Bosch TR 200 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TR 200. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TR 200
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 74
TR 200
75
Nederlands
1 Veiligheidsvoorschriften
De regelaar mag uitsluitend worden ge-
bruikt in combinatie met de genoemde
gasverwarmingsapparaten. Het desbe-
treffende aansluitschema moet in acht
worden genomen.
In geen geval mag de regelaar worden
aangesloten op het 230 V stroomnet.
Vóór de montage van de regelaar moet
de spanningstoevoer (230 V, 50 Hz)
naar het verwarmingsapparaat worden
onderbroken.
De regelaar is niet geschikt voor de
montage in vochtige ruimten.
2 Gebruik
De TR 200 is een ruimtetemperatuurregelaar
met digitale schakelklok (weekprogramma;
drie verwarmings- en drie verlagingsschakel-
punten per weekdag) voor de regeling van de
hieronder genoemde continu geregelde gas-
verwarmingsapparaten.
De TR 200 wordt geadviseerd bij een woon-
oppervlak tot ca. 80 m2 en voldoet aan de wet-
telijke voorschriften.
Voor installaties met vloerverwarming zijn
ruimtetemperatuurregelaars als de TR 200
niet geschikt.
2.1 Meegeleverd
Meegeleverd bij de TR 200 wordt een in de
ruimtetemperatuurregelaar ingeschoven kor-
te gebruiksaanwijzing (afbeelding ).
2.2 Toebehoren
Bij de TR 200 kan een externe ruimtetempe-
ratuursensor RF 1 worden geleverd. Deze
kan bijvoorbeeld zinvol worden gebruikt als de
montageplaats van de regelaar voor de tem-
peratuurmeting ongeschikt is (zie hoofd-
stuk 4).
Bovendien kan een extere afstandschake-
laar (bijvoorbeeld via de telefoon te bedienen)
worden aangesloten (zie hoofdstuk 6.8).
De afstandschakelaar moet een potentiaalvrij
contact hebben dat geschikt is voor 5 V DC.
3 Technische gegevens
4 Montage
Vóór de montage van de regelaar moet
de spanningstoevoer (230 V, 50 Hz)
naar het verwarmingsapparaat worden
onderbroken.
4.1 Keuze van de montageplaats
Belangrijk voor de regelkwaliteit van de
TR 200 is de keuze van een geschikte monta-
geplaats. De montageruimte moet geschikt
zijn voor de temperatuurregeling van de hele
verwarmingsinstallatie. Op de daar geïnstal-
leerde verwarmingsradiatoren mogen geen
thermostaatknoppen zijn gemonteerd. In
plaats daarvan moeten handmatig bediende
knoppen met voorinstelling worden inge-
bouwd, zodat het vermogen van de verwar-
mingsradiator in de montageruimte van de
TR 200 zo nauwkeurig mogelijk kan worden
ingesteld.
TYPE Elektr.
aansluiting
Afstandsto-
ringsaandui-
ding actief
ZE/ZWE .. - 2 K... afb. nee
ZE/ZWE .. - 2 A... afb. nee
ZR/ZWR/ZSR...-3 afb. nee
ZR/ZWR/ZSR...-4 afb. nee
Verwarmingsappa-
raten met
Bosch Heatronic afb. ja
9
10
10
10
11
2
Afmetingen apparaat zie afbeelding
Nominale spanning 24 V DC
Nominale stroom 0,03 A
Regelbereik 5…30 °C
Regeluitgang continu, 2,8…21,5 V DC
Toegestane
omgevingstemperatuur 0…+40 °C
Gangreserve ca. 2 uur
Isolatiesoort IP 20
3
Pagina: 75
76
TR 200
Nederlands
Kies als montageplaats bij voorkeur een bin-
nenmuur en let erop dat geen tocht of warm-
testraling (ook niet van achteren, bijvoorbeeld
door een lege buis of holle muur) op de rege-
laar kan inwerken.
Onder en boven de regelaar moet voldoende
plaats aanwezig zijn om de ruimtelucht onge-
hinderd door de ventilatieopening te laten cir-
culeren (gearceerd oppervlak in
afbeelding ).
Als niet aan alle bovengenoemde voorwaar-
den is voldaan, wordt geadviseerd om gebruik
te maken van de externe ruimtetemperatuur-
sensor RF 1 (toebehoren) en deze aan te
brengen op een geschiktere plaats.
Als de ruimtetemperatuursensor RF 1 wordt
aangesloten, wordt automatisch de in de re-
gelaar ingebouwde sensor uitgeschakeld.
4.2 Montage van de regelaar
• Het bovenstuk (a) van de sokkel (b) losma-
ken, haken (b1) aan zijkant van sokkel in-
drukken en bovenstuk (a) lostrekken
(afbeelding ).
• De sokkel (b) kan naar keuze
– met twee schroeven (c) op een normale
inbouwcontactdoos (d) van ø 55 mm
worden gemonteerd,
of
– met vier pluggen (6 mm) en lenskop-
schroeven (Ø 3,5 mm) rechtstreeks op
de muur worden geschroefd
(afbeelding );
daarbij op de juiste montagerichting letten
(klemopschrift leesbaar)!
• Elektrische aansluiting overeenkomstig uit-
voeren (zie hoofdstuk 5).
