Bosch THD2021 Filtrino handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch THD2021 Filtrino. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: THD2021 Filtrino
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 49
50
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Inhoudsopgave
Veiligheidsaanwijzingen...........................50
Overzicht..................................................51
Bedieningsorganen en indicaties.............51
Gebruik.....................................................52
Hoogteverstelling .....................................53
Afnamehoeveelheid instellen...................53
Kinderbeveiliging......................................54
BRITA MAXTRA wateriltersysteem........54
Ontkalken .................................................57
Onderhoud en dagelijkse reiniging ..........58
Afvoer.......................................................58
Garantievoorwaarden ..............................58
Eenvoudige problemen zelf oplossen......59
Technische gegevens ..............................60
Gefeliciteerd met uw nieuwe product
van Bosch.
Aan dit kwalitatief hoogwaardige
product zult u veel plezier beleven.
Controleer het nieuwe apparaat op
transportschade.
Voer de verpakking en uw oude appa-
raat op milieuverantwoorde wijze af.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door, neem deze in acht en bewaar deze
goed. Mocht u het apparaat doorgeven,
geef dan ook de gebruiksaanwijzing
mee.
Dit apparaat is bedoeld voor huishou-
delijk gebruik of voor vergelijkbare,
niet-commerciële toepassingen. Hiertoe
behoren bijvoorbeeld ook het gebruik in
personeelsruimten van winkels, kantoren,
landbouw- en andere bedrijven, en het
gebruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke accommodaties.
¡ Gevaar voor elektrische schokken!
– Verbind en gebruik het apparaat con-
form de informatie op het typeplaatje.
– Gebruik het apparaat uitsluitend indien
het aansluitsnoer en het apparaat geen
beschadigingen vertonen.
– Gebruik het apparaat alleen in bin-
nenruimten op kamertemperatuur en tot
hoogten van 2000 m boven zeeniveau.
– Gebruik het apparaat alleen in vorstvrije
ruimten.
– Laat het apparaat niet bedienen door
personen (waaronder kinderen) met
een verminderde zintuiglijke waarne-
ming of geestelijke vermogens, of met
ontbrekende ervaring of kennis, laat
het apparaat niet zonder uw toezicht of
geef instructie voor het gebruik van het
apparaat aan degene, die verantwoor-
delijk is voor hun veiligheid.
– Houd het apparaat buiten het bereik
van kinderen.
– Let erop dat kinderen niet met het ap-
paraat spelen.
– Trek bij storingen direct de stekker uit
het stopcontact.
– Om gevaarlijke situaties te vermijden
mogen reparaties aan het apparaat,
zoals vervanging van een beschadigd
aansluitsnoer, alleen door onze
servicedienst worden uitgevoerd.
Filtrino_H1_all_languages.indd 50 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 50
51
THD20.. 07/2011
nl
Bedieningsorganen en
indicaties
Bedieningsorganen
Schakelaar on/off (aan/uit)
Met de schakelaar on/off (aan/uit) kan het
apparaat worden ingeschakeld of volledig
worden uitgeschakeld. Na het inschakelen
lichten alle 9 indicaties kortstondig op.
De ingestelde temperatuur, zoals L, blijft
branden zo lang het apparaat in werking is.
Opmerking: omwille van de energiebespa-
ring kunt u het apparaat het beste na elk
gebruik volledig uitschakelen.
Toets start/stop
Door op de toets start/stop te drukken,
wordt de waterafname gestart. Als u tijdens
de waterafname nogmaals op deze toets
drukt, wordt de afname voortijdig gestopt.
Opmerking: tijdens de waterafname knip-
pert de ingestelde temperatuur.
Temperatuurkiezer temp. set (temp.
instelling)
Met de toets temp. set (temp. instelling)
kunt u uit verscheidene temperatuurni-
veaus kiezen. De geselecteerde instelling
licht op.
– Dompel het apparaat of aansluitsnoer
nooit onder in water.
– Maak de watertank dagelijks leeg en vul
deze uitsluitend met vers, koud water
(geen mineraalwater met koolzuurgas of
chemisch ontkalkt water).
¡ Gevaar voor brandwonden!
