Bosch TR 220 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TR 220. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TR 220
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
TR 220
6 720 610 301-00.1O
Deutsch 4
Nederlands 25
Français 47
Italiano 72
6
720
610
301
(00.08)
Pagina: 24
25
Inhoudsopgave
6 720 610 301 (00.08)
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften 26
Verklaring van de symbolen 26
1 Gegevens over het toestel 27
1.1 Leveringsomvang 27
1.2 Technische gegevens 27
1.3 Toebehoren 27
1.4 Overige gegevens 27
1.5 Installatievoorbeeld 27
2 Installatie 28
2.1 Montage 28
2.1.1 Montage van busmodule BM 1 28
2.1.2 Montage van de TR 220 28
2.1.3 Montage van het toebehoren 29
2.2 Elektrische aansluiting 30
3 Bediening 31
3.1 In bedrijf stellen met aangesloten
verwarmingsschakelmodule HSM
(toebehoren) 31
3.2 Algemene bedieningsvoorschriften 31
3.3 Ruimtetemperatuur (verwarmen)
instellen 31
3.4 Ruimtetemperatuur
(spaartemperatuur) instellen 31
3.5 Bescherming tegen vorst 31
3.6 Functiemodus wijzigen 31
3.6.1 Automatische functie (basisinstelling) 31
3.6.2 Continu verwarmen 32
3.6.3 Spaarfunctie 32
3.7 Programmeren 32
3.7.1 Algemene opmerkingen 32
3.7.2 Taal instellen 32
3.7.3 Dag van de week en tijd instellen 33
3.7.4 Verwarmingsprogramma met of
zonder optimalisatie voor
opwarmen instellen 33
3.7.5 Warmwaterprogramma invoeren 34
3.7.6 Vakantieprogramma 37
3.7.7 Ingestelde waarden weergeven 37
3.7.8 Tijdprogramma voor de
circulatiepomp invoeren 39
3.7.9 Het instellingenniveau 39
3.7.10 Verwijderen 42
3.7.11 Overige opmerkingen 42
3.7.12 TR 220 met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren) 43
3.7.13 TR 220 met aangesloten
afstandschakelaar (bouwzijdig) 43
3.7.14 Meldingen van de TR 220 43
4 Algemene opmerkingen 44
5 Fouten opsporen 45
Aanhangsel 96
Nederlands
Pagina: 25
26
Veiligheidsvoorschriften
6 720 610 301 (00.08)
Veiligheidsvoorschriften
Algemeen
B Neem deze gebruiksaanwijzing in acht om de
juiste werking te waarborgen.
B Laat de TR 220 alleen door een erkend instal-
lateur monteren en in gebruik nemen.
B Aangesloten toestellen dienen volgens de
daarbij behorende gebruiksaanwijzing
gemonteerd en in gebruik genomen te wor-
den.
Gebruik
B Gebruik de TR 220 alleen in combinatie met
de aangegeven gasverwarmingstoestellen.
Neem het aansluitschema in acht.
Elektriciteit
B Sluit de TR 220 in geen geval aan op het
230 V stroomnet.
B Voor de montage van de TR 220 en de bus-
module: onderbreek de voedingsspanning
(230 V AC) naar het verwarmingstoestel en
alle andere busdeelnemers.
B Monteer de TR 220 niet in een vochtige
ruimte.
Verklaring van de symbolen
Door signaalwoorden wordt de ernst aangeduid
van het gevaar dat optreedt wanneer de maatre-
gelen ter beperking van de schade niet worden
opgevolgd.
• Voorzichtig betekent dat lichte materiële
schade kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat licht persoonlijk
letsel of ernstige materiële schade kan optre-
den.
• Gevaar betekent dat ernstig persoonlijk letsel
kan optreden. In bijzonder ernstige gevallen
bestaat levensgevaar.
Aanwijzingen bevatten belangrijke informatie in
gevallen waarin geen gevaren voor mens of
apparaat dreigen.
Veiligheidsvoorschriften in de
tekst worden aangegeven met
een waarschuwingsdriehoek en
hebben een grijze achtergrond.
i
Aanwijzingen in de tekst worden
gekenmerkt door het hiernaast
staande symbool. Deze worden
begrensd door horizontale lijnen
boven en onder de tekst.
Nederlands
Pagina: 26
27
Gegevens over het toestel
6 720 610 301 (00.08)
1 Gegevens over het toestel
1.1 Leveringsomvang (afb. 1)
• Ruimtetemperatuurregelaar TR 220
• Korte gebruiksaanwijzing
• CAN-busmodule (BM 1).
1.2 Technische gegevens
1.3 Toebehoren
• RF 1: Ruimtetemperatuurvoeler.
Wanneer de montageplaats van de TR 220
niet geschikt is voor temperatuurmeting
(hoofdstuk 2.1.2)
• HSM: Verwarmingsschakelmodule (maximaal
1 HSM toegestaan) voor de aansturing van
een circulatiepomp
• Afstandschakelaar bouwzijdig
(bijvoorbeeld in de vorm van een telefoon-
afstandsbediening, zie hoofdstuk 2.2).
1.4 Overige gegevens
1.5 Installatievoorbeeld (afb. 3)
Zie afb. 3 voor een vereenvoudigd schema van
de installatie (afbeeldingen gericht op de mon-
tage en overige mogelijkheden bevinden zich in
de planningsdocumentatie).
Toestelafmetingen afb. 2
Nominale spanning
Busspanning
0...5 V DC
17...24 V DC
Nominale stroom < 40 mA
Regelbereik ca. 5...30 °C
Regelaaruitgang Bus
Max. omgevings-
temperatuur:
- TR 220 0... +40 °C
Gangreserve ca. 8 uur
Beschermingsgraad IP 20
Tabel 1 Technische gegevens
Digitale
schakelklok
Drie schakelpunten per
dag van de week
Verwarmings-
apparaat
Met busbestuurde
Bosch Heatronic
Optimalisatie
voor opwarming
Inschakelbaar
Warmwater Tijdprogramma of tijd-
temperatuurprofiel
Circulatiepomp Tijdprogramma
(met HSM)
Woonoppervlak Max. ca. 80 m2
Vloerverwarming,
klimaatvloer
Niet geschikt. Gebruik
een weersafhankelijke
regelaar
Tabel 2
Nederlands
Pagina: 27
28
Installatie
6 720 610 301 (00.08)
2 Installatie
Zie de planningdocumentatie of de aanbesteding
voor het gedetailleerde installatieschema van de
montage van de hydraulische componenten en
de bijbehorende besturingselementen.
2.1 Montage
2.1.1 Montage van busmodule BM 1
De BM 1 is reeds stekkerklaar voor de montage
voorbereid.
Gaswandketels met Bosch Heatronic
B Verwijder het deksel (afb. 4).
B Verwijder de afscherming (afb. 5).
B Schuif het blinddeksel naar buiten (afb. 6).
B Schuif BM 1 in de voeringsrails naar boven tot
deze vastklikt en breng het blinddeksel weer
aan (afb. 7).
B Steek de stekker van de BM 1 op de insteek-
plaats (ST 9 TA-Module) (afb. 8).
B Sluit TR 220 of busverbinding aan (afb. 16).
B Monteer de afscherming (afb. 5) en het deksel
(afb. 4) weer.
SUPRAPUR met Bosch Heatronic
B Verwijder de bovenste afscherming (afb. 9).
B Demonteer de afscherming van de schakel-
kast (afb. 10).
B Verwijder het deksel (afb. 4).
B Verwijder de afscherming (afb. 5).
B Verwijder de schroefklemstekker op BM 1.
B Trek de stekker (345) uit de schacht.
B Monteer de BM 1 zoals hiervoor beschreven
(afb. 6, 7 en 8).
B Steek de stekker (345) op de BM 1 (afb. 11).
B Sluit TR 220 of busverbinding aan (afb. 17).
B Monteer de afscherming (afb. 5) en het deksel
(afb. 4) weer.
2.1.2 Montage van de TR 220
De regelkwaliteit van de TR 220 is afhankelijk van
de montageplaats. Geadviseerde montageplaats
voor TR 220: zie afb. 12.
Eisen ten aanzien van de montageplaats:
• Opstellingsruimte (regelruimte) moet voor de
regeling van de hele verwarmingsinstallatie
geschikt zijn.
