TES50621RW

Bosch TES50621RW handleiding

TES50621RW

Handleiding voor de Bosch TES50621RW in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 124 pagina's.

Pagina: 1
Included in delivery (see page 3) / Contenu de l’emballage (voir page 21) De verpakking bevat (zie pagina 40) / Zawarto ć zestawu (patrz strona 59) Součást dodávky (informace naleznete na stran 78) ( . . 97) en English 2 fr Français 20 nl Nederlands 39 pl Polski 58 cz Čeština 77 ru 96 E-Nr. ……… FD… … 5 6 7 1 2 3 4 NEU TES506_1RW.indb 2 16.06.2011 13:50:55
Pagina: 2
39 nl TES506.. 06/2011 Beste kofieliefhebber, gefeliciteerd met uw nieuwe espresso- automaat van Bosch. Deze handleiding beschrijft verschillende modellen, die anders zijn uitgerust. Lees ook de beknopte handleiding. Ze kan in een speciaal opbergvak (5c) worden bewaard, zodat ze altijd binnen handbereik is. Veiligheidsinstructies Lees de handleiding zorgvuldig door, neem ze in acht en bewaar ze! Geef deze gebruiksaanwijzingen door aan de nieuwe eigenaar als u het appa- raat verkoopt. Deze espressoautomaat is bedoeld voor de verwerking van normale huishoudeli- jke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige toe- passingen. Hiertoe behoort bijv. het ge- bruik in kofieruimten voor het personeel van winkels, kantoren, landbouw- en andere industriële bedrijven, alsmede het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke accommodaties.  ! Gevaar van elektrische schok! Het apparaat uitsluitend aansluiten en ge- bruiken volgens de gegevens op het typep- laatje. Gebruik het apparaat uitsluitend in- dien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Het appa- raat uitsluitend binnenshuis bij kamertem- peratuur gebruiken. Personen (ook kinderen) met fysieke, zintu- iglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daarbij onder toezicht staan of worden begeleid door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen. In geval van storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Inhoudsopgave De verpakking bevat.................................40 De onderdelen..........................................40 Bedieningselementen...............................41 − Netschakelaar O/I ................................41 − Toets d ...............................................41 − Toets eoff / j .......................................41 − Toets h / g.........................................41 − Toets start.............................................41 − Draaiknop “kofiesterkte”.......................41 − Draaiknop “drankkeuze”........................41 − Keuzeschakelaar voor warme melk/melkschuim.......................42 Displaymeldingen .....................................42 AromaDouble Shot ...................................42 Voor het eerste gebruik ............................42 Waterilter .................................................44 Menu-instellingen .....................................45 − Uitzetten...........................................45 − Filter...................................................45 − Calc‘n‘Clean starten....................45 − Temperat. ...........................................45 − Taal .....................................................45 − Hardheid water ..............................45 − Drankenteller................................45 Maalgraad instellen ..................................46 Kofiezetten met kofiebonen....................46 Kofiezetten met gemalen kofie ...............47 Warm water nemen ..................................47 Melkschuim en warme melk bereiden ......48 Onderhoud en dagelijkse reiniging...........48 − Melksysteem reinigen ...........................49 − Zetgroep reinigen..................................50 Tips om energie te besparen....................51 Serviceprogramma’s.................................51 − Ontkalken..............................................52 − Reinigen................................................52 − Calc‘n‘Clean..........................................53 Vorstbescherming.....................................54 Toebehoren...............................................54 Afval..........................................................54 Garantie....................................................54 Eenvoudige problemen zelf oplossen.......55 Technische speciicaties...........................57 TES506_1RW.indb 39 16.06.2011 13:51:13
Pagina: 3
40 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH De onderdelen Afbeeldingen A, B, C, D en E 1 Bonenreservoir 2 Aromadeksel 3 Draaiknop voor maalgraadinstelling 4 Poederlade (gemalen kofie/reinigingstablet) 5 Zetgroep (Afbeelding E) a) Zetgroep b) Deur c) Opbergvak beknopte handleiding d) Drukknop e) Vergrendeling 6 Melkschuimer (Afbeelding C) a) Uitloop b) Keuzeschakelaar voor warme melk/melkschuim c) Melkslang d) Bovenste deel e) Luchtpijpje 7 Kofie-uitloop in hoogte verstelbaar 8 Lekschaal (Afbeelding D) a) Scherm lekschalen b) Kofiedikreservoir c) Lekschaal kofie-uitloop d) Lekplaat kofie-uitloop 9 Netschakelaar O/I 10 Toets start 11 Toets d 12 Toets h / g 13 Toets eoff / j 14 Draaiknop “kofiesterkte” 15 Draaiknop “drankkeuze” 16 Display 17 Afneembaar waterreservoir 18 Deksel waterreservoir 19 Maatlepel (handvat voor waterilter) 20 Waterilter 21 Opbergvak voor maatlepel 22 Netsnoer met opbergvak Om gevaren te vermijden, mogen repara- ties aan het apparaat – bijvoorbeeld het vervangen van een beschadigd aansluits- noer – uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice. Het apparaat en het aansluitsnoer niet onderdompelen in water. Niet in het maalwerk grijpen. Gebruik het apparaat uitsluitend in vorstvrije ruimten. ¡ Risico op brandwonden! De uitloop (6a) van de melkschuimer wordt zeer heet. Na gebruik eerst laten afkoelen en pas daarna aanraken. Gebruik dit apparaat alleen wanneer de melkschuimer (6) volledig is gemonteerd en geïnstalleerd. ¡ Verstikkingsgevaar! Laat kinderen niet met verpakkingsmateri- aal spelen. De verpakking bevat Zie de afbeelding aan het begin van deze gebruiksaanwijzing. 