Bosch TES50129RW handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Bosch TES50129RW.

Ontkalken
Reinigen

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TES50129RW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: TES50129RW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Russisch, Italiaans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Included in delivery (see page 7) / Contenu de la livraison (voir page 24)
Leveringsomvang (zie pagina 41) / Zakres dostawy (patrz strona 58)
Rozsah dodávky (informace naleznete na straně 77)
Объем поставки (см. стр. 94)
E-Nr. ……… FD… …
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJ
HQ 2SHUDWLQJLQVWUXFWLRQV
IU 1RWLFHG·XWLOLVDWLRQ
LW ,QVWUX]LRQLSHUO·XVR
7(6
1
2
3 4 5
en English 6
fr Français 23
nl Nederlands 40
pl Polski 57
cs Čeština 76
ru Русский 93
TES501_Heft1_RW.indb 2 14.09.2011 16:10:11
Pagina: 39
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
40 nl
Geachte koffieliefhebber,
Gefeliciteerd met uw nieuwe espressoauto-
maat van Bosch.
Veiligheidsinstructies
Lees de handleiding zorgvuldig door,
neem ze in acht en bewaar ze!
Geef deze gebruiksaanwijzingen door
aan de nieuwe eigenaar als u het appa-
raat verkoopt.
Deze espressoautomaat is bedoeld voor
de verwerking van normale huishoude-
lijke hoeveelheden in huishoudens of
vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige toepas-
singen. Hiertoe behoort bijv. het gebruik
in koffieruimten voor het personeel van
winkels, kantoren, landbouw- en andere
industriële bedrijven, alsmede het ge-
bruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke accommodaties.
¡
¡ Gevaar van elektrische schok!
Het apparaat uitsluitend aansluiten en ge-
bruiken volgens de gegevens op het type-
plaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend
indien het aansluitsnoer en het apparaat
geen beschadigingen vertonen. Het appa-
raat uitsluitend binnenshuis bij kamertem-
peratuur gebruiken.
Personen (ook kinderen) met fysieke, zin-
tuiglijke of geestelijke beperkingen of met
een gebrek aan ervaring en kennis mogen
het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daar-
bij onder toezicht staan of worden begeleid
door een persoon die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is.
Houd het apparaat buiten het bereik van
kinderen. Let erop dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
In geval van storing onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact trekken.
Inhoud
Leveringsomvang......................................41
Overzicht...................................................41
Bedieningsorganen...................................42
− Netspanningschakelaar O/I.
..................42
− Servicetoets A......................................42
− Stoomtoets B........................................42
− Starttoets C...........................................42
− Indicatie-LED’s.......................................42
− Draaiknop “Koffiesterkte”.......................43
− Draaiknop “Drankkeuze”........................43
− Melkopschuimer.....................................43
Vóór het eerste gebruik.............................43
Waterfilter..................................................44
Instellingen................................................45
− Waterhardheid.
.......................................45
− Automatische uitschakeling...................46
− Zettemperatuur instellen........................46
− Instellen van de maalfijnheid.
.................47
Bereiden met koffiebonen.........................47
Bereiden met gemalen koffie.
....................47
Heet water tappen.....................................48
Melkschuim bereiden................................48
Onderhoud en dagelijkse reiniging............48
− Melkopschuimer reinigen.......................49
− Zetmodule reinigen................................50
Tips voor energiebesparing.......................51
Onderhoudsprogramma............................51
Vorstbeveiliging.........................................53
Accessoires...............................................53
Afvoer........................................................53
Garantie.
....................................................53
Zelf eenvoudige problemen verhelpen......54
Technische gegevens................................56
TES501_Heft1_RW.indb 40 14.09.2011 16:10:38
Pagina: 40
41
TES501.. 08/2011
nl
Overzicht
Afbeeldingen A, B, C, D en E op de
uitklappagina’s
1 Bonenreservoir
2 Aromadeksel
3	
Draaischakelaar voor instelling
maalfijnheid
4 Lade voor gemalen koffie
		 (voorgemalen koffie/reinigingstablet)
5 Zetmodule (afbeelding E)
		 a) Zetmodule
		 b) Luikje
		 c) Druktoets
		 d) Grendel
6 Melkopschuimer (afbeelding C)
		 a) Stoomventiel
		 b) Metalen huls
		 c) Functiebuis
		 d) Functiekern
		 e) Luchtopening
7 Koffietap (in hoogte verstelbaar)
8 Lekschaal (afbeelding D)
		 a) Afdekplaat
		 b) Koffiedikreservoir
		 c) Lekschaal koffietap
		 d) Lekplaat koffietap
		 e) Vlotter
9 Netspanningschakelaar O/I
10 Starttoets C
11 Stoomtoets B
12 Servicetoets A
13 Draaiknop “Koffiesterkte”
14 Draaiknop “Drankkeuze”
15 Indicatie-LED’s
16 Afneembare watertank
17 Deksel van watertank
18	
Maatschepje (aanbrenghulp voor
waterfilter)
19 Opbergvakje voor maatschepje
20 Aansluitsnoer met opbergvak
Om gevaren te vermijden, mogen repara-
ties aan het apparaat – bijvoorbeeld het
vervangen van een beschadigd aansluit-
snoer – uitsluitend worden uitgevoerd door
onze klantenservice.
Het apparaat en het aansluitsnoer niet on-
derdompelen in water.
Niet in het maalwerk grijpen.
Gebruik het apparaat uitsluitend in vorstvrije
ruimten.
¡
¡ Risico op brandwonden!
