Bosch TKA8013 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TKA8013. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: TKA8013
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 16
TKA80..			07/2011
15
nl
Gefeliciteerd	met	uw	nieuwe	product	van	
Bosch.	Aan	dit	kwalitatief	hoogwaardige	
product	zult	u	veel	plezier	beleven.
Lees	de	handleiding	zorgvuldig	door,	
neem	ze	in	acht	en	bewaar	ze!
Veiligheidsinstructies
Dit	apparaat	is	bedoeld	voor	huishoudelijk	
gebruik	of	voor	vergelijkbare,	niet-
commerciële	toepassingen.	Hiertoe	
behoort	bijv.	het	gebruik	in	kofieruimten	
voor	het	personeel	van	winkels,	kantoren,	
landbouw-	en	andere	industriële	bedrijven,	
alsmede	het	gebruik	door	gasten	van	
pensions,	kleine	hotels	en	soortgelijke	
accommodaties.

!		Gevaar	van	elektrische	schok!
Het	apparaat	uitsluitend	aansluiten	en	
gebruiken	volgens	de	gegevens	op	het	
typeplaatje.	Gebruik	het	apparaat	uitsluitend	
indien	het	aansluitsnoer	en	het	apparaat	
geen	beschadigingen	vertonen.
Personen	(ook	kinderen)	met	fysieke,	
zintuiglijke	of	geestelijke	beperkingen	of	
met	een	gebrek	aan	ervaring	en	kennis	
mogen	het	apparaat	niet	gebruiken,	tenzij	
ze	daarbij	onder	toezicht	staan	of	worden	
begeleid	door	een	persoon	die	voor	hun	
veiligheid	verantwoordelijk	is.	
Houd	het	apparaat	buiten	het	bereik	van	
kinderen.	Let	erop	dat	kinderen	niet	met	het	
apparaat	spelen.
Na	elk	gebruik	en	in	geval	van	storingen	de	
stekker	uit	het	stopcontact	trekken.
Reparaties	aan	het	apparaat,	bijv.	een	
beschadigde	stroomkabel	vervangen,	
mogen	uitsluitend	worden	uitgevoerd	
door	onze	klantenservice,	om	gevaarlijke	
situaties	te	voorkomen.
De	stroomkabel	niet:
–	met	hete	onderdelen	in	aanraking	laten	
komen,
–	over	scherpe	randen	trekken,	
–	als	draaggreep	gebruiken.
Plaats	het	apparaat	niet	in	de	buurt	van	
hete	oppervlakken,	zoals	een	kookplaat.
Leg	niets	over	de	warmhoudplaat.
Pak	het	apparaat	tijdens	het	gebruik	
alleen	vast	aan	de	daarvoor	bestemde	
draaggrepen.
Laat	het	kofiezetapparaat	niet	
onbeheerd	achter	als	dit	aan	staat!
Onderdelen	en	
bedieningsorganen
	1		Waterreservoir	met	waterniveau-
	aanduiding	(afneembaar)
	2		Deksel	waterreservoir	(afneembaar)
	3		Zwenkilter
	4		Filterhouder	(vaatwasbestendig)
	5		Druppelstop
	6		Glazen	kan	met	deksel	
	(vaatwasbestendig)
	7		O	AAN/UIT-knop
	8		K	Aanduiding	weinig	water
	9		Display	(automatische	uitschakeling)
	auto	off
	