• Indien mogelijk binnenmuur zonder lucht-
stroom of warmtebeïnvloeding (ook niet van
achteren, bijvoorbeeld door een losse pijp of
een holle muur).
• Onbelemmerde circulatie van de ruimtelucht
door de luchtopeningen boven en onder de
TR 220 Het gearceerde oppervlak in afb. 12
moet vrij blijven).
Bij handbediende verwarmingskranen met voor-
instelling in de regelruimte:
B Regel het vermogen van de radiatoren zo krap
mogelijk in.
Daardoor wordt de regelruimte even sterk ver-
warmd als de overige ruimten.
Wanneer er thermostaatkranen in de regelruimte
zijn:
B Open de thermostaatkranen volledig.
B Regel het vermogen van de radiatoren met het
instelbare voetventiel zo krap mogelijk in.
Daardoor wordt de regelruimte even sterk ver-
warmd als de overige ruimten.
Gevaar: door een stroomschok!
B Onderbreek voor de elektrische
aansluiting de voedingsspan-
ning naar het verwarmingstoe-
stel en naar alle andere
busdeelnemers.
Nederlands
Pagina: 28
29
Installatie
6 720 610 301 (00.08)
Wanneer geen geschikte montageplaats aanwe-
zig is:
B Monteer RF 1 (toebehoren) in de ruimte met
de grootste warmtebehoefte bijvoorbeeld kin-
derkamer of badkamer.
Wanneer de optimalisatie voor opwarmen
ingeschakeld is:
Tijdens de spaarfunctie moeten voor de regel-
ruimte continu dezelfde omstandigheden gelden:
• Houd gesloten deuren steeds gesloten
• Laat ramen liefst gesloten
• Verwarm dezelfde ruimten
• Verstel of bedek verwarmingsradiatoren en -
kranen niet
• Dezelfde ruimtevoeler (TR 220 of RF 1) moet
actief zijn.
Montage:
B Trek het bovenstuk (a) van de regelaar los
(afb. 13).
Bij de montage van de sokkel moeten de
opschriften van de klemmen leesbaar blijven:
B Monteer de sokkel met twee schroeven (c) op
een in de handel verkrijgbare inbouwdoos (d)
van Ø 55 mm.
-of-
B Bevestig de sokkel met vier schroeven recht-
streeks op de muur (zie voor het monteren van
de sokkel: afb. 14).
B Breng de elektrische aansluiting tot stand (zie
hoofdstuk 2.2).
B Steek het bovenstuk (a) vast.
2.1.3 Montage van het toebehoren
B Monteer het toebehoren volgens de geldende
voorschriften en de meergeleverde installatie-
handleiding:
– Externe ruimtetemperatuurvoeler RF 1
– Verwarmingsschakelmodule HSM
– Afstandschakelaar (bouwzijdig)
– NTC in warmwaterboiler (indien aanwezig).
i
Er mag altijd slechts één ruimte-
voeler in werking zijn.
B Breng indien nodig een bouw-
zijdige schakelaar aan die de
ruimtevoeler RF 1 onder-
breekt.
Dan wordt de in de TR 220 in-
gebouwde voeler actief.
i
Wanneer deze omstandigheden
niet een aantal dagen lang kunnen
worden aangehouden:
B TR 220 zonder optimalisatie
voor opwarmen gebruiken.
Nederlands
Pagina: 29
30
Installatie
6 720 610 301 (00.08)
2.2 Elektrische aansluiting
B Busverbinding van TR 220 naar overige bus-
deelnemers (afb. 15):
Gebruik een vieraderige, met folie afge-
schermde koperdraadkabel met een gelei-
derdiameter van minstens 0,25 mm2
.
Daardoor worden de leidingen beschermd
tegen extern invloeden zoals sterkstroomka-
bels, bovenleidingen, transformatorstations,
radio- en televisietoestellen, amateurzendsta-
tions, magnetrons en dergelijke.
B Installeer alle 24 V leidingen (meetstroom)
gescheiden van 230 of 400 V voerende leidin-
gen, ter voorkoming van inductieve beïnvloe-
ding (minimumafstand 100 mm).
B Maximale leidinglengten van de busverbindin-
gen:
– Tussen de verst verwijderde busdeelne-
mers ca. 150 m.
– Totale lengte van alle busleidingen ca.
500 m.
Door het installeren van aftakdozen kan de
leidinglengte worden beperkt.
Verbinding van de busdeelnemers (afb. 15)
Toewijzing van aders:
• 1 = Voedingsspanning 17...24 V DC
• 2 = Gegevenskanaal (BUS-High)
• 4 = GND (aarde)
• 6 = Gegevenskanaal (BUS-Low).
Gaswandketels:
B Sluit TR 220 bijvoorbeeld rechtstreeks aan op
BM 1 (afb. 16).
SUPRAPUR:
B Sluit TR 220 bijvoorbeeld aan op klemmen-
kast (afb. 17).
Indien aanwezig:
B Sluit externe ruimtevoeler RF 1 (toebehoren)
aan (afb. 18).
Indien aanwezig:
B Sluit een afstandschakelaar (toebehoren,
bouwzijdig) aan (afb. 19).
Functie van de afstandschakelaar:
• Bij gesloten schakelcontact:
Spaarfunctie
• Bij geopend schakelcontact:
Op de TR 220 ingestelde modus wordt over-
genomen.
i
Voorkom storingen:
B Maak geen kringverbinding van
busdeelnemers.
B Sluit altijd klem 1 aan op klem
1 etc.
i
Verleng indien nodig de leidingen
van de RF 1:
B Verleng leidingen met een ge-
draaide tweeaderige kabel
(min. 2 x 0,75 mm2
en
max. 40 m).
i
De afstandschakelaar moet een
voor 5 V DC geschikt potentiaal-
vrij contact bevatten.
Nederlands
Pagina: 30
31
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3 Bediening
3.1 In bedrijf stellen met aange-
sloten verwarmingsschakel-
module HSM (toebehoren)
B Stel de codering van de HSM op “1”.
3.2 Algemene bedieningsvoor-
schriften
• Wanneer de klep gesloten is, zijn alle functies
actief (zie "Reactietijden" op pagina 42).
• Wanneer de TR 220 na het draaien aan de
draaiknop “ ” (k) regelt, brandt de onderste
controlelamp (l).
3.3 Ruimtetemperatuur (verwar-
men) instellen
B Verander de ruimtetemperatuur waarop de
TR 220 bij de “normale verwarmingsfunctie”
moet regelen met de draaiknop “ ” (k).
Zodra de TR 220 warmte aanvraagt, loopt het
verwarmingstoestel (pomp) tot de ingestelde
ruimtetemperatuur bereikt is.
3.4 Ruimtetemperatuur (spaar-
temperatuur) instellen
B Open de klep.
B Verander de ruimtetemperatuur waarop de
TR 220 bij de “Spaarfunctie ” moeten regelen
met de draaiknop “ ” (m).
Zodra de TR 220 warmte aanvraagt, loopt het
verwarmingstoestel (pomp) tot de ingestelde
ruimtetemperatuur bereikt is.
Adviezen:
B Wanneer het gebouw voldoende geïsoleerd
is: Zet de draaiknop (m) op “5” (bescherming
tegen vorst.
3.5 Bescherming tegen vorst
Wanneer de draaiknoppen “ ” (k) en “ ” (m) op
“5”, staan, is er bescherming tegen vorst voor de
door de TR 220 geregelde ruimte. De verwar-
ming (pomp) is uitgeschakeld.
Wanneer slechts een van deze draaiknoppen op
“5” staat, geldt de bescherming tegen vorst
alleen voor deze functie.
Afhankelijk van de boileraansluiting en het inge-
stelde warmwaterprogramma wordt bescher-
ming tegen vorst in de warmwaterboiler
gewaarborgd (zie hoofdstuk 3.7.5).
3.6 Functiemodus wijzigen
3.6.1 Automatische functie (basisinstel-
ling)
• Automatische wisseling tussen de normale
verwarmingsfunctie en de spaarfunctie op de
in het programma ingestelde tijden.
• Verwarmingsfunctie (=“dag”): De TR 220
regelt op de met de draaiknop “ ” (k) inge-
stelde temperatuur.
