Bosch THD2023 Filtrino handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch THD2023 Filtrino. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: THD2023 Filtrino
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 49
50
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
Inhoudsopgave
Veiligheidsaanwijzingen	...........................50	
Overzicht	..................................................51
Bedieningsorganen	en	indicaties	
.............51
Gebruik	
.....................................................52
Hoogteverstelling	.....................................53
Afnamehoeveelheid	instellen	...................53
Kinderbeveiliging	
......................................54
BRITA	MAXTRA	wateriltersysteem	........54
Ontkalken	.................................................57
Onderhoud	en	dagelijkse	reiniging	..........58
Afvoer	.......................................................58
Garantievoorwaarden	..............................58
Eenvoudige	problemen	zelf	oplossen	......59
Technische	gegevens	..............................60
Gefeliciteerd	met	uw	nieuwe	product	
van	Bosch.
Aan	dit	kwalitatief	hoogwaardige	
product	zult	u	veel	plezier	beleven.
Controleer	het	nieuwe	apparaat	op	
transportschade.
Voer	de	verpakking	en	uw	oude	appa-
raat	op	milieuverantwoorde	wijze	af.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees	de	gebruiksaanwijzing	zorgvuldig	
door,	neem	deze	in	acht	en	bewaar	deze	
goed.	Mocht	u	het	apparaat	doorgeven,	
geef	dan	ook	de	gebruiksaanwijzing	
mee.
Dit	apparaat	is	bedoeld	voor	huishou-
delijk	gebruik	of	voor	vergelijkbare,	
niet-commerciële	toepassingen.	Hiertoe	
behoren	bijvoorbeeld	ook	het	gebruik	in	
personeelsruimten	van	winkels,	kantoren,	
landbouw-	en	andere	bedrijven,	en	het	
gebruik	door	gasten	van	pensions,	kleine	
hotels	en	soortgelijke	accommodaties.
¡ Gevaar	voor	elektrische	schokken!
–	 Verbind	en	gebruik	het	apparaat	con-
form	de	informatie	op	het	typeplaatje.
–	 Gebruik	het	apparaat	uitsluitend	indien	
het	aansluitsnoer	en	het	apparaat	geen	
beschadigingen	vertonen.
–	 Gebruik	het	apparaat	alleen	in	bin-
nenruimten	op	kamertemperatuur	en	tot	
hoogten	van	2000	m	boven	zeeniveau.
–	 Gebruik	het	apparaat	alleen	in	vorstvrije	
ruimten.
–	 Laat	het	apparaat	niet	bedienen	door	
personen	(waaronder	kinderen)	met	
een	verminderde	zintuiglijke	waarne-
ming	of	geestelijke	vermogens,	of	met	
ontbrekende	ervaring	of	kennis,	laat	
het	apparaat	niet	zonder	uw	toezicht	of	
geef	instructie	voor	het	gebruik	van	het	
apparaat	aan	degene,	die	verantwoor-
delijk	is	voor	hun	veiligheid.
–	 Houd	het	apparaat	buiten	het	bereik	
van	kinderen.
–	 Let	erop	dat	kinderen	niet	met	het	ap-
paraat	spelen.
–	 Trek	bij	storingen	direct	de	stekker	uit	
het	stopcontact.
–	 Om	gevaarlijke	situaties	te	vermijden	
mogen	reparaties	aan	het	apparaat,	
zoals	vervanging	van	een	beschadigd	
aansluitsnoer,	alleen	door	onze	
servicedienst	worden	uitgevoerd.
Filtrino_H1_all_languages.indd 50 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 50
51
THD20..		07/2011
nl
Bedieningsorganen	en	
indicaties
Bedieningsorganen
Schakelaar	on/off	(aan/uit)
Met	de	schakelaar	on/off	(aan/uit)	kan	het	
apparaat	worden	ingeschakeld	of	volledig	
worden	uitgeschakeld.	Na	het	inschakelen	
lichten	alle	9	indicaties	kortstondig	op.	
De	ingestelde	temperatuur,	zoals	L,	blijft	
branden	zo	lang	het	apparaat	in	werking	is.
Opmerking:	omwille	van	de	energiebespa-
ring	kunt	u	het	apparaat	het	beste	na	elk	
gebruik	volledig	uitschakelen.
Toets	start/stop
Door	op	de	toets	start/stop	te	drukken,	
wordt	de	waterafname	gestart.	Als	u	tijdens	
de	waterafname	nogmaals	op	deze	toets	
drukt,	wordt	de	afname	voortijdig	gestopt.
Opmerking:	tijdens	de	waterafname	knip-
pert	de	ingestelde	temperatuur.