• Bovenstuk (a) van regelaar vaststeken.
4.3 Montage van het toebehoren
Het toebehoren externe ruimtetemperatuur-
sensor RF 1 en afstandschakelaar (indien
aanwezig) volgens de wettelijke voorschriften
en het bijbehorende inbouwvoorschrift monte-
ren.
5 Elektrische aansluiting
De volgende kabeldiameter moet worden ge-
bruikt van de TR 200 naar het verwarmings-
apparaat:
Met inachtneming van de geldende voor-
schriften moeten voor de aansluiting minstens
elektrische kabels van het type H05 VV-...
worden gebruikt.
Alle leidingen met 24 V (meetstroom) moeten
gescheiden worden geïnstalleerd van leidin-
gen met 230 of 400 V, zodat geen inductieve
beïnvloeding kan plaatsvinden (mini-
mumafstand 100 mm).
Indien inductieve externe invloeden kunnen
optreden, bijvoorbeeld door sterkstroomka-
bels, bovenleidingen, transformatorhuisjes,
radio- en televisietoestellen, magnetrons en
zenders van radioamateurs, moeten de leidin-
gen voor het meetsignaal worden afge-
schermd.
Het desbetreffende elektrische aansluitsche-
ma (afbeelding tot ) moet worden aange-
houden.
5.1 Elektrische aansluiting van het
toebehoren
Externe ruimtetemperatuursensor RF 1 (in-
dien aanwezig) als in afbeelding getoond
aansluiten.
Indien nodig kunnen de leidingen van de RF 1
met een kabel met verdrilde tweelingsleidin-
gen worden verlengd. Daardoor wordt ge-
waarborgd dat de meetwaarden van de sen-
sor niet worden beïnvloed.
Afstandschakelaar (indien geïnstalleerd) aan-
sluiten zoals getoond op de afbeelding . Zie
voor de minimumeisen hoofdstuk 2.2 Toebe-
horen.
Als het schakelcontact van de afstandschake-
laar gesloten is, wordt de verwarming in de
spaarstand geschakeld, in het display ver-
schijnt „F”. Als het schakelcontact geopend is,
wordt de op de regelaar ingestelde functie
overgenomen (afbeelding ).
4
5
6
Lengte tot 20 m 0,75 mm2
tot 1,5 mm2
Lengte tot 20 m 1,0 mm2
tot 1,5 mm2
Lengte meer dan 30 m 1,5 mm2
9 11
7
8
8
Pagina: 76
TR 200
77
Nederlands
6 Bediening
De TR 200 bezit enkele bedieningselementen
die na installatie en gebruikneming nog maar
zelden hoeven worden gebruikt.
Daarom zijn alle bedieningselementen die
slechts zelden hoeven te worden gebruikt met
een klepje afgeschermd.
De bedieningselementen die zichtbaar zijn als
het klepje gesloten is, horen bij het zoge-
naamde „1e bedieningsniveau”. Alle andere
bedieningselementen vormen het tweede be-
dieningsniveau en de servicestand voor de
verwarmingsmonteur.
Alle speciale bedrijfstoestanden worden aan-
geduid door tekst in het display of door contro-
lelampjes, net als de storingsaanduiding (al-
leen bij de verwarmingsapparaten met Bosch
Heatronic).
Als het klepje gesloten is, worden de actuele
en de gemeten ruimtetemperatuur (in stappen
van 0,5 °C) weergegeven.
6.1 Het „1e bedieningsniveau”
6.1.1 Draaiknop (k)
Met de draaiknop (k) wordt de ruimtetem-
peratuur ingesteld die de regelaar bij normale
verwarmingsfunctie moet regelen.
De regelaar regelt de verwarming altijd op
deze temperatuur als het bijbehorende rode
controlelampje (l) brandt.
Als de draaiknop (k) op „5” staat, brandt het
bijbehorende rode controlelampje (l) niet. De
regelaar regelt de verwarming dan op onge-
veer 5 °C en waarborgt daardoor vorstbe-
scherming in de ruimte. Dat betekent dat de
verwarming boven 6 °C is uitgeschakeld.
6.1.2 De bedrijfstoestanden
Automatische functie
De basisinstelling van de regelaar is automa-
tische functie.
Automatische functie betekent automatische
wisseling tussen normale verwarmingsfunctie
en spaarstand op de tijden die met de scha-
kelklok (e) zijn ingesteld.
De regelaar regelt de verwarming in de nor-
male verwarmingsfunctie (=„Dag”) op de met
de draaiknop (k) ingestelde temperatuur,
de bijbehorende rode controlelamp (l) brandt
permanent.
De regelaar regelt de verwarming bij de
spaarstand (=„Nacht”) op de ingestelde
spaartemperatuur, de bijbehorende rode con-
trolelamp (l) brandt niet. (Zie voor de instelling
van de spaartemperatuur hoofdstuk 6.2.1)
Opmerking: Als de automatische functie
wordt verlaten, wordt dit altijd
door een controlelampje of door
een tekst weergegeven.
Er kan op elk moment worden
teruggekeerd naar de automati-
sche functie.
Toets „Continu verwarmen” (g)
Door een druk op de toets (g) wordt de
functie continu verwarmen ingeschakeld.
De regelaar regelt de verwarming continu met
de op de draaiknop (k) ingestelde tempera-
tuur.
