Bosch TF 30 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TF 30. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TF 30
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Inhoud
6 720 611 984 NL (04.08)
Inhoud
Voor uw veiligheid 2
Verklaring symbolen 2
1 Gegevens over het toestel 3
1.1 Meegeleverd 3
1.2 Technische gegevens 3
1.3 Overige gegevens 3
2 Installatie 3
2.1 Montage 3
2.2 Elektrische aansluiting 5
3 Bediening 6
3.1 Programmeren 6
3.1.1 Opheffen 7
3.1.2 Afstandsbediening terugzetten
naar de fabrieksinstelling 8
3.2 Menuoverzicht 8
3.3 Speciale functies 12
3.4 PARTY•ECO - functie 12
3.5 Gevraagde temperaturen voor verwarming
en vorstbeveiliging instellen 13
3.5.1 Ruimtetemperatuurregeling 13
3.5.2 Weersafhankelijke regeling 13
3.6 Tijd, datum en zomer- en wintertijd 14
3.7 Verwarmings- en warmwaterprogramma instellen 15
3.7.1 Verwarmingsprogramma instellen 15
3.7.2 Warmwaterprogramma instellen 16
3.8 Vakantieprogramma instellen 17
3.9 Instellingen 18
3.9.1 Onmiddellijk warm water 18
3.9.2 Taal instellen 18
3.9.3 Ruimtetemperatuurvoeler afstemmen 18
3.9.4 Buitentemperatuur waarbij de verwarming
wordt uitgeschakeld 19
3.9.5 Functie voor warmwaterprogramma instellen 19
3.9.6 Displayvariant instellen 20
3.10 Vorstbeveiliging 20
3.11 Ingestelde waarden weergeven 21
3.12 Overige opmerkingen 22
3.12.1 Gangreserve 22
3.12.2 Verwarmingspomp 22
4 Storingen opsporen 23
5 Tips voor het besparen van energie 24
6 Aanhangsel 26
6.1 Vast geprogrammeerde verwarmings-
en warmwaterprogramma P1 en P2 26
6.2 Vrij geprogrammeerde verwarmings-
en warmwaterprogramma P3 27
Voor uw veiligheid
B De juiste werking is alleen gewaarborgd wan-
neer deze gebruiksaanwijzing in acht wordt
genomen.
B Laat de afstandsbediening alleen door een
erkend installateur monteren.
B De voorgeschreven veiligheidsvoorschriften in
acht nemen.
B Onderbreek voor de installatie de spanning
(230 V AC) naar het verwarmingstoestel.
B Deze afstandsbediening alleen in combinatie
met de aangegeven verwarmingstoestellen
aansluiten. Neem aansluitschema in acht!
B Monteer deze afstandsbediening niet in een
vochtige ruimte of in ruimte die bloot staan
aan sterke vervuiling.
Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het
gevaar wat kan optreden als de voorschriften niet
opgevolgd worden.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte
materiële schade kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er lichte per-
soonlijke schade of zwaardere materiële
schade kan optreden.
• Gevaar betekent dat zware persoonlijke
schade kan optreden. In bijzonder zware
gevallen bestaat er levensgevaar.
Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie
welke in die gevallen geen gevaar voor mens of
toestel oplevert.
Veiligheidsaanwijzingen in de
tekst worden door middel van
een grijs vlak en een gevaren
driehoek aangeduid.
i
Aanwijzingen in de tekst met
hiernaast aangegeven symbool
worden begrenst met een lijn bo-
ven en onder de tekst.
Pagina: 2
3
Gegevens over het toestel
6 720 611 984 NL (04.08)
1 Gegevens over het toestel
De afstandsbediening geeft informatie over het
toestel en de installatie weer en u kunt met de
afstandsbediening de weergegeven waarden wij-
zigen
1.1 Meegeleverd
• afstandsbediening TF 30.
1.2 Technische gegevens
Meetwaarden buitentemperatuurvoeler
1.3 Overige gegevens
2 Installatie
2.1 Montage
Montage van de tweedraadsbusmodule (toe-
behoren OTM 1) in verwarmingstoestellen
met Bosch Heatronic die voorbereid zijn voor
Canbus
Afb. 1 Verwijder het deksel
Afb. 2 Verwijder de afscherming
Afb. 3 Verwijder evt. het tekstdisplay
i
De afstandsbediening TF 30 is
voorzien voor de aansluiting op
een verwarmingstoestel met
Bosch Heatronic die voorbereid is
voor Canbus. Daarvoor moet het
toebehoren OTM 1 in het verwar-
mingstoestel worden ingebouwd.
Toestelafmetingen zie afb. 7 op pag. 5
Spanning tweedraadsbus ≤18 V DC
Nominale stroom ≤30 mA
afstandsbedieninguitgang Tweedraadsbus
Max. omgevingstemperatuur:
- TF 30
- Buitentemperatuurvoeler
0... +40 °C
-30...+50 °C
Meetbereik van de
Buitentemperatuurvoeler
-20...+30 °C
Instelbereik ruimtetemperatuur +10...+30°C
Gangreserve ca. 4 uur
Isolatiesoort IP 20
°C ΩAF °C ΩAF
-20 2392 4 984
-16 2088 8 842
-12 1811 12 720
-8 1562 16 616
-4 1342 20 528
0 1149 24 454
Digitale
schakelklok
P1 en P2 vast geprogrammeerd.
P3 met maximaal 32 vrij
programmeerbare schakeltijden voor
verwarming en warm water
Vloerverwarming,
klimaatvloer
Buitentemperatuurvoeler aansluiten
Gevaar:
door een stroomschok!
B Onderbreek voor de installatie
de spanning (230 V AC) naar
het verwarmingstoestel.
6 720 610 332-10.1R
1
E
6 720 610 336 -18.1R
1.
2.
3. 6 720 604 435-38.2R
Pagina: 3
4
Installatie
6 720 611 984 NL (04.08)
Afb. 4 Schuif de blinddeksel naar beneden
Afb. 5 Schuif de OTM 1 in de houder en
monteer de blinddeksel
Afb. 6 Steek de stekker van de OTM 1 vast
op de insteekplaats (ST 9)
B Monteer evt. het tekstdisplay (afb. 3) weer.
B Sluit de verbindingskabel naar de afstandsbe-
diening en eventueel naar de buitentempera-
tuurvoeler aan de OTM 1 aan (afb. 10).
B Monteer de afscherming (afb. 2) en het deksel
(afb. 1).
0
4
6 720 604 100-04.3R
0
5
6
6 720 611 352-01.1R
7
6 720 611 352-02.1R
i
B Bij de aansluiting van de TF 30
mag de buitentemperatuurvoeler
die bij het verwarmingstoestel
[TOPLIJN ] wordt geleverd niet
op het tekstdisplay worden aan-
gesloten!
Pagina: 4
5
Installatie
6 720 611 984 NL (04.08)
Montage van de afstandsbediening
Afb. 7 Kies een plaats voor de montage van
de afstandsbediening
Afb. 8 Trek het bovenstuk (a) los
Afb. 9 Bevestig de sokkel (b) op de muur
B Sluit de afstandsbediening elektrisch aan, zie
hoofdstuk 2.2.