– Houd er rekening mee dat het water bij
instellingen van 70°C tot Q zeer heet is.
– Tijdens de afname van water kunnen bij
de wateruitstroomopening damp of hete
waterspatten optreden.
¡ Gevaar voor verstikking!
– Laat kinderen niet met het verpakkings-
materiaal spelen.
Overzicht
1 Schakelaar on/off (aan/uit)
2 Wateruitstroomopening
3 Toets start/stop
4 Toets temp. set (temp. instelling)
5 Indicaties
a L Water op kamertemperatuur
b Water op 70°C
c Water op 80°C
d Water op 90°C
e Q Zeer heet water
f P Kinderbeveiliging
g O Water vullen/Tank afwezig
h N Ontkalken
i M Filter vervangen
6 Afneembare watertank
a Deksel van watertank
b Vlotter
7 Filterpatroon
8 Filterhouder
9 Snoeropbergvak
10 Hoogteverstelling
11 Kopjesplateau
a Opvangreservoir
b Druppelrooster
Filtrino_H1_all_languages.indd 51 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 51
52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Indicaties
L In deze instelling kan water
op kamertemperatuur worden
afgenomen.
70°C
80°C
90°C
Bij instelling op 70°C, 80°C
en 90°C wordt het water tot
de ingestelde temperatuur
verwarmd.
70°C – bijv. voor witte
theesoorten
80°C – bijv. voor groene
theesoorten
90°C – bijv. voor instantdranken
zoals chocolademelk of kofie.
Opmerking: De temperaturen
bij de uitstroomopening kunnen
ca. ±5% afwijken.
Q In deze instelling wordt het water
gekookt. Deze instelling kan
bijvoorbeeld voor zwarte thee en
instantsoep worden gebruikt.
M M licht tijdens het bedrijf op als
de BRITA MAXTRA ilterpatroon
verbruikt is en moet worden
vervangen. Er kan nog steeds
water worden afgenomen, maar
de ilterpatroon moet worden
verwijderd of vervangen. Zie
de paragraaf “BRITA MAXTRA
wateriltersysteem”.
Houd na vervanging van het
ilter de toets start/stop ten
minste 5 seconden ingedrukt,
M dooft.
O O licht op wanneer de afneem-
bare watertank met water
moet worden bijgevuld of niet
is aangebracht. Verwijder de
watertank, vul deze met vers,
koud water en plaats de tank
terug.
N N licht op zodra het apparaat
moet worden ontkalkt. Er kan
alleen nog water worden afgeno-
men door de toets start/stop 2x
achtereen in te drukken. Ontkalk
het apparaat uitsluitend conform
de instructies in de paragraaf
“Ontkalken”.
P P licht op wanneer de kinderbe-
veiliging is geactiveerd. Er kan
alleen water op kamertempera-
tuur worden afgenomen. Lees
de paragraaf “Kinderbeveiliging”
voor meer informatie over de
instelmogelijkheid.
Gebruik
Algemeen
Met dit apparaat kan water worden geilterd
en op kamertemperatuur worden afgeno-
men of tot bepaalde temperaturen worden
verhit.
Neem bij vragen over de ilterpatroon
contact op met de BRITA klantenservice:
00800 14789632.
Apparaat in gebruik nemen
Neem vóór het eerste gebruik de volgende
punten in acht:
► Verwijder alle aanwezige folie.
► Trek het snoer tot de juiste lengte uit het
snoervak of duw het zo nodig weer
iets in het vak, en steek vervolgens de
stekker in het stopcontact.
► Verwijder de watertank en reinig deze
zorgvuldig onder stromend water.
► Breng de ilterpatroon aan volgens
de instructies in de paragraaf “BRITA
MAXTRA wateriltersysteem”.
► Vul de watertank tot aan de markering
max met vers, koud water. Gebruik uit-
sluitend drinkwater zonder koolzuurgas.
► Breng nu de watertank rechtstandig aan
en druk deze helemaal omlaag.
Filtrino_H1_all_languages.indd 52 01.08.2011 10:52:12
Pagina: 52
53
THD20.. 07/2011
nl
► Zet de schakelaar on/off (aan/uit) op on
(aan). Alle indicaties lichten kortstondig
op, waarna de indicatie L blijft branden.