10	Warmhoudplaat
	
11	Ontkalkingsknop	met	aanduiding	calc
	
12	Netsnoeropbergplaats
	
13	Maatlepel
Algemeen
–	Vul	het	waterreservoir	1	uitsluitend	met	
schoon,	koud	water.	Voeg	nooit	melk	of	
dranken	als	thee	of	kofie	toe,	want	daar-
door	raakt	het	apparaat	beschadigd.
–	Vul	het	waterreservoir	1	nooit	verder	dan	
de	aanduiding	“10	À”.
–	Gebruik	middelijn	gemalen	kofie	(ca.	6	g	
per	kopje	=	afgestreken	maatlepel	13).
–	Zet	minstens	3	kopjes	kofie,	anders	heeft	
de	kofie	niet	de	gewenste	sterkte	en	
temperatuur	(1	kopje	=	ca.	125	ml).
–	Neem	de	glazen	kan	6	niet	weg	als	het	
apparaat	nog	bezig	is	met	kofiezetten,	
want	dan	kan	de	ilterhouder	4	overlopen.
–	Zorg	dat	het	deksel	van	de	glazen	kan	
dicht	is	wanneer	u	de	kan	6	op	het	
kofiezetapparaat	zet.
TKA80_110708.indd 15 11.07.2011 15:07:23
Pagina: 17
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
16 nl
–	Gebruik	geen	andere	kannen,	want	de	
speciale	druppelstop	voorkomt	dan	dat	er	
kofie	in	de	opening	stroomt.
–	Het	is	normaal	als	er	wat	water	op	de	
ilterhouder	4	ligt;	dit	betekent	niet	dat	het	
kofiezetapparaat	defect	is.
Voordat	u	het	kofiezetap­
paraat	in	gebruik	neemt
●	Verwijder	alle	stickers	en	folie.
●	Trek	het	netsnoer	ver	genoeg	uit	de	
opbergplaats	12	en	steek	de	stekker	in	
het	stopcontact.
●	Spoel	het	apparaat	schoon	door	het	
waterreservoir	te	vullen	met	6	kopjes	
water	en	terug	te	zetten.	Druk	op	de	AAN/
UIT-knop	7	O;	het	reinigingsprogramma	
begint.
●	Herhaal	het	proces.
Opmerking:	Misschien	ruikt	het	apparaat	
“nieuw”;	dit	is	normaal.	Giet	in	dit	geval	een	
verdunde	azijnoplossing	(1	kopje	azijn	op	
5	kopjes	water)	in	het	apparaat	en	start	het	
reinigingsprogramma.	Spoel	vervolgens	
tweemaal	met	6	kopjes	water.
●	Maak	de	kan	goed	schoon.
Kofiezetten
●	Neem	het	waterreservoir	1	van	het	appa-
raat,	vul	het	met	water	en	zet	het	terug.
●	Zwenk	het	ilterhuis	3	naar	buiten.
●	Breng	een	papieren	ilter	(maat	1x4)	
aan	in	de	ilterhouder	4	en	vul	dit	met	de	
gewenste	hoeveelheid	kofie.
●	Klap	het	zwenkilter	3	terug	totdat	het	
vastklikt.
●	Plaats	de	glazen	kan	6	met	gesloten	
deksel	onder	het	zwenkilter	3.
●	Druk	op	de	AAN/UIT-knop	7	O	om	de	
kofiezetcyclus	te	starten.	Tegelijkertijd	
wordt	de	automatische	uitschakelfunctie	
auto	off	geactiveerd;	het	display	wordt	
verlicht.
Opmerking:	Het	apparaat	heeft	een	auto-
matische	uitschakelfunctie	(voor	energiebe-
sparing),	die	ervoor	zorgt	dat	het	apparaat	
na	ongeveer	twee	uur	wordt	uitgeschakeld.
Belangrijk:	Wacht	nadat	het	kofiezetten	is	
voltooid	totdat	alle	kofie	door	het	ilter	in	de	
kan	is	gelopen.
Laat	het	apparaat	vijf	minuten	afkoelen	
voordat	u	opnieuw	een	kan	kofie	zet.
Aanduiding		
weinig	water	K
Het	kofiezetapparaat	registreert	als	er	te	
weinig	water	in	het	reservoir	zit	(minder	dan	
ca.	4	kopjes).
Als	het	waterniveau	laag	is,	gaat	K	bran-
den	en	verlengt	het	apparaat	automatisch	
de	kofiezettijd.	Op	die	manier	behoudt	de	
kofie	de	ideale	smaak.
Tips	voor	kofiezetten
Bewaar	gemalen	kofie	op	een	koele	plaats;	
u	kunt	deze	ook	invriezen.	
Sluit	een	pak	kofie	na	openen	weer	goed	af	
om	het	aroma	te	behouden.	
De	smaak	en	het	aroma	van	kofie	worden	
bepaald	door	de	manier	waarop	de	bonen	
zijn	gebrand.
Donkerder	 =	meer	smaak
Lichter	 =	licht	zurig
Reinigen
Dompel	het	apparaat	niet	onder	in	water	en	
plaats	het	niet	in	de	vaatwasser!
Gebruik	geen	stoom	om	het	apparaat	te	
reinigen.
Neem	de	stekker	uit	het	stopcontact	
voordat	u	het	apparaat	schoonmaakt.
–	Maak	alle	delen	die	met	kofie	in	aanra-
king	zijn	geweest	na	elk	gebruik	schoon.
TKA80_110708.indd 16 11.07.2011 15:07:23
Pagina: 18
TKA80..			07/2011
17
nl
–	Maak	de	buitenkant	van	het	kofiezet-
apparaat	schoon	met	een	vochtige	
doek;	gebruik	geen	sterke	of	schurende	
schoonmaakmiddelen.
–	Reinig	het	waterreservoir	1	in	stromend	
water;	gebruik	geen	harde	borstel.
–	De	glazen	kan	6	en	het	deksel	kunnen	in	
de	vaatwasser.
Ontkalken
Dit	apparaat	heeft	een	automatische	
ontkalkingsmelder.	Als	calc	gaat	branden,	
moet	het	apparaat	ontkalkt	worden.
Door	regelmatig	te	ontkalken
–	gaat	het	apparaat	langer	mee
–	blijft	het	goed	werken
–	krijgt	u	geen	overmatige	stoomvorming
–	verloopt	het	kofiezetten	sneller
–	bespaart	u	energie
Ontkalk	het	apparaat	met	een	
ontkalkingsmiddel.
●	Schakel	het	apparaat	uit	en	laat	het	
afkoelen.
●	Plaats	de	glazen	kan	6	met	gesloten	
deksel	op	het	kofiezetapparaat.
●	Maak	de	ontkalkingsoplossing	klaar	
volgens	de	aanwijzingen	van	de	fabrikant	
en	giet	dit	in	het	waterreservoir	1.
Waarschuwing:	Vul	het	met	niet	meer	
dan	6	kopjes.
●	Schakel	het	apparaat	in	met	de	aan/uit-
knop	7	O.	
●	Houd	de	ontkalkingsknop	11	calc	
minstens	2	seconden	ingedrukt.	Het	
ontkalken	begint.
●	Het	programma	onderbreekt	het	proces	
enkele	keren	voor	een	aantal	minuten	om	
het	ontkalkingsmiddel	in	de	kalkafzetting	
te	laten	doordringen.	Het	ontkalkingspro-
ces	duurt	in	totaal	ongeveer	30	minuten.
●	Na	aloop	van	het	ontkalken	dooft	de	
aanduiding	calc.	Laat	het	apparaat	hierna	
twee	keer	met	schoon	water	zonder	kofie	
doorlopen.	Vul	het	reservoir	met	niet	
meer	dan	6	kopjes	water.
●	Spoel	alle	afneembare	onderdelen	en	de	
kan	zorgvuldig	schoon.
Problemen	oplossen
Het	kofiezetten	duurt	aanmerkelijk	langer	
of	het	apparaat	schakelt	zichzelf	uit	voordat	
het	kofiezetten	is	voltooid.
�	
Het	apparaat	moet	worden	ontkalkt.
●	Ontkalk	het	apparaat	volgens	de	aanwij-
zingen.	U	start	het	ontkalkingsprogramma	
door	knop	11	calc	minstens	twee	secon-
den	ingedrukt	te	houden.
Tip:	Als	het	water	in	uw	regio	erg	hard	is,	
ontkalk	het	apparaat	dan	vaker	dan	wordt	
aangegeven	door	de	calc-aanduiding.
De	druppelstop	5	lekt.
�	
Deze	moet	worden	gereinigd.
●	Reinig	de	druppelstop	5	(in	ilterhouder	
4)	onder	stromend	water	terwijl	u	deze	
enkele	keren	met	uw	vinger	bedient.
Afval	A
Dit	apparaat	is	gemarkeerd	volgens	de	
Europese	richtlijn	betreffende	afgedankte	
elektrische	en	elektronische	apparatuur	
(AEEA)	2002/96/EG.	Deze	richtlijn	bepaalt	
het	kader	voor	de	terugname	en	verwerking	
van	afgedankte	apparatuur,	dat	over	heel	
Europa	wordt	toegepast.	
Raadpleeg	uw	gespecialiseerde	handelaar	
voor	de	geldende	voorschriften	inzake	
afvalverwijdering.
Garantie
Voor	dit	apparaat	gelden	de	garantievoor-
waarden	die	worden	uitgegeven	door	de	
vertegenwoordiging	van	ons	bedrijf	in	het	
land	van	aankoop.	De	leverancier,	bij	wie	u	
het	apparaat	heeft	gekocht,	geeft	u	hierover	
graag	meer	informatie.	Om	aanspraak	te	
maken	op	de	garantie	heeft	u	altijd	uw	
aankoopbewijs	nodig.
Wijzigingen	voorbehouden.
TKA80_110708.indd 17 11.07.2011 15:07:23

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TKA8013.

Stel een vraag over de Bosch TKA8013

Heb je een vraag over de Bosch TKA8013 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TKA8013. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TKA8013 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.