De uitloop (6) van de melkschuimer wordt
zeer heet. Na gebruik eerst laten afkoelen
en pas daarna aanraken.
Gebruik dit apparaat alleen wanneer de
melkschuimer (6) volledig is gemonteerd en
geïnstalleerd.
¡
¡ Verstikkingsgevaar!
Laat kinderen niet met verpakkingsmateri-
aal spelen.
Leveringsomvang
(zie de overzichtsafbeelding voor in de
gebruiksaanwijzing)
1		 Espressoautomaat TES501
2		 Gebruiksaanwijzing
3		 Teststrookje voor waterhardheid
4		 Maatschepje
5		 Vet (tube)
TES501_Heft1_RW.indb 41 14.09.2011 16:10:38
Pagina: 41
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
42 nl
Bedieningsorganen
Netspanningschakelaar O/I
Met behulp van de netspanningschakelaar
O/I (9) schakelt u het apparaat in of uit
(door inschakeling/onderbreking van de
stroomtoevoer).
Belangrijk: voer vóór uitschakeling eerst
het spoelprogramma uit of schakel het ap-
paraat uit met de servicetoets (12).
Servicetoets A
Als u kort op de servicetoets (12) drukt,
wordt het apparaat gespoeld en vervolgens
uitgeschakeld. Als de servicetoets (12)
knippert, moet het onderhoudsprogramma
worden uitgevoerd. Druk in dat geval lang
op de servicetoets (12) om het onderhouds-
programma te starten. Tijdens de uitvoering
van het onderhoudsprogramma knippert
de servicetoets (12). Zodra het programma
voltooid is, dooft de toets.
Stoomtoets B
Als u op de stoomtoets (11) drukt, wordt er
stoom ten behoeve van de melkschuimbe-
reiding geproduceerd.
Starttoets C
Als u op de starttoets (10) drukt, wordt de
drankbereiding gestart. Als u tijdens de
drankbereiding nogmaals op deze toets
drukt, wordt de afname voortijdig gestopt.
Indicatie-LED’s
Het branden of knipperen van de desbetref-
fende LED’s geeft het volgende aan:
D brandt De watertank is leeg en moet
weer worden gevuld.
D knippert Het waterfilter is versleten en
moet worden vervangen.
E brandt Het bonenreservoir is leeg en
moet weer worden gevuld.
F brandt Het stoomventiel moet worden
geopend of gesloten.
F knippert Afhankelijk van de instelling
komt er stoom of heet water uit
de melkopschuimer.
G brandt Als met de draaiknop “Koffie-
sterkte” de stand G is gese-
lecteerd, brandt het symbool
zo lang er voorgemalen koffie
wordt afgenomen.
H brandt De lekschaal is afwezig of niet
correct aangebracht. Breng de
lekschaal aan.
H knippert De schalen zijn vol. Maak de
schalen leeg en breng deze
opnieuw aan.
I brandt Het luikje van de zetmodule is
open. Sluit het luikje.
I knippert Verwijder de zetmodule en
reinig deze.
TES501_Heft1_RW.indb 42 14.09.2011 16:10:38
Pagina: 42
43
TES501.. 08/2011
nl
Draaiknop “Koffiesterkte”
Met deze draaiknop (13)
kan de koffiesterkte worden
ingesteld of bereiding met
voorgemalen koffie worden
geselecteerd.
h
tot en met
g
G
Zeer mild
Mild
Normaal
Sterk
Voorgemalen koffie
Draaiknop “Drankkeuze”
Met deze draaiknop (14)
worden de gewenste drank
en hoeveelheid geselec-
teerd. Bovendien kunnen
hiermee de gebruikersinstel-
lingen worden gewijzigd.
a
tot en met
c
Kleine espresso
Espresso
Kleine café crème
Café crème
Grote café crème
b
tot en met
d
2 x kleine espresso
2 x espresso
2 x kleine café crème
2 x café crème
2 x grote café crème
Melkopschuimer
De melkopschuimer (6a) kan worden ge-
opend door deze uit te trekken en worden
gesloten door deze in te drukken.
Vóór het eerste gebruik
Algemeen
Vul de watertank uitsluitend met zuiver,
koud water zonder koolzuur en het reservoir
bij voorkeur met espressobonen of bonen-
mengsels voor automaten. Gebruik geen
geglaceerde, gekarameliseerde of met
andere suikerhoudende additieven behan-
delde koffiebonen, aangezien deze de zet-
module kunnen doen verstoppen.
Bij dit apparaat is de hardheid van het
water instelbaar. Af fabriek is het apparaat
op waterhardheid 4 ingesteld. Controleer
de daadwerkelijke waterhardheid met het
meegeleverde teststrookje. Als deze con-
trole een andere waarde dan 4 aangeeft,
moet het apparaat na ingebruikname op de
desbetreffende waarde worden geprogram-
meerd (zie “Waterhardheid” in het hoofdstuk
“Instellingen” op pagina 45).
Apparaat in gebruik nemen
1. Plaats de espressoautomaat op een
vlakke, waterbestendige ondergrond
met voldoende draagvermogen. Zorg
dat de ventilatiesleuven van het appa-
raat vrij blijven.
2. Trek de stekker uit het snoervak (20) en
sluit deze aan op een stopcontact. Stel
de snoerlengte af door het snoer iets in
het vak terug te duwen of verder naar
buiten te trekken. Plaats het apparaat
hiervoor bijvoorbeeld met de achterzijde
tegen de tafelrand en trek het snoer om-
laag of schuif het omhoog.