De bijbehorende rode controlelamp (f) brandt.
Ook het bijbehorende rode controlelampje (l)
brandt (behalve als de draaiknop (k) op
stand „5” staat).
De op de schakelklok ingestelde spaarstand
wordt genegeerd.
De functie „Continu verwarmen” blijft in stand
tot:
• de toets (g) nogmaals wordt ingedrukt;
de automatische functie is dan weer inge-
steld
of
• de toets (h) wordt ingedrukt; de spaar-
stand is dan ingesteld.
In beide gevallen gaat de bijbehorende rode
controlelamp (f) uit en de regelaar verwarmt
volgens de dan geldende temperatuur.
Druk op deze toets als u bij wijze van
uitzondering later gaat slapen (bijvoorbeeld
na een feestje). Later weer terugschakelen
naar automatische functie.
Ook bij ziekte kan continu verwarmen aange-
naam zijn. Vergeet ook dan echter niet om te-
rug te schakelen naar automatische functie.
25
15
5
30
10
20°C
☞
Tip
Pagina: 77
78
TR 200
Nederlands
Tijdens de wintervakantie of in de zomer kan
gedurende lange tijd een lagere verwarming-
stemperatuur worden gekozen door de toets
continu verwarmen in te drukken en boven-
dien de temperatuur op de draaiknop (k) la-
ger in te stellen.
Toets „Spaarstand” (h)
Door een druk op de toets (h) wordt de
spaarstand ingeschakeld.
De regelaar regelt de verwarming continu met
de op de draaiknop „Spaartemperatuur” in-
gestelde temperatuur (zie voor de instelling
van de spaartemperatuur hoofdstuk 6.2.1).
De bijbehorende gele controlelamp (i) brandt.
De bijbehorende rode controlelamp (l)is uit.
De op de schakelklok ingestelde normale ver-
warmingsstand wordt genegeerd.
De functie „Spaarstand” blijft in stand tot:
• middernacht (00.00 uur)
of
• de toets (h) nogmaals wordt ingedrukt;
de automatische functie weer ingesteld
of
• de toets (g) wordt ingedrukt;
dan is continu verwarmen ingesteld.
In alle gevallen gaat de bijbehorende gele
controlelamp (i) uit en de regelaar verwarmt
volgens de dan geldende temperaturen.
Gebruik deze functie als u de woning
verlaat (bijvoorbeeld om boodschappen te
doen) en de woning niet meer hoeft worden
verwarmd. Zodra u terugkomt, drukt u de toets
(h) opnieuw in, de regelaar werkt weer vol-
gens de automatische functie en verwarmt
volgens de dan geldende temperatuur.
Als u uw woning 's avonds verlaat of een
keer vroeg naar bed gaat, drukt u op de knop
(h). De regelaar beëindigt de spaarstand om
middernacht en verwarmt de volgende morgen
als gewoonlijk met de automatische functie.
6.2 Het „2e bedieningsniveau”
Het „2e bedieningsniveau” is toegankelijk na
het openen van het klepje.
Als het klepje wordt geopend, wordt automa-
tisch de programmeermodus ingesteld. De
aanduiding is afhankelijk van de stand van de
draaischakelaar (n).
6.2.1 Draaiknop
„Spaartemperatuur” (m)
Met de draaiknop (m) wordt de ruimtetempe-
ratuur ingesteld waarmee de regelaar in de au-
tomatische functie bij „Sparen” in de „Spaar-
stand” (h) de verwarming moet regelen.
6.2.2 Algemene opmerkingen
over de klok
Dankzij de schakelklok kunt u maximaal drie-
maal per dag de verwarming op een vooraf
bepaald tijdstip automatisch laten inschakelen
en driemaal per dag op een vooraf bepaald
tijdstip automatisch laten uitschakelen.
Deze tijdstippen kunnen voor elke dag apart
worden bepaald.
6.2.3 Draaischakelaar in stand
„Uur instellen”
Tijd instellen
De draaischakelaar (n) in de stand draaien.
Opmerking: Bij ingebruikneming of bij lang-
durige onderbreking van de
stroom verschijnt Dagkiezen+/-. In
dit geval de actuele dag instel-
len, en vervolgens toets (q)
indrukken.
In het display (e) verschijnt:
Uur instellen +/-
12:00
De tijd wordt ingesteld door het indrukken van
de toetsen „-” (o) en „+” (p).
Door kort indrukken wordt de tijd met 1 minuut
versteld, door lang indrukken loop de tijd snel
vooruit of achteruit. Daarbij worden de secon-
den telkens op „0” gezet. Zodra de toets wordt
losgelaten, loopt de tijd gewoon verder.
Tijden voor 12.00 uur ('s middags) kun-
nen met de toets „-” (o) sneller worden inge-
steld.
☞
Tip
10 20
25
30
15°C
5
☞
Tip
Pagina: 78
TR 200
79
Nederlands
Klepje sluiten als geen wijzigingen meer hoe-
ven worden uitgevoerd.
In het display (e) verschijnt:
17:53 21.5°C
Weekdag instellen
De draaischakelaar (n) in de stand draaien.
Als Uurinstellen+/- wordt aangegeven, toets
(q) indrukken. In de bovenste regel van het
display (e) verschijnt:
Dag kiezen+/-
De actuele weekdag wordt ingesteld door het
indrukken van de toetsen „–” (o) of „+” (p).