1 Volautomatisch espressoapparaat TE506 2 Beknopte handleiding 3 Gebruiksaanwijzing 4 Melkschuimer 5 Teststrip voor de hardheid van het water 6 Maatlepel 7 Vet (tube) TES506_1RW.indb 40 16.06.2011 13:51:13
Pagina: 4
41 nl TES506.. 06/2011 Bedieningselementen Netschakelaar O/I Met de netschakelaar O/I (9) wordt het apparaat ingeschakeld of volledig uitge- schakeld (onderbreking van de stroomto- evoer). Belangrijk: Voer voordat u het apparaat uitschakelt het reinigingsprogramma uit of gebruik de knop eoff / j (13) om het appa- raat uit te zetten. Toets d Druk op de toets d (11) als u twee kopjes van de gekozen drank tegelijk wilt zetten. Deze toets kan worden geactiveerd voor dranken zonder melk en zonder de functie AromaDouble Shot. Toets eoff / j Als u kort op de knop eoff / j (13) drukt, wordt het apparaat gespoeld en uitge- schakeld. Als u de knop eoff / j (13) inge- drukt houdt, worden de gebruikersinstelling weergegeven of wordt de ontkalkings- en reinigingsfunctie gestart. Toets h / g Met een druk op de toets h / g (12) wordt stoom geproduceerd voor de bereiding van melkschuim of warme melk. Deze toets wordt ook gebruikt voor het leveren van heet water. Toets start Met een druk op de toets start (10) wordt de bereiding gestart of een serviceprogram- ma uitgevoerd. Door tijdens de bereiding nogmaals op de toets start (10) te drukken, kan het proces vroegtijdig worden afgebro- ken. Draaiknop “kofiesterkte” Met deze draaiknop (14) wordt de kofiesterkte in- gesteld. h tot g Zeer slap Slap Normaal Sterk DoubleShot sterk+ DoubleShot sterk++ Bij deze kofiesterkte wordt de kofie in 2 fasen gezet. Zie “AromaDouble Shot” op pagina 42. Draaiknop “drankkeuze” Met deze draaiknop (15) wordt de gewenste drank en de hoeveelheid per kop ges- electeerd. Hij wordt ook ge- bruikt om gebruikersinstel- lingen te veranderen. a tot c Kofiedranken zonder melk: Kleine espresso Espresso Kleine café crème Café crème Grote café crème m tot n Kofiedranken met melk: Kleine cappuccino Grote cappuccino Kleine macchiato Macchiato Grote macchiato e Apparaat spoelen Melksyst. reinigen Opmerking: Als een drank geselecteerd wordt, die niet kan worden bereid, dan ver- schijnt Ongeldige combinatie op het display. U dient dan de kofiesterkte of uw drankkeuze te wijzigen. TES506_1RW.indb 41 16.06.2011 13:51:13
Pagina: 5
42 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Keuzeschakelaar voor warme melk/melkschuim Als u melkschuim wilt hebben – bijvoorbee- ld voor een latte macchiato of cappuccino – draait u het symbool j naar voren. Als u warme melk wilt hebben, draait u het symbool i naar voren. Voor heet water zet u de draaiknop in de horizontale stand. Displaymeldingen Op het scherm (16) verschijnen, behalve de actuele bedrijfstoestand, verschillende meldingen die informatie geven over de toestand of u meedelen wanneer u dient in te grijpen. Zodra u de noodzakelijke maatregel hebt uitgevoerd, verdwijnt de melding en verschijnt het menu voor de drankkeuze weer. AromaDouble Shot Hoe langer het bereiden van de kofie duurt, des te meer bittere stoffen en ongewenste aroma‘s vrijkomen. Dit heeft een negatieve invloed op de smaak en maakt de kofie minder goed verteerbaar. Voor extra sterke kofie heeft de TE506 daarom een speciale functie: AromaDouble Shot. Wanneer de helft van de gewenste hoeveelheid bereid is, wordt verse kofie gemalen en voor de verdere bereiding gebruikt, zodat alleen de lekkere aroma’s vrijkomen. De functie AromaDouble Shot is actief bij de volgende instellingen: Voor het eerste gebruik Algemeen Doe alleen schoon, koud, koolzuurvrij water en bij voorkeur espresso- of bonenme- langes voor volautomatische apparaten in de overeenkomstige reservoirs. Gebruik geen geglaceerde, gekaramellise- erde of met andere suikerhoudende addi- tieven behandelde kofiebonen, want deze verstoppen de zetgroep. Bij dit apparaat is de waterhardheid instel- baar. In de fabriek is de waterhardheid in- gesteld op 4. Bepaal de hardheid van het gebruikte water met het bijgevoegde test- strookje. Blijkt uit deze test een andere waarden dan 4, dan dient het apparaat na de inschakeling dienovereenkomstig te worden geprogrammeerd (zie Hardheid water op pagina 45). TES506_1RW.indb 42 16.06.2011 13:51:14
Pagina: 6