► Zet een glas of kopje (van ten minste
150 ml) onder de wateruitstroomope-
ning op het kopjesplateau.
► Druk op de toets start/stop en neem
1 x water af om het apparaat te spoelen.
Opmerking: het eerste glas water dat na
de eerste ingebruikname of na een langere
periode van stilstand wordt afgenomen,
kan het beste niet worden gedronken.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Water afnemen
► Stel het kopjesplateau in op de juiste
hoogte voor het glas of kopje.
► Zet het glas of kopje onder de
wateruitstroomopening.
► Selecteer met de toets temp. set (temp.
instelling) de gewenste temperatuur.
► Druk op de toets start/stop. Er stroomt
water uit de wateruitstroomopening en
tijdens de afname knippert de indicatie
van de geselecteerde temperatuur.
Hoogteverstelling
De hoogteverstelling van het kopjesplateau
biedt de mogelijkheid om de afstand van de
kopjes en glazen tot de wateruitstroomope-
ning aan te passen. De standaardinstelling
is geschikt voor langere glazen en kopjes.
Voor kleinere kopjes of soepkoppen kan
het kopjesplateau in de desbetreffende
uitsparingen van de hoogteverstelling
worden aangebracht.
Belangrijk: gebruik het apparaat nooit
zonder het kopjesplateau.
Afnamehoeveelheid
instellen
Het apparaat is standaard op een afname-
hoeveelheid van 120 ml ingesteld. Deze
hoeveelheid kan desgewenst worden
gewijzigd.
Ga voor het instellen van de afnamehoe-
veelheid als volgt te werk:
► Selecteer een willekeurige temperatuur,
bijvoorbeeld 90°C.
► Schakel het apparaat uit met de
schakelaar on/off (aan/uit).
► Houd de toets start/stop ingedrukt.
► Schakel het apparaat in met de schake-
laar on/off (aan/uit). Het symbool voor
de actueel ingestelde vulhoeveelheid
knippert.
Filtrino_H1_all_languages.indd 53 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 53
54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
► Stel met de toets temp. set (temp.
instelling) de gewenste afnamehoeveel-
heid in:
L = ca. 120 ml
70°C= ca. 150 ml
80°C= ca. 200 ml
90°C= ca. 250 ml
Q = ca. 300 ml
► Laat de toets start/stop los om de
instelling op te slaan.
Belangrijk: stem het glas of kopje altijd
af op de ingestelde vulhoeveelheid om
overlopen te voorkomen.
Opmerking: de instelling kan op elk ge-
wenst moment weer worden gewijzigd door
deze procedure nogmaals uit te voeren.
Kinderbeveiliging
Om veiligheidsredenen is het apparaat met
een kinderbeveiliging uitgerust. Ga voor het
activeren van de kinderbeveiliging als volgt
te werk:
► Houd de toetsen temp. set (temp.
instelling) en start/stop gelijktijdig
ten minste 5 seconden ingedrukt. De
indicaties L en P lichten op.
Info: er kan alleen water op kamertempera-
tuur worden afgenomen. Als kort op de
toets temp. set (temp. instelling) wordt
gedrukt, begint L te knipperen. De overige
instellingen zijn geblokkeerd.
Ga voor het deactiveren van de kinderbe-
veiliging als volgt te werk:
► Houd de toetsen temp. set (temp.
instelling) en start/stop gelijktijdig
ten minste 5 seconden ingedrukt. De
indicatie P dooft.
BRITA MAXTRA
wateriltersysteem
In apparaten met het wateriltersysteem
mogen alleen BRITA MAXTRA wateril-
terpatronen worden gebruikt.
U kunt BRITA MAXTRA patronen bestellen
via uw leverancier of rechtstreeks bij de
servicedienst van Bosch (zie de laatste
pagina’s van deze gebruiksaanwijzing voor
de contactgegevens).
Het apparaat kan met of zonder ilterpatro-
nen worden gebruikt.