3. Monteer de melkopschuimer. Gebruik
het apparaat alleen wanneer de melkop-
schuimer (6) volledig geassembleerd en
gemonteerd is.
TES501_Heft1_RW.indb 43 14.09.2011 16:10:39
Pagina: 43
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
44 nl
4. Klap het deksel van de watertank (17)
omhoog.
5. Verwijder de watertank (16), spoel de
tank vervolgens uit en vul deze met
vers, koud water. Neem hierbij de mar-
kering max in acht.
6. Breng de watertank (16) rechtstandig
aan en druk deze helemaal omlaag.
7. Sluit hierna het deksel (17) van de
watertank.
8. Vul het bonenreservoir (1) met koffiebo-
nen (raadpleeg hoofdstuk “Bereiden met
gemalen koffie” op pagina 47 voor infor-
matie over het gebruik van voorgemalen
koffie).
9. Schakel het apparaat in met de net-
spanningschakelaar O/I (9). De LED D
knippert en de LED F brandt.
10. Plaats een bakje onder de tap van de
melkopschuimer (6).
11. Trek de melkopschuimer (6) voorzichtig
uit om deze te openen. Het apparaat
spoelt de melkopschuimer (6) nu met
water. De LED F knippert.
12. Zodra de LED F brandt, drukt u de melk-
opschuimer (6) in om deze te sluiten.
Het apparaat wordt nu opgewarmd en ge-
spoeld. Hierbij loopt wat water uit de koffietap.
Zodra de toetsen A (12), B (11) en C (10)
branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
Apparaat uitschakelen
Wanneer het apparaat een uur lang niet is
bediend, wordt het automatisch gespoeld
en uitgeschakeld (raadpleeg het gedeelte
“Automatische uitschakeling” in het hoof-
dstuk “Instellingen” op pagina 45 voor infor-
matie over het instellen van deze duur).
Uitzondering: als er alleen heet water of
stoom is afgenomen, wordt het apparaat
zonder spoeling uitgeschakeld.
Om het apparaat eerder uit te schakelen,
kunt u op de Servicetoets (12) drukken. Het
apparaat wordt dan gespoeld en vervolgens
uitgeschakeld.
Opmerking: Als u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt nadat het onderhouds-
programma is uitgevoerd of nadat het appa-
raat langere tijd niet is gebruikt, dient u de
eerste drank niet te drinken aangezien deze
nog niet het volle aroma heeft.
Na de ingebruikname van de espressoau-
tomaat zult u pas een fijnporige en stabiele
“crème” verkrijgen nadat er enkele kopjes
zijn afgenomen.
Bij langdurig gebruik kunnen er zich water-
druppels bij de ventilatiesleuven voordoen.
Dit is een normaal verschijnsel.
Waterfilter
Het gebruik van een waterfilter kan kalkaf-
zettingen verminderen.
Voordat u een nieuw waterfilter kunt gebrui-
ken, dient u het filter te spoelen. Ga hier-
voor als volgt te werk:
1. Druk het waterfilter met behulp van het
maatschepje (18) in de lege watertank
vast.
2. Vul de watertank (16) tot de markering
max met water.
3. Zet de draaiknop
(13) in stand
4. Houd de toetsen B (11) en A (12) ten
minste 5 seconden gelijktijdig ingedrukt.
De LED “uit” of “aan” licht op.
5. Druk op de starttoets (10) om “aan” in te
stellen.
6. Houd de starttoets (10) ten minste 5
seconden ingedrukt om de plaatsing te
bevestigen. Alle LED’s lichten kort op.
7. De LED D knippert en de LED F
brandt.
8. Plaats een kan met een inhoud van 0,5
liter onder de tap van de melkopschui-
mer (6).
9. Open de melkopschuimer (6) door deze
uit te trekken. LED F knippert.
10. Er stroomt water door het filter om dit te
spoelen.
TES501_Heft1_RW.indb 44 14.09.2011 16:10:40
Pagina: 44
45
TES501.. 08/2011
nl
11. Zodra de LED F brandt, sluit u de
melkopschuimer (6) door deze in te
drukken.
12. Maak het reservoir leeg.
Het apparaat is weer klaar voor gebruik.
Info: door het spoelen van het filter wordt
tegelijkertijd de instelling voor de indica-
tie Filter vervangen (= LED D knippert)
geactiveerd.
Als de indicatie Filter vervangen verschijnt
of het filter twee maanden is gebruikt, is de
werking van het filter uitgeput. Om hygiëni-
sche redenen en om verkalking (en schade
aan het apparaat) te voorkomen, dient u
het filter in dat geval te vervangen. Vervan-
gingsfilters zijn in de handel (TCZ7003) of
via de servicedienst (467873) verkrijgbaar.
Als u geen nieuw filter aanbrengt, dient u de
instelling voor het filter volgens het hoofd-
stuk “Waterhardheid” aan te passen.
Info: met de filterindicator kunt u de maand
markeren waarin u het filter hebt aange-
bracht. Ook kunt u de maand markeren
waarin u het filter weer moet vervangen
(uiterlijk na twee maanden).
Info: als het apparaat langere tijd (bijvoor-
beeld tijdens een vakantie) niet is gebruikt,
moet het aangebrachte filter vóór gebruik
worden doorgespoeld. Neem hiervoor een
kopje heet water af en gooi dit weg.
Instellingen
U kunt diverse instellingen op uw individu-
ele wensen afstemmen.
