Bosch TW 2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TW 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TW 2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
6 720 610 231 (99.12) OSW
TW2
7 744 901 129
Nederlands
De juiste werking is alleen gewaarborgd
wanneer deze gebruiksaanwijzing in acht wordt
genomen. Wij verzoeken u, dit document aan de
klant te overhandigen.
6 720 610 231-00.1O
W
Pagina: 3
4
TW2
Nederlands
1 Veiligheidsaanwijzing 5
2 Informatie over het apparaat 5
2.1 Toepassing 5
2.2 Technische gegevens 5
3 Montage 6
3.1 Juiste montageplaats kiezen 6
3.2 Afstandsbediening monteren 6
4 Elektrische aansluiting 6
4.1 Inbedrijfname 6
5 Bediening 7
5.1 Functiekeuzeschakelaar (e) 7
5.2 Draaiknop (f) 7
5.3 Schuifschakelaar (h) 7
6 Belangrijke aanwijzing 8
6.1 Energie besparen 8
6.2 Bedrijf met
ruimtetemperatuurcompensatie 8
7 Storingen en oplossingen 9
Pagina: 4
TW2
5
1 Veiligheidsaanwijzing
Sluit u de afstandsbediening niet aan op
het 230 V-net.
De afstandsbediening werkt alleen in com-
binatie met Bosch verwarmingstoestellen.
Sluit u de afstandsbediening alleen
volgens de aansluitschema’s aan, van het
juiste toestel.
De voeding (230 VAC) van het toestel uit-
schakelen, alvorens te monteren.
2 Informatie over het
apparaat
2.1 Toepassing
De afstandsbediening TW 2 is alleen in combin-
tie met een weersafhankelijke aanvoertempera-
tuurregeling uit de serie TA.. en ingebouwde
schakelklok toepasbaar.
Bosch verwarmingstoestellen uit de navolgende
serie kunnen gecombineerd worden:
De TW 2 kan als afstandsbediening met of zon-
der ruimtetemperatuurcompensatie gebruikt wor-
den (zie hoofdstuk: „5.3 Schuifschakelaar (h)”).
Aanwijzing: De TW 2 als afstandsbediening
zonder ruimtetemperatuurcom-
pensatie is in een willekeurige
ruimte te monteren.
Bij gebruik van de afstandsbe-
diening met ruimtetemperatuur-
compensatie, dient de afstands-
bediening volgens afb. ge-
monteerd te worden.
2.2 Technische gegevens
TYPES
ZR/ZWR/ZSR…-3
ZE/ZWE…
Verwarmingstoestellen met Bosch Heatronic
K/KN..-8 E/EC
Mengbesturingen + TA 130 A
Hoogte 82 mm
Breedte 82 mm
Diepte 42 mm
Netspanning 24 V DC
Netstroom
Regelaar 0,01 A
Regelbereik met ruimtetem-
peratuurcompensatie
Normaal bedrijf
Verlaagd bedrijf
Schakelaar (h)
in stand ●
18,5…21,5 °C
15,5…18,5 °C
Veranderen van de aanvoer-
temperatuur zonder ruimte-
temperatuurcompensatie
Normaal bedrijf
Verlaagd bedrijf
Schakelaar (h)
in stand O
-12 K…+12 K
-37 K…+13 K
Minimale temperatuursve-
randering Toegestane tole-
rantie 0,05 K/min
Omgevingstemperatuur 0 … +40 °C
Beschermingsklasse III
Bescherming IP 20
2
Deutsch
Pagina: 5
6
TW2
3 Montage
Voor het monteren eerst het toestel span-
ningsvrij (230 VAC) maken.
3.1 Juiste montageplaats kiezen (bij
ruimtetemperatuurcompensatie).
Het is belangrijk voor een goede regelfunctie
van de TW2, de juiste montageplaats te kiezen.
Opvragen
• De montageplaats (testruimte) dient repre-
sentatief te zijn voor de gehele verwarmings-
installatie.