Temperatuurkiezer	temp.	set	(temp.	
instelling)
Met	de	toets	temp.	set	(temp.	instelling)	
kunt	u	uit	verscheidene	temperatuurni-
veaus	kiezen.	De	geselecteerde	instelling	
licht	op.
–	 Dompel	het	apparaat	of	aansluitsnoer	
nooit	onder	in	water.
–	 Maak	de	watertank	dagelijks	leeg	en	vul	
deze	uitsluitend	met	vers,	koud	water	
(geen	mineraalwater	met	koolzuurgas	of	
chemisch	ontkalkt	water).
¡ Gevaar	voor	brandwonden!
–	 Houd	er	rekening	mee	dat	het	water	bij	
instellingen	van	70	°C	tot	Q	zeer	heet	is.
–	 Tijdens	de	afname	van	water	kunnen	bij	
de	wateruitstroomopening	damp	of	hete	
waterspatten	optreden.
¡ Gevaar	voor	verstikking!	
–	 Laat	kinderen	niet	met	het	verpakkings-
materiaal	spelen.
Overzicht
	 1	 Schakelaar	on/off	(aan/uit)
	 2	 Wateruitstroomopening
	 3	 Toets	start/stop
	 4	 Toets	temp.	set	(temp.	instelling)
	 5	 Indicaties	
	 	 a	L	Water	op	kamertemperatuur	
	 	 b	Water	op	70	°C
	 	 c	Water	op	80	°C
	 	 d		
Water	op	90	°C
	 	 e		Q	Zeer	heet	water	
	 	 f	 P	Kinderbeveiliging
	 	 g		
O	Water	vullen	/	Tank	afwezig	
	 	 h		
N	Ontkalken	
	 	 i	 M	Filter	vervangen	
	 6	 Afneembare	watertank	
	 	 a	Deksel	van	watertank	
	 	 b	Vlotter
	 7	 Filterpatroon
	 8	 Filterhouder
	 9	 Snoeropbergvak
	
10	 Hoogteverstelling
	
11	 Kopjesplateau	
a	Opvangreservoir	
b	Druppelrooster
Filtrino_H1_all_languages.indd 51 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 51
52
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
Indicaties
L In	deze	instelling	kan	water	
op	kamertemperatuur	worden	
afgenomen.
70	°C	
80	°C	
90	°C
Bij	instelling	op	70	°C,	80	°C	
en	90	°C	wordt	het	water	tot	
de	ingestelde	temperatuur	
verwarmd.
70	°C	–	bijv.	voor	witte	
theesoorten
80	°C	–	bijv.	voor	groene	
theesoorten
90	°C	–	bijv.	voor	instantdranken	
zoals	chocolademelk	of	kofie.
Opmerking:	De	temperaturen	
bij	de	uitstroomopening	kunnen	
ca.	±	5%	afwijken.
Q In	deze	instelling	wordt	het	water	
gekookt.	Deze	instelling	kan	
bijvoorbeeld	voor	zwarte	thee	en	
instantsoep	worden	gebruikt.
M M	licht	tijdens	het	bedrijf	op	als	
de	BRITA	MAXTRA	ilterpatroon	
verbruikt	is	en	moet	worden	
vervangen.	Er	kan	nog	steeds	
water	worden	afgenomen,	maar	
de	ilterpatroon	moet	worden	
verwijderd	of	vervangen.	Zie	
de	paragraaf	“BRITA	MAXTRA	
wateriltersysteem”.
Houd	na	vervanging	van	het	
ilter	de	toets	start/stop	ten	
minste	5	seconden	ingedrukt,		
M	dooft.
O O	licht	op	wanneer	de	afneem-
bare	watertank	met	water	
moet	worden	bijgevuld	of	niet	
is	aangebracht.	Verwijder	de	
watertank,	vul	deze	met	vers,	
koud	water	en	plaats	de	tank	
terug.
N N	licht	op	zodra	het	apparaat	
moet	worden	ontkalkt.	Er	kan	
alleen	nog	water	worden	afgeno-
men	door	de	toets	start/stop	2	x	
achtereen	in	te	drukken.	Ontkalk	
het	apparaat	uitsluitend	conform	
de	instructies	in	de	paragraaf	
“Ontkalken”.
P P	licht	op	wanneer	de	kinderbe-
veiliging	is	geactiveerd.	Er	kan	
alleen	water	op	kamertempera-
tuur	worden	afgenomen.	Lees	
de	paragraaf	“Kinderbeveiliging”	
voor	meer	informatie	over	de	
instelmogelijkheid.
Gebruik
Algemeen
Met	dit	apparaat	kan	water	worden	geilterd	
en	op	kamertemperatuur	worden	afgeno-
men	of	tot	bepaalde	temperaturen	worden	
verhit.
Neem	bij	vragen	over	de	ilterpatroon	
contact	op	met	de	BRITA	klantenservice:	
00800	14789632.
