Bosch WOT24351N handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WOT24351N. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WOT24351N
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen.
Pagina: 1
2
Inhoud
Verder betekenen de volgende symbolen:
Dat de veiligheidsvoorschriften (voor de machine of het wasgoed) beslist in acht
moeten worden genomen.
Kans op een elektrisch gevaar.
 Tips en belangrijke informatie.
Pagina's
Veiligheidsvoorschriften.................................................................................................... 4
Milieubescherming/besparingstips ................................................................................ 4
Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat .............................................. 4
Dit is uw wasautomaat ...................................................................................................... 5
1 – Installatievoorschrift
Verwijderen van de transportbeveiligingen.................................................................... 6 en 7
Mobiliteit .............................................................................................................................. 7
Aansluiten – watertoevoer ................................................................................................ 8
Aansluiten – waterafvoer .................................................................................................. 8
Elektrische aansluiting ...................................................................................................... 9
Plaatsen van het apparaat ................................................................................................ 9
2 – Gebruiksaanwijzing
Internationale textielbehandelingssymbolen ................................................................ 10
Vóór het eerste gebruik .................................................................................................... 10
Behandeling van hardnekkige vlekken .......................................................................... 11
Wasgoed voorbereiden .................................................................................................... 12
Trommel vullen met wasgoed .......................................................................................... 13
Vullen met wasmiddel........................................................................................................ 13
Programma instellen.......................................................................................................... 14
Programma kiezen ............................................................................................................ 15
Centrifugetoerentalkiezer ................................................................................................ 16
Toetsen programmaverfijningen...................................................................................... 17
Wasgoed bijvullen + programma wijzigen .................................................................... 18 en 19
Speciale toepassingen ...................................................................................................... 20
Veiligheidsfuncties ............................................................................................................ 20
3 – Schoonmaken en onderhoud
Buitenkant van het apparaat ............................................................................................ 21
Bedieningspaneeel, plint enz. Delen aan de binnenkant. ............................................ 21
Wasmiddelvakjes................................................................................................................ 21
Schoonmaken van het filter.............................................................................................. 22
4 – Indicatie .............................................................................................................................. 23
5 – Wat te doen als .................................................................................................................. 25
6 – Servicedienst...................................................................................................................... 26
7 – Programmatabel ................................................................................................................ 28
Pagina: 2
3
Met de aankoop van uw nieuwe wasautomaat hebt u gekozen voor een modern en kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat.
Deze wasautomaat munt uit door een zuinig verbruik van energie, water en wasmiddel.
Elke wasautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en
een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot plaatsen en aansluiten van het
apparaat – staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en services vindt u op
onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde
informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
De gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift beschrijven verschillende modellen. Waar
nodig wordt op de verschillen gewezen.
Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een eventueel latere bezit(s)ter.
Pagina: 3
4
Veiligheidsvoorschriften
Milieubescherming/besparingstips
Uw wasautomaat is zuinig in het verbruik van
water, energie en wasmiddel. Dat is goed
voor het milieu en voor uw portemonnee.
Om zuinig en milieuvriendelijk te wassen:
• De aanbevolen beladingshoeveelheid niet
overschrijden.
Witte- en bonte was ..........................5,5 kg
Kreukherstellend ..............................2,5 kg
Fijne was/zijde ..................................1,0 kg
Wol ......................................................1,5 kg
Bij kleinere hoeveelheden wasgoed wordt
het water- en energieverbruik door de
waterdoseer-automaat gereduceerd.
• In plaats van “Witte was 90°C” het
programma “60°C”+ de toets “Intensief”*
kiezen. Door de verlengde wastijd bij dit
60°C–programma wordt een vergelijkbaar
wasresultaat bereikt als met het 90°C–
programma, maar met aanzienlijk minder
energieverbruik.
• Bij licht tot normaal vervuild wasgoed geen
programma met voorwas* kiezen.
• Bij het doseren van het wasmiddel
rekening houden met de mate van
vervuiling, de hoeveelheid wasgoed en de
waterhardheid. Neem de aanwijzingen van
de fabrikant op de verpakking in acht.
* Niet bij alle modellen.
Voor het juiste gebruik van het
apparaat
Uw wasautomaat is geschikt
• uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
• voor het wassen van textiel dat in de
wasmachine in zeepsop gewassen mag
worden
• voor gebruik met koud drinkwater en met
in de handel verkrijgbare was- en
wasverzorgingsmiddelen die voor
wasmachines geschikt zijn.
Algemene veiligheidsvoorschriften
Kinderen nooit zonder toezicht bij het
apparaat laten.
Huisdieren uit de buurt van het apparaat
houden.
De stekker niet met vochtige handen in het
stopcontact steken of eruit trekken.
De kabel altijd aan de stekker uit het
stopcontact trekken.
Wees voorzichtig tijdens het afpompen van
het hete sop.
Niet op het apparaat klimmen.
Neem de aanwijzingen bij het plaatsen in acht.
 Kans op stikken!
Laat kinderen niet met de verpakking of
met onderdelen ervan spelen. Kans op
stikken door vouwkarton en folie
 Levensgevaar!
Bij afgedankte apparaten de stekker uit
het stopcontact trekken. Aansluitkabel
doorknippen en samen met de stekker
verwijderen. Sluiting van het deksel
onklaar maken. Hierdoor voorkomt u dat
kinderen zichzelf tijdens het spelen in het
apparaat opsluiten en in levensgevaar
geraken
Afvoeren van de verpakking en van het oude
apparaat
Milieuvriendelijke afvoer • Zorg voor een milieuvriendelijke afvoer.
• Op dit apparaat is de Europese richtlijn
2002/96/EG voor elektrische en elektronische
afgedankte apparaten van toepassing (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
• Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele
EU geldende terugname en het hergebruik van
afgedankte apparaten.
Pagina: 4
5
Dit is uw wasautomaat
Bedieningspaneel
Handgreep om het
deksel te openen (blijft
tijdens het programma
vergrendeld) Ontgrendelingen van het
wasmiddelbakje
Afneembaar
wasmiddelbakje
Toets om het
trommeldeksel te
openen
Hendel voor mobiliteit
(afhankelijk van het
model)
Waterafvoerslang
Watertoevoerslang
(niet aangesloten)
Netkabel met stekker
Transportbeveiliging
Typeplaatje (met
typenummer en
fabricagenummer)
klik!
 Trommeldeksel correct
sluiten!