• Op de in de representatieve ruimte gemon-
teerde verwarmingselementen, dienen geen
thermostatische radiatorkranen te worden
geplaatst.
Aanwijzing: Voorkeur verdient een handbe-
diende kraan met voorinstelling;
om hiermede het opgestelde ver-
mogen in de testruimte van de
TW2 zo klein mogelijk in te stel-
len.
• Bij voorkeur de TW 2 op een binnenwand
monteren en voorkom tocht of stralingswarm-
te welke de regelaar beïnvloeden.
• Onder de regelaar dient voldoende vrije ruim-
te te zijn voor ongehinderde luchtcirculatie
door de regelaar (gearceerde deel van
afb. ).
Aanwijzing: Maatvoering in afb aanbevo-
len.
3.2 Afstandsbediening monteren
– Voor montage dient het bovendeel (a) van de
grondplaat (b) losgenomen te worden.
– Grondplaat (b) kan met 2 schroeven (d) op
een standaard inbouwdoos Ø 55 mm (c) ge-
monteerd worden (afb. ),
of
– Indien de grondplaat (b) direct op de wand
gemonteerd wordt, kan de meegeleverde
boormal gebruikt worden voor het aftekenen
van de boorgaten (plug 6 mm) en schroeven
(Ø 3,5 mm. met bolkop gebruiken) (afb. ).
4 Elektrische aansluiting
De afstandsbediening TW2 wordt met een
aparte twee-aderige kabel (1,5 mm2) op de TA
regelaar aangesloten (24V).
– De geldende voorschriften in acht nemen.
– Voor het aansluiten een kabel van minstens
1,5 mm2 gebruiken.
– Aansluiten volgens aansluitschema (zie
afb. tot ).
Voorkomen van storingen
– Kabel van 230 V tot 400 V gescheiden mon-
teren (minimale afstand 100 mm).
– Voorkom inductieve beïnvloedingen van bui-
tenaf (b.v. sterkstroomkabels, trafostations,
radio/televisie, amateurzenders, magnetrons
enz.) die een meetsignaal kunnen afgeven. In
dit geval afgeschermde kabels monteren.
4.1 Inbedrijfname
– Bovendeel (a) na het aansluiten van de ka-
bels op de grondplaat (b) monteren.
– Toestel in bedrijf nemen.
2
2
4
5
6 11
Pagina: 6
TW2
7
5 Bediening
De TW2 is geen zelfstandige regelaar, maar een
afstandsbediening met of zonder ruimtetempe-
ratuur correctiemogelijkheid en verschuift naar
gelang de stooklijn van buitentemperatuurrege-
ling.
Voor een bedrijfzekere functie, moet de regelaar
correct ingesteld zijn (b.v. stooklijn).
Aanwijzing: Bij de regelingen van de serie
TA … moet de functieschakelaar
op stand b.v.
of staan.
Bedieningsfuncties van de afstandsbediening
(afb. ):
e Functiekeuzeschakelaar
f Instelknop
g Korte gebruiksaanwijzing:
In de uitsparing aan de rechterzijde van
de regelaar bevindt zich een beknopte
gebruiksaanwijzing
h Schuifschakelaars (afb )
5.1 Functiekeuzeschakelaar (e)
Met deze schakelaar kan uit de navolgende
functies gekozen worden.
Vorstbeveiligingsstand:
• Bij een buitentemperatuur van boven
+4 °C, wordt de ketel (pomp en bran-
der) afgeschakeld.
Indien een mengklep gemonteerd is,
gaat deze naar stand „dicht”. De pomp
in dit circuit loopt.
• Bij een buitentemperatuur onder +3 °C,
wordt de ketel ingeschakeld op de mini-
male temperatuur, ingesteld op de TA.
De pomp loopt.
Indien een mengklep gemonteerd is, re-
gelt deze op +10 °C aanvoertemperatu-
ur, de circuitpomp loopt.