• Spaarfunctie (= “nacht”): De TR 220 regelt
op de met de draaiknop “ ” (m) ingestelde
temperatuur.
Andere functies worden aangegeven door een
controlelampje.
Er kan op elk moment worden teruggekeerd naar
de automatische functie.
i
Stel de keuzeknop voor de aanvoer-
temperatuur op het verwarmingstoe-
stel in op de maximaal noodzakelijke
aanvoertemperatuur.
Nederlands
Pagina: 31
32
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3.6.2 Continu verwarmen
Bij “Continu verwarmen” regelt de TR 220 de
temperatuur continu op de met de draaiknop “ ”
(k) ingestelde temperatuur. De instelling van het
tijdprogramma wordt genegeerd.
B Druk op toets (g).
De functie continu verwarmen is ingeschakeld
De functie “Continu verwarmen” blijft in stand tot:
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (h) wordt ingedrukt. De “Spaar-
functie ” wordt dan ingesteld.
Advies voor de zomer:
B Druk op de toets en zet de draaiknop “ ”
(k) op “5”.
De bescherming tegen vorst is actief!
3.6.3 Spaarfunctie
In de “Spaarfunctie” regelt de TR 220 de tempe-
ratuur continu op de met de draaiknop (m) inge-
stelde “Spaartemperatuur” (zie hoofdstuk 3.4).
De instelling van het tijdprogramma wordt gene-
geerd.
B Druk op toets (h).
De “Spaarfunctie” is ingeschakeld.
De “Spaarfunctie ” blijft in stand tot:
• Middernacht (00:00 Uhr). De automatische
functie wordt dan weer ingesteld.
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (g) wordt ingedrukt. De functie
continu “Verwarmen ” wordt dan weer ingesteld.
Advies:
Gebruik de functie wanneer u vroeger naar bed
gaat of wanneer u uw woning voor langere tijd
verlaat.
Wanneer u voor middernacht terugkomt:
B Druk op de toets .
Der TR 220 werkt weer volgens de automati-
sche functie en verwarmt op de dan geldige
temperatuur.
3.7 Programmeren
Een uitvouwbaar overzicht vindt u in het omslag
aan de voorzijde.
De afbeeldingen geven altijd de fabrieksinstellin-
gen weer.
3.7.1 Algemene opmerkingen
B Open de klep voor het programmeren.
B Druk kort op toets (p) op (o) om de
weergegeven waarde met één eenheid te ver-
anderen.
Langer indrukken verandert de waarde
meestal sneller.
Om wijzigingen over te nemen:
B Sluit de klep na het programmeren.
Tot alle wijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen
max. 3 minuten verstrijken.
3.7.2 Taal instellen
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Deutsch +/– wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en de gewenste
taal in.
Beschikbare talen:
• Duits (Deutsch)
• Nederlands
• Italiaans (Italiano)
• Frans (Français).
Nederlands
Pagina: 32
33
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3.7.3 Dag van de week en tijd instellen
Bij de ingebruikneming of na langdurige onder-
breking van de stroom moeten eerst de dag van
de week en vervolgens de tijd ingesteld worden.
Dag van de week
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
“ ” .
Dag kiezen +/– wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Tijd inst. +/–
wordt weergegeven, drukt u op de toets
(q).
B Stel de huidige dag van de week in met de
toetsen en .
Tijd
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
“ ” . Tijd inst. +/– wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Dag kiezen +/–
wordt weergegeven, drukt u op de toets .
B Stel de tijd in met de toetsen en .
Door het indrukken van de toets zet u de
seconden op “0”. Zodra u de toets loslaat,
loopt de tijd verder.
Zomer- of wintertijd instellen:
B Stel de tijd in zoals beschreven.
B Verander schakelpunten (begintijdstip verwar-
ming, begintijdstip spaarfunctie etc.) niet.
3.7.4 Verwarmingsprogramma met of
zonder optimalisatie voor opwar-
men instellen
Instelmogelijkheden
• Maximaal drie begintijdstippen per dag voor
verwarming en spaarfunctie
• Naar keuze voor elke dag dezelfde tijden of
voor elke dag verschillende tijden
• Met of zonder optimalisatie voor opwarmen.
Optimalisatie voor opwarmen in- of uit-
schakelen
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
Optim.: uit +/- wordt weergegeven.
B Schakel de optimalisatie voor opwarmen met
de toetsen en aan of uit. Daarbij bete-
kent:
– Optim.: uit: het verwarmingsprogramma
bevat schakeltijden voor de verwarming.
– Optim.: aan: het verwarmingsprogramma
bevat tijdstippen voor de gewenste ruimte-
temperatuur.
Der TR 220 verschuift de schakeltijden
voor de verwarming automatisch. De rege-
laar gaat daarbij uit van de verwarmingstij-
den die op de dagen daarvoor nodig
waren. Daardoor kan de TR 220 rekening
houden met van de tijd van het jaar afhan-
kelijke veranderingen van de buitentempe-
ratuur.
Neem de voorwaarden voor de regelruimte
in acht. Zie hoofdstuk 2.1.2.
Schakelpunten instellen
In de fabrieksinstelling zijn een begintijdstip voor
verwarming en een begintijdstip voor de spaar-
functie ingesteld. Niet vastgelegde schakelpun-
ten worden met --:-- weergegeven.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “ ”.
Dag kiezen +/– wordt weergegeven.
B Kies de dag van de week met de toetsen
en :
i
Wanneer de optimalisatie voor
opwarmen ingeschakeld is, ko-
men de weergegeven begintijd-
stippen voor verwarmen en
spaarfunctie overeen met de tijd-
stippen voor de gewenste ruimte-
temperatuur.
Nederlands
Pagina: 33
34
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
– Alle dagen: ieder dag op dezelfde tijd
beginnen met verwarmen en iedere op
dezelfde tijd beginnen met de spaarfunctie.
– Eén dag van de week (bijvoorbeeld Don-
derdag): Altijd op deze dag van de week op
de opgegeven tijd het bijbehorende pro-
gramma. Dus elke donderdag om dezelfde
tijd beginnen met verwarmen of met de
spaarfunctie.
B Druk op de toets (q).
Het 1e normale temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste verwarmingstijdstip voor ver-
warmen in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
Het 1e gered. temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste begintijdstip voor de spaar-
functie in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
B Indien gewenst: Stel nog een begintijdstip
voor verwarmen of voor de spaarfunctie in
zoals beschreven.
-of-
B Stel de schakelpunten voor een andere dag
van de week in.
– Druk meermaals op de toets tot Dag
kiezen +/– wordt weergegeven.
– Kies een dag en voer de tijden in.
Schakelpunt kiezen
Over schakelpunten die niet hoeven te worden
gewijzigd, kunt u met de toets (q) springen.
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
Schakelpunt verwijderen
B Schakelpunt verwijderen tot het gewenste
schakelpunt wordt weergegeven.
B Druk kort met een spits voorwerp op de toets
“C” (r).
In het display wordt --:-- weergegeven (zie
ook hoofdstuk 3.7.10).
3.7.5 Warmwaterprogramma invoeren
Algemeen
• In de fabriek is een tijdprogramma voor de
warmwaterbereiding ingesteld.
• Wanneer de ECO-toets op het verwarming-
apparaat niets niet is ingedrukt, kan de com-
fortschakeling tijdafhankelijk geblokkeerd
worden bij snelopwarmingstoestellen die het
gebruikswater volgens het doorstroomprin-
cipe verwarmen. Dan is de normale gebruiks-
waterverwarming volgens het
doorstroomprincipe ingeschakeld (zie
gebruiksaanwijzing van het verwarmingstoe-
stel).
• Verwarmingstoestellen met aangesloten
gebruikswaterboiler laden deze tijdafhankelijk
op.
• In "Tijden en temperaturen van de warmwater-
bereiding instellen" op pagina 35 wordt
beschreven hoe bij verwarmingsapparaten
met een aangesloten gebruikswaterboiler kan
worden overgeschakeld naar een tijd- en tem-
peratuurprogramma.
• Het programma kan op elk gewenst moment
worden onderbroken voor eenmalig opwar-
men.