Apparaat	in	gebruik	nemen
Neem	vóór	het	eerste	gebruik	de	volgende	
punten	in	acht:
	 Verwijder	alle	aanwezige	folie.
	 Trek	het	snoer	tot	de	juiste	lengte	uit	het	
snoervak	of	duw	het	zo	nodig	weer	
iets	in	het	vak,	en	steek	vervolgens	de	
stekker	in	het	stopcontact.
	 Verwijder	de	watertank	en	reinig	deze	
zorgvuldig	onder	stromend	water.	
	 Breng	de	ilterpatroon	aan	volgens	
de	instructies	in	de	paragraaf	“BRITA	
MAXTRA	wateriltersysteem”.
	 Vul	de	watertank	tot	aan	de	markering	
max	met	vers,	koud	water.	Gebruik	uit-
sluitend	drinkwater	zonder	koolzuurgas.
	 Breng	nu	de	watertank	rechtstandig	aan	
en	druk	deze	helemaal	omlaag.
Filtrino_H1_all_languages.indd 52 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 52
53
THD20..		07/2011
nl
	 Zet	de	schakelaar	on/off	(aan/uit)	op	on	
(aan).	Alle	indicaties	lichten	kortstondig	
op,	waarna	de	indicatie	L	blijft	branden.
	 Zet	een	glas	of	kopje	(van	ten	minste	
150	ml)	onder	de	wateruitstroomope-
ning	op	het	kopjesplateau.
	 Druk	op	de	toets	start/stop	en	neem	
1	x	water	af	om	het	apparaat	te	spoelen.
Opmerking:	het	eerste	glas	water	dat	na	
de	eerste	ingebruikname	of	na	een	langere	
periode	van	stilstand	wordt	afgenomen,	
kan	het	beste	niet	worden	gedronken.
Het	apparaat	is	nu	klaar	voor	gebruik.
Water	afnemen
	 Stel	het	kopjesplateau	in	op	de	juiste	
hoogte	voor	het	glas	of	kopje.
	 Zet	het	glas	of	kopje	onder	de	
wateruitstroomopening.
	 Selecteer	met	de	toets	temp.	set	(temp.	
instelling)	de	gewenste	temperatuur.
	 Druk	op	de	toets	start/stop.	Er	stroomt	
water	uit	de	wateruitstroomopening	en	
tijdens	de	afname	knippert	de	indicatie	
van	de	geselecteerde	temperatuur.
	
Hoogteverstelling
De	hoogteverstelling	van	het	kopjesplateau	
biedt	de	mogelijkheid	om	de	afstand	van	de	
kopjes	en	glazen	tot	de	wateruitstroomope-
ning	aan	te	passen.	De	standaardinstelling	
is	geschikt	voor	langere	glazen	en	kopjes.	
Voor	kleinere	kopjes	of	soepkoppen	kan	
het	kopjesplateau	in	de	desbetreffende	
uitsparingen	van	de	hoogteverstelling	
worden	aangebracht.	
Belangrijk:	gebruik	het	apparaat	nooit	
zonder	het	kopjesplateau.
	
Afnamehoeveelheid	
instellen
Het	apparaat	is	standaard	op	een	afname-
hoeveelheid	van	120	ml	ingesteld.	Deze	
hoeveelheid	kan	desgewenst	worden	
gewijzigd.
Ga	voor	het	instellen	van	de	afnamehoe-
veelheid	als	volgt	te	werk:
	 Selecteer	een	willekeurige	temperatuur,	
bijvoorbeeld	90	°C.	
	 Schakel	het	apparaat	uit	met	de	
schakelaar	on/off	(aan/uit).
	 Houd	de	toets	start/stop	ingedrukt.
	 Schakel	het	apparaat	in	met	de	schake-
laar	on/off	(aan/uit).	Het	symbool	voor	
de	actueel	ingestelde	vulhoeveelheid	
knippert.
Filtrino_H1_all_languages.indd 53 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 53
54
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
	 Stel	met	de	toets	temp.	set	(temp.	
instelling)	de	gewenste	afnamehoeveel-
heid	in:
L =	ca.	120	ml
70	°C	
=	ca.	150	ml
80	°C	
=	ca.	200	ml
90	°C	
=	ca.	250	ml
Q =	ca.	300	ml
	 Laat	de	toets	start/stop	los	om	de	
instelling	op	te	slaan.
Belangrijk:	stem	het	glas	of	kopje	altijd	
af	op	de	ingestelde	vulhoeveelheid	om	
overlopen	te	voorkomen.
Opmerking:	de	instelling	kan	op	elk	ge-
wenst	moment	weer	worden	gewijzigd	door	
deze	procedure	nogmaals	uit	te	voeren.