43 nl TES506.. 06/2011 Het apparaat in gebruik nemen 1. Plaats de espressoautomaat op een vlakke, waterbestendige ondergrond met voldoende draagvermogen. Zorg dat de ventilatieopeningen van het ap- paraat niet geblokkeerd worden. 2. Trek het netsnoer uit het snoervak (22) en steek de stekker in. De gepaste lengte kan worden ingesteld door het snoer naar boven terug te schuiven of naar beneden uit te trekken. Zet het apparaat daarvoor met de achterzijde aan bijv. de tafelrand en trek het snoer naar beneden of schuif het terug naar boven. 3. Installeer de melkschuimer. Bedien het apparaat alleen wanneer de melkschui- mer (6) volledig is gemonteerd en geïn- stalleerd. 4. Klap het deksel van het waterreservoir (18) omhoog. 5. Neem het waterreservoir (17) weg, spoel het uit en vul het met vers, koud water. Neem hierbij de markering max in acht. 6. Zet het waterreservoir (17) rechtop in het apparaat zetten en druk het hele- maal naar onderen. 7. Sluit het deksel van het waterreservoir (18) weer. 8. Vul het bonenreservoir (1) met kofiebo- nen. (Voor de bereiding met gemalen kofie, zie “Kofiezetten met gemalen kofie” op pagina 47.) 9. Druk op de netschakelaar O/I (9). Op het display (16) verschijnt het menu voor het instellen van de displaytaal. 10. Selecteer met de bovenste draaiknop (15) de gewenste displaytaal. Volgende talen zijn beschikbaar: English Nederlands Français Italiano Svenska Español Polski Magyar Türkçe Dansk Norsk Suomi Português Čeština ελληνικα български русский 11. Plaats een kannetje onder de uitloop (6a). 12. Druk op de toets start (10). De geselect- eerde taal is opgeslagen. Het apparaat warmt op en spoelt. Er loopt wat water uit de kofie-uitloop. Als op het display de drankkeuze verschijnt, is het apparaat gebruiksklaar. Het apparaat uitschakelen Als het apparaat een uur lang niet werd bediend, wordt het automatisch gespoeld en uitgschakeld (deze tijd is instelbaar, zie Uitzetten op pagina 45). Uitzondering: Het apparaat wordt zonder spoelen uitgeschakeld als er alleen heet water of stoom is geleverd. Als u eerder het apparaat handmatig wilt uitschakelen, drukt u op de knop eoff / j (13). Het apparaat wordt gespoeld en uitge- schakeld. Opmerking: Bij het eerste gebruik, na de uitvoering van een serviceprogramma of als het apparaat gedurende lange tijd niet is gebruikt, heeft de eerste drank nog niet het volle aroma; hij kan dan ook beter niet worden gedronken. Als u de espressomachine voor het eerst gebruikt, krijgt u pas een voldoend dikke en stabiele laag “crema” nadat u de eerste paar kopje hebt getapt. Als het apparaat lange tijd achtereen is ge- bruikt, kunnen er waterdruppels verschijnen op de ventilatieopeningen. Dat is normaal. TES506_1RW.indb 43 16.06.2011 13:51:15
Pagina: 7
44 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Waterilter Een waterilter kan kalkafzetting helpen voorkomen. Alvorens een nieuw waterilter kan worden gebruikt, moet dit gespoeld worden. Hiervoor gaat u als volgt te werk: 1. Duw het waterilter (20) met behulp van de maatlepel (19) stevig in het waterres- ervoir. 2. Het waterreservoir (17) tot aan de mark- ering max met water vullen. 3. Houd de toets eoff / j (13) minstens drie seconden lang ingedrukt. Het menu wordt geopend. 4. Druk meerdere keren op de toets eoff / j (13) totdat op het display Geen/oud Filter staat. 5. Selecteer met de bovenste draaiknop (15) Filter activeren. 6. Druk op de toets start (10). 7. Plaats een kannetje met een inhoud van 0,5 liter onder de uitloop (6a). 8. Druk op de toets start (10). 9. Er loopt nu water door het ilter, om dit te spoelen. 10. Giet vervolgens het reservoir leeg. Het apparaat is weer klaar voor gebruik. Opmerking: Door het ilter te spoelen, is tegelijk ook de instelling voor de indicatie van de iltervervanging geactiveerd. Als Filter vervangen verschijnt, of na maximaal 2 maanden is de werking van het ilter uitgeput. Het dient om hygiënische redenen en opdat het apparaat niet zou verkalken (het apparaat kan schade oplo- pen) te worden vervangen. Reserveilters zijn in de handel (TCZ7003) of via de klantenservice (467873) verkrijg- baar. Wordt er geen nieuw ilter geplaatst, draai de instelling Filter dan op Geen/ oud. Opmerking: Met de ilterindicator kunt u de maand markeren, waarin u het ilter hebt aangebracht. U kunt ook de maand mark- eren waarin u het ilter de volgende keer moet vervangen (ten laatste na twee maanden). Opmerking: Wordt het apparaat langere tijd niet gebruikt (bijv. vakantie), dan dient het geplaatste ilter te worden gespoeld, alvorens het apparaat opnieuw wordt ge- bruikt. Neem hiervoor een kop warm water af en giet deze vervolgens weg. TES506_1RW.indb 44 16.06.2011 13:51:15
Pagina: 8
45 nl TES506.. 06/2011 Menu-instellingen In de menu-instellingen kunt u het apparaat individueel aanpassen. 1. Houd de toets eoff / j (13) minstens 3 seconden ingedrukt. 2. Druk herhaaldelijk op de toets eoff / j (13), tot het gewenste menupunt op het display verschijnt. 3. Selecteer met de bovenste draaiknop (15) de gewenste instelling. 