Bosch TA 270 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TA 270. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TA 270
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 33
34
Inhoudsopgave
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Inhoudsopgave
Voor uw veiligheid 35
Verklaring symbolen 35
1 Toestelbeschrijving algemeen 36
1.1 Leveringsomvang 36
1.2 Technische gegevens 36
1.3 Toebehoren 36
1.4 Overige gegevens 37
1.5 Overzicht van het hoofdstuk Aanhangsel 37
1.6 Installatievoorbeelden 38
1.6.1 Warmwaterbereiding met boiler 39
1.6.2 Cascadebedrijf 39
2 Installatie 40
2.1 Montage 40
2.1.1 Montage van busmodule BM 1 40
2.1.2 Montage van de regelaar 40
2.1.3 Montage van de buitentemperatuurvoeler 41
2.1.4 Montage van het toebehoren 41
2.2 Elektrische aansluiting 42
3 Bediening 43
3.1 In gebruik nemen 43
3.1.1 Codering van de busdeelnemers 43
3.1.2 Codering bij aansluiting van een TF 20
met toewijzing van ongemengd
verwarmingscircuit HK0 43
3.1.3 Codering bij aansluiting van een of meer
TF 20 met toewijzing van een of meer ge-
mengde verwarmingscircuits
HK1...HK10 43
3.2 Algemene aanwijzing 43
3.3 Verwarmingstemperatuur instellen (k) 44
3.4 Spaartemperatuur instellen (m) 44
3.5 Vorstbeveiliging 44
3.6 Functiemodus wijzigen 44
3.6.1 Automatische functie (basisinstelling) 44
3.6.2 Continu verwarmen (g) 45
3.6.3 Spaarfunctie (h) 45
3.7 Programmeren 45
3.7.1 Algemene aanwijzing 45
3.7.2 Taal instellen (Deutsch +/–) 45
3.7.3 Dag van de week, tijd en
vakantieprogramma instellen 46
3.7.4 Verwarmingsprogramma voor
ongemengd verwarmingscircuit
(HK0) instellen 47
3.7.5 Verwarmingsprogramma voor gemengd
verwarmingscircuit (HK1) instellen 48
3.7.6 Warmwaterprogramma invoeren 48
3.7.7 Ingestelde waarde weergeven (i) 51
3.7.8 Tijdprogramma voor de circulatiepomp
invoeren (begin circul. en einde circul.) 53
3.7.9 Snelopwarming in- of uitschakelen
(Snelopw. uit +/- en Snelopw.m.uit+/–) 54
3.7.10 Ruimtetemperatuurafschakeling
kiezen (RO-modus uit +/– of RO meng.
uit +/–) 54
3.7.11 Verwarmingscurve vastleggen
(Verw.curve kiez.) 55
3.7.12 Vastleggen van de buitentemperatuur
waarbij de verwarming wordt
uitgeschakeld (Verw.uit bij +/–) 56
3.7.13 Het instellingenniveau (INST.NIVEAU) 56
3.7.14 Verwijderen 61
3.7.15 Overige opmerkingen 61
3.7.16 TA 270 met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren) 62
3.7.17 Werking met aangesloten afstand-
schakeling (bouwkundig) 62
3.7.18 Meldingen van de busdeelnemers 62
3.8 Cascadefunctie 62
4 Algemene aanwijzing 63
5 Fouten opsporen 64
Aanhangsel 95
Pagina: 34
35
Voor uw veiligheid
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Voor uw veiligheid
B Neem deze gebruiksaanwijzing in acht om de
juiste werking te waarborgen.
B Laat dit toebehoren alleen door een erkend
installateur monteren en in gebruik nemen.
B Toestellen dienen volgens de daarbij beho-
rende gebruiksaanwijzing gemonteerd en in
gebruik genomen te worden.
Gebruik
B Deze toebehoren alleen in combinatie met de
aangegeven verwarmingstoestellen aanslui-
ten. Neem aansluitschema in acht!
Elektriciteit
B Sluit toebehoren in geen geval op een 230V
stroomnet aan.
B Voor montage van de toebehoren:
onderbreek de stroomverzorging (230V AC)
naar het verwarmingstoestel en andere Bus-
deelnemers.
B Monteer deze toebehoren niet in een vochtige
ruimte.
Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het
gevaar wat kan optreden als de voorschriften niet
opgevolgd worden.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte
materiële schade kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er lichte per-
soonlijke schade of zwaardere materiële
schade kan optreden.
• Gevaar betekent dat zware persoonlijke
schade kan optreden. In bijzonder zware
gevallen bestaat er levensgevaar.
Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie
welke in die gevallen geen gevaar voor mens of
toestel oplevert.
Veiligheidsaanwijzingen in
de tekst worden door middel
van een grijs vlak en een geva-
ren driehoek aangeduid.
i
Aanwijzingen in de tekst met
hiernaast aangegeven symbool
worden begrenst met een lijn bo-
ven en onder de tekst.
Pagina: 35
36
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
1 Toestelbeschrijving algemeen
1.1 Leveringsomvang
Leveringsomvang, zie afbeelding 2 op
bladzijde 95.
• Weersafhankelijke regelaar TA 270
• Korte gebruiksaanwijzing
• CAN-busmodule (BM 1)
• Buitenvoeler met bevestigingsmateriaal.
1.2 Technische gegevens
Meetwaarden buitentemperatuurvoeler
1.3 Toebehoren
• RF 1: Ruimtetemperatuurvoeler
Wanneer de montageplaats van de regelaar
niet geschikt is voor temperatuurmeting
(hoofdstuk 2.1.2).
• HSM: Verwarmingsschakelmodule
(maximaal 1 HSM toegestaan)
Voor de aansturing van een ongemengd ver-
warmingscircuit, een circulatiepomp en een
boileropwarmpomp.
In het van geval cascade aansluiting van de
gemeenschappelijke aanvoertemperatuurvoe-
ler.
• HMM: Verwarmingsmengmodule
Aansturing van een gemengd verwarmingscir-
cuit.
• TF 20: Afstandsbediening (optie)
Voor het aansturen van een verwarmingscir-
cuit met keuzemogelijkheid voor een onge-
mengd (HK0) of gemengd (HK1)
verwarmingscircuit.
Met extra afstandsbedieningen TF 20 in com-
binatie met verwarmingsmengmodule HMM
kunnen een of meer andere gemengde ver-
warmingscircuits (HK2...10) worden aange-
stuurd (hoofdstuk 1.6).
• BM 2: Busmodule
Voor cascadeschakeling. Inbouwplaats: ver-
warmingstoestel 2 en, indien aanwezig
(verwarmingstoestel 3).
• Afstandschakelaar bouwzijdig
(bijvoorbeeld in de vorm van een telefoon-
afstandsbediening, zie hoofdstuk 2.2).
• TB1: Temperatuurbegrenzer.
i
Deze toebehoren kunnen alleen
toegepast worden op een Heatro-
nic die geschikt is voor Canbus.
Toestelafmetingen afb. 3
Nominale spanning
Busspanning
0...5 V DC
17...24 V DC
Nominale stroom < 40 mA
Regelaaruitgang Bus
Max. omgevingstemperatuur:
- TA 270
- Buitentemperatuurvoeler
0... +40 °C
-30...+50 °C
Meetbereik
buitentemperatuurvoeler
-20...+30 °C
Gangreserve ca. 8 uur
Beschermingsgraad IP 20
Tabel 1
°C ΩAF °C ΩAF
-20 2392 4 984
-16 2088 8 842
-12 1811 12 720
-8 1562 16 616
-4 1342 20 528
0 1149 24 454
Tabel 2
Pagina: 36
37
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
1.4 Overige gegevens
1.5 Overzicht van het hoofdstuk
Aanhangsel
Legende afbeelding 1 op bladzijde 95;
bedieningsoverzicht:
e Display
f Controlelampje „continueverwarmen”
g Toets „continueverwarmen”
h Toets „spaarbedrijf”
i Controlelampje „spaarbedrijf”
k Draaiknop „verwarmen”
l Controlelampje „verwarmen”
m Draaiknop „spaartemperatuur”
n Draaischakelaar „programmeren/info”
o Toets „–” of „minder”
p Toets „+” of „meer”
q Toets „verder”
r Toets „verwijderen”
Legende afbeelding 4 en 5 op bladzijde 96;
Installatievoorbeelden:
AF Buitentemperatuurvoeler
BM1 Busmodule
BM2 Busmodule voor cascadeschakeling
HK0...10 Verwarmingscircuits
HMM Verwarmingsmengmodule
HSM Verwarmingsschakelmodule
HW Hydraulische poort
KKP Ketelcircuitpomp
KP Gaswandketelpomp
KW Koudwateraansluiting
LP Boileropwarmpomp
MAG Membraanexpansievat
M1...10 Mengklepmotor
MF1...10Aanvoertemperatuurvoeler van gemengd ver-
warmingscircuit
P0...10 Circulatiepomp verwarmingscircuit
PS Passtuk
SF Boilertemperatuurvoeler (NTC)
TB1 Temperatuurbegrenzer
TA 270 Weersafhankelijke regelaar
TF 20 Afstandsbediening
VF Gemeenschappelijke aanvoervoeler
WS Warmwaterboiler
WW Warmwateraansluiting
Z Circulatieaansluiting
ZP Circulatiepomp
1) Wanneer elk verwarmingscircuit een toegewe-
zen TF 20 bezit, kan de weersafhankelijke
regelaar naast de warmtebron gemonteerd
worden.
2) Optioneel
Legende afbeelding 15 op bladzijde 99;
Montageplaats buitentemperatuurvoeler:
H, Y te bewaken woonoppervlak
geadviseerde montageplaats
alternatieve montageplaats
Legende afbeelding 17 tot 20 vanaf
bladzijde 100;
Elektrische aansluiting:
A Aftakdoos
AF Buitentemperatuurvoeler
B Busdeelnemer
BM1 Busmodule
RF 1 Afstandvoeler
TA 270 Weersafhankelijke regelaar
Legende afbeelding 21 op bladzijde 101;
Diagram verwarmingscurve:
AT Buitentemperatuur
E Eindpunt
F Voetpunt
GHK gemengd verwarmingscircuit
UHK ongemengd verwarmingscircuit
VT Aanvoertemperatuur
Digitale
schakelklok
Drie schakelcyclus per dag van
de week
Ruimtevoeler Inschakelbaar
Warmwater Tijdprogramma of tijd-
temperatuurprofiel
Mengcircuit Eén mengcircuit aanstuurbaar via
verwarmingsmengmodule HMM
overige met TF 20 via
bijbehorende
verwarmingsmengmodule HMM
Cascadescha-
keling
Maximaal drie
verwarmingstoestellen
met BM 2 per overig
verwarmingstoestel
Circulatiepomp Tijdprogramma (met
verwarmingsschakelmodule
HSM)
Vloerverwar-
ming,
klimaatvloer
Geschikt
Tabel 3
Pagina: 37
38
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
1.6 Installatievoorbeelden
Installatievoorbeelden, zie afbeelding 4 op
bladzijde 96.
De TA 270 kan een ongemengd verwarmingscir-
cuit HK0 via verwarmingsschakelmodule (HSM)
en een gemengd verwarmingscircuit HK1 via ver-
warmingsmengmodule (HMM) aansturen.
Optioneel zijn deze verwarmingscircuits apart
aanstuurbaar met een TF 20.
Voor elk overig gemengd verwarmingscircuit
HK2...HK10 is telkens een TF 20 en een verwar-
mingsmengmodule (HMM) nodig (maximaal 9,
afb. 4).
Daardoor kunnen in installaties met TA 270 maxi-
maal 11 afstandsbedieningen TF 20 maximaal
10 verwarmingsmengmodule (HMM) en 1 ver-
warmingsschakelmodule (HSM) worden toege-
past.
B Codeer busdeelnemers (TF 20, verwarmings-
schakelmodule (HSM) en verwarmingsmeng-
module (HMM)) overeenkomstig de
verwarmingscircuittoewijzing (zie
hoofdstuk 3.1).
De voor het desbetreffende verwarmingscircuit
geldende waarden worden alleen op de toe-
gewezen TF 20 aangegeven.
De TA 270 geeft de waarden voor HK0 en HK1,
aan zolang geen TF 20 op een van de beide ver-
warmingscircuits inwerkt (weergave:
Afst.bediening).
De TA 270 regelt altijd de warmwaterbereiding,
de circulatiepomp ZP, de ketelpomp KP en de
aanvoertemperatuur van het verwarmingstoestel
volgens de grootste warmtebehoefte van alle ver-
warmingscircuits.
Zie afb. 4 voor een vereenvoudigd schema van
de installatie (afbeeldingen gericht op de mon-
tage en overige mogelijkheden bevinden zich in
de planningsdocumentatie).
TA 270 met een TF 20 voor een
ongemengd verwarmingscircuit:
Alle gegevens van het ongemengde
verwarmingscircuit worden alleen op de TF 20
weergegeven en gewijzigd.