J
J
J
JA
A
A
A
N
N
N
NE
E
E
EE
E
E
E
Pagina: 5
6
Verwijderen van de transportbeveiligingen
Afb. 1 Afb. 2.1
Afb. 2.2
Afb. 2.3
13
1
1
2
2
A
1 De wasmachine van de transportplaat
halen. Wig verwijderen (afb. 1).
2 De 4 schroeven met een schroevendraaier
verwijderen (afb. 2.1).
3 De transportbeveiliging verwijderen:
hiertoe de twee schroeven (afb. 2.2) met
een schroefsleutel nr. 10 of 13 (afhankelijk
van het model) verwijderen.
Overtuig u ervan dat de twee op de
verbindingsbeugel bevestigde kunststof
tussenstukken eveneens verwijderd
worden.
De schroeven weer op de
oorspronkelijke plaatsen vastzetten.
4 De twee gaten beslist met de hiervoor
bestemde afdekkingen (meegeleverd
in het toebehorenzakje) afsluiten
(afb. 2.3).
 Vóór het eerste gebruik beslist alle transportbeveiligingen aan de achterkant van het
apparaat verwijderen en voor een later transport (bijv. bij een verhuizing) bewaren.
Pagina: 6
7
Verwijderen van de transportbeveiligingen
5 Beveiliging verwijderen (afb. 3).
Hiertoe:
- til het deksel van de machine op
- beschermlijst verwijderen .
- beveiliging met een kwartslag eruit
halen.
- maak de deurtjes van de trommel, die naar
beneden toe zijn geblokkeerd, los door
tegelijkertijd op de twee klepjes te drukken.
6 De slanghouders ➀ verwijderen en
de gaten beslist met de hiervoor
bestemde afdekkingen ➁
(meegeleverd in het
toebehorenzakje) afsluiten (afb. 4).
a
b
a
b
➀
➁
Afb. 4
Afb. 3
F
G
 Wij raden u aan alle
transportbeveiligingen te bewaren
aangezien deze bij een eventueel later
transport beslist weer moeten worden
ingebouwd.
 Vóór het verlaten van de fabriek werd
het apparaat zorgvuldig getest. Het is
mogelijk dat zich in de kuip of in de
wasmiddelbakjes nog waterresten van
de test bevinden.
(niet bij alle modellen)
Als het apparaat voorzien is van te verzinken
rollen dan kan het gemakkelijk verschoven
worden.
Om het apparaat op de rollen te plaatsen:
de hendel aan de onderkant van het apparaat
helemaal naar links draaien (afb. 5).
 Tijdens het wassen moet het apparaat
altijd stevig op zijn voetjes staan
(hendel rechts).
Afb. 5
Mobiliteit
Pagina: 7
8
Aansluiten
Afb. 6
Afb. 7.1
Afb. 7.2
Waterafvoer
De afvoerslang met het meegeleverde
bochtstuk monteren. Aansluiten op een
beluchte stankafsluiter (afb. 7.1 / 7.2).
Het bochtstuk moet op een hoogte tussen
65 en 90 cm boven de vloer worden
aangebracht.
 Afvoerslang zodanig bevestigen dat hij
er niet uit kan schieten!
Vervangen van de
watertoevoerslang
Let erop bij vervanging dat de slang stevig
is vastgedraaid en dat de afdichtingen aan
beide uiteinden aanwezig zijn.
 Controleer regelmatig de toestand van
de watertoevoer- en waterafvoerslang.
Beschadigde slangen alleen vervangen
door originele slangen die tegen
meerprijs bij de Servicedienst
verkrijgbaar zijn.
Koudwatervoorziening
Watertoevoerslang aansluiten (afb. 6).
- Minimale waterdruk: 0,1 MPa of 1 bar
- Maximale waterdruk: 1 MPa of 10 bar
min.
10
mm
3/4”
Pagina: 8
9
Aansluiten
Elektrische aansluiting
 De wasmachine uitsluitend via een
volgens de voorschriften aangebracht,
randgeaard stopcontact op wisselstroom
aansluiten.
De netspanning moet overeenkomen met de
op de wasmachine (typeplaatje) aangegeven
spanning.
De aansluitwaarde en de vereiste zekering
zijn op het typeplaatje aangegeven.
Overtuig u ervan dat:
• de stekker in het stopcontact past,
• de diameter van de elektrische leiding
groot genoeg is,
• het aardingssysteem volgens de
voorschriften geinstalleerd is.
Geen meervoudige stekkers/contactdozen
en verlengkabels gebruiken.
Bij gebruik van een aardlekschakelaar alleen
een type met het volgende symbool:
installeren.
Alleen aardlekschakelaars met dit symbool
voldoen aan de nu geldende voorschriften.
De stekker niet met vochtige handen in het
stopcontact steken of eruit trekken.
De kabel alleen aan de stekker uit het
stopcontact trekken.
Plaatsen van het apparaat
Veiligheidsvoorschrift
 Kans op verwondingen!
De wasmachine is heel zwaar.
Wees voorzichtig bij het optillen.
 Bevroren slangen kunnen scheuren
of springen. De wasmachine niet in een
voor vorst gevoelige plaats of buiten
plaatsen.
Niet aan vooruitstekende onderdelen (bijv.
de handgreep om het deksel te openen)
optillen.
De wasmachine kan beschadigen.
Naast de hierboven genoemde aanwijzingen
kunnen speciale voorschriften van het
waterleiding- en energiebedrijf in uw regio
gelden.
In geval van twijfel het apparaat door een
vakkundig monteur laten aansluiten.
De juiste plaats:
Een stabiele stand van het apparaat is
belangrijk zodat de wasmachine tijdens het
centrifugeren niet gaat “lopen”.
De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.
Niet geschikt is zachte vloerbedekking zoals
tapijt of vloerbedekking met een foamrug.
Verstelbare voetjes:
(niet bij alle modellen)
Sommige apparaten hebben aan de voorkant
twee verstelbare voetjes waarmee
oneffenheden in de vloer opgeheven kunnen
worden. De stand en de stabiliteit van de
machine als volgt instellen
- apparaat iets naar achteren kantelen;
- afhankelijk van de toestand van de vloer
het voetje resp. de voetjes in- of
uitschroeven (afb. 8);
- controleer of het apparaat stabiel en
waterpas staat.
Afb. 8
Vervanging van de aansluitkabel
Vanwege veiligheidsredenen mag de
aansluitkabelalleendoordegeautoriseerde
klantenservice worden vervangen.