B Steek het bovenstuk (a) van de afstandsbe-
diening vast.
2.2 Elektrische aansluiting
B Tweedraadsbusverbinding van afstandsbe-
diening naar tweedraadsbusmodule:
Gebruik een tweeaderige, met folie afge-
schermde koperdraadkabel met een gelei-
derdiameter van minstens 0,25 mm2
.
Daardoor worden de leidingen beschermd
tegen externe invloeden (zoals sterkstroomka-
bels, bovenleidingen, transformatorstations,
radio- en televisietoestellen, amateurzendsta-
tions, magnetrons en dergelijke).
B Installeer alle leidingen met 24 V (meet-
stroom) gescheiden van leidingen met 230 V
of 400 V ter voorkoming van inductieve beïn-
vloeding (minimumafstand 100 mm).
B Lengte en diameter van leidingen naar de bui-
tentemperatuurvoeler:
– Lengte tot 20 m 0,75 tot 1,5 mm2
– Lengte tot 30 m 1,0 tot 1,5 mm2
– Lengte meer dan 30 m 1,5 mm2
Afb. 10 Sluit de TF 30 aan de OTM1 aan
1 0 2 m m
1 4 5 m m
3 2 m m
0 , 3 m
0 , 3 m
1 , 2 - 1 , 5 m
0 , 6 m
6 7 2 0 6 1 1 3 4 7 - 0 2 . 1 R
6 720 611 347-06.1R
b
a
b
6 7 2 0 6 1 1 3 4 7 - 0 7 . 1 R
Voorzichtig: elektronica van de
afstandsbediening onherstel-
baar beschadigt!
B De afstandsbediening alleen aan
tweedraadsbusmodule OTM 1
aansluiten.
i
B Bij de aansluiting van de TF 30 mag
de buitentemperatuurvoeler die bij
het verwarmingstoestel [TOPLIJN ]
wordt geleverd niet op het tekstdis-
play worden aangesloten!
O T A
F SK
ST
ST9
OTM1
6
Bosch Heatronic
TF 30
AF
OT-Bus
6 720 611 352-03.1R
Pagina: 5
6
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3 Bediening
3.1 Programmeren
Afb. 11 Overzicht van de bedieningselementen
1 Reset-toets (verwijderen)
2 Verwarmingsprogramma (huidige dag)
3 Warm water aan/uit
4 PARTY/ECO actief
5 Tekstdisplay
6 Huidige dag van de week
7 Menuregel van de programmeerniveaus
8 Insteltoetsen + en –
9 Draaischakelaar (functies)
10 OK-toets (selecteren of bevestigen)
11 ESC-toets (annuleren)
12 Infotoets (instellingen opvragen)
13 Brander aan/uit
PROG
PARTY
ECO
0 3 6 9 18
12 15 21 24h
ESC OK
P3
P2
P1
MENU
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4 9
10
11
5
12
6 7
8
13
6
720
611
347-01.1R
PARTY ECO
.
RES
Pagina: 6
7
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
De programmering wordt uitvoerig beschreven
aan de hand van het voorbeeld van de ingebruik-
nemingsstappen Taal, Tijd en Datum instellen:
B Schakel het verwarmingstoestel in.
De te wijzigen waarde wordt weergegeven.
Bovendien knippert de te wijzigen waarde.
De taal instellen (alleen bij ingebruikneming):
B Kies de gewenste taal met de toets / .
B Bevestig de keuze met toets .
Zie hoofdstuk 3.9.2 op pagina 18 als u de taal
wilt wijzigen.
De huidige tijd en datum instellen (alleen bij inge-
bruikneming of na overschrijding van de gangre-
serve):
B Stel het huidige UUR in met toets / .
– Kort indrukken: verandering met één een-
heid
– Lang indrukken: snel vooruit of achteruit
B Bevestig de invoer met toets .
B Stel de huidige MINUUT in met toets / .
B Bevestig de invoer met toets .
B Stel het huidige JAAR in met toets / .
B Bevestig de invoer met toets .
B Stel de huidige MAAND in met toets / .
B Bevestig de invoer met toets .
B Stel de huidige DAG in met toets / .
B Bevestig de invoer met toets .
Overeenkomstig de stand van de draaischake-
laar (9) worden de volgende standaardgegevens
weergegeven:
• : CON VORST BEV (continu vorstbeveili-
ging) en ruimtetemperatuur
• MENU: GEVR TEMP (gevraagde tempera-
tuur)
• : CONTINU SPAREN en ruimtetempera-
tuur
• : CONTINU VERW (continu verwarmen) en
ruimtetemperatuur
• P1: Huidige tijd, ruimtetemperatuur en verwar-
mingsprogramma (vast geprogrammeerd)
• P2: Huidige tijd, ruimtetemperatuur en verwar-
mingsprogramma (vast geprogrammeerd)
• P3: Huidige tijd, ruimtetemperatuur en verwar-
mingsprogramma (vrij te programmeren).
Als een speciaal programma is ingesteld, worden
de volgende gegevens weergegeven:
• VAKANTIE en ruimtetemperatuur
• CONTINU SPAREN, CONTINU VERW (con-
tinu verwarmen) of CON VORST BEV (con-
tinu vorstbeveiliging) en telkens
ruimtetemperatuur
• PARTY of ECO met tijd en ruimtetemperatuur.
3.1.1 Opheffen
Programmeringen opheffen:
B Zoek het desbetreffende programmeerniveau.
B Druk op de toets .
B Selecteer OPHEFFEN met de toets / .
B Druk op de toets om op te heffen of druk
op de toets om te annuleren.
Verwarmings- of warmwaterprogramma P3
opheffen:
B Selecteer ENKELE DAG of ALLES met de
toets / .
B Druk op de toets bij ENKELE DAG als voor
het opheffen de afzonderlijke schakeltijden
moeten worden opgevraagd. Druk de toets
telkens tweemaal in om de schakeltijd op
te heffen.
-of-
B Druk op de toets bij ALLES als alle scha-
keltijden tegelijkertijd moeten worden opge-
heven. Druk tweemaal op de toets om alle
schakeltijden in het verwarmings- of warmwa-
terprogramma P3 op te heffen .
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ESC
OK
OK
OK
OK
Pagina: 7
8
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.1.2 Afstandsbediening terugzetten naar
de fabrieksinstelling
B Houd de toetsen en tegelijkertijd inge-
drukt tot FABR INSTELL (fabrieksinstellingen)
wordt weergegeven:
– 0 = Terugzetten annuleren
– 1 = Behalve taal en tijd alles terugzetten
– 2 = Alles terugzetten
B Selecteer 0, 1 of 2 met de toets / .
B Bevestig uw keuze met de toets .
3.2 Menuoverzicht
ESC OK
OK
Stand draaischakelaar
Druk op
toets
Weergave
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TF 30
Pagina
Alleen bij ingebruikne-
ming!
- DEUTSCH
DEUTSCH,
NEDERLANDS,
ENGLISH,
FRANCAIS,
ITALIANO,
DANSK
6
Verder met UUR, MINUUT etc. -
Alleen bij ingebruikne-
ming na het overschrij-
den van de gangreserve!