• Wanneer een gebruikswaterboiler met een
NTC-boilertemperatuurvoeler is aangesloten,
wordt altijd bescherming tegen vorst (10 °C)
gewaarborgd.
i
Wanneer op één dag tijden zijn
veranderd, wordt bij Alle dagen
--:-- als tijd weergegeven, dat wil
zeggen dat er momenteel geen
gemeenschappelijk schakel-
punt voor alle dagen van de week
is. De schakelpunten voor de af-
zonderlijke dagen zijn echter ac-
tief.
Nederlands
Pagina: 34
35
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
Boiler warmt op: onmiddellijk (programma
eenmalig overslaan)
• Draai de schakelaar (n) in de stand “ ”
Onmidd.: nee +/– wordt weergegeven.
B Schakel het automatische programma aan of
uit met of . Daarbij betekent:
– Onmidd.: nee: Normaal automatisch pro-
gramma (warmwaterfunctie volgens het
ingevoerde tijdprogramma of tijd- en tem-
peratuurprogramma).
– Onmidd.: ja: De boiler wordt ondanks
blokkering van de warmwaterbereiding
(onmiddellijk) eenmalig opgewarmd. Wan-
neer de boiler reeds is opgewarmd, wordt
in het display weer Onmidd.: nee weerge-
geven.
Bij het snelopwarmingstoestel is de com-
fortfunctie gedurende 2 uur actief.
Wanneer een tijd- en temperatuurprofiel
geprogrammeerd is, wordt verwarmd op de
hoogste geprogrammeerde temperatuur
(maximaal 60 °C). Een eventueel geprogram-
meerde thermische desinfectie wordt gene-
geerd.
Tijden voor de warmwaterbereiding instel-
len
• Maximaal drie in- en uitschakelpunten per dag
voor de warmwaterbereiding.
• Tijdens de tijd voor warmwaterbereiding
wordt de boiler alleen opgewarmd bij afname
van water of afkoeling.
• Voor installaties met warmwaterboiler:
Warm water staat ook tijdens de blokkeertijd
in beperkte omvang ter beschikking.
Afhankelijk van de grootte van de boiler en het
verbruik van warm water is meestal eenmaal
opwarmen per dag voldoende (bijvoorbeeld
voor het eerste begintijdstip van de verwar-
ming of 's avonds na de laatste verwarmings-
fase).
• Voor een installatie met een snelopwar-
mingstoestel dat het water volgens het
doorstroomprincipe opwarmt:
Tijdens de blokkeertijd moet de warmwater-
kraan eventueel lang geopend blijven tot
warm water uit de leiding stroomt omdat de
warmtewisselaar in het verwarmingstoestel
(bijvoorbeeld bij ZWBR...-toestellen) niet ver-
warmd blijft.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “ ”
B Druk op de toets (q).
Dag kiezen +/– wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e vrijgave wordt weergegeven.
B Stel de eerste vrijgavetijd in met de toetsen
en .
B Druk op de toets .
1e blokkering wordt weergegeven.
B Stel de eerste blokkeringstijd in met de toet-
sen en .
B Stel alle overige schakelpunten in zoals in
hoofdstuk 3.7.4 uitvoerig beschreven.
Tijden en temperaturen van de warmwater-
bereiding instellen
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer
een gebruikswaterboiler op het verwarmingstoe-
stel is aangesloten.
Voorzichtig: Bij een gebruiks-
waterboiler met thermostaat-
contact wordt tijdens de
“Blokkeertijd” geen bescher-
ming tegen vorst gewaarborgd
(zie pagina 35).
i
Aangezien tijdens de bereiding
van warm water de verwarming
minder of niet verwarmt, wordt de
bereiding van warm water tijdens
het voor het eerst verwarmen op
een dag afgeraden.
Nederlands
Pagina: 35
36
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
Wanneer een gebruikswaterboiler via een ther-
mostaatcontact thermostaatcontact wordt aan-
gesloten, kan alleen de functi
Alleen tijd +/- gebruikt worden.
Aan elke opgegeven tijd wordt een boilertempe-
ratuur toegewezen waarnaar door de TR 220
wordt gestreefd. Bij voorrang voor warm water
worden hogere temperaturen snel bereikt.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk meermaals op de toets (q) tot het vol-
gende wordt weergegeven:
– Alleen tijd +/– of
– Tijd/temp. +/–
B Kies de tijd- en temperatuurbesturing (Tijd/
temp. +/–) met de toetsen en .
Verwarmingstoestellen met warmwater-
boiler
Alleen tijd: Tijdens de blokkering koelt de warm-
waterboiler (ongecontroleerd) af tot de tempera-
tuur voor bescherming tegen vorst (10 °C),
afhankelijk van de aftapfrequentie en de water-
aanvoertemperatuur.
Tijd/temp.: Er kunnen maximaal zes verschil-
lende tijdstippen met de bijbehorende boilertem-
peratuur worden gekozen.
De boiler probeert het opgegeven temperatuur-
profiel zo snel mogelijk te bereiken. De afkoel-
snelheid is afhankelijk van de waterafname en de
koudwatertemperatuur!
Verwarmingstoestellen zonder gebruiks-
waterbereiding
De ingevoerde instellingen en tijden worden niet
in aanmerking genomen!
B Draai de schakelaar (n) in de stand “ ”.
B Druk op de toets (q).
Dag kiezen +/– wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen of de dag van de
week in. Bijvoorbeeld Alle dagen.
B Druk op de toets .
1e tijd boiler wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en de tijd in.
B Druk op de toets .
1e temp. boiler wordt weergegeven.
B Stel de boilertemperatuur in met de toetsen
en .
B Om vanaf dit tijdstip een “Blokkering” te berei-
ken, dient u de boilertemperatuur bijvoorbeeld
op 10 °C in te stellen.
B Voor het instellen van boilertemperaturen
boven 60 °C (tot 70 °C): houd de toets
seconden ingedrukt.
i
Eerst moet de functie “Tijd- en
temperatuurprogramma voor de
warmwaterboiler” gekozen wor-
den.
i
De afkoeling naar een lager niveau
vindt overwegend plaats door het
verbruik van warm water. Dat wil
zeggen dat ook wanneer er een
lage boilertemperatuur wordt op-
gegeven, er heet water in de boi-
ler kan zijn.
Waarschuwing: verbrandings-
gevaar!
B Gebruik temperaturen boven
60 °C slechts gedurende korte
tijd en alleen voor thermische
desinfectie.
i
De keuzeknop voor de gebruiks-
watertemperatuur op het verwar-
mingstoestel moet altijd hoger
dan of gelijk aan de door de
TR 220 gevraagde temperatuur
worden ingesteld!
Nederlands
Pagina: 36
37
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
B Druk op de toets .
B Voer de schakelpunten 2 tot 6 op dezelfde
wijze in.
3.7.6 Vakantieprogramma
Het vakantieprogramma regelt onmiddellijk op de
aan de draaiknop “ ” ingestelde aanvoertempe-
ratuur.
De warmwaterboiler koelt af en de circulatie-
pomp is uitgeschakeld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “ ” .
Vrije dagen +/– wordt weergegeven.
B Stel het aantal vakantiedagen in de toetsen
en (maximaal 99 dagen).
B Druk op de toets .
B Stel de functie voor de tijd na na het vakantie-
programma in met de toetsen en :
– Automatisch, wanneer vanaf het eerste
begintijdstip voor verwarming verwarmd
moet worden
– Perm. verw., wanneer reeds vanaf midder-
nacht verwarmd moet worden, bijvoor-
beeld omdat u reeds voor de middag
terugkomt.
B Stel de spaartemperatuur (ruimtetemperatuur
die tijdens uw afwezigheid moet gelden) in
met de draaiknop “ ” (m).
Let daarbij op de juiste temperatuur voor huis-
dieren, kamerplanten etc.
B Sluit de klep.
De vakantiefunctie gaat onmiddellijk in. Het
resterende aantal dagen wordt voortdurend
weergegeven.
Na het verstrijken van het ingevoerde aantal
dagen beëindigt de TR 220 om middernacht
automatisch de spaarfunctie en keert terug naar
de automatische functie of naar continu verwar-
men.
Wanneer u de vakantiefunctie voortijdig wilt
opheffen:
B Druk tweemaal op de toets (g),
-of-
B Zet het aantal dagen op.
3.7.7 Ingestelde waarden weergeven
B Draai de schakelaar (n) in de stand “i”.
De waarden worden gedurende 3 seconden
weergegeven. Daarna springt de TR 220 naar
de volgende.