4. Bevestig met een druk op de toets start (10). Om het menu zonder wijzigingen te ver- laten, dient u de keuzeschakelaar op Terug te zetten en vervolgens op de toets start (10) te drukken. Volgende instellingen zijn mogelijk: Uitzetten: Hier kan de tijdspanne worden ingesteld, waarna het apparaat na de laat- ste drankbereiding automatisch wordt uitge- schakeld. Er kan een tijd tussen 15 minuten en 4 uur worden ingesteld. De standaardin- stelling is 1 uur. Deze kan eventueel worden verkort, om energie te sparen. Filter: Hier kunt u instellen of er een wa- terilter wordt gebruikt. Als er geen wateril- ter wordt gebruikt, draait u de knop naar Geen/oud. Als er wel een waterilter wordt gebruikt, draait u de knop naar Filter activeren. Nieuwe waterilters moeten vóór gebruik worden gespoeld (zie “Waterilter” op pagina 44). Calc‘n‘Clean starten: De servicepro- gramma’s (Calc‘n‘Clean / Ontkalken / Reinigen) kunnen hier handmatig worden geselecteerd. Druk op de toets start (10) en voer het geselecteerde programma uit (zie “Serviceprogramma’s” op pagina 51). Temperat.: De bereidingstemperatuur (hoog / gemiddeld / laag) kan hier worden ingesteld. Taal: Hier kan de displaytaal worden in- gesteld. Hardheid water: Bij dit apparaat is de hardheid van het water instelbaar. De juiste instelling van de waterhardheid is van be- lang, opdat het apparaat tijdig meldt, dat het moet worden ontkalkt. Af fabriek is als de waterhardheid vooraf ingesteld. De hardheid van het water kunt u vaststel- len met het meegeleverde teststrookje of opvragen bij het plaatselijke drinkwaterbe- drijf. Dompel het teststrookje kort in water onder, schud het voorzichtig af en na een minuut kunt u het resultaat alezen. Waterhardheidsgraden en insteltrappen: Trap Waterhardheidsgraad Duits (°dH) Frans (°fH) 1 2 3 4 1-7 8-14 15-21 22-30 1-13 14-25 26-38 39-54 Drankenteller: Op het display staat hoeveel dranken er zijn bereid sinds het apparaat in gebruik is genomen. TES506_1RW.indb 45 16.06.2011 13:51:15
Pagina: 9
46 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Maalgraad instellen Met de draaiknop (3) voor de maalgraadin- stelling kan de gewenste ijnheid van de gemalen kofie worden ingesteld. Let op! Stel de maalgraad alleen bij draaiend maal- werk in! Anders kan het apparaat worden beschadigd. Niet in het maalwerk grijpen. Stel, terwijl het maalwerk draait, de draaiknop (3) in van ijn gemalen kofie (a: tegen de klok in draaien) tot grof ge- malen kofie (b: met de klok mee draai- en). a b Info: De nieuwe instelling wordt pas bij het tweede kopje kofie merkbaar. Tip: Kies een ijnere maalgraad voor donker gebrande bonen en een grovere voor lich- tere bonen. Kofiezetten met kofiebonen Deze espresso-automaat maalt voor elke bereiding verse kofie. Het apparaat moet klaar zijn voor gebruik. Als u een kofiedrank met melk wilt berei- den, plaats dan eerst de melkslang in een melkhouder en zet de draaiknop (6b) op “Melkschuim” j. Belangrijk: Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, dus moet de melkschu- imer (6) onmiddellijk na gebruik worden gereinigd en gespoeld met het programma Melksyst. reinigen (zie pagina 49). Tip: Gebruik bij voorkeur espresso- of bonenmelanges voor volautomatische apparaten gebruiken. Voor een optimale kwaliteit dienen de bonen koel en afgeslo- ten te worden bewaard of te worden diep- gevroren. De kofiebonen kunnen ook diep- gevroren worden gemalen. Belangrijk: Vul het waterreservoir (17) dagelijks met vers water. In het waterreser- voir (17) dient zich altijd voldoende water te bevinden voor de werking van het apparaat. Bereiding 1. Plaats de voorverwarmde kop(pen) onder de kofie-uitloop (7). Tip: Voor een kleine espresso is het raadzaam om het kopje voor te verwar- men, bijv. met heet water. 2. Selecteer met behulp van de bovenste draaiknop (15) de gewenste kofie en gewenste hoeveelheid. De geselect- eerde kofie en hoeveelheid worden op het display aangegeven. TES506_1RW.indb 46 16.06.2011 13:51:15
Pagina: 10
47 nl TES506.. 06/2011 3. Selecteer met behulp van de onderste draaiknop (14) de gewenste kofi- esterkte. De geselecteerde sterkte ver- schijnt op het display. Als u twee kopjes tegelijk wilt zetten, drukt u op de toets d (11) (alleen voor dranken zonder melk en zonder de functie AromaDouble Shot). 4. Druk op de toets start (10). De kofie wordt bereid en loopt vervolgens in de kop(pen). Opmerking: Bij sommige instellingen wordt de kofie in twee fasen bereid (zie “AromaDouble Shot” op pagina 42). Wacht tot de bereiding helemaal voltooid is. Door nogmaals op de toets start (10) te drukken, kan de bereiding vroegtijdig worden beëindigd. Kofiezetten met gemalen kofie Met deze espressoautomaat kan ook met gemalen kofie (geen oploskofie) worden gezet. Het apparaat moet klaar zijn voor gebruik. Als u een kofiedrank met melk wilt berei- den, plaats dan eerst de melkslang in een melkhouder en zet de draaiknop (6b) op “Melkschuim” j. NB: De functie AromaDouble Shot kan niet worden gebruikt wanneer de kofie wordt bereid met gemalen kofie. Belangrijk: Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, dus moet de melkschu- imer (6) onmiddellijk na gebruik worden gereinigd en gespoeld met het programma Melksyst. reinigen (zie pagina 49). Belangrijk: Vul het waterreservoir (17) dagelijks met vers water. In het waterreser- voir (17) dient zich altijd voldoende water te bevinden voor de werking van het apparaat. Bereiding 1. Open de poederlade (4). 2. Doe er maximaal 2 afgestreken maa- tlepels gemalen kofie in. Let op! Doe geen hele bonen of oploskofie in de poederlade! 3. Sluit de poederlade (4). 4. Selecteer de gewenste drank met be- hulp van de bovenste draaiknop (15) (slechts één kop mogelijk). 5. Druk op de toets start (10). De kofie wordt bereid en loopt vervolgens in de kop. Opmerking: Voor een volgende kop kofie dient deze werkwijze te worden herhaald. Als binnen 90 seconden geen kofie wordt genomen, wordt het zetgroep automatisch leeggemaakt, om overlading te voorkomen. Het apparaat spoelt. Warm water nemen ¡ Risico op brandwonden! De melkschuimer (6) wordt zeer heet. Houd de melkschuimer (6) uitsluitend aan het plastic gedeelte vast. Het apparaat moet gebruiksklaar zijn. 1. Plaats een voorverwarmd kopje of glas onder de uitloop van de melkschuim- er (6). 2. Draai de keuzeschakelaar (6b) in hori- zontale stand. TES506_1RW.indb 47 16.06.2011 13:51:15