- UUR 0 t/m 23
- 6
MINUUT 00 t/m 59
JAAR 2002 t/m 2050
MAAND 01 t/m 12
DAG 01 t/m 31
Overige weergaven en instelbereiken afhankelijk van stand van
draaischakelaar!
-
CONTINU VERWAR
20.8 °C
- -
12
GEVR RUIMTTEMP
20.0 °C
10 °C t/m 30 °C
in stappen van 0,2 K
VERSCHUIVING1)
0
-5 bis +5 (= ±25 K)
in stappen van 1
-
CONTINU SPAREN
20.8 °C
- -
GEVR RUIMTTEMP
15.0 °C
10 °C t/m 30 °C
in stappen van 0,2 K
VERSCHUIVING1)
0
-5 bis +5 (= ±25 K)
in stappen van 1
-
CON VORST BEV
20.8 °C
- -
GEVR RUIMTTEMP
10.0 °C
6 °C t/m 10 °C
in stappen van 0,2 K
(PARTY ² ECO)
Niet in stand MENU!
+ ≥2 s SPAREN
SPAREN = ECO
of
VERWARMEN = PARTY 12
≥5 s
wachten
DUUR
0:00
Maximaal 23 uur en 50 Minuten
in stappen van 10 minuten
OK
OK
OK
OK
OK
OK
P3
P2
P1
MENU
P3
P2
P1
MENU
P3
P2
P1
MENU
Pagina: 9
10
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
2x PROGRAMMA P3 -
Zie pagina 26 15
VERWARMING
VERWARMING
of
WARM WATER
NIEUW
NIEUW,
OPVRAGEN,
OPHEFFEN,
EINDE
VRIJ
32
Vrije schakeltijden
MA-VR
MA-VR,
ZA/ZO,
DAGELIJKS,
ENKELE DAG
UUR 0 t/m 23
MINUUT 00 t/m 59
VERWARMEN
VERWARMEN,
SPAREN,
VORSTBEVEIL
WW-VRIJGAVE
of
W-WATERTEMP 2)
WW-VRIJGAVE,
WW-BLOKKERING
of
10 °C t/m 70 °C 2)
EINDE -
Stel overige schakelpunten in met bijbehorende functie!
3x VAKANTIE - -
17
START VAK DAT -
JAAR 2002 t/m 2050
MAAND 01 t/m 12
DAG 01 t/m 31
UUR 0 t/m 23
EINDE VAK DAT -
JAAR 2002 t/m 2050
MAAND 01 t/m 12
DAG 01 t/m 31
UUR 0 t/m 23
SPAREN
SPAREN,
VERWARMEN,
VORSTBEVEIL
EINDE - -
4x INSTELLINGEN - -
18
GELIJK WW - -
UIT UIT of AAN
INSTELLINGEN - -
Stand draaischakelaar
Druk op
toets
Weergave
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TF 30
Pagina
P3
P2
P1
MENU
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
P3
P2
P1
MENU
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
P3
P2
P1
MENU
OK
OK
OK
Pagina: 10
11
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
4x INSTELLINGEN - - 18
GELIJK WW - -
18
TAAL - -
DEUTSCH
DEUTSCH,
NEDERLANDS,
ENGLISH,
FRANCAIS,
ITALIANO,
DANSK
2x GELIJK WW - -
18
19
2x
CONT TEMPAFST - -
WAR CVUITSCH 1)
- -
CONT TEMAFST
0.0°C
± 3 K (°C)
in stappen van 0,1 K
WAR CVUITSCH BIJ 1)
99°C
10°C t/m 25°C,
99°C (= functie uit)
2x GELIJK WW - -
19
3x WARM WATER 3)
- -
WW TIJD GEST
WW TIJD GEST
of
WW TIJD TEMP
2x GELIJK WW - -
20
4x DISPLAY - -
DISPLAY
1
1 of 2
INSTELLINGEN - -
Vast geprogrammeerd:
„Verwarmingsfunctie“: Ma-Vr 6:00 - 22:00 en Za-Zo 7:00 - 23:00
Overige tijden „Spaarfunctie“
„Warm water vrijgegeven“: Ma-Vr 5:00 - 22:00 en Za-Zo 6:00 - 23:00
Overige tijden „Warm water geblokkeerd“
Zie pagina 26
15
Vast geprogrammeerd:
„Verwarmingsfunctie“: Ma-Vr 6:00 - 8:00 en 16:00 - 22:00;
Za-Zo 7:00 - 23:00
Overige tijden „Spaarfunctie“
„Warm water vrijgegeven“: Ma-Vr 5:00 - 8:00 en 15:00 - 22:00;
Za-Zo 6:00 - 23:00
Overige tijden „Warm water geblokkeerd“
Zie pagina 26
Vrij te programmeren:
Programmering onder
MENU - 2x - PROGRAMMA P3
Zie pagina 27
1) Wordt alleen weergegeven als de buitentemperatuurvoeler op de OTM 1 is aangesloten!
2) Indien afwijking van de fabrieksinstelling onder INSTELLINGEN -> WW TIJD TEMP is ingesteld!
3) Wordt alleen weergegeven als een boilertemperatuurvoeler (NTC) is aangesloten!
Stand draaischakelaar
Druk op
toets
Weergave
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TF 30
Pagina
P3
P2
P1
MENU
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
P3
P2
P1
MENU
P 3
P 2
P 1
MENU
P3
P2
P1
MENU
Pagina: 11
12
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.3 Speciale functies
Van het verwarmingsprogramma afwijkende spe-
ciale functies (handmatige functies).
• U kunt kiezen tussen CONTINU VERW (con-
tinu verwarmen), CONTINU SPAREN en
CON VORST BEV1
(continu vorstbeveiliging).
• De speciale functie start onmiddellijk.
• Ruimtetemperatuur en verwarmingscurve kun-
nen worden ingesteld (zie voor basisinstellin-
gen en instelbereiken hoofdstuk 3.2 vanaf
pagina 8).
Ruimtetemperatuurregeling (zonder buiten-
temperatuurvoeler aan OTM 1)
B Selecteer de speciale functie met de draai-
schakelaar (9).
B Stel de GEVR RUIMTTEMP (gevraagde ruim-
tetemperatuur) voor de speciale functie in met
/ .
De ingestelde ruimtetemperatuur wordt con-
tinu geregeld.
B Speciale functie annuleren:
Kies een verwarmingsprogramma of een
andere speciale functie.
Weersafhankelijke regeling (met buitentem-
peratuurvoeler aan OTM 1)
B Selecteer de speciale functie met de draai-
schakelaar (9).
B Stel de gevraagde parallelle VERSCHUIVING
van de verwarmingscurve voor de speciale
functie in met / .
De ingestelde verwarmingscurve (aanvoer-
temperatuur en daarmee ook de ruimtetempe-
ratuur) wordt continu geregeld.
Afhankelijk van de karakteristiek van het
gebouw komt een stap overeen met een ruim-
tetemperatuur van ca. 1,5 K (°C).
