Bosch TA 250 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TA 250. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: TA 250
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
TA 250
6 720 610 304-00.1O
Deutsch 2
Nederlands 27
Français 53
Italiano 80
6
720
610
304
(04.01)
OSW
Pagina: 26
27
Inhoudsopgave
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften 28
Verklaring symbolen 28
1 Toestelbeschrijving algemeen 29
1.1 Leveringsomvang 29
1.2 Technische gegevens 29
1.3 Toebehoren 29
1.4 Overige gegevens 29
1.5 Overzicht van het hoofdstuk
Aanhangsel 30
1.6 Installatievoorbeelden 30
2 Installatie 31
2.1 Montage 31
2.1.1 Montage van busmodule BM 1 31
2.1.2 Montage van de regelaar 31
2.1.3 Montage van de buitenvoeler 32
2.1.4 Montage van het toebehoren 32
2.2 Elektrische aansluiting 33
3 Bediening 34
3.1 In bedrijf stellen
met aangesloten Verwarmings-
schakelmodule (HSM) (toebehoren) 34
3.2 Algemene aanwijzing 34
3.3 Verwarmingstemperatuur instellen (k) 34
3.4 Spaartemperatuur instellen (m) 34
3.5 Vorstbeveiliging 35
3.6 Functiemodus wijzigen 35
3.6.1 Automatische functie (basisinstelling) 35
3.6.2 Continu verwarmen (g) 35
3.6.3 Spaarfunctie (h) 35
3.7 Programmeren 36
3.7.1 Algemene aanwijzing 36
3.7.2 Taal instellen (Deutsch +/-) 36
3.7.3 Dag van de week en tijd instellen 36
3.7.4 Verwarmingsprogramma instellen 37
3.7.5 Warmwaterprogramma invoeren 38
3.7.6 Vakantieprogramma (Vrije dagen +/-) 40
3.7.7 Ingestelde waarde weergeven (i) 41
3.7.8 Tijdprogramma voor de
circulatiepomp invoeren
(begin circul. en einde circul.) 42
3.7.9 Snelopwarming in- of uitschakelen
(Snelopw. uit +/-) 42
3.7.10 Ruimtetemperatuurafschakeling
kiezen (RO-modus uit +/-) 42
3.7.11 Verwarmingscurve vastleggen
(Verw.curve kiez.) 44
3.7.12 Vastleggen van de buitentemperatuur
waarbij de verwarming wordt
uitgeschakeld (Verw.uit bij +/-) 44
3.7.13 Het instellingenniveau
(INST.NIVEAU) 45
3.7.14 Verwijderen 47
3.7.15 Overige opmerkingen 48
3.7.16 Functie met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren) 48
3.7.17 Werking met aangesloten
afstandschakeling (bouwkundig) 49
3.7.18 Meldingen van de busdeelnemers 49
4 Algemene aanwijzing 50
5 Fouten opsporen 51
Aanhangsel 110
Pagina: 27
28
Veiligheidsvoorschriften
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemeen
B Neem deze gebruiksaanwijzing in acht om de
juiste werking te waarborgen.
B Laat dit toebehoren alleen door een erkend
installateur monteren en in gebruik nemen.
B Toestellen dienen volgens de daarbij beho-
rende gebruiksaanwijzing gemonteerd en in
gebruik genomen te worden.
Gebruik
B Deze toebehoren alleen in combinatie met de
aangegeven verwarmingstoestellen aanslui-
ten. Neem aansluitschema in acht!
Elektriciteit
B Sluit toebehoren in geen geval op een 230V
stroomnet aan.
B Voor montage van de toebehoren:
onderbreek de stroomverzorging (230V AC)
naar het verwarmingstoestel en andere Bus-
deelnemers.
B Monteer deze toebehoren niet in een vochtige
ruimte.
Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het
gevaar wat kan optreden als de voorschriften niet
opgevolgd worden.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte
materiële schade kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er lichte per-
soonlijke schade of zwaardere materiële
schade kan optreden.
• Gevaar betekent dat zware persoonlijke
schade kan optreden. In bijzonder zware
gevallen bestaat er levensgevaar.
Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie
welke in die gevallen geen gevaar voor mens of
toestel oplevert.
Veiligheidsaanwijzingen in
de tekst worden door middel
van een grijs vlak en een geva-
ren driehoek aangeduid.
i
Aanwijzingen in de tekst met
hiernaast aangegeven symbool
worden begrenst met een lijn bo-
ven en onder de tekst.
Pagina: 28
29
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
1 Toestelbeschrijving algemeen
1.1 Leveringsomvang
Leveringsomvang, zie afbeelding 2 op
bladzijde 110.
• Weersafhankelijke regelaar TA 250
• Korte gebruiksaanwijzing
• CAN-busmodule (BM 1)
• Buitenvoeler met bevestigingsmateriaal.
1.2 Technische gegevens
Meetwaarden buitentemperatuurvoeler
1.3 Toebehoren
• RF 1: Ruimtetemperatuurvoeler
Wanneer de montageplaats van de regelaar
niet geschikt is voor temperatuurmeting
(hoofdstuk 2.1.2).
• HSM: Verwarmingsschakelmodule
(maximaal 1 HSM toegestaan) voor de aan-
sturing van een circulatiepomp
• Afstandschakelaar bouwzijdig
(bijvoorbeeld in de vorm van een telefoonaf-
standsbediening, zie hoofdstuk 2.2).
1.4 Overige gegevens
i
Deze toebehoren kunnen alleen
toegepast worden op een Heatro-
nic die geschikt is voor Canbus.
Toestelafmetingen afb. 3
Nominale spanning
Busspanning
0...5 V DC
17...24 V DC
Nominale stroom < 40 mA
Regelaaruitgang Bus
Max. omgevingstemperatuur:
- TA 250
- Buitentemperatuurvoeler
0... +40 ˚C
-30...+50 ˚C
Meetbereik
buitentemperatuurvoeler
-20...+30 ˚C
Gangreserve ca. 8 uur
Beschermingsgraad IP 20
Tabel 4
˚C ΩAF ˚C ΩAF
-20 2392 4 984
-16 2088 8 842
-12 1811 12 720
-8 1562 16 616
-4 1342 20 528
0 1149 24 454
Tabel 5
Digitale schakelklok Drie schakelcyclus per dag
van de week
Ruimtevoeler Inschakelbaar
Warmwater Tijdprogramma of tijd-
temperatuurprofiel
Circulatiepomp Tijdprogramma (met HSM)
Fußbodenheizung,
Klimaböden
Geschikt
Tabel 6
Pagina: 29
30
Toestelbeschrijving algemeen
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
1.5 Overzicht van het hoofdstuk
Aanhangsel
Legende afbeelding 1 op bladzijde 110;
bedieningsoverzicht::
e Display
f Controlelampje „continueverwarmen”
g Toets „continueverwarmen”
h Toets „spaarbedrijf”
i Controlelampje „spaarbedrijf”
k Draaiknop „verwarmen”
l Controlelampje „verwarmen”
m Draaiknop „spaartemperatuur”
n Draaischakelaar „programmeren/info”
o Toets „–” of „minder”
p Toets „+” of „meer”
q Toets „verder”
r Toets „verwijderen”
Legende afbeelding 4 op bladzijde 111;
Installatievoorbeelden:
AF Buitentemperatuurvoeler
BM1 Busmodule
HK Verwarmingscircuit
HSM Verwarmingsschakelmodule
KP Gaswandketelpomp
KW Koudwateraansluiting
SF Boilertemperatuurvoeler (NTC)
TA 250 Weersafhankelijke regelaar
WS Warmwaterboiler
WW Warmwateraansluiting
Z Circulatieaansluiting
ZP Circulatiepomp
Legende afbeelding 16 tot 19 vanaf
bladzijde 114;
Elektrische aansluiting::
A Aftakdoos
AF Buitentemperatuurvoeler
B Busdeelnemer
BM1 Busmodule
RF 1 Afstandvoeler
TA 250 Weersafhankelijke regelaar
Legende afbeelding 20 op bladzijde 115;
Diagram verwarmingscurve:
AT Buitentemperatuur
E Eindpunt
F Voetpunt
VT Aanvoertemperatuur
1.6 Installatievoorbeelden
Zie afb. 4 op pagina 111 voor een vereenvou-
digd schema van de installatie (afbeeldingen
gericht op de montage en overige mogelijkheden
bevinden zich in de planningsdocumentatie).