Pagina: 11
48 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH 3. Houd de toets h / g (12) ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het apparaat warmt op. Er stroomt ongeveer 40 sec- onden lang heet water uit de uitloop van de melkschuimer (6). 4. Druk opnieuw op de toets h / g (12) om het proces af te breken. Melkschuim en warme melk bereiden ¡ Risico op brandwonden! De melkschuimer (6) wordt zeer heet. Houd de melkschuimer (6) uitsluitend aan het plastic gedeelte vast. Tip: U kunt eerst de melk opschuimen en dan kofie nemen, ofwel de melk apart op- schuimen en vervolgens op de kofie gieten. Het apparaat moet gebruiksklaar zijn. 1. Plaats een voorverwarmde kop onder de uitloop (6a). 2. Steek de melkslang (6c) in een melkkannetje. 3. Draai de keuzeschakelaar (6b) op “Melkschuim” jof “Warme melk” i. 4. Druk op de toets h / g (12). De toets h / g (12) knippert, het appa- raat warmt nu ca. 20 seconden op. ¡ Risico op brandwonden! Het melkschuim of de warme melk komt oder hoge druk uit de melkschuimer (6). Melkspetters kunnen brandwonden veroor- zaken. De uitloop (6a) mag niet aangeraakt of op personen gericht worden. 5. Beëindig het proces door op de toets h / g (12) te drukken. Tip: Voor een optimale melkschuimkwaliteit gebruikt u bij voorkeur koude melk met een vetgehalte van ten minste 1,5 %. Belangrijk: Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, dus moet de melkschu- imer (6) onmiddellijk na gebruik worden gereinigd en gespoeld met het programma Melksyst. reinigen (zie pagina 49). Onderhoud en dagelijkse reiniging ¡ Risico op elektrische schokken! Trek vóór het reinigen de netstekker uit. Dompel het apparaat nooit in water. Gebruik geen stoomreiniger. Veeg de buitenzijde met een zachte, vo- chtige doek af. Gebruik geen schurende doeken of rein- igingsmiddelen. Resten van kalk, kofie, melk en ontkalk- ingsoplossing altijd direct verwijderen. Onder zulke resten kan corrosievorming optreden. Trek de lekschaal (8c) met het kof- iedikreservoir (8b) naar voren uit het apparaat. Verwijder het scherm (8a) en de lekplaat (8d). Giet de lekschaal en het kofiedikreservoir leeg en reinig beide onderdelen. Neem de poederlade (4) uit en reinig deze. TES506_1RW.indb 48 16.06.2011 13:51:16
Pagina: 12
49 nl TES506.. 06/2011 De volgende onderdelen mogen niet in de vaatwasser: deksel van het opberg- vak (5c), scherm lekschalen (8a), poeder- lade (4), zetgroep (5a). De volgende onderdelen zijn vaatwasbes- tendig: lekschaal voor kofie-uitloop (8c), kofiedikreservoir (8b), lekplaat kofie- uitloop (8d), aromadeksel (2) en maa- tlepel (19). Wrijf de binnenzijde van het apparaat schoon (ladehouders en poederlade). Belangrijk: De lekschaal (8c) en het kof- iedikreservoir (8b) moeten dagelijks worden geleegd en schoongemaakt om schimmelvorming te voorkomen. Opmerking: Als het apparaat in koude toestand met de netschakelaar O/I (9) wordt ingeschakeld of na de bereiding van kofie automatisch wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Het systeem reinigt dus zichzelf. Belangrijk: Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt (bijv. na een vakantie), maak het hele apparaat dan grondig schoon, in- clusief het melksysteem en de zetgroep. Melksysteem reinigen Als het melksysteem niet is gereinigd nadat er melk is gebruikt, verschijnt na verloop van tijd het bericht Melksyst. reinigen! op het display. Reinig het melksysteem na elk gebruik! Voor de reiniging dient u de keuzeschakelaar (6b) in de laatst gebruikte stand te laten staan. Het melksysteem automatisch voorreinigen: 1. Selecteer fmet de draaiknop (15). 2. Plaats een hoge, lege kan onder de tuit (6a). 3. Duw de tuit zo dicht mogelijk naar de kan toe. 4. Plaats het uiteinde van de melkslang (6c) in de kan. 5. Druk op de toets start (10). Het apparaat laat automatisch water in de kan lopen en zuigt dit via de melkslang weer op om het melksysteem te spoelen. Na ca. 1 min stopt het spoelproces automa- tisch. 6. Giet de kan leeg en maak de melkslang (6c) schoon. Daarnaast dient het melksysteem regel- matig grondig te worden gereinigd (in de vaatwasser of met de hand). Melksysteem voor de reiniging demonteren: 1. Trek de melkschuimer (6) naar voren uit het apparaat. 2. Neem de verschillende onderdelen (6a) t/m (6d) van de melkschuimer uit elkaar (zie afbeelding C aan het begin van de handleiding). 3. Reinig de afzonderlijke onderdelen met een zeepoplossing en een zachte bors- tel. Zo nodig in een warme zeepoploss- ing laten weken. 4. Spoel alle onderdelen met helder water af en droog ze af. 5. Zet de afzonderlijke onderdelen ineen en duw de melkschuimer tot aan de aanslag in het apparaat. TES506_1RW.indb 49 16.06.2011 13:51:16
Pagina: 13
