dan dat de
computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met
hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-luidspreker.
• Je kunt geen voorkeursinstellingen instellen in Bluetooth-modus of AUX-modus.
Een voorkeursinstelling instellen
1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, hou je een voorkeursinstelling op het
toetsenblok of de afstandsbediening ingedrukt totdat je een toon hoort.
Pagina: 14
D U TC H - 1 5
Voorkeurinstellingen aanpassen
Een voorkeursinstelling afspelen
Nadat je je voorkeursinstellingen hebt ingesteld, druk je op een voorkeursinstelling op
het toetsenblok of op de afstandsbediening om muziek af te spelen.
Opmerking: Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch®-
app om je voorkeursinstellingen af te spelen, ga je naar
global.Bose.com/Support/ST10
Pagina: 15
1 6 - D U TC H
B LU E T O OT H ® -T E C H N O LO G I E
Met Bluetooth draadloze technologie kun je muziek naar je luidspreker streamen
van Bluetooth-smartphones, tablets, computers of andere apparaten. Voordat je
muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet je het mobiele apparaat met je
luidspreker verbinden.
Je mobiele apparaat verbinden
1. 
Houd op het toetsenblok van de luidspreker of de afstandsbediening
ingedrukt totdat het Bluetooth-lampje blauw knippert.
Tip: Je kunt ook twee seconden ingedrukt houden om verbinding te maken
met een apparaat.
Zorg dat het Bluetooth-lampje blauw knippert voordat je je mobiele apparaat verbindt.
Pagina: 16
D U TC H - 1 7
B LU E T O OT H ® -T E C H N O LO G I E
2. Zet op je mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan.
Tip: Het Bluetooth-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.
3. Selecteer je SoundTouch®-luidspreker in de lijst met mobiele apparaten.
Opmerking: Zoek de naam die je voor je luidspreker hebt ingevoerd in de
SoundTouch®-app. Als je de luidspreker geen naam hebt gegeven,
verschijnt de standaardnaam.
Nadat er verbinding is gemaakt verschijnt de naam van de SoundTouch®-luidspreker
in de lijst met apparaten.
De verbinding met een mobiel apparaat
verbreken
Zet de Bluetooth®-functie op je mobiele apparaat uit.
Pagina: 17
1 8 - D U TC H
B LU E T O OT H ® -T E C H N O LO G I E
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden

Houd op het toetsenblok van de luidspreker of de afstandsbediening ingedrukt
totdat het Bluetooth-lampje blauw knippert.
De luidspreker probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden
mobiele apparaat.
Opmerking: Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m bevinden en
ingeschakeld zijn.
Verbinding maken met behulp van de Bluetooth-functie
op je mobiele apparaat
1. Zet op je mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan.
Tip: Het Bluetooth-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.
2. Selecteer je luidspreker in de lijst met mobiele apparaten.
Je luidspreker wordt aangezet en laat een toon horen.
De Bluetooth-koppellijst van de
luidspreker wissen
Houd op het toetsenblok of op de afstandsbediening ingedrukt (10 seconden)
totdat het Bluetooth-lampje tweemaal wit knippert.
De luidspreker is klaar om verbinding te maken met een apparaat (zie pagina 16).
Gebruik van de Soundtouch®-app
Je kunt de koppellijst ook met de app wissen.
1. Selecteer in de app > Instellingen > Luidsprekerinstellingen en selecteer je
luidspreker.
2. Open de Bluetooth-menuoptie en wis de koppellijst.
Pagina: 19
2 0 - D U TC H
S TAT U S L A M PJ E S
Aan de voorkant van de luidspreker zit een reeks lampjes die de status van het systeem
aangeven. De lampjes onder de indicatorlampjes branden afhankelijk van de status van
de luidspreker (zie pagina 21).
AUX-lampje
Wi-Fi-lampje
SoundTouch®-lampje
Bluetooth-lampje
Pagina: 20
D U TC H - 2 1
S tatuslampjes
Wi-Fi®-indicatorlampje
Activiteit van
de lampjes
Status
Knipperend wit Bezig met zoeken naar Wi-Fi-netwerk
Continu wit (gedimd) Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk
Continu wit (helder) De luidspreker staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Continu oranje De luidspreker staat in configuratiemodus
Knipperend oranje Verbinding met Wi-Fi-netwerk verbroken
Uit Netwerk uitgeschakeld
Bluetooth-lampje
Activiteit van
de lampjes
Status
Knipperend blauw Klaar om te verbinden
Knipperend wit Bezig verbinding te maken
Continu wit Aangesloten
Pagina: 21
2 2 - D U TC H
S tatuslampjes
AUX-lampje
Activiteit van
de lampjes
Status
Continu wit
De luidspreker is klaar om content van een mobiel apparaat af
te spelen
SoundTouch®-lampje
Activiteit van
de lampjes
Status
Knipperend wit Bezig verbinding te maken met de SoundTouch®-app
Continu wit Audio afspelen via de SoundTouch®-app
Continu oranje
• Luidspreker, bron of zender niet beschikbaar
• Voorkeursinstelling leeg of ongeldig
Pagina: 22
D U TC H - 2 3
G E AVA N C E E R D E F U N C T I E S
Software updaten
De SoundTouch®-app waarschuwt je wanneer er een software-update beschikbaar
is. Op dat moment kun je de software update te met behulp van de app. Je kunt de
software ook updaten via het toetsenblok.
1. Zet de luidspreker aan.
2. Houd op het toetsenblok en – ingedrukt (vijf seconden).
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen
Als je Wi-Fi uitschakelt, wordt de Bluetooth-functie eveneens uitgeschakeld.
1. Zet de luidspreker aan.
2. Houd op het toetsenblok en – ingedrukt (vijf seconden).
Het Wi-Fi-lampje gaat uit wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen
Als je Wi-Fi opnieuw inschakelt, wordt de Bluetooth-functie eveneens opnieuw
ingeschakeld.
Terwijl het systeem aanstaat, hou je en – ingedrukt (vijf seconden).
Het Wi-Fi-lampje licht op wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.
Pagina: 23
2 4 - D U TC H
V E R ZO R G I N G E N O N D E R H O U D
De luidspreker schoonmaken
• Maak de buitenkant van de luidsprekers schoon met een zachte, droge doek.
• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik geen
oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of
schuurmiddelen bevatten.
• Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.
Klantenservice
Voor verdere hulp bij het gebruik van de luidspreker ga je naar:
global.Bose.com/Support/ST10
Informatie over de beperkte garantie
Voor je luidspreker geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie
staat vermeld op de garantiekaart in de doos. Raadpleeg de garantiekaart voor
informatie over hoe je het product registreert. Als je het product niet registreert, is dit
niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in
Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of
www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-
Zeeland.
Technische informatie
Voeding
Ingang: 100-240 V 50/60 Hz, 30 W
Pagina: 24
D U TC H - 2 5
V erzorging en onderhoud
Vervang de batterij van de
afstandsbediening
WAARSCHUWING: De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een
knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit
binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden
met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte
batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje
niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en
hou dit uit de buurt van kinderen. Als je denkt dat batterijen
mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan
onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie,
brand of chemische brandwonden te vermijden, dien je voorzichtig
te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te
vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of
DL2032‑lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk
en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren,
verwarmen boven 100 °C of verbranden.
1. Draai het batterijklepje enigszins naar links met behulp van een muntstuk.
2. Verwijder het klepje. Plaats een nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven,
zodat je de + kunt zien.
3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.
Pagina: 26
D U TC H - 2 7
P roblemen oplossen
Als je problemen met je luidspreker ondervindt:
• Sluit je luidspreker op het lichtnet aan.
• Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
• Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 20).
• Plaats je luidspreker en mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen
(draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
• Voor een goede werking plaats je je luidspreker binnen het aanbevolen bereik van je
draadloze router of mobiele apparaat.
Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor
symptomen van en oplossingen voor gangbare problemen. Als je het probleem niet
kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.
Veelgebruikte oplossingen
In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen,
samen met mogelijke oplossingen.
Symptoom Oplossing
De luidspreker
reageert niet tijdens
het configureren
Als de statuslampjes uit zijn:
• Houd op het toetsenblok van de luidspreker twee seconden ingedrukt.
• Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, ga je verder met de
configuratie.
De luidspreker wordt
niet ingeschakeld als
je op de aan-uitknop
drukt
Mogelijk staat de luidspreker in stand-bymodus. Om te zorgen dat de
luidspreker wakker wordt, hou je op het toetsenblok van de
luidspreker twee seconden ingedrukt.
Pagina: 27
2 8 - D U TC H
P roblemen oplossen
Symptoom Oplossing
De netwerkinstallatie
kan niet
worden voltooid
• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in.
• 
Sluit het apparaat en de luidspreker op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan.
• Plaats je luidspreker binnen het bereik van de router.
• 
Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel apparaat of computer) dat je
gebruikt voor de installatie
.
• Sluit andere open toepassingen.
• 
Als je een computer gebruikt voor de configuratie, controleer
dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en
SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma’s zijn.
• Start je mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.
• Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 29).
• Als je router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, controleer
dan of zowel het apparaat (mobiel of computer) als de luidspreker
verbinding maken met dezelfde band.
• 
Verwijder de app, zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen
(zie pagina 29) en begin de configuratie opnieuw.
Kan geen
verbinding maken
met het netwerk
Als je netwerkinformatie is veranderd of als je de luidspreker met een
ander netwerk wilt verbinden, zie dan pagina 13.
Geluid valt soms
weg of geen geluid
• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.
• Schakel het geluid van de luidspreker en het mobiele apparaat in of
zet het volume hoger.
• Koppel het netsnoer los en sluit dit na één minuut opnieuw aan.
• Start je mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.
Kan geen Bluetooth-
audio afspelen
• Installeer de SoundTouch®-app eerst en voer alle systeemupdates uit.
• Een mobiel apparaat verbinden (zie pagina 16).
• Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 18).
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
Op uw mobiele apparaat:
• Schakel de Bluetooth-functie uit en weer in.
• Verwijder de luidspreker uit het Bluetooth-menu. Verbind opnieuw.
• Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat.
• Zie “Geluid valt soms weg of geen geluid”.
Te veel of te weinig
lage tonen
Stel de lage tonen van de luidspreker bij in de app:
1. 
Selecteer in de app > Instellingen > Luidsprekerinstellingen en
selecteer je luidspreker.
2. Stel de lage tonen van de luidspreker bij.
Pagina: 28
D U TC H - 2 9
De luidspreker terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Als je de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen,
volume en netwerk gewist en wordt de luidspreker teruggezet op de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.
1. Zet de luidspreker aan.
2. Houd op het toetsenblok en – ingedrukt (ongeveer 10 seconden).
De luidspreker start opnieuw op en het Wi-Fi–lampje licht oranje op
(installatiemodus).
3. Start de SoundTouch®-app op je smartphone of tablet en voeg de luidspreker aan je
netwerk toe (zie pagina 13).