B Speciale functie annuleren:
Kies een verwarmingsprogramma of een
andere speciale functie.
3.4 PARTY•ECO - functie
Het verwarmingsprogramma of de speciale func-
tie onderbreken en maximaal 23 uur en 50 in tijd
beperkte verwarmingsfunctie (PARTY) of spaar-
functie (ECO) inschakelen:
B Houd en tegelijkertijd ingedrukt tot SPA-
REN wordt weergegeven.
B Selecteer VERWARMEN (=PARTY) of SPA-
REN (=ECO) met / en wacht ≥ 5 secon-
den tot DUUR wordt weergegeven.
B Stel de gewenste DUUR in met / en
wacht ≥ 5 seconden.
PARTY of ECO wordt weergegeven en is
actief. Het ingestelde verwarmingspro-
gramma wordt voor de ingestelde duur gene-
geerd.
PARTY•ECO - functie annuleren:
B Druk op tijdens de PARTY•ECO - functie.
Het ingestelde verwarmingsprogramma of de
speciale functie is weer actief.
1. Vorstbeveiliging volgens hoofdstuk 3.10
op pagina 20.
i
De verandering van de GEVR
RUIMTTEMP (gevraagde ruimte-
temperatuur) of de VERSCHUI-
VING wordt bij het verlaten van de
speciale functie weer teruggezet.
ESC
Pagina: 12
13
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.5 Gevraagde temperaturen voor
verwarming en vorstbeveili-
ging instellen
De gevraagde temperaturen worden gebruikt
door de verwarmingsprogramma's (zie
hoofdstuk 3.7 op pagina 15) en de speciale
functies (zie hoofdstuk 3.3 op pagina 12).
3.5.1 Ruimtetemperatuurregeling (zonder
buitentemperatuurvoeler aan OTM 1)
Instelling van de gevraagde temperaturen voor:
• VERWARMEN (= ruimtetemperatuur voor ver-
warmingsfunctie)
• SPAREN (= ruimtetemperatuur voor spaar-
functie)
• VORSTBEVEIL (= ruimtetemperatuur voor
vorstbeveiligingsfunctie).
B Selecteer in het menu GEVR TEMP
(gevraagde temperatuur) met de menuop-
ties VERWARMEN, SPAREN of VORSTBE-
VEIL (vorstbeveiliging).
B Stel de menuopties in met / en bevestig
deze met .
3.5.2 Weersafhankelijke regeling
(met buitentemperatuurvoeler aan
OTM 1)
Verwarmingscurve
De afstandsbediening werkt met een ingestelde
verwarmingscurve. De verwarmingscurve zorgt
voor een samenhang tussen buitentemperatuur
en aanvoertemperatuur (radiatortemperatuur).
Wanneer de verwarmingscurve goed is inge-
steld, resulteert dit in een constante ruimtetem-
peratuur, ondanks verschillende
buitentemperaturen (overeenkomstig de instel-
ling van de radiatorthermostaatkranen).
De verwarmingscurve wordt vastgelegd als
rechte lijn door voetpunt en eindpunt.
Afb. 12
VT Aanvoertemperatuur
AT Buitentemperatuur
F Voetpunt
E Eindpunt
Voorbeeld:
Verwarmingscurve (afb. 12):
• VOETPUNT CIRC (= de voor het verwarmen
van de woning benodigde aanvoertempera-
tuur bij een buitentemperatuur van 20°C)
• EINDPUNT CIRC (= de voor het verwarmen
van de woning benodigde aanvoertempera-
tuur bij een buitentemperatuur van -15°C)
• PARAL VERSCH (= parallelle verschuiving
van de verwarmingscurve voor spaarfunctie,
resp. nachtelijke verlaging)
3 K (°C) komt, afhankelijk van de eigenschap-
pen van het gebouw, overeen met een ruimte-
temperatuur van ca. 1 K (°C).
B Selecteer in het menu GEVR TEMP
(gevraagde temperatuur) met de menuop-
ties VOETPUNT CIRC, EINDPUNT CIRC of
PARAL VERSCH (parallelle verschuiving).
B Stel de menuopties in met / en bevestig
deze met .
i
Zie voor selecteren, basisinstellin-
gen en instelbereiken het menuover-
zicht in hoofdstuk 3.2 vanaf
pagina 8.
OK
OK
Verwarming Radiatoren Vloer
Max. aanvoertemperatuur 75°C1)
1) Basisinstellling
85°C 50°C 60°C
VOETPUNT CIRC 35°C1) 35°C 20°C 20°C
EINDPUNT CIRC 75°C1) 85°C 50°C 60°C
PARAL VERSCH -25 K1) -25 K -10 K -10 K
6 720 610 304-02.1O
+20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+10 ±0 -10 -20 °C
AT
VT
°C
F
E
OK
OK
Pagina: 13
14
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
Vorstgrens instellen
De vorstgrens is in de fabriek op 3°C ingesteld.
De vorstgrens kan worden ingesteld tussen -5°C
en 10°C in stappen van 1 K (°C).
• Als de buitentemperatuur de ingestelde
VORSTGRENS met 1 K(°C) overschrijdt,
wordt de verwarming uitgeschakeld.
• Als de buitentemperatuur onder de ingestelde
VORSTGRENS daalt, wordt de verwarmings-
pomp ingeschakeld en de verwarming naar 10
°C geregeld (vorstbeveiliging).
B Selecteer in het menu GEVR TEMP
(gevraagde temperatuur) met de menuop-
tie VORSTGRENS.
B Stel VORSTGRENS in met / en bevestig
met .
3.6 Tijd, datum en zomer- en
wintertijd
Tijd en datum instellen
Zie pagina 6 voor het instellen van tijd en datum.
Zomer- en wintertijd instellen
Bij de ingebruikneming is de automatische over-
gang tussen zomer- en wintertijd voor Europese
landen geactiveerd. Afwijkend daarvan kan het
volgende worden ingesteld:
• Automatische overgang tussen zomer- en
wintertijd in- of uitschakelen
• Tijdzone veranderen (alleen actief als MET
AUT ZO/WI is ingesteld):
– EUROPA (meeste Europese landen)
– UK/PO (Groot-Brittannië en Portugal)
– FIN/GR/TUR (Finland, Griekenland en
Turkije)
– USA/CAN (Verenigde Staten en Canada)
– VRIJPROGREGEL (kan worden gepro-
grammeerd)
B Selecteer in het menu TIJD/DATUM met
de menuoptie MET AUT ZO/WI.
B Selecteer MET AUT ZO/WI of ZONDER ZO/
WI met / en bevestig met .
B Selecteer de gewenste tijdzone met / en
bevestig met (alleen actief als MET AUT
ZO/WI is ingesteld).
VRIJPROGREGEL programmeren:
B Selecteer zoals eerder beschreven de tijd-
zone VRIJPROGREGEL.
B Druk op .
MAAND ZOMER wordt weergegeven.
B Stel het begin van de zomertijd en het begin
van de wintertijd in met / en bevestig met
. Het UUR geldt ook voor het begin van de
wintertijd.