Als vervolgens de tijd moet worden ingesteld,
toets (q) indrukken.
Klepje sluiten als geen wijzigingen meer hoe-
ven worden uitgevoerd.
6.2.4 Draaischakelaar in stand
„Verwarming”
Verwarmingsprogramma instellen
Dankzij de schakelklok kunt u maximaal drie-
maal per dag de verwarming op vooraf be-
paalde tijdstippen automatisch laten inscha-
kelen en maximaal driemaal per dag op vooraf
bepaalde tijdstippen automatisch laten uit-
schakelen.
Deze tijdstippen kunnen voor elke dag apart
worden bepaald.
Het is ook mogelijk om voor elke dag dezelfde
tijden in te stellen.
Om effectief te kunnen programmeren is het
zinvol de verwarmingstijden in de tabel op
BLZ. 98 in te vullen. Het verwarmingspro-
gramma dat op de meeste dagen (ook in licht
gewijzigde vorm) voorkomt, moet dan in de
eerste stap voor alle dagen worden inge-
voerd. De afwijkende tijden kunnen dan zon-
der veel moeite worden gewijzigd.
De draaischakelaar (n) in stand draaien. In
het display (e) verschijnt:
Dag kiezen+/-
Toets „–” (o) of „+” (p) indrukken. In de boven-
ste regel verschijnt Alleweekdagen (of de actue-
le dag).
In de instelling Alle weekdagen wordt elke dag
op dezelfde tijd begonnen met „Verwarmen”
en elke dag op dezelfde tijd begonnen met
„Sparen”.
Als één dag (bijvoorbeeld donderdag) is geko-
zen, geldt altijd op deze dag en op de opgege-
ven tijd het bijbehorende programma. Dat be-
tekent dat op elke donderdag om dezelfde tijd
wordt begonnen met „Verwarmen” of „Spa-
ren”.
Een afzonderlijke dag wordt ingesteld door
het indrukken van de toetsen „–” (o) of „+” (p).
Tussen Zondag en Maandag worden Alle weekda-
gen weergegeven.
Voor de weergegeven weekdag / alle week-
dagen kunnen de verwarmingstijden worden
ingesteld. Daarvoor toets (q) indrukken.
In het display (e) verschijnt:
1e begin verw.
6:00
De gewenste tijd voor het eerste verwar-
mingsbegintijdstip wordt ingesteld door het in-
drukken van de toetsen „–” (o) en „+” (p).
Door een korte druk op een toets wordt het
verwarmingsbegintijdstip met 10 minuten ver-
steld. Als de toets langer wordt ingedrukt,
loopt het tijdstip snel vooruit of achteruit.
Als de gewenste tijd is ingesteld, toets (q)
indrukken.
Nu moet het bijbehorende eerste spaarstand-
begintijdstip worden ingesteld.
In het display (e) verschijnt:
1e begin sparen
22:00
Het gewenste eerste spaarstandbegintijdstip
wordt ingesteld door het indrukken van de
toetsen „–” (o) en „+” (p).
Door een korte druk op een toets wordt het
spaarstandbegintijdstip met 10 minuten ver-
steld. Als de toets langer wordt ingedrukt,
loopt het tijdstip snel vooruit of achteruit.
Als de gewenste tijd is ingesteld, toets (q)
indrukken.
Pagina: 79
80
TR 200
Nederlands
In het display (e) verschijnt:
2e begin verw.
--:--
Opmerking: --:-- betekent dat dit schakelpunt
niet is bezet, dat wil zeggen dat
in de fabrieksinstelling of na
langdurige onderbreking van de
stroom alleen een verwarmings-
begintijdstip en een spaarstand-
begintijdstip is ingesteld.
Nu kan indien gewenst de tijd voor het tweede
verwarmingsbegintijdstip volgens hetzelfde
schema worden ingesteld als voor het eerste
verwarmingsbegintijdstip.
Voor het tweede spaarstandbegintijdstip, in-
dien gewenst, voor het derde verwarmingsbe-
gintijdstip en het spaarstandbegintijdstip op
dezelfde wijze te werk gaan.
Als schakelpunten niet nodig zijn, de toets
(q) indrukken zonder iets te verstellen.
Als een aangegeven schakelpunt moet wor-
den gewist, de wistoets C (r) met een spits
voorwerp kort indrukken. In het display wordt
--:-- weergegeven.
Als de gewenste tijden zijn ingesteld, toets
(q) indrukken.
Dagkiezen+/- wordt weergegeven. Nu zoals bo-
ven beschreven een dag of een andere dag
kiezen en de bijbehorende tijden intoetsen.
Opmerking: Als na de programmering voor
alle weekdagen één dag is ge-
wijzigd, wordt na het opnieuw
oproepen van het program-
meerpunt „Alleweekdagen” bij alle
schakelpunten --:-- in het display
weergegeven. Als vervolgens
een schakelpunt voor alle week-
dagen wordt gewijzigd, wordt
het oorspronkelijke programma
van de afzonderlijke weekdagen
gewist en moet er opnieuw wor-
den geprogrammeerd zoals
hierboven beschreven.