U kunt het volgende instellen:
Waterhardheid
Bij dit apparaat is de hardheid van het water
instelbaar. De waterhardheid moet correct
worden ingesteld om ervoor te zorgen dat
apparaat bijtijds meldt dat het moet worden
ontkalkt. Af fabriek is het apparaat op wa-
terhardheid 4 ingesteld. U kunt de hardheid
van het water vaststellen met het meegele-
verde teststrookje of opvragen bij het plaat-
selijke drinkwaterbedrijf.
Dompel het teststrookje kort onder in water,
schud het voorzichtig af en lees na een
minuut het resultaat af.
Niveau Waterhardheidsgraad
Duits (°dH) Frans (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Ga als volgt te werk als u een andere
waterhardheid dan de vooringestelde
waarde wilt invoeren of als u een waterfilter
aanbrengt:
TES501_Heft1_RW.indb 45 14.09.2011 16:10:40
Pagina: 45
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
46 nl
1. Zet de draaiknop
(13) in stand
2. Houd de toetsen B (11) en A (12) ten
minste 5 seconden gelijktijdig ingedrukt.
Het aantal brandende LED’s geeft de
ingestelde waterhardheid aan.
3. Druk net zo vaak op de starttoets (10)
tot de gewenste waterhardheid wordt
aangegeven. Voor waterhardheid 3 bij-
voorbeeldmoeten de LED’s D, E en F
oplichten.
4. Druk ten minste 5 seconden op de start-
toets (10). De ingestelde LED’s lichten
kort op en de geselecteerde waterhard-
heid wordt opgeslagen.
Belangrijk: ga bij gebruik van een waterfil-
ter (speciaal accessoire bestelnr. 461732)
als volgt te werk, zie „Waterfilter“ op pagina
44.
Opmerking: als er niet binnen 90 secon-
den op een toets wordt gedrukt, wordt het
apparaat weer in gereedheid geschakeld
zonder dat de instelling wordt opgeslagen.
De eerder opgeslagen waterhardheid blijft
dan behouden.
Automatische uitschakeling
Hier kan worden ingesteld hoe lang na de
laatste drankbereiding het apparaat auto-
matisch moet worden uitgeschakeld. Deze
tijd kan op 15 minuten tot 4 uur worden
ingesteld. De vooraf ingestelde tijdsduur
van 1 uur kan worden verkort om energie te
besparen.
1. Zet de draaiknop
(13) in stand .
2. Houd de toetsen B (11) en A (12) ten
minste 5 seconden gelijktijdig ingedrukt.
Het aantal brandende LED’s geeft de in-
gestelde tijd voor de uitschakeling aan.
3. Druk net zo vaak op de starttoets (10)
tot de gewenste uitschakeltijd oplicht:
D = 15 minuten
D en E = 30 minuten
D, E en F = 45 minuten
D, E, F en G = 1 uur
D, E, F, G en H = 2 uren
D, E, F, G, H en I = 4 uren
4. Druk ten minste 5 seconden op de start-
toets (10). De ingestelde LED’s lichten
kort op en de geselecteerde uitschakel-
tijd wordt opgeslagen.
Opmerking: als er niet binnen 90 seconden
op een toets wordt gedrukt, wordt het appa-
raat weer in gereedheid geschakeld zonder
dat de instelling wordt opgeslagen. De eer-
der opgeslagen tijd voor de uitschakeling
blijft dan behouden.
Zettemperatuur instellen
Ook de zettemperatuur kan worden ingesteld.
1. Zet de draaiknop
(13) in stand .
2. Houd de toetsen B (11) en A (12) ten
minste 5 seconden gelijktijdig ingedrukt.
Het aantal brandende LED’s geeft de
ingestelde zettemperatuur aan.
3. Druk net zo vaak op de starttoets (10)
tot de gewenste temperatuur oplicht:
LED D = laag
LED D en E = gemiddeld
LED D, E en F = hoog
4. Druk ten minste 5 seconden op de start-
toets (10). De ingestelde LED’s lichten
kort op en de geselecteerde tempera-
tuur wordt opgeslagen.
TES501_Heft1_RW.indb 46 14.09.2011 16:10:40
Pagina: 46
47
TES501.. 08/2011
nl
Opmerking: als er niet binnen 90 secon-
den op een toets wordt gedrukt, wordt het
apparaat weer in gereedheid geschakeld
zonder dat de instelling wordt opgeslagen.
De eerder opgeslagen zettemperatuur blijft
dan behouden.
Instellen van de maalfijnheid
Met de draaischakelaar (3) voor de maal-
fijnheid kunt u de gewenste korrelgrootte
van de gemalen koffiebonen instellen.
Let op!
Verstel de maalfijnheid alleen terwijl het
maalwerk draait! Het apparaat kan an-
ders beschadigd raken. Reik niet in het
maalwerk.
●
● Stel de draaischakelaar (3) bij draaiend
maalwerk in op een fijner maalsel (door
a:  linksom te draaien) of op een grover
maalsel (door b: rechtsom te draaien).
a b
Info: De nieuwe instelling is pas merkbaar
vanaf de tweede kop koffie.
Tip: Stel bij donker gebrande bonen een
fijnere, en bij lichtere bonen een grovere
maling in.
Bereiden met koffiebonen
Deze espressoautomaat gebruikt telkens
wanneer u koffie zet een vers maalsel.
Tip: gebruik bij voorkeur espressobonen of
bonenmengsels voor automaten. Bewaar
de bonen voor een optimale kwaliteit ge-
koeld of diepgevroren, en in een afgesloten
verpakking. De koffiebonen kunnen ook in
bevroren toestand worden gemaald.