Voor de instellingen met de draaischakelaar (n)
van de TA 270 zijn er de volgende veranderin-
gen:
• Stand :
– Afst.bediening wordt weergegeven.
– Er zijn geen instellingen mogelijk.
• Stand i:
– Er worden geen gegevens van het onge-
mengde verwarmingscircuit weergegeven.
• Stand P:
– Er zijn geen instellingen mogelijk die
betrekking hebben op het ongemengde
verwarmingscircuit (radiatorencircuit).
Daartoe behoren onder andere
Snelopw. uit +/-,
RO-modus uit +/-,
VC_voetpunt +/-,
VC_eindpunt +/-.
– De instelling Verw.uit bij +/-
geldt alleen voor het verwarmingscircuit
dat bij de TA 270 hoort.
Op het instellingenniveau vervallen de instellin-
gen Verhoging +/-, Duur +/-
en Doorgr. V +/-.
TA 270 met een TF 20 voor een gemengd
verwarmingscircuit:
Alle gegevens van het gemengde verwarmings-
circuit worden alleen op de TF 20 weergegeven
en gewijzigd.
Voor de instellingen met de draaischakelaar (n)
van de TA 270 zijn er de volgende veranderin-
gen:
• Stand :
– Afst.bediening wordt weergegeven.
– Er zijn geen instellingen mogelijk.
Pagina: 38
39
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
• Stand i:
– Er worden geen gegevens van het meng-
circuit weergegeven.
• Stand P:
– Er zijn geen instellingen mogelijk die
betrekking hebben op het mengcircuit.
Daartoe behoren onder andere
Snelopw.m.uit+/-, RO meng. uit +/-,
M_voetpunt +/-, M_eindpunt +/-.
– De instelling Verw.uit bij +/-
geldt alleen voor het verwarmingscircuit
dat bij de TA 270 hoort.
Op het instellingenniveau vervallen de instellin-
gen Verhoging m. +/-, Duur m. +/-,
Doorgr. m. +/- en Max. temp. +/-.
1.6.1 Warmwaterbereiding met boiler
B Stel de boilertemperatuur op het verwar-
mingstoestel in op de hoogst gewenste tem-
peratuur.
Bij hydraulische aansluiting van een warmwater-
boiler voor een hydraulische wissel of een verde-
ler:
B Sluit de boilertemperatuurvoeler aan op het
verwarmingstoestel.
B Sluit het omstuurventiel of de boileropwarm-
pomp aan op het verwarmingstoestel.
B Bij cascadeschakeling:
Sluit het verwarmingstoestel nr. 1 aan op
BM 1.
Bij hydraulische aansluiting van een warmwater-
boiler na een hydraulische wissel of een
verdeler:
B Sluit de boilertemperatuurvoeler en de boiler-
opwarmpomp aan op de verwarmings-
schakelmodule (HSM).
Het verwarmingstoestel of het verwarmings-
toestel nummer 1 (bij cascadeschakeling) met
BM1 moet een solotoestel zijn zonder boiler.
1.6.2 Cascadebedrijf
Cascade: zie afbeelding 5 op bladzijde 96.
Wanneer de gevraagde aanvoertemperatuur van
het hoofdtoestel na 5 minuten nog 3 K onder de
gewenste waarde ligt, wordt ook het volgende
toestel ingeschakeld (en eventueel na
10 minuten ook het 3e verwarmingstoestel).
Om middernacht wisselt de inschakelvolgorde,
zodat de toestellen gelijkmatig belast worden.
Voorwaarden voor cascade:
• Maximaal drie verwarmingstoestellen
met Bosch Heatronic
• BM 1 in verwarmingstoestel nr. 1
• BM 2 met codeerweerstand BM2/2 in
verwarmingstoestel nr. 2
• (indien aanwezig) BM 2 met codeerweerstand
BM2/3 in verwarmingstoestel nr. 3
• Verwarmingsschakelmodule (HSM) met
codering 1 voor aansluiting van de gemeen-
schappelijke aanvoertemperatuurvoeler (VF).
i
Bij boileraansluiting op verwar-
mingsschakelmodule (HSM):
B Knop voor aanvoer tempera-
tuur in stelling minstens zo
hoog draaien als de gewenste
boilertemperatuur (b.v.: 85°C).
In geval van cascade alle toe-
stellen zo hoog instellen.
B Zomerbedrijf met warmwater-
bereiding: Zet de verwarming
alleen met de draaiknop (k)
op en schakel de ingedrukte
toets (g) op TA 270 uit.
i
Stel de maximaal benodigde tem-
peratuur voor aanvoer- en ge-
bruikswater op alle toestellen
gelijk in.
Pagina: 39
40
Installatie
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
2 Installatie
Zie de planningdocumentatie of de aanbesteding
voor het gedetailleerde installatieschema van de
montage van de hydraulische componenten en
de bijbehorende besturingselementen.
2.1 Montage
2.1.1 Montage van busmodule BM 1
De BM 1 is reeds stekkerklaar voor de montage
voorbereid.
Verwarmingstoestel met Bosch Heatronic
B Verwijder het deksel (afb. 6).
B Verwijder de afscherming (afb. 7).
B Schuif de blinddeksel naar buiten (zie afb. 8).
B Schuif BM 1 in de voeringsrails naar boven tot
deze vastklikt en breng het blinddeksel weer
aan (afb. 9).
B Steek de stekker van de BM 1 op de insteek-
plaats (ST 9 TA-Module) (afb. 10).
B Sluit busverbinding aan (afb. 18).
B Monteer de afscherming (afb. 7) en het deksel
(afb. 6).
Verwarmingstoestel met Bosch Heatronic
en tekstdisplay
B Verwijder het deksel (afb. 6).
B Verwijder de afscherming (afb. 7).
B Tekstdisplay verwijderen (afb. 11).
B Monteer de BM 1 zoals hiervoor beschreven
(afb. 8, 9 en 10).
B Tekstdisplay (afb. 11) opnieuw inbouwen.
B Sluit busverbinding aan (afb. 18).
B Monteer de afscherming (afb. 7) en het deksel
(afb. 6).
2.1.2 Montage van de regelaar
Wanneer de ruimteafschakeling ingescha-
keld is:
De regelkwaliteit van de regelaar is afhankelijk
van de montageplaats.
Geadviseerde montageplaats voor de regelaar:
afb. 12.
Eisen ten aanzien van de montageplaats:
• De opstellingsruimte (regelruimte) moet voor
de regeling van de beide verwarmingscircuits
(HK0 en HK1) geschikt zijn (zie hoofdstuk 1.6)
• (Indien mogelijk) binnenmuur zonder lucht-
stroom of warmtebeïnvloeding (ook niet van
achteren, bijvoorbeeld door een losse pijp of
een holle muur)
• Onbelemmerde circulatie van de ruimtelucht
door de luchtopeningen boven en onder de
regelaar (het gearceerde vlak in afbeelding 12
moet vrij blijven).
Wanneer er thermostaatkranen in de regelruimte
zijn:
B Open de thermostaatkranen volledig.
B Regel het vermogen van de radiatoren met het
instelbare voetventiel zo krap mogelijk in.
Daardoor wordt de regelruimte even sterk ver-
warmd als de overige ruimten.
Wanneer geen geschikte montageplaats aanwe-
zig is:
B Monteer RF 1 (toebehoren) in de ruimte met
de grootste warmtebehoefte bijvoorbeeld kin-
derkamer of badkamer.
Gevaar: Door stroom schok!
B Onderbreek voor de elektrische
aansluiting de voedingsspan-
ning naar het verwarmingstoe-
stel en naar alle andere
busdeelnemers.
i
Voorkom storingen:
B Tussen de Busdeelnemers een
minimale afstand van 100 mm.
vrijhouden.
Pagina: 40
41
Installatie
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Montage
B Bovendeel (a) losnemen (afb. 13).
Bij de montage van de sokkel moeten de
opschriften van de klemmen leesbaar blijven
(afb. 14):
B Monteer de sokkel met twee schroeven (c) op
een in de handel verkrijgbare inbouwdoos (d)
van Ø 60 mm.
-of-
B Bevestig de sokkel met vier schroeven recht-
streeks op de muur (zie voor het monteren van
de sokkel: afb. 14).
B Breng de elektrische aansluiting tot stand
(zie hoofdstuk 2.2).
B Steek het bovenstuk (a) vast.
2.1.3 Montage van de buitentempera-
tuurvoeler (afb. 15)
De meegeleverde buitentemperatuurvoeler AF is
bedoeld voor opbouwmontage op de buiten-
muur.
B Bepaald de juiste positie voor de montage van
de buitenvoeler:
– Noordoost- tot noordwestzijde van het huis
– Optimale montagehoogte: (Verticaal) in
het midden van de door de installatie ver-
warmde hoogte (H 1
/2 in afb. 15)
– Minstens 2 meter boven het aardoppervlak
– Geen beïnvloeding door ramen, deuren,
schoorstenen of rechtstreeks zonlicht
– Gebruik geen nis, uitstekend balkon of
dakoverstek als montageplaats
– Ligging van de hoofdwoonruimte:
Gelijke windrichting: AF aan dezelfde zijde
van de woning
Verschillende windrichtingen: AF aan de
zijde van de woning met de slechtste
weersomstandigheden.
Buitentemperatuurvoeler AF monteren
(afb. 16)
B Verwijder de afschermkap.
B Bevestig het voelerhuis met twee schroeven
aan de buitenmuur.
2.1.4 Montage van het toebehoren
B Monteer het toebehoren volgens de geldende
voorschriften en de meegeleverde installatie-
handleiding.
i
Er mag altijd slechts één ruimte-
voeler in werking zijn.
B Breng indien nodig een bouw-
zijdige schakelaar aan die de
ruimtevoeler RF 1 onder-
breekt.
Dan is in het bovendeel ge-
monteerde voeler actief.
i
Bij montage aan de oostzijde:
B Houd rekening met schaduw in
de vroege ochtenduren (bij-
voorbeeld door een naburig
huis of een balkon).
Reden: De ochtendzon stoort
het opwarmen van het huis na
het verstrijken van
spaarprogramma.
Pagina: 41
42
Installatie
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
2.2 Elektrische aansluiting
B Busverbinding van TA 270 naar overige bus-
deelnemers (afb. 17):
Gebruik een vieraderige, met folie afge-
schermde koperdraadkabel met een
geleiderdiameter van minstens
0,25 mm2
.
Daardoor worden de leidingen beschermd
tegen extern invloeden zoals sterkstroomka-
bels, bovenleidingen, transformatorstations,
radio- en televisietoestellen, amateurzendsta-
tions, magnetrons en dergelijke.
B Installeer alle 24 V leidingen (meetstroom)
gescheiden van 230 of 400 V voerende leidin-
gen, ter voorkoming van inductieve beïnvloe-
ding (minimumafstand 100 mm).
B Maximale leidinglengten van de busverbindin-
gen:
– Tussen de verst verwijderde busdeelne-
mers ca. 150 m.
– Totale lengte van alle busleidingen ca.
ca. 500 m.
Door het installeren van aftakdozen kan de
leidinglengte worden beperkt.
Toewijzing van aders:
• 1 = Voedingsspanning 17...24 V DC
• 2 = Gegevenskanaal (BUS-High)
• 4 = GND (aarde)
• 6 = Gegevenskanaal (BUS-Low).
B Leidinglengte en draaddikte voor de buiten-
voeler:
– Lengte tot 20 m 0,75 tot 1,5 mm2
– Lengte tot 30 m1,0 tot 1,5 mm2
– Lengte over 30 m1,5 mm2
B Sluit TA 270 z. B. bijvoorbeeld rechtstreeks
aan op BM 1 (afb. 18).
Indien aanwezig:
B Sluit externe ruimtevoeler RF 1 (toebehoren)
aan (afb. 19).
Indien aanwezig:
B Sluit een afstandschakelaar (toebehoren,
bouwzijdig) aan (afb. 20).
Functie van de afstandschakelaar:
• Bij gesloten schakelcontact:
Spaarfunctie aan de door de TA 270 gere-
gelde verwarmingscircuits.
• Bij geopend schakelcontact:
Op de TA 270 ingestelde modus wordt over-
genomen.
i
Voorkom storingen:
B Maak geen kringverbinding van
busdeelnemers.
B Sluit altijd klem 1 aan op klem
1 etc.
i
Verleng indien nodig de leidingen
van de RF 1:
B Verleng leidingen met een ge-
draaide tweeaderige kabel
(min. 2 x 0,75 mm2
en
max. 40 m).
i
De afstandschakelaar moet een
voor 5 V DC geschikt potentiaal-
vrij contact bevatten.
Pagina: 42
43
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3 Bediening
3.1 In gebruik nemen
3.1.1 Codering van de busdeelnemers
• De regelaar kan modulen over de busverbin-
ding besturen:
– Verwarmingsschakelmodule HSM
– Verwarmingsmengmodule HMM
• Optioneel kan elk verwarmingscircuit met een
TF 20 aangestuurd worden.
• De modules besturen van hun kant externe
toestellen als pompen, mengklepmotoren en
voelers.