De schakelpunten van een dag hoeven
niet in de juiste tijdsvolgorde te worden inge-
toetst. Als Dag kiezen +/- wordt weergegeven,
zet de regelaar de schakelpunten automatisch
in dezelfde volgorde.
U kunt de ingestelde schakelpunten bekijken
door te werk te gaan zoals hierboven beschre-
ven, maar zonder „–” (o) en „+” (p) in te drukken.
Als na middernacht moet worden verwarmd,
vervalt het laatste spaarstandbegintijdstip.
Toets deze voor de volgende dag als eerste
spaarstandbegintijdstip in. De regelaar her-
kent de volgorde van de schakelpunten, hoe-
wel het eerste verwarmingsbegintijdstip later
ligt dan het eerste spaarstandbegintijdstip.
Als op een bepaalde dag nooit hoeft te worden
verwarmd (bijvoorbeeld een kantoor dat op
zondag niet wordt gebruikt) voert u het bijbeho-
rende spaarstandbegintijdstip (eventueel op de
dag daarvoor) in en wist u alle andere schakel-
punten tot opnieuw moet worden verwarmd).
Als op een bepaalde dag continu moet wor-
den verwarmd, voert u het bijbehorende ver-
warmingsbegintijdstip (eventueel op de dag
daarvoor) in en wist u alle andere schakelpun-
ten tot opnieuw moet worden begonnen met
de spaarstand.
Als u een programma uitgebreid wilt wijzigen,
is het soms gunstiger om uit te gaan van het
in de fabriek ingestelde programma.
Om alle persoonlijke schakelpunten te wijzi-
gen, handelt u zoals boven beschreven tot de
aanduiding Dagkiezen+/- wordt weergegeven.
Druk daarna kort op de wistoets C (r).
Daarna is weer de fabrieksinstelling (Alle da-
gen: 1. Verwarming op 06:00; 1. Verwarming
af 22:00, overige schakelpunten --:--) inge-
steld.
Klepje sluiten als geen wijzigingen meer hoe-
ven worden uitgevoerd.
☞
Tip
Pagina: 80
TR 200
81
Nederlands
6.2.5 Draaischakelaar in stand
„Vakantie”
Vakantie instellen
Draaischakelaar (n) in stand draaien. In
het display (e) verschijnt:
Vakant. dagen +/-
0
Het gewenste aantal vakantiedagen wordt in-
gesteld door het indrukken van de toetsen
„–” (o) en „+” (p).
Door kort indrukken wordt het aantal vakantie-
dagen met 1 dag versteld, door langer indruk-
ken wordt het aantal dagen sneller veranderd.
Opmerking: De actuele dag moet worden
meegeteld als vakantiedag. Dat
wil zeggen dat de regelaar on-
middellijk met het vakantiepro-
gramma begint. De dag van de
thuiskomst wordt alleen meege-
teld als er op deze dag niet hoeft
te worden verwarmd.
Voorbeeld: U wilt twee weken vakantie hou-
den en verlaat op zaterdagnamiddag uw wo-
ning. U hebt uw thuiskomst gepland op zater-
dagmiddag twee weken later. De woning
moet dan weer warm zijn.
Als u kort voor vertrek de vakantie intoetst, is
het aantal vakantiedagen „14” (zaterdag, zon-
dag, ... donderdag en vrijdag, want de rege-
laar moet immers op deze zaterdag weer zo-
als gewoonlijk verwarmen).
Na het sluiten van het klepje verschijnt in het
display (e):
14 dagen vakant.
17:53 16.5°C
De regelaar regelt met onmiddellijke ingang
met de op de draaiknop (m) ingestelde tem-
peratuur. Het resterende aantal dagen wordt
voortdurend weergegeven. Na het verstrijken
van het ingevoerde aantal dagen (om midder-
nacht) beëindigt de regelaar automatisch de
spaarstand en keert deze terug naar de auto-
matische functie.
Als u nog meer wijzigingen wilt uitvoeren,
hoeft u het klepje nog niet te sluiten.
Denkt u eraan dat de op de draaiknop
(m) ingestelde temperatuur voor uw huisdie-
ren, kamerplanten etc. voor de gehele duur
van uw vakantie onschadelijk moet zijn.
Als u reeds voor de middag wilt terugkeren,
kan het zinvol zijn om reeds vanaf
middernacht met het verwarmen te beginnen
in plaats van te wachten tot aan het eerste
verwarmingsbegintijdstip. Druk in dit geval
nadat u de vakantiedagen hebt ingesteld op
de toets (q). In het display verschijnt:
„Automatisch +/-”. U kunt nu de werking na het
einde van uw vakantie met de toets „+” (p) of
„–” (o) instellen op continu verwarmen of
automatisch. Als u continu verwarmen hebt
gekozen, wordt na de laatste vakantiedag
vanaf middernacht verwarmd op de op de
draaiknop (k) ingestelde temperatuur.
Vergeet niet bij uw terugkeer de toets (g) in
te drukken om continu verwarmen te
beëindigen.
Als de vakantiefunctie voortijdig moet worden
opgeheven kan:
toets (g) tweemaal achter elkaar worden in-
gedrukt,
of het aantal dagen zoals boven beschreven
op „0” worden gezet.
Continu verwarmen gedurende een aantal da-
gen is mogelijk als u het aantal dagen instelt
zoals boven beschreven en u de spaartempe-
ratuur met de draaiknop (m) verhoogt tot de
gewenste waarde.