50 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH ¡ Risico op brandwonden! Gebruik dit apparaat alleen wanneer de melkschuimer (6) volledig is gemonteerd en geïnstalleerd. Zetgroep reinigen Reinig de zetgroep regelmatig. De zetgroep automatisch voorreinigen: 1. Selecteer emet de draaiknop (15). 2. Plaats een leeg glas onder de uitloop (6a). 3. Druk op de toets start (10). Het apparaat spoelt. Aanvullend bij het automatische reiniging- sprogramma dient de maalunit (5a) regel- matig te worden verwijderd en gereinigd (Zie afbeelding E aan het begin van deze handleiding). 1. Schakel het apparaat met de netschake- laar O/I (9) uit. Er brandt geen enkele toets meer. 2. Open de deur (5b) van de zetgroep. 3. Schuif de rode vergrendeling (5e) aan de zetgroep helemaal naar links. 4. Druk op de rode drukknop (5d), neem de zetgroep aan de handvatten vast en trek hem voorzichtig uit het apparaat. 5. Spoel de zetgroep (5a) grondig met stromend water. Belangrijk: Gebruik bij het reinigen geen spoel- of reinigingsmiddelen en was de zetgroep niet in de vaatwasser. 6. Veeg de binnenkant van het apparaat goed schoon met een vochtige doek en verwijder alle kofieresten. 7. Laat de zetgroep (5a) en de binnenkant van het apparaat drogen. 8. Plaats de zetgroep (5a) tot aan de aanslag in het apparaat. 9. Schuif de rode vergrendeling (5e) hele- maal naar rechts en sluit de deur (5b). N.B.: Na grondig reinigen moeten de afdichtingen van de zetgroep voor optimaal onderhoud regelmatig worden ingevet. Breng een dun laagje vet dat speciaal hier- voor bedoeld is (bestelnr. 311368) rondom de afdichtingen aan. TES506_1RW.indb 50 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 14
51 nl TES506.. 06/2011 Tips om energie te besparen De espressoautomaat wordt na een uur automatisch uitgeschakeld (farieksinstel- ling). De standaardtijd van een uur kan worden verkort (zie Uitzetten op pa- gina 45). Zet het volautomatische espressoappa- raat uit als u het niet gebruikt. Druk hier- voor op de knop eoff / j (13). Het appa- raat wordt gespoeld en uitgeschakeld. Onderbreek de kofie- of melkschuim- bereiding indien mogelijk niet. Een voorti- jdig stoppen van de kofie- of melkschu- imbereiding leidt tot een verhoogd ener- gieverbruik en tevens tot meer restwater in de lekschaal. Ontkalk het apparaat regelmatig, om ka- lkafzettingen te voorkomen. Kalkresten leiden tot een hoger energieverbruik. Serviceprogramma’s Tip: Zie ook de beknopte handleiding in het opbergvak (5c). Afhankelijk van het gebruik verschijnen op gezette tijden de volgende meldingen op het display. Ontkalken nodig! of Reinigen nodig! of Calc‘n‘Clean nodig! Dan moet het apparaat onverwijld met het betreffende programma worden gereinigd of ontkalkt. Indien nodig kunnen beide proces- sen worden gecombineerd met behulp van de functie Calc‘n‘Clean (zie “Calc‘n‘Clean” op pagina 53).Als het serviceprogramma niet volgens de instructies plaatsvindt, kan het apparaat worden beschadigd. Let op! Wanneer u het serviceprogramma laat lopen, dient u altijd ontkalkings- en reini- gingsmiddel volgens de handleiding te ge- bruiken. Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking van het reinigingsmiddel in acht. Onderbreek het serviceprogramma in geen geval! De vloeistoffen niet opdrinken! Gebruik nooit azijn, middelen op basis van azijn, citroenzuur of middelen op basis van citroenzuur! Doe in geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in de poeder- lader (4)! Speciaal ontwikkelde en geschikte ontkalkings- en reinigingstabletten zijn in de handel of via de klantenservice verkrijgbaar. Bestelnr. Handel Klantenservice Reinigings- tabletten TCZ6001 310575 Ontkalkings- tabletten TCZ6002 310967 Belangrijk: Als er zich een waterilter in het waterreservoir (17) bevindt, dient dit in elk geval te worden verwijderd, voor het servi- ceprogramma wordt gestart. TES506_1RW.indb 51 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 15
52 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ontkalken Duur: circa 25 minuten. Belangrijk: Als een waterilter in het water- reservoir (17) geplaatst is, dient dit vóór de start van het ontkalkingsproces in elk geval te worden verwijderd. Als op het display de melding Ontkalken nodig! verschijnt, dient u de toets eoff / j (13) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens op toets start (10) te drukken. Het ontkalkingsprogramma wordt gestart. Om het apparaat tussendoor te ontkalken, houdt u de toets eoff / j (13) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver- volgens tweemaal kort op de toets eoff / j (13). Draai de bovenste draaiknop (15), tot Ontkalken starten op het display verschijnt. Om het ontkalkingsproces te starten, drukt u op de toets start (10). Het display leidt u door het programma. Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Opmerking: Als het waterilter (20) geac- tiveerd is, verschijnt op het display een instructie om het ilter (20) te verwijderen en opnieuw op de toets start (10) te drukken. Verwijder nu het ilter (als u dit nog niet gedaan had). Druk op de toets start (10). Ontkalker vullen start indrukken Giet lauw water in het lege waterreservoir (17), tot aan de markering 0,5l en los daarin 2 Bosch-ontkalkingstabletten op. Druk op de toets start (10). Houder plaatsen start indrukken Plaats een kannetje met een inhoud van minstens 0,5 liter onder de uitloop (6a). Druk op de toets start (10). Ontkalken bezig Het ontkalkingsprogramma loopt nu ge- durende ca. 20 minuten. Vul/reinig watertank start indrukken Spoel het waterreservoir (17) en vul het tot de markering max met vers water. Druk op de toets start (10). Ontkalken bezig Het ontkalkingsprogramma loopt nu ge- durende ca. 3 minuten en spoelt het appa- raat. Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Plaats het ilter terug (als u een ilter ge- bruikt). Het apparaat is ontkalkt en weer klaar voor gebruik. Reinigen Duur: circa 10 minuten. Als op het display de melding Reinigen nodig! verschijnt, dient u de toets eoff / j (13) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens op toets start (10) te drukken. Het reinigingsprogramma wordt gestart. Om het apparaat tussendoor te reinigen, houdt u de toets eoff / j (13) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver- volgens tweemaal kort op de toets eoff / j (13). Draai de bovenste draaiknop (15), tot Reinigen starten op het display ver- schijnt. Om het reinigingsproces te starten, drukt u op de toets start (10). Het display leidt u door het programma. TES506_1RW.indb 52 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 16
53 nl TES506.. 06/2011 Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Reinigen bezig Het apparaat spoelt tweemaal. Lade openen Open de poederlade (4). Reiniger vullen Leg een Bosch-reinigstablet in de lade (4) en sluit deze. Reinigen bezig Het reinigingsprogramma loopt nu ge- durende ca. 8 minuten. Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Het apparaat is gereinigd en weer klaar voor gebruik. Calc‘n‘Clean Duur: circa 35 minuten. Calc‘n‘Clean combineert de functies voor ontkalking en reiniging. Als het apparaat ongeveer op hetzelfde moment beide func- ties vereist, stelt de espresso-automaat automatisch dit serviceprogramma voor. Belangrijk: Als er zich een waterilter in het waterreservoir (17) bevindt, dient dit in elk geval te worden verwijderd, voor het servi- ceprogramma wordt gestart. Als op het display de melding Calc‘n‘Clean nodig! verschijnt, dient u de toets eoff / j (13) gedurende 3 sec- onden ingedrukt te houden en vervolgens op toets start (10) te drukken. Het onder- houdsprogramma wordt gestart. Om Calc‘n‘Clean tussendoor uit te voeren, houdt u de toets eoff / j (13) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Druk ver- volgens tweemaal kort op de toets eoff / j (13). Draai de bovenste draaiknop (15), tot Calc‘n‘Clean starten op het display verschijnt. Om Calc’n’Clean te starten, drukt u op de toets start (10). Het display leidt u door het programma. Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Calc‘n‘Clean bezig Het apparaat spoelt tweemaal. Lade openen Open de poederlade (4). Reiniger vullen Leg een Bosch-reinigstablet in de lade (4) en sluit deze. Opmerking: Als het waterilter (20) geac- tiveerd is, verschijnt op het display een instructie om het ilter (20) te verwijderen en opnieuw op de toets start (10) te drukken. Verwijder nu het ilter (als u dit nog niet gedaan had). Druk op de toets start (10). Ontkalker vullen start indrukken Giet lauw water in het lege waterreservoir (17), tot aan de markering 0,5l en los daarin 2 Bosch-ontkalkingstabletten op. Druk op de toets start (10). Houder plaatsen start indrukken Plaats een kannetje met een inhoud van minstens 1 liter onder de uitloop (6a). Druk op de toets start (10). TES506_1RW.indb 53 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 17
54 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Calc‘n‘Clean bezig Het ontkalkingsprogramma loopt nu ge- durende ca. 22 minuten. Vul/reinig watertank start indrukken Spoel het waterreservoir (17) en vul het tot de markering max met vers water. Druk op de toets start (10). Calc‘n‘Clean bezig Het ontkalkingsprogramma loopt nu ge- durende ca. 10 minuten en spoelt het appa- raat. Lekbak legen Lekbak plaatsen Lekschaal (8) leeggieten en weer terugp- laatsen. Plaats het ilter terug (als u een ilter ge- bruikt). Het apparaat is gereinigd en weer klaar voor gebruik. Vorstbescherming ¡ Om vorstschade bij het transport en de opslag te voorkomen, dient het apparaat vooraf volledig te worden leeggemaakt. Info: Het apparaat moet gebruiksklaar zijn, het waterreservoir (17) gevuld. 1. Plaats een voldoende grote kan onder de uitloop (6a). 2. Druk op de toets h / g (12) en laat het apparaat ongeveer 15 seconden stoom blazen. 3. Schakel het apparaat met de netschake- laar O/I (9) uit. 4. Het waterreservoir (17) en de lekschaal (8) leeggieten. Toebehoren Onderstaand toebehoren is in de handel of bij de klantenservice verkrijgbaar. Bestelnr. Handel Klantenservice Reinigings- tabletten TCZ6001 310575 Ontkalkings- tabletten TCZ6002 310967 Waterfilter TCZ7003 467873 Melkreservoir (geïsoleerd) TCZ7009 674992 Vet (tube) – 311368 Afval A Gooi verpakkingsmateriaal op een milieu- vriendelijke manier weg. Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elekt- ronische apparatuur (AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt het kader voor de terugname en verwerking van afgedankte apparatuur, dat over heel Europa wordt toegepast. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering. Garantie Voor dit apparaat gelden de garantievoor- waarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig. Wijzigingen voorbehouden. TES506_1RW.indb 54 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 18