B Automatische doorschakeling stoppen: Druk
op de toets of .
– : Naar de volgende waarde springen.
– : Naar de vorige waarde springen.
B Automatische weergave weer starten: Druk
op de toets (q).
i
De weergave --:-- betekent dat dit
schakelpunt niet vastgelegd is.
i
De huidige dag telt mee als vakan-
tiedag. De TR 220 begint dus
meteen met het vakantieprogram-
ma. De dag van thuiskomst telt al-
leen wanneer er op deze dag niet
hoeft te worden verwarmd.
i
Wanneer --.- weergegeven wordt,
is de desbetreffende temperatuur-
waarde bij de ingebruikneming na
ca. 1 minuut beschikbaar, niet
aanwezig of onderbroken.
Nederlands
Pagina: 37
38
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
De volgende waarden kunnen weergegeven worden:
Displaytekst Betekenis
Donderdag Huidige dag van de week
Gewenste
temp.
Gewenste
ruimtetemperatuur
Ruimtetemp. Ruimtetemperatuur (wan-
neer geen RF 1 aangeslo-
ten is)
Ruimtetemp.
reg.
Ruimtetemperatuur aan de
TR 220 (wanneer een
RF 1 aangesloten is)
Temp. voeler Buitentemperatuur aan de
RF 1 (wanneer een RF 1
aangesloten is)
Max. aanv.
temp.
Op verwarmingstoestel
ingestelde maximale aan-
voertemperatuur
Aanvoertemp. Aanvoertemperatuur aan
verwarmingstoestel
%
warm.aanvr.
(alleen bij Verw.-Eco +/-)
Door TR 220 gevraagd
verwarmingsvermogen
(komt niet overeen met ver-
mogen van verwarmings-
toestel)
Gew.
aanv.temp.
(alleen bij Verw.-Eco +/-)
Door de TR 220
gevraagde aanvoertempe-
ratuur
Optim.:
uit/aan
Toestand van de optimali-
satie van het opwarmen
Vrijg.
warmw./
Blokk.
warmw.
(Alleen bij Alleen tijd +/-)
Toestand van het waterop-
warmprogramma
Boileropw.
uit/aan
Opwarmtoestand van de
warmwaterboiler
Max.
warmw.temp.
Maximaal toegestane boi-
lertemperatuur resp. warm-
waterkraantemperatuur bij
combinatietoestel
Warmwater-
temp.
Boilertemperatuur resp.
warmwaterkraantempera-
tuur bij combinatietoestel
Gew.
warmw.temp.
Gewenste warmwatertem-
peratuur
Circ.pomp
uit/aain
Toestand van de circulatie-
pomp (alleen met HSM)
Vlam uit/aan Toestand van brander
Pomp
uit/aain
Toestand van de circulatie-
pomp van het verwar-
mingstoestel
Winterbetrijf Toestand van de keuze-
knop voor de aanvoertem-
peratuur op
verwarmingstoestel
Fout A3 Fout op verwarmingstoe-
stel
Displaytekst Betekenis
Nederlands
Pagina: 38
39
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3.7.8 Tijdprogramma voor de circulatie-
pomp invoeren
Deze functie is alleen werkzaam wanneer een
HSM aangesloten is.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets tot Dag kiezen +/–
wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen of de dag van de
week in. Bijvoorbeeld Alle dagen.
B Druk op de toets .
1e begin circul. wordt weergegeven.
B Stel de tijd in wanneer de circulatiepomp
moet gaan lopen met de toetsen en .
B Druk op de toets .
1e einde circul. wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en in wanneer de
pomp moet stoppen.
B Druk op de toets .
B Stel alle overige schakelpunten in zoals in
hoofdstuk 3.7.4 auitvoerig beschreven.
3.7.9 Het instellingenniveau
In het vakmanniveau kunt u de volgende waarden
invoeren:
• De afstemming voor ruimte- en afstandvoelers
• De afstemmingen voor de schaalverdeling van
de draaiknoppen “ ” en “ ”
• Wijzigen van verschillende regelparameters:
– Functie: Eco/Comfort
– Versterking
– Aanpassingstempo
Ruimtetemperatuurvoeler afstemmen
De afstemming van de ruimtetemperatuurvoeler ver-
andert de temperatuuraanduiding van de TR 220.
De waarde kan maximaal met 3 K ( °C) in stappen
van 0,1 K naar boven en naar onderen gecorrigeerd
worden.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetinstru-
ment zo aan dat het de omgevingstemperatuur
van de TR 220 goed meet, maar geen warmte
aan het instrument wordt afgegeven.
B Sluit de klep van de TR 220.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor de
afstemming beïnvloeding van warmtebronnen
(zonlicht, lichaamswarmte etc.) op de TR 220.
B Open de klep.
B Leesonmiddellijkde“juiste”ruimtetemperatuuraf
op het precisiemeetinstrument en noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Ruimtevoeler +/– wordt weergegeven.
De “vastgelegde” ruimtetemperatuur op de
TR 220 wordt tot op 0,1 °C nauwkeurig weerge-
geven.
B Verander de afstemming vande ruimtevoeler met
en .
i
Vaak is 10 of 20 minuten lopen
van de circulatiepomp kort voor
het opstaan voldoende. Tijdens
de rest van de dag blijft de inhoud
van de leidingen door frequente
waterafname voldoende warm.
Nederlands
Pagina: 39
40
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
Afstandsvoeler afstemmen
(toebehoren RF 1)
De afstemming van de RF 1 verandert de tempe-
ratuuraanduiding van de TR 220. De waarde kan
maximaal met 3 K ( °C) in stappen van 0,1 K naar
boven en naar onderen gecorrigeerd worden.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de RF 1 goed meet, maar geen
warmte aan het instrument wordt afgegeven.
B Sluit de klep van de TR 220.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor de
afstemming beïnvloeding van warmtebronnen
(zonlicht, lichaamswarmte etc.) op de RF 1.
B Open de klep.
B Lees onmiddellijk de “juiste” ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt
tot INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Afst.voeler +/– wordt weergegeven.
De “vastgelegde” temperatuur van de
afstandsvoeler wordt tot op 0,1 °C nauwkeu-
rig weergegeven.
B Verander de afstemming van de RF 1 met de
toetsen en .
Schaalverdelingen van de draaiknoppen
“ ” en “ ” afstemmen
De afstemming van de schaalverdeling kan een
eventueel optredende druktolerantie van de
draaiknoppen “ ” en “ ” van de TR 220
gecompenseerd worden.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROG wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt
tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Schaalverdeling “ ” : Druk meermaals kort
op de toets tot Schaal verw. +/– wordt
weergegeven.
-of-
B Schaalverdeling “ ” : Druk meermaals kort
op de toets tot Schaal spar. +/– wordt
weergegeven.
B Draai de desbetreffende draaiknop exact in
een vaak gebruikte stand, bijvoorbeeld:
– 20 °C voor “ ”
– 15 °C voor “ ”
B Corrigeer de weergegeven waarde met of
.
Stel de functie “Eco” of “Komfort”
in
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROG wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt
tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Verw.-comfort +/- wordt weergegeven.
i
Wanneer het afstemmen van de
ruimtevoeler nodig is, moet dit in
een aparte bewerking zijn ge-
beurd.
Nederlands
Pagina: 40
41
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
B Kies met de toetsen en de functie
Verw.-comfort +/- oder Verw.-Eco +/- .
– Verw.-comfort: De aanvoertemperatuur
wordt als instelfactor gebruikt. De pomp
loopt langer. De radiatortemperatuur
schommelt minder.
– Verw.-Eco: Het vermogen van het verwar-
mingstoestel wordt gestuurd. De pomp
loopt korter. De radiatortemperatuur
schommelt meer.
Versterking instellen
De versterking kan worden ingesteld tussen de
waarden 10 en 25 in stappen van 5.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROG wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt
tot INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Doorgr. V +/– wordt weergegeven.
B Stel de versterking in met de toetsen en
.
De versterking heeft, afhankelijk van verande-
ring van de ruimtetemperatuur, invloed op de
warmteaanvraag:
– Kleine versterking (bijvoorbeeld 10):
geringe invloed op de warmteaanvraag. De
ingestelde ruimtetemperatuur wordt na
geruime tijd met een geringe variatie
bereikt.
– Grote versterking (bijvoorbeeld 25):
grote invloed op de warmteaanvraag. De
ingestelde ruimtetemperatuur wordt snel
met neiging tot variatie bereikt.
Aanpassingstempo instellen
Het aanpassingstempo (correctiefactor “I”) kan
tussen de waarden 2 en 5 in stappen van 1 inge-
steld worden.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “P”.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROG wordt weergegeven.
B Houd de toets ca. 5 seconden ingedrukt
tot INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Aanp.tempo +/– wordt weergegeven.
B Stel het aanpassingstempo in met de toetsen
en .
Wanneer het cijfer met 1 wordt verhoogd,
wordt het aanpassingstempo verdubbeld.
Het aanpassingstempo is de snelheid waar-
mee een resterende regelafwijking gecom-
penseerd wordt:
– Laag aanpassingstempo
(bijvoorbeeld 2): geringe variatie van de
ruimtetemperatuur door langzame correc-
tie.
– Hoog aanpassingstempo
(bijvoorbeeld 5): sterke variatie van de
ruimtetemperatuur door snelle correctie.
i
Bij verwarmingsinstallaties met
grote waterinhoud:
B kies een grote versterking, zo-
dat de grote waterinhoud snel-
ler verwarmd wordt.
Nederlands
Pagina: 41
42
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3.7.10 Verwijderen
• Het volgende kan naar keuze verwijderd wor-
den:
– Afzonderlijke schakelpunten
– Een programma (bijvoorbeeld alleen het ver-
warmingsprogramma)
– De volledige inhoud van het geheugen
• De toets “C” (r) is verzonken geplaatst, ter
voorkoming van per ongeluk indrukken.
Eén schakelpunt verwijderen
B Draai de schakelaar (n) in de gewenste stand.
B Druk meermaals op de toets (q) tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets “C” (r).
Alle persoonlijke schakelpunten verwijderen
Wanneer u uitgebreide wijzigingen in een pro-
gramma wilt uitvoeren, kan het voordeliger zijn om
uit te gaan van het in de fabriek ingestelde pro-
gramma.
Voorbeeld: complete verwarmingsprogramma van
ongemengde verwarmingscircuit verwijderen.
B Draai de schakelaar (n) in de stand “ ”.
Dag kiezen +/– wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets “C” (r).
De oorspronkelijke toestand bij levering is weer
ingesteld: Alle dagen; 1e normale temp 06:00,
1e gered.temp 22:00, overige schakelpunten --
:--.
Alle instellingen terugzetten naar de oor-
spronkelijke toestand bij levering
B Druk de toets “C” (r) langer dan ca. 15 secon-
den in.
Na ca. 5 seconden wordt in het display weerge-
geven
!!! Let op !!!
In 9 sec. wissen,
In 8 sec. WISSEN,
In 7 sec. wissen,
...
3.7.11 Overige opmerkingen
Gangreserve
De TR 220 beschikt na een dag functioneren
over een gangreserve van ca. 8 uur.
Wanneer de stroom uitvalt, wordt het display
leeg. Na overschrijding van de gangreserve is de
tijd niet meer correct ingesteld. Alle andere
instellingen blijven bewaard.
B Na het overschrijden van de gangreserve
dient u de tijd opnieuw in te stellen (zie
hoofdstuk, 3.7.3, "Tijd").
B Schakel de verwarming in de zomer niet uit,
maar stel op de TR 220 een lage temperatuur
in (zie hoofdstuk 3.6.2)
Reactietijden
• Reactietijd in de bus max. 3 minuten
• Ontbrekende busdeelnemers worden na max.
3 minuten herkend.
Korte gebruiksaanwijzing
Rechts in de sokkel is een korte gebruiksaanwij-
zing naar binnen geschoven.
Nederlands
Pagina: 42
43
Bediening
6 720 610 301 (00.08)
3.7.12 TR 220 met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren)
Met de RF 1 is de in de TR 220 ingebouwde voe-
ler zonder functie. De RF 1 is bepalend voor
weergave en regeling.
B Gebruik de RF 1 wanneer de montageplaats
van de TR 220 ongunstige meetomstandighe-
den heeft.
3.7.13 TR 220 met aangesloten afstand-
schakelaar (bouwzijdig)
Afstandsbediening van de verwarming met een
afstandschakelaar.
Gebruikelijkste toepassing:
Telefoonafstandsbediening voor het inschakelen
van de verwarming via de telefoon met een per-
soonlijke code.
B Voor het verlaten van de installatie:
Kies de functie bij terugkeer (automatisch of
continu verwarmen).
B Afstandschakelaar sluiten: De TR 220 werkt
met de spaarfunctie, de warmwaterboiler
koelt af en de circulatiepomp is uit.
In het display wordt Afstandbediend weerge-
geven.
Wanneer de schakelaar wordt geopend, bij-
voorbeeld door een gecodeerd telefoonsig-
naal, werkt de TR 220 met het eerder
ingestelde programma.
3.7.14 Meldingen van de TR 220
Storingen aan het verwarmingstoestel worden
doorgestuurd naar de TR 220 en kunnen daar
worden afgelezen.
Bij een storing van het verwarmingstoestel
knippert bovendien het controlelampje “ ” (I) en
in het display wordt bijvoorbeeld weergegeven:
Inst. control. A3.
B Neem de Voorschriften in de gebruiksaan-
wijzing van het verwarmingstoestel in acht.
-of-
B Raadpleeg een vakman voor verwarming.
Wanneer in het display van de TR 220
CAN-fout 4 wordt weergegeven:
B Controleer of het verwarmingstoestel inge-
schakeld is.
B Wanneer deze fout of een CAN-fout nog
steeds wordt weergegeven: Raadpleeg een
gespecialiseerd bedrijf.
i
Bij langdurige afwezigheid koelt
de woning (muren etc.) sterk af en
heeft lang nodig om weer ver-
warmd te worden. Schakel de ver-
warming daarom op tijd in.
Nederlands
Pagina: 43
44
Algemene opmerkingen
6 720 610 301 (00.08)
4 Algemene opmerkingen
... en tips om energie te besparen:
• De temperatuur in de regelruimte (montage-
plaats van de TR 220) werkt sturingsfactor voor
het hele verwarmingsnet. Daarom moet het ver-
mogen van de radiatoren zo krap mogelijk wor-
den ingesteld:
– Bij handmatig bediende radiatorkranen met
de voorinstelling.
– Bij geheel geopende thermostaatkranen
met het instelbare voetventiel.
Wanneer de thermostaatkranen in de regel-
ruimte niet geheel worden geopend, remmen
dezeeventueeldewarmteaanvoer,hoewelde
TR 220 warmte aanvraagt.
• Regel de temperatuur in de andere ruimten met
thermostaatkranen.
• De warmte vananderebronneninderegelruimte
(bijvoorbeeld zonlicht, oven etc.) kan de verwar-
ming in de andere ruimten te laag uitvallen (ver-
warming blijft koud). Als oplossing kunt u een
RF 1 in de koudere andere ruimten monteren.
• Veel energie kunt u besparen door het verlagen
van de ruimtetemperatuur overdag of 's nachts.
Het verlagen van de ruimtetemperatuur met 1 K
( °C) leidt tot een energiebesparing van soms
5 %.
Het is niet zinvol de ruimtetemperatuur van dage-
lijks verwarmde ruimten te laten dalen beneden
+15 °C. De afgekoelde muren geven dan koude
af, de ruimtetemperatuur wordt verhoogd en zo
wordt meer energie verbruikt dan bij een gelijk-
matige warmteaanvoer.
• Goede warmte-isolatie van het gebouw. De inge-
steldespaartemperatuur wordtniet bereikt. Toch
wordt energie bespaard omdat de verwarming
uitgeschakeld blijft. Stel het begintijdstip van de
spaarfunctie vroeger in.
• Laat bij het luchten het venster niet op een kier
staan. Daarbij wordt voortdurend warmte aan de
ruimte onttrokken zonder dat de ruimtelucht noe-
menswaardig wordt verbeterd.
• Het is beter om kort, maar intensief te luchten
(raam geheel openen).
• Draai tijdens het luchten de thermostaatkraan
dicht of schakel op de TR 220 de “Spaarfunctie”
in.
Met ingeschakelde optimalisatie voor opwar-
men:
• De optimalisatie voor opwarmen beschikt over
leervermogen ten aanzien van de omstandighe-
den in de regelruimte (zie hoofdstuk 2.1.2).
Bij het voor het eerst verwarmen kunnen duide-
lijke temperatuurafwijkingen optreden. Verander
tijdens de eerste leerfase de gewenste waarde
tot aan het einde van het opwarmen niet. Na
enkele dagen is het leerproces gevorderd en
neemt de regelnauwkeurigheid toe.
• Stel de spaartemperatuur zo laag mogelijk in.
• Tijdens de spaarfunctie moeten voor de regel-
ruimte continu dezelfde voorwaarden gelden (zie
hoofdstuk 2.1.2).
Bij verandering van de voorwaarden kan het een
aantal dagen duren tot de optimalisatie voor
opwarmen zich aan de nieuwe omstandigheden
heeft aangepast.
• Wanneer langdurig niet wordt verwarmd, bijvoor-
beeld gedurende het weekeinde, kunnen de
ruimten zo sterk afkoelen dat het verwarmings-
toestel deze niet op het opgegeven tijdstip kan
verwarmen (inschakeltijd voor verwarmingstoe-
stel maximaal 6 uur voor het begintijdstip van het
verwarmen).
Vervroeg in dit geval het tijdstip.
• Laat de warmwaterboiler alleen buiten de verwar-
mingstijdopwarmen,bijvoorbeeld30 minutenna
het begintijdstip van het verwarmen.
• Wanneer de radiatoren onaangenaam heet wor-
den, moet de maximale aanvoertemperatuur op
het verwarmingstoestel worden verminderd.
Nederlands
Pagina: 44
45
Fouten opsporen
6 720 610 301 (00.08)
5 Fouten opsporen
Weergave Oorzaak Oplossing
CAN-fout 1 Communicatie tussen de deel-
nemers onderbroken
Hef de onderbreking op
CAN-fout 2 Leidingen aan de klemmen 2
en 6 verwisseld of
kortsluiting
Sluit de leidingen volgens het schakelschema
aan of hef de kortsluiting op
CAN-fout 3 Zie CAN-fout 1 en CAN-fout 2
CAN-fout 4 Verwarmingstoestel uitge-
schakeld of geen BM 1 aange-
sloten
Schakel het verwarmingstoestel in of sluit de
BM 1 aan.
CAN-fout 5 Zie CAN-fout 1 + CAN-fout 4
CAN-fout 6 Zie CAN-fout 2 + CAN-fout 4
CAN-fout 7 Zie CAN-fout 1 + CAN-fout 2 + CAN-fout 4
Klacht Oorzaak Oplossing
Gewenste ruim-
tetemperatuur
wordt niet
bereikt
Gewenste ruimtetemperatuur
wordt niet bereikt
Thermostaatkranen in de regelruimte te laag
ingesteld
Open de thermostaatkranen volledig of ver-
vang deze door handmatig bediende kranen
Keuzeknop voor de aanvoer-
temperatuur op verwarmings-
toestel te laag ingesteld
Stel de keuzeknop voor de aanvoertempera-
tuur hoger in
Lucht in de verwarmingsinstal-
latie
Ontlucht de verwarmingsradiatoren en de ver-
warmingsinstallatie
Gewenste ruim-
tetemperatuur
wordt ver over-
schreden
Montageplaats van de TR 220
ongunstig, bijvoorbeeld bij bui-
tenmuur, in de buurt van een
raam, luchtstroom, etc.
Kies een betere montageplaats (zie
hoofdstuk 2.1.2) of gebruik een externe RF 1
Te grote tempe-
ratuurschomme-
lingen
Tijdelijke inwerking van warmte
op de ruimte, bijvoorbeeld door
zonlicht, verlichting, televisie,
open haard etc.
Kies een betere montageplaats (zie
hoofdstuk 2.1.2) of gebruik een externe RF 1
Nederlands
Pagina: 45
46
Fouten opsporen
6 720 610 301 (00.08)
Stijging in plaats
van verlaging
van temperatuur
Tijd van de dag verkeerd inge-
steld
Controleer de instelling
Bij de spaar-
functie een te
hoge ruimtetem-
peratuur
Te grote warmteopslag van het
gebouw
Kies het begintijdstip van de spaarfunctie vroe-
ger
Verkeerde rege-
ling of geen
regeling
Verkeerde bedrading van de
TR 220
Controleer de bedrading volgens het aansluit-
schema en corrigeer indien nodig
Geen indicatie
of indicatie rea-
geert niet
Stroom zeer kort uitgevallen Zet de hoofdschakelaar van het verwarmings-
toestel uit. Wacht enkele seconden en schakel
opnieuw in
Warmwaterboi-
ler verwarmt niet
Keuzeknop voor de warmwater-
temperatuur op het verwar-
mingstoestel te laag ingesteld
Stel de keuzeknop voor de warmwatertempe-
ratuur op het verwarmingstoestel hoger in
Weergave
warmwater-
temp. staat op
“0”
Geen gebruikswaterfunctie
sinds de laatste spanningson-
derbreking
Gebruikswaterbereiding starten:
draaischakelaar in de stand “ ”,
Onmidd.: ja en warm water afnemen
Klacht Oorzaak Oplossing
Nederlands
Pagina: 102
103
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
– Uhr stellen +/- (12:00) 00:00 ... 23:59 – 12
Tijd inst. +/- (12:00) 33
REGL. HEURE +/-
(12:00)
55
Ora +/- (12:00) 80
Tag wählen +/- Montag ... Sonntag – 12
Dag kiezen +/- Maandag ... zondag 33
SELEC. JOUR +/- lundi ... dimanche 55
Giorno +/- lunedì ... domenica 80
– Tag wählen +/- alle Wochentage,
Montag ... Sonntag
siehe
Seite 114
12
Dag kiezen +/- Alle dagen van de week,
Maandag ... zondag
zie
pagina 114
33
SELEC. JOUR +/- tous les jours,
de lundi ... dimanche
voir
page 114
56
Giorno +/- tutti i giorni della setti-
mana da lunedì ...
domenica
vedere
pagina 114
81
1. Heizbeginn (6:00) 00:00 ... 23:50 siehe
Seite 114
12
1e normale temp. (6:00) zie
pagina 114
33
1. SERVICE CHAUF
(6:00)
voir
page 114
56
1. Riscaldamento (6:00) vedere
pagina 114
81
1. Sparbeginn (22:00) 00:00 ... 23:50 siehe
Seite 114
12
1e gered. temp. (22:00) zie
pagina 114
33
1. SERVICE ECON
(22:00)
voir
page 114
56
1. Riduzione (22:00) vedere
pagina 114
81
Pagina: 103
104
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
2. und 3. Heiz- und Sparbeginn s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen (Taste “C” kurz drücken, in
der Anzeige erscheint --:--)
siehe
Seite 114
12
2e en 3e begintijdstip verwarmen en spaarfunctie zie boven.
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten (drukkort op de
toets “C” , in het display word --:-- weergegeven)
zie
pagina 114
33
Pour les 2ème et 3ème mises en route du chauffage et du mode de
service économique voir ci-dessus. Effacer tous les points de commu-
tation dont vous n’avez pas besoin (Appuyer brièvement sur la touche
“Effacer”, sur le cadran apparaît --:--)
voir
page 114
56
2° e 3° programma di riscaldamento e di riduzione v. sopra. Cancel-
lare i punti di commutazione superflui (premere brevemente il pulsant
“C” , sul display appare --:--)
vedere
pagina 114
81
– sofort: nein +/- nein/ja 13
Onmidd.: nee +/- nee/ja 34
IMMEDIAT: NON +/- NON/OUI 57
subito: no +/- no/si 82
Tag wählen +/- alle Wochentage,
Montag ... Sonntag
siehe
Seite 115
13
Dag kiezen +/- Alle dagen van de week,
Maandag ... zondag
zie
pagina 115
34
SELEC. JOUR +/- tous les jours,
de lundi ... dimanche
voir
page 115
57
Giorno +/- tutti i giorni della setti-
mana da lunedì ....