Belangrijk: vul de watertank (16) elke dag
met vers water. Om het apparaat te kunnen
gebruiken, moet de watertank (16) steeds
voldoende water bevatten.
Er kunnen verscheidene koffiedranken op
simpele wijze met één knopindruk worden
gezet.
Bereiden
Zorg ervoor dat het apparaat klaar voor
gebruik is.
1. Plaats een of twee voorverwarmde kop-
jes onder de koffietap (7).
Tip: verwarm het kopje voor een kleine
espresso altijd voor, bijvoorbeeld met
heet water.
2. Selecteer met de bovenste draaiknop
(14) de gewenste koffie en gewenste
hoeveelheid.
3. Selecteer met de onderste draaiknop
(13) de gewenste sterkte van de koffie.
4. Druk op de starttoets (10).
De koffie wordt nu gezet en aansluitend in
het kopje of de kopjes geschonken.
Door nogmaals op de starttoets (10) te
drukken, kan het koffiezetten voortijdig wor-
den beëindigd.
Bereiden met gemalen
koffie
Deze automaat kan ook met voorgemalen
koffie (geen oploskoffie) worden gebruikt.
Belangrijk: vul de watertank (16) elke dag
met vers water. Om het apparaat te kunnen
gebruiken, moet de watertank (16) steeds
voldoende water bevatten.
Bereiden
1. Open de lade voor gemalen koffie (4).
2. Vul de lade met maximaal 2 afgestreken
maatschepjes koffie. Opgelet: vul de
lade niet met hele bonen of oploskoffie.
3. Sluit de lade voor gemalen koffie (4).
TES501_Heft1_RW.indb 47 14.09.2011 16:10:40
Pagina: 47
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
48 nl
4. Zet de onderste draaiknop (13) op het
symbool G.
5. Druk op de starttoets (10).
De koffie wordt nu gezet en aansluitend in
het kopje geschonken.
Heet water tappen
¡
¡ Verbrandingsgevaar!
De melkopschuimer (6) wordt zeer heet.
Raak alleen het kunststof gedeelte van de
melkopschuimer (6) aan.
Zorg ervoor dat het apparaat klaar voor
gebruik is.
1. Zet een voorverwarmd kopje of glas on-
der de tap van de melkopschuimer (6).
2. Open de melkopschuimer (6) door deze
uit te trekken. Het apparaat warmt op.
Vervolgens loopt er ca. 40 seconden
lang heet water uit de tap van de melk-
opschuimer (6).
3. Druk de melkopschuimer (6) in om de
procedure voortijdig te stoppen.
Melkschuim bereiden
¡
¡ Verbrandingsgevaar!
De melkopschuimer (6) wordt zeer heet.
Raak alleen het kunststof gedeelte van de
melkopschuimer (6) aan.
Tip: schuim eerst de melk op en neem dan
pas koffie of schuim de melk afzonderlijk op
voeg deze vervolgens toe aan de koffie.
Zorg ervoor dat het apparaat klaar voor
gebruik is.
1. Druk op toets B (11).
De toets B knippert en het apparaat
warmt nu ca. 20 seconden lang op.
2. Wacht tot de toets en de LED F brandt
en dompel de melkopschuimer vervol-
gens tot de bodem van een kopje of
glas dat voor een derde met melk is
gevuld.
3. Open de melkopschuimer (6) door deze
uit te trekken.
¡
¡ Verbrandingsgevaar!
De uittredende stoom is zeer heet en kan
vloeistof omhoog spuiten. Raak de huls niet
aan en richt deze niet op personen.
4. Schuim de melk op.
5. Sluit de melkopschuimer (6) door deze
in te drukken.
Tip: Gebruik voor een optimaal melkschuim
bij voorkeur koude melk met een vetgehalte
van ten minste 1,5%.
Belangrijk: Reinig de melkopschuimer (6)
na elk gebruik altijd met lauwwarm water.
Opgedroogde melkresten zijn namelijk
moeilijk verwijderbaar.
Onderhoud en dagelijkse
reiniging
¡
¡ Gevaar voor elektrische schokken!
Neem vóór de reiniging de stekker uit het
stopcontact.
Dompel het apparaat nooit onder in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
●
● Veeg de behuizing met een zachte, voch-
tige doek af.
●
● Gebruik geen schurende doeken of
reinigingsmiddelen.
●
● Verwijder resten van kalk, koffie, melk en
ontkalkingsoplossing altijd direct. Der-
gelijke resten kunnen corrosievorming
veroorzaken.
●
● Trek de lekschaal (8c) en het koffiedikre-
servoir (8b) in voorwaartse richting uit het
apparaat. Verwijder de afdekplaat (8a) en
de lekplaat (8d). Maak de lekschaal en
het koffiedikreservoir leeg en reinig deze.
TES501_Heft1_RW.indb 48 14.09.2011 16:10:40
Pagina: 48
49
TES501.. 08/2011
nl
● Verwijder de lade voor gemalen koffie (4)
en reinig deze.
● Vlotter (8e) en reinig deze met een voch-
tige doek.
● Plaats de volgende onderdelen niet in de
vaatwasser: afdekplaat (8a), vlotter (8e),
lade voor gemalen koffie (4), zetmodule
(5a).
● De volgende onderdelen zijn wel geschikt
voor de vaatwasser: lekschaal (8c), kof-
fiedikreservoir (8b), lekplaat (8d), aroma-
deksel (2) en maatschepje (18).
● Doe de binnenkant van het apparaat af
(de opvangschalen en lade voor gemalen
koffie).
Belangrijk: de lekschaal (8c) en het koffie-
dikreservoir (8b) moeten dagelijks geleegd
en gereinigd worden om schimmelvorming
te voorkomen.
Opmerking: Als het apparaat in koude
toestand met de netspanningschakelaar
O/I (9) wordt ingeschakeld of na afname
van koffie automatisch wordt uitgeschakeld,
wordt het apparaat automatisch gespoeld.
Zo reinigt het systeem zichzelf.
Belangrijk: Als het apparaat langere tijd
(bijvoorbeeld tijdens een vakantie) niet
is gebruikt, moet het volledige apparaat
inclusief het melksysteem en de zetmodule
worden gereinigd.
Melkopschuimer reinigen
De melkopschuimer (6) moet na elk ge-
bruik worden gereinigd om alle resten te
verwijderen.
Belangrijk: laat de melkopschuimer eerst
afkoelen alvorens deze te demonteren.
Demonteer de melkopschuimer om deze te
kunnen reinigen:
1. Houd de metalen huls vast en trek deze
in neerwaartse richting los.
2. Draai de functiekern (6d) linksom en
verwijder deze.
1
2
6d
3. Verwijder de functiebuis (6c).
6c
TES501_Heft1_RW.indb 49 14.09.2011 16:10:42
Pagina: 49
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
50 nl
4. Reinig de afzonderlijke onderdelen met
een zachte borstel in warm afwaswater.
Laat de onderdelen zo nodig even in
het sopje voorweken. Reinig vooral de
luchtopening (6e) zorgvuldig.
6e
5. Spoel alle onderdelen met schoon water
na en droog deze vervolgens af.
6. Breng de functiekern (6d) en functiebuis
(6c) weer in de metalen huls aan.
1 2
6d
6c
7. Draai de functiekern rechtsom tot de
markeringen zich op één lijn bevinden.
8. Breng de melkopschuimer op het stoom-
ventiel aan. Controleer of de rode mar-
kering op het stoomventiel afgedekt is.
¡
¡ Gevaar voor brandwonden!
Gebruik het apparaat alleen wanneer de
melkopschuimer (6) volledig geassem-
bleerd en gemonteerd is.
Zetmodule reinigen
Reinig de zetmodule regelmatig!
Zetmodule automatisch voorreinigen:
Druk kort op de servicetoets (12). Als er
voordien koffie is afgenomen, wordt het
apparaat gespoeld. Vervolgens wordt het
apparaat uitgeschakeld.
In aanvulling op het automatische rei-
nigingsprogramma moet de zetmodule
(5a) ook regelmatig worden verwijderd en
gereinigd (zie afbeelding E vóór in deze
gebruiksaanwijzing).
1. Schakel het apparaat uit met de net-
spanningschakelaar O/I (9). Er mag nu
geen enkele toets meer branden.
2. Open het luikje (5b) van de zetmodule.
3. Schuif de rode grendel (5d) op de zet-
module helemaal naar links.
4. Druk de rode druktoets (5c) in, pak de
zetmodule aan de handgrepen vast en
verwijder deze.
5. Maak de zetmodule (5a) onder stro-
mend water zorgvuldig schoon.
Belangrijk: gebruik geen spoel- of reini-
gingsmiddelen en plaats de module niet in
de vaatwasser.
6. Neem de binnenkant van het apparaat
met een vochtige doek af en verwijder
eventueel aanwezige koffieresten.
7. Laat de zetmodule (5a) en het inwen-
dige van het apparaat drogen.
TES501_Heft1_RW.indb 50 14.09.2011 16:10:44
Pagina: 50
51
TES501.. 08/2011
nl
8. Plaats de zetmodule (5a) tot aan de
aanslag terug.
9. Schuif de rode grendel (5d) helemaal
naar rechts en sluit het luikje (5b).
Opmerking: na grondige reinigingen moe-
ten de afdichtingen in de zetmodule voor
een optimaal onderhoud regelmatig worden
ingevet. Breng hiervoor rondom een dun
laagje van het speciaal voor dit doel ontwik-
kelde vet (bestelnr.311368) op de afdichtin-
gen aan.
Tips voor energiebesparing
● De espressoautomaat wordt standaard
na een uur automatisch uitgeschakeld
(fabrieksinstelling). Deze vooringestelde
tijd kan desgewenst worden verkort
(zie “Automatische uitschakeling” in het
hoofdstuk “Instellingen” op pagina 45).
● Schakel het de espressoautomaat uit als
deze niet wordt gebruikt. Druk hiervoor op
de servicetoets (12). Het apparaat wordt
dan gespoeld en vervolgens uitgeschakeld.
● Onderbreek de afname van koffie of
melkschuim liefst zo min mogelijk. Een
voortijdige onderbreking leidt tot een
verhoogd energieverbruik en het sneller
vollopen van de lekschaal.
● Ontkalk het apparaat regelmatig om
kalkafzettingen te voorkomen. Kalkresten
leiden tot een hoger energieverbruik.
Onderhoudsprogramma
Duur: ca. 35 minuten
Afhankelijk van het gebruik begint na be-
paalde tussenpozen de servicetoets (12) te
knipperen.
In dat geval moet het apparaat direct met het
onderhoudsprogramma worden gereinigd en
ontkalkt. Als het onderhoudsprogramma niet
volgens de instructies wordt uitgevoerd, kan
het apparaat worden beschadigd.
Let op!
