Bosch VeroCafe TES50328RW handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch VeroCafe TES50328RW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: VeroCafe TES50328RW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Included in delivery (see page 3) / Contenu de l’emballage (voir page 22)
De verpakking bevat (zie pagina 41) / Zawarto ć zestawu (patrz strona 61)
Součást dodávky (informace naleznete na stran 81)
( . . 99)
en English 2
fr Français 21
nl Nederlands 40
pl Polski 60
cz Čeština 80
ru 98
E-Nr. ……… FD… …
4
5 6 7
1
2 3
Pagina: 43
40 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Beste kofieliefhebber,
gefeliciteerd met uw nieuwe espresso-
automaat van Bosch.
Lees ook de beknopte handleiding.
Ze kan in een speciaal opbergvak (5c) wor-
den bewaard, zodat ze altijd binnen hand-
bereik is.
Veiligheidsinstructies
Lees de handleiding zorgvuldig door,
neem ze in acht en bewaar ze!
Geef deze gebruiksaanwijzingen door
aan de nieuwe eigenaar als u het appa-
raat verkoopt.
Deze espressoautomaat is bedoeld voor
de verwerking van normale huishoude-
lijke hoeveelheden in huishoudens of
vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige toepas-
singen. Hiertoe behoort bijv. het gebruik
in kofieruimten voor het personeel van
winkels, kantoren, landbouw- en andere
industriële bedrijven, alsmede het ge-
bruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke accommodaties.
¡ Gevaar van elektrische schok!
Het apparaat uitsluitend aansluiten en ge-
bruiken volgens de gegevens op het type-
plaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend
indien het aansluitsnoer en het apparaat
geen beschadigingen vertonen. Het appa-
raat uitsluitend binnenshuis bij kamertem-
peratuur gebruiken.
Personen (ook kinderen) met fysieke, zin-
tuiglijke of geestelijke beperkingen of met
een gebrek aan ervaring en kennis mogen
het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daar-
bij onder toezicht staan of worden begeleid
door een persoon die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is.
Houd het apparaat buiten het bereik van
kinderen. Let erop dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
In geval van storing onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact trekken.
Inhoudsopgave
De verpakking bevat.................................41
De onderdelen..........................................41
Bedieningselementen...............................42
− Netschakelaar O/I ................................42
− Toets eoff / j .......................................42
− Toets h ................................................42
− Toets start.............................................42
− Draaiknop “kofiesterkte”.......................42
− Draaiknop “drankkeuze”........................42
− Melkschuimer........................................43
− Keuzeschakelaar...................................43
Displaymeldingen .....................................43
aromaDoubleShot.....................................43
Voor het eerste gebruik ............................43
Waterilter .................................................45
Menu-instellingen .....................................46
− Uitzetten...........................................46
− Filter...................................................46
− Calc‘n‘Clean starten....................46
− Temperat. ...........................................46
− Taal .....................................................46
− Hardheid water ..............................46
Maalgraad instellen ..................................47
Kofiezetten met kofiebonen....................47
Kofiezetten met gemalen kofie ...............48
Warm water nemen ..................................48
Melkschuim en warme melk bereiden ......49
Onderhoud en dagelijkse reiniging...........49
− Melksysteem reinigen ...........................50
− Zetgroep reinigen..................................51
Tips om energie te besparen....................52
Serviceprogramma’s.................................52
− Ontkalken..............................................53
− Reinigen................................................54
− Calc‘n‘Clean..........................................54
Vorstbescherming.....................................55
Toebehoren...............................................56
Afval..........................................................56
Garantie....................................................56
Eenvoudige problemen zelf oplossen.......57
Technische speciicaties...........................59
Pagina: 44
41
nl
TES503.. 01/2011
De onderdelen
Afbeeldingen A, B, C, D en E
1 Bonenreservoir
2 Aromadeksel
3 Draaiknop voor maalgraadinstelling
4 Poederlade
(gemalen kofie/reinigingstablet)
5 Zetgroep (Afbeelding E)
a) Zetgroep
b) Deur
c) Opbergvak beknopte handleiding
d) Drukknop
e) Vergrendeling
6 Melkschuimer (Afbeelding C)
a) Stoomventiel
b) Luchtpijpje
c) Uitloop
d) Keuzeschakelaar voor
warme melk/melkschuim
e) Melkslang
7 Kofie-uitloop in hoogte verstelbaar
8 Lekschaal (Afbeelding D)
a) Scherm lekschalen
b) Kofiedikreservoir
c) Lekschaal kofie-uitloop
d) Lekplaat kofie-uitloop
e) Vlotter
9 Netschakelaar O/I
10 Toets start
11 Toets h
12 Toets eoff / j
13 Draaiknop “kofiesterkte”
14 Draaiknop “drankkeuze”
15 Display
16 Afneembaar waterreservoir
17 Deksel waterreservoir
18 Maatlepel (handvat voor waterilter)
19 Opbergvak voor maatlepel
20 Netsnoer met opbergvak
Om gevaren te vermijden, mogen repara-
ties aan het apparaat – bijvoorbeeld het
vervangen van een beschadigd aansluit-
snoer – uitsluitend worden uitgevoerd door
onze klantenservice.
Het apparaat en het aansluitsnoer niet on-
derdompelen in water.
Niet in het maalwerk grijpen.
Gebruik het apparaat uitsluitend in vorstvrije
ruimten.
¡ Risico op brandwonden!
De uitloop (6c) van de melkschuimer wordt
zeer heet. Na gebruik eerst laten afkoelen
en pas daarna aanraken.
Gebruik dit apparaat alleen wanneer de
melkschuimer (6) volledig is gemonteerd en
geïnstalleerd.
¡ Verstikkingsgevaar!
Laat kinderen niet met verpakkingsmateri-
aal spelen.
De verpakking bevat
Zie de afbeelding aan het begin van deze
gebruiksaanwijzing.