Pagina: 9
10
Internationale textielbehandelingssymbolen
 Om u bij de verzorging van uw textiel behulpzaam te zijn, zijn deze voorzien van een
etiket met de noodzakelijke informatie: Deze worden door de volgende symbolen
weergegeven:
©
COFREET
Vóór de eerste was – één keer zonder wasgoed wassen
Wij raden u aan voordat u voor de eerste keer gaat wassen een wasprogramma “KATOEN
90°C zonder voorwas” zonder wasgoed met een halve maatbeker wasmiddel voor alle
temperaturen te laten draaien. Hierdoor worden eventuele waterresten van de test
verwijderd die nog in de machine aanwezig kunnen zijn.
De punten geven de droogstand in de trommel (droogautomaat) aan.
De letters zijn bedoeld voor de chemisch reiniger. Ze geven het te gebruiken oplosmiddel aan.
De streep onder de cirkel geeft aan dat bij de reiniging de mechanische belasting, de toevoeging van
vocht en de temperatuur beperkt moet worden.
De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.
De getallen in de tobbe komen overeen met de maximale wastemperatuur die niet overschreden mag
worden. De streep onder de tobbe betekent een (mechanisch) mildere behandeling (bijv. antikreuk)
en geeft wascycli aan die geschikt zijn voor bijvoorbeeld kreukherstellend en mechanisch gevoelig textiel.
Bleken toegestaan
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Handwas Niet
wassen
WASSEN
(Wastobbe)
BLEKEN
(Driehoek)
STRIJKEN
(Strijkijzer)
CHEMISCHE
REINIGING
(Reinigings-
trommel)
DROGEN
inde
droogautomaat
Bleken
niet toegestaan
Warm strijken Lauw strijken Niet strijken
niet chemisch
reinigen
Drogen met gereduceerde
thermische belasting
Drogen in
droogautomaat niet
toegestaan
cl
95
95 60
F
A P F
60 40 40
40 30
P
Speciaal
antikreuk
pro-
gramma
Heet strijken
Drogen met normale
thermische belasting
Pagina: 10
11
Behandeling van hardnekkige vlekken
 GEBRUIK VAN VLEKKENMIDDELEN:
Om kans op brand of explosie te voorkomen:
(*) Bij gebruik van bovengenoemde zelf vervaardigde vlekkenmiddelen moet het
wasgoed voordat het in de wasmachine wordt gelegd grondig worden uitgespoeld.
- Bij gebruik van in de handel verkrijgbare vlekkenmiddelen de aanwijzingen van de
fabrikant strikt in acht nemen.
Zweet-, bloed-, fruit-, wijn- en chocoladevlekken verdwijnen meestal bij gebruik van wasmiddelen
op biologische basis. Andere vlekken vereisen vóór het wassen in de machine een speciale
behandeling. Vóór gebruik eerst testen op een onopvallende plaats van het wasgoed en grondig
uitspoelen. Vlekkenmiddel altijd vanaf de buitenkant aanbrengen om kringen te voorkomen.
 Vlekken die zich na het wassen nog in het textiel bevinden, kunnen na strijken of drogen
in de droogautomaat niet meer verwijderd worden.
GRAS: de vlek met heldere azijn of alcohol
90 procent* besprenkelen (voorzover de stof
het toelaat), uitspoelen en wassen.
BALLPOINT – VILTSTIFT: de vlek met
keukenpapier afbetten om zoveel mogelijk
inkt op te zuigen. Een witte, schone doek
onder de vlek leggen en de vlek met een
andere doek deppen. Bij synthetische
stoffen en kunstvezels de tweede doek met
heldere azijn doordrenken, bij andere vezels
met alcohol 90 procent* (voorzover de stof
het toelaat).
ROEST: lichte roestvlekken met zout
bestrooien. Het zout bedruppelen met
citroensap en gedurende een nacht laten
inwerken. De volgende dag grondig
uitspoelen en wassen. Bij ernstige vlekken
een speciaal roestmiddel gebruiken. Neem
daarbij de aanwijzingen van de fabrikant op
de verpakking in acht.
KAUWGOM: met een ijsblokje afkoelen.
Zodra de kauwgom hard genoeg is, deze
met de nagels afkrabben. De achtergebleven
rand met een vetoplosmiddel* verwijderen.
SMEEROLIE – TEER: vlekkenmiddel*
gebruiken. Bij gebrek hieraan de vlek met
een beetje verse boter bestrijken, laten
inwerken en met terpentijnolie* afdeppen.
VERF: verfvlekken niet laten indrogen maar
onmiddellijk met het op het verfblik aangegeven
oplosmiddel (water, terpentine*, wasbenzine*)
behandelen. Inzepen en uitspoelen.
KAARSVET: het grootste deel van de vlek
afkrabben. Hierna keukenpapier op beide
kanten van de stof leggen en het resterende
vet met een strijkijzer laten smelten.
MAKE-UP: de kant met de vlekken op een
stuk keukenpapier leggen en de andere kant
van de stof met alcohol 90 procent*
bevochtigen, voorzover de stof dit toelaat en
de vlek niet vettig is. Anders liever een
vetoplosmiddel (bijv. trichlorethyleen*)
gebruiken.
KOFFIE – THEE:
- op witte katoen: de vlek met
waterstofperoxyde* deppen en hierna
normaal wassen.
- op bonte katoen: de vlek met een
azijnoplossing (2 eetlepels heldere azijn op
1 liter water) deppen en hierna normaal
wassen.
- op wol: de vlek met een mengsel van gelijke
hoeveelheden alcohol* en heldere azijn
deppen en hierna normaal wassen.
CHOCOLADE – FRUIT – VRUCHTENSAP –
WIJN: de vlek met een azijnoplossing
(2 eetlepels heldere azijn op ¼ liter water)
deppen. Goed uitspoelen en normaal
wassen.
VET: onmiddellijk talkpoeder op de stof
strooien. Laten drogen en de poeder
zachtjes uitborstelen. Hierna met een
vetoplosmiddel zoals benzine* deppen.
Uitspoelen en normaal wassen.
BLOED: het wasgoed zo snel mogelijk in
koud water met zout leggen en daarna
normaal wassen.
KETCHUP – TOMATENSAUS: één deel
glycerine oplossen in één deel warm water.
Het wasgoed een uur lang laten inweken.
Hierna normaal wassen.
Pagina: 11
12
Wasgoed voorbereiden
Wasgoed voorbereiden
 Vreemde voorwerpen (bijv. munten,
paperclips, spelden of spijkers) kunnen het
wasgoed of onderdelen van de
wasmachine (bijv. de wastrommel)
beschadigen.