• Alle busdeelnemers — met uitzondering van
de TA 270 — moeten gecodeerd worden.
Daardoor kent elke deelnemer zijn eigen taak
in de installatie.
• De TA 270 is automatisch ingesteld op de vol-
gende verwarmingscircuits (zolang er geen
TF 20 op een van deze verwarmingscircuits
gecodeerd is):
– Ongemengd verwarmingscircuit HK0 (via
verwarmingsschakelmodule (HSM))
– Gemengd verwarmingscircuit HK1 (via ver-
warmingsmengmodule (HMM))
B Codeer in dit standaardgeval de aan de
TA 270 toegewezen verwarmingsschakelmo-
dule (HSM) op 1, ook wanneer daaraan de cir-
culatiepomp voor het verwarmingscircuit HK0
aangesloten is (zie hoofdstuk 1.6).
B Codeer de aan de TA 270 toegewezen ver-
warmingsmengmodule (HMM) ook op 1 (zie
hoofdstuk 1.6).
3.1.2 Codering bij aansluiting van een
TF 20 met toewijzing van onge-
mengd verwarmingscircuit HK0
B Stel de codering aan de TF 20 in op 0 en
codeer de verwarmingsschakelmodule (HSM)
op 1 (zie hoofdstuk 1.6).
3.1.3 Codering bij aansluiting van een of
meer TF 20 met toewijzing van een
of meer gemengde verwarmingscir-
cuits HK1...HK10
B Voor de gemengde verwarmingscircuits HK1,
HK2...HK10: Stel de codering aan de bijbeho-
rende TF 20 en aan de toegewezen verwar-
mingsmengmodule (HMM) volgens het
verwarmingscircuitnummer op 1, 2...10 (zie
hoofdstuk 1.6).
Voorbeeld:
HK1 = 1: Verwarmingsmengmodule (HMM) = 1
en TF 20 = 1
HK2 = 2: Verwarmingsmengmodule (HMM) = 2
en TF 20 = 2
etc.
3.2 Algemene aanwijzing
• Wanneer de klep gesloten is, zijn alle functies
actief (zie „Reactietijden” op bladzijde 61).
• De TA 270 werkt met de geprogrammeerde
verwarmingscurven (voor de verwarmingscir-
cuits HK0 en/of HK1). De verwarmingscurven
zorgen voor een samenhang tussen buiten-
temperatuur en aanvoertemperatuur (radiator-
temperatuur.
• Wanneer de verwarmingscurven goed zijn
ingesteld, resulteert dit in een constante ruim-
tetemperatuur, ondanks verschillende buiten-
temperaturen (overeenkomstig de instelling
van de radiatorthermostaatkranen).
• Wanneer minstens één verwarmingscircuit
van de TA 270 na het draaien aan de draai-
knop (k) regelt, brandt de onderste contro-
lelamp (l).
i
Stel de keuzeknop voor de aan-
voertemperatuur op het verwar-
mingstoestel in op de maximaal
noodzakelijke aanvoertemperatuur.
Pagina: 43
44
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedie-
ningsvoorschrift van het verwarmingstoestel.
3.3 Verwarmingstemperatuur
instellen (k)
B Verander de verwarmingstemperatuur (aan-
voertemperatuur waarop de regelaar bij de
normale verwarmingsfunctie regelt) met de
draaiknop (k).
Zie hoofdstuk 3.7.10 voor de juiste waarden.
De verwarmingscurven worden parallel ver-
schoven en het gemengde verwarmingscircuit
wordt gewijzigd met een zinvolle waarde.
Zodra een van de verwarmingscircuit warmte
aanvraagt, regelt de TA 270 het verwarmings-
toestel op de gevraagde temperatuur.
3.4 Spaartemperatuur instellen
(m)
B Open de klep.
B Verander de spaartemperatuur (aanvoertem-
peratuur, waarop de regelaar bij de spaarfunc-
tie regelt) met draaiknop (m).
Zie hoofdstuk 3.7.10 voor de juiste waarden.
De verwarmingscurven worden parallel ver-
schoven en het gemengde verwarmingscircuit
wordt gewijzigd met een zinvolle waarde.
Zodra een van de verwarmingscircuit warmte
aanvraagt, regelt de TA 270 het verwarmings-
toestel op de gevraagde temperatuur.
Adviezen:
B Wanneer het gebouw voldoende geïsoleerd
is: Zet de draaiknop (m) op (bescher-
ming tegen vorst).
B Ter voorkoming van een te sterke afkoeling
van de ruimten: maak gebruik van de ruimteaf-
hankelijke spaarfunctie (zie hoofdstuk 3.7.10).
3.5 Vorstbeveiliging
Wanneer beide draaiknoppen (k) en (m) op
staan, is er bescherming tegen vorst voor de
door de TA 270 geregelde verwarmingscircuits.
Wanneer slechts een van deze draaiknoppen op
staat, geldt de bescherming tegen vorst alleen
voor deze functie.
• Bij uitgeschakelde ruimteschakeling en bui-
tentemperaturen onder de ingestelde Vorst-
grens +/-, is er een installatie vorstbeveiliging
(zie bladzijde 28).
• Bij ingeschakelde ruimteafschakeling en ruim-
tetemperatuur onder de 5°C, is er installatie
vorstbeveiliging.
• Afhankelijk van de boileraansluiting en het
ingestelde warmwaterprogramma wordt
bescherming tegen vorst in de warmwaterboi-
ler gewaarborgd (zie hoofdstuk 3.7.6).
3.6 Functiemodus wijzigen
3.6.1 Automatische functie (basisinstel-
ling)
• Automatische wisseling tussen de normale
verwarmingsfunctie en de spaarfunctie op de
in het programma ingestelde tijden.
• Verwarmingsfunctie (=dag). De regelaar
regelt op de met de draaiknop (k) inge-
stelde temperatuur.
• Spaarfunctie (= nacht): De TA 270 regelt op
de met de draaiknop (m) ingestelde tempe-
ratuur.
Andere functies worden aangegeven door een
controlelampje.
Er kan op elk moment worden teruggekeerd naar
de automatische functie.
Pagina: 44
45
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3.6.2 Continu verwarmen (g)
Bij „continueverwarmen” regelt de regelaar op de
met de draaiknop (k) ingestelde temperatuur.
De instelling van het tijdprogramma wordt gene-
geerd.
B Druk op toets (g).
De functie „Continu verwarmen” is ingescha-
keld voor beide verwarmingscircuits.
De functie blijft in stand tot:
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (h) wordt ingedrukt. De „Spaar-
functie” wordt dan ingesteld.
Advies voor de zomer:
B Druk op de toets en zet de draaiknop
(k) op .
De circulatiepompen van de verwarmingscir-
cuits (HK0 en/of HK1) blijven stilstaan.
Bescherming tegen vorst en pompblokkeer-
beveiliging zijn actief!
3.6.3 Spaarfunctie (h)
Bij „Spaarfunctie” regelt de regelaar constant de
met de draaiknop (m) ingestelde „Spaartem-
peratuur” (zie hoofdstuk 3.4). De instelling van
het tijdprogramma wordt genegeerd.
B Druk op toets (h).
De „Spaarfunctie” is ingeschakeld voor beide
verwarmingscircuits.
De functie blijft in stand tot:
• Middernacht (00:00). De automatische
functie wordt dan weer ingesteld.
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (g) wordt ingedrukt. De functie
„continueverwarmen” wordt dan weer inge-
steld.
Advies:
Gebruik de functie wanneer u vroeger naar bed
gaat of wanneer u uw woning voor langere
tijd verlaat.
Wanneer u voor middernacht terugkomt:
B Druk op toets (h).
Hij is dan weer op de automatische functie
ingesteld.
3.7 Programmeren
Een overzicht vindt u op bladzijde 101.
• De afbeeldingen geven altijd de fabrieksinstel-
lingen weer.
• Door een gewijzigde configuratie van de
installatie, bijvoorbeeld een aangesloten
afstandsbediening, veranderen de aanduidin-
gen en sommige vervallen. Zie voor meer
informatie de uitgebreide beschrijving.
3.7.1 Algemene aanwijzing
B Open de klep voor het programmeren.
B Druk kort op toets (p) op (o) om de
weergegeven waarde met één eenheid te ver-
anderen.
Langer indrukken verandert de waarde
meestal sneller.
Om wijzigingen over te nemen:
B Sluit de klep na het programmeren.
Tot alle wijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen
max. 3 minuten verstrijken.
3.7.2 Taal instellen (Deutsch +/-)
Zodra de verzorgingsspanning aanwezig is wordt
Deutsch +/- getoond met de toets of kan
de gewenste taal ingesteld worden.
Pagina: 45
46
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Zal er op een ander tijdstip een andere taal
gewenst worden:
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk meermaals kort op de toets tot-
Deutsch +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en de gewenste
taal in.
Beschikbare talen:
• Duits (Deutsch)
• Nederlands
• Frans (FRANCAIS)
• Italiaans (Italiano)
• Deens (Dansk).
3.7.3 Dag van de week, tijd en vakantie-
programma instellen
Bij de ingebruikneming of na langdurige onder-
breking van de stroom moeten eerst de dag van
de week en vervolgens de tijd ingesteld worden.
Dag van de week (Dag kiezen +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
.
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Tijd inst. +/-
wordt weergegeven, drukt u op de toets
(q).
B Stel de huidige dag van de week in met de
toetsen en .
Tijd (Tijd inst. +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
.
Tijd inst. +/- wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Dag kiezen +/-
wordt weergegeven, drukt u op de toets .
B Stel de tijd in met de toetsen en .
Door het indrukken van de toets zet u de
seconden op 0. Zodra u de toets loslaat, loopt
de tijd verder.
Zomer- of wintertijd instellen:
B Stel de tijd in zoals beschreven.
B Verander schakelpunten (begintijdstip verwar-
ming, begintijdstip spaarfunctie etc.) niet.
Vakantieprogramma (Vrije dagen +/-)
Het vakantieprogramma regelt de door de
TA 270 geregelde verwarmingscircuits recht-
streeks op de met de draaiknop ingestelde
aanvoertemperatuur.
Wanneer alle busdeelnemers tegelijkertijd op
vakantie zijn ingesteld, koelt de warmwaterboiler
af en is de circulatiepomp uitgeschakeld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
.
B Druk meermaals op de toets (q) tot Vrije
dagen +/- wordt weergegeven.
B Stel het aantal vakantiedagen in de toetsen
en (maximaal 99 dagen).
B Druk op de toets .
B Stel de functie voor de tijd na na het vakantie-
programma in met de toetsen en :
– Automatisch +/-, wanneer vanaf het eer-
ste begintijdstip voor verwarming ver-
warmd moet worden.
– Perm. verw. +/-, wanneer reeds vanaf
middernacht verwarmd moet worden, bij-
voorbeeld omdat u reeds voor de middag
terugkomt.
B De spaartemperatuur welke tijdens de afwe-
zigheid gewenst wordt met draaiknop (m)
instellen.
Let daarbij op de juiste temperatuur voor huis-
dieren, kamerplanten etc.
i
De huidige dag telt mee als vakan-
tiedag. De TA 270 begint dus
meteen met het vakantieprogram-
ma. De dag van thuiskomst telt al-
leen wanneer er op deze dag niet
hoeft te worden verwarmd!
Pagina: 46
47
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
B Sluit de klep.
De vakantiefunctie gaat onmiddellijk in. Het
resterende aantal dagen wordt voortdurend
weergegeven.
Na het verstrijken van de ingegeven aantal dagen
beëindigt de regelaar om middernacht automa-
tisch de spaarfunctie en keert terug naar automa-
tische functie of continueverwarmen.
Wanneer u de vakantiefunctie voortijdig wilt
opheffen:
B Druk tweemaal op de toets (g),
-of-
B Zet het aantal dagen op 0.
3.7.4 Verwarmingsprogramma voor
ongemengd verwarmingscircuit
(HK0) instellen
Instelmogelijkheden
• Maximaal drie begintijdstippen per dag voor
verwarming en spaarfunctie.
• Naar keuze voor elke dag dezelfde tijden of
voor elke dag verschillende tijden.
Schakelpunten instellen (Begin verwarmen
en begin spaarfunctie)
In de fabrieksinstelling zijn een begintijdstip voor
verwarming en een begintijdstip voor de spaar-
functie ingesteld. Niet vastgelegde schakelpun-
ten worden met --:-- weergegeven.
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Kies de dag van de week met de toetsen
en :
– Alle dagen: Ieder dag op dezelfde tijd
beginnen met verwarmen en iedere op
dezelfde tijd beginnen met de spaarfunctie.
– Eén dag van de week (bijvoorbeeld
donderdag): Altijd op deze dag van de
week op de opgegeven tijd het bijbeho-
rende programma. Dus elke donderdag om
dezelfde tijd beginnen met verwarmen of
met de spaarfunctie.
B Druk op de toets .
Het 1e normale temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste verwarmingstijdstip voor ver-
warmen in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
1e gered. temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste begintijdstip voor de spaar-
functie in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
B Indien gewenst: Stel nog een begintijdstip
voor verwarmen of voor de spaarfunctie in
zoals beschreven.