1 Volautomatisch espressoapparaat
TES503
2 Beknopte handleiding
3 Gebruiksaanwijzing
4 Melkschuimer/Keuzeschakelaar
5 Teststrip voor de hardheid
van het water
6 Maatlepel
7 Vet (tube)
Pagina: 45
42 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Bedieningselementen
Netschakelaar O/I
Met de netschakelaar O/I (9) wordt het
apparaat ingeschakeld of volledig uitge-
schakeld (onderbreking van de stroomtoe-
voer).
Belangrijk: Voer voordat u het apparaat
uitschakelt het reinigingsprogramma uit of
gebruik de knop eoff / j (12) om het appa-
raat uit te zetten.
Toets eoff / j
Als u kort op de knop eoff / j (12) drukt,
wordt het apparaat gespoeld en uitgescha-
keld. Als u de knop eoff / j (12) ingedrukt
houdt, worden de gebruikersinstelling weer-
gegeven of wordt de ontkalkings- en reini-
gingsfunctie gestart.
Toets h
Met een druk op de toets h (11) wordt
stoom geproduceerd voor de bereiding van
melkschuim of warme melk.
Toets start
Met een druk op de toets start (10) wordt
de bereiding gestart of een serviceprogram-
ma uitgevoerd. Door tijdens de bereiding
nogmaals op de toets start (10) te drukken,
kan het proces vroegtijdig worden afgebro-
ken.
Draaiknop “kofiesterkte”
Met deze draaiknop (13)
wordt de kofiesterkte inge-
steld.
h
tot
g
Zeer slap
Slap
Normaal
Sterk
DoubleShot sterk+
DoubleShot sterk++
Bij deze kofiesterkte wordt
de kofie in 2 fasen gezet.
Zie “aromaDoubleShot” op
pagina 43.
Draaiknop “drankkeuze”
Met deze draaiknop (14)
wordt de gewenste drank en
de hoeveelheid per kop ge-
selecteerd. Hij wordt ook
gebruikt om gebruikersinstel-
lingen te veranderen.
a
tot
c
Kleine espresso
Espresso
Kleine café crème
Café crème
Grote café crème
b
tot
d
2 kleine espresso‘s
2 espresso‘s
2 kleine café crème
2 café crème
2 grote café crème
e Apparaat spoelen
f Melksyst. reinigen
Opmerking: Als een drank geselecteerd
wordt, die niet kan worden bereid, dan ver-
schijnt Ongeldige combinatie op het
display. U dient dan de kofiesterkte of uw
drankkeuze te wijzigen.
Pagina: 46
43
nl
TES503.. 01/2011
Melkschuimer
Trek de melkschuimer (6) naar buiten om
deze te openen en duw hem terug om deze
te sluiten.
Keuzeschakelaar
Als u melkschuim wilt hebben – bijvoor-
beeld voor een latte macchiato of cappuc-
cino – draait u het symbool j naar voren.
Als u warme melk wilt hebben, draait u het
symbool i naar voren.
Voor heet water zet u de draaiknop in de
horizontale stand.
Displaymeldingen
Op het scherm (15) verschijnen, behalve de
actuele bedrijfstoestand, verschillende mel-
dingen die informatie geven over de toe-
stand of u meedelen wanneer u dient in te
grijpen. Zodra u de noodzakelijke maatregel
hebt uitgevoerd, verdwijnt de melding en
verschijnt het menu voor de drankkeuze
weer.
aromaDoubleShot
Hoe langer het bereiden van de kofie duurt,
des te meer bittere stoffen en ongewenste
aroma‘s vrijkomen. Dit heeft een negatieve
invloed op de smaak en maakt de kofie
minder goed verteerbaar. Voor extra sterke
kofie heeft de TES503 daarom een speci-
ale functie: aromaDoubleShot. Wanneer de
helft van de gewenste hoeveelheid bereid
is, wordt verse kofie gemalen en voor de
verdere bereiding gebruikt, zodat alleen de
lekkere aroma’s vrijkomen.
De functie aromaDoubleShot is actief bij de
volgende instellingen:
Voor het eerste gebruik
Algemeen
Doe alleen schoon, koud, koolzuurvrij water
en bij voorkeur espresso- of bonenmelan-
ges voor volautomatische apparaten in de
overeenkomstige reservoirs.
Gebruik geen geglaceerde, gekaramelli-
seerde of met andere suikerhoudende ad-
ditieven behandelde kofiebonen, want deze
verstoppen de zetgroep.
Bij dit apparaat is de waterhardheid instel-
baar. In de fabriek is de waterhardheid inge-
steld op 4. Bepaal de hardheid van het ge-
bruikte water met het bijgevoegde test-
strookje. Blijkt uit deze test een andere
waarden dan 4, dan dient het apparaat na
de inschakeling dienovereenkomstig te
worden geprogrammeerd (zie Hardheid
water op pagina 46).
Pagina: 47
44 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Het apparaat in gebruik nemen
1. Plaats de espressoautomaat op een
vlakke, waterbestendige ondergrond
met voldoende draagvermogen. Zorg
dat de ventilatieopeningen van het ap-
paraat niet geblokkeerd worden.
2. Trek het netsnoer uit het snoervak (20)
en steek de stekker in. De gepaste leng-
te kan worden ingesteld door het snoer
naar boven terug te schuiven of naar
beneden uit te trekken. Zet het apparaat
daarvoor met de achterzijde aan bijv. de
tafelrand en trek het snoer naar bene-
den of schuif het terug naar boven.
3. Installeer de melkschuimer. Bedien het
apparaat alleen wanneer de melkschui-
mer (6) volledig is gemonteerd en geïn-
stalleerd.
4. Klap het deksel van het waterreservoir
(17) omhoog.
5. Neem het waterreservoir (16) weg,
spoel het uit en vul het met vers, koud
water. Neem hierbij de markering max
in acht.
6. Zet het waterreservoir (16) rechtop in
het apparaat zetten en druk het hele-
maal naar onderen.