• Zakken leegmaken.
• Zand uit zakken en omslagen borstelen.
• Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
• Haken/rolletjes van vitrage verwijderen
of vastbinden in een netje.
• In een net of kussensloop wassen:
- gevoelig wasgoed zoals panty’s of
vitrage,
- klein wasgoed zoals sokken of
zakdoeken,
- BH’s met beugels (de beugels kunnen
tijdens het wassen loslaten en schade
veroorzaken),
• Broeken, gebreide kleding en tricot
binnenstebuiten keren (bijv. truien, T-shirts
of sweatshirts)
Gemiddeld gewicht van enige “zware” stukken wasgoed in droge toestand
Gemiddeldgewichtvanenige“lichte”stukkenwasgoedindrogetoestand
Eénpersoons laken . . . . . . . . . . . . 400 tot 500 g
Tweepersoons laken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 g
Kussensloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 g
Luchtige nachtkleding . . . . . . . . . . . . . . . . .150 g
Kinderbroek (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120g
Broek (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g
Overhemd katoen/polyester . . . . . . . . . . . 200 g
Katoenen T-shirt, grote maat . . . . . . . . . . . 150 g
Theedoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 g
Tafelkleed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g
Damesondergoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g
Kindertextiel synthetisch . . . . . . . . . . . . . . . 50 g
Sokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Pyjama (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g
Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 g tot 1 kg
Badstof badlaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 g
Badstof handoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 g
Joggingbroek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 g
Kinderpyjama (badstof) . . . . . . . . . . . . . . . .100 g
Badjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 g
Sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 g
Dekbedovertrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 g
De volgende beladingscapaciteit niet overschrijden
KATOEN / BONTE WAS / GEMENGDE VEZELS...................................................................... 5,5 kg
KREUKHERSTELLEND ................................................................................................................ 2,5 kg
WOL ..................................................................................................................................................1,5 kg
FIJNE WAS / ZIJDE............................................................................................................................1 kg
Pagina: 12
13
Trommel vullen met wasgoed
 Kans op explosie!
Wasgoed dat met wasmiddel is
voorbehandeld dat oplosmiddelen bevat
zoals vlekkenmiddel of wasbenzine, kan na
het vullen van de trommel tot een explosie
leiden. Het wasgoed tevoren grondig met
de hand spoelen.
 Vreemde voorwerpen in de wastrommel
kunnen het wasgoed beschadigen.
Voordat u de trommel met wasgoed vult
controleren of zich in de trommel
vreemde voorwerpen bevinden
Openen van de wasmachine
• Handgreep optillen.
• Openingstoets van het trommeldeksel
indrukken.
• Voorgesorteerde stukken wasgoed uit
elkaar vouwen en losjes in de trommel
leggen. Grote en kleine stukken door
elkaar. Hierdoor worden ze tijdens het
centrifugeren beter verdeeld.
 De aanbevolen beladingscapaciteit niet
overschrijden (zie ook
PROGRAMMATABEL). Overbelading
vermindert het wasresultaat en
bevordert kreukvorming.
Bij kleinere hoeveelheden worden het water-
en energieverbruik automatisch gereduceerd
• Trommeldeksel sluiten.
Let erop dat geen stukken wasgoed tussen
de trommel en het deksel beklemd raken.
 Let erop dat het deksel van de trommel
goed gesloten is.
Vullen met wasmiddel
➀ ➁ ➃
➂
: WASPOEDER
: VLOEIBAAR WASMIDDEL
➀ Wasmiddelvakje voor de voorwas
(poeder)
➁ Wasmiddelvakje voor de hoofdwas
(poeder of vloeibaar)
➂ Wasverzachter
➃ Functie niet voorhanden
cl
 Voor de hoofdwas kunt u zowel waspoeder
als vloeibaar wasmiddel gebruiken maar
nooit vloeibaar wasmiddel voor
programma’s MET voorwas en/of MET
“uitgestelde starttijd” (afhankelijk van het
model)!
 Geconcentreerde wasverzachter moet met
warm water verdund worden!
 De met MAX aangegeven maximale stand
niet overschrijden!
 Het wasmiddel niet direct op de trommel
strooien of gieten!
Vullen met wasmiddel
Wasmiddel doseren naar gelang
- de waterhardheid. Deze kunt u opvragen bij
het waterleidingsbedrijf in uw regio.
- de hoeveelheid wasgoed.
- de mate van vervuiling.
- de aanwijzingen van de fabrikant op de
verpakking van het wasmiddel.
Vloeibaar wasmiddel in de bijbehorende
doseerbolletjes.
 Kans op vergiftiging!
Was- en wasverzorgingsmiddelen altijd
buiten bereik van kinderen houden.
afb. 9
Pagina: 13
14
Programma instellen
Toets starttijd
Toets Start/Pauze
Display voor programmaduur
en uitgestelde start
Programmakiezer
3
A
1
Centrifugetoerentalkiezer
2 5
Programmaverfijningen
4
Programma instellen: Display en stand van de
centrifugetoerentalkiezer
• Met de programmakiezer het gewenste programma
kiezen.
• Met de toerentalkiezer het gewenste centrifugetoerental
instellen (zie de tabel, blz. 16).
• Met de toets programmaverfijningen eventuele opties
kiezen.
• Met de toets “Start/Pauze” het programma starten
…of met toets kan een van 1 tot 19 uur uitgestelde starttijd
gekozen worden.
•Aan het einde van de cyclus geeft de indicatie “-0-“aan.
Programmakiezer op “Uit” draaien. Deksel openen en het
wasgoed uit de trommel halen
1
A
3
5
4
2
1 Op programmaduur, bijv.
Toerentalkiezer
bijvoorbeeld op stand “800”
Indicatielampje van de
gekozen optie brandt.
Indicatie van de resttijd
op
Resterende tijd tot het
programma start op A
A
2
A
Pagina: 14
15
Programma kiezen
Basisprogramma’s
Kies het gewenste programma – zie ook de
programmatabel.
Voor de maximale centrifugetoerentallen zie
de tabel op de volgende bladzijde.
Witte was y 90°C
Energie-intensief programma voor kookvast
textiel van bijv. katoen of linnen.
Ter bescherming van de afvoerleidingen
wordt het hete sop vóór het afpompen met
koud water gemengd waardoor het afkoelt.
Bontewasy 60°C+toets“Intensief”
Voor vuil textiel met vlekken, van bijv. katoen
of linnen.
Energiebesparend programma. Door de
verlengde wastijd met aanzienlijk minder
energieverbruik wordt een vergelijkbaar
wasresultaat bereikt als met het
90°C-programma.