☞
Tip
Pagina: 81
82
TR 200
Nederlands
6.2.6 Draaischakelaar in stand i
Ingestelde waarden laten weergeven
Draaischakelaar (n) in stand „i” draaien. In het
bovenste display (e) verschijnt de actuele
dag.
Als u de toets -(q) indrukt, wordt de vol-
gende groep weergegeven. Elke waarde in de
groep wordt, als deze aanwezig is, gedurende
5 seconden weergegeven, daarna springt de
regelaar naar de volgende. Als u de waarden
sneller wilt lezen, kunt u met de toets „+”- (p)
verdergaan.
Als u de waarden langer wilt lezen, drukt u
kort op de toets „–” (o). Het display blijft dan
staan op deze parameter.
Door het indrukken van de toets (q) wordt
het automatisch verderschakelen naar de vol-
gende parameter weer geactiveerd.
In de eerste groep worden de volgende alge-
mene waarden met een frequentie van 5 se-
conden in het display (e), weergegeven. Niet
aanwezige waarden worden overgeslagen:
In de tweede groep worden de waarden van
het verwarmingsprogramma met tussenpo-
zen van 5 seconden weergegeven. Niet aan-
wezige waarden worden overgeslagen:
Daarna begint de automatische weergave
weer van voren. Deze loopt tot de draaischa-
kelaar (n) wordt versteld of het klepje wordt
gesloten.
Taal instellen
Draaischakelaar (n) in stand i draaien.
Toets „–” (o) ingedrukt houden tot deze weer-
gave verschijnt:
Sprache +/-
Gewenste taal instellen met toets „+” (p) of
„–” (o).
Displayvoorbeeld
(tussenpozen van
5 sec.)
Parameterbeschrijving
Temperaturen Titel van de eerste groep
Ruimtetemp. hier
21,5 °C
Gemeten ruimtetemperatu-
ren bij de regelaar „hier“
wordt alleen aangegeven als
een externe voeler (toebeho-
ren) is aangesloten.
Ruimtetemp. afst
21,0 °C
Gemeten ruimtetempera-
tuur bij
externe voeler (toebehoren).
Gewenste temp.
21,5 °C
Gewenste temperatuur
waarmee de regelaar werkt.
Displayvoorbeeld
(tussenpozen
van 5 sec.)
Parameterbeschrijving
Schakeltijden Titel van de tweede groep
Donderdag Verwarmingsprogramma voor
weekdag (of Alle weekda-
gen)
1e begin verw.
6:00
Ingestelde eerste verwar-
mingsbegintijdstip voor week-
dag
1e begin sparen
9:00
Ingesteld eerste spaarstand-
begintijdstip voor weekdag
2e begin verw.
11:30
Ingestelde tweede verwar-
mingsbegintijdstip voor week-
dag
2e begin sparen
13:00
Ingestelde tweede spaar-
standbegintijdstip voor week-
dag
3e begin verw.
17:30
Ingestelde derde verwar-
mingsbegintijdstip voor week-
dag
3e begin sparen
22:00
Ingestelde derde spaarstand-
begintijdstip voor weekdag
Vrijdag Verwarmingsprogramma voor
volgende dag etc.
Pagina: 82
TR 200
83
Nederlands
Beschikbare talen:
Klepje sluiten als geen wijzigingen meer hoe-
ven worden uitgevoerd.
6.3 Servicestand
(voor de verwarmingsmonteur)
Tot de servicestand voor de verwarmings-
monteur krijgt u toegang als u de draaischake-
laar (n) in stand zet en de toets (q) lan-
ger dan 5 seconden ingedrukt houdt. Niet
aanwezige waarden worden overgeslagen:
Met de toets -(q) gaat u door naar de vol-
gende weergave. Als de toets bij de aan-
duiding „Verw. t emp.”+/– nogmaals wordt inge-
drukt, wordt de servicestand verlaten.
Opmerking: Er moet op worden gelet dat
voor een calibratie van de voe-
lers deze niet door externe
warmte (lichaamswarmte) mo-
gen worden beïnvloed. Zodra
de klep wordt geopend, worden
de meetwaarden van de voelers
voor de calibratie vastgehou-
den.
Om een calibratie op te heffen, moet in de ser-
vicestand bij de desbetreffende aanduiding
kort de wistoets C (r) worden ingedrukt. De
oorspronkelijke waarde is dan weer actief.
Klepje sluiten als geen wijzigingen meer hoe-
ven worden uitgevoerd.
6.4 Gangreserve
De schakelklok beschikt na minstens een dag
te zijn gebruikt over een gangreserve van ca.
2 uur. Als de stroom uitvalt, gaat het display
uit. Als de stroom weer terugkeert binnen de
gangreserve, zijn de aanduiding van de tijd,
en de begintijden van de verwarming en de
spaarstand weer beschikbaar.
Let erop dat de stroomvoorziening nooit
langer dan 2 uur wordt onderbroken (de ver-
warming in de zomer niet uitzetten, maar op
de regelaar een lage temperatuur instellen;
zie hoofdstuk 6.1.2 Advies voor continu ver-
warmen).
6.5 Zomer- en wintertijd instellen
Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk
„Tijd instellen”.