Kinderbeveiliging
Om	veiligheidsredenen	is	het	apparaat	met	
een	kinderbeveiliging	uitgerust.	Ga	voor	het	
activeren	van	de	kinderbeveiliging	als	volgt	
te	werk:
	 Houd	de	toetsen	temp.	set	(temp.	
instelling)	en	start/stop	gelijktijdig	
ten	minste	5	seconden	ingedrukt.	De	
indicaties	L	en	P	lichten	op.
Info:	er	kan	alleen	water	op	kamertempera-
tuur	worden	afgenomen.	Als	kort	op	de	
toets	temp.	set	(temp.	instelling)	wordt	
gedrukt,	begint	L	te	knipperen.	De	overige	
instellingen	zijn	geblokkeerd.
Ga	voor	het	deactiveren	van	de	kinderbe-
veiliging	als	volgt	te	werk:
	 Houd	de	toetsen	temp.	set	(temp.	
instelling)	en	start/stop	gelijktijdig	
ten	minste	5	seconden	ingedrukt.	De	
indicatie	P	dooft.
BRITA	MAXTRA	
wateriltersysteem
In	apparaten	met	het	wateriltersysteem	
mogen	alleen	BRITA	MAXTRA	wateril-
terpatronen	worden	gebruikt.	
U kunt BRITA MAXTRA patronen bestellen
via uw leverancier of rechtstreeks bij de
servicedienst van Bosch (zie de laatste
pagina’s van deze gebruiksaanwijzing voor
de contactgegevens).
Het	apparaat	kan	met	of	zonder	ilterpatro-
nen	worden	gebruikt.	
Alleen	als	u	een	MAXTRA	ilterpatroon	
in	het	apparaat	plaatst,	proiteert	u	van	
de	voordelen	van	de	BRITA	iltratie:	het	
apparaat	verkalkt	minder	snel	en	heeft	een	
langere	levensduur.	Met	vers	water	uit	het	
BRITA	ilter	kunnen	de	aroma’s	van	thee	en	
kofie	zich	beter	ontwikkelen.
Als	u	het	ilter	niet	wilt	gebruiken,	neemt	u	
de	ilterhouder	en	ilterpatroon	simpelweg	
uit	de	watertank	en	stelt	u	het	apparaat	
dienovereenkomstig	in.
Belangrijk:	de	instelling	Filter	ja	of	Filter	
nee	is	van	invloed	op	de	indicatie	voor	het	
vervangen	van	het	ilter	en	de	indicatie	voor	
de	ontkalkingsmodus.
Ga	voor	het	instellen	op	Filter	ja	/	nee	als	
volgt	te	werk:
	 Schakel	het	apparaat	uit	met	de	
schakelaar	on/off	(aan/uit).
	 Houd	de	toets	temp.	set	(temp.	instel-
ling)	ingedrukt.
	 Schakel	het	apparaat	in	met	de	scha-
kelaar	on/off	(aan/uit).	De	indicatie	M	
begint	te	knipperen.
	 Door	op	de	toets	start/stop	te	drukken,	
kan	nu	“Filter	aangebracht”	op
ja	(M	licht	op)
of
nee	(M	licht	niet	op)
worden	ingesteld.
Filtrino_H1_all_languages.indd 54 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 54
55
THD20..		07/2011
nl
	 Laat	de	toets	temp.	set	(temp.	instel-
ling)	los	om	de	instelling	op	te	slaan.	De	
laatst	ingestelde	temperatuur	licht	nu	
op.
Info:	de	instelling	kan	op	elk	gewenst	
moment	weer	worden	gewijzigd	door	deze	
procedure	nogmaals	uit	te	voeren.
Belangrijk:	Als	het	apparaat	langere	tijd	
(bijvoorbeeld	tijdens	een	vakantie)	niet	zal	
worden	gebruikt,	moet	het	i
	lter	worden	ver-
wijderd.	Reinig	de	patroon	en	het	gehele	
apparaat	zorgvuldig	voordat	u	de	patroon	
weer	in	gebruik	neemt.	Ga	hiervoor	te	werk	
volgens	de	beschrijving	in	de	paragraaf	
“BRITA	MAXTRA	i
	lterpatroon	voorberei-
den	en	aanbrengen”.
Als	Filter	op	“ja”	is	ingesteld,	licht	tijdens	
het	bedrijf	na	een	bepaalde	tijd	het	symbool	
M	op.	De	BRITA	MAXTRA	i
	lterpatroon	is	
verbruikt	en	moet	worden	vervangen.
Ga	voor	het	aanbrengen	van	een	nieuwe	
i
	lterpatroon	als	volgt	te	werk:
BRITA	MAXTRA	i
	lterpatroon	voorberei-
den	en	aanbrengen
	 Verwijder	de	beschermfolie	van	het	
i
	lterpatroon.	