Bontewas y 60°C + Voorwas
Voor ernstig vervuild, stevig textiel.
Bonte was y 30°, 40°, 60°C
Voor stevig textiel.
Kreukherstellend A 30°, 40°, 60°C
Voor kreukherstellend textiel, bijv. van
katoen, linnen, synthetische of gemengde
weefsels.
Fijne was q 30°, 40°C*
Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van
zijde, katoen, synthetische of gemengde
weefsels (bijv. vitrage).
Sport 40°C*
Programma voor textiel met elastaan.
Wol U koud, 30°, 40°C
Voor textiel dat met de hand en in de
wasmachine gewassen mag worden, van wol
of met wol gemengde weefsels (bijv. van
kasjmier, mohair of angora).
Zijde u koud
Voor textiel van zijde dat met de hand en in
de wasmachine gewassen mag worden.
Snel 40°/30 min. I
Voor weinig vervuild wasgoed. Belading tot
2,5 kg. Voor het opfrissen van katoen, witte
was, bonte was of stevige synthetische
weefsels.
Wastemperatuur automatisch op 40°C
ingesteld. Duur beperkt tot 30 minuten.
 Voor dit programma de hoeveelheid
wasmiddel met de helft verminderen!
Extraprogramma’sprogrammakiezer
Spoelen K
Een spoelbeurt met aansluitend
centrifugeren, voor kreukherstellend textiel.
Centrifugeren B
Een aparte centrifugegang. Sop of
spoelwater worden vóór het centrifugeren
afgepompt.
 Let er bij de programma's “Spoelen” en
“Centrifugeren” op de keuze van het
geschikte centrifugetoerental, zie tabel
s. 16.
* afhankelijk van het model
Pagina: 15
16
Centrifugetoerentalkiezer
Programma
WITTE WAS / BONTE WAS
BONTE WAS met voorwas
KREUKHERSTELLEND*
WOL / ZIJDE*
FIJNE WAS*
MET DE HAND WASBAAR TEXTIEL*
UITDRUIPEN**
SPOELSTOP***
met
toerentalkiezer*
SNEL 40° /30 min.
Centrifugetoerental (afhankelijk van het model)
* Het centrifugetoerental wordt in de programma's “Kreukherstellend”, “Fijne was”, ”Sport” (afhankelijk
van het model) en “Wol/Zijde” automatisch begrensd.
** Uitdruipen: zacht, kort eindcentrifugeren met 100 omw./min.
*** Spoelstop: het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
Instelling testprogramma’s volgens resp. in navolging van EN 60 456 en IEC 60 456
PROGRAMMA VOOR DE VERGELIJKENDE
TESTS EN NORMTESTS
Programma .......................................................................................... WITTE/BONTE WAS 60°C
Belading .................................................................................................................................... 5,5 kg
Tijdsduur ................................................................................................................................ 140 min
y
y
A
q
u
I
800
900
1000
—
—
—
800
900
1000
800
900
1000
800
900
1000
800
800
600
600
800
600
600
600
600
900 800
1000
100 100
100
1100
—
1100
1100
1100
800
600
600
1000
100
1200
—
1200
1200
1000
800
SPORT* (afhankelijk van het model) 800
800
800
800
800
600
600
1000
100
100
L
U
Pagina: 16
17
Toetsen programmaverfijningen
VOORWAS P (niet bij alle modellen)
Voor erg vervuild, stevig wasgoed, bijv. van
katoen of linnen. De wastemperatuur tijdens
de voorwas is rond 30°C. Bij de
programma’s Wol en Fijne was is Voorwas
niet kiesbaar.
 Bij afbreken van de voorwas wordt het
sop afgepompt en het programma met
het onderdeel Hoofdwas voortgezet.
 Wasmiddelbakje “I” moet met
wasmiddel gevuld worden!
EXTRA SPOELEN K
(niet bij alle modellen)
Speciaal voor een gevoelige en allergische
huid en in gebieden met heel zacht water.
Er volgt een extra spoelbeurt.
LICHT STRIJKEN e (niet bij alle
modellen)
Met deze optie wordt uw wasgoed bij
gelijkblijvende prestaties voorzichtiger
gewassen.
Om er voor te zorgen dat het wasgoed
minder kreukt, is het centrifugetoerental
lager.
INTENSIEF X (niet bij alle modellen)
Voor erg vuil wasgoed. In de programma’s
Witte was, Bonte was en Kreukherstellend
wordt de actieve wastijd verlengd. Bij de
instelling 30-60°C wordt de wastemperatuur
met 4°C verhoogd.
SPOELSTOP L
Voor gevoelig textiel en vitrage.
Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater
liggen.
 Het wasgoed wordt tussen de
spoelbeurten kort gecentrifugeerd, ook
in de programma’s “Fijne was”,
“Wol/Zijde”.
Hierdoor wordt een beter spoelresultaat
bereikt.
 Bij SPOELSTOP verschijnen op de
indicatie afwisselend de symbolen:
en .
- Machine leegmaken en het wasgoed
centrifugeren.
Met de toerentalkiezer een
centrifugetoerental kiezen dat geschikt is
voor het soort wasgoed. Het programma
wordt dan automatisch beëindigd. Op de
indicatie wordt de nog resterende tijd
aangegeven.
- Machine alleen leegmaken.
Met de toerentalkiezer de functie
“Uitdruipen” kiezen. Het wasgoed wordt
heel even gecentrifugeerd.Op de indicatie
wordt de nog resterende tijd
aangegeven.
2
2
A
Pagina: 17
Door toets een aantal keren kort in te
drukken kan de start van het programma in
stappen van één uur van 1 tot 19 uur worden
uitgesteld.
Uw keuze wordt na enkele seconden
bevestigd. Om de uitgestelde starttijd te
activeren: de toets “Start/Pauze” indrukken.
Het verloop van de uitgestelde starttijd wordt
op in stappen van een uur van 19 uur tot 1
uur en daarna per minuut van 59 min. tot 1 min.
aangegeven. Tijdens het totale tijdsverloop
brandt het symbool voor uitgestelde starttijd.
De vier segmenten knipperen achter elkaar.
Na afloop van de uitgestelde starttijd start het
programma en op de indicatie verschijnt de
resttijd.
Tijdens het verloop van de uitgestelde
starttijd kunt u de gekozen instellingen te
allen tijde wijzigen, zie hoofdstuk
“Programma wijzigen”.
A
A
3
Uitgestelde starttijd
18
Wasgoed bijvullen + programma wijzigen
Programma wijzigen
Als u per ongeluk een verkeerd programma
hebt gekozen:
• programmakiezer op “Uit”zetten;
• programmakiezer op het nieuw gekozen
programma zetten.
• eventueel toets “Start/Pauze” indrukken.
 Het centrifugetoerental kan tijdens het
hele programma gewijzigd worden.
 Alle opties kunnen tijdens de hele duur
van het programma geactiveerd en
gedeactiveerd worden, voor zover de
werking ervan nog niet beëindigd is.
Programma afbreken
Als u een programma voortijdig wilt
beëindigen:
• programmakiezer op “Uit” zetten;
• programmakiezer op “Centrifugeren”
zetten.
Bij “Centrifugeren” het gewenste toerental
kiezen (niet spoelstop).
• Toets “Start/Pauze” indrukken.
 Die trommel blijft niet met de opening
van het deksel naar boven staan.
Voorzichtig bij de programma’s 90°/60°.
De trommel kan heet zijn!
Het wasgoed kan tijdens het wasproces bijgevuld of uit de
trommel gehaald worden.
• Toets “Start/Pauze” indrukken om het programma te
onderbreken.
• Eventueel stukken wasgoed in de trommel leggen of eruit halen.
(*) Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het deksel ontgrendeld is.
• Toets “Start/Pauze” indrukken om het programma opnieuw
te starten.
 Als u een uitgestelde starttijd hebt gekozen, dan kunt u tijdens
het verloop van deze tijd vóór het begin van het programma te
allen tijde en onmiddellijk de trommel openen zonder het
programma te onderbreken en opnieuw te moeten starten.
5
5
Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen
(niet mogelijk tijdens het centrifugeren):
Aftellen van de tijd in ,
gestopt (de weergegeven
tijd knippert)
Hervatten van het aftellen
in (alleen de dubbele
punt knippert)
A
A
Pagina: 18
19
Vóór het inschakelen controleren of de stekker in het stopcontact zit en de kraan
geopend is. Overtuig u ervan dat alle deksels goed gesloten zijn.
Om veiligheidsredenen raden wij u aan na afloop van het programma de stekker uit
het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
Na een eventuele uitval van de stroom gaat het programma na opnieuw
inschakelen door waar het was gebleven.
Programma wijzigen (vervolg)
Programma wijzigen:
Vóór het indrukken van de toets
“Start/Pauze” is elke wijziging mogelijk
- onmiddellijk na de start van het
programma:
Programma (bijv. van “WITTE WAS” in “FIJNE
WAS” etc.) wijzigen. Vervolgens de toets
“Start/Pauze” opnieuw indrukken.
- tijdens het wasprogramma:
Programma (bijv. van “FIJNE WAS” in “WITTE
WAS” etc.) wijzigen. Vervolgens de toets
“Start/Pauze” opnieuw indrukken. Een deel
van het water kan afgepompt worden. Het
volledige programma begint opnieuw.
De temperatuur kan tijdens een programma
gewijzigd worden zonder de toets “Start/Pauze”
opnieuw in te drukken.
Het centrifugetoerental kan te allen tijde
gewijzigd worden.
Alle programmaverfijningen kunnen tijdens
het hele programma geactiveerd en
gedeactiveerd worden, voor zover de werking
ervan nog niet beëindigd is.
Bij programma ”Sport” (naargelang model) is
ook de keuze van de bijkomende functie
”Extra spoelen” en/of keuze van het
centrifugetoerental mogelijk.
- tijdens de uitgestelde starttijd:
Met alle wijzigingen van het programma
wordt tijdens de uitgestelde starttijd
rekening gehouden.
De uitgestelde starttijd kan te allen tijde
gewijzigd worden, bijv. in 18 uur.
Als u het programma onmiddellijk wilt laten
starten:
de uitgestelde starttijd terugzetten (één stap
na 19h) en de toets “Start/Pauze” indrukken.
Alle mogelijke programmaverfijningen
kunnen tijdens de uitgestelde starttijd
geactiveerd worden.
- aan het einde van het programma:
Als op de indicatie verschijnt, dan
kan een nieuw programma worden
gekozen zonder dat u de programmakiezer
eerst op “Uit” hoeft te draaien.
1
A
3
5
5
5
Pagina: 19
20
Veiligheidsfuncties
Beveiliging tegen openen van het
deksel:
Na het starten van het programma wordt het
deksel van het apparaat vergrendeld.
Na afloop van het programma of in de functie
“Spoelstop” wordt het deksel ontgrendeld.
Afhankelijk van het model: als u “Uitgestelde
start” hebt geprogrammeerd, dan blijft het
deksel tijdens de totale wachttijd vóór het
begin van het programma ontgrendeld.
Wilt u het deksel tijdens het
programmaverloop openen: toets
“Start/Pauze” kort indrukken en ca. 1 tot 2
minuten wachten tot de dekselbeveiliging
ontgrendeld is.
 Om verbrandingen te voorkomen, blijft
het deksel net zolang vergrendeld tot het
hete sop iets is afgekoeld.
Beveiliging tegen overstroming:
Terwijl de machine in werking is, verhindert
de voortdurende controle van het
waterniveau een eventuele overstroming.
Veiligheid bij het centrifugeren:
De wasautomaat is voorzien van een
beveiligingssysteem dat het centrifugeren
kan beperken als een ongunstige verdeling
van het wasgoed wordt geconstateerd.
In dit geval kan het wasgoed onvoldoende
gecentrifugeerd worden. Het wasgoed
gelijkmatig in de trommel verdelen en
opnieuw Centrifugeren programmeren.
Beveiliging tegen overschuimen:
Uw wasautomaat kan tijdens het
centrifugeren een te sterke
schuimontwikkeling constateren.
Op dat moment wordt het centrifugeren
gestopt en de machine leeggepompt.
Het programma loopt door. Het
centrifugetoerental wordt aangepast en er
volgt een extra spoelbeurt.
Speciale toepassingen
Weken
• Was van gelijke kleur inleggen.
• Weekmiddel volgens gegevens van
de fabrikant in kamer II gieten.
• Programma ”Witte/Bonte was 30°C“
kiezen.
• Knop ”Start/Pauze“ indrukken.
Programma start.
• Na ca. 10 minuten de knop ”Start/Pauze“
indrukken.
De was ligt nu in het water.
• Na de gewenste inweektijd een
programma kiezen en starten.
 Geen bijkomend wasmiddel nodig,
het inweeksop wordt om te wassen
gebruikt.