Pagina: 30
31
Installatie
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
2 Installatie
Zie de planningdocumentatie of de aanbesteding
voor het gedetailleerde installatieschema van de
montage van de hydraulische componenten en
de bijbehorende besturingselementen.
2.1 Montage
2.1.1 Montage van busmodule BM 1
De BM 1 is reeds stekkerklaar voor de montage
voorbereid.
Verwarmingstoestel met Bosch Heatronic
B Verwijder het deksel (afb. 5).
B Verwijder de afscherming (afb. 6).
B Schuif de blinddeksel naar buiten (zie afb. 7).
B Schuif BM 1 in de voeringsrails naar boven tot
deze vastklikt en breng het blinddeksel weer
aan (afb. 8).
B Steek de stekker van de BM 1 op de insteek-
plaats (ST 9 TA-Module) (afb. 9).
B Sluit busverbinding aan (afb. 17).
B Monteer de afscherming (afb. 6) en het deksel
(afb. 5).
Verwarmingstoestel met Bosch Heatronic
en tekstdisplay
B Verwijder het deksel (afb. 5).
B Verwijder de afscherming (afb. 6).
B Tekstdisplay verwijderen (afb. 10).
B Monteer de BM 1 zoals hiervoor beschreven
(afb. 7, 8 en 9).
B Tekstdisplay (afb. 10) opnieuw inbouwen.
B Sluit busverbinding aan (afb. 17).
B Monteer de afscherming (afb. 6) en het deksel
(afb. 5).
2.1.2 Montage van de regelaar
Wanneer de ruimtemperatuur uitschake-
ling ingeschakeld is:
De regelkwaliteit van de regelaar is afhankelijk
van de montageplaats.
Geadviseerde montageplaats voor de regelaar:
afb. 11.
Eisen ten aanzien van de montageplaats:
• Montageruimte (=regelruimte) moet voor de
regeling van de circuit geschikt zijn.
• (Indien mogelijk) binnenmuur zonder lucht-
stroom of warmtebeïnvloeding (ook niet van
achteren, bijvoorbeeld door een losse pijp of
een holle muur).
• Onbelemmerde circulatie van de ruimtelucht
door de luchtopeningen boven en onder de
regelaar (het gearceerde vlak in afbeelding 11
moet vrij blijven).
Wanneer er thermostaatkranen in de regelruimte
zijn:
B Open de thermostaatkranen volledig.
B Regel het vermogen van de radiatoren met het
instelbare voetventiel zo krap mogelijk in.
Daardoor wordt de regelruimte even sterk ver-
warmd als de overige ruimten.
Wanneer geen geschikte montageplaats aanwe-
zig is:
B Monteer RF 1 (toebehoren) in de ruimte met
de grootste warmtebehoefte bijvoorbeeld kin-
derkamer of badkamer.
Gevaar: Door stroom schok!
B Onderbreek voor de elektrische
aansluiting de voedingsspan-
ning naar het verwarmingstoe-
stel en naar alle andere
busdeelnemers.
i
Voorkom storingen:
B Tussen de Busdeelnemers een
minimale afstand van 100 mm
vrijhouden.
Pagina: 31
32
Installatie
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Montage
B Bovendeel (a) losnemen (afb. 12).
Bij de montage van de sokkel moeten de
opschriften van de klemmen leesbaar blijven
(afb. 13):
B Monteer de sokkel met twee schroeven (c) op
een in de handel verkrijgbare inbouwdoos (d)
van Ø 60 mm.
-of-
B Bevestig de sokkel met vier schroeven recht-
streeks op de muur (zie voor het monteren van
de sokkel: afb. 13).
B Breng de elektrische aansluiting tot stand
(zie hoofdstuk 2.2).
B Steek het bovenstuk (a) vast.