55 nl TES506.. 06/2011 Probleem Oorzaak Oplossing Op het display verschijnt Bonen bijvullen!, hoewel het bonenreservoir (1) gevuld is, of het maal- werk maalt geen koffiebo- nen. De bonen vallen niet in het maalwerk (bonen zijn te olieachtig). Klop zachtjes tegen het bo- nenreservoir (1). Gebruik eventueel een an- dere koffiesoort. Maak het bonenreservoir (1) leeg en veeg het uit met een droge doek. Er kan geen warm water worden genomen. De melkschuimer (6) of de houder van de melkschu- imer is vuil. Reinig de melkschuimer (6) of de houder van de melkschu- imer, zie “Onderhoud en dagelijkse reiniging”. Te weinig of geen melkschuim, of de melkschuimer (6) zuigt geen melk aan. De melkschuimer (6) of de houder van de melkschu- imer is vuil. Reinig de melkschuimer (6) of de houder van de melkschu- imer, zie “Onderhoud en dagelijkse reiniging”. Het apparaat is sterk verka- lkt. Ontkalk het apparaat. Ongeschikte melk. Gebruik melk met een vetge- halte van 1,5%. De melkschuimer (6) is niet correct gemonteerd. Bevochtig de onderdelen van de melkschuimer en druk ze stevig op elkaar. De kofie loopt slechts druppelsgewijs of er loopt helemaal geen kofie meer. De maalgraad is te fijn. De gemalen koffie is te fijn. Stel de maalgraad grover in. Gebruik grover gemalen koffie. Het apparaat is sterk verka- lkt. Ontkalk het apparaat. De koffie heeft geen “crema”. Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een kofiesoort met een hoger percentage robust- abonen. De bonen niet meer vers. Gebruik verse bonen. De maalgraad is niet op de koffiebonen afgestemd. Stel de maalgraad fijn in. Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline! Eenvoudige problemen zelf oplossen TES506_1RW.indb 55 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 19
56 nl Robert Bosch Hausgeräte GmbH Probleem Oorzaak Oplossing De koffie is te “zuur”. De maalgraad is te grof ingesteld of de gemalen koffie is te grof. Stel de maalgraad fijner in of gebruik fijner gemalen koffie. Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een donkerder ge- brande soort. De koffie is te “bitter”. De maalgraad is te fijn in- gesteld of de gemalen kof- fie is te grof. Stel de maalgraad grover in of gebruik grover gemalen koffie. Ongeschikte koffiesoort. Gebruik een andere kof- fiesoort. Op het display verschijnt Storing Bel hotline. In het apparaat is een stor- ing opgetreden. Bel de hotline op. Het waterfilter (20) blijft niet vastzitten in het water- reservoir (17). Het waterfilter (20) is niet correct bevestigd. Druk het waterfilter (20) ste- vig en recht naar beneden in de tankaansluiting. Het koffiedik is niet com- pact en te nat. De maalgraad is te fijn of te grof ingesteld, of er is niet genoeg gemalen koffie gebruikt. Stel de maalgraad grover of fijner in, of gebruik 2 af- gestreken maatlepels ge- malen koffie. Op het display verschijnt Zetgroep reinigen. Verontreinigde zetgroep (5). Zetgroep reinigen (5). Te veel gemalen koffie in de zetgroep (5). Zetgroep (5) reinigen. (Gebruik maximaal 2 af- gestreken maatlepels ge- malen koffie). Het mechanisme van de zetgroep beweegt stroef. Verwijder de zetgroep en behandel deze met vet dat speciaal hiervoor bedoeld is (bestelnr. 311368), zie “Onderhoud en dagelijkse reiniging”. Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit. Het apparaat is verkalkt. Het apparaat volgens de han- dleiding met twee ontkalking- stabletten ontkalken. Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline! Eenvoudige problemen zelf oplossen TES506_1RW.indb 56 16.06.2011 13:51:17
Pagina: 20
57 nl TES506.. 06/2011 Probleem Oorzaak Oplossing Lekwater op binnenzijde apparaatbodem bij verwi- jderde lekschaal (8). Lekschaal (8) te vroeg ver- wijderd. Lekschaal (8) pas enkele seconden na de laatste drankbereiding wegnemen. Op het display verschijnt Zetgroep plaatsen. De zetgroep (5) ontbreekt of is niet herkend. Schakel het apparaat uit met de zetgroep (5) op zijn plaats, wacht drie seconden en schakel het apparaat in. De fabrieksinstellingen zijn gewijzigd en moeten opnieuw worden geactiveerd (“Reset”). Er zijn eigen, niet meer gewenste instellingen doorgevoerd. Schakel het apparaat met de netschakelaar O/I (9) uit. Houd toets eoff / j (13) en toets h (12) ingedrukt en zet het apparaat met de net- schakelaar O/I (9) aan. Druk vervolgens op toets start (10). De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd. Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline! Eenvoudige problemen zelf oplossen Technische speciicaties Elektrische aansluiting (spanning/frequentie) 220-240 V / 50-60 Hz Verwarmingsvermogen 1600 W Maximale pompdruk, statisch 15 bar Maximale capaciteit waterreservoir (zonder filter) 1,7 l Maximale capaciteit bonenreservoir 300 g Lengte netsnoer 100 cm Afmetingen (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm Gewicht, leeg 9,3 kg Type maalwerk keramisch TES506_1RW.indb 57 16.06.2011 13:51:17

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Bosch TES50621RW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TES50621RW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TES50621RW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Bosch TES50621RW

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TES50621RW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaten
  • Model/naam: TES50621RW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Pools, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks, Duits, Italiaans, -, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins