Bosch WAY28540 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAY28540. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: WAY28540
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
Wasmachine
WAY28540NL, WAY32540NL
Pagina: 1
2
Uw nieuwe wasautomaat
U hebt gekozen voor een premium wasmachine van het merk
Bosch. Dankzij de innovatieve technologie onderscheidt deze
wasmachine zich door perfecte wasprestaties en zuinigheid bij
het water- en energieverbruik.
Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de
voordelen van uw wasmachine te leren kennen.
Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Bosch te
voldoen, is de werking en de onberispelijke toestand van elke
wasmachine die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.
Verdere informatie over onze producten, toebehoren,
reserveonderdelen en Service onder: www.bosch-home.com of
neem contact op met onze Servicedienst.
Waar de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift verschillende
modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de
verschillen gewezen.
Toelichting bij de symbolen
ã Waarschuwing!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel kan
veroorzaken wanneer deze niet wordt vermeden.
ã Attentie!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die tot licht letsel, materiële schade
of milieuschade kan leiden.
²
Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat en andere
nuttige informatie.
Pagina: 2
3
InhoudnlG
ebruiksaanwijzingeninst
allatievoorschrift
Ø Bestemming van het apparaat 4
Ø Aanwijzingen voor de veiligheid 5
Ø Milieubescherming 8
Ø Het apparaat leren kennen 9
Ø Wasmiddellade 10
Ø Bedieningselementen/Weergave-elementen 11
Ø Het belangrijkste in het kort 12
Ø Voor elke was 13
Ø Wassen 18
Ø Na het wassen 21
Ø Programma-overzicht 22
Ø Instellingen van het programma 26
Ø Verbruikswaarden 28
Ø Instellingen van het apparaat 29
Ø Sensorsysteem – zo intelligent is uw wasmachine 31
Ø Schoonmaken en onderhoud 32
Ø Noodontgrendeling, bijv. bij stroomstoring 36
Ø Aanwijzingen op het display 38
Ø Storingen, wat te doen? 39
Ø Servicedienst 41
Ø Toebehoren 42
Ø Plaatsen 44
Ø Transportbeveiligingen verwijderen 47
Ø Wateraansluiting 49
Ø Stellen 53
Ø Elektrische aansluiting 54
Ø Vóór de eerste was 56
Ø Transporteren, bijv. bij verhuizing 57
Index 58
Pagina: 3
4
Vóórde
was
Bestemming van het apparaat
Ø Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
Ø Voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met
de hand wasbare wol in sop.
Ø Gebruik voor het wassen van uw wasgoed koud leidingwater
en in de handel verkrijgbare wasmiddelen die voor
wasmachines geschikt zijn.
Ø Bij dosering van alle wasmiddelen de aanwijzingen van
de fabrikant in acht nemen.
Ø De wasmachine kan worden bediend door kinderen vanaf 8
jaar, door personen met fysieke, sensorische of psychische
beperkingen of door personen met gebrekkige ervaring of
kennis, indien deze onder toezicht staan of door een
verantwoordelijke persoon zijn geïnstrueerd.
Ø Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en
alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en
handel zoals is beschreven.
Bewaar alle gegevens voor later gebruik.
Pagina: 4
5
Aanwijzingen voor de veiligheid
ã Waarschuwing!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder spanning staande onderdelen
bestaat er levensgevaar.
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.
– Stekker alleen met droge handen in het stopcontact
steken en eruit trekken.
ã Waarschuwing!
Gevaren voor kinderen!
– Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine
laten!
– Kinderen mogen niet met de wasmachine spelen.
– Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in apparaten en
in levensgevaar komen.
Bij afgedankte apparaten:
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en samen met de
stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken.
– Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings-
en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
– Kinderen kunnen zich bij het spelen in
verpakkingen/folie en verpakkingsdelen wikkelen of
deze over hun hoofd trekken en stikken.
Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie
en verpakkingsonderdelen houden.
Pagina: 5
6
– Bij het wassen op hoge temperaturen wordt het
glas van de vuldeur heet.
Voorkom dat kinderen de hete vuldeur aanraken.
– Was- en wasverzorgingsmiddelen kunnen bij
consumptie leiden tot vergiftiging en bij contact tot
irritatie van ogen/huid.
Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van
kinderen bewaren.
ã Waarschuwing!
Gevaar door explosie!
Wasgoed dat vóór het wassen met een
reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel
of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de
wastrommel tot een explosie leiden.
Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.
ã Attentie!
Gevaar van brandwonden!
Wanneer men bij het wassen op hoge temperaturen in
contact komt met heet zeepsop, kan dit leiden tot
brandwonden (bijv. bij het afvoeren van heet zeepsop
via een wastafel of bij een noodlediging). Het sop laten
afkoelen.
ã Attentie!
Gevaar door beschadiging van het apparaat!
– De afdekplaat kan breken!
Niet op de wasmachine klimmen.
– Een geopende vuldeur kan afbreken of de
wasmachine kan kantelen!
Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
Pagina: 6
7
ã Attentie!
Gevaar bij uw hand in een hete trommel steken!
Wanneer u in de draaiende trommel uw hand erin
steekt, kunt u handletsel oplopen.
Wij raden u aan niet uw handen in de trommel te
steken als deze nog draait. Wacht tot de trommel niet
meer draait.
ã Attentie!
Gevaar bij contact met vloeibare was-/
wasverzorgingsmiddelen!
Als de wasmiddellade tijdens het gebruik wordt
geopend, kan er was-/wasverzorgingsmiddel
uitspuiten.
Wees voorzichtig bij het openen van de
wasmiddellade!
Bij contact met ogen/huid deze grondig uit-/afspoelen.
Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
Pagina: 7
8
Milieubescherming
Verpakking/Oude apparaat
Besparingstips
Ø Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende
programma benutten.
Ø Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
Ø In plaats van Katoen 90 °C programma Katoen 60 °C en
toets EcoPerfect kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met
aanzienlijk minder energieverbruik.
Ø Energiebesparings-modus: de verlichting van het display
gaat na enkele minuten uit, Start/Bijvullen A knippert. Om
de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen.
De energiebesparings-modus wordt niet geactiveerd wanneer
er een programma loopt.
Ø Automatische uitschakeling: Wanneer het apparaat langere
tijd niet wordt bediend, schakelt het zichzelf voor de
programmastart en na het programma-einde automatisch uit
om energie te besparen. Om het apparaat in te schakelen,
drukt u opnieuw op de hoofdschakelaar-toets # .