-of-
B Stel de schakelpunten voor een andere dag
van de week in.
– Druk meermaals op de toets tot Dag
kiezen +/- wordt weergegeven.
– Kies een dag en voer de tijden in.
Schakelpunt kiezen
Over schakelpunten die niet hoeven te worden
gewijzigd, kunt u met de toets (q) springen.
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
Schakelpunt verwijderen
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
i
Wanneer op één dag tijden zijn
veranderd, wordt bij Alle dagen
--:-- als tijd weergegeven, dat wil
zeggen dat er momenteel geen
gemeenschappelijk schakel-
punt voor alle dagen van de week
is. De schakelpunten voor de af-
zonderlijke dagen zijn echter ac-
tief.
Pagina: 47
48
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
B Druk kort met een spits voorwerp op de toets
C (r).
In het display wordt --:-- weergegeven (zie
ook hoofdstuk 3.7.14).
3.7.5 Verwarmingsprogramma voor
gemengd verwarmingscircuit (HK1)
instellen
Instelmogelijkheden
• Maximaal drie begintijdstippen voor verwar-
men en spaarfunctie per dag voor de verwar-
ming van het gemengde verwarmingscircuit
• Naar keuze voor elke dag dezelfde tijden of
voor elke dag verschillende tijden
• Verwarmingsprogramma voor verwarmings-
circuit HK1 voor het aansturen van de circula-
tiepomp aan de verwarmingsmengmodule
(HMM).
Schakelpunten instellen
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
B Ga verder te werk zoals in hoofdstuk 3.7.4.
3.7.6 Warmwaterprogramma invoeren
Algemeen
• Het warmwaterprogramma wordt uitsluitend
op de TA 270 weergegeven en ingesteld.
• Vakantiedagen +/- (zie „Vakantieprogramma
(Vrije dagen +/-)” op bladzijde 46) of afstand
geregeld (zie hoofdstuk 3.7.17) voert alleen
tot het uitschakelen van de warmwaterberei-
ding. Hierbij moeten bij alle aangesloten
TF 20 de gelijke functies geactiveerd zijn.
• In de fabriek is een tijdprogramma voor de
warmwaterbereiding ingesteld.
• Wanneer de Ecotoets op het verwarmings-
toestel niet is ingedrukt, kan bij de combitoe-
stellen, die het drinkwater op het doorloop
principe opwarmen, de comfortschakeling
over het warmwater programma uitgescha-
keld worden. Dan is het normale gebruikswa-
ter volgens het doorstroomprincipe
ingeschakeld (zie gebruiksaanwijzing van ver-
warmingstoestel).
• Verwarmingstoestellen met aangesloten sani-
tairboiler warmen deze tijdsafhankelijk op.
• De „Tijden en temperaturen van de warmwa-
terbereiding instellen (Tijd boiler/ Tempera-
tuur boiler)” wordt op bladzijde 50
beschreven hoe ook bij boilers zonder eigen
temperatuurregelaar (met NTC voeler) op een
tijden temperatuurprogramma omgeschakeld
kan worden.
• Het programma kan op elk gewenst moment
worden onderbroken voor eenmalig opwar-
men.
• Wanneer een boiler met NTC voeler is aange-
sloten wordt altijd bescherming tegen vorst
(10°C) gewaarborgd.
• Afhankelijk van de instelling is er voorrang
voor warm water of gedeeltelijke voorrang
voor warm water. Zie „Deelvoorrang boiler in-
en uitschakelen (Voorr. boiler+/-)” op
bladzijde 59. Zie hoofdstuk 3.7.7 voor infor-
matie over de ingestelde toestand.
• Voorrang voor warm water betekent dat tij-
dens de bereiding van warm water de verwar-
ming niet verwarmt.
• Gedeeltelijke voorrang voor warm water
betekent dat tijdens de bereiding van het
warm water het ongemengde verwarmingscir-
cuit niet verwarmd wordt. Het gemengde ver-
warmingscircuit (of eventueel meer
gemengde verwarmingscircuits) wordt verder
verwarmd.
i
Wanneer het verwarmingscircuit
niet aanwezig is:
B Verwijder alle schakelpunten.
B Stel het voetpunt en het eindpunt
van de verwarmingscurve in op
10°C (zie hoofdstuk 3.7.11).
Pagina: 48
49
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Warmwater: onmiddellijk (= programma
eenmalig overslaan) (Onmidd.: nee +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Onmidd.: nee +/- wordt weergegeven.
B Schakel het automatische programma aan of
uit met of . Daarbij betekent:
– Onmidd.: nee +/-: Normaal automatisch
programma (warmwaterfunctie volgens het
ingevoerde tijdprogramma of tijd- en tem-
peratuurprogramma).
– Onmidd.: ja +/-: De boiler wordt ondanks
blokkering van de warmwaterbereiding
(onmiddellijk) eenmalig opgewarmd. Wan-
neer de boiler reeds is opgewarmd, wordt
in het display weer Onmidd.: nee +/-
weergegeven.
– Bij het snelopwarmingstoestel is de com-
fortfunctie gedurende 2 uur actief.
Wanneer een tijd- en temperatuurprofiel
geprogrammeerd is, wordt verwarmd op de
hoogste geprogrammeerde temperatuur
(maximaal 60°C). Een eventueel geprogram-
meerde thermische desinfectie wordt gene-
geerd.
Tijden voor de warmwaterbereiding instel-
len (Vrijgaven en blokkering)
• Maximaal drie in- en uitschakelpunten per dag
voor de warmwaterbereiding.
• Tijdens de tijd voor warmwaterbereiding
wordt de boiler alleen opgewarmd bij afname
van water of afkoeling.
• Voor installaties met warmwaterboiler:
Warm water staat ook tijdens de blokkeertijd
in beperkte omvang ter beschikking. Afhanke-
lijk van de grootte van de boiler en het verbruik
van warm water is meestal eenmaal opwar-
men per dag voldoende (bijvoorbeeld voor het
eerste begintijdstip van de verwarming of 's
avonds na de laatste verwarmingsfase).
• Voor een installatie met een snelopwar-
mingstoestel dat het water volgens het
doorstroomprincipe opwarmt: Tijdens de
blokkeertijd moet de warmwaterkraan even-
tueel lang geopend blijven tot warmwater uit
de leiding stroomt, omdat de warmtewisselaar
in het verwarmingstoestel (BV.: combitoestel)
niet verwarmd blijft.
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
B Druk op de toets .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e vrijgave wordt weergegeven.
i
Bij boileraansluiting op verwar-
mingsschakelmodule (HSM):
B Knop voor aanvoer tempera-
tuur in stelling minstens zo
hoog draaien als de gewenste
boilertemperatuur (b.v.: 85°C).
In geval van cascade alle toe-
stellen zo hoog instellen.
B Zomerbedrijf met warmwater-
bereiding: Zet de verwarming
alleen met de draaiknop (k)
op en schakel de ingedrukte
toets (g) op TA 270 uit.
Voorzichtig: Bij een indirekt
gestookte boiler met thermo-
staatcontact wordt tijdens de
blokkeertijd geen bescherming
tegen vorst gewaarborgd (zie
bladzijde 49).
i
Aangezien tijdens de bereiding
van warm water de verwarming
minder of niet verwarmt, wordt de
bereiding van warm water tijdens
het voor het eerst verwarmen op
een dag afgeraden.
Pagina: 49
50
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
B Stel de eerste vrijgavetijd in met de toetsen
en .
B Druk op de toets .
1e blokkering wordt weergegeven.
B Stel de eerste blokkeringstijd in met de toet-
sen en .
B Stel alle overige schakelpunten in zo als in
hoofdstuk 3.7.4 uitvoerig beschreven.
Tijden en temperaturen van de warmwater-
bereiding instellen
(Tijd boiler/ Temperatuur boiler)
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer
een boiler zonder eigen boilerthermostaat (met
NTC voeler) aan het toestel of HSM aangesloten
is.
Wanneer een indirekt gestookte boiler via een
thermostaatcontact wordt aangesloten, kan
alleen de functie Alleen tijd +/- gebruikt wor-
den.
Aan elke opgegeven tijd wordt een boilertempe-
ratuur toegewezen waarnaar door de regelaar
wordt gestreefd. Bij voorrang voor warm water
worden hogere temperaturen snel bereikt.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk meermaals op de toets tot het vol-
gende wordt weergegeven:
– Alleen tijd +/- of
– Tijd/temp. +/-
B Kies de tijd- en temperatuurbesturing (Tijd/
temp. +/-) met de toetsen en .
Verwarmingstoestellen met warmwater-
boiler
Alleen tijd +/-: Tijdens de blokkering koelt de
warmwaterboiler (ongecontroleerd) af tot de
temperatuur voor bescherming tegen vorst
(10°C), afhankelijk van de aftapfrequentie en de
wateraanvoertemperatuur.
Tijd/temp. +/-: Er kunnen maximaal zes ver-
schillende tijdstippen met de bijbehorende boi-
lertemperatuur worden gekozen.
De boiler probeert het opgegeven temperatuur-
profiel zo snel mogelijk te bereiken. De afkoel-
snelheid is afhankelijk van de waterafname en de
koudwatertemperatuur!
Verwarmingstoestel zonder warmwaterbe-
reiding
De ingevoerde instellingen en tijden worden niet
in aanmerking genomen!
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
B Druk op de toets .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e tijd boiler wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen of de tijd in.
B Druk op de toets .
1e temp. boiler wordt weergegeven.
B Stel de boilertemperatuur in met de toetsen
en .
B Om vanaf dit tijdstip een „blokkering” te berei-
ken, dient u de boilertemperatuur bijvoorbeeld
op 10°C in te stellen.
i
Eerst moet de functie „Tijd- en
temperatuurprogramma voor de
warmwaterboiler” gekozen wor-
den.
i
De afkoeling naar een lager niveau
vindt overwegend plaats door het
verbruik van warm water. Dat wil
zeggen dat ook wanneer er een
lage boilertemperatuur wordt op-
gegeven, er heet water in de boi-
ler kan zijn!
Pagina: 50
51
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
B Voor het instellen van boilertemperaturen
boven 60°C (tot 70°C): houd de toets ca.
5 seconden ingedrukt.
B Druk op de toets .
B Voer de schakelpunten 2 tot 6 op dezelfde
wijze in.
3.7.7 Ingestelde waarde weergeven (i)
B Draai de schakelaar (n) in de stand i.
De waarde worden gedurende 4 seconden
weergegeven. Daarna verschijnt automatisch
de volgende waarde.
B Automatische doorschakeling stoppen: Druk
op de toets of .
– : Naar de volgende waarde springen.
– : Naar de vorige waarde springen.
B Automatische weergave weer starten: Druk
op de toets (q).
Waarschuwing: verbran-
dingsgevaar!
B Gebruik temperaturen boven
60°C slechts gedurende korte
tijd en alleen voor thermische
desinfectie!
i
De warmwatertemperatuur keuze-
knop in het verwarmingstoestel
moet hoger of minstens gelijk aan
de hoogstgevraagdetemperatuur
van de regelaar ingesteld worden!
i
De weergave --:-- betekent dat dit
schakelpunt niet vastgelegd is.
i
Wanneer --.- weergegevenwordt,
is de desbetreffende temperatuur-
waarde bij de ingebruikneming na
ca. 1 minuut beschikbaar, niet
aanwezig of onderbroken.
