Bosch UNEO Maxx handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch UNEO Maxx. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: UNEO Maxx
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch, Pools, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 40
Nederlands | 41
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 41 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Pagina: 41
42 | Nederlands
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beënvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
 Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
 Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor hamers
 Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
 Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
gen kan raken. Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
 Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
 Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Beschermdeaccutegenhitte,bijvoorbeeldook
tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en
vocht. Er bestaat explosiegevaar.
 Bijbeschadigingenonjuistgebruikvandeaccukunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
 Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch
elektrische gereedschap. Alleen zo wordt de accu tegen
gevaarlijke overbelasting beschermd.
 Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het
typeplaatje van het elektrische gereedschap aangege-
venspanning.Bijgebruikvanandereaccu’s,bijvoorbeeld
imitaties,opgeknapteaccu’sofaccu’svananderemerken,
bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade
door exploderende accu’s.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het hameren in
beton, baksteen en steen. Het is eveneens geschikt voor
boorwerkzaamheden zonder slag in hout, metaal, keramiek
en kunststof. Elektrische gereedschappen met elektronische
regeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in-
en uitdraaien van schroeven.
Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het
directe werkbereik van het elektrische gereedschap te ver-
lichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis-
houden.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 42 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Pagina: 42
Nederlands | 43
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 SDS-Quick gereedschapopname
2 Stofbeschermkap
3 Vergrendelingshuls
4 Omschakelaar „Boren/hameren”
5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
6 Draairichtingindicatie linksdraaien
7 Draairichtingschakelaar
8 Aan/uit-schakelaar
9 Accu-oplaadindicatie
10 Accu*
11 Lamp „Power Light”
12 Universeelbithouder*
13 Bit*
14 Bit met kogelsluiting*
15 Boor met zeskantschacht*
16 Boor met SDS-Quick opname*
17 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
18 Accu-ontgrendelingsknop
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau85 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 96 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
hamerboren in beton: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
,
boren in metaal: ah=4 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: ah<2,5 m/s2
,
K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technischegegevens” beschrevenproduct metdevolgende
normenofnormatievedocumentenovereenstemt:EN 60745
conform de bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG
(verordening 1194/2012), 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2013
Montage
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
Accu opladen (zie afbeelding A)
 Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de toebeho-
renpagina vermeld staan. Alleen deze oplaadapparaten
zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap ge-
bruikte lithiumionaccu.
Accuboorhamer Uneo Maxx
Productnummer 3 603 J52 3..
Nominale spanning V= 18
Nominaal toerental min-1
0–900
Aantal slagen min-1
0–5000
Slagkracht overeenkomstig
EPTA-Procedure 05/2009 J 0,6
Gereedschapopname SDS-Quick
Max. boor-Ø
– Beton (met spiraalboor)
– Staal
– Hout
– Hout (met speedboor)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,4
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 43 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Pagina: 43
44 | Nederlands
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u
voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-
raat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is door middel van „Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
 Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.
Als u de accu 10 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrende-
lingsknop 18 en trekt u de accu naar achteren uit het elektri-
sche gereedschap. Forceer daarbij niet.
U kunt de accu 10 om deze op te laden ook in het elektrische
gereedschap laten zitten. Tijdens het opladen kan het elektri-
sche gereedschap niet ingeschakeld worden. Druk op de
aan/uit-schakelaar8om deoplaadtoestandvandeaccuweer
te geven, zie het gedeelte „Accu-oplaadindicatie”.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die
opladenalleeninhettemperatuurbereiktussen0 °Cen45 °C
toelaat.Daardoorwordteenlangelevensduurvandeaccube-
reikt.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
in acht.
Inzetgereedschap kiezen
Als u wilt hameren, heeft u een SDS-Quick inzetgereedschap
nodig.
Als u wilt boren zonder slag in hout, metaal, keramiek of
kunststof, kunt u een geschikt SDS-Quick inzetgereedschap
of een inzetgereedschap met zeskantschacht gebruiken.
Als u wilt schroeven, dient u alleen bits met kogelsluiting 14
(DIN 3126-E6.3) te gebruiken. Andere bits 13 kunt u met be-
hulp van een universeelbithouder met kogelsluiting 12 inzet-
ten.
Een keuze van geschikte inzetgereedschappen vindt u in het
toebehorenoverzicht aan het einde van deze gebruiksaanwij-
zing.
Inzetgereedschap wisselen
MetdegereedschapopnameSDS-Quickkuntu
het inzetgereedschap eenvoudig en gemakke-
lijk vervangen zonder gebruik te maken van ex-
tra gereedschap.
Het SDS-Quick inzetgereedschap is systeemafhankelijk vrij
beweegbaar. Daardoor ontstaat bij onbelast lopen een rond-
loopafwijking.Ditheeftgeeneffectopdenauwkeurigheidvan
het boorgat, omdat de boor zich bij het boren zelf centreert.
De gereedschapopname SDS-Quick kan ook verschillende
boortypen met zeskantschacht opnemen. Aanwijzingen daar-
voor vindt u op de toebehorenpagina aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing.
De stofbeschermkap 2 voorkomt zoveel mogelijk het binnen-
dringen van boorstof in de gereedschapopname tijdens het
gebruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op
dat de stofbeschermkap 2 niet wordt beschadigd.
 Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.
SDS-Quick inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding B)
Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het
licht met vet.
Zet het inzetgereedschap draaiend in de gereedschapopna-
me tot het automatisch wordt vergrendeld.
Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereedschap
te trekken.
SDS-Quick inzetgereedschap verwijderen
(zie afbeelding C)
Duw de vergrendelingshuls 3 naar achteren en verwijder het
inzetgereedschap.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen
 Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu’s met
de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap
aangegevenspanning.Hetgebruikvanandereaccu’skan
tot verwondingen en brandgevaar leiden.
Plaats de draairichtingschakelaar 7 in het midden om onbe-
doeld inschakelen te voorkomen. Plaats de opgeladen accu
10 in de greep tot deze merkbaar vastklikt en vlak tegen de
greep ligt.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 44 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Pagina: 44
Nederlands | 45
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Functie instellen
Met de omschakelknop „Boren/hameren” 4 kiest u de functie
van het elektrische gereedschap.
Opmerking: Wijzig de functie alleen wanneer het elektrische
gereedschap uitgeschakeld is. Anders kan het elektrische ge-
reedschap beschadigd raken.
Alsudefunctievanhetgereedschapwiltveranderen,draaitu
de omschakelaar „boren/hameren” 4 in de gewenste stand.
Draairichting instellen (zie afbeelding D)
 Bedien de draairichtingomschakelaar 7 alleen als het
elektrische gereedschap stilstaat.
Met de draairichtingomschakelaar 7 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 8 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 7 naar links tot aan de aan-
slag door.
De draairichtingindicatie voor rechtsdraaien 5
brandtalsdeaan/uit-schakelaar 8wordtbedienden
de motor loopt.
Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt uit- of losdraai-
en, drukt u de draairichtingschakelaar 7 naar rechts tot aan
de aanslag door.
De draairichtingindicatie voor linksdraaien 6 brandt
als de aan/uit-schakelaar 8 wordt bediend en de mo-
tor loopt.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 8 en houdt u deze ingedrukt.
Delamp11brandtalsdeaan/uit-schakelaar8lichtofvolledig
is ingedrukt. Met de lamp kan de plaats waar wordt gewerkt
bij ongunstige lichtomstandigheden worden verlicht.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 8 los.
Bij lage temperaturen bereikt het elektrische gereedschap
pas na een bepaalde tijd zijn volledige hamer- of slagcapaci-
teit.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar 8 indrukt.
Lichte drukop de aan/uit-schakelaar 8 heefteenlagertoeren-
tal of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.
Snelstop
Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 8 wordt de boor-
houder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het inzetge-
reedschap voorkomen.
Laat bij het indraaien van schroeven de aan/uit-schakelaar 8
paslosalsdeschroeftotaandeonderkantvandeschroefkop
in het werkstuk gedraaid is. De schroefkop dringt dan niet in
het werkstuk.
Accu-oplaadindicatie
De accuoplaadindicatie 9 geeft bij een half of volledig inge-
drukte aan/uit-schakelaar 8 gedurende enkele seconden de
oplaadtoestand van de accu aan en bestaat uit drie groene
LED’s.
De drie LED’s van de accuoplaadindicatie 9 en de lamp 11
knipperen snel als de temperatuur van de accu buiten het be-
drijfstemperatuurbereik van –30 tot +65 °C ligt.
Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelas-
ting
Bij gebruik volgens de voorschriften kan het elektrische ge-
reedschap niet worden overbelast. Bij te sterke belasting of
overschrijdingvandetoegestaneaccutemperatuurvan65 °C
schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot
het zich weer in het optimale bedrijfstemperatuurbereik be-
vindt.
De drie LED’s van de accuoplaadindicatie 9 en de lamp 11
knipperen snel als de temperatuur van de accu buiten het be-
drijfstemperatuurbereik van –30 tot +65°C ligt en/of de be-
veiliging tegen overbelasting geactiveerd is.
Bescherming tegen te sterk ontladen
De lithiumionaccu is door middel van „Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
Tips voor de werkzaamheden
 Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
Positie voor hamerboorwerkzaamheden in
beton of steen
Positie voor boorwerkzaamheden zonder
slaginhout,metaal,keramiekenkunststofen
voor het in- en losdraaien van schroeven
LED Capaciteit
Permanent licht 3 x groen ≥ 67%
Permanent licht 2 x groen 34—66%
Permanent licht 1 x groen 11—33%
Langzaam knipperlicht 1 x groen ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 45 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Pagina: 45
46 | Dansk
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
 Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.
Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats
voorBoschelektrischegereedschappenalsdeaccunietmeer
naar behoren werkt.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoervangevaarlijkestoffen vantoepassing.Deaccu’skun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Gooielektrischegereedschappen,accu’senbatterijennietbij
het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of le-
ge accu’s en batterijen apart worden inge-
zameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte
„Vervoer”, pagina 46 en neem deze in
acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kanslågnister, der kanantænde støvellerdampe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kanman miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 46 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch UNEO Maxx.

Stel een vraag over de Bosch UNEO Maxx

Heb je een vraag over de Bosch UNEO Maxx en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch UNEO Maxx. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch UNEO Maxx zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.