7. Sluit het deksel van het waterreservoir
(17) weer.
8. Vul het bonenreservoir (1) met kofiebo-
nen. (Voor de bereiding met gemalen
kofie, zie “Kofiezetten met gemalen
kofie” op pagina 48.)
9. Druk op de netschakelaar O/I (9). Op
het display (15) verschijnt het menu
voor het instellen van de displaytaal.
10. Selecteer met de bovenste draaiknop
(14) de gewenste displaytaal. Volgende
talen zijn beschikbaar:
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11. Druk op de toets start (10). De geselec-
teerde taal is opgeslagen. Op het dis-
play verschijnt Schuimer trekken.
12. Plaats een kannetje onder de uitloop
(6c).
13. Trek de melkschuimer (6) voorzichtig
naar buiten om deze te openen. Het
apparaat spoelt de melkschuimer (6)
met water. Op het display verschijnt
Schuimer duwen.
14. Duw de melkschuimer (6) naar binnen
om deze te sluiten.
Het apparaat warmt op en spoelt. Er loopt
wat water uit de kofie-uitloop. Als op het
display de drankkeuze verschijnt, is het
apparaat gebruiksklaar.
Het apparaat uitschakelen
Als het apparaat een uur lang niet werd
bediend, wordt het automatisch gespoeld
en uitgschakeld (deze tijd is instelbaar, zie
Uitzetten op pagina 46).
Uitzondering: Het apparaat wordt zonder
spoelen uitgeschakeld als er alleen heet
water of stoom is geleverd.
Als u eerder het apparaat handmatig wilt
uitschakelen, drukt u op de knop eoff / j
(12). Het apparaat wordt gespoeld en uitge-
schakeld.
Pagina: 48
45
nl
TES503.. 01/2011
Opmerking: Bij het eerste gebruik, na de
uitvoering van een serviceprogramma of als
het apparaat gedurende lange tijd niet is
gebruikt, heeft de eerste drank nog niet het
volle aroma; hij kan dan ook beter niet wor-
den gedronken.
Als u de espressomachine voor het eerst
gebruikt, krijgt u pas een voldoend dikke en
stabiele laag “crema” nadat u de eerste
paar kopje hebt getapt.
Als het apparaat lange tijd achtereen is ge-
bruikt, kunnen er waterdruppels verschijnen
op de ventilatieopeningen. Dat is normaal.
Waterilter
Een waterilter kan kalkafzetting helpen
voorkomen.
Alvorens een nieuw waterilter kan worden
gebruikt, moet dit gespoeld worden.
Hiervoor gaat u als volgt te werk:
1. Duw het waterilter met behulp van de
maatlepel (18) stevig in het waterreser-
voir.
2. Het waterreservoir (16) tot aan de mar-
kering max met water vullen.
3. Houd de toets eoff / j (12) minstens
drie seconden lang ingedrukt. Het menu
wordt geopend.
4. Druk meerdere keren op de toets
eoff / j (12) totdat op het display
Geen/oud Filter staat.
5. Selecteer met de bovenste draaiknop
(14) Filter activeren.
6. Druk op de toets start (10).
7. Plaats een kannetje met een inhoud van
0,5 liter onder de uitloop (6c).
8. Druk op de toets start (10).
9. Trek aan de melkschuimer (6) om deze
te openen.
10. Er loopt nu water door het ilter, om dit
te spoelen.
11. Duw de melkschuimer (6) naar binnen
om deze te sluiten.
12. Giet vervolgens het reservoir leeg.
Het apparaat is weer klaar voor gebruik.
Opmerking: Door het ilter te spoelen, is
tegelijk ook de instelling voor de indicatie
van de iltervervanging geactiveerd.
Als Filter vervangen verschijnt, of na
maximaal 2 maanden is de werking van het
ilter uitgeput. Het dient om hygiënische
redenen en opdat het apparaat niet zou
verkalken (het apparaat kan schade oplo-
pen) te worden vervangen. Reserveilters
zijn in de handel (TCZ7003) of via de klan-
tenservice (467873) verkrijgbaar. Wordt er
geen nieuw ilter geplaatst, draai de instel-
ling Filter dan op Geen/oud.
Opmerking: Met de ilterindicator kunt u de
maand markeren, waarin u het ilter hebt
aangebracht. U kunt ook de maand marke-
ren waarin u het ilter de volgende keer
moet vervangen (ten laatste na twee maan-
den).
Pagina: 49
46 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Opmerking: Wordt het apparaat langere
tijd niet gebruikt (bijv. vakantie), dan dient
het geplaatste ilter te worden gespoeld,
alvorens het apparaat opnieuw wordt ge-
bruikt. Neem hiervoor een kop warm water
af en giet deze vervolgens weg.
Menu-instellingen
In de menu-instellingen kunt u het apparaat
individueel aanpassen.
1. Houd de toets eoff / j (12) minstens 3
s ingedrukt.
2. Druk herhaaldelijk op de toets eoff / j
(12), tot het gewenste menupunt op het
display verschijnt.
3. Selecteer met de bovenste draaiknop
(14) de gewenste instelling.
4. Bevestig met een druk op de toets start
(10).
Om het menu zonder wijzigingen te verla-
ten, dient u de keuzeschakelaar op Terug
te zetten en vervolgens op de toets start
(10) te drukken.
Volgende instellingen zijn mogelijk:
Uitzetten: Hier kan de tijdspanne worden
ingesteld, waarna het apparaat na de laat-
ste drankbereiding automatisch wordt uitge-
schakeld. Er kan een tijd tussen 15 minuten
en 4 uur worden ingesteld. De standaardin-
stelling is 1 uur. Deze kan eventueel wor-
den verkort, om energie te sparen.
Filter: Hier kunt u instellen of er een wa-
terilter wordt gebruikt. Als er geen wateril-
ter wordt gebruikt, draait u de knop naar
Geen/oud. Als er wel een waterilter
wordt gebruikt, draait u de knop naar
Filter activeren. Nieuwe waterilters
moeten vóór gebruik worden gespoeld (zie
“Waterilter” op pagina 45).