	 Dompel	de	i
	lterpatroon	onder	in	koud	
leidingwater	en	schud	deze	licht	om	alle	
luchtbellen	te	verwijderen	(ca.	5	sec.).	
	 Neem	de	i
	lterhouder	uit	de	watertank	
en	druk	de	i
	lterpatroon	in	de	hiervoor	
bestemde	kamer	van	de	i
	lterhouder	
totdat	deze	hoorbaar	is	vastgeklikt.	
	 Houd	de	i
	lterhouder	onder	de	water-
kraan,	vul	deze	met	vers,	koud	water	
en	laat	water	door	de	BRITA	MAXTRA	
i
	lterpatroon	lopen.	
	 Herhaal	deze	handeling	twee	tot	drie	
keer.
Filtrino_H1_all_languages.indd 55 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 55
56
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
	 Plaats	de	i
	lterhouder	met	de	i
	lterpa-
troon	hierna	in	de	lege	watertank	en	vul	
de	tank	met	koud	leidingwater.	
	 Houd	de	toets	start/stop	ten	minste	5	
seconden	ingedrukt	tot	de	indicatie	M	is	
gedoofd.
Opmerking:	om	de	patroon	te	vervangen,	
trekt	u	simpelweg	aan	het	lipje	dat	boven	
aan	de	patroon	is	aangebracht.	Neem	voor	
het	aanbrengen	van	de	nieuwe	patroon	de	
bovengenoemde	stappen	voor	het	voorbe-
reiden	en	aanbrengen	van	de	patroon	in	
acht.
Tip:	het	is	raadzaam	om	altijd	vervangende	
MAXTRA	patronen	bij	de	hand	te	hebben.
Let	bij	het	bestellen	van	patronen	op	
de	afbeelding	van	de	BRITA	MAXTRA	
i
	lterpatroon	op	de	verpakking.
	 	 Gebruikte	BRITA	MAXTRA	wateri
	l-
terpatronen	mogen	met	het	normale	
huisvuil	worden	weggegooid.	Neem	bij	
andere	vragen	contact	op	met	BRITA	
klantenservice	op	00800	14789632.
Belangrijke	informatie
–	 Bewaar	reservepatronen	altijd	in	de	
dichte,	originele	verpakking	op	een	
donkere,	koele	en	droge	plaats.
–	 BRITA	wateri
	lters	zijn	ontworpen	voor	
gebruik	in	combinatie	met	gemeentelijk	
leidingwater	(dat	constant	wordt	gecon-
troleerd	en	conform	de	voorschriften	
veilig	drinkbaar	is)	of	met	water	uit	
private	bronnen	dat	op	grond	van	tests	
als	veilig	drinkwater	is	aangemerkt.	Als	
de	plaatselijke	autoriteiten	adviseren	
om	het	leidingwater	eerst	te	koken,	
moet	ook	het	water	uit	het	BRITA	i
	lter	
worden	gekookt.	Wanneer	het	kookad-
vies	niet	langer	van	kracht	is,	moeten	
het	apparaat	en	de	i
	lterhouder	worden	
gereinigd	en	moet	een	nieuw	patroon	
worden	aangebracht	om	er	zeker	van	te	
zijn	dat	eventuele	resterende	verontrei-
nigingen	worden	verwijderd.
–	 Filter	alleen	koud	leidingwater.
–	 Reinig	het	apparaat	en	de	i
	lterhouder	
regelmatig.
–	 Voor	bepaalde	groepen	personen	
(zoals	mensen	met	een	verminderde	
immuniteit	en	baby’s)	wordt	het	in	het	
algemeen	aanbevolen	om	het	leiding-
water	eerst	te	koken.	Dit	geldt	ook	voor	
het	water	uit	het	BRITA	i
	lter.	
–	 Om	hygiënische	redenen	wordt	de	
inhoud	van	de	MAXTRA	patroon	
onderworpen	aan	een	speciale	behan-
deling	met	zilver.	Hierdoor	kan	een	zeer	
kleine	hoeveelheid	zilver	in	het	water	
terecht	komen.	De	concentratie	hiervan	
ligt	binnen	de	richtlijnen	van	de	Wereld-
gezondheidsorganisatie	(WHO).	
–	 Tijdens	het	i
	lterproces	kan	een	
lichte	stijging	in	de	kaliumconcentratie	
optreden.	Eén	liter	water	uit	een	BRITA	
i
	lter	bevat	echter	minder	kalium	dan	
bijvoorbeeld	een	appel.	Personen	met	
een	nierziekte	en/of	een	kaliumarm	
dieet	adviseren	wij	om	voor	gebruik	van	
een	BRITA	wateri
	lter	eerst	een	dokter	
te	raadplegen.	