Ø Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt
gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de
gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.
) De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren.
Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor
afgedankte elektrische en elektronische apparaten van
toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende
terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.
Pagina: 8
9
Het apparaat leren kennen
%HGLHQLQJV
HOHPHQWHQ
ZHHUJDYH
HOHPHQWHQ
7URPPHO
YHUOLFKWLQJ
DIKDQNHOLMN
YDQKHWPRGHO
Pagina: 10
10
Wasmiddellade
Wasmiddelbakje I Wasmiddel voor de voorwas
Wasmiddelbakje i Wasverzachter, stijfsel; max niet overschrijden
Wasmiddelbakje II Wasmiddel voor de hoofdwas, waterontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Inzetstuk A voor de dosering van vloeibaar wasmiddel (niet bij
alle modellen)
Bij modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
In de wasmiddellade bevindt zich een inzetstuk als doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel.
² Inzetstuk niet gebruiken:
– bij gel-achtige wasmiddelen en waspoeder,
– bij programma's met Voorwas en wanneer Klaar in is gekozen.
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk positioneren:
de wasmiddellade helemaal eruit halen.
Inzetstuk naar voren schuiven.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel doseren volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Pagina: 11
11
Bedieningselementen/Weergave-
elementen
M
N
O
P
Q R
S
T UV
K
L
² Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
i Hoofdschakelaar # indrukken. Wasma-
chine in-/uitschakelen.
j Programmakiezer – draaien in beide
richtingen mogelijk. Programma-over-
zicht, zie ~ Blz. 22
Instellingen van het programma: ~ Blz. 16,
~ Blz. 22
k EcoPerfect,
l SpeedPerfect
m Licht strijken
n Voorwas
o Apparaatinstellingen wijzigen. De toet-
sen Temperatuur Ö en
Centrifugeren Ö voor apparaatinstellin-
gen (eindsignaal, toetssignaal, taal,
autom. uitschakelen) ca. 3 seconden in-
gedrukt houden. Overzicht van alle in-
stellingen ~ Blz. 29
p Temperatuurkeuze, keuze van het centri-
fugetoerental, eindtijd-voorselectie
q Spoelstop
h Display voor instellingen en informatie
r Start/Bijvullen A kiezen voor het star-
ten, onderbreken en annuleren van het
programma (bijv. wasgoed bijvullen).
s Extra spoelen
Pagina: 12
12
Het belangrijkste in het kort
1 @ @ @
Stekker in het stopcontact
steken.
Kraan opendraaien.
Vuldeur openen. Om in te schakelen
toets # indrukken.
Programma kiezen,
bijv. Katoen.
2 @ @
Wasgoed sorteren. Wasgoed in de trom-
mel doen.
De maximale belading niet overschrijden.
3 @ @
Wasmiddellade ope-
nen.
Wasmiddel doseren volgens het doseeradvies. Vuldeur sluiten.
FODFN
4 @
Eventueel de standaardinstellingen van het gekozen programma wijzigen
en/of extra programma-instellingen kiezen.
Druk op de knop
Start/Bijvullen A.
5 @ @
Einde van het programma Om de wasmachine
uit te schakelen,
toets # indrukken.
Kraan dichtdraaien
(bij modellen zonder
Aqua-Stop).
Pagina: 13
13
Appar
aatbedienen
Voor elke was
² – Wasmachine correct plaatsen en aansluiten. Zie Blz.
~ Blz. 44 en verder.
– Vóór de eerste was één keer zonder wasgoed wassen.
~ Blz. 56
1. Wasgoed voorbereiden
Wasgoed sorteren aan de hand van:
Ø Soort weefsel/vezels
Ø Kleur
Ø Mate van vervuiling
Ø Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in
acht.
Ø Wasgoed sorteren volgens de gegevens op de wasmerkjes:
Wasgoed en machine ontzien:
² – Bij dosering van alle was-, hulp-, verzorgings- en
reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant
in acht nemen.
– Reinigingsmiddelen en middelen voor de voorbehandeling
van wasgoed (bijv. vlekkenmiddelen, voorwassprays, ...) niet
in contact laten komen met de oppervlakken van de
wasmachine. Eventuele sprayresten en andere resten/
druppels direct met een zachte doek afvegen.
– Zakken leegmaken.
– Metalen voorwerpen (zoals paperclips etc.) verwijderen.
– Tere weefsels in een wasnet wassen (panty’s, BH’s met
beugel).
– Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
– Zand uit zakken en omslagen borstelen.
– Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.
– Nieuw wasgoed apart wassen.
< ; Witte was 95 °C, 90 °C
: 9 8 Bonte was 60 °C, 40 °C, 30 °C
B A > Kreukherstellend 60 °C, 40 °C, 30 °C
L K Fijne was 40 °C, 30 °C
W L K Textiel dat met de hand of in de machine gewassen mag
worden van zijde en wol koud, 40 °C, 30 °C
Ž Wasgoed niet in de wasmachine wassen.
Pagina: 14
14
2. Apparaat voorbereiden
Stekker in het stopcontact steken.
Kraan opendraaien.
3. Programma kiezen en wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen.
2. Controleren of de trommel geheel leeg is. Alleen dan is een
foutloze werking van de beladingsindicatie gewaarborgd.
~ Blz. 31
3. Toets # indrukken. Het apparaat is ingeschakeld.
Daarna wordt altijd het in de fabriek ingestelde programma
Katoen weergegeven.
Indicaties van het programma Katoen:
– Het indicatielampje van de programmakiezer brandt
en het hoofdmenu van het gekozen programma verschijnt
op het display.
– Bij apparaten met Trommelverlichting:
Na inschakeling van het apparaat, na het openen
en sluiten van de vuldeur en na de programmastart gaat
de trommelverlichting aan. De verlichting gaat
automatisch weer uit.
Pagina: 15
15
4. Programma kiezen.
U kunt het aangegeven programma gebruiken
of een ander programma, Programmaoverzicht,
zie ~ Blz. 22,
kiezen.
5. Wasgoed in de trommel doen.
Op het display verschijnt het beladingsscherm van het gekozen
programma (bijv. Katoen). Het beladingsscherm wordt
weergegeven bij het openen van de vuldeur en bij het wijzigen
van de wasgoedhoeveelheid.