2.1.3 Montage van de buitenvoeler
B Bepaald de juiste positie voor de montage van
de buitenvoeler afb. 14 op pagina 113.
B Buitenvoeler monteren afb. 15 op
pagina 114.
2.1.4 Montage van het toebehoren
B Monteer het toebehoren volgens de geldende
voorschriften en de meegeleverde installatie-
handleiding.
i
Er mag altijd slechts één ruimte-
voeler in werking zijn.
B Breng indien nodig een bouw-
zijdige schakelaar aan die de
ruimtevoeler RF 1 onder-
breekt.
Dan is in het bovendeel ge-
monteerde voeler actief.
Pagina: 32
33
Installatie
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
2.2 Elektrische aansluiting
B Busverbinding van TA 250 naar overige bus-
deelnemers (afb. 16):
Gebruik een vieraderige, met folie afge-
schermde koperdraadkabel met een
geleiderdiameter van minstens
0,25 mm2.
Daardoor worden de leidingen beschermd
tegen extern invloeden zoals sterkstroomka-
bels, voeringsleidingen, transformatorstati-
ons, radio- en televisietoestellen,
amateurzendstations, magnetrons en derge-
lijke.
B Installeer alle 24 V leidingen (meetstroom)
gescheiden van 230 of 400 V voerende leidin-
gen, ter voorkoming van inductieve beïnvloe-
ding (minimumafstand 100 mm).
B Maximale leidinglengten van de busverbindin-
gen:
– Tussen de verst verwijderde busdeelne-
mers ca. 150 m.
– Totale lengte van alle busleidingen ca.
ca. 500 m.
Door het installeren van aftakdozen kan de
leidinglengte worden beperkt.
Toewijzing van aders:
• 1 = Voedingsspanning 17...24 V DC
• 2 = Gegevenskanaal (BUS-High)
• 4 = GND (aarde)
• 6 = Gegevenskanaal (BUS-Low).
B Leidinglengte en draaddikte voor de buiten-
voeler:
– Lengte tot 20 m 0,75 tot 1,5 mm2
– Lengte tot 30 m1,0 tot 1,5 mm2
– Lengte over 30 m1,5 mm2
B Sluit TA 250 bijvoorbeeld rechtstreeks aan op
BM 1 (afb. 17).
Indien aanwezig:
B Sluit externe ruimtevoeler RF 1 (toebehoren)
aan (afb. 18).
Indien aanwezig:
B Sluit een afstandschakelaar (toebehoren,
bouwzijdig) aan (afb. 19).
Functie van de afstandschakelaar:
• Bij gesloten schakelcontact:
Spaarfunctie voor verwarming en warmwater
uit.
• Bij geopend schakelcontact:
Op de TA 250 ingestelde modus wordt over-
genomen.
i
Voorkom storingen:
B Maak geen kringverbinding van
busdeelnemers.
B Sluit altijd klem 1 aan op klem
1 enz.
i
Verleng indien nodig de leidingen
van de RF 1:
B Verleng leidingen met een ge-
draaide tweeaderige kabel
(min. 2 x 0,75 mm2 en
max. 40 m).
i
De afstandschakelaar moet een
voor 5 V DC geschikt potentiaal-
vrij contact bevatten.
Pagina: 33
34
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3 Bediening
3.1 In bedrijf stellen
met aangesloten Verwar-
mingsschakelmodule (HSM)
(toebehoren)
B Stel de codering van de Verwarmingsschakel-
module (HSM) op 1.
3.2 Algemene aanwijzing
• Wanneer de klep gesloten is, zijn alle functies
actief (zie „Reactietijden” op bladzijde 48).
• De TA 250 werkt met de geprogrammeerde
verwarmingscurve, die een verband tussen
buitentemperatuur en aanvoertemperatuur
(radiatortemperatuur) tot stand brengt.
• Wanneer de verwarmingscurven goed zijn
ingesteld, resulteert dit in een constante ruim-
tetemperatuur, ondanks verschillende buiten-
temperaturen (overeenkomstig de instelling
van de radiatorthermostaatkranen).