Waarschuwing: Bij een te laag
ingestelde vorstgrens en een
langdurige buitentemperatuur
onder 0°C worden de heetwa-
tervoerende delen van de instal-
latie onherstelbaar beschadigd!
B Laat de basisinstelling van de
vorstgrens (3°C) alleen door
een vakman en passend bij de
installatie aanpassen.
B Stel de vorstgrens niet te laag
in.
Schade door een te laag inge-
stelde vorstgrens vallen niet on-
der de garantie!
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Pagina: 14
15
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.7 Verwarmings- en warmwater-
programma instellen
3.7.1 Verwarmingsprogramma instellen
Er kan uit drie programma's voor de verwarming
worden gekozen:
• P1 - vast geprogrammeerd:
„Verwarmingsfunctie“:
Ma-Vr 6:00 - 22:00 en Za-Zo 7:00 - 23:00
Overige tijden „Spaarfunctie“
• P2 - vast geprogrammeerd:
„Verwarmingsfunctie“:
Ma-Vr 6:00 - 8:00 en 16:00 - 23:00;
Za-Zo 7:00 - 23:00
Overige tijden „Spaarfunctie“
• P3 - Vrij programmeerbaar:
– Maximaal 32 vrij te programmeren schakel-
tijden met toegewezen functie: VERWAR-
MEN, SPAREN of VORSTBEVEIL
(vorstbeveiliging).
– naar keuze voor maandag t/m vrijdag
dezelfde tijden, voor zaterdag en zondag
dezelfde tijden, voor elke dag dezelfde tij-
den of voor elke dag verschillende tijden.
Basisinstelling (automatische functie):
• Automatische wisseling tussen normale ver-
warmingsfunctie, spaarfunctie en vorstbeveili-
gingsfunctie volgens het ingevoerde
tijdprogramma.
• Verwarmingsfunctie (= dag): de afstandsbe-
diening regelt op de voor de functie VER-
WARMEN ingestelde gevraagde temperatuur
of verwarmingscurve.
• Spaarfunctie (= nacht): de afstandsbediening
regelt op de voor de functie SPAREN inge-
stelde gevraagde temperatuur of verlaagde
verwarmingscurve.
• Vorstbeveiligingsfunctie volgens
hoofdstuk 3.10 op pagina 20.
Schakeltijden en functie instellen
B Selecteer in het menu PROGRAMMA P3 met
de menuoptie VERWARMING.
B Selecteer in het menu PROGRAMMA P3 met
de menuoptie VRIJ.
Gedurende korte tijd wordt het aantal
beschikbare schakeltijden weergegeven.
B Selecteer de weekdaggroep of ENKELE
DAG:
– MA-VR: maandag t/m vrijdag op dezelfde
tijd met de toegewezen functie beginnen.
– ZA/ZO: zaterdag en zondag op dezelfde
tijd met de toegewezen functie beginnen.
– DAGELIJKS: elke dag op dezelfde tijd met
de toegewezen functie beginnen.
– ENKELE DAG: altijd op deze dag van de
week op dezelfde tijd met de toegewezen
functie beginnen.
B Druk op . Stel de gewenste schakeltijd in.
B Druk op . Stel de gewenste functie in.
B Bevestig de invoer met .
B Indien nodig: selecteer de volgende dag of
weekdaggroep en voer de schakeltijd met de
toegewezen functie in zoals hierboven
beschreven.
Programmering opvragen:
B Zoek het desbetreffende programmeerniveau.
B Druk op de toets .
B Selecteer OPVRAGEN met de toets / .
B Druk op de toets om op te vragen of druk
op de toets om te annuleren.
Zie hoofdstuk 3.1.1 op pagina 7 voor het ophef-
fen van programmeringen.
i
Er zijn maximaal 32 vrij te pro-
grammeren schakeltijden voor
verwarming en warm water be-
schikbaar!
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ESC
Pagina: 15
16
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.7.2 Warmwaterprogramma instellen
Er kan gekozen worden uit drie warmwaterpro-
gramma's:
• P1 - vast geprogrammeerd:
„Warm water vrijgeven“:
Ma-Vr 5:00 - 22:00 en Za-Zo 6:00 - 23:00
Overige tijden „Warm water geblokkeerd“
• P2 - vast geprogrammeerd:
„Warm water vrijgeven“:
Ma-Vr 5:00 - 8:00 en 15:00 - 22:00;
Za-Zo 6:00 - 23:00
Overige tijden „Warm water geblokkeerd“
• P3 - Vrij programmeerbaar:
– Maximaal 32 vrij te programmeren schakel-
tijden met toegewezen functie:
WW-VRIJGAVE, WW-BLOKKERING of W-
WATER TEMP1.
– Naar keuze voor maandag t/m vrijdag
dezelfde tijden, voor zaterdag en zondag
dezelfde tijden, voor elke dag dezelfde tij-
den of voor elke dag verschillende tijden.
Algemeen:
• Warmwaterprogramma met combitoestel:
– Wanneer op het combitoestel voor warm
water de comfortfunctie is ingesteld:
Automatische wisseling tussen comfort-
functie en spaarfunctie (ECO) volgens het
gekozen tijdprogramma P1, P2 of P3.
– Onder INSTELLINGEN is de menuoptie
WW TIJD TEMP niet beschikbaar.
– Als op het combitoestel een voorraadsys-
teem is aangesloten:
Automatische wisseling tussen warm
water vrijgegeven en warm water geblok-
keerd volgens het gekozen tijdprogramma
P1, P2 of P3.
• Warmwaterprogramma met verwarmingstoe-
stel en warmwaterboiler zonder eigen tempe-
ratuurregelaar (met NTC-voeler):
– Bij levering uit de fabriek automatische wis-
seling tussen warm water vrijgegeven en
warm water geblokkeerd volgens het geko-
zen tijdprogramma P1, P2 of P3.
– Als onder INSTELLINGEN de menuoptie
WW TIJD TEMP is ingesteld, kan in het tijd-
programma P3 bij de schakeltijden een
temperatuur tussen 10°C en 70°C worden
geprogrammeerd.
• Warmwaterprogramma met verwarmingstoe-
stel en warmwaterboiler met eigen tempera-
tuurregelaar (thermostaat):
– Bij levering uit de fabriek automatische wis-
seling tussen warm water vrijgegeven en
warm water geblokkeerd volgens het geko-
zen tijdprogramma P1, P2 of P3.
– Onder INSTELLINGEN is de menuoptie
WW TIJD TEMP niet beschikbaar.
• Vorstbeveiligingsfunctie volgens
hoofdstuk 3.10 op pagina 20.
Schakeltijden en functie instellen
B Selecteer in het menu PROGRAMMA P3 met
de menuoptie WARM WATER.
B Selecteer in het menu PROGRAMMA P3 met
de menuoptie VRIJ.
Gedurende korte tijd wordt het aantal
beschikbare schakeltijden weergegeven.