Alleen als u een MAXTRA ilterpatroon
in het apparaat plaatst, proiteert u van
de voordelen van de BRITA iltratie: het
apparaat verkalkt minder snel en heeft een
langere levensduur. Met vers water uit het
BRITA ilter kunnen de aroma’s van thee en
kofie zich beter ontwikkelen.
Als u het ilter niet wilt gebruiken, neemt u
de ilterhouder en ilterpatroon simpelweg
uit de watertank en stelt u het apparaat
dienovereenkomstig in.
Belangrijk: de instelling Filter ja of Filter
nee is van invloed op de indicatie voor het
vervangen van het ilter en de indicatie voor
de ontkalkingsmodus.
Ga voor het instellen op Filter ja/nee als
volgt te werk:
► Schakel het apparaat uit met de
schakelaar on/off (aan/uit).
► Houd de toets temp. set (temp. instel-
ling) ingedrukt.
► Schakel het apparaat in met de scha-
kelaar on/off (aan/uit). De indicatie M
begint te knipperen.
► Door op de toets start/stop te drukken,
kan nu “Filter aangebracht” op
ja (M licht op)
of
nee (M licht niet op)
worden ingesteld.
Filtrino_H1_all_languages.indd 54 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 54
55
THD20.. 07/2011
nl
► Laat de toets temp. set (temp. instel-
ling) los om de instelling op te slaan. De
laatst ingestelde temperatuur licht nu
op.
Info: de instelling kan op elk gewenst
moment weer worden gewijzigd door deze
procedure nogmaals uit te voeren.
Belangrijk: Als het apparaat langere tijd
(bijvoorbeeld tijdens een vakantie) niet zal
worden gebruikt, moet het ilter worden ver-
wijderd. Reinig de patroon en het gehele
apparaat zorgvuldig voordat u de patroon
weer in gebruik neemt. Ga hiervoor te werk
volgens de beschrijving in de paragraaf
“BRITA MAXTRA ilterpatroon voorberei-
den en aanbrengen”.
Als Filter op “ja” is ingesteld, licht tijdens
het bedrijf na een bepaalde tijd het symbool
M op. De BRITA MAXTRA ilterpatroon is
verbruikt en moet worden vervangen.
Ga voor het aanbrengen van een nieuwe
ilterpatroon als volgt te werk:
BRITA MAXTRA ilterpatroon voorberei-
den en aanbrengen
► Verwijder de beschermfolie van het
ilterpatroon.
► Dompel de ilterpatroon onder in koud
leidingwater en schud deze licht om alle
luchtbellen te verwijderen (ca. 5 sec.).
► Neem de ilterhouder uit de watertank
en druk de ilterpatroon in de hiervoor
bestemde kamer van de ilterhouder
totdat deze hoorbaar is vastgeklikt.
► Houd de ilterhouder onder de water-
kraan, vul deze met vers, koud water
en laat water door de BRITA MAXTRA
ilterpatroon lopen.
► Herhaal deze handeling twee tot drie
keer.
Filtrino_H1_all_languages.indd 55 01.08.2011 10:52:13
Pagina: 55
56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
► Plaats de ilterhouder met de ilterpa-
troon hierna in de lege watertank en vul
de tank met koud leidingwater.
► Houd de toets start/stop ten minste 5
seconden ingedrukt tot de indicatie M is
gedoofd.
Opmerking: om de patroon te vervangen,
trekt u simpelweg aan het lipje dat boven
aan de patroon is aangebracht. Neem voor
het aanbrengen van de nieuwe patroon de
bovengenoemde stappen voor het voorbe-
reiden en aanbrengen van de patroon in
acht.
Tip: het is raadzaam om altijd vervangende
MAXTRA patronen bij de hand te hebben.
Let bij het bestellen van patronen op
de afbeelding van de BRITA MAXTRA
ilterpatroon op de verpakking.
Gebruikte BRITA MAXTRA wateril-
terpatronen mogen met het normale
huisvuil worden weggegooid. Neem bij
andere vragen contact op met BRITA
klantenservice op 00800 14789632.
Belangrijke informatie
– Bewaar reservepatronen altijd in de
dichte, originele verpakking op een
donkere, koele en droge plaats.