• Waarneer er aan de draaiknop (k) gedraaid
wordt, brandt de onderste controlelamp (l).
3.3 Verwarmingstemperatuur
instellen (k)
B Verander de verwarmingstemperatuur (aan-
voertemperatuur waarop de regelaar bij de
normale verwarmingsfunctie regelt) met de
draaiknop (k).
Zie hoofdstuk 3.7.10 voor de juiste waarden.
De verwarmingscurve wordt parallel verscho-
ven.
Zodra het verwarmingscircuit warmte aan-
vraagt, regelt de TA 250 het verwarmingstoe-
stel op de gevraagde temperatuur.
3.4 Spaartemperatuur instellen
(m)
B Open de klep.
B Verander de spaartemperatuur (aanvoertem-
peratuur, waarop de regelaar bij de spaarfunc-
tie regelt) met draaiknop (m).
Zie hoofdstuk 3.7.10 voor de juiste waarden.
De verwarmingscurve wordt parallel verscho-
ven.
Zodra het verwarmingscircuit warmte aan-
vraagt, regelt de TA 250 het verwarmingstoe-
stel op de gevraagde temperatuur.
Adviezen:
B Wanneer het gebouw voldoende geïsoleerd
is: Zet de draaiknop (m) op (bescher-
ming tegen vorst).
B Ter voorkoming van een te sterke afkoeling
van de ruimten: maak gebruik van de ruimteaf-
hankelijke spaarfunctie (zie hoofdstuk 3.7.10).
i
Stel de aanvoertemperatuur op
het verwarmingstoestel in op de
maximaal noodzakelijke aanvoer-
temperatuur.
Pagina: 34
35
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.5 Vorstbeveiliging
Wanneer de draaiknoppen (k) en (m) op ,
vorstbeveiliging voor het verwarmingcircuit.
Wanneer slechts een van deze draaiknoppen op
staat, geldt de bescherming tegen vorst alleen
voor deze functie.
• Bij uitgeschakelde ruimteschakeling en bui-
tentemperaturen onder de ingestelde Vorst-
grens +/-, is er een installatie
vorstbeveiliging (zie bladzijde 47).
• Bij ingeschakelde ruimteafschakeling en ruim-
tetemperatuur onder de 5˚C, is er installatie
vorstbeveiliging.
• Afhankelijk van de boileraansluiting en het
ingestelde warmwaterprogramma wordt
bescherming tegen vorst in de warmwaterboi-
ler gewaarborgd (zie hoofdstuk 3.7.5).
3.6 Functiemodus wijzigen
3.6.1 Automatische functie (basis-
instelling)
• Automatische wisseling tussen de normale
verwarmingsfunctie en de spaarfunctie op de
in het programma ingestelde tijden.
• Verwarmingsfunctie (=dag). De regelaar
regelt op de met de draaiknop (k) inge-
stelde temperatuur.
• Spaarfunctie (= nacht): De TA 270 regelt op
de met de draaiknop (m) ingestelde tempe-
ratuur.
Andere functies worden aangegeven door een
controlelampje.
Er kan op elk moment worden teruggekeerd naar
de automatische functie.
3.6.2 Continu verwarmen (g)
Bij „continueverwarmen“ regelt de regelaar op de
met de draaiknop (k) ingestelde temperatuur.
De instelling van het tijdprogramma wordt gene-
geerd.
B Druk op toets (g).
De functie „Continu verwarmen“ is ingescha-
keld.
De functie blijft in stand tot:
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (h) wordt ingedrukt. De „Spaar-
functie“ wordt dan ingesteld.
Advies voor de zomer:
B Druk op de toets en zet de draaiknop
(k) op .
De circulatiepomp blijft stilstaan.
Bescherming tegen vorst en pompblokkeer-
beveiliging zijn actief!
3.6.3 Spaarfunctie (h)
Bij „Spaarfunctie“ regelt de regelaar constant de
met de draaiknop (m) ingestelde „Spaartem-
peratuur“ (zie hoofdstuk 3.4). De instelling van
het tijdprogramma wordt genegeerd.
B Druk op toets (h).
De „Spaarfunctie“ is ingeschakeld.