De schakelpunten „begin verwarmen” en „be-
gin sparen” niet wijzigen!
6.6 Korte gebruiksaanwijzing
In het vak aan de rechterzijde van de sokkel
bevindt zich de korte gebruiksaanwijzing
waarin alle belangrijke zaken kort worden be-
schreven (afbeelding ).
• Duits/Deutsch • Turks/Türkce
• Engels/English • PoolsPo polsku
• Nederlands • Tsjechisch/Cesky
• Spaans/Espanol • Slowaaks/Slovensky
• taliaans/Italiano • Hongaars/Magyar
• Frans/FRANCAIS • Sloweens/Slovensko
• Portugees/Portugues • Kroatisch/Hrvatski
• Deens/Dansk • Lets/Latviski
• Grieks/ELLINIKA • Roemeens/Romaneste
Displayvoorbeeld Parameter-
beschrijving
Instelmo-
gelijkheid
Ruimtevoeler +/–
21,3 °C
Calibreren van
de inge-
bouwde voeler
De aange-
geven
waarde
kan met de
toetsen
„–” (o) of
„+” (p) n
stappen
van 0,1-K
max. ±3 K
worden
veranderd
Afst. voeler +/–
21,4 °C
Calibreren van
de externe
voeler (toebe-
horen)
Spaartemp. +/–
14,6 °C
Calibreren van
de aangege-
ven waarde
ten opzichte
van de schaal-
verdelings-
stand
Draaiknop
(m)
Verw. temp. +/–
19,7 °C
Calibreren van
de aangege-
ven waarde
ten opzichte
van de schaal-
verdelings-
stand
Draaiknop
(k)
☞
Tip
2
Pagina: 83
84
TR 200
Nederlands
6.7 Regelaar met aangesloten
ruimtetemperatuursensor RF 1
(toebehoren)
Als de externe ruimtetemperatuurvoeler RF 1
is aangesloten, is de in de regelaar ingebouw-
de voeler zonder functie. Daardoor is de tem-
peratuur bij de externe temperatuurvoeler
voor de temperatuuraanduidingen voor de re-
geling bepalend.
Gebruik de ruimtetemperatuurvoeler
RF1 als de meetomstandigheden op de mon-
tageplaats van de regelaar ongunstig zijn, zo-
als rechtstreeks zonlicht, nabijheid van een
warmtebron, etc.
6.8 Regelaar met aangesloten
afstandschakelaar
(extern)
Door deze extra schakelaar (niet door lever-
baar) kan de verwarming op afstand worden
ingeschakeld.
De meest gebruikelijke toepassing is met een
via de telefoon te bedienen afstandschake-
laar. Daarmee kan via elke telefoon door het
kiezen van een persoonlijke code de verwar-
ming worden ingeschakeld.
Voor het verlaten van het huis wordt op de re-
gelaar de functie ingesteld die bij terugkeer
wordt gewenst (automatisch of continu ver-
warmen).
Daarna wordt de afstandschakelaar gesloten.
De regelaar werkt in de spaarstand. De rode
controlelamp (l) is uit.
In het display (e) verschijnt:
Tel. vergrendeld
17:53 16.5°C
Als de schakelaar wordt geopend (bijvoor-
beeld door een code via de telefoon), werkt de
regelaar met het eerder ingestelde program-
ma.
De woning is ook laat op de avond of
vroeg in de ochtend lekker warm als u de re-
gelaar voor het verlaten van uw huis in de
stand „Continu verwarmen” (g) zet en dan
pas de schakelaar sluit. Vergeet niet de rege-
laar na uw terugkeer weer op „Automatische
functie” te zetten.
Als u lang afwezig bent, houdt er dan rekening
mee dat een woning die langdurig koel is ge-
weest (muren etc.) vrij lang nodig heeft om
warm te worden.
6.9 Nieuwe programmering
Als uitgebreide wijzigingen moeten worden
uitgevoerd, is het vaak het eenvoudigst de re-
gelaar in de oorspronkelijke toestand terug te
zetten en dan alle schakelpunten opnieuw in
te voeren.
De draaischakelaar (n) in stand draaien tot
in het display (e) Dagkiezen+/– wordt weerge-
geven, vervolgens wistoets C (r) kort indruk-
ken.
Als alle instellingen, dus ook de tijd en week-
dag (en de taal in het display) met de schakel-
punten moeten worden gewist, moet de wis-
toets C (r) langer dan 10 seconden worden in-
gedrukt.
7 Melding van de regelaar
Afstandstoringsaanduiding
(niet bij alle verwarmingsapparaten)
Bij de verwarmingsapparaten met Bosch Hea-
tronic wordt een storing van het verwarmings-
apparaat doorgegeven aan de regelaar.
Bij een storing van het verwarmingsappa-
raat knippert het controlelampje „Verwar-
men” (l).
In het display (e) verschijnt:
Installie test
17:53 18.0°C
Opmerking: Ga in dit geval te werk volgens
de aanwijzingen in de ge-
bruiksaanwijzing van het ver-
warmingsapparaat of neem
contact op met uw verwar-
mingsinstallateur.