– BRITA waterilters zijn ontworpen voor
gebruik in combinatie met gemeentelijk
leidingwater (dat constant wordt gecon-
troleerd en conform de voorschriften
veilig drinkbaar is) of met water uit
private bronnen dat op grond van tests
als veilig drinkwater is aangemerkt. Als
de plaatselijke autoriteiten adviseren
om het leidingwater eerst te koken,
moet ook het water uit het BRITA ilter
worden gekookt. Wanneer het kookad-
vies niet langer van kracht is, moeten
het apparaat en de ilterhouder worden
gereinigd en moet een nieuw patroon
worden aangebracht om er zeker van te
zijn dat eventuele resterende verontrei-
nigingen worden verwijderd.
– Filter alleen koud leidingwater.
– Reinig het apparaat en de ilterhouder
regelmatig.
– Voor bepaalde groepen personen
(zoals mensen met een verminderde
immuniteit en baby’s) wordt het in het
algemeen aanbevolen om het leiding-
water eerst te koken. Dit geldt ook voor
het water uit het BRITA ilter.
– Om hygiënische redenen wordt de
inhoud van de MAXTRA patroon
onderworpen aan een speciale behan-
deling met zilver. Hierdoor kan een zeer
kleine hoeveelheid zilver in het water
terecht komen. De concentratie hiervan
ligt binnen de richtlijnen van de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO).
– Tijdens het ilterproces kan een
lichte stijging in de kaliumconcentratie
optreden. Eén liter water uit een BRITA
ilter bevat echter minder kalium dan
bijvoorbeeld een appel. Personen met
een nierziekte en/of een kaliumarm
dieet adviseren wij om voor gebruik van
een BRITA waterilter eerst een dokter
te raadplegen.
Filtrino_H1_all_languages.indd 56 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 56
57
THD20.. 07/2011
nl
– Als u het BRITA apparaat langere tijd
(bijvoorbeeld tijdens een vakantie) niet
zult gebruiken, adviseert BRITA u om
het ilterpatroon te verwijderen, al het
achtergebleven water uit het BRITA
waterilter te verwijderen en de MAX-
TRA patroon vervolgens losjes terug te
plaatsen. Voordat u het BRITA water-
ilter weer in gebruik neemt, dient u de
patroon te verwijderen, het apparaat en
de ilterhouder zorgvuldig te reinigen
en de stappen uit de paragraaf “BRITA
MAXTRA ilterpatroon voorbereiden en
aanbrengen” nogmaals uit te voeren.
– Het water uit het BRITA ilter is bedoeld
voor menselijke consumptie. Omdat
het aan bederf onderhevig is, dient
het binnen 1 tot 2 dagen te worden
geconsumeerd.
– Net als elk natuurlijk product is de con-
sistentie van het BRITA MicroporeFilter
onderhevig aan natuurlijke variaties.
Dit kan leiden tot enige afslijting van
kleine koolstofdeeltjes die vervolgens
als zwarte stukjes in het geilterde water
zichtbaar zijn. Deze deeltjes hebben
geen negatieve gezondheidseffecten.
Zij zijn bij inslikking niet schadelijk voor
het menselijk lichaam. Indien u koolstof-
deeltjes in het water waarneemt, raadt
BRITA u aan om de patroon verschei-
dene keren of totdat de zwarte stukjes
zijn verdwenen, te spoelen.
– Indien u onze aanbevelingen ten
aanzien van het gebruik en de ver-
vanging van de BRITA ilterpatronen
niet in acht neemt, accepteert BRITA
geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid.
Ontkalken
Het apparaat beschikt over een auto-
matisch ontkalkingsprogramma. Als bij
ingeschakeld apparaat N oplicht, moet
direct het ontkalkingsprogramma worden
uitgevoerd. Als het ontkalkingsproces niet
conform de instructies wordt uitgevoerd,
kan het apparaat worden beschadigd.
Tip: Bij zeer hard, kalkhoudend water moet
het apparaat vaker worden ontkalkt dan het
symbool N aangeeft. Ook geilterd water
bevat geringe hoeveelheden kalk. Houd de
toets start/stop 10 seconden ingedrukt.
Het symbool N licht op. Ga nu te werk
volgens de beschrijving onder “Ontkal-
kingsprogramma uitvoeren”.
Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn
verkrijgbaar via uw leverancier of de
servicedienst van Bosch (artikelnr.
310967).
Opmerkingen:
Onderbreek het ontkalkingsprogramma in
geen geval.
Zorg dat u de vloeistoffen niet drinkt.
Gebruik nooit azijn of middelen op basis
van azijn.
Neem vóór gebruik van het ontkalkings-
programma altijd de ilterhouder met de
ilterpatroon uit het apparaat.
Ontkalkingsprogramma uitvoeren
► Verwijder de watertank, maak deze
leeg en breng deze opnieuw aan.
► Bereid de ontkalkingsoplossing volgens
de instructies van de producent en vul
de watertank tot de markering calc met
deze oplossing. Bij uw leverancier of
de servicedienst van Bosch (artikelnr.
310967) is een speciaal op het ap-
paraat afgestemd ontkalkingsmiddel
verkrijgbaar.
► Plaats een geschikte bak met een
minimale inhoud van 500 ml onder de
wateruitstroomopening.
Filtrino_H1_all_languages.indd 57 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 57
58
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
► Houd de toets temp. set (temp. instel-
ling) ten minste 3 seconden ingedrukt
om het ontkalkingsprogramma te
activeren.
► Het ontkalkingsprogramma wordt nu
automatisch uitgevoerd. Terwijl het
programma bezig is, knippert het sym-
bool N. (Het programma duurt ca. 10
minuten.) De ontkalkingsvloeistof wordt
in meerdere fasen door het apparaat
gepompt en loopt in de bak totdat de
watertank bijna leeg is. Er blijft altijd wel
enige vloeistof in de tank achter.
► Zodra het symbool van de laatst
ingestelde temperatuur oplicht, is het
ontkalkingsprogramma voltooid.
► Spoel de watertank hierna grondig uit
en vul deze tot de markering max met
vers water.
► Neem nu 3 x warm water af om het
apparaat te spoelen. Bedenk dat dit
water niet drinkbaar is.
Hierna is het apparaat weer klaar voor
gebruik en kan de ilterhouder met
de BRITA MAXTRA ilterpatroon weer
worden aangebracht.
Onderhoud en
dagelijkse reiniging
¡ Gevaar voor elektrische schokken!
Schakel het apparaat uit en verwijder de
stekker uit het stopcontact alvorens het
apparaat te reinigen.
Dompel het apparaat nooit onder in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
► Veeg de behuizing met een zachte,
vochtige doek af.
► Spoel de watertank alleen uit met water
en zet deze niet in een vaatwasser.
► Het deksel van de watertank, evenals
alle onderdelen van het kopjesplateau
zijn wel vaatwasserbestendig.
► Reinig de watertank dagelijks en vul
deze elke dag met vers water.
Afvoer
Voer de verpakking op milieuvriendelijke
wijze af. Dit apparaat valt onder de Eu-
ropese richtlijn betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn biedt
het voor heel Europa geldende kader voor
de terugname en verwerking van afge-
dankte apparatuur.
Raadpleeg uw leverancier voor de gelden-
de voorschriften inzake afvalverwijdering.
Garantievoorwaarden
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. U kunt de garantie-
voorwaarden te allen tijde aanvragen bij
de leverancier bij wie u het apparaat hebt
gekocht of bij de vertegenwoordiging van
ons bedrijf in het land van aankoop. De
garantievoorwaarden en de adressen voor
Duitsland vindt u op de laatste vier pagina’s
van deze gebruiksaanwijzing.
Bovendien kunt u de garantievoorwaarden
te allen tijde via het vermelde webadres
raadplegen. Om aanspraak te kunnen
maken op de garantie, dient u altijd uw
aankoopbewijs te overleggen.
Wijzigingen voorbehouden.
A
Filtrino_H1_all_languages.indd 58 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 58
59
THD20.. 07/2011
nl
Eenvoudige problemen zelf oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat werkt niet
en er branden geen
controlelampjes.
Het apparaat ontvangt
mogelijk geen stroom.
Controleer of het apparaat
op de stroomvoorziening is
aangesloten.