Filtrino_H1_all_languages.indd 56 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 56
57
THD20..		07/2011
nl
–	 Als	u	het	BRITA	apparaat	langere	tijd	
(bijvoorbeeld	tijdens	een	vakantie)	niet	
zult	gebruiken,	adviseert	BRITA	u	om	
het	ilterpatroon	te	verwijderen,	al	het	
achtergebleven	water	uit	het	BRITA	
waterilter	te	verwijderen	en	de	MAX-
TRA	patroon	vervolgens	losjes	terug	te	
plaatsen.	Voordat	u	het	BRITA	water-
ilter	weer	in	gebruik	neemt,	dient	u	de	
patroon	te	verwijderen,	het	apparaat	en	
de	ilterhouder	zorgvuldig	te	reinigen	
en	de	stappen	uit	de	paragraaf	“BRITA	
MAXTRA	ilterpatroon	voorbereiden	en	
aanbrengen”	nogmaals	uit	te	voeren.
–	 Het	water	uit	het	BRITA	ilter	is	bedoeld	
voor	menselijke	consumptie.	Omdat	
het	aan	bederf	onderhevig	is,	dient	
het	binnen	1	tot	2	dagen	te	worden	
geconsumeerd.
–	 Net	als	elk	natuurlijk	product	is	de	con-
sistentie	van	het	BRITA	MicroporeFilter	
onderhevig	aan	natuurlijke	variaties.	
Dit	kan	leiden	tot	enige	afslijting	van	
kleine	koolstofdeeltjes	die	vervolgens	
als	zwarte	stukjes	in	het	geilterde	water	
zichtbaar	zijn.	Deze	deeltjes	hebben	
geen	negatieve	gezondheidseffecten.	
Zij	zijn	bij	inslikking	niet	schadelijk	voor	
het	menselijk	lichaam.	Indien	u	koolstof-
deeltjes	in	het	water	waarneemt,	raadt	
BRITA	u	aan	om	de	patroon	verschei-
dene	keren	of	totdat	de	zwarte	stukjes	
zijn	verdwenen,	te	spoelen.
–	 Indien	u	onze	aanbevelingen	ten	
aanzien	van	het	gebruik	en	de	ver-
vanging	van	de	BRITA	ilterpatronen	
niet	in	acht	neemt,	accepteert	BRITA	
geen	enkele	verantwoordelijkheid	of	
aansprakelijkheid.
Ontkalken
Het	apparaat	beschikt	over	een	auto-
matisch	ontkalkingsprogramma.	Als	bij	
ingeschakeld	apparaat	N	oplicht,	moet	
direct	het	ontkalkingsprogramma	worden	
uitgevoerd.	Als	het	ontkalkingsproces	niet	
conform	de	instructies	wordt	uitgevoerd,	
kan	het	apparaat	worden	beschadigd.
Tip:	Bij	zeer	hard,	kalkhoudend	water	moet	
het	apparaat	vaker	worden	ontkalkt	dan	het	
symbool	N	aangeeft.	Ook	geilterd	water	
bevat	geringe	hoeveelheden	kalk.	Houd	de	
toets	start/stop	10	seconden	ingedrukt.	
Het	symbool	N	licht	op.	Ga	nu	te	werk	
volgens	de	beschrijving	onder	“Ontkal-
kingsprogramma	uitvoeren”.
Geschikte	ontkalkingsmiddelen	zijn	
verkrijgbaar	via	uw	leverancier	of	de	
servicedienst	van	Bosch	(artikelnr.	
310967).
Opmerkingen:
Onderbreek het ontkalkingsprogramma in
geen geval.
Zorg dat u de vloeistoffen niet drinkt.
Gebruik nooit azijn of middelen op basis
van azijn.
Neem vóór gebruik van het ontkalkings-
programma altijd de ilterhouder met de
ilterpatroon uit het apparaat.
Ontkalkingsprogramma	uitvoeren
	 Verwijder	de	watertank,	maak	deze	
leeg	en	breng	deze	opnieuw	aan.
	 Bereid	de	ontkalkingsoplossing	volgens	
de	instructies	van	de	producent	en	vul	
de	watertank	tot	de	markering	calc	met	
deze	oplossing.	Bij	uw	leverancier	of	
de	servicedienst	van	Bosch	(artikelnr.	
310967)	is	een	speciaal	op	het	ap-
paraat	afgestemd	ontkalkingsmiddel	
verkrijgbaar.	
	 Plaats	een	geschikte	bak	met	een	
minimale	inhoud	van	500	ml	onder	de	
wateruitstroomopening.