Normaal bedrijf
De temperatuur wordt blijvend op de inge-
stelde waarde geregetl, zoals ingesteld met
draaiknop (f) (zie hoodstuk: „Temperatuur-
bereik”.
Continuverlaging:
• Zonder ruimtecompensatie:
De aanvoertemperatuur wordt ten op-
zichte van de ingestelde stooklijn ca.
25 K verlaagd.
• Met ruimtecompensatie:
De ruimtetemperatuur wordt ten opzich-
te van de ingestelde stooklijn ca. 3 K ver-
laagd.
De draaiknop (f) heeft op stand continuver-
laging geen functie en de op de TA-rege-
laar ingestelde verlaging heeft geen invlo-
ed. De pomp loopt.
Automatisch schakelen
De temperatuurregeling schakelt automa-
tisch tussen normaal en verlaging of tussen
normaal- en vorstbeveiligingsbedrijf.
Het wisselen volgens ingesteld programma
( of ) of conform de programme-
ring van de schakeltijden in de TA-regelaar.
5.2 Draaiknop (f)
Met deze draaiknop kan de op de TA.. regelaar
ingestelde stooklijn parallel verschoven worden.
– Aanvoertemperatuur met draaiknop instellen.
Per deelstreep wordt de aanvoertemperatuur
ca. 4 K (°C) verhoogt of verlaagd. De ruimte-
temperatuur verandert afhankelijk van de
aanvoertemperatuur per deelstreep ca. 0,5 K
(zie hoofdstuk: „Temperatuurbereik”).
5.3 Schuifschakelaar (h)
– Bovendeel van de afstandsbediening (a) van
sokkel (b) losnemen.
Op de achterzijde van het bovendeel (a) van
de regelaar bevindt zich op de printplaat een
schuifschakelaar (h).
– Ruimtetemperatuurcompensatie met de
schakelaar in- of uitschakelen.
• Stand O = geen ruimtetemperatuur-
compensatie (af fabriek).
• Stand ● = met ruimtetemperatuurcom-
pensatie.
1
3
Pagina: 7
8
TW2
Temperatuurbereik
6 Belangrijke aanwijzing
6.1 Energie besparen
• Verlaging van de ruimtetemperatuur overdag
of ’s nachts bespaart veel energie.
Door verlagen van de ruimtetemperatuur met
1K (°C) kan u tot 5 % benodigde energie be-
sparen.
Aanwijzing: Verlaag de ruimtetemperatuur
niet onder de +15°C. Sterk op-
warmen verbruikt meer energie
dan een gelijkmatige opwarming.
• Bij goed geïsoleerde woningen/gebouwen,
wordt de ingestelde verlaging mogelijker wij-
ze niet gehaald.
Daar de verwarming uitgeschakeld blijft
wordt er toch energie bespaart
U kunt in dit geval ook het schakelpunt voor
de verlagingstemperatuur vroeger inschake-
len.
• Voortdurend luchten met iets geopende ra-
men heeft voortdurend warmteverlies en ver-
verst de lucht minder.
Beter is het kort maar intensief met geheel
geopende ramen te luchten.
Tijdens het luchten de temperatuurregelaar
op een lage waarde instellen.
6.2 Bedrijf met ruimtetemperatuur-
compensatie
De ruimtetemperatuur in de representatieve
ruimte (ruimte waar afstandsbediening is ge-
monteerd) beïnvloedt ook de temperatuur in de
andere ruimtes.
Deze werkt als commando voor de gehele in-
stallatie.
– Thermostatische geregelde radiatoren in
deze ruimte geheel openen.
Anders beïnvloeden de thermostaten de
warmtetoevoer, terwijl de regelaar constant
warmte vraagt.
– Opstellingsruimte zo kiezen dat deze niet
beïnvloedt kan worden door vreemde warm-
tebronnen (zoals zonbeïnvloeding, open
haard, kachels enz.).