Calc‘n‘Clean starten: De servicepro-
gramma’s (Calc‘n‘Clean / Ontkalken /
Reinigen) kunnen hier handmatig worden
geselecteerd. Druk op de toets start (10) en
voer het geselecteerde programma uit (zie
“Serviceprogramma’s” op pagina 52).
Temperat.: De bereidingstemperatuur
(hoog / gemiddeld / laag) kan hier
worden ingesteld.
Taal: Hier kan de displaytaal worden inge-
steld.
Hardheid water: Bij dit apparaat is de
hardheid van het water instelbaar. De juiste
instelling van de waterhardheid is van be-
lang, opdat het apparaat tijdig meldt, dat het
moet worden ontkalkt. Af fabriek is als de
waterhardheid vooraf ingesteld.
De hardheid van het water kunt u vaststel-
len met het meegeleverde teststrookje of
opvragen bij het plaatselijke drinkwaterbe-
drijf.
Dompel het teststrookje kort in water onder,
schud het voorzichtig af en na een minuut
kunt u het resultaat alezen.
Waterhardheidsgraden en insteltrappen:
Trap Waterhardheidsgraad
Duits (°dH) Frans (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Pagina: 50
47
nl
TES503.. 01/2011
Maalgraad instellen
Met de draaiknop (3) voor de maalgraadin-
stelling kan de gewenste ijnheid van de
gemalen kofie worden ingesteld.
Let op!
Stel de maalgraad alleen bij draaiend maal-
werk in! Anders kan het apparaat worden
beschadigd. Niet in het maalwerk grijpen.
Stel, terwijl het maalwerk draait, de draai-
knop (3) in van ijn gemalen kofie (a:
tegen de klok in draaien) tot grof gemalen
kofie (b: met de klok mee draaien).
a b
Info: De nieuwe instelling wordt pas bij het
tweede kopje kofie merkbaar.
Tip: Kies een ijnere maalgraad voor donker
gebrande bonen en een grovere voor lich-
tere bonen.
Kofiezetten met
kofiebonen
Deze espresso-automaat maalt voor elke
bereiding verse kofie.
Tip: Gebruik bij voorkeur espresso- of
bonenmelanges voor volautomatische
apparaten gebruiken. Voor een optimale
kwaliteit dienen de bonen koel en afgeslo-
ten te worden bewaard of te worden diep-
gevroren. De kofiebonen kunnen ook diep-
gevroren worden gemalen.
Belangrijk: Vul het waterreservoir (16)
dagelijks met vers water. In het waterreser-
voir (16) dient zich altijd voldoende water te
bevinden voor de werking van het apparaat.
Met een eenvoudige druk op een toets kun-
nen verschillende kofiedranken worden
bereid.
Bereiding
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
1. Plaats de voorverwarmde kop(pen) on-
der de kofie-uitloop (7).
Tip: Voor een kleine espresso is het
raadzaam om het kopje voor te verwar-
men, bijv. met heet water.
2. Selecteer met behulp van de bovenste
draaiknop (14) de gewenste kofie en
gewenste hoeveelheid. De geselecteer-
de kofie en hoeveelheid worden op het
display aangegeven.
3. Selecteer met behulp van de onderste
draaiknop (13) de gewenste kofiesterk-
te. De geselecteerde sterkte verschijnt
op het display.
4. Druk op de toets start (10).
De kofie wordt bereid en loopt vervolgens
in de kop(pen).
Opmerking: Bij sommige instellingen wordt
de kofie in twee fasen bereid (zie “aroma-
DoubleShot” op pagina 43). Wacht tot de
bereiding helemaal voltooid is.
Pagina: 51
48 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Door nogmaals op de toets start (10) te
drukken, kan de bereiding vroegtijdig wor-
den beëindigd.
Kofiezetten met
gemalen kofie
Met deze espressoautomaat kan ook met
gemalen kofie (geen oploskofie) worden
gezet.
NB: De functie aromaDoubleShot kan niet
worden gebruikt wanneer de kofie wordt
bereid met gemalen kofie.
Belangrijk: Vul het waterreservoir (16)
dagelijks met vers water. In het waterreser-
voir (16) dient zich altijd voldoende water te
bevinden voor de werking van het apparaat.
Bereiding
1. Open de poederlade (4).
2. Doe er maximaal 2 afgestreken maatle-
pels gemalen kofie in.
Let op! Doe geen hele bonen of oplos-
kofie in de poederlade!
3. Sluit de poederlade (4).
4. Selecteer de gewenste drank met be-
hulp van de bovenste draaiknop (14)
(slechts één kop mogelijk).
5. Druk op de toets start (10).
De kofie wordt bereid en loopt vervolgens
in de kop.
Opmerking: Voor een volgende kop kofie
dient deze werkwijze te worden herhaald.
Als binnen 90 seconden geen kofie wordt
genomen, wordt het zetgroep automatisch
leeggemaakt, om overlading te voorkomen.
Het apparaat spoelt.
Warm water nemen
¡ Risico op brandwonden!
De melkschuimer (6) wordt zeer heet. Houd
de melkschuimer (6) uitsluitend aan het
plastic gedeelte vast.
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
1. Plaats een voorverwarmd kopje of glas
onder de uitloop van de melkschui-
mer (6).
2. Draai de keuzeschakelaar (6d) in hori-
zontale stand.
3. Trek aan de melkschuimer (6) om deze
te openen. Het apparaat warmt op. Er
loopt gedurende ca. 40 seconden warm
water uit de uitloop van de melkschui-
mer (6).
4. Stop het proces door de melkschuimer
(6) naar binnen te duwen.
Pagina: 52
49
nl
TES503.. 01/2011
Melkschuim en warme
melk bereiden
¡ Risico op brandwonden!