Pagina: 51
52
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
De volgende waarden kunnen weergegeven wor-
den:
Displaytekst Betekenis
... Eventueel weergegeven fou-
ten, zie hoofdstuk 5
Buitentemperat. Buitentemperatuur
Ruimtetemp. Ruimtetemperatuur (wanneer
geen RF 1 aangesloten is)
Ruimtetemp. reg. Ruimtetemperatuur aan de
TA 270 (wanneer een RF 1
aangesloten is)
Temp. voeler Buitentemperatuur aan de
RF 1 (wanneer een RF 1
aangesloten is)
Donderdag Huidige dag van de week
Max. aanv.temp. /
Aanvoer max. Y1)
of
Zomerbedrijf /
Zomerbedrijf Y1)
Op verwarmingstoestel Y inge-
stelde maximale aanvoertem-
peratuur
of
Toestand van de keuzeknop
voor de aanvoertemperatuur
op verwarmingstoestel Y
Aanvoertemp. Aanvoertemperatuur aan ver-
warmingstoestel (bij aanvoer-
temperatuurvoeler aan
verwarmingsschakelmodule
(HSM) wordt deze waarde
weergegeven)
Gew. aanv.temp. Door de TA 270 gevraagde
aanvoertemperatuur aan het
verwarmingstoestel (resp. aan
de aanvoertemperatuurvoeler
van de verwarmingsschakel-
module (HSM))
Snelopwarm. uit Geeft aan of snelopwarmen
voor een van de toegewezen
verwarmingscircuits
plaats vindt
Vlam Y aan1)
Toestand van brander Y
Pomp app. Y aan 1)
Toestand van de circulatie-
pomp van verwarmingsketel Y
Pomp kring 0 aan
of
Afst.bediening 0
Toestand van de circulatie-
pomp van verwarmingscircuit
0, alleen met verwarmings-
schakelmodule (HSM)
of
TF 20 voor verwarmingscircuit
0 aangesloten
Temp. menger
of
Afst.bediening 1
Aanvoertemperatuur aan
gemengd verwarmingscircuit 1
of
TF 20 voor verwarmingscircuit
0 aangesloten
Gew. temp. meng. Door TA 270 gevraagde aan-
voertemperatuur aan gemengd
verwarmingscircuit 1 (wan-
neer geen TF 20 voor verwar-
mingscircuit 1 aangesloten is)
Pomp kring 1 aan Toestand van de circulatie-
pomp van verwarmingscircuit
1 (wanneer geen TF 20 fvoor
verwarmingscircuit 1
aangesloten is)
Max.
warmw.temp.2)
Maximaal toegestane
boilertemperatuur resp.
warmwaterkraantemperatuur
bij combinatietoestel
Warmwatertemp.2)
Boilertemperatuur resp.
warmwaterkraantemperatuur
bij combinatietoestel
Gew.
warmw.temp.2)
Gewenste warmwater-
temperatuur
Blokk. warmw.2) (Alleen bij Alleen tijd +/-)
Toestand van het
warmwaterprogramma
Sanit.water aan 2)
of
Boileropw. aan2)
of
Boiler naloop 2)
Toestand van de warmwater-
bereiding van de
combitoestellen
of
Opwarmtoestand van de
warmwaterboiler
Deelvoorr.boiler2)
Ingesteld soort warmwater-
voorrang (wordt niet
weergegeven bij
combinatietoestel)
Displaytekst Betekenis
Pagina: 52
53
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3.7.8 Tijdprogramma voor de circulatie-
pomp invoeren
(begin circul. en einde circul.)
Deze functie verschijnt wanneer een HSM met
circulatiepomp is aangesloten.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets tot Dag kiezen +/-
wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e begin circul. wordt weergegeven.
B Stel de tijd in wanneer de circulatiepomp
moet gaan lopen met de toetsen en .
B Druk op de toets .
1e einde circul. wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en in wanneer de
pomp moet stoppen.
B Druk op de toets .
B Stel alle overige schakelpunten in zo als in
hoofdstuk 3.7.4 uitvoerig beschreven.
Circ.pomp uit2)
Toestand van de circulatie-
pomp (alleen met verwar-
mingsschakelmodule (HSM))
Toets ≥5 seconden indrukken:
AANWEZIG ZIJN: Lijst van de erkende busdeel-
nemers en voeler busmoduul
etc.
Busmodule
etc.
Terug met toets ≥5 seconden indrukken of scha-
kelen (n) draaien.
1) Voor Y wordt het nummer van de verwar-
mingsketel in een cascadeschakeling weerge-
geven. Wanneer er slechts één toestel is,
wordt geen nummer weergegeven.
2) Weergave verschijnt alleen, wanneer dit instal-
latiedeel voorhanden is en b.v. éénmaal herk-
end wordt.
Displaytekst Betekenis
i
Bij het aansluiten van een
voorraadsysteem:
Wanneer de pomp van het voor-
raadsysteem door het warmwater-
programma bestuurd wordt,
wordt over de circulatieaanslui-
ting water aangezogen. Daardoor
is een circulatie zonder extra sani-
tairpomp mogelijk.
i
Vaak is 10 of 20 minuten lopen
van de circulatiepomp kort voor
het opstaan voldoende. Tijdens
de rest van de dag blijft de inhoud
van de leidingen door frequente
waterafname voldoende warm.
Pagina: 53
54
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3.7.9 Snelopwarming in- of uitschakelen
(Snelopw. uit +/- en
Snelopw.m.uit+/-)
Met de snelopwarming wordt na de „Spaarfunc-
tie” een zo snel mogelijke verwarming bereikt. De
TA 270 geeft bij elke wisseling van de „Spaar-
functie” naar de „Verwarmingsfunctie”
gedurende een vastgelegde tijd een hogere
aanvoertemperatuur dan gewoonlijk vrij. De
waarden kunnen worden ingesteld in het instel-
lingenniveau. Zie hoofdstuk 3.7.13, „Verhoging
van de snelopwarming instellen (Verhoging +/- of
Verhoging m. +/-)” op bladzijde 58 en „Duur van
de snelopwarming instellen (Duur +/- of Duur m.
+/-)” op bladzijde 58).
De op het verwarmingstoestel ingestelde maxi-
mumtemperatuur wordt ook daarbij niet over-
schreden!
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk
meermaals kort op de toets (q) tot
Snelopw. uit +/- wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
Snelopw.m.uit+/- wordt weergegeven.
B Kies met de toetsen en
Snelopw. aan +/- of Snelopw. uit +/-.
3.7.10 Ruimtetemperatuurafschakeling
kiezen (RO-modus uit +/- of
RO meng. uit +/-)
De gevraagde aanvoertemperatuur is afhankelijk
van de ingestelde verwarmingscurve, de buiten-
temperatuur en de stand van de draaiknop (k)
of de draaiknop (m).
Zonder ruimtetemperatuurafschakeling
wordt de volgende verschuiving van de
gewenste aanvoertemperatuur ingesteld:
Met de ruimteafschakeling wordt aan de
draaiknop (k) en de draaiknop (m) een
ruimtetemperatuurwaarde als gewenste waarde
toegewezen.
De volgende tabellen bevatten waarden ter
oriëntatie.
i
Wanneer de snelopwarming inge-
schakeld is, kan deze ook door
tweemaal indrukken van de spaar-
toets worden geactiveerd.
i
Wanneer de ruimteafschakeling in
de „Spaarfunctie” of altijd inge-
schakeld is, word het snelopwar-
men afgebroken zodra de met de
draaiknop (k) ingestelde ruim-
tetemperatuur bereikt is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
Stand draaiknop Verschuiving
(bescherming
tegen vorst)
10 °C
Gew. aanv.temp.
-25 K
Verticale stand 0 K
+25 K
Stand draaiknop Verschuiving
(bescherming
tegen vorst)
10 °C
Gew. aanv.temp.
-50 K
Verticale stand -37 K
Middelste stand -25 K
0 K
Stand draaiknop Ruimtetemperatuur
(bescherming tegen
vorst)
ca. 5 °C
ca. 17 °C
Verticale stand ca. 20 °C
ca. 23 °C
Pagina: 54
55
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
De ruimteafschakeling kan naar keuze altijd of
alleen tijdens de spaarfunctie worden ingescha-
keld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets (q) tot RO-modus
uit +/- wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
RO meng. uit +/- wordt weergegeven:
B Stel de ruimteafschakelingsmodus in met de
toetsen en :
– RO-modus uit +/-: Met de ruimtetempe-
ratuur wordt geen rekening gehouden.
– RO-modus sp. +/-: De ruimteafschake-
ling is alleen tijdens de „Spaarfunctie”
actief. Bij de overgang van de „Verwar-
mingsfunctie” naar de „spaarfunctie” wordt
het verwarmingstoestel uitgeschakeld tot
de ruimtetemperatuur is gedaald tot de op
de draaiknop (m) ingestelde waarde.
Vervolgens wordt er geregeld overeen-
komstig de ingestelde waarde voor ruim-
teafschakeling.
– RO-modus aan +/-: De ruimteafschake-
ling is altijd ingeschakeld. De gewenste
waarde wordt tijdens de verwarmingsfunc-
tie bepaald door de draaiknop (k). De
gewenste waarde wordt tijdens de spaar-
functie bepaald door de draaiknop (m)
net als bij de RO-modus sp. +/- ruimteaf-
schakeling.
Wanneer er in de woning nog een verwar-
mingsbron is, bijvoorbeeld een open haard
of een kachel, fel zonlicht of een lucht-
stroom die de temperatuur in alle ruimten
beïnvloedt, kan deze voortdurende ruimte-
temperatuurafschakeling zinvol zijn.
3.7.11 Verwarmingscurve vastleggen
(Verw.curve kiez.)
De verwarmingscurve wordt vastgelegd als
rechte lijn door twee waarden (voetpunt en eind-
punt) (afb. 21).
Voetpunt instellen
(VC_voetpunt +/- of M_voetpunt +/-)
Er kunnen waarden tussen 10°C en 85°C wor-
den ingesteld, echter niet hoger dan het inge-
stelde eindpunt.
Het voetpunt is de aanvoertemperatuur, die bij
20°C buitentemperatuur nodig is om de woning
te verwarmen.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals op de toets (q) tot
VC_voetpunt +/- wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
M_voetpunt +/- wordt weergegeven.
B Stel het voetpunt in met de toetsen en .
Stand draaiknop Ruimtetemperatuur
(bescherming tegen
vorst)
ca. 5 °C
ca. 10 °C
Verticale stand ca. 12 °C
Middelste stand ca. 15 °C
ca. 20 °C i
Schakel de ruimteafschakeling
voor de verwarmingscircuits HK0
en/of HK1 alleen in wanneer de
temperatuuromstandigheden op
de montageplaats van de TA 270
of de RF 1 voor regeling geschikt
zijn.
B Open de thermostaatkranen in
deze ruimte minstens zo ver
dat de ingestelde ruimtetem-
peratuur kan worden bereikt.
Pagina: 55
56
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Eindpunt instellen
(VC_eindpunt +/- of M_eindpunt +/-)
Het eindpunt is de aanvoertemperatuur, die bij
-15°C buitentemperatuur nodig is om de woning
te verwarmen.
Er kunnen waarden tussen 10°C en 85°C wor-
den ingesteld, echter niet lager dan het inge-
stelde voetpunt.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
VC_eindpunt +/-wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
M_eindpunt +/- wordt weergegeven.
B Stel het eindpunt in met de toetsen en .
Bij ingebruikneming neemt de TA 270 voor het
verwarmingscircuit HK0 de op het verwarmings-
toestel ingestelde maximale aanvoertemperatuur
als eindpunt.
Wanneer het eindpunt aan de TA 270 wordt ver-
anderd, geldt dit tot de toets C (r) kort wordt
ingedrukt. Daarna neemt de TA 270 weer de op
het verwarmingstoestel ingestelde maximale aan-
voertemperatuur als eindpunt.
3.7.12 Vastleggen van de buitentempera-
tuur waarbij de verwarming wordt
uitgeschakeld (Verw.uit bij +/-)
In de fabriek is 99°C ingesteld. Dat wil zeggen
dat de functie in feite uitgeschakeld is en de
installatie bij elke buitentemperatuur in bedrijf kan
worden gesteld.
De functie inschakelen:
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
Verw.uit bij +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en een waarde tus-
sen 10°C en 25°C in.
De functie uitschakelen, bijvoorbeeld voor de
ingebruikneming van de installatie in de zomer:
B Stel met de toetsen en de waarde
99°C in.
3.7.13 Het instellingenniveau
(INST.NIVEAU)
In het vakmanniveau kunt u de volgende waarden
invoeren:
• De afstemming voor ruimte- en afstandvoelers
• De verhoging van de aanvoertemperatuur
bij snelopwarming
• De duur daarvan
• De invloed op de ruimtetemperatuur bij
ruimteafschakeling
• De maximaal temperatuurbegrenzing voor
het gemengde verwarmingscircuit
• De aanvoertemperatuur voor alle gemengde
verwarmingscircuits
i
De maximale aanvoertemperatuur
wordt altijd begrenst door de re-
gelaar voor de aanvoertempera-
tuur op het verwarmingstoestel en
kan niet worden overschreven.
i
De verwarmingscircuits en de bij-
behorende circulatiepompen wor-
den automatisch in de
overgangstijd en in de zomer uit-
geschakeld.Dewarmwaterfunctie
wordt niet beïnvloed.
Pagina: 56
57
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
• De deelvoorrang voor warmwater boiler
• De vorstgrens.
Ruimtetemperatuurvoeler afstemmen
(Ruimtevoeler +/-)
De afstemming van de ruimtetemperatuurvoeler
verandert de temperatuuraanduiding . De waarde
kan maximaal met 3 K (°C) in stappen van 0,1 K
naar boven en naar onderen gecorrigeerd wor-
den.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de ruimtetemperatuurvoelers goed
meet, maar geen warmte aan het instrument
wordt afgegeven.
B Sluit de klep.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor de
afstemming beïnvloeding van warmtebronnen
(zon instraling, radiatorwarmte, etc.) op de
afstandsbediening.
B Open de klep.
B Lees onmiddellijk de „juiste” ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Ruimtevoeler +/- wordt weergegeven.
De „vastgelegde” ruimtetemperatuur wordt
tot op 0,1°C nauwkeurig weergegeven.
B Verander de afstemming van de ruimtevoeler
met of .
Afstandsvoeler afstemmen
(toebehoren RF 1) (Afst.voeler +/-)
De afstemming van de RF 1 verandert de tempe-
ratuuraanduiding. De waarde kan maximaal met
3 K (°C) in stappen van 0,1 K naar boven en naar
onderen gecorrigeerd worden.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de RF 1 goed meet, maar geen
warmte aan het instrument wordt afgegeven.