Stijven
De was mag niet met wasverzachter
behandeld zijn.
•Was inleggen.
•Hoeveelheid stijfsel voor ca. 15 liter water
doseren.
Stijfselpoeder eerst volgens de
aanwijzingen van de fabrikant oplossen.
•Programma ”Spoelen“ kiezen.
•Centrifugetoerental instellen.
•Stijfseloplossing in kamer gieten.
•Knop ”Start/Pauze“ indrukken.
Kleuren / bleken
Kleuren alleen in beperkte mate. Zout kan
edelstaal aantasten! Aanwijzingen
van de kleurmiddelfabrikant in acht nemen!
Was niet in de wasmachine bleken.
Pagina: 20
21
Schoonmaken en onderhoud
 Kans op een elektrische schok!
De stekker van het apparaat altijd eerst
uit het stopcontact trekken of de
trekschakelaar uitschakelen.
De wasautomaat nooit met water
schoonspuiten.
 Kans op explosie!
Nooit oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat schoon te maken.
 Kans op vorst
Bij kans op vorst de watertoevoerslang
van de kraan halen en de machine
helemaal leeg laten lopen, zodat
overtollig water dat zich eventueel nog
in de kuip bevindt, wordt afgevoerd.
Buitenkant van het apparaat
Uitsluitend water en zeep gebruiken.
Bedieningspaneel, plint enz.
Alleen een vochtig doekje gebruiken.
Niet gebruiken:
• schuurmiddel
• metalen of kunststof sponsjes
• producten op basis van alcohol (alcohol,
verdunningsmiddel enz.)
Delen aan de binnenkant
Wij raden u aan:
• het deksel na het wassen een tijdje open
te laten staan;
• ongeveer één keer per maand de kunststof
en rubber onderdelen van de toegang tot
de kuip met sop schoonmaken. Goed
spoelen om alle resten ervan te
verwijderen;
• wij raden u aan het wasprogramma 90°C
regelmatig te laten draaien.
Wasmiddelvakjes
Het wasmiddelbakje regelmatig
schoonmaken.
- Om het wasmiddelbakje eruit te halen:
gelijktijdig op de twee drukpunten drukken
(afb. 10). Het bakje laat nu los uit de houder
(afb. 10).
- Onderdelen aan de achterkant van het
bakje 	 verwijderen en van de
frontbekleding 
 afhalen (afb. 11).
- De delen onder stromend water afspoelen.
Bakje helemaal leegmaken.
- Alle onderdelen weer in de juiste volgorde
in elkaar zetten. Het wasmiddelbakje weer
onder het deksel van het apparaat
vastdrukken.
Afb. 10
Afb. 11	
Pagina: 21
22
Schoonmaken van het pompfilter
In dit filter worden pluizen en kleine
voorwerpen zoals knopen opgevangen die in
de waskuip zijn gevallen.
Om schoon te maken als volgt te werk gaan:
• Trommeldeksels openen
Op de bodem van de trommel bevindt zich
de meenemer voor het wasgoed 
(afb. 12).
Dit onderdeel ontgrendelen (afb. 13).
Hiertoe:
• Een stift (bijv. een ballpoint of een
schroevendraaier) in het gat op onderdeel
 steken.
• De stift naar onderen drukken en
tegelijkertijd deel naar rechts schuiven
tot het losspringt.
• Deel verwijderen.
• De trommel met geopende deksels iets
naar de voorkant van de machine draaien
(afb. 14).
• Pompfilter uit de houder halen (afb. 14).
• Vreemde voorwerpen en pluizen verwijderen.
• Filter onder stromend water schoonmaken
(afb. 15).
• Filter weer tot de aanslag in de houder
drukken.
• Deel weer erin zetten. Naar links
schuiven tot de meenemer voor het
wasgoed hoorbaar vastklikt (afb. 16).
Schoonmaken van het filter
A
Afb. 12
Afb. 14
B
Afb. 15
Afb. 13
➀
➁
CLANG
Afb. 16
➀
➁
klik!
Pagina: 22
23
Kleine storingen zelf verhelpen
De wasautomaat geeft storingen op het display aan.
Knipperende
indicatie Oorzaken / Advies
Plaats van de afvoerslang controleren: de aansluiting mag niet verstopt
zijn (zie hoofdstuk “AANSLUITEN: Waterafvoer”).
Trommel geblokkeerd. Controleer of een klein stuk wasgoed (bijv. een
zakdoek, kous …) tussen de waskuip en de trommel beklemd is geraakt.
Zie voor het bereiken van de waskuip het hoofdstuk “SCHOONMAKEN
VAN HET FILTER”.
Deksel niet goed dicht. Controleer of het deksel goed dicht is.
Programma met de toets “Start/Pauze” starten.
Geen watertoevoer. Kraan opendraaien en opnieuw de toets
“Start/Pauze” indrukken. Deze storing kan door een verkeerde aansluiting
van de watertoevoerslang veroorzaakt worden (zie hoofdstuk
“AANSLUITEN”: Watertoevoer”).
Pompfilter verstopt. Het pompfilter schoonmaken (zie hoofdstuk
“SCHOONMAKEN VAN HET FILTER”) en het programma opnieuw met de
toets “Start/Pauze”starten. Waterafvoerslang controleren: de aansluiting
mag niet verstopt zijn (zie hoofdstuk “AANSLUITEN: Waterafvoer”).
Pagina: 23
24
Storingen die door de hulp van de
Servicedienst verholpen moeten worden
 Controleer a.u.b. of de indicatie niet een storing aangeeft die u zelf kunt verhelpen (zie
hierboven)!
Bij de volgende indicaties moet u de hulp van de Servicedienst inroepen:v
enz.
Knipperende
indicatie
Als deze indicaties verschijnen:
- programmakiezer op “Uit” zetten
- stekker uit het stopcontact trekken en 10 seconden wachten
- stekker opnieuw in het stopcontact steken
- programma kiezen en opnieuw starten.
Als de aangegeven storing blijft optreden, schakel dan de Servicedienst in.
ATTENTIE!
Stekker uit het stopcontact trekken, resp. zekering uitschakelen of losdraaien en de kraan
dichtdraaien.
Pagina: 24
25
Wat te doen als...
Probleem
Het programma start niet
Sterke vibraties tijdens het
centrifugeren
Het wasgoed werd niet of
niet voldoende
gecentrifugeerd
Er loopt water onder de
wasmachine uit
De machine pompt niet af
Het deksel kan niet
geopend worden
De trommeldeksels gaan te
langzaam open
(afhankelijk van het model)
Eventuele oorzaak / oplossing
• Het programma werd niet volledig gekozen:
- Toets “Start/Pauze” is niet ingedrukt.