De melkschuimer (6) wordt zeer heet. Houd
de melkschuimer (6) uitsluitend aan het
plastic gedeelte vast.
Tip: U kunt eerst de melk opschuimen en
dan kofie nemen, ofwel de melk apart op-
schuimen en vervolgens op de kofie gieten.
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
1. Plaats een voorverwarmde kop onder
de uitloop (6c).
2. Steek de melkslang (6e) in een melk-
kannetje.
3. Draai de keuzeschakelaar (6d) op
“Warme melk” iof “Melkschuim” j.
4. Druk op de toets h (11).
De toets h (11) knippert, het apparaat
warmt nu ca. 20 seconden op. Daarna
verschijnt Schuimer trekken op het
display.
5. Duw de melkschuimer (6) naar binnen
om deze te sluiten.
¡ Risico op brandwonden!
Het melkschuim of de warme melk komt
oder hoge druk uit de melkschuimer (6).
Melkspetters kunnen brandwonden veroor-
zaken. Open de melkschuimer (6) voorzich-
tig. De uitloop (6c) mag niet aangeraakt of
op personen gericht worden.
6. Duw de melkschuimer (6) naar binnen
om deze te sluiten.
Tip: Voor een optimale melkschuimkwaliteit
gebruikt u bij voorkeur koude melk met een
vetgehalte van ten minste 1,5 %.
Belangrijk: Opgedroogde melkresten zijn
lastig te verwijderen, dus moet de melk-
schuimer (6) onmiddellijk na gebruik worden
gereinigd en gespoeld met het programma
Melksyst. reinigen (zie pagina 50).
Onderhoud en dagelijkse
reiniging
¡ Risico op elektrische schokken!
Trek vóór het reinigen de netstekker uit.
Dompel het apparaat nooit in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
Veeg de buitenzijde met een zachte,
vochtige doek af.
Gebruik geen schurende doeken of reini-
gingsmiddelen.
Resten van kalk, kofie, melk en ontkal-
kingsoplossing altijd direct verwijderen.
Onder zulke resten kan corrosievorming
optreden.
Trek de lekschaal (8c) met het kofiedikre-
servoir (8b) naar voren uit het apparaat.
Verwijder het scherm (8a) en de lekplaat
(8d). Giet de lekschaal en het kofiedikre-
servoir leeg en reinig beide onderdelen.
Neem de poederlade (4) uit en reinig
deze.
Pagina: 53
50 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Demonteer de vlotter (8e) en reinig hem
met een vochtige doek.
De volgende onderdelen mogen niet in
de vaatwasser: deksel van het opberg-
vak (5c), scherm lekschalen (8a), vlotter
(8e), poederlade (4), zetgroep (5a).
De volgende onderdelen zijn vaatwas-
bestendig: lekschaal voor kofie-uitloop
(8c), kofiedikreservoir (8b), lekplaat kof-
ie-uitloop (8d), aromadeksel (2) en maat-
lepel (18).
Wrijf de binnenzijde van het apparaat
schoon (ladehouders en poederlade).
Belangrijk: De lekschaal (8c) en het kofie-
dikreservoir (8b) moeten dagelijks worden
geleegd en schoongemaakt om schimmel-
vorming te voorkomen.
Opmerking: Als het apparaat in koude
toestand met de netschakelaar O/I (9)
wordt ingeschakeld of na de bereiding van
kofie automatisch wordt uitgeschakeld,
wordt het apparaat automatisch gespoeld.
Het systeem reinigt dus zichzelf.
Belangrijk: Als het apparaat langere tijd
niet is gebruikt (bijv. na een vakantie), maak
het hele apparaat dan grondig schoon, in-
clusief het melksysteem en de zetgroep.
Melksysteem reinigen
Als het melksysteem niet is gereinigd nadat
er melk is gebruikt, verschijnt na verloop
van tijd het bericht Melksyst. reinigen!
op het display. Reinig het melksysteem na
elk gebruik! Voor de reiniging dient u de
keuzeschakelaar (6d) in de laatst gebruikte
stand te laten staan.
Het melksysteem automatisch voorreinigen:
1. Selecteer fmet de draaiknop (14).
2. Plaats een hoge, lege kan onder de tuit
(6c).
3. Duw de tuit zo dicht mogelijk naar de
kan toe.
4. Plaats het uiteinde van de melkslang
(6e) in de kan.
5. Druk op de toets start (10).
6. Trek aan de melkschuimer (6) om deze
te openen.
Het apparaat laat automatisch water in de
kan lopen en zuigt dit via de melkslang (6e)
weer op om het melksysteem te spoelen.
Na ca. 1 min stopt het spoelproces automa-
tisch.
7. Duw de melkschuimer (6) naar binnen
om deze te sluiten.
8. Giet de kan leeg en maak de melkslang
(6e) schoon.
Daarnaast dient het melksysteem regelma-
tig grondig te worden gereinigd (in de vaat-
wasser of met de hand).
Melksysteem voor de reiniging demonteren:
1. Trek de uitloop (6c) van het stoomven-
tiel (6a) (afb. C).
2. Reinig de afzonderlijke onderdelen met
een zeepoplossing en een zachte bor-
stel. Zo nodig in een warme zeepoplos-
sing laten weken.
Pagina: 54
51
nl
TES503.. 01/2011
3. Spoel alle onderdelen met helder water
af en droog ze af.
4. Zet de afzonderlijke onderdelen ineen
en duw de melkschuimer tot aan de
aanslag in het apparaat.
¡ Risico op brandwonden!
Gebruik de melkschuimer (6) alleen in vol-
ledig gemonteerde toestand.
Zetgroep reinigen
Reinig de zetgroep regelmatig.
De zetgroep automatisch voorreinigen:
1. Selecteer emet de draaiknop (14).
2. Plaats een leeg glas onder de uitloop
(7).
3. Druk op de toets start (10).
Het apparaat spoelt.