De machine werkt, maar er
komt geen water uit.
De watertank is niet goed
aangebracht.
Controleer of de watertank
correct is aangebracht
De watertank is tijdens het
koken verwijderd of het
systeem bevat lucht.
Tap nogmaals water.
De vlotter in de watertank
zit klem.
Reinig de watertank en
maak de vlotter weer
gangbaar.
Er kan geen temperatuur
worden ingesteld.
De kinderbeveiliging is
geactiveerd.
Deactiveer de
kinderbeveiliging.
M en N knipperen tegelij-
kertijd. Er kan nog water
worden afgenomen.
Er is langere tijd geen heet
water getapt. Het apparaat
moet voor de hygiëne
worden gesteriliseerd.
Zet de temperatuur op 90°C
of Q en neem 1 x heet water
af. M en N doven en de
laatst ingestelde tempera-
tuur licht op.
Er treden waterspatten op
tijdens het tappen.
Het kopjesplateau is te laag
ingesteld.
Verklein de afstand tussen
de wateruitstroomopening
en het kopje door het
kopjesplateau hoger te
zetten.
De wateruitstroomopening
is verkalkt.
Ontkalk het apparaat
volgens de beschrijving in
het hoofdstuk “Ontkalken”.
De temperatuur van het
afgenomen water is te laag.
De ingestelde temperatuur-
waarde geeft de water-
temperatuur direct bij de
wateruitstroomopening aan.
Selecteer een hogere
temperatuur.
Het glas of kopje is te koud. Spoel het glas of kopje
vóór het vullen om met heet
water of neem eerst water
af om het glas of kopje voor
te verwarmen.
Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan contact op met de
servicedienst.
Filtrino_H1_all_languages.indd 59 01.08.2011 10:52:14
Pagina: 59
60
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Technische gegevens
Elektrische aansluiting (spanning/frequentie) 220-240 V / 50 Hz
Vermogen van de verwarming 1600 W
Maximale pompdruk, statisch 3,3 bar
Maximale inhoud watertank (zonder filter) 2 l
Lengte aansluitsnoer 80 cm
Afmetingen (H x B x D) 290 x 223 x 267 mm
Gewicht, ongevuld 2,3 kg
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Bij de wateruitstroom-
opening verzamelt zich
water.
Om natuurkundige
redenen kan condenswater
optreden.
Condensatie is een normaal
verschijnsel en kan simpel-
weg worden afgeveegd.
Het symbool O wordt
weergegeven, hoewel de
watertank voldoende water
bevat.
De vlotter in de watertank
zit klem.
Reinig de watertank en
maak de vlotter weer
gangbaar
N licht op, hoewel er een
waterilter wordt gebruikt.
Ook geilterd water bevat
geringe hoeveelheden kalk.
Ontkalk het apparaat
volgens de beschrijving in
het hoofdstuk “Ontkalken”.
Tijdens het tappen zijn luide
“kookgeluiden” hoorbaar.
Het waterilter is op “ja”
ingesteld (zie hoofdstuk
“BRITA MAXTRA water-
iltersysteem”), maar er is
geen ilter aangebracht. Het
apparaat is verkalkt.
Ontkalk het apparaat
volgens de beschrijving in
het hoofdstuk “Ontkalken”.
Stel het apparaat vervol-
gens correct in.
Het gebruikte water is sterk
kalkhoudend. Het apparaat
is verkalkt.
Het apparaat moet vaker
worden ontkalkt dan de
indicatie N aangeeft. Ga
hiervoor te werk volgens
de beschrijving in het
hoofdstuk “Ontkalken”.
N, M en O knipperen
tegelijkertijd en er kan geen
water worden afgenomen.
Er is een fout in het ap-
paraat opgetreden.
Verwijder de stekker
uit het stopcontact en
neem contact op met de
servicedienst.
Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan contact op met de
servicedienst.
Filtrino_H1_all_languages.indd 60 01.08.2011 10:52:14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch THD2021 Filtrino.

Stel een vraag over de Bosch THD2021 Filtrino

Heb je een vraag over de Bosch THD2021 Filtrino en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch THD2021 Filtrino. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch THD2021 Filtrino zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.