B Sluit de klep.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor de
afstemming beïnvloeding van warmtebronnen
(zonlicht, lichaamswarmte etc.) op de RF 1.
B Open de klep.
B Lees onmiddellijk de „juiste” ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Afst.voeler +/- wordt weergegeven.
De „vastgelegde” temperatuur van de
afstandsvoeler wordt tot op 0,1°C nauwkeu-
rig weergegeven.
B Verander de afstemming van de RF 1 met de
toetsen en .
i
Wanneer het afstemmen van de
ruimtevoeler nodig is, moet dit in
een aparte bewerking zijn ge-
beurd.
Pagina: 57
58
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Verhoging van de snelopwarming
instellen
(Verhoging +/- of Verhoging m. +/-)
De verhoging van de verwarmingscurve kan wor-
den ingesteld tussen 10 K (°C) en 40 K (°C) in
stappen van 5 K (°C).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot Verhoging +/-
wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot
Verhoging m. +/- wordt weergegeven.
B Verander de waarde voor de verhoging van de
verwarmingscurve met de toetsen en .
Duur van de snelopwarming instellen
(Duur +/- of Duur m. +/-)
De duur van de verhoging van de verwarmings-
curve kan in stappen van 10 minuten worden
ingesteld tussen 10 minuten en 2 uur.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot Duur +/- wordt
weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot Duur m. +/-
wordt weergegeven.
B Verander de waarde voor de duur van de ver-
warmingscurve met de toetsen en .
Invloed van de ruimteafschakeling
(Doorgr. V +/- of Doorgr. m. +/-)
De functie is alleen werkzaam wanneer de ruim-
teafschakeling ingeschakeld is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
Hoe groter de invloed wordt ingesteld des te gro-
ter wordt de invloed van de ruimtevoeler of de
RF1op de verwarmingscurve (=gewenste aan-
voertemperatuur).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Ongemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot Doorgr. V +/-
wordt weergegeven.
-of-
B Gemengd verwarmingscircuit: Druk meer-
maals kort op de toets tot Doorgr. m. +/-
wordt weergegeven.
B Stel de invloed met de toetsen en in
tussen 0 (geen invloed van de ruimtevoeler op
de gewenste aanvoertemperatuur) en 10
(maximale invloed van de ruimtevoeler op de
gewenste aanvoertemperatuur).
Ook bij een invloed van 0 blijven de volgende
functies werkzaam, wanneer deze ingesteld zijn:
• De snelopwarming wordt afgebroken bij ruim-
teafschakeling zodra de op de draaiknop
ingestelde gewenste ruimtetemperatuur
bereikt is (zie hoofdstuk 3.7.9 op
bladzijde 54).
Pagina: 58
59
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
• De verwarming schakelt over op de ruimteaf-
hankelijke „Spaarfunctie” zodra de op de
draaiknop ingestelde gewenste tempera-
tuur van de ruimte bereikt is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
Begrenzing van de maximale temperatuur
voor gemengd verwarmingscircuit
(Max. temp. +/-)
De begrenzing van de maximumtemperatuur kan
worden ingesteld tussen 25°C en 60°C in stap-
pen van 5 K (°C).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Max. temp. +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en een waarde
voor het gemengde verwarmingscircuit in.
De functie kan uitgeschakeld worden:
B Stel met de toetsen en de waarde
99°C in.
Verhoging van de aanvoertemperatuur
voor alle gemengde verwarmingscircuits
(Offset temp. +/-)
De verhoging van de aanvoertemperatuur kan
worden ingesteld tussen 0,0°C en 10,0°C.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Offset temp. +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en een waarde
voor alle gemengde verwarmingscircuits in.
Deelvoorrang boiler in- en uitschakelen
(Voorr. boiler+/-)
Deelvoorrang is alleen mogelijk in combinatie
met een verwarmingstoestel en een via een ver-
warmingsschakelmodule (HSM) aangesloten
boiler of bij cacade.
Wanneer een combinatietoestel of een verwar-
mingstoestel met een aangesloten boiler wordt
gebruikt, is de automatische voorrang voor de
boiler actief.
Uitzondering: op het verwarmingstoestel zelf is
gedeeltelijke voorrang ingesteld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
i
Deze functie is zinvol bij gebruik
van een vloerverwarming:
B Absoluut een temperatuurbe-
grenzer TB1 (toebehoren) voor
dit circuut op de HMM aanslui-
ten.
i
Verhoog de aanvoertemperatuur
van het verwarmingstoestel met
deze waarde zodat de door de ge-
mengdeverwarmingscircuits ge-
vraagde temperaturen ook bereikt
kunnen worden.
Dat betekent dat de afkoelings-
verliezen tussen het verwarmings-
toestel en de gemengde
verwarmingscircuits gecompen-
seerd worden.
B Stel de keuzeknop voor de
aanvoertemperatuur op het
verwarmingstoestel overeen-
komstig in.
Pagina: 59
60
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Voorr. boiler+/- wordt weergegeven.
B Kies met de toetsen en
Deelv. boiler+/- of Voorr. boiler+/-.
– Voorrang boiler (Voorr. boiler+/-): Bij
het opwarmen van de boiler worden de cir-
culatiepompen voor het gemengde en het
ongemengde verwarmingscircuit uitge-
schakeld. De mengers lopen mee.
– Gedeeltelijke voorrang boiler
(Deelv. boiler+/-): De op de verwar-
mingsschakelmodule (HSM) aangesloten
circulatiepomp voor het ongemengde ver-
warmingscircuit wordt bij het opwarmen
van de boiler uitgeschakeld. De circulatie-
pompen voor de gemengde verwarmings-
circuits lopen verder de mengers regelen
de temperatuur op de gewenste waarden.
Vorstgrens instellen (Vorstgrens +/-)
De vorstgrens is vanaf de fabriek +3°C ingesteld.
De vorstgrens kan tussen -5°C en 10°C in trap-
pen van 0,5 K (°C) ingesteld worden.
• Overschrijdt de buitentemperatuur de inge-
stelde vorstgrens met 1 K(°C), dan wordt de
verwarming en de toegepaste circulatiepom-
pen uitgeschakeld. De mengklep loopt dicht.
• Komt de buitentemperatuur onder de inge-
stelde vorstgrens, dan worden de circulatie-
pompen ingeschakeld en de
verwarmingscircuits tot 10°C opgewarmd
(installatie vorstbeveiliging).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Vorstgrens +/- wordt weergegeven.
B Vorstgrens met de toetsen of verande-
ren.
i
Bij lage buitentemperaturen kan in
een gebouw met weinig isolatie
tijdens het opwarmen van de boi-
ler (met voorrang voor de boiler)
een ongewenste daling van de
ruimtetemperatuur optreden. Bij
gedeeltelijke voorrang voor de
boiler worden de gemengde ver-
warmingscircuits van een deel-
stroom voorzien. De opwarmtijd
van de warmwaterboiler wordt
langer. Het ongemengde verwar-
mingscircuit is bij het opwarmen
van de boiler uitgeschakeld, zodat
het niet te heet wordt.
Waarschuwing: Defecten aan
verwarmingswater voerende
delen bij een te laag ingestelde
vorstgrens en lagere buitentem-
peraturen onder de 0°C!
B Basisinstelling van de vorst-
grens (3°C) alleen door een in-
stallateur die vertrouwd is met
de installatie laten aanpassen.
B Vorstgrens niet te laag instellen.
Schade door een te laag inge-
stelde vorstgrens zijn van ga-
rantie utgesloten!
Pagina: 60
61
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3.7.14 Verwijderen
• Het volgende kan naar keuze verwijderd wor-
den:
– Afzonderlijke schakelpunten
– Een programma (bijvoorbeeld alleen het
verwarmingsprogramma)
– De volledige inhoud van het geheugen.
• De toets C (r) is verzonken geplaatst, ter
voorkoming van per ongeluk indrukken. Met
een stift (b.v. balpoint) licht indrukken.
Eén schakelpunt verwijderen
B Draai de schakelaar (n) in de gewenste stand.
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets C (r).
Alle persoonlijke schakelpunten verwijderen
Wanneer u uitgebreide wijzigingen in een
programma wilt uitvoeren, kan het voordeliger zijn
om uit te gaan van het in de fabriek ingestelde
programma.
Voorbeeld: complete verwarmingsprogramma
wissen.
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets C (r).
De oorspronkelijke toestand bij levering is
weer ingesteld: alle dagen; 1e begintijdstip
verwarming 06:00, 1e begintijdstip spaar-
functie 22:00, overige schakelpunten --:--.
Alle instellingen terugzetten naar de oor-
spronkelijke toestand bij levering
B Druk de toets C (r) langer dan ca. 15
seconden in.
Na ca. 5 seconden wordt in het display weer-
gegeven
!!! LET OP !!!
In 9 sec. wissen
In 8 sec. WISSEN
In 7 sec. wissen
...
3.7.15 Overige opmerkingen
Gangreserve
De regelaar beschikt na een dag functioneren
over een gangreserve van ca. 8 uur.
Wanneer de stroom uitvalt, wordt het display
leeg. Na overschrijding van de gangreserve is de
tijd niet meer correct ingesteld. Alle andere
instellingen blijven bewaard.
B Na het overschrijden van de gangreserve
dient u de tijd opnieuw in te stellen (zie
hoofdstuk 3.7.3, „Tijd (Tijd inst. +/-)”).
B Verwarming in de zomer niet uitschakelen,
maar met de regelaar een lagere temperatuur
kiezen (zie hoofdstuk 3.6.2)
Reactietijden
• Reactietijd in de bus max. 3 minuten.
• Ontbrekende busdeelnemers worden na max.
3 minuten herkend.
Blokkeerbescherming
• Bescherming tegen blokkeren van de pomp
(in het verwarmingstoestel, verwarmingsscha-
kelmodule (HSM) of verwarmingsmengmo-
dule (HMM)):
De toegewezen pomp wordt bewaakt en na
24 uur stilstand gedurende korte tijd in wer-
king gesteld. Daardoor wordt vastzitten van
de pomp voorkomen.
• Bescherming tegen blokkeren van de menger
(in de verwarmingsmengmodule (HMM)):
De toegewezen menger wordt bewaakt en na
24 uur stilstand gedurende korte tijd in wer-
king gesteld. Daardoor wordt vastzitten van
de menger voorkomen.
Korte gebruiksaanwijzing
Rechts in de sokkel is een korte gebruiksaanwij-
zing naar binnen geschoven.
Pagina: 61
62
Bediening
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
3.7.16 TA 270 met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren)
Met de RF 1 is de ingebouwde voeler zonder
functie. De RF 1 is bepalend voor weergave en
regeling.
B Gebruik een RF1 wanneer de montageplaats
wanneer de montageplaats van de regelaar
ongunstige meetomstandigheden heeft voor
een gewenste ruimteafschakeling.
3.7.17 Werking met aangesloten afstand-
schakeling (bouwkundig)
Afstandschakeling met de door de TA 270 gere-
gelde verwarmingscircuits met een afstandscha-
kelaar.
Gebruikelijkste toepassing:
Telefoonafstandsbediening voor het inschakelen
van de verwarming via de telefoon met een per-
soonlijke code.
B Voor het verlaten van de installatie:
Kies de functie bij terugkeer (automatisch of
continu verwarmen).
B Afstandschakelaar sluiten: de TA 270 werkt
met de spaarfunctie, weergave Afstandbe-
diend.
Wordt de schakelaar b.v. door een telefoon-
signaal geopend, dan is het ingestelde pro-
gramma weer actief.
Wanneer bovendien de Vrije dagen +/- (zie
hoofdstuk 3.7.3) of de Afstandbediend (zie
hoofdstuk 3.7.17) bij alle TF 20 geactiveerd is,
koelt de warmwaterboiler af en is de circulatie-
pomp uitgeschakeld.
3.7.18 Meldingen van de busdeelnemers
Storingen van de busdeelnemers worden
getoond.
Bij een Storing van het verwarmingstoestel
knippert bovendien het controlelampje (I) en in
het display wordt bijvoorbeeld weergegeven:
Inst. control. A3.
B Neem de Voorschriften in de installatie-
aanwijzing van het verwarmingstoestel in
acht.
-of-
B Raadpleeg een vakman voor verwarming.
Wanneer in het display Busmodule ontbr.
wordt weergegeven:
B Controleer of het verwarmingstoestel inge-
schakeld is.
B Wanneer deze fout of een CAN-fout 1 nog
steeds wordt weergegeven: Raadpleeg een
gespecialiseerd bedrijf.
Wanneer in het display Deelnemersfout wordt
weergegeven:
B Draai de schakelaar (n) in de stand i (zie
hoofdstuk 5).
3.8 Cascadefunctie
Geen bediening aan de TA 270 noodzakelijk (zie
voor meer informatie hoofdstuk 1.6.2).
i
Bij langdurige afwezigheid koelt
de woning (muren etc.) sterk af en
heeft lang nodig om weer ver-
warmd te worden. Schakel de ver-
warming daarom op tijd in.