1. Indien afwijkend van de fabrieksinstelling
onder INSTELLINGEN -> WW TIJD
TEMP is ingesteld!
i
Als in het menu
PROGRAMMA P3 geen schakel-
tijden voor warm water zijn gepro-
grammeerd, is voor warm water
automatisch het programma P1
actief!
i
Er zijn maximaal 32 vrij te pro-
grammeren schakeltijden voor
verwarming en warm water be-
schikbaar!
OK
OK
Pagina: 16
17
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
B Selecteer de weekdaggroep of ENKELE
DAG:
– MA-VR: maandag t/m vrijdag op dezelfde
tijd met de toegewezen functie of tempera-
tuur beginnen.
– ZA/ZO: zaterdag en zondag op dezelfde
tijd met de toegewezen functie of tempera-
tuur beginnen.
– DAGELIJKS: elke dag op dezelfde tijd met
de toegewezen functie of temperatuur
beginnen.
– ENKELE DAG: altijd op deze dag van de
week op dezelfde tijd met de toegewezen
functie of temperatuur beginnen.
B Druk op . Stel de gewenste schakeltijd in.
B Druk op . Stel de gewenste functie of tem-
peratuur in.
B Bevestig de invoer met .
B Indien nodig: selecteer de volgende dag of
weekdaggroep en voer de schakeltijd met de
toegewezen functie of temperatuur in zoals
hierboven beschreven.
In het temperatuurprogramma kunnen voor de
thermische desinfectie (anti-legionella) ook tem-
peratuurwaarden tot 70°C worden ingesteld:
B Stel op het verwarmingstoestel de tempera-
tuurregelaar minstens zo hoog in als de
gevraagde temperatuur.
3.8 Vakantieprogramma instellen
In het vakantieprogramma regelt de verwarming
op de gekozen functie, de warmwaterbereiding is
uitgeschakeld (vorstbeveiliging is gewaarborgd
volgens hoofdstuk 3.10 op pagina 20).
B Selecteer in het menu VAKANTIE met de
menuopties START VAK DAT (JAAR,
MAAND, DAG, UUR), EIND VAK DAT (JAAR,
MAAND, DAG, UUR) en functie (SPAREN,
VERWARMEN of VORSTBEVEIL (vorstbevei-
liging)).
START VAK DAT en EIND VAK DAT worden
slechts kort weergegeven.
B Stel de menuopties in met / en bevestig
deze met .
B Stel de draaischakelaar (9) in op het verwar-
mings- of warmwaterprogramma (zie
pagina 15) of op een speciale functie (zie
pagina 12).
Tijdens de vakantietijd wordt VAKANTIE
weergegeven. Na afloop van de geprogram-
meerde vakantietijd keert de afstandsbedie-
ning terug naar het gekozen verwarmings- of
warmwaterprogramma of naar de speciale
functie.
Vakantieprogramma annuleren:
B zie hoofdstuk 3.1.1 op pagina 7.
Waarschuwing: Gevaar voor
brandwonden!
B Gebruik temperaturen boven
60 °C slechts gedurende korte
tijd en alleen voor thermische
desinfectie!
OK
OK
OK
OK
OK
Pagina: 17
18
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.9 Instellingen
De volgende waarden kunnen worden ingevoerd:
• Onmiddellijk warm water
• Taal
• Afstemming voor ruimtetemperatuurvoeler of
buitentemperatuur waarbij de verwarming
wordt uitgeschakeld.
• Functie voor warmwaterprogramma
• Displayvariant.
3.9.1 Onmiddellijk warm water
• GELIJK WW -> AAN:
– Bij verwarmingstoestellen met warmwater-
boiler wordt het tijdprogramma gedurende
twee uur genegeerd en wordt de boiler
(onmiddellijk) op de ingestelde tempera-
tuur geladen
of
het tijd- en temperatuurprogramma wordt
genegeerd tot de boiler de hoogste gepro-
grammeerde temperatuur heeft bereikt.
– Bij combitoestellen is de comfortfunctie
gedurende 2 uur actief.
• GELIJK WW -> UIT: Normaal automatisch
programma (warmwaterfunctie volgens het
ingevoerde tijdprogramma of tijd- en tempera-
tuurprogramma).
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN
met de menuoptie GELIJK WW.
B Schakel GELIJK WW met / aan of uit en
bevestig met .
3.9.2 Taal instellen
Beschikbare talen: DEUTSCH, NEDERLANDS,
ENGLISH, FRANCAIS, ITALIANO, DANSK
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN met
de menuoptie GELIJK WW.
B Druk zo vaak op / tot TAAL wordt weer-
gegeven en bevestig met .
B Selecteer de gewenste taal met / en
bevestig met .
3.9.3 Ruimtetemperatuurvoeler afstemmen
De afstemming van de ruimtetemperatuurvoeler
verandert de temperatuuraanduiding van de
afstandsbediening. De waarde kan maximaal
±3 K (°C) in stappen van 0,1 K worden gecorri-
geerd.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de ruimtetemperatuurvoeler goed
meet, maar geen warmte aan het instrument
wordt afgegeven.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor de
afstemming beïnvloeding van warmtebronnen
(zonlicht, lichaamswarmte etc.) op de ruimte-
temperatuurvoeler.
B Lees onmiddellijk de „juiste“ ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN
met de menuoptie GELIJK WW.
B Druk zo vaak op / tot VOELERAFSTEM-
MING wordt weergegeven en bevestig met
.
B Stel de gewenste afstemming van de ruimte-
temperatuurvoeler in met / en bevestig
met .
Waarschuwing: Gevaar voor
brandwonden!
Wanneer een tijd- en tempera-
tuurprogramma vooraf is opge-
geven, wordt verwarmd op de
hoogste geprogrammeerde
temperatuur (maximaal 70°C).
OK
OK
i
Instelling is alleen mogelijk bij
ruimtetemperatuurregeling.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Pagina: 18
19
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.9.4 Buitentemperatuur waarbij de verwar-
ming wordt uitgeschakeld
Basisinstelling: Ingesteld is 99°C. Dat wil zeggen
dat de functie in feite uitgeschakeld is en de
installatie bij elke buitentemperatuur in bedrijf kan
worden gesteld.
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN
met de menuoptie GELIJK WW.
B Druk zo vaak op / tot WAR CVUITSCH
wordt weergegeven en bevestig met .
B Stel de gewenste waarde voor WAR
CVUITSCH in met / en bevestig met .
3.9.5 Functie voor warmwaterprogramma
instellen
Deze instelling is alleen beschikbaar als een
warmwaterboiler zonder eigen temperatuurrege-
laar (met NTC-voeler) op het verwarmingstoestel
is aangesloten. Als de menuoptie WARM WATER
niet wordt weergegeven, is over het algemeen de
functie WW TIJD GEST actief.
Als de menuoptie WARM WATER wordt weerge-
geven, kan het opwarmen van de boiler met WW
TIJD GEST of WW TIJD TEMP worden bestuurd.
• WW TIJD GEST: alleen gedurende deze tijd
wordt de boiler verwarmd op de temperatuur
die op de temperatuurregelaar op het ver-
warmingstoestel is ingesteld.
• WW TIJD TEMP: er kunnen maximaal 32 ver-
schillende tijdstippen met de bijbehorende
warmwatertemperatuur worden ingesteld, zie
hoofdstuk 3.7.2 op pagina 16.