Aanvullend bij het automatische reinigings-
programma dient de maalunit (5a) regelma-
tig te worden verwijderd en gereinigd (Zie
afbeelding E aan het begin van deze hand-
leiding).
1. Schakel het apparaat met de netschake-
laar O/I (9) uit. Er brandt geen enkele
toets meer.
2. Open de deur (5b) van de zetgroep.
3. Schuif de rode vergrendeling (5e) aan
de zetgroep helemaal naar links.
4. Druk op de rode drukknop (5d), neem
de zetgroep aan de handvatten vast en
trek hem voorzichtig uit het apparaat.
5. Spoel de zetgroep (5a) grondig met
stromend water.
Belangrijk: Gebruik bij het reinigen geen
spoel- of reinigingsmiddelen en was de
zetgroep niet in de vaatwasser.
6. Veeg de binnenkant van het apparaat
goed schoon met een vochtige doek en
verwijder alle kofieresten.
7. Laat de zetgroep (5a) en de binnenkant
van het apparaat drogen.
8. Plaats de zetgroep (5a) tot aan de aan-
slag in het apparaat.
9. Schuif de rode vergrendeling (5e) hele-
maal naar rechts en sluit de deur (5b).
N.B.: Na grondig reinigen moeten de af-
dichtingen van de zetgroep voor optimaal
onderhoud regelmatig worden ingevet.
Breng een dun laagje vet dat speciaal hier-
voor bedoeld is (bestelnr. 311368) rondom
de afdichtingen aan.
Pagina: 55
52 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tips om energie te
besparen
De espressoautomaat wordt na een uur
automatisch uitgeschakeld (farieksinstel-
ling). De standaardtijd van een uur kan
worden verkort (zie Uitzetten op pa-
gina 46).
Zet het volautomatische espressoappa-
raat uit als u het niet gebruikt. Druk hier-
voor op de knop eoff / j (12). Het appa-
raat wordt gespoeld en uitgeschakeld.
Onderbreek de kofie- of melkschuim-
bereiding indien mogelijk niet. Een voortij-
dig stoppen van de kofie- of melkschuim-
bereiding leidt tot een verhoogd energie-
verbruik en tevens tot meer restwater in
de lekschaal.
Ontkalk het apparaat regelmatig, om kalk-
afzettingen te voorkomen. Kalkresten
leiden tot een hoger energieverbruik.
Serviceprogramma’s
Tip: Zie ook de beknopte handleiding in het
opbergvak (5c).
Afhankelijk van het gebruik verschijnen op
gezette tijden de volgende meldingen op
het display.
Ontkalken nodig!
of
Reinigen nodig!
of
Calc‘n‘Clean nodig!
Dan moet het apparaat onverwijld met het
betreffende programma worden gereinigd of
ontkalkt. Indien nodig kunnen beide proces-
sen worden gecombineerd met behulp van
de functie Calc‘n‘Clean (zie “Calc‘n‘Clean”
op pagina 54).Als het serviceprogramma niet
volgens de instructies plaatsvindt, kan het
apparaat worden beschadigd.
Let op!
Wanneer u het serviceprogramma laat
lopen, dient u altijd ontkalkings- en reini-
gingsmiddel volgens de handleiding te ge-
bruiken. Neem de veiligheidsinstructies op
de verpakking van het reinigingsmiddel in
acht.
Onderbreek het serviceprogramma in geen
geval! De vloeistoffen niet opdrinken!
Gebruik nooit azijn, middelen op basis van
azijn, citroenzuur of middelen op basis van
citroenzuur!
Doe in geen geval ontkalkingstabletten of
andere ontkalkingsmiddelen in de poeder-
lader (4)!
Speciaal ontwikkelde en geschikte ont-
kalkings- en reinigingstabletten zijn in
de handel of via de klantenservice ver-
krijgbaar.
Bestelnr. Handel Klantenservice
Reinigings-
tabletten
TCZ6001 310575
Ontkalkings-
tabletten
TCZ6002 310967
Belangrijk: Als er zich een waterilter in het
waterreservoir (16) bevindt, dient dit in elk
geval te worden verwijderd, voor het ser-
viceprogramma wordt gestart.
Pagina: 56
53
nl
TES503.. 01/2011
Ontkalken
Duur: circa 25 minuten.
Belangrijk: Als een waterilter in het water-
reservoir (16) geplaatst is, dient dit vóór de
start van het ontkalkingsproces in elk geval
te worden verwijderd.
Als op het display de melding Ontkalken
nodig! verschijnt, dient u de toets eoff / j
(12) gedurende 3 seconden ingedrukt te
houden en vervolgens op toets start (10) te
drukken. Het ontkalkingsprogramma wordt
gestart.
Om het apparaat tussendoor te ontkalken,
houdt u de toets eoff / j (12) gedurende
minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver-
volgens tweemaal kort op de toets eoff / j
(12). Draai de bovenste draaiknop (14), tot
Ontkalken starten op het display
verschijnt. Om het ontkalkingsproces te
starten, drukt u op de toets start (10).
Het display leidt u door het programma.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Opmerking: Als het waterilter geactiveerd
is, verschijnt op het display een instructie
om het ilter te verwijderen en opnieuw op
de toets start (10) te drukken. Verwijder nu
het ilter (als u dit nog niet gedaan had).
Druk op de toets start (10).
Ontkalker vullen
start indrukken
Giet lauw water in het lege waterreservoir
(16), tot aan de markering 0,5l en los
daarin 2 Bosch-ontkalkingstabletten op.
Druk op de toets start (10).
Ontkalken bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 10 minuten.
Houder plaatsen
Schuimer trekken
Plaats een kannetje met een inhoud van
minstens 0,5 liter onder de uitloop (6c).
Trek aan de melkschuimer (6) om deze te
openen.
Ontkalken bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 12 minuten.
Vul/reinig watertank
start indrukken
Spoel het waterreservoir (16) en vul het
tot de markering max met vers water.
Druk op de toets start (10).