Pagina: 62
63
Algemene aanwijzing
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
4 Algemene aanwijzing
... en tips om energie te besparen:
• Bij de weersafhankelijke regeling wordt de
aanvoertemperatuur geregeld overeenkom-
stig de ingesteld verwarmingscurve. Hoe kou-
der de buitentemperatuur, hoe hoger de
aanvoertemperatuur.
Om energie te besparen: De verwarmings-
curve overeenkomstig de gebouwisolatie en
installatievoorwaarde mogelijk lager instellen
(zie hoofdstuk 3.7.11).
• Vloerverwarming:
De aanvoertemperatuur niet hoger instellen
dan de door de installateur aanbevolen maxi-
male aanvoertemperatuur. (BV.: 60°C).
• Energie besparen bij een goed geïsoleerd
gebouw: zet de spaartemperatuur op
(hoofdstuk 3.4).
• Stel in alle ruimten de thermostaatkranen zo in
dat de gewenste ruimtetemperatuur ook kan
worden bereikt. Verhoog de verwarmingstem-
peratuur pas wanneer de temperatuur na
lange tijd niet bereikt wordt (hoofdstuk 3.3).
• Veel energie kunt u besparen door het verla-
gen van de ruimtetemperatuur overdag of 's
nachts. Het verlagen van de ruimtetempera-
tuur met 1 K (°C) leidt tot een energiebespa-
ring van soms 5 %.
Het is niet zinvol de ruimtetemperatuur van
dagelijks verwarmde ruimten te laten dalen
beneden +15 °C. De afgekoelde muren
geven dan koude af, de ruimtetemperatuur
wordt verhoogd en zo wordt meer energie ver-
bruikt dan bij een gelijkmatige warmteaanvoer.
• Goede warmte-isolatie van het gebouw. De
ingestelde spaartemperatuur wordt niet
bereikt. Toch wordt energie bespaard omdat
de verwarming uitgeschakeld blijft. Stel het
begintijdstip van de spaarfunctie vroeger in.
• Laat bij het luchten het venster niet op een kier
staan. Daarbij wordt voortdurend warmte aan
de ruimte onttrokken zonder dat de ruimte-
lucht noemenswaardig wordt verbeterd.
• Het is beter om kort, maar intensief te luchten
(raam geheel openen).
• Draai tijdens het luchten de thermostaatkraan
dicht of schakel de „Spaarfunctie” in.
Pagina: 63
64
Fouten opsporen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
5 Fouten opsporen
Wanneer in het display Deelnemersfout wordt
weergegeven:
B Draai de schakelaar (n) in de stand i.
De volgende fouten kunnen worden weerge-
geven.
Wanneer een fout bij een stilstaand display kor-
ter dan ca. 1 minuut wordt weergegeven, gaat
het daarbij niet om een fout, maar om de vooraf
opgegeven reactietijd tot de gegevens worden
overgenomen.
Met uitzondering van BM 1 worden ontbrekende
busdeelnemers alleen vermeld wanneer deze
zich eerder na het inschakelen van de voedings-
spanning hebben gemeld. Deze meldingen blij-
ven bewaard tot de voedingsspanning
onderbroken wordt.
Weergave Oorzaak Oplossing
Busmod. Y ontbr. Busmodule in verwarmingstoestel Y
meldt zich niet meer.
Controleer of de hoofdschakelaar van verwarmingstoe-
stel Y ingeschakeld is.
Controleer de bedrading en hef de onderbreking indien
nodig op.
Fout: XY Fout XY in een van de verwarmings-
toestellen.
Controleer de weergave van het verwarmingstoestel of
van de verwarmingstoestellen en verhelp de fout vol-
gens de bijbehorende documentatie.
HSM 1 ontbreekt Verwarmingsschakelmodule (HSM)
meldt zich niet meer.
Controleer of voedingsspanning op de HSM aanwezig
is.
Controleer de bedrading en hef de onderbreking indien
nodig op.
Codeerschakelaar op de HSM onder
spanning gedraaid of verkeerd inge-
steld.
Onderbreek de voedingsspanning van de hele installa-
tie kort.
HSM 1 fout X Verwarmingsschakelmodule (HSM)
meldt fout X (= LED-indicatie van ver-
warmingsschakelmodule (HSM) knip-
pert X keer).
Zie installatie- en bedieningshandleiding van de verwar-
mingsschakelmodule (HSM).
HMM Z ontbreekt Verwarmingsmengmodule (HMM) met
codering Z (HK1 bis HK10) meldt zich
niet meer.
Controleer of voedingsspanning op de verwarmings-
mengmodule (HMM) aanwezig is
Controleer de bedrading en hef de onderbreking indien
nodig op.
Codeerschakelaar op verwarmings-
schakelmodule (HSM) onder span-
ning gedraaid.
Onderbreek de voedingsspanning van de hele installa-
tie kort.
HMM Z fout X Verwarmingsmengmodule (HMM) met
codering Z (HK1 bis HK10) meldt fout
X (= LED-indicatie op verwarmings-
mengmodule (HMM) knippert X keer)
Zie installatie- en bedieningshandleiding van de verwar-
mingsmengmodule (HMM).
TF20 Z ontbreek TF 20 met codering Z (HK0 bis HK10)
meldt zich niet meer
Controleer of voedingsspanning op de TF 20 aanwezig
is.
Controleer de bedrading en hef de onderbreking indien
nodig op.
Codering tijdens het in werking zijn
gewijzigd
Onderbreek de voedingsspanning van de hele installa-
tie kort.
CAN-fout 1 Communicatie tussen de deelnemers
onderbroken
Hef de onderbreking op.
Pagina: 64
65
Fouten opsporen
6 720 610 307 (03.02)
Nederlands
Klacht Oorzaak Oplossing
Gewenste ruimte-
temperatuur wordt
niet bereikt
Thermostaatkraan of thermostaatkra-
nen te laag ingesteld
Stel de kraan of de kranen hoger in.
Verwarmingscurve te laag ingesteld Stel de draaiknop „ ” van de TA 270 hoger in of corri-
geer de verwarmingscurve.
Keuzeknop voor de aanvoertempera-
tuur op verwarmingstoestel te laag
ingesteld
Stel de keuzeknop voor de aanvoertemperatuur hoger in.
Gevraagde boilertemperatuur bij boi-
leraansluiting via verwarmingsschakel-
module (HSM) kan niet worden
bereikt. Door voortdurende voorrang
van boiler geen verwarmingsfunctie
Verander het eindpunt van de verwarmingscurve van het
verwarmingscircuit HK0 en zet het terug om het eindpunt
vast te zetten.
Stel pas daarna de keuzeknop voor de aanvoertempera-
tuur op het verwarmingstoestel overeenkomstig hoger in.
Lucht in de verwarmingsinstallatie Ontlucht de verwarmingsradiatoren en de verwar-
mingsinstallatie.
Verwarmen duurt te
lang
Snelopwarming is uitgeschakeld Schakel de snelopwarming in.
Duur of verhoging van de snelopwar-
ming te laag
Stel de waarden hoger in.
Gewenste ruimte-
temperatuur wordt
ver overschreden.
Verwarmingsradiatoren worden te
warm
Stel de thermostaatknop of de thermostaatknoppen
lager in.
Stel de draaiknop „ ” op de TA 270 lager in
of beter
corrigeer de verwarmingscurve.
Montageplaats van de TA 270 ongun-
stig, bijvoorbeeld bij buitenmuur, in de
buurt van een raam, luchtstroom, etc.
Kies een betere montageplaats (zie hoofdstuk 2.1.2) of
gebruik een externe RF 1.
Te grote tempera-
tuurschommelingen
Tijdelijke inwerking van warmte op de
ruimte, bijvoorbeeld door zonlicht, ver-
lichting, televisie, open haard etc.
Schakel de ruimteafschakeling in.
Vergroot de invloed.
Kies een betere montageplaats (zie hoofdstuk 2.1.2) of
gebruik een externe RF 1.
Stijging in plaats
van verlaging van
temperatuur
Tijd van de dag verkeerd ingesteld Controleer de instelling.
Bij de spaarfunctie
een te hoge ruimte-
temperatuur
Te grote warmteopslag van het
gebouw
Kies het begintijdstip van de spaarfunctie vroeger.
Verkeerde regeling
of geen regeling
Verkeerde bedrading van de TA 270 Controleer de bedrading volgens het aansluitschema en
corrigeer indien nodig.
Geen indicatie of
indicatie reageert
niet
Stroom zeer kort uitgevallen Zet de hoofdschakelaar van het verwarmingstoestel uit.
Wacht enkele seconden en schakel opnieuw in.
Warmwaterboiler
verwarmt niet
Keuzeknop voor de warmwatertempe-
ratuur op het verwarmingstoestel te
laag ingesteld
Stel de keuzeknop voor de warmwatertemperatuur op
het verwarmingstoestel hoger in.
Keuzeknop voor aanvoertemperatuur
te laag ingesteld (bij aansluiting van
boiler via verwarmingsschakelmodule
(HSM))
Verander het eindpunt van de verwarmingscurve van het
verwarmingscircuit HK0 en zet het terug om het eindpunt
vast te zetten. Stel pas daarna de keuzeknop voor de
aanvoertemperatuur op het verwarmingstoestel overeen-
komstig hoger in.
Pagina: 102
103
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
–
Tag wählen +/-
alle Wochentage,
Montag...Sonntag
Siehe Seite 114 16
Dag kiezen +/-
Alle dagen,
Maandag...Zondag
Zie
bladzijde 114
47
Vaelg dag +/-
alle ugedage,
Mandag...Soendag
se side 114 78
(2x)
1. Heizbeginn (6:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 114 16
1e normale temp. (6:00)
Zie
bladzijde 114
47
1. varmestart (6:00) se side 114 78
1. Sparbeginn (22:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 114 16
1e gered. temp. (22:00)
Zie
bladzijde 114
47
1. sparestart (22:00) se side 114 78
2. und 3. Heiz- und Sparbeginn s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
Siehe Seite 114 16
2e en 3e begintijdstip verwarmen en spaarfunctie zie boven
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten
(druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
Zie
bladzijde 114
47
2. og 3. start opvarmning og sparedrift se ovenfor
Slet unødvendige skiftepunkter
(tryk knap C kortvarigt ind, i displayet vises --:--)
se side 114 78
oder Fernbedienung
–
Siehe TF 20 7
of Afst.bediening Zie TF 20 38
eller Fjernbetjening se TF 20 70
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 103
104
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
–
Tag wählen +/-
alle Wochentage,
Montag...Sonntag
Siehe Seite 115 16
Dag kiezen +/-
Alle dagen,
Maandag...Zondag
Zie
bladzijde 115
48
Vaelg dag +/-
alle ugedage,
Mandag...Soendag
se side 115 79
(2x)
1. Heizbeginn (6:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 115 16
1e normale temp. (6:00)
Zie
bladzijde 115
48
1. varmestart (6:00) se side 115 79
1. Sparbeginn (22:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 115 16
1e gered. temp. (22:00)
Zie
bladzijde 115
48
1. sparestart (22:00) se side 115 79
2. und 3. Heiz- und Sparbeginn s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
Siehe Seite 115 16
2e en 3e begintijdstip verwarmen en spaarfunctie zie boven
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten
(druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
Zie
bladzijde 115
48
2. og 3. start opvarmning og sparedrift se ovenfor
Slet unødvendige skiftepunkter
(tryk knap C kortvarigt ind, i displayet vises --:--)
se side 115 79
oder Fernbedienung
–
Siehe TF 20 7
of Afst.bediening Zie TF 20 38
eller Fjernbetjening se TF 20 70
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 104
105
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
–
sofort: nein +/-
sofort: nein +/-
sofort: ja +/-
17
Onmidd.: nee +/-
Onmidd.: nee +/-
Onmidd.: ja +/-
49
omgaaende:nej+/-
omgaaende:nej+/-
omgaaende: ja+/-
80
Tag wählen +/-
alle Wochentage,
Montag...Sonntag
Siehe Seite 116 18
Dag kiezen +/-
Alle dagen,
Maandag...Zondag
Zie
bladzijde 116
49
Vaelg dag +/-
alle ugedage,
Mandag...Soendag
se side 116 80
(2x)
1. Freigabe (5:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 116 18
1e vrijgave (5:00)
Zie
bladzijde 116
49
1. frigivelse (5:00) se side 116 80
1. Sperrung (22:00)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 116 18
1e blokkering (22:00)
Zie
bladzijde 116
49
1. spaerring (22:00) se side 116 80
2. und 3. Freigabe und Sperrung s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
Siehe Seite 116 18
2e en 3e vrijgave en blokkering zie boven
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten
(druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
Zie
bladzijde 116
49
2. og 3. frigivelse og spærring - se ovenfor
Slet unødvendige skiftepunkter
(tryk knap C kortvarigt ind, i displayet vises --:--)
se side 116 80
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 105
106
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
Falls abweichend von der Werkseinstellung in der
Prog-Ebene WW:Zeit+Temp +/- eingestellt ist:
18
Indien afwijkend van de fabrieksinstelling op het programmeerniveau
Tijd/temp. +/- ingesteld is:
50
Hvis afvigende fra fabriksindstilling i program område
VV:Tid+Temp +/- indstillet:
81
–
sofort: nein +/-
sofort: nein +/-
sofort: ja +/-
17
Onmidd.: nee +/-
Onmidd.: nee +/-
Onmidd.: ja +/-
49
omgaaende:nej+/-
omgaaende:nej+/-
omgaaende: ja+/-
80
Tag wählen +/-
alle Wochentage,
Montag...Sonntag
Siehe Seite 116 18
Dag kiezen +/-
Alle dagen,
Maandag...Zondag
Zie
bladzijde 116
50
Vaelg dag +/-
alle ugedage,
Mandag...Soendag
se side 116 81
(2x)
1. Zeit Speicher
(5:00 60.0°C)
00:00 ... 23:50
Siehe Seite 116 18
1e tijd boiler
(5:00 60.0°C)
Zie
bladzijde 116
50
1. tid beholder
(5:00 60.0°C)
se side 116 81
1. Temp Speicher
(5:00 60.0°C)
10° C ... 60 °C
darüber ca. 5 Sekunden
drücken
(bis 70 °C)
Siehe Seite 116 18
1e temp. boiler
(5:00 60.0°C)
10° C ... 60 °C
daarboven ca. 5 sec-
onden indrukken
(tot 70 °C)
Zie
bladzijde 116
50
1. temp.beholder
(5:00 60.0°C)
10° C ... 60 °C
herover tryk ca. 5
sekunder (op til 70 °C)
se side 116 81
Schaltpunkte 2. bis 6. s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
Siehe Seite 116 18
Schakelpunten 2 tot 6 zie boven
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten
(druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
Zie
bladzijde 116
50
Skiftepunkter 2. til 6. se ovenfor
Slet unødvendige skiftepunkter
(tryk knap C kortvarigt ind, i displayet vises --:--)
se side 116 81
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 106
107
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
Werte anzeigen
Jeder Wert wird für 4 Sek. angezeigt. Mit oder
Werte beliebig aufrufen. Taste drücken.