Anders worden de overige ruimtes eventueel
niet voldoende verwarmt (radiator blijft koud).
Wanneer in de andere ruimtes een lagere of
geen temperatuur gevraagd wordt, stel dan
hierop de thermostatische radiatorkranen af.
– Schakel anders in dit geval de binnencom-
pensatie uit, wanneer inde andere ruimtes
een lagere of geen temperatuur gevraagd
wordt, stel dan hierop de thermostatische ra-
diatorkranen af.
Schakelaar (h) op stand O
Zonder binnencompensatie
Schakelaar (h) op stand ●
Met ruimtetemperatuurcompensatie
Draaiknop (f)op
stand
Keuzeschakelaar (e)
op stand
Keuzeschakelaar (e)
op stand
Normaal
bedrijf
Verl-
aagd
bedrijf
Con-
stant ver-
laagd
bedrijf
Normaal
bedrijf
Verlaagd
bedrijf
Constant
verlaagd
bedrijf
Aanvoertemperatuurverandering Ruimtetemperatuur ca.*)
Aanslag links -12 K -12 K -37 K -25 K 18,5 °C 18,5 °C 15,5 °C 17 °C
Middenstand 0 K 0 K -25 K -25 K 20 °C 20 °C 17 °C 17 °C
Aanslag rechts +12 K +12 K -13 K -25 K 21,5 °C 21,5 °C 18,5 °C 17 °C
*) Opmerking hierbij is een voorwaarde dat de stooklijn op de TA… regelaar juist ingesteld staat, zodat zonder binnen-
compensatie instelling een ruimtetemperatuur van ca. 20°C bereikt wordt.
Pagina: 8
TW2
9
7 Storingen en oplossingen
Storing Oorzaak Oplossing
Ingestelde ruimtetem-
peratuur wordt niet
bereikt
Thermostaatventiel(en) in de
opstellingsruimte van de afstands-
bediening (met ruimtetemperatuur-
compensatie) geïnstalleerd.
Thermostaatventiel vervangen of
ventiel geheel openen.
Ruimtetemperatuurcompensatie
uitschakelen.
Ketelthermostaat van ketel te laag
ingesteld
Aanvoertemperatuurregelaar in de
ketel hoger instellen
Ingestelde ruimtetem-
peratuur wordt oversch-
reden
Opstellingsruimte van de afstands-
bediening (met ruimtetempratuur-
compensatie) ongunstig b.v. bui-
tenmuur, tocht, kieren enz.
Goede representatieve ruimte kie-
zen (zie hoofdstuk montgae)
of
ruimtetemperatuurcompensatie uit-
schakelen.
Te grote ruimtetempe-
ratuurschommelingen
Tijdelijke inwerking van vreemde
temperaturen op de regelaar (met
binnentemperatuurcompensatie)
b.v. zonnewarmte, ruimtebelichting,
t.v., haard enz.
Goede representatieve ruimte kie-
zen (zie hoofdstuk montage)
of
ruimtetemperatuurcompensatie uit-
schakelen
Temperatuurverhoging
tijdens verlaagd bedrijf.
Schakeltijd verkeerd ingesteld Instelling schakeltijd van de TA …
regelaar controleren
Steekruiter niet goed ingebracht Instelling schakeltijd van de TA …
regelaar controleren
Tijdens verlaagd bedrijf
te hoge ruimtetempera-
tuur
Grote warmteopname van het
gebouw
Verlagingstijd vroeger kiezen
Minimale aanvoertemperatuur te
hoog ingesteld
Instellingen volgens de gebruiksa-
anwijzing van de TA … regelaar en
het toestel controleren en even-
tueel corrigeren
Verkeerde of geen
regeling
Verkeerde bedrading van de TA …
regelaar of afstandsbediening
Bedrading volgens montagevoor-
schrift controleren en eventueel
corrigeren.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TW 2.

Stel een vraag over de Bosch TW 2

Heb je een vraag over de Bosch TW 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TW 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TW 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.