Ontkalken bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 30 seconden en spoelt het appa-
raat.
Schuimer duwen
Duw de melkschuimer (6) naar binnen om
deze te sluiten.
Ontkalken bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu nog
gedurende ca. 1 minuut.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Plaats het ilter terug (als u een ilter ge-
bruikt). Het apparaat is ontkalkt en weer
klaar voor gebruik.
Pagina: 57
54 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Reinigen
Duur: circa 10 minuten.
Als op het display de melding Reinigen
nodig! verschijnt, dient u de toets eoff / j
(12) gedurende 3 seconden ingedrukt te
houden en vervolgens op toets start (10) te
drukken. Het reinigingsprogramma wordt
gestart.
Om het apparaat tussendoor te reinigen,
houdt u de toets eoff / j (12) gedurende
minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver-
volgens tweemaal kort op de toets eoff / j
(12). Draai de bovenste draaiknop (14), tot
Reinigen starten op het display ver-
schijnt. Om het reinigingsproces te starten,
drukt u op de toets start (10).
Het display leidt u door het programma.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Reinigen bezig
Het apparaat spoelt tweemaal.
Lade openen
Open de poederlade (4).
Reiniger vullen
Leg een Bosch-reinigstablet in de lade (4)
en sluit deze.
Reinigen bezig
Het reinigingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 8 minuten.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Het apparaat is gereinigd en weer klaar
voor gebruik.
Calc‘n‘Clean
Duur: circa 35 minuten.
Calc‘n‘Clean combineert de functies voor
ontkalking en reiniging. Als het apparaat
ongeveer op hetzelfde moment beide func-
ties vereist, stelt de espresso-automaat
automatisch dit serviceprogramma voor.
Belangrijk: Als er zich een waterilter in het
waterreservoir (16) bevindt, dient dit in elk
geval te worden verwijderd, voor het ser-
viceprogramma wordt gestart.
Als op het display de melding
Calc‘n‘Clean nodig! verschijnt, dient u
de toets eoff / j (12) gedurende 3 secon-
den ingedrukt te houden en vervolgens op
toets start (10) te drukken. Het onder-
houdsprogramma wordt gestart.
Om Calc‘n‘Clean tussendoor uit te voeren,
houdt u de toets eoff / j (12) gedurende
minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver-
volgens tweemaal kort op de toets eoff / j
(12). Draai de bovenste draaiknop (14), tot
Calc‘n‘Clean starten op het display
verschijnt. Om Calc’n’Clean te starten, drukt
u op de toets start (10).
Het display leidt u door het programma.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Calc‘n‘Clean bezig
Het apparaat spoelt tweemaal.
Lade openen
Open de poederlade (4).
Reiniger vullen
Leg een Bosch-reinigstablet in de lade (4)
en sluit deze.
Pagina: 58
55
nl
TES503.. 01/2011
Opmerking: Als het waterilter geactiveerd
is, verschijnt op het display een instructie
om het ilter te verwijderen en opnieuw op
de toets start (10) te drukken. Verwijder nu
het ilter (als u dit nog niet gedaan had).
Druk op de toets start (10).
Ontkalker vullen
start indrukken
Giet lauw water in het lege waterreservoir
(16), tot aan de markering 0,5l en los
daarin 2 Bosch-ontkalkingstabletten op.
Druk op de toets start (10).
Calc‘n‘Clean bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 10 minuten.
Houder plaatsen
Schuimer trekken
Plaats een kannetje met een inhoud van
minstens 1 liter onder de uitloop (6c).
Trek aan de melkschuimer (6) om deze te
openen.
Calc‘n‘Clean bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 12 minuten.
Vul/reinig watertank
start indrukken
Spoel het waterreservoir (16) en vul het
tot de markering max met vers water.
Druk op de toets start (10).
Calc‘n‘Clean bezig
Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 30 seconden en spoelt het appa-
raat.
Schuimer duwen
Duw de melkschuimer (6) naar binnen om
deze te sluiten.
Calc‘n‘Clean bezig
Het reinigingsprogramma loopt nu gedu-
rende ca. 8 minuten.
Lekbak legen
Lekbak plaatsen
Lekschaal (8) leeggieten en weer terug-
plaatsen.
Plaats het ilter terug (als u een ilter ge-
bruikt). Het apparaat is gereinigd en weer
klaar voor gebruik.
Vorstbescherming
¡ Om vorstschade bij het transport en
de opslag te voorkomen, dient het
apparaat vooraf volledig te worden
leeggemaakt.
Info: Het apparaat moet gebruiksklaar zijn,
het waterreservoir (16) gevuld.
1. Plaats een voldoende grote kan onder
de uitloop (6c).
2. Druk op de toets h (11).
De toets h (11) knippert, het apparaat
warmt nu ca. 20 seconden op. Daarna
verschijnt Schuimer trekken op het
display.
3. Open de melkschuimer (6) door deze
naar buiten te trekken en laat ongeveer
15 seconden stoom ontsnappen.
4. Schakel het apparaat met de netschake-
laar O/I (9) uit.
5. Het waterreservoir (16) en de lekschaal
(8) leeggieten.
Pagina: 59
56 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Toebehoren
Onderstaand toebehoren is in de handel of
bij de klantenservice verkrijgbaar.
Bestelnr. Handel Klantenservice
Reinigings-
tabletten
TCZ6001 310575
Ontkalkings-
tabletten
TCZ6002 310967
Waterfilter TCZ7003 467873
Melkreservoir
(geïsoleerd)
TCZ7009 674992
Vet (tube) – 311368
Afval A
Gooi verpakkingsmateriaal op een milieu-
vriendelijke manier weg. Dit apparaat is
gemarkeerd volgens de Europese richtlijn
betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur (AEEA) 2002/96/EG.