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN
met de menuoptie GELIJK WW.
B Druk zo vaak op / tot WARM WATER
wordt weergegeven en bevestig met .
B Selecteer met / WW TIJD GEST of WW
TIJD TEMP en bevestig met .
i
De instelling is alleen mogelijk bij
een weersafhankelijke regeling
(met buitentemperatuurvoeler aan
OTM 1).
i
De warmwaterfunctie wordt niet
beïnvloed.
OK
OK
OK
i
De temperatuurregelaar op
het verwarmingstoestel moet altijd
hoger dan of gelijk de gevraagde
temperatuur worden ingesteld!
OK
OK
OK
Pagina: 19
20
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.9.6 Displayvariant instellen
Beschikbare displayvarianten:
• 1 = tekstregel en ruimtetemperatuur (basisin-
stelling)
• 2 = tekstregel en tijd.
B Selecteer in het menu INSTELLINGEN
met de menuoptie GELIJK WW.
B Druk zo vaak op / tot DISPLAY wordt
weergegeven en bevestig met .
B Selecteer de gewenste displayvariant met /
en bevestig met .
3.10 Vorstbeveiliging
Ruimtetemperatuurregeling (zonder buiten-
temperatuurvoeler aan OTM 1)
Basisinstelling: 10°C
Instelbereik: 6°C t/m 15°C
Zie hoofdstuk 3.5 op pagina 13 voor de tempera-
tuurinstelling van de vorstbeveiligingsfunctie.
Bij de vorstbeveiligingsfunctie wordt de ruimte-
temperatuur op bijvoorbeeld 10°C gehouden
(ruimtevorstbeveiliging).
Weersafhankelijke regeling (met buitentem-
peratuurvoeler aan OTM 1)
Basisinstelling: 3°C
Instelbereik: -5°C t/m 10°C
Zie hoofdstuk 3.5 op pagina 13 voor de tempera-
tuurinstelling van de vorstbeveiligingsfunctie.
Bij de vorstbeveiligingsfunctie wordt bijvoor-
beeld bij buitentemperaturen onder +3°C de
aanvoertemperatuur op 10°C geregeld (installa-
tievorstbeveiliging).
De verwarmingspomp loopt voortdurend.
Warmwaterboiler
• Bij een warmwaterboiler zonder eigen tempe-
ratuurregelaar (met NTC-voeler) bestaat onaf-
hankelijke van het gekozen tijdprogramma P1,
P2 of P3 voor de boiler altijd vorstbeveiliging
(10°C).
• Bij een warmwaterboiler met eigen tempera-
tuurregelaar (thermostaat) bestaat bij „Warm
water geblokkeerd“ geen vorstbeveiliging
voor de boiler.
OK
OK
OK
Pagina: 20
21
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.11 Ingestelde waarden weergeven
B Druk op .
De eerste waarde wordt weergegeven.
B Met naar de volgende waarde springen,
etc.
Info-aanvraag annuleren:
B druk langer dan 10 seconden niet op een
toets.
-of-
B Druk op .
ESC
Displaytekst Beschrijving
BUITENTEMP 1)
1) Wordt alleen weergegeven als de buitentemperatuurvoe-
ler op de OTM 1 is aangesloten!
Huidige buitentemperatuur
GEVR RUIMTTEMP 2)
2) Wordt alleen weergegeven als geen buitentemperatuur-
voeler op de OTM 1 is aangesloten!
Gevraagde ruimtetemperatuur
ACT RUIM TEMP Huidige ruimtetemperatuur
MAX AANVOERT Maximale aanvoertemperatuur
ACT AANV TEM Huidige aanvoertemperatuur
AANV TEMP Gevraagde aanvoertemperatuur
WW-VRIJGAVE 3)
of
WW-BLOKKERING 3)
3) Wordt alleen weergegeven bij combitoestellen of als een
boiler met een eigen temperatuurregelaar (thermostaat) is
aangesloten!
Warmwaterbereiding vrijgege-
ven of geblokkeerd
BOILER OPW UIT 4)
of
BOILER OPW AAN 4)
4) Wordt alleen weergegeven als een boiler is aangesloten!
Warmwaterbereiding uit- of
ingeschakeld
MAX WW TEMP Maximaal toegestane warmwa-
tertemperatuur
WW TEMP 5)
5) Wordt alleen weergegeven bij combinatieverwarmings-
toestellen of als een boiler zonder een eigen temperatuur-
regelaar (met NTC-voeler) is aangesloten!
Huidige warmwatertemperatuur
GEVR WW TEMP 6)
6) Wordt alleen weergegeven als een boiler zonder een
eigen temperatuurregelaar (met NTC-voeler) is aangeslo-
ten!
Gevraagde warmwatertempera-
tuur
POMP AAN
of
POMP UIT
Verwarmingspomp in- of uitge-
schakeld
ZOMERBEDRIJF Toestand van de temperatuurre-
gelaar voor verwarmingsaan-
voer aan het verwarmingstoestel
19 02 03
14:47
Huidige datum en tijd
PROG MA-VR 7)
P2
7) Wordt alleen weergegeven als de draaischakelaar (9) in
de stand P1, P2 of P3 staat!
Huidige verwarmings- en warm-
waterprogramma
PROG ZA/ZO 7)
P2
DISPLAY Huidige displayvariant
Pagina: 21
22
Bediening
6 720 611 984 NL (04.08)
3.12 Overige opmerkingen
3.12.1 Gangreserve
De afstandsbediening beschikt na vier bedrijfsu-
ren over een gangreserve van ca. 4 uur. Na over-
schrijding van de gangreserve wordt de tijd
gewist. Alle andere instellingen blijven bewaard.
B Zie pagina 6 voor het instellen van tijd en
datum.
3.12.2 Verwarmingspomp
Bij het herkennen van de tweedraadsbusmodule
schakelt de afstandsbediening de verwarmings-
pomp (pompschakeltype III).
Ruimtetemperatuurregeling (zonder buiten-
temperatuurvoeler aan OTM 1)
De verwarmingspomp loopt tot de ingestelde
gevraagde temperatuur (= ruimtetemperatuur)
voor de verwarmingsfunctie is bereikt of tot de
temperatuur daalt onder de ingestelde
gevraagde temperatuur (= ruimtetemperatuur)
voor de vorstbeveiligingsfunctie.
Weersafhankelijke regeling (met buitentem-
peratuurvoeler aan OTM 1)
De afstandsbediening schakelt de verwarmings-
pomp volgens de ingestelde verwarmingscurve.
De verwarmingspomp loopt als de buitentempe-
ratuur daalt onder de ingestelde VORSTGRENS
(vorstbeveiligingsfunctie).
De verwarmingspomp blijft stilstaan als de bui-
tentemperatuurafhankelijke verwarmingsuitscha-
keling actief is en de ingestelde
grenstemperatuur wordt overschreden (zie
hoofdstuk 3.9.4 op pagina 19).