Die Werte werden wieder jeweils für 4 Sek. angezeigt.
– 20
Waarden weergeven
Elke waarde wordt gedurende 4 seconden weergegeven. Roep
waarden op met de toetsen en .
Druk op de toets .
De waarden worden gedurende 4 seconden weergegeven.
– 51
Vis indstillede værdier
Hver værdi vises i 4 sek. Kald ønskede værdier med eller .
Tryk knap .
Værdierne vises hver 4 sek.
– 82
–
PROG - EBENE
– –
22
PROGRAMM.NIVEAU 54
PROG - NIVEAU 84
Radiatorenkreis:
– –
22
Radiatorenkring: 54
Radiatorkreds: 84
Fernbedienung
Wenn TF 20 für Heizkreis
HK0 vorhanden, weiter mit
Anzeige: Mischerkreis:
Siehe TF 20 7
Afst.bediening
Wanneer TF 20 voor ver-
warmingscircuit HK0 aan-
wezig, verder met
weergave: Mengkring:
Zie TF 20 38
Fjernbetjening
Hvis der er tilsluttet en
TF 20 til varmekredsen
HK0, videre med visning:
Blanderkreds:
se TF 20 70
Schnell aus +/-
Schnell aus +/-
Schnell ein +/-
22
Snelopw. uit +/-
Snelopw. uit +/-
Snelopw. aan +/-
54
Lynopv. off +/-
Lynopv. off +/-
Lynopv. on +/-
84
RA-Mode aus +/-
RA-Mode aus +/-
RA-Mode spar +/-
RA-Mode ein +/-
22
RO-modus uit +/-
RO-modus uit +/-
RO-modus sp. +/-
RO-modus aan +/-
54
RA-mode off +/-
RA-mode off +/-
RA-mode spar +/-
RA-mode on +/-
84
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 108
109
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
MRA-Mode aus +/-
MRA-Mode aus +/-
MRA-Mode spar+/-
MRA-Mode ein +/-
22
RO meng. uit +/-
RO meng. uit +/-
RO meng. sp. +/-
RO meng. aan +/-
54
MRA-mode off +/-
MRA-mode off +/-
MRA-mode spar+/-
MRA-mode on +/-
84
Heizkurve wählen
– –
23
Verw.curve kiez. 55
Vælg varmekurve 85
M_Fusspunkt +/-
(20 °C)
10 °C bis 85 °C
jedoch nicht höher
als Endpunkt
23
M_voetpunt +/-
(20 °C)
10 °C tot 85 °C
jechter niet hoger
dan eindpunt
55
M_fodpunkt +/-
(20 °C)
10 °C til 85 °C
men ikke højere end
endepunkt
85
M_Endpunkt +/-
(45.0 °C)
10 °C bis 85 °C
jedoch nicht niedriger als
Fußpunkt
23
M_eindpunt +/-
(45.0 °C)
10 °C tot 85 °C
echter niet lager
dan voetpunt
55
M_slutpunkt +/-
(45.0 °C)
10 °C til 85 °C
dog ikke lavere end fod-
punkt
85
Beide Kreise:
– –
24
Beide kringen: 56
Begge kredse: 86
Hzg aus bei +/-
(99.0 °C)
10 °C ... 25 °C,
99 °C (= Funktion aus)
24
Verw.uit bij +/-
(99.0 °C)
10 °C ... 25 °C,
99 °C (= functie uit)
56
Opv. off ved +/-
(99.0 °C)
10 °C ... 25 °C,
99 °C (= Funktion OFF)
86
WW: nur Zeit +/-
WW: nur Zeit +/-
WW:Zeit+Temp +/-
18
Alleen tijd +/-
Alleen tijd +/-
Tijd/temp. +/-
50
VV:kun tid +/-
VV:kun tid +/-
VV:Tid+Temp +/-
81
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 109
110
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
Deutsch +/-
Deutsch, Français,
Nederlands, Italiano,
Dansk
14
45
77
–
PROG - EBENE
– –
21
PROGRAMM.NIVEAU 53
PROG - NIVEAU 83
≥5 s
ZIRKU PUMPE PROG
Diese und nachfolgende
Anzeigen erscheinen nur
mit HSM u. Zirkulation-
spumpe
–
21
CIRC.POMP PROGR.
Deze en navolgende aan-
duidingen verschijnen
alleen met een HSM en cir-
culatiepomp
53
CIRKU PUMPE PROG
Disse og følgende bliver
kun vist ved HSM tilsluttet
og cirkulationspumpe
83
Tag wählen +/-
alle Wochentage,
Montag...Sonntag
siehe Seite 117 21
Dag kiezen +/-
Alle dagen,
Maandag...Zondag
Zie
bladzijde 117
<$lastpagenum
Vaelg dag +/-
alle ugedage,
Mandag...Soendag
se side 117 83
(2x)
1. Zirkubeginn
(6:00)
00:00 ... 23:50
siehe Seite 117 21
1e begin circul.
(6:00)
Zie
bladzijde 117
53
1. Cirku. start
(6:00)
se side 117 83
1. Zirku Ende
(22:00)
00:00 ... 23:50
siehe Seite 117 21
1e einde circul.
(22:00)
Zie
bladzijde 117
53
1. Cirku. stop
(22:00)
se side 117 83
2. und 3. Zirkubeginn und Zirku Ende s. o.
Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
siehe Seite 117 21
2e en 3e begintijdstip en eindtijdstip circulatie zie boven.
Verwijder niet noodzakelijke schakelpunten.
(druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
Zie
bladzijde 117
53
2. og 3. start cirku og slut cirku - se ovenfor
Slet unødvendige skiftepunkter
(Tryk knap C kortvarigt, i displayet vises --:--)
se side 117 83
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Programmeringsoversigt (fabriksindstilling)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksindstil-ling))
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse fra
side
Pagina: 112
113
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
M Dauer +/-
(1:00)
10 Minuten bis 2 Stunden
in 10-Minuten-Schritten
26
Duur m. +/-
(1:00)
10 minuten tot 2 uur
in stappen van 10 minuten
58
M varighed +/-
(1:00)
10 minutten til 2 timer
i trin på 10 minutter
87
M Durchgriff +/- (5)
0 ... 10
26
Doorgr. m. +/- (5) 58
B justering +/- (5) 87
M Max. Temp. +/-
(99.0 °C)
25 °C ... 60 °C,
99 °C (= Funktion aus)
in 5-K-Schritten
26
Max. temp. +/-
(99.0 °C)
25 °C ... 60 °C,
99 °C (= functie uit)
in stappen van 5 K
59
Max.bl. temp. +/-
(99.0 °C)
25 °C ... 60 °C,
99 °C (= Funktion OFF)
i trin på 5 K
88
M Offset +/-
(5,0 °C)
0 K (°C) ... 10 K (°C)
in 1-K-Schritten
27
Offset temp. +/-
(5,0 °C)
0 K (°C) ... 10 K (°C)
in stappen van 1 K
59
M offset +/-
(5,0 °C)
0 K (°C) ... 10 K (°C)
i trin på 1 K
88
Sp.Vorrang +/-
Sp.Vorrang +/-
SpTeilvorrang+/-
27
Voorr. boiler+/-
Voorr. boiler+/-
Deelv. boiler+/-
59
Behol.forrang+/-
Behol.forrang+/-
Behol.delfor.+/-
88
Frostgrenze +/-
(3,0 °C)
-5 °C ... 10 °C
in 0,5-K-Schritten
28
Vorstgrens +/-
(3,0 °C)
-5 °C ... 10 °C
in stappen van 0,5 K
60
Frostgraense +/-
(3,0 °C)
-5 °C ... 10 °C
i trin på 0,5 K
89
Einstellungen für den Fachmann
Instellingen voor de vakman
Indstillinger for fagmanden
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 270
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen en )
Ingesteld op
TA 270
Beschrijving
vanaf
bladzijde
Drejekontakt
stilling
Tryk knap
ind
Visning
(fabriksind-stilling)
Indstillingsområde
(knap eller )
Indstillet på
TA 270
Beskrivelse
fra side
Pagina: 113
114
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
Individuelle Zeitprogramme/Speciale tijdprogramma's/Individuelt tidsprogram
Heizzeiten für ungemischten Heizkreis Nr.
Verwarmingstijden voor ongemengd verwarmingscircuit nr.
Opvarmningstider for ikke blande varmekreds nr.
Schaltpunkt 1. Heizen 1. Sparen 2. Heizen 2. Sparen 3. Heizen 3. Sparen
Schakelpunt 1e Verwarmen 1e Sparen 2e Verwarmen 2e Sparen 3e Verwarmen 3e Sparen
Skiftepunkt 1. Opvarmning 1. Sparedrift 2. Opvarmning 2. Sparedrift 3. Opvarmning 3. Sparedrift
Montag
Maandag
Mandag
Dienstag
Dinsdag
Tirsdag
Mittwoch
Woensdag
Onsdag
Donnerstag
Donderdag
Torsdag
Freitag
Vrijdag
Fredag
Samstag
Zaterdag
Lørdag
Sonntag
Zondag
Søndag
Pagina: 115
116
Anhang/Aanhangsel/Tillæg
6 720 610 307 (03.02)
Freigabe/Sperren der Warmwasserbereitung
Vrijgave/blokkeren van de warmwaterbereiding
Frigivelse/spærring af varmtvandsopvarmning
Schaltpunkt 1. Freigabe 1. Sperren 2. Freigabe 2. Sperren 3. Freigabe 3. Sperren
Schakelpunt 1e Vrijgave 1e Blokkeren 2e Vrijgave 2e Blokkeren 3e Vrijgave 3e Blokkeren
Skiftepunkt 1. Frigivelse 1. spærring 2. spærring 2. Sperren 3. Frigivelse 3. spærring
Montag
Maandag
Mandag
Dienstag
Dinsdag
Tirsdag
Mittwoch
Woensdag
Onsdag
Donnerstag
Donderdag
Torsdag
Freitag
Vrijdag
Fredag
Samstag
Zaterdag
Lørdag
Sonntag
Zondag
Søndag
Zeit+Temp für Warmwasserbereitung
Tijd en temperatuur voor warmwaterbereiding
Tid+temp for varmtvandsopvarmning
Schaltpunkt/
Temperatur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp
Schakelpunt/
Temperatuur
1e 2e 3e 4e 5e 6e
Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp
Skiftepunkt/
temperatur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tid temp Tid temp Tid temp Tid temp Tid temp Tid temp
Montag
Maandag
Mandag
Dienstag
Dinsdag
Tirsdag
Mittwoch
Woensdag
Onsdag
Donnerstag
Donderdag
Torsdag
Freitag
Vrijdag
Fredag
Samstag
Zaterdag
Lørdag
Sonntag
Zondag
Søndag

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TA 270.

Stel een vraag over de Bosch TA 270

Heb je een vraag over de Bosch TA 270 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TA 270. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TA 270 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.