☞
Tip
☞
Tip
Pagina: 84
TR 200
85
Nederlands
8 Algemene opmerkingen
... en tips om energie te besparen:
Als de instellingen van de regelaar worden
veranderd, reageert de regelaar met een tijds-
vertraging. De processor vergelijkt elke 20 se-
conden alle gewenste en werkelijke waarden
en voert daarna de desbetreffende correcties
met de vereiste snelheid uit.
De ruimte (hoofdruimte) waarin de ruimtetem-
peratuurregelaar is ingebouwd bepaalt de
temperatuur voor de overige ruimten.
Dat betekent dat de ruimtetemperatuur in de
hoofdruimte de bepalende temperatuur voor
het complete verwarmingsnet is.
Daarom moeten thermostaatgeregelde ver-
warmingsradiatoren altijd geheel worden geo-
pend als deze in de hoofdruimte zijn gemon-
teerd. De thermostaatknoppen reduceren an-
ders de warmtetoevoer terwijl de regelaar om
steeds meer warmte vraagt (zie ook hoofd-
stuk 4.1).
Als in de bijruimten een lagere temperatuur
wordt gewenst of de verwarmingsradiator ge-
heel moet worden uitgezet, moeten daar de
(thermostatische) radiatorknoppen overeen-
komstig worden ingesteld.
Omdat de ruimte waarin de ruimtetempera-
tuurregelaar is gemonteerd als regelruimte
werkt, kan externe warmte (zoals rechtstreeks
zonlicht of een warmtebron) leiden tot een on-
voldoende verwarming van de overige ruim-
ten (verwarming blijft koud). Voor het oplos-
sen van dit probleem kan als toebehoren de
ruimtetemperatuurregelaar RF 1 volgens de
aanwijzingen in hoofdstuk 2.2, hoofdstuk 5.1
en hoofdstuk 6.7 worden gebruikt.
Door het verlagen van de ruimtetemperatuur
overdag of 's nachts kan veel energie worden
bespaard.
Het verlagen van de ruimtetemperatuur met
1 K (°C) kan een energiebesparing van 5% tot
gevolg hebben.
Het is echter niet zinvol om de temperatuur in
een dagelijks verwarmde ruimte beneden +15
°C te laten dalen. Als de ruimte de volgende
keer wordt verwarmd, wordt het verwarmen
namelijk door de afgekoelde muren vertraagd.
Om een behaaglijke temperatuur te krijgen
wordt dan vaak een hogere temperatuur inge-
steld en daardoor meer energie verbruikt dan
bij een gelijkmatige warmtetoevoer het geval
zou zijn geweest.
Bij een goede warmte-isolatie van het gebouw
wordt mogelijkerwijs de ingestelde tempera-
tuur van de spaarstand niet bereikt. Toch
wordt energie bespaard, omdat de verwar-
ming uitgeschakeld blijft.
In dit geval kunt u ook het schakeltijdstip voor
het begin van de spaarstand eerder instellen.
Bij het ventileren het venster niet op een kier
laten staan. Daardoor wordt voortdurend
warmte aan de ruimte onttrokken zonder dat
de ruimtelucht noemenswaardig wordt verbe-
terd. Voorkom daarom permanente ventilatie.
Het is beter om kort, maar intensief te luchten
(raam geheel openen).
Tijdens het luchten temperatuurregelaar op
lagere waarde instellen.
Pagina: 85
86
TR 200
Nederlands
9 Fouten opsporen
Klacht Oorzaak Oplossing
Ingestelde ruimtetempera-
tuur wordt niet bereikt
Thermostaatknop(pen) in
montageruimte van de rege-
laar geïnstalleerd.
Thermostaatknop laten ver-
vangen door handmatig
bediende knop of thermo-
staatknop geheel openen.
Aanvoertemperatuurkeuze-
knop op verwarmingsappa-
raat te laag ingesteld
Keuzeknop voor aanvoertem-
peratuur hoger instellen
Ingestelde ruimtetempera-
tuur wordt overschreden
Montageplaats van de rege-
laar ongunstig, bijvoorbeeld
buitenmuur, vlakbij venster
of op plaats met tocht…
Betere montageplaats kiezen
(zie hoofdstuk Montage) of
externe ruimtetemperatuur-
sensor gebruiken (toebeho-
ren)
Te grote temperatuur-
schommelingen
Tijdelijke inwerking van
warmte op de regelaar, bij-
voorbeeld door zonlicht,
kunstlicht, televisietoestel,
haard etc.
Betere montageplaats kiezen
(zie hoofdstuk Montage) of
externe ruimtetemperatuur-
sensor gebruiken (toebeho-
ren)
Temperatuurstijging in
plaats van -daling
Actuele tijd op de schakelk-
lok verkeerd ingesteld
Instelling
controleren
In de spaarstand een te
hoge ruimtetemperatuur
Grote warmte
opslag van het gebouw
Begin van spaarstand vroeger
kiezen
Verkeerde
of geen regeling
Verkeerde bedrading van de
regelaar
Controleren of bedrading vol-
gens aansluitschema verloopt
en indien nodig wijzigen
Geen weergave of display
reageert niet
Stroom is gedurende zeer
korte tijd onderbroken
geweest
Hoofdschakelaar van het ver-
warmingsapparaat uit- en
weer inschakelen

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TR 200.

Stel een vraag over de Bosch TR 200

Heb je een vraag over de Bosch TR 200 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TR 200. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TR 200 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.