Vragen & antwoorden

Ik probeer om 3 soundtouch 10 in de huiskamer te installeren. Dat lukt op zich wel maar als ik ze aanzet gaan ze niet alle 3 gelijk met het geluid.?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Van Werde

Ik bezit een Bose SoundTouch 10 doch de klank valt uit na verloop van tijd. In de plaats brandt dan een geel lichtje. Wanneer het toestel vervolgens afgezet wordt en terug opgestart gebeurt er niets. Op geen enkele wijze krijg ik het apparaat terug aan de praat. Na verloop van tijd van inactiviteit, soms loopt deze periode uit over verschillende dagen, speelt hij alsof er niks aan de hand was of is. Vervelende zaak wanneer je muziek verwacht op het ogenblik dat je dat zelf wil.

Geplaatst op 5 maanden geleden door Paul

Hoe luister ik radio op sound touch 10?

Geplaatst op 1 jaar geleden door Annemieke janssen

Onlangs kon ik nog prima via mijn IPhone de radiozenders afspelen op de Bose sound touch 10. Er staat bij de bluetooth knop "verbonden". Maar nu kan ik alleen via die iPhone en via de laptop muziek van spotify afspelen, hij geeft ook in het groen het soort Bose systeem aan. Maar NPO radio 1 wil met geen mogelijkheid verbinding meer maken. Waar kan dit aan liggen? Het kwam uit het niets eigenlijk.

Geplaatst op 1 jaar geleden door Mevrouw de Weger

Stel een vraag over de Bose SoundTouch 10

Heb je een vraag over de Bose SoundTouch 10 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bose SoundTouch 10. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bose SoundTouch 10 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.