Gebruik bij het onderhoudsprogramma
altijd een ontkalkings- en reinigingsmiddel
conform deze gebruiksaanwijzing. Neem de
veiligheidsinstructies op de verpakking van
het reinigingsmiddel in acht.
Onderbreek het onderhoudsprogramma in
geen geval! Zorg dat niemand de betrokken
vloeistoffen drinkt!
Gebruik nooit azijn, middelen op basis van
azijn, citroenzuur of middelen op basis van
citroenzuur!
Doe nooit ontkalkingstabletten of andere
ontkalkingsmiddelen in de lade voor gema-
len koffie (4)!
TES501_Heft1_RW.indb 51 14.09.2011 16:10:45
Pagina: 51
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
52 nl
Speciaal ontwikkelde en geschikte ont-
kalkings- en reinigingstabletten zijn
verkrijgbaar via de handel en bij de
servicedienst.
Bestelnummer Handel Servicedienst
Reinigings-
tabletten
TCZ6001 310575
Ontkalkings-
tabletten
TCZ6002 310967
Belangrijk: Als er een waterfilter in de wa-
tertank (16) aanwezig is, moet u dit altijd
eerst verwijderen alvorens het onderhouds-
programma te starten.
Start het onderhoudsprogramma door de
servicetoets (12) ten minste 5 seconden
ingedrukt te houden.
Info: Tijdens de uitvoering van het program-
ma knippert de servicetoets (12).
LED H licht op.
●
● Maak de lekschaal (8) leeg en breng deze
opnieuw aan.
Het apparaat wordt twee maal gespoeld.
LED G licht op.
●
● Open de lade voor gemalen koffie (4).
●
● Leg er een Bosch reinigingstablet in en
sluit de lade voor gemalen koffie (4).
●
● Druk op de starttoets (10).
LED D licht op.
●
● Vul de lege watertank (16) tot de marke-
ring voor 0,5l met lauwwarm water en los
hierin 2 Bosch ontkalkingstabletten op.
●
● Druk op de starttoets (10).
Het onderhoudsprogramma wordt nu gedu-
rende ca. 10 minuten uitgevoerd.
LED h licht op.
●
● Plaats een kan met een minimale inhoud
van 0,5 liter onder de tap van de melkop-
schuimer (6).
●
● Open de melkopschuimer (6) door deze
uit te trekken.
Het onderhoudsprogramma wordt nu gedu-
rende ca. 12 minuten uitgevoerd.
LED D licht op.
●
● Spoel de watertank (16) en vul deze tot
aan de markering max met vers water.
●
● Druk op de starttoets (10).
Het onderhoudsprogramma wordt nu gedu-
rende ca. 30 seconden uitgevoerd en spoelt
het apparaat.
LED h licht op.
●
● Sluit de melkopschuimer (6) door deze in
te drukken.
Het onderhoudsprogramma wordt nu gedu-
rende ca. 8 minuten uitgevoerd.
LED H licht op.
●
● Maak de lekschaal (8) leeg en breng deze
opnieuw aan.
Als er een filter werd gebruikt, brengt u dit
nu weer aan.
Hierna is het apparaat volledig gereinigd,
ontkalkt en weer klaar voor gebruik.
TES501_Heft1_RW.indb 52 14.09.2011 16:10:45
Pagina: 52
53
TES501.. 08/2011
nl
Vorstbeveiliging
¡
¡ Om vorstschade tijdens transport en
opslag te voorkomen, moet het appa-
raat vooraf volledig worden geleegd.
Info: het apparaat moet klaar voor gebruik
zijn en de watertank (16) moet zijn gevuld.
1. Plaats een grote bak onder de tap van
de melkopschuimer (6).
2. Druk op de stoomtoets (11).
De LED h knippert en het apparaat
warmt nu ca. 20 seconden lang op.
3. Wacht tot LED h brandt en open ver-
volgens de melkopschuimer (6) door
deze uit te trekken en laat deze ca. 15
seconden stomen.
4. Schakel het apparaat uit met de net-
spanningschakelaar O/I (9).
5. Maak de watertank (16) en de lekschaal
(8) leeg.
Accessoires
Onderstaande accessoires zijn in de handel
en via de servicedienst verkrijgbaar.
Bestelnummer Handel Servicedienst
Reinigings-
tabletten
TCZ6001 310575
Ontkalkings-
tabletten
TCZ6002 310967
Waterfilter TCZ7003 467873
Vet (tube) – 311368
Afval
Gooi verpakkingsmateriaal op een milieu-
vriendelijke manier weg. Dit apparaat is
gemarkeerd volgens de Europese richtlijn
betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur (AEEA) 2002/96/EG.
Deze richtlijn bepaalt het kader voor de
terugname en verwerking van afgedankte
apparatuur, dat over heel Europa wordt
toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
­
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw aan-
koopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
A
TES501_Heft1_RW.indb 53 14.09.2011 16:10:45
Pagina: 53
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
54 nl
Probleem Oorzaak Remedie
Maalwerk maalt
geen koffiebonen.
De bonen vallen niet in het
maalwerk (te vette bonen).
Klop zacht tegen het bonenreser-
voir (1). Wissel zo nodig van kof-
fiesoort.
Maak het bonenreservoir (1) leeg
en veeg deze met een droge doek
schoon.
Er kan geen warm
water worden
afgetapt.
De melkopschuimer (6) is
verontreinigd.
Reinig de melkopschuimer (6) vol-
gens het hoofdstuk “Onderhoud en
dagelijkse reiniging”.
Onvoldoende of
geen melkschuim.
De melkopschuimer (6) is
verontreinigd.