Filtrino_H1_all_languages.indd 57 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 57
58
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
	 Houd	de	toets	temp.	set	(temp.	instel-
ling)	ten	minste	3	seconden	ingedrukt	
om	het	ontkalkingsprogramma	te	
activeren.
	 Het	ontkalkingsprogramma	wordt	nu	
automatisch	uitgevoerd.	Terwijl	het	
programma	bezig	is,	knippert	het	sym-
bool	N.	(Het	programma	duurt	ca.	10	
minuten.)	De	ontkalkingsvloeistof	wordt	
in	meerdere	fasen	door	het	apparaat	
gepompt	en	loopt	in	de	bak	totdat	de	
watertank	bijna	leeg	is.	Er	blijft	altijd	wel	
enige	vloeistof	in	de	tank	achter.
	 Zodra	het	symbool	van	de	laatst	
ingestelde	temperatuur	oplicht,	is	het	
ontkalkingsprogramma	voltooid.
	 Spoel	de	watertank	hierna	grondig	uit	
en	vul	deze	tot	de	markering	max	met	
vers	water.
	 Neem	nu	3	x	warm	water	af	om	het	
apparaat	te	spoelen.	Bedenk	dat	dit	
water	niet	drinkbaar	is.
Hierna	is	het	apparaat	weer	klaar	voor	
gebruik	en	kan	de	ilterhouder	met	
de	BRITA	MAXTRA	ilterpatroon	weer	
worden	aangebracht.
Onderhoud	en	
dagelijkse	reiniging
¡ Gevaar	voor	elektrische	schokken!
Schakel het apparaat uit en verwijder de
stekker uit het stopcontact alvorens het
apparaat te reinigen.
Dompel het apparaat nooit onder in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
	 Veeg	de	behuizing	met	een	zachte,	
vochtige	doek	af.	
	 Spoel	de	watertank	alleen	uit	met	water	
en	zet	deze	niet	in	een	vaatwasser.
	 Het	deksel	van	de	watertank,	evenals	
alle	onderdelen	van	het	kopjesplateau	
zijn	wel	vaatwasserbestendig.
	 Reinig	de	watertank	dagelijks	en	vul	
deze	elke	dag	met	vers	water.
Afvoer	
Voer	de	verpakking	op	milieuvriendelijke	
wijze	af.	Dit	apparaat	valt	onder	de	Eu-
ropese	richtlijn	betreffende	afgedankte	
elektrische	en	elektronische	apparatuur	
(AEEA)	2002/96/EG.	Deze	richtlijn	biedt	
het	voor	heel	Europa	geldende	kader	voor	
de	terugname	en	verwerking	van	afge-
dankte	apparatuur.
Raadpleeg	uw	leverancier	voor	de	gelden-
de	voorschriften	inzake	afvalverwijdering.
Garantievoorwaarden
Voor	dit	apparaat	gelden	de	garantievoor-
waarden	die	worden	uitgegeven	door	de	
vertegenwoordiging	van	ons	bedrijf	in	het	
land	van	aankoop.	U	kunt	de	garantie-
voorwaarden	te	allen	tijde	aanvragen	bij	
de	leverancier	bij	wie	u	het	apparaat	hebt	
gekocht	of	bij	de	vertegenwoordiging	van	
ons	bedrijf	in	het	land	van	aankoop.	De	
garantievoorwaarden	en	de	adressen	voor	
Duitsland	vindt	u	op	de	laatste	vier	pagina’s	
van	deze	gebruiksaanwijzing.		
Bovendien	kunt	u	de	garantievoorwaarden	
te	allen	tijde	via	het	vermelde	webadres	
raadplegen.	Om	aanspraak	te	kunnen	
maken	op	de	garantie,	dient	u	altijd	uw	
aankoopbewijs	te	overleggen.
Wijzigingen	voorbehouden.
A
Filtrino_H1_all_languages.indd 58 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 58
59
THD20..		07/2011
nl
Eenvoudige	problemen	zelf	oplossen
Probleem Mogelijke	oorzaak Oplossing
Het	apparaat	werkt	niet	
en	er	branden	geen	
controlelampjes.
Het	apparaat	ontvangt	
mogelijk	geen	stroom.
Controleer	of	het	apparaat	
op	de	stroomvoorziening	is	
aangesloten.
De	machine	werkt,	maar	er	
komt	geen	water	uit.
De	watertank	is	niet	goed	
aangebracht.
Controleer	of	de	watertank	
correct	is	aangebracht
De	watertank	is	tijdens	het	
koken	verwijderd	of	het	
systeem	bevat	lucht.
Tap	nogmaals	water.
De	vlotter	in	de	watertank	
zit	klem.
Reinig	de	watertank	en	
maak	de	vlotter	weer	
gangbaar.
Er	kan	geen	temperatuur	
worden	ingesteld.
De	kinderbeveiliging	is	
geactiveerd.
Deactiveer	de	
kinderbeveiliging.
M	en	N	knipperen	tegelij-
kertijd.	Er	kan	nog	water	
worden	afgenomen.
Er	is	langere	tijd	geen	heet	
water	getapt.	Het	apparaat	
moet	voor	de	hygiëne	
worden	gesteriliseerd.
Zet	de	temperatuur	op	90	°C	
of	Q	en	neem	1	x	heet	water	
af.	M	en	N	doven	en	de	
laatst	ingestelde	tempera-
tuur	licht	op.
Er	treden	waterspatten	op	
tijdens	het	tappen.
Het	kopjesplateau	is	te	laag	
ingesteld.
Verklein	de	afstand	tussen	
de	wateruitstroomopening	
en	het	kopje	door	het	
kopjesplateau	hoger	te	
zetten.
De	wateruitstroomopening	
is	verkalkt.
Ontkalk	het	apparaat	
volgens	de	beschrijving	in	
het	hoofdstuk	“Ontkalken”.
De	temperatuur	van	het	
afgenomen	water	is	te	laag.
De	ingestelde	temperatuur-
waarde	geeft	de	water-
temperatuur	direct	bij	de	
wateruitstroomopening	aan.
Selecteer	een	hogere	
temperatuur.
Het	glas	of	kopje	is	te	koud. Spoel	het	glas	of	kopje	
vóór	het	vullen	om	met	heet	
water	of	neem	eerst	water	
af	om	het	glas	of	kopje	voor	
te	verwarmen.
Als	het	probleem	niet	kan	worden	verholpen,	neem	dan	contact	op	met	de	
servicedienst.
Filtrino_H1_all_languages.indd 59 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 59
60
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
nl
Technische	gegevens
Elektrische	aansluiting	(spanning/frequentie) 220-240	V	/	50	Hz
Vermogen	van	de	verwarming 1600	W
Maximale	pompdruk,	statisch 3,3	bar
Maximale	inhoud	watertank	(zonder	filter)	 2	l
Lengte	aansluitsnoer 80	cm
Afmetingen	(H	x	B	x	D) 290	x	223	x	267	mm
Gewicht,	ongevuld 2,3	kg
Probleem Mogelijke	oorzaak Oplossing
Bij	de	wateruitstroom-
opening	verzamelt	zich	
water.
Om	natuurkundige	
redenen	kan	condenswater	
optreden.
Condensatie	is	een	normaal	
verschijnsel	en	kan	simpel-
weg	worden	afgeveegd.
Het	symbool	O	wordt	
weergegeven,	hoewel	de	
watertank	voldoende	water	
bevat.
De	vlotter	in	de	watertank	
zit	klem.
Reinig	de	watertank	en	
maak	de	vlotter	weer	
gangbaar
N	licht	op,	hoewel	er	een	
waterilter	wordt	gebruikt.
Ook	geilterd	water	bevat	
geringe	hoeveelheden	kalk.
Ontkalk	het	apparaat	
volgens	de	beschrijving	in	
het	hoofdstuk	“Ontkalken”.
Tijdens	het	tappen	zijn	luide	
“kookgeluiden”	hoorbaar.
Het	waterilter	is	op	“ja”	
ingesteld	(zie	hoofdstuk	
“BRITA	MAXTRA	water-
iltersysteem”),	maar	er	is	
geen	ilter	aangebracht.	Het	
apparaat	is	verkalkt.
Ontkalk	het	apparaat	
volgens	de	beschrijving	in	
het	hoofdstuk	“Ontkalken”.	
Stel	het	apparaat	vervol-
gens	correct	in.
Het	gebruikte	water	is	sterk	
kalkhoudend.	Het	apparaat	
is	verkalkt.
Het	apparaat	moet	vaker	
worden	ontkalkt	dan	de	
indicatie	N	aangeeft.	Ga	
hiervoor	te	werk	volgens	
de	beschrijving	in	het	
hoofdstuk	“Ontkalken”.
N,	M	en	O	knipperen	
tegelijkertijd	en	er	kan	geen	
water	worden	afgenomen.
Er	is	een	fout	in	het	ap-
paraat	opgetreden.
Verwijder	de	stekker	
uit	het	stopcontact	en	
neem	contact	op	met	de	
servicedienst.
Als	het	probleem	niet	kan	worden	verholpen,	neem	dan	contact	op	met	de	
servicedienst.
Filtrino_H1_all_languages.indd 60 01.08.2011 10:52:14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch THD2023 Filtrino.

Stel een vraag over de Bosch THD2023 Filtrino

Heb je een vraag over de Bosch THD2023 Filtrino en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch THD2023 Filtrino. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch THD2023 Filtrino zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.