domenica
vedere
pagina 115
82
1. Freigabe (5:00) 00:00 ... 23:50 siehe
Seite 115
13
1e vrijgave (5:00) zie
pagina 115
34
1. DEVERROUILLAGE
(5:00)
voir
page 115
57
1. Sblocco boll. (5:00) vedere
pagina 115
82
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
Pagina: 105
106
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Tag wählen +/- alle Wochentage,
Montag ... Sonntag
siehe
Seite 116
15
Dag kiezen +/- Alle dagen van de week,
Maandag ... zondag
zie pagina 116 36
SELEC. JOUR +/- tous les jours,
de lundi ... dimanche
voir page 116 59
Giorno +/- tutti i giorni della setti-
mana da lunedì .....
domenica
vedere
pagina 116
83
1. Zeit Speicher
(5:00 60.0°C)
00:00 ... 23:50 siehe Seite 116 15
1e tijd boiler
(5:00 60.0°C)
zie pagina 116 36
1. HEUR.CHAUF-EAU
(5:00 60.0°C)
voir page 116 59
1. ora bollitore
(5:00 60.0°C)
vedere
pagina 116
83
1. Temp Speicher
(5:00 60.0°C)
10° C bis 60 °C darüber
ca. 5 Sekunden drücken
(bis 70 °C)
siehe Seite 116 15
1e temp. boiler
(5:00 60.0°C)
10° C tot 60 °C daarboven
seconden indrukken (tot
70 °C)
zie pagina 116 36
1. Temp.CHAUF-EAU
(5:00 60.0°C)
10° C à 60 °C au-delà
appuye pendant 5 sec-
ondes env. (jusqu’à 70 °C)
voir page 116 59
1. Temp. bollit.
(5:00 60.0°C)
da 10° C a 60 °C premere
ca. 5 secondi (fino a
70 °C)
vedere
pagina 116
83
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
Pagina: 106
107
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Schaltpunkte 2. bis 6. s. o. Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste “C” kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
siehe Seite 116 15
Schakelpunten 2 tot 6 zie boven. Verwijder niet noodzakelijke
schakelpunten. (druk kort op de toets “C” in het display wordt
--:-- weergegeven)
zie pagina 116 36
Pour les points de commutation 2 à 6, voir ci-dessus. Effacer tous les
points de commutation dont vous n’avez pas besoin (Appuyer briève-
ment sur la touche “C”, sur le cadran apparaît --:--)
voir page 116 59
Dal 2°al 6° punto di commutazione v. sopra. Cancellare i punti di com-
mutazione superflui (premere brevemente il pulsante “C” , sul dis-
play appare --:--)
vedere
pagina 116
83
Urlaubstage +/- (0) 0.... 99 15
Vrije dagen +/- (0) 37
JOURS VACANC +/-
(0)
60
Giorni ferie +/- (0) 84
Automatik +/- Automatik/Dauerheizen 15
Automatisch +/- Automatisch/continu ver-
warmen
37
AUTOMATIQUE +/- automatique/chauffage
permanent
60
Automatico +/- Automatico/giorno 84
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
Pagina: 107
108
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Eingestellte Werte anzeigen Jeder Wert wird für 3 Sek. angezeigt.
Mit oder . Werte beliebig aufrufen. Taste drücken. Die
Werte werden wieder jeweils für 3 Sek. angezeigt.
– 16
Ingestelde waarden weergeven Elke waarde wordt gedurende
3 seconden weergegeven. Roep waarden op met de toetsen en
. Druk op de toets . De waarden worden gedurende 3 sec-
onden weergegeven
37
Afficher les valeurs réglées Chaque valeur est affichée pour une
durée de 3 secondes. Appeler les valeurs au choix à l’aide des
touches ou . Appuyer sur la touche . Les valeurs sont
encore une fois affichées pour une durée de 3 secondes.
61
Mostrare i valori impostati Ogni valore viene mostrato per 3 sec-
ondi. Richiamare i valori a scelta con i pulsanti o . Premere il
pulsante . Ogni valore viene di nuovo visualizzato per 3 secondi.
85
– PROG - EBENE – – 12
PROGRAMM.NIVEAU 33
NIVEAU PROGRAMMA 69
Livello progr. 81
Optim. : Aus +/- aus/ein – 12
Optim. : Uit +/ uit/een 33
Optim. : OFF +/- OFF/ON 69
Ottimiz risc OFF OFF/ON 81
WW: nur Zeit +/- nur Zeit/Zeit+Temp. 14
Alleen tijd +/- Alleen tijd/tijd en temper-
atuur
35
EC:HEURE SEUL. +/- heure seulement/heure +
température
58
San:solo ora +/- Solo ora/Ora+temp. 83
Deutsch +/- Deutsch 11
Nederlands 32
Français 55
Italiano 80
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
Pagina: 109
110
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
2. und 3. Zirkubeginn und Zirku Ende s. o. Nicht benötigte Schalt-
punkte löschen (Taste “C” kurz drücken, in der Anzeige erscheint
--:--)
siehe
Seite 117
17
2e en 3e begintijdstip en eindtijdstip circulatie zie boven. Verwijder
niet noodzakelijke schakelpunten. (druk kort op de toets “C” , in
het display wordt --:-- weergegeven)
zie
pagina 117
39
Pour la 2ème et 3ème mise en route et arrêt de la circulation, voir ci-
dessus Effacer tous les points de commutation dont vous n’avez pas
besoin (Appuyer brièvement sur la touche “Effacer”, sur le cadran
apparaît --:--)
voir
page 117
62
2° e 3° Ricircolo ON e Ricircolo OFF v. sopra Cancellare i punti di
commutazione superflui (premere brevemente il pulsante “C”, sul
display appare --:--)
vedere
pagina 117
86
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige (Werks-
einstellung)
Einstellbereich (Tasten
oder )
Am TR 220
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TR 220
Beschrijving
vanaf pagina
Position du bouton
de réglage
Appuyer
sur la
touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
réglée sur le
TR 220
Description à
partir de la
page
Posizione del
selettore
Premere il
pulsante
(impostazione di
fabbrica)
Campo d’intervento
(pulsanti o )
Impostato
Sul TR 220
Descrizione
da pagina
Pagina: 114
115
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Freigabe/Sperren der Warmwasserbereitung
Vrijgave/blokkeren van de warmwaterbereiding
Déverrouillage/verrouillage de la préparation d’eau chaude
Rilascio/blocco della produzione di acqua calda
Schaltpunkt
1. 2. 3.
Freigabe Sperren Freigabe Sperren Freigabe Sperren
Schakelpunt
1e 2e 3e
Vrijgave Blokkeren Vrijgave Blokkeren Vrijgave Blokkeren
Point de
commutation
1er 2ème 3ème
Déverrouillage Verrouillage Déverrouillage Verrouillage Déverrouillage Verrouillage
Punto di
commutazione
1o
2o
3o
Rilascio Blocco Rilascio Blocco Rilascio Blocco
Montag
Maandag
Lundi
Lunedì
Dienstag
Dinsdag
Mard
Martedì
Mittwoch
Woensdag
Mercredi
Mercoledì
Donnerstag
Donderdag
Jeudi
Giovedì
Freitag
Vrijdag
Vendredi
Venerdì
Samstag
Zaterdag
Samedi
Sabato
Sonntag
Zondag
Dimanche
Domenica
Pagina: 115
116
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 301 (00.08)
Zeit+Temp für Warmwasserbereitung
Tijd en temperatuur voor warmwaterbereiding
Heure+Température de la préparation d’eau chaude
Orario e temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria
Schaltpunkt/
Temperatur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp
Schakelpunt
Temperatuur
1e 2e 3e 4e 5e 6e
Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp
Point de
commutation/
Température
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème
Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp
Punto di com-
mutazione/
temperatura
1o
2o
3o
4o
5o
6o
Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp
Montag
Maandag
Lundi
Lunedì
Dienstag
Dinsdag
Mard
Martedì
Mittwoch
Woensdag
Mercredi
Mercoledì
Donnerstag
Donderdag
Jeudi
Giovedì
Freitag
Vrijdag
Vendredi
Venerdì
Samstag
Zaterdag
Samedi
Sabato
Sonntag
Zondag
Dimanche
Domenica

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TR 220.

Stel een vraag over de Bosch TR 220

Heb je een vraag over de Bosch TR 220 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TR 220. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TR 220 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.