Deze richtlijn bepaalt het kader voor de
terugname en verwerking van afgedankte
apparatuur, dat over heel Europa wordt
toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw aan-
koopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
Pagina: 60
57
nl
TES503.. 01/2011
Probleem Oorzaak Oplossing
Op het display verschijnt
Bonen bijvullen!,
hoewel het bonenreservoir
(1) gevuld is, of het maal-
werk maalt geen koffiebo-
nen.
De bonen vallen niet in het
maalwerk (bonen zijn te
olieachtig).
Klop zachtjes tegen het bo-
nenreservoir (1).
Gebruik eventueel een an-
dere koffiesoort.
Maak het bonenreservoir (1)
leeg en veeg het uit met een
droge doek.
Er kan geen warm water
worden genomen.
De melkschuimer (6) of de
houder van de melkschui-
mer is vuil.
Reinig de melkschuimer (6) of
de houder van de melkschui-
mer, zie “Onderhoud en da-
gelijkse reiniging”.
Te weinig of geen
melkschuim,
of
de melkschuimer (6) zuigt
geen melk aan.
De melkschuimer (6) of de
houder van de melkschui-
mer is vuil.
Reinig de melkschuimer (6) of
de houder van de melkschui-
mer, zie “Onderhoud en da-
gelijkse reiniging”.
Het apparaat is sterk ver-
kalkt.
Ontkalk het apparaat.
Ongeschikte melk. Gebruik melk met een vetge-
halte van 1,5%.
De melkschuimer (6) is niet
correct gemonteerd.
Bevochtig de onderdelen van
de melkschuimer en druk ze
stevig op elkaar.
De kofie loopt slechts
druppelsgewijs of er loopt
helemaal geen kofie
meer.
De maalgraad is te fijn. De
gemalen koffie is te fijn.
Stel de maalgraad grover in.
Gebruik grover gemalen koffie.
Het apparaat is sterk ver-
kalkt.
Ontkalk het apparaat.
De koffie heeft geen
“crema”.
Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een kofiesoort met
een hoger percentage ro-
bustabonen.
De bonen niet meer vers. Gebruik verse bonen.
De maalgraad is niet op de
koffiebonen afgestemd.
Stel de maalgraad fijn in.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
Eenvoudige problemen zelf oplossen
Pagina: 61
58 nl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Probleem Oorzaak Oplossing
De koffie is te “zuur”. De maalgraad is te grof
ingesteld of de gemalen
koffie is te grof.
Stel de maalgraad fijner in of
gebruik fijner gemalen koffie.
Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een donkerder ge-
brande soort.
De koffie is te “bitter”. De maalgraad is te fijn inge-
steld of de gemalen koffie is
te grof.
Stel de maalgraad grover in
of gebruik grover gemalen
koffie.
Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een andere koffies-
oort.
Op het display verschijnt
Storing Bel hotline.
In het apparaat is een sto-
ring opgetreden.
Bel de hotline op.
Het waterfilter blijft niet
vastzitten in het waterre-
servoir (16).
Het waterfilter is niet correct
bevestigd.
Druk het waterfilter stevig en
recht naar beneden in de
tankaansluiting.
Het koffiedik is niet com-
pact en te nat.
De maalgraad is te fijn of te
grof ingesteld, of er is niet
genoeg gemalen koffie
gebruikt.
Stel de maalgraad grover of
fijner in, of gebruik 2 afgestre-
ken maatlepels gemalen kof-
fie.
Op het display verschijnt
Zetgroep reinigen
Verontreinigde zetgroep (5). Zetgroep reinigen (5).
Te veel gemalen koffie in de
zetgroep (5).
Zetgroep (5) reinigen.
(Gebruik maximaal 2 afge-
streken maatlepels gemalen
koffie).
Het mechanisme van de
zetgroep beweegt stroef.
Verwijder de zetgroep en
behandel deze met vet dat
speciaal hiervoor bedoeld is
(bestelnr. 311368), zie
“Onderhoud en dagelijkse
reiniging”.
Sterk wisselende koffie- of
melkschuimkwaliteit.
Het apparaat is verkalkt. Het apparaat volgens de
handleiding met twee ontkal-
kingstabletten ontkalken.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
Eenvoudige problemen zelf oplossen
Pagina: 62
59
nl
TES503.. 01/2011
Probleem Oorzaak Oplossing
Lekwater op binnenzijde
apparaatbodem bij verwij-
derde lekschaal (8).
Lekschaal (8) te vroeg ver-
wijderd.
Lekschaal (8) pas enkele
seconden na de laatste
drankbereiding wegnemen.
Op het display verschijnt
Zetgroep plaatsen.
De zetgroep (5) ontbreekt of
is niet herkend.
Schakel het apparaat uit met
de zetgroep (5) op zijn plaats,
wacht drie seconden en
schakel het apparaat in.
De fabrieksinstellingen zijn
gewijzigd en moeten
opnieuw worden
geactiveerd (“Reset”).
Er zijn eigen, niet meer
gewenste instellingen
doorgevoerd.
Schakel het apparaat met de
netschakelaar O/I (9) uit.
Houd toets eoff / j (12) en
toets h (11) ingedrukt en zet
het apparaat met de netscha-
kelaar O/I (9) aan. Druk ver-
volgens op toets start (10).
De fabrieksinstellingen zijn
geactiveerd.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
Eenvoudige problemen zelf oplossen
Technische speciicaties
Elektrische aansluiting (spanning/frequentie) 220-240 V / 50-60 Hz
Verwarmingsvermogen 1600 W
Maximale pompdruk, statisch 15 bar
Maximale capaciteit waterreservoir (zonder filter) 1,7 l
Maximale capaciteit bonenreservoir 300 g
Lengte netsnoer 100 cm
Afmetingen (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Gewicht, leeg 9,3 kg
Type maalwerk keramisch

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch VeroCafe TES50328RW.

Stel een vraag over de Bosch VeroCafe TES50328RW

Heb je een vraag over de Bosch VeroCafe TES50328RW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch VeroCafe TES50328RW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch VeroCafe TES50328RW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.