Pagina: 22
23
Storingen opsporen
6 720 611 984 NL (04.08)
4 Storingen opsporen
Een foutmelding van het verwarmingstoestel
wordt op de afstandsbediening aangegeven met
INSTALLATIE CONTROLEREN. De foutmelding
wordt gedurende ca. 10 seconden onderdrukt
als een toets wordt ingedrukt of de draaischake-
laar (9) wordt gedraaid.
Verhelp de fout aan de hand van de gegevens
van de installatie- en bedieningshandleiding van
het verwarmingstoestel.
i
Bedienen (bijvoorbeeld uitlezen
van informatie) is nog steeds mo-
gelijk, maar na 10 seconden
wordt de foutmelding weer weer-
gegeven.
Klacht Oorzaak Oplossing
Gevraagde ruimtetempe-
ratuur wordt niet bereikt
Thermostaatkraan of thermostaatkranen te
laag ingesteld
Stel de kraan of de kranen hoger in
Gevraagde temperatuur te laag ingesteld
of
verwarmingscurve te laag ingesteld
Stel de gevraagde temperatuur hoger in
of
corrigeer de parallelle verschuiving of de
verwarmingscurve
Luchtbellen in de verwarmingsinstallatie Ontlucht de verwarmingsradiatoren en de
verwarmingsinstallatie
Gevraagde ruimtetempe-
ratuur wordt ver over-
schreden
Verwarmingsradiatoren worden te warm Stel de thermostaatknop of de thermo-
staatknoppen lager in
Stel de gevraagde temperatuur lager in of
corrigeer de verwarmingscurve
Stijging in plaats van
daling van temperatuur
Tijd van de dag verkeerd ingesteld Controleer de instelling
Bij de spaarfunctie een
te hoge ruimtetempera-
tuur
Te grote warmteopslag van het gebouw Kies het begintijdstip van de spaarfunctie
vroeger
Gevraagde temperatuur voor Sparen te
hoog ingesteld
of
parallelle verschuiving voor Sparen te laag
ingesteld
Stel de gevraagde temperatuur voor Spa-
ren lager in
of
corrigeer de parallelle verschuiving voor
Sparen
Water wordt niet warm Temperatuurregelaar warm water te laag
ingesteld
Stel de gevraagde temperatuur warm
water hoger in
Pagina: 23
24
Tips voor het besparen van energie
6 720 611 984 NL (04.08)
5 Tips voor het besparen van energie
Spaarzaam verwarmen
Het toestel is zo geconstrueerd dat het gasver-
bruik en de milieubelasting zo laag mogelijk en
het comfort zo groot mogelijk is. Afhankelijk van
de warmtebehoefte van de woning wordt de
gastoevoer naar de brander geregeld. Het toe-
stel werkt met een kleine vlam verder als de
warmtebehoefte minder wordt. De vakman
noemt dit een continuregeling. Door de continu-
regeling worden de temperatuurschommelingen
gering en is de warmteverdeling in de ruimten
gelijkmatig. Zo kan het voorkomen dat het toestel
lange tijd in bedrijf is, maar toch minder gas ver-
bruikt dan een toestel dat voortdurend wordt in-
en uitgeschakeld.
Verwarmingsregeling
Wij adviseren een verwarmingsregeling met
ruimtetemperatuurregelaar of weersafhankelijke
regelaar en thermostatische radiatorkranen.
Bij weersafhankelijk gebruik van de afstands-
bediening
Bij deze wijze van regeling wordt de buitentem-
peratuur gemeten en wordt de aanvoertempera-
tuur volgens de op afstandsbediening ingestelde
verwarmingscurve veranderd. Hoe kouder de
buitentemperatuur, hoe hoger de aanvoertempe-
ratuur.
Stel de verwarmingscurve zo laag mogelijk in
(pagina 13).
Bij ruimtetemperatuurafhankelijk gebruik van
de afstandsbediening
De ruimte waarin de afstandsbediening is inge-
bouwd (hoofdruimte), bepaalt de temperatuur
voor de overige ruimten. In de hoofdruimte mag
geen thermostatische radiatorkraan zijn gemon-
teerd. In elke ruimte (behalve de hoofdruimte) kan
de temperatuur apart met de thermostatische
radiatorkraan worden ingesteld. Als u in de
hoofdruimte een temperatuur wilt die lager is dan
in de overige ruimten, laat u de ruimtetempera-
tuurregelaar op de ingestelde waarde staan en
stelt u de radiatorkraan lager in.
Thermostaatkranen
Draai de thermostaatkranen geheel open zodat
de gewenste ruimtetemperatuur ook kan worden
bereikt. Verander de verwarmingscurve op de
afstandsbediening resp. de gewenste ruimtetem-
peratuur pas als de temperatuur na een vrij lange
tijd niet wordt bereikt.
Vloerverwarming
Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in dan de
door de fabrikant geadviseerde maximale aan-
voertemperatuur.
Pagina: 24
25
Tips voor het besparen van energie
6 720 611 984 NL (04.08)
Spaarfunctie (nachtelijke verlaging)
Door het verlagen van de ruimtemperatuur gedu-
rende de dag of de nacht kunnen aanzienlijke
hoeveelheden brandstof worden bespaard. Een
verlaging van de temperatuur met 1 K kan tot
5 % energiebesparing opleveren. Het is niet zin-
vol om de ruimtetemperatuur van dagelijks ver-
warmde ruimten tot een temperatuur onder
+15°C te laten dalen, omdat anders de afge-
koelde muren koude blijven afgeven. Vaak wordt
dan de ruimtetemperatuur verhoogd en zo meer
energie verbruikt dan bij een gelijkmatige warm-
teaanvoer.
Stel bij een goed geïsoleerd gebouw in de spaar-
stand de temperatuur op een lage waarde in.
Ook wanneer de geprogrammeerde spaartem-
peratuur niet wordt bereikt, wordt energie
bespaard, omdat de verwarming uitgeschakeld
blijft. Het begin van de spaarfunctie kan indien
nodig vroeger worden ingesteld.
Luchten
Laat bij het luchten het venster niet op een kier
staan. Daarbij wordt voortdurend warmte aan de
ruimte onttrokken zonder dat de ruimtelucht noe-
menswaardig wordt verbeterd. Het is beter om
kort, maar intensief te luchten (raam geheel ope-
nen).
Draai tijdens het luchten de thermostaatkranen
dicht.
Warm water
Kies de warmwatertemperatuur altijd zo laag
mogelijk.
Een lage instelling van de temperatuurregelaar
betekent een grotere energiebesparing.
Bovendien leiden hoge warmwatertemperaturen
tot meer kalkaanslag en beïnvloeden deze daar-
door de werking van het toestel (bijvoorbeeld lan-
gere verwarmingstijden of lagere
uitstroomhoeveelheid).
Nu weet u hoe u met uw gasverwarmingstoestel
spaarzaam kunt verwarmen. Wanneer u nog vra-
gen heeft, neem dan contact op met uw installa-
teur.
Pagina: 27
Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44
www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com
01-01-0457-1206

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TF 30.

Stel een vraag over de Bosch TF 30

Heb je een vraag over de Bosch TF 30 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TF 30. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TF 30 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.