Reinig de melkopschuimer (6) vol-
gens het hoofdstuk “Onderhoud en
dagelijkse reiniging”.
Het apparaat is sterk
verkalkt.
Ontkalk het apparaat.
Ongeschikte melk. Gebruik melk met een minimaal
vetgehalte van 1,5%.
De melkopschuimer (6) is
niet goed in elkaar gezet.
Bevochtig de onderdelen van de
melkopschuimer en druk deze ste-
vig in elkaar.
De koffie stroomt
slechts druppelsge-
wijs of helemaal niet
meer.
De maalfijnheid is te fijn
ingesteld of de voorgemalen
koffie is te fijnkorrelig.
Stel een grovere maling in of ge-
bruik grover gemalen koffie.
Het apparaat is sterk
verkalkt.
Ontkalk het apparaat.
Koffie heeft
geen “crème”
(schuimlaag).
Ongeschikte soort koffie. Gebruik een koffiesoort met een
hoger gehalte aan Robusta-bonen.
De bonen zijn niet meer
brandvers.
Gebruik vers gebrande bonen.
De maalfijnheid is niet afge-
stemd op de koffiebonen.
Stel de maalfijnheid op fijn in.
De koffie is te “zuur”. De maalfijnheid is te grof
ingesteld of de voorgemalen
koffie is te grofkorrelig.
Stel een fijnere maling in of gebruik
fijner gemalen koffie.
Ongeschikte soort koffie. Gebruik een donkere gebrande
koffie.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
Zelf eenvoudige problemen verhelpen
TES501_Heft1_RW.indb 54 14.09.2011 16:10:45
Pagina: 54
55
TES501.. 08/2011
nl
Zelf eenvoudige problemen verhelpen
Probleem Oorzaak Remedie
De koffie is te “bitter”. De maalfijnheid is te fijn
ingesteld of de voorgemalen
koffie is te fijnkorrelig.
Stel een grovere maling in
of gebruik grover gemalen
koffie.
Ongeschikte soort koffie. Wissel van soort koffie.
Het waterfilter blijft niet vast
zitten in de watertank (16).
Het waterfilter is niet goed
bevestigd.
Druk het waterfilter recht-
standig en stevig in de
tankaansluiting.
Het koffiedik is niet compact
en te nat.
De maalfijnheid is te fijn of
te grof ingesteld of er wordt
onvoldoende gemalen koffie
gebruikt.
Stel een grovere of fijnere
maalfijnheid in of gebruik 2
afgestreken maatschepjes
voorgemalen koffie.
De LED I knippert. Verontreinigde
zetmodule  (5).
Reinig de zetmodule (5).
Te veel gemalen koffie in de
zetmodule (5).
Reinig de zetmodule (5)
(Gebruik maximaal 2 afge-
streken maatschepjes voor-
gemalen koffie).
Het mechanisme van de
zetmodule werkt stroef.
Verwijder de zetmodule en
behandel deze met het spe-
ciaal hiervoor ontwikkelde
vet (bestelnr.311368). Zie
het hoofdstuk “Onderhoud
en dagelijkse reiniging”.
Koffie of melkschuim van
sterk wisselende kwaliteit.
Het apparaat is verkalkt. Ontkalk het apparaat con-
form de instructies met
twee ontkalkingstabletten.
Water op de binnenbodem
van het apparaat bij verwij-
derde lekschaal (8).
De lekschaal (8) is te vroeg
verwijderd.
Verwijder de lekschaal
(8) pas enkele seconden
nadat de laatste drank is
afgenomen.
De LED I brandt. De zetmodule (5) is afwezig
of wordt niet herkend.
Schakel het apparaat bij
aangebrachte zetmodule (5)
uit, wacht drie seconden en
schakel het hierna weer in.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
TES501_Heft1_RW.indb 55 14.09.2011 16:10:45
Pagina: 55
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
56 nl
Probleem Oorzaak Remedie
De fabrieksinstellingen
zijn gewijzigd en moeten
weer worden geactiveerd
(“Reset”).
Er zijn eigen, niet meer
gewenste instellingen
opgegeven.
Schakel het apparaat uit
met de netspanningschake-
laar O/I (9). Houd de ser-
vicetoets (12) en stoomtoets
(11) ingedrukt en schakel
het apparaat in met de net-
spanningsschakelaar O/I
(9). Geef vervolgens een
bevestiging met de start-
toets (10). De fabrieksinstel-
lingen zijn nu weer actief.
De LED’s knipperen. Er is een storing in het ap-
paraat aanwezig.
Bel de hotline.
De LED’s knipperen. Onjuiste spanning. Gebruik het apparaat alleen
op 220V-240V.
De LED’s knipperen. De omgevingstemperatuur
is te laag.
Gebruik het apparaat bij
temperaturen >5°C.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met
de hotline!
Zelf eenvoudige problemen verhelpen
Technische gegevens
Elektrische aansluiting (spanning/frequentie) 220-240 V / 50-60 Hz
Vermogen van de verwarming 1600 W
Maximale pompdruk, statisch 15 bar
Maximale inhoud watertank (zonder filter) 1,7 l
Maximale inhoud bonenreservoir 300 g
Lengte aansluitsnoer 100 cm
Afmetingen (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Gewicht, ongevuld 9,3 kg
Soort maalwerk Keramisch
TES501_Heft1_RW.indb 56 14.09.2011 16:10:45

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TES50129RW.

Stel een vraag over de Bosch TES50129RW

Heb je een vraag over de Bosch TES50129RW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TES50129RW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TES50129RW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.