² – Het gesorteerde wasgoed opengevouwen in de trommel
doen. Grote en kleine stukken door elkaar. Hierdoor wordt
het wasgoed tijdens het centrifugeren beter verdeeld. Losse
stukken wasgoed kunnen balansverstoringen veroorzaken.
~ Blz. 31
– Doe het wasgoed pas in de machine wanneer het
hoofdmenu van het programma wordt weergegeven.
– De beladingsbalk vult zich tijdens het vullen. Wanneer de
max. belading is overschreden, knippert de balk. De
aangegeven max. belading niet overschrijden. Overbelading
vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.
4. Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen
1. Wasmiddellade uittrekken.
2. Doseren in de bakjes ~ Blz. 10 volgens:
– Het doseeradvies op het display,
bijv. bij Katoen:
Afhankelijk van de geladen hoeveelheid wasgoed toont
het display een doseeradvies. De % indicatie heeft
betrekking op de aanbeveling van de wasmiddelfabrikant.
Ø = 40 % van het advies van de wasmiddelfabrikant
Ù = 60 %
Ú = 75 %
Û = 100 %
Pagina: 16
16
– mate van vervuiling,
– waterhardheid (afhankelijk van het model te bepalen met
behulp van de bijgevoegde waterhardheids-strip of
opvraagbaar bij uw waterleidingbedrijf),
– de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
² – Bij dosering van alle wasmiddelen de aanwijzingen van
de fabrikant in acht nemen.
– Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met wat
water aanlengen.
Voorkomt verstopping!
5. Programma-instellingen wijzigen
² Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen
wasgoed beklemd is geraakt.
Vuldeur sluiten.
Op het display verschijnt weer het hoofdmenu van het gekozen
programma.
U kunt de weergegeven standaardinstellingen gebruiken of het
gekozen programma optimaal aan het wasgoed aanpassen door
de standaardinstellingen te wijzigen of door extra instellingen te
kiezen.
Ø Standaardinstellingen Temperatuur, Centrifugetoerental,
Klaar in-tijd wijzigen. zie ~ Blz. 22, ~ Blz. 26:
bijv. toets Temperatuur × of Ö kiezen en wijzigen:
De instellingen worden zonder bevestiging geactiveerd en
worden weergegeven in het hoofdmenu.
² – Door de toetsen langer ingedrukt te houden, lopen de
instelwaarden (× omlaag, Ö omhoog) automatisch verder.
FODFN
Pagina: 17
17
– Door een programma te kiezen wordt de bijbehorende
programmaduur aangegeven. De programmaduur van het
lopende programma wordt automatisch aangepast wanneer
bijv. door wijzigingen in de programma-instellingen,
schuimherkenning, onbalansherkenning, lading of vervuiling
een wijziging van de programmaduur nodig is.
Ø Extra programma-instellingen kiezen: ~ Blz. 22, ~ Blz. 26
– EcoPerfect
om energie te besparen bij een wasresultaat vergelijkbaar
met het standaardprogramma. Door te kiezen gaat het
indicatielampje branden.
– SpeedPerfect
om in kortere tijd te wassen bij een wasresultaat
vergelijkbaar met het standaardprogramma. Maximale
belading in acht nemen! ~ Blz. 22 Door te kiezen gaat
het indicatielampje branden.
Afhankelijk van het model kunnen extra instellingen
worden gekozen,
bijv. toets Spoelstop:
Wanneer deze wordt gekozen, brandt het indicatielampje
van de knop en wordt het desbetreffende symbool
weergegeven op het display:
Toets Licht strijken – {
Toets Voorwas – s
Toets Extra spoelen – Ý Ë, Ì, Í (spoelbeurten)
Toets Spoelstop – $
6. Programma starten
Ø A Start/Bijvullen kiezen. Het indicatielampje brandt.
Pagina: 18
18
Wassen
Programmaverloop
Tijdens het programma wordt de voortgang van het programma
op het display weergegeven door middel van symbolen en een
voortgangsbalk. De balk vult zich tijdens de wascyclus.
Het gecombineerde symbool á geeft de volgende
programmastanden aan:
! Voorwas
ß Wassen
O Spoelen
overige symbolen:
Þ Afpompen
B Centrifugeren
D Kinderbeveiliging actief
Å Overdosering van het wasmiddel geconstateerd, extra
spoelbeurten ingeschakeld
¼ brandt wanneer de deur wordt vergrendeld of ontgrendeld
Tijdens het wassen
Ø Kinderbeveiliging
Om de wasmachine te beschermen tegen ongewenste
verandering van de ingestelde functies, kan na de
programmastart het kinderslot worden geactiveerd.
activeren/deactiveren: ca. 5 seconden Klaar in × indrukken.
Pagina: 19
19
Het geactiveerde kinderslot wordt op het display aangegeven
door het symbool E.
Wanneer bij actieve kinderbeveiliging de programmakiezer
wordt gedraaid of een toets wordt ingedrukt, gaat het
symbool E kort branden.
Ø Wasgoed bijvullen
Na de programmastart kan men naar wens was toevoegen of
uitnemen.
Start/Bijvullen A kiezen.
² – Bij een hoge waterstand, een hoge temperatuur of een
draaiende trommel blijft de vuldeur om veiligheidsredenen
vergrendeld en kan men geen was toevoegen. Instructies op
het display in acht nemen. Om het programma voort te zetten
toets Start/Bijvullen A kiezen. De vuldeur wordt
vergrendeld en het programma wordt automatisch
voortgezet.
– De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief.
– Vuldeur niet te lang open laten staan – er kan water uit het
wasgoed naar buiten lopen.
Ø Programma wijzigen
Wanneer men per ongeluk een verkeerd programma heeft
gestart.
1. Start/Bijvullen A kiezen.
2. Een ander programma kiezen.
3. Druk op de knop Start/Bijvullen A. Het nieuwe
programma begint van voor af aan.
Ø Afbreken van het programma
Bij programma’s met hoge temperatuur:
1. Start/Bijvullen A kiezen.
2. Wasgoed laten afkoelen: Spoelen kiezen.
3. Druk op de knop Start/Bijvullen A.
Bij programma’s met lage temperatuur:
1. Start/Bijvullen A kiezen.
2. Centrifugeren of Afpompen kiezen.
3. Druk op de knop Start/Bijvullen A.
Pagina: 20
20
Ø Programma-einde bij spoelstop; programma stopt bij de
laatste spoelbeurt.
– Druk op de knop Start/Bijvullen A. Het programma
wordt voortgezet met wegpompen en centrifugeren
(eventueel het centrifugetoerental wijzigen).
– Wanneer er alleen moet worden weggepompt zonder te
centrifugeren, selecteert en start u het programma
Afpompen.
Einde van het programma
Op het display verschijnt º»°°Á.
Wanneer op het display bovendien het symbool Å verschijnt,
heeft de wasmachine tijdens het wasprogramma teveel schuim
geconstateerd en automatisch een extra aantal spoelbeurten
toegevoegd om het schuim tegen te gaan.
² Als dit is geconstateerd raden wij aan om bij de volgende
wasbeurt met dezelfde belading minder wasmiddel te doseren.
Pagina: 21
21
Na het wassen
1. Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
² – Geen wasgoed achterlaten in de trommel. Het kan bij de
volgende wasbeurt krimpen of iets verkleuren.
– Eventuele ongewenste voorwerpen uit de trommel en de
rubbermanchet verwijderen – roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan
opdrogen.
Vóór het uitschakelen:
² – Altijd wasgoed eruit halen. Alleen dan is een foutloze werking
van de beladingsindicatie gewaarborgd.
– Altijd wachten tot het programma is afgelopen, omdat anders
het apparaat nog vergrendeld kan zijn. Dan het apparaat
inschakelen en wachten op de ontgrendeling.
2. Toets # indrukken. Het apparaat is uitgeschakeld.
3. Kraan dichtdraaien.
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop. ~ Blz. 60
Pagina: 22
22
Programma-overzicht
De standaardinstellingen van
de programma’s zijn vet ge-
drukt.
Programma/Soort wasgoed Instellingen/Aanwijzingen
Programma
Korte toelichting bij het programma, bijv.
voor welke textielsoorten het geschikt is.
Maximale belading
kiesbare temperatuur in °C
kiesbare centrifugetoerentallen
in toeren/min; het max. centri-
fugetoerental en de stan-
daardinstelling zijn afhankelijk
van het model
mogelijke programma-instellin-
gen
bij de programma-instelling
Licht strijken: mogelijke centri-
fugetoerentallen in toeren/min
Katoen
Stevig textiel, kookvast textiel van katoen
of linnen.
² * gereduceerde belading bij instel-
ling SpeedPerfect
max. 8 kg/5 kg *
koud – 60 – 90 °C
0 ... 1400 ... 1600 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 800 rpm
Kreukherstellend
Textiel van synthetische of gemengde
weefsels.
max. 3,5 kg
koud – 40 – 60 °C
0 ... 1200 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ...600 ...800 rpm
Snel /Mix
Gemengde lading van katoen en synthe-
tisch textiel.
max. 3,5 kg
koud – 40 °C
0 ... 1400 ... 1600 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 600 ... 800 rpm
Õ
Pagina: 23
23
Fijn/Zijde
Foor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van
zijde, satijn, synthetische of gemengde
weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).
² Een machinewasmiddel gebruiken
dat geschikt is voor fijne of zijde.
max. 2 kg
koud – 30 – 40 °C
0 ... 600 ... 800 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 600 rpm
W Wol
Textiel van wol of met wol gemengde
weefsels dat met de hand of in de was-
machine gewassen mag worden.
Bijzonder voorzichtig wasprogramma om
krimpen van het wasgoed te voorkomen,
langere programmapauzes (het wasgoed
rust in het sop).
² Wol is een dierlijk product, bijv. ango-
ra, alpaca, lama, schaap.
² Een machinewasmiddel gebruiken
dat geschikt is voor wol.
max. 2 kg
koud – 30 – 40 °C
0 ... 800 rpm
$
Allergie+
stevig textiel
² Langer wassen en spoelen bij hoge-
ren waterniveau voor een bijzonder ge-
voelige huid.
² * gereduceerde belading bij instel-
ling SpeedPerfect
max. 8 kg/5 kg *
koud – 40 – 60 °C
0 ... 1200 ... 1600 rpm
¦,G,p,Ü,$
bij p: 0 ... 800 rpm
Spoelen
Extra spoelen met centrifugeren.
-
-
0 ... 1200 ... 1600 rpm
p,«,$
bij p: 0 ... 800 rpm
Centrifugeren
Extra centrifugeren met te kiezen centrifu-
getoerental.
-
-
0 ... 1200 ... 1600 rpm
p
bij p: 0 ... 800 rpm
De standaardinstellingen van
de programma’s zijn vet ge-
drukt.
Programma/Soort wasgoed Instellingen/Aanwijzingen
Pagina: 24
24
Afpompen
van het spoelwater bijv. na Spoelstop $
(zonder eindcentrifugeren).
-
-
-
-
Kreukherstellend+
Donker gekleurd textiel van katoen en
donker gekleurd, kreukherstellend textiel.
Textiel binnenstebuiten wassen.
max. 3,5 kg
koud – 30 – 40 °C
0 ... 800 ... 1200 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 600 ... 800 rpm
Extra snel 15'
extra snel programma ca. 15 minuten,
geschikt voor licht vervuild kleine hoe-
veelheden wasgoed.
max. 2 kg
koud – 30 – 40 °C
0 ... 800 ... 1200 rpm
$
Sport
Textiel van microvezels voor sport en vrije
tijd.
² Het wasgoed mag niet met wasver-
zachter behandeld worden.
² Voor het wassen de wasmiddellade
(alle bakjes) grondig ontdoen van was-
verzachterresten.
max. 2 kg
koud – 30 – 40 °C
0 ... 800 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 600 ... 800 rpm
Dons
Machinewas geschikt textiel met donsvul-
ling, kussens, dekens of donsbedden.
² Grote stukken afzonderlijk wassen.
Fijne was wasmiddel gebruiken. Wasmid-
del spaarzaam doseren.
max. 2 kg
koud – 40 – 60 °C
0 ... 1200 rpm
¦,G,Ü,$
De standaardinstellingen van
de programma’s zijn vet ge-
drukt.
Programma/Soort wasgoed Instellingen/Aanwijzingen
Pagina: 25
25
Stijven
² Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.
Stijven is in alle wasprogramma’s met vloeibaar stijfsel mogelijk.
Het stijfsel volgens de gegevens op de verpakking in het bakje M
gieten (het bakje indien nodig eerst schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Als u uw wasgoed wilt verven raden wij u aan de aanwijzigingen
van de fabrikant van het verfmiddel in acht te nemen. Verven
kan alleen in het huishouden met gebruikelijke hoeveelheden,
zout kan namelijk roestvrij staal aantasten. Het is niet mogelijk
om uw wasgoed in de wasmachine te ontkleuren!
Inweken
Wekenmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant
in bakje II doen. Programmakiezer op Katoen 30 °C zetten
en Start/Bijvullen A kiezen. Na ca. 10 minuten Start/
Bijvullen A kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw Start/
Bijvullen A kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd
moet worden.
² Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen. Extra wasmiddel
is niet nodig. Het inweeksop wordt voor het wassen gebruikt.
Overhemden/blouses
Strijkvrije overhemden/blouses van ka-
toen, linnen, synthetische of gemengde
weefsels.
Bij de instelling p Licht strijken worden
hemden/blouses slechts kort gecentrifu-
geerd; druipnat ophangen.
~ Zelfstrijkend effect
² Hemden/blouses van zijde/gevoelig
materiaal wassen met het fijn/zijde-pro-
gramma.
max. 2 kg
koud – 40 – 60 °C
0 ... 800 rpm
¦,G,!,p,Ü,$
bij p: 0 ... 400 rpm
De standaardinstellingen van
de programma’s zijn vet ge-
drukt.
Programma/Soort wasgoed Instellingen/Aanwijzingen
Pagina: 26
26
Instellingen van het programma
Afhankelijk van het programma kunt u met behulp van de
programma-instellingen het wasproces nog beter aanpassen aan
uw wasgoed.
De instellingen:
² – zijn zonder bevestiging actief.
– blijven niet bewaard na het uitschakelen.
– kunnen afhankelijk van de programmavoortgang
geselecteerd/gedeselecteerd of gewijzigd worden.
Toetsen Aanwijzingen
Temperatuur ×,
Ö
Voor en tijdens het programma kunnen de stan-
daardinstellingen afhankelijk van de programma-
voortgang worden gewijzigd.
Het maximale temperatuur is afhankelijk van het pro-
gramma. Het maximum centrifugetoerental
is afhankelijk van het programma en het model.
Centrifugeren × ,
Ö
Klaar in ×, Ö voor vertraging van de Klaar in-tijd (programma-ein-
de).
Voor de programmastart kan het programma-einde
in stappen van 1 uur (h=uur) worden ingesteld tot
maximaal 24h (24 uur).
Na de start wordt de ingestelde tijd (bijv. 8 uur) weer-
gegeven en begint deze af te lopen totdat het was-
programma begint. Daarna wordt
de programmaduur weergegeven (bijv. 2:30h).
De ingestelde tijd kan na de programmastart als
volgt worden gewijzigd:
1. Start/Bijvullen A kiezen.
2. Op de toets Klaar in drukken en de Klaar in-tijd
wijzigen.
3. Druk op de knop Start/Bijvullen A.
Klaar in, × voor het activeren/opheffen van
de Kinderbeveiliging. ~ Blz. 18
EcoPerfect F om energie te besparen.
SpeedPerfect G om sneller te wassen.
Pagina: 27
27
Licht strijken
{
beperkt de kreukvorming door een speciale centrifu-
gewijze met aansluitend losser maken en een ver-
laagd centrifugetoerental.
² Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.
Voorwas
!
voor sterk vervuild wasgoed.
Wasmiddel over bakje I en II verdelen.
Extra spoelen
Ý Ë spoelbeurt
Ý Ì spoelbeurten
Ý Í spoelbeurten
extra spoelbeurten afhankelijk van het programma,
langere programmaduur.
² Aanbevolen voor een bijzonder gevoelige huid
of/en in gebieden met heel zacht water.
Spoelstop
$
Na de laatste spoelbeurt blijft het wasgoed in het wa-
ter liggen. Programma beëindigen. ~ Blz. 20
Toetsen Aanwijzingen
Pagina: 28
28
Verbruikswaarden
Programma Belading Energieverbruik *** Water *** Programmaduur ***
Katoen 30 °C * 8 kg 0,38 kWh 76 l 2:35 h
Katoen 40 °C * 8 kg 0,97 kWh 76 l 2:45 h
Katoen 60 °C * 8 kg 1,31 kWh 76 l 2:45 h
Katoen 90 °C 8 kg 2,40 kWh 87 l 2:35 h
Kreukherstellend 40 °C * 3,5 kg 0,55 kWh 55 l 1:43 h
Snel/Mix 40 °C 3,5 kg 0,58 kWh 49 l 1:01 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 34 l 0:43 h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests: Om de testprogramma’s te testen de aangegeven
hoeveelheid wasgoed met het hoogste centrifugetoerental wassen.
Programma Programma-
verfijning
Belading Jaarlijks ener-
gieverbruik
Jaarlijks water-
verbruik
Katoen 40/60 °C EcoPerfect ** 8/4 kg 189 kWh 10500 l
** Programma-instelling voor keuring en energie-etikettering conform richtlijn 2010/30/
EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het
instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate
van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning
en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.
Pagina: 29
29
Instellingen van het apparaat
Met de toetsen Instelmenu: 3 sec. (Temperatuur Ö en
Centrifugeren Ö) kunnen de instelwaarden worden gewijzigd,
bijv. het volume van de toetssignalen.
De toetsen Instelmenu 3 sec. tegelijkertijd ca. 3 seconden
ingedrukt houden:
Ø Op het display verschijnt het startmenu voor het wijzigen van
de apparaatinstellingen.
Ø Met de toetsen ×, Ö kunnen de instelwaarden worden
gewijzigd.
Door de toetsen langer ingedrukt te houden, lopen de
instelwaarden automatisch verder.
Ø Met de toetsen Temperatuur ×, Ö en Centrifugeren ×,
Ökunnen meer instellingen worden gekozen.
Door de toetsen langer ingedrukt te houden, lopen de
instelwaarden automatisch verder.
Ø Om het instellen te beëindigen: wachten of opnieuw de
toetsen Instelmenu: 3 sec. ingedrukt houden.
² De instellingen blijven bewaard na uitschakeling van het
apparaat.
Instellingen Instelwaarden Aanwijzingen
¸¶½°°» Ê = uit
Ë = zacht
Ì = norm.
Í = luid
Î = zeer luid
Geluidssterkte van de signalen aanpassen.
þ´Ã¸¶½. Ê = uit
Ë = zacht
Ì = norm.
Í = luid
Î = zeer luid
Geluidssterkte van de toetssignalen aanpas-
sen.
Pagina: 30
30
ð°» ½» = Nederlands
¶± = English
...
Aangegeven taal veranderen.
°Äþ ĸÃ. ËÏ (min)
ÍÊ (min)
Ë:ÊÊ (h=uur)
ĸÃ
Het apparaat wordt na de ingestelde tijd auto-
matisch uitgeschakeld (= 0 kWh energiever-
bruik); om het in te schakelen op de
hoofdschakelaar-toets # drukken.
Instellingen Instelwaarden Aanwijzingen
Pagina: 31
31
Sensorsysteem – zo intelligent is uw
wasmachine
Beladingsautomaat
Afhankelijk van het soort textiel en de belading past de
beladingsautomaat het waterverbruik optimaal aan elk
programma.
Beladingssensor/Beladingsindicatie
Wanneer de vuldeur open is, registreert de beladingssensor de
hoeveelheid wasgoed in de machine. Dit wordt weergegeven op
het display met een balk.
² De wastrommel moet vóór het inschakelen van de wasmachine
leeg zijn, zodat de beladingssensor de hoeveelheid wasgoed
volledig kan registreren.
Doseeradvies
Het doseeradvies toont – afhankelijk van het gekozen
programma en de geconstateerde lading – een advies voor de
wasmiddeldosering. ~ Blz. 15
² Door u te houden aan de aanbevolen dosering ontziet u het
milieu en uw portemonnee.
Onbalans-controlesysteem
Het automatische onbalans-controlesysteem herkent onbalans
en zorgt door meermaals aanloopcentrifugeren voor een
gelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Bij een heel ongunstige verdeling van het wasgoed wordt om
veiligheidsredenen het eindtoerental verlaagd of niet
gecentrifugeerd.
² Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
Storingen, wat te doen? ~ Blz. 39
Pagina: 32
32
Schoonm
akenenonderhoud
Schoonmaken en onderhoud
ã Waarschuwing!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder spanning staande
onderdelen bestaat er levensgevaar.
Apparaat uitschakelen. Stekker uit het
stopcontact trekken.
ã Attentie!
Gevaar door brand en explosie!
Bij gebruik van oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen in de wasmachine, bijv.
wasbenzine, kunnen er onderdelen
beschadigd raken en giftige dampen
ontstaan.
Geen oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen gebruiken.
ã Attentie!
De wasmachine kan beschadigd worden!
Bij gebruik van oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen op de wasmachine,
bijv. wasbenzine, kunnen de oppervlakken
beschadigd raken.
Geen oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen gebruiken.
Buitenkant van het apparaat/Bedieningspaneel
Ø Resten wasmiddel onmiddellijk verwijderen.
Ø Met een zacht, vochtig doekje schoonwrijven.
Ø Reinigen met waterstraal verboden.
Pagina: 33
33
Wastrommel
Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken
Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch:
te werk gaan volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via
onze website of via de klantenservice, ~ Blz. 41.
Schoonmaken van de wasmiddellade
Als er resten wasmiddel of wasverzachter aanwezig zijn kunt u dit
als volgt schoonmaken:
1. Lade uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken en de lade
er helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger het inzetstuk van onder
naar boven drukken.
3. Inspoellade en inzetstuk met water en een borstel reinigen en
afdrogen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken (cilinder op geleidestift
steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.
² Wasmiddellade open laten zodat het resterende vocht kan
opdrogen.
Afvoerpomp verstopt
ã Waarschuwing!
Gevaar van brandwonden!
Zeepsop wordt heet bij het wassen op
hoge temperaturen. Door contact met heet
zeepsop kunnen brandwonden ontstaan.
Het sop laten afkoelen.
² De waterkraan dichtdraaien, zodat er geen water meer
toestroomt dat via de afvoerpomp afgevoerd moet worden.
Pagina: 34
34
1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.
2. Onderhoudsklep openen.
3. Aftapslang uit de houder halen.
4. Stopje verwijderen, zeepsop in een geschikte opvangbak
laten stromen.
Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.
Aanwijzing: Resterend water kan lopen!
5. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven. Binnenruimte,
schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis
schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid
kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep
staat verticaal.
7. Onderhoudsklep sluiten. Eventueel eerst de losgemaakte
serviceklep weer vastmaken.
² Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt
wasmiddel in de afvoer loopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II
gieten en het programma Afpompen starten.
Pagina: 35
35
Afvoerslang aan de sifon verstopt
1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.
Aanwijzing: Resterend water kan lopen!
2. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig eraf trekken.
3. Afvoerslang en aansluitstuk op de sifon schoonmaken.
4. Afvoerslang weer erop steken en de aansluiting met een
slangklem vastzetten.
Zeef in de watertoevoer is verstopt
Verlaag eerst de waterdruk in de toevoerslang.
1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/
Afpompen).
3. Start/Bijvullen Ü kiezen. Programma ca. 40 seconden laten
draaien.
4. Toets # indrukken. Het apparaat is uitgeschakeld. Stekker
uit het stopcontact trekken.
5. Zeef schoonmaken:
Slang loskoppelen van de kraan.
Zeef met een borsteltje reinigen.
en/of bij de modellen Standaard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen.
Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.
6. Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.
Pagina: 36
36
Noodontgrendeling, bijv. bij
stroomstoring
Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het
wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de
vuldeur zoals hierna beschreven geopend worden.
ã Waarschuwing!
Gevaar van brandwonden!
Sop en wasgoed kunnen heet zijn. Bij
aanraking bestaat er gevaar van
brandwonden.
Eventueel eerst laten afkoelen.
ã Attentie!
Gevaar bij uw hand in een hete trommel
steken!
Wanneer u in de draaiende trommel uw
hand erin steekt, kunt u handletsel oplopen.
Wij raden u aan niet uw handen in de
trommel te steken als deze nog draait.
Wacht tot de trommel niet meer draait.
Pagina: 37
37
ã Attentie!
Waterschade mogelijk!
Wegstromend water kan tot waterschade
leiden.
De vuldeur niet openen zolang er water
achter het glas te zien is.
1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.