- Programmakiezer staat in de stoppositie
• De wasmachine heeft geen stroom:
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Zekeringen controleren.
• De kraan is dicht.
• De toevoerslang is geknikt.
• Het deksel is niet goed dicht.
• De transportbeveiligingen werden niet volledig verwijderd:
- Controleer of alle transportbeveiligingen verwijderd werden (zie
hoofdstuk “VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTBEVEILIGINGEN”).
• De vloer is niet waterpas.
• Het apparaat rust op de twee “voorste” voetrollen (afhankelijk van het
model).
- De hendel voor de mobiliteit naar rechts drukken.
• U hebt een programma zonder centrifugeren, bijv. “Uitdruipen” gekozen.
• Het onbalans-controlesysteem heeft een slechte verdeling van het
wasgoed in de trommel vastgesteld:
- Het wasgoed opnieuw sorteren en opnieuw Centrifugeren kiezen.
• De afvoerslang zit niet goed in de waterafvoer.
• De aansluitingen van de watertoevoerslang aan de machine en aan de
kraan zijn ondicht:
- dichtingen en aansluitingen controleren.
• Er werd “Spoelstop” gekozen.
• Het filter van de afvoerpomp is verstopt:
- Filter schoonmaken (zie hoofdstuk “SCHOONMAKEN VAN HET
FILTER”).
• De watertoevoerslang is geknikt of platgedrukt.
• Het programma is nog niet afgelopen.
Het deksel blijft tijdens het hele programmaverloop vergrendeld.
• De wasmachine werd lange tijd niet gebruikt.
• De wasmachine staat in een te koude ruimte.
• Resten wasmiddel (poeder) blokkeren de scharnieren
- Waspoederresten verwijderen.
Als u een storing met behulp van de volgende tabellen niet kunt verhelpen:
•Programmakiezer op Uit zetten
•Stekker uit het stopcontact trekken resp. zekering losdraaien of uitschakelen
•Kraan dichtdraaien
 Kans op een elektrische schok!
Reparaties mogen alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd.
Pagina: 25
26
Servicedienst
Elke wasautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en
een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot plaatsen en aansluiten van het
apparaat – staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.
Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (wat te doen als ... , –> blz. 25, 26), neem dan
contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een
onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.De contactgegevens van de
dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het
model). . Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer
(FD) op U vindt deze gegevens op het typeplaatje.
Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur.
en bespaart u de hieraan verbonden kosten.
Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website:
http://www.bosch-home.com
- NL 020 430 3 430
- B 070 222 141
E-Nr
FD
U vindt het E-Nr. achter de
wasmiddellade.
Aanwijzingen om de wasmiddellade
eruit te halen zie hoofdstuk:
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD.
Het gaat hier niet om een fout. De aan het begin van het programma
weergegeven tijdsduur wordt nadat het wasgoed in de wasautomaat
is gedaan geactualiseerd. Daardoor wordt een perfect wasresultaat
gewaarborgd bij een optimaal water- en stroomverbruik. Het
veiligheidssysteem voor centrifugeren en schuimbeveiliging kan
daarnaast de weergegeven tijdsduur verlengen.
Probleem
De programmaduur wordt
tijdens het programma
verkort of verlengd.
Wat te doen als...
Eventuele oorzaak / oplossing
V
Ve
er
rt
tr
ro
ou
uw
w o
op
p d
de
e c
co
om
mp
pe
et
te
en
nt
ti
ie
e v
va
an
n d
de
e
f
fa
ab
br
ri
ik
ka
an
nt
t. Neem met ons contact op. Zo
weet u zeker, dat de reparatie door
goed opgeleide servicetechnici wordt
uitgevoerd, die de beschikking hebben
over de originele reserve-onderdelen.
Pagina: 27
SNEL
40°
/30
min.
Uitdruipen*
Voor
de
keuze
van
het
voor
het
wasgoed
meest
geschikte
programma
de
gegevens
op
de
in
het
meeste
textiel
aangebrachte
etiketten
in
acht
nemen.

(**)
De
programmaduur
is
als
gemiddelde
waarde
“zonder
Opties”
aangegeven.
Ze
kunnen,
afhankelijk
van
de
belading
en
de
temperatuur,
schommelen.
-
Bij
een
programma
met
“Voorwas”wordt
het
programma
met
18-25
minuten
verlengd.
-
Bij
een
programma
met
“Intensief”
wordt
het
programma
met
5
-17
minuten
verlengd.
-
Bij
een
programma
met
“Extra
spoelen”
wordt
het
programma
met
9
-
20
minuten
verlengd.
*Functies
en
opties,
afhankelijk
van
het
model
e
X
K
P
●
●
●
1,5
1,0
●
●
●
Koud
Programmatabel
Soort
wasgoed
Maximale
belading
(kg)
Afhankelijk
van
het
soort
textiel
Temperatuur
(°C)*
Voorwas*
Extra
spoelen*
Licht
strijken*
Spoelstop
WITTE
WAS
/
BONTE
WAS
30
-
90°
30
-
60°
60
°
30
-
40°
Koud
-
40°
40°
2,5
5,5
O
●
●
●
O
●
●
●
●
●
O
O
O
●
●
●
O
●
●
●
●
●
●
●
2,5
5,5
1,0
KREUKHERSTELLEND
BONTE
WAS
MET
VOORWAS*
FIJNE
WAS
WOL
/
ZIJDE
MET
DE
HAND
WASBAAR
TEXTIEL
alleen
SPOELEN
alleen
CENTRIFUGEREN
Extra
programma’s
Programmaduur
(**)
30
min.
SPORT
*
40°
2,5
1:20
uur
32
min.
32
-
41
min.
33
-
43
min.
1:20
-
1:41
uur
2:37
uur
1
:
56
-
2
:
13
uur
8
-
18
min.
9
-
10
min.
Intensief*
●
●
O
●
●
●
O
●
Speciale
programma’s
ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH
y
y
A
q
u
I
K
B
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND
●
Opties
vor
programmaverfijningen
O
In
het
programma
slechts
één
optie
moge
Q
100
0310 nl
G6780-03
9000364769
L
U

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WOT24351N.

Stel een vraag over de Bosch WOT24351N

Heb je een vraag over de Bosch WOT24351N en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WOT24351N. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WOT24351N zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.