2. Sop laten weglopen. ~ Blz. 33
3. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar
onderen trekken en loslaten.
Hierna kan de vuldeur geopend worden.
Pagina: 38
38
Aanwijzingen op het display
Indicatie Oorzaak/Oplossing
»ĸà ³´ÄÁ – Wasgoed eventueel ingeklemd. Vuldeur openen en sluiten, druk
daarna op Start/Bijvullen A.
– Eventueel de vuldeur dichtdrukken of wasgoed verwijderen
en de deur opnieuw dichtdrukken.
– Schakel uw apparaat uit en aan, stel uw programma opnieuw,
programma starten..
¶´´½ ưôÁ
ºÁ°°½ ¾¿´½
– Kraan helemaal opendraaien.
– Toevoerslang is geknikt of zit klem.
– De waterdruk is te laag. Zeef schoonmaken.
¿¾¼¿ Å°ÂÃ
Á´¸½¸¶´½
– Afvoerpomp verstopt. Afvoerpomp schoonmaken. ~ Blz. 33
– Afvoerslang/Afvoerpijp verstopt. Afvoerslang aan de sifon reini-
gen. ~ Blz. 35
³´ÄÁ Å´Á¶Á´½³. Waterniveau of temperatuur is te hoog.
Om het programma voort te zetten: Start/Bijvullen A kiezen.
Å´Á¶Á´½³.
¾½Ã¶Á´½³.
Het te vaak indrukken van de knop Start/Bijvullen A (bijv. meer-
maals toevoegen van wasgoed) kan leiden tot oververhitting van de
deursluiting. Wachten op het vergrendelen/ontgrendelen van de
deursluiting.
´: ÌÍ Deze optie vervalt bij modellen zonder Aqua-Stop.
Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat.
Servicedienst inschakelen! ~ Blz. 41
ERROR ´: XXX Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen.
Als de indicatie opnieuw verschijnt: Servicedienst inschakelen.
~ Blz. 41
Pagina: 39
39
Storingen, wat te doen?
Storingen Oorzaak/Oplossing
Er loopt water onder
de machine uit.
– Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
– Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
Geen waterinstroom.
Wasmiddel niet inge-
spoeld.
– Start/Bijvullen A niet gekozen?
– Kraan niet geopend?
– Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur kan niet ge-
opend worden.
– Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking?
– Spoelstop $ (zonder eindcentrifugeren) gekozen?
– Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? ~ Blz. 36
Het programma start
niet.
– Start/Bijvullen A of Klaar in-tijd geselecteerd?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderbeveiliging actief? Zo ja, uitschakelen.
Het sop wordt niet
afgepompt.
– Spoelstop $ (zonder eindcentrifugeren) gekozen?
– Afvoerpomp schoonmaken. ~ Blz. 33
– Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Het water in de trom-
mel is niet te zien.
Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor
niet te zien.
Geen goed centrifu-
geerresultaat.
Wasgoed nat/te
vochtig.
– Niets aan de hand – Het onbalansherkenningssysteem heeft het
centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van
het wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Licht strijken p gekozen?
– Te laag centrifugetoerental gekozen? ~ Blz. 22
Meermaals aanloop-
centrifugeren.
Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onba-
lans op.
Resterend water in
het wasmiddelbakje
voor wasverzor-
gingsmiddelen.
– Niets aan de hand – De werking van het wasverzorgingsmiddel
is niet verminderd.
– Eventueel het inzetstuk reinigen. ~ Blz. 33
Reukvorming in de
wasmachine.
Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren.
Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
Harde geluiden,
trillingen en „wande-
len” tijdens het cen-
trifugeren.
– Is het apparaat gesteld?
Apparaat stellen. ~ Blz. 53
– Zijn de voetjes vastgezet?
Voetjes van het apparaat vastzetten. ~ Blz. 53
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen. ~ Blz. 47
Pagina: 40
40
Display/indicatie-
lampjes functione-
ren niet terwijl de
machine in bedrijf is.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
~ Blz. 41
Het programmaver-
loop duurt langer
dan normaal.
– Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de on-
balans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
– Niets aan de hand – Schuimcontrolesysteem actief – er worden
spoelbeurten bijgeschakeld.
Wasmiddelresten op
het wasgoed.
– Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosba-
re deeltjes.
– Spoelen kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
In de pauze-stand
knippert Start/
Bijvullen A heel
snel en er is een sig-
naal te horen.
– Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel
vuldeur direct dichtdoen.
– Om het programma voort te zetten: Start/Bijvullen A kiezen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie
noodzakelijk is:
– Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
– Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen. ~ Blz. 41
Storingen Oorzaak/Oplossing
Pagina: 41
41
Servicedienst
Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, Storingen, wat te doen?
~ Blz. 39, neem dan contact op met de Servicedienst. Wij
vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig
bezoek van de monteur te voorkomen.
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het
fabricagenummer (FD) op.
Vertrouw op de competentie van de fabrikant.
Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door
goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de
beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.
Deze gegevens vindt u
op: de binnenkant van
de vuldeur */de ge-
opende
onderhoudsklep * en de
achterkant van het ap-
paraat.
* afhankelijk van het
model
Typenummer Fabricagenummer
(1U )'
Pagina: 42
42
Apparaatplaatsen
Toebehoren
Extra benodigd bij aansluiting van de waterafvoerslang op een
sifon:
1 slangklem Ø 24–40 mm (bij de ijzerhandel of bouwmarkt) om
aan een sifon aan te sluiten. Wateraansluiting ~ Blz. 52
Nuttig gereedschap:
Ø Waterpas om het apparaat te stellen.
Ø Steeksleutel met
SW13: om de transportbeveiligingen los te draaien
~ Blz. 47 en
SW17: om de voetjes van het apparaat te stellen. ~ Blz. 53
DIKDQNHOLMNYDQKHWPRGHO
$TXD6WRS 6WDQGDDUG$TXD6HFXUH
$DQVOXLWNDEHO
:DWHUDIYRHU
:DWHUWRHYRHU
%RFKWVWXN
RPGHZDWHUDIYRHUV
ODQJYDVWWH]HWWHQ
6FKURHIVOHXWHO
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
HQLQVWDOODWLHYRRUVFKULIW
$IGHNNLQJHQ
PHWVODQJKRXGHU
Pagina: 43
43
Lengte van de slangen en de aansluitkabel
² Bij gebruik van de slanghouders kan de lengte van de slangen
eventueel korter worden!
Bij de vakhandel of de Servicedienst tegen meerprijs
verkrijgbaar:
Ø Verlengkabel voor Aqua-Stop- resp. koudwater-toevoerslang
(ca. 2,50 m).
Bestelnummer WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
Ø Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model Standaard.
Technische gegevens
aFP aFP
aFP
aFP
aFPaFP
Pagina: 46
44
Plaatsen
² Vocht in de wastrommel is te wijten aan de eindcontrole in de
fabriek.
Veilig plaatsen
ã Waarschuwing!
Kans op verwondingen!
– De wasmachine is heel zwaar. Wees
voorzichtig bij het optillen.
– Wanneer de wasmachine wordt opgetild
aan uitstekende onderdelen (bijv. de
vuldeur), kunnen deze onderdelen
afbreken en letsel veroorzaken.
De wasmachine niet optillen aan
uitstekende onderdelen.
ã Attentie!
Struikelgevaar!
Wanneer de slangleidingen en de
aansluitkabel onjuist worden aangelegd,
bestaat er struikel- en letselgevaar.
Slangen en kabels zodanig leggen dat u er
niet over kunt struikelen.
ã Attentie!
De wasmachine kan beschadigd worden!
– Bevroren slangen kunnen scheuren/
springen.
De wasmachine niet op vorstgevoelige
plaatsen en/of buiten zetten.
Pagina: 47
45
– Wanneer de wasmachine wordt opgetild
aan uitstekende onderdelen (bijv. de
vuldeur), kunnen deze onderdelen
afbreken en de wasmachine
beschadigen.
De wasmachine niet optillen aan
uitstekende onderdelen.
² – Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen speciale
voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf in uw
regio van toepassing zijn.
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten
aansluiten.
De juiste plaats
² Stabiliteit is belangrijk zodat de wasmachine tijdens het
centrifugeren niet „wegloopt”.
– De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.
– Niet geschikt voor zachte vloerbedekking.
Plaatsing op een sokkel of op een houten vloer
ã Waarschuwing!
De wasmachine kan beschadigd worden!!
De wasmachine kan tijdens het
centrifugeren gaan schuiven en van de
sokkel kantelen/vallen.
De voetjes van het apparaat in elk geval
met bevestigingsbeugels vastzetten.
Bevestigingsbeugels: bestelnummer
WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600,
Z 7080X0
² Bij plaatsing op een houten vloer:
– De wasmachine liefst in een hoek plaatsen.
– Een watervaste houten plaat (min. 30 mm dik) op de vloer
schroeven.
Pagina: 48
46
Onderbouw/inbouw van het apparaat in een rij
keukenmeubelen
ã Waarschuwing!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder spanning staande
onderdelen bestaat er levensgevaar.
De afdekplaat van het apparaat mag niet
worden verwijderd.
² – Noodzakelijke nisbreedte 60 cm.
– De wasmachine uitsluitend onder een doorlopend werkblad
plaatsen dat met de keukenmeubelen ernaast vast
verbonden is.
Pagina: 49
47
Transportbeveiligingen verwijderen
ã Attentie!
De wasmachine kan beschadigd worden!
Niet verwijderde transportbeveiligingen
kunnen bij gebruik van de wasmachine bijv.
de trommel beschadigen.
Vóór het eerste gebruik beslist de 4
transportbeveiligingen compleet
verwijderen en bewaren.
ã Attentie!
De wasmachine kan beschadigd worden!
Om bij later transport transportschade te
voorkomen, dient men de
transportbeveiligingen beslist weer aan te
brengen. ~ Blz. 57
Schroef en huls in elkaar geschroefd bewaren.
1. Slangen uit de houders halen.
2. Slangen uit het bochtstuk nemen en het bochtstuk
verwijderen.
Pagina: 50
48
3. Alle 4 de transportbeveiligingsschroeven losdraaien
en verwijderen.
4. Aanluitkabel uit de houders halen. Hulzen verwijderen.
5. Afdekking voorbereiden/verdelen.
6. Afdekkingen erin zetten.
² Afdekkingen vast vergrendelen door op de sluithaak te drukken.
7. Slanghouder erin zetten.
8. Slangen in de slanghouders vastzetten.
Pagina: 51
49
Wateraansluiting
ã Waarschuwing!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Er ontstaat levensgevaar, zodra u contact
komt met onder spanning staande
onderdelen
Aqua-Stop-veiligheidssysteem niet onder
water dompelen (heeft een elektrisch
ventiel).
² – Om lekkage of waterschade te voorkomen de aanwijzingen in
dit hoofdstuk beslist in acht nemen!
– De wasmachine alleen met koud leidingwater gebruiken.
– Niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler
aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of bij een geautoriseerde
vakhande toevoerslang gebruiken. Geen gebruikt exemplaar!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten
aansluiten.
Watertoevoer
² De watertoevoerslangen niet knikken, platdrukken, veranderen of
doorsnijden (de sterkte is niet meer gegarandeerd).
Optimale waterdruk in de waterleiding: 100–1000 kPa
(1–10 bar)
Ø Uit de geopende kraan stroomt ten minste 8 liter water per
minuut.
Ø Bij hogere waterdruk een drukreduceerventiel inbouwen.
Pagina: 52
50
1. Watertoevoerslang aansluiten.
ã Waarschuwing!
De schroefdraad van de
schroefkoppelingen kan beschadigd
raken!
Wanneer de schroefkoppelingen te stevig
met gereedschap (tang) worden
vastgedraaid, kunnen de schroefdraden
beschadigd raken.
Schroefkoppelingen alleen met de hand
vastdraaien.
aan de kraan (¾" = 26,4 mm):
aan het apparaat:
voor modellen Standaard en Aqua-Secure.
2. Kraan voorzichtig opendraaien en daarbij de aansluitingen op
dichtheid controleren.
² De schroefverbinding staat onder waterdruk van de waterleiding.
Waterafvoer
² – De watertoevoerslang niet knikken of aan de slang trekken.
– Verschil in hoogte tussen vloer en afvoer: 0–max. 100 cm
PLQâPP
Aqua-Stop en Aqua-Secure Standaard
PD[
ƒ
PD[
ƒ

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAY28540.

Stel een vraag over de Bosch WAY28540

Heb je een vraag over de Bosch WAY28540 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAY28540. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAY28540 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.