De functie blijft in stand tot:
• Middernacht (00:00). De automatische
functie wordt dan weer ingesteld.
• De toets nogmaals wordt ingedrukt. De
automatische functie wordt dan weer inge-
steld.
• De toets (g) wordt ingedrukt. De functie
„continue verwarmen“ wordt dan weer inge-
steld.
Pagina: 35
36
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Advies:
Gebruik de functie wanneer u vroeger naar bed
gaat of wanneer u uw woning voor langere
tijd verlaat.
Wanneer u voor middernacht terugkomt:
B Druk op toets (h).
Hij is dan weer op de automatische functie
ingesteld.
3.7 Programmeren
Een overzicht vindt u op bladzijde 116.
• De afbeeldingen geven altijd de fabrieksinstel-
lingen weer.
3.7.1 Algemene aanwijzing
B Open de klep voor het programmeren.
B Druk kort op toets (p) op (o) om de
weergegeven waarde met één eenheid te ver-
anderen.
Langer indrukken verandert de waarde
meestal sneller.
Om wijzigingen over te nemen:
B Sluit de klep na het programmeren.
Tot alle wijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen
max. 3 minuten verstrijken.
3.7.2 Taal instellen (Deutsch +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk meermaals kort op de toets tot-
Deutsch +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en de gewenste
taal in.
Beschikbare talen:
• Duits (Deutsch)
• Nederlands
• Italiaans (Italiano)
• Frans (FRANCAIS).
3.7.3 Dag van de week en tijd instellen
Bij de ingebruikneming of na langdurige onder-
breking van de stroom moeten eerst de dag van
de week en vervolgens de tijd ingesteld worden.
Dag van de week (Dag kiezen +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
.
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Tijd inst. +/-
wordt weergegeven, drukt u op de toets
(q).
B Stel de huidige dag van de week in met de
toetsen en .
Tijd (Tijd inst. +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand voor het
.
Tijd inst. +/- wordt weergegeven.
B Wanneer in plaats daarvan Dag kiezen +/-
wordt weergegeven, drukt u op de toets .
B Stel de tijd in met de toetsen en .
Door het indrukken van de toets zet u de
seconden op 0. Zodra u de toets loslaat, loopt
de tijd verder.
Zomer- of wintertijd instellen:
B Stel de tijd in zoals beschreven.
B Verander schakelpunten (begintijdstip verwar-
ming, begintijdstip spaarfunctie etc.) niet.
Pagina: 36
37
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.4 Verwarmingsprogramma instellen
Instelmogelijkheden
• Maximaal drie begintijdstippen per dag voor
verwarming en spaarfunctie.
• Naar keuze voor elke dag dezelfde tijden of
voor elke dag verschillende tijden.
Schakelpunten instellen (Begin verwarmen
en begin spaarfunctie)
In de fabrieksinstelling zijn een begintijdstip voor
verwarming en een begintijdstip voor de spaar-
functie ingesteld. Niet vastgelegde schakelpun-
ten worden met --:-- weergegeven.
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Kies de dag van de week met de toetsen
en :
– Alle dagen: Ieder dag op dezelfde tijd
beginnen met verwarmen en iedere op
dezelfde tijd beginnen met de spaarfunctie.
– Eén dag van de week (bijvoorbeeld
donderdag): Altijd op deze dag van de
week op de opgegeven tijd het bijbeho-
rende programma. Dus elke donderdag om
dezelfde tijd beginnen met verwarmen of
met de spaarfunctie.
B Druk op de toets .
Het 1e normale temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste verwarmingstijdstip voor ver-
warmen in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
1e gered. temp. wordt weergegeven.
B Stel het eerste begintijdstip voor de spaar-
functie in met de toetsen en .
B Druk op de toets .
B Indien gewenst: Stel nog een begintijdstip
voor verwarmen of voor de spaarfunctie in
zoals beschreven.
-of-
B Stel de schakelpunten voor een andere dag
van de week in.
– Druk meermaals op de toets tot Dag
kiezen +/- wordt weergegeven.
– Kies een dag en voer de tijden in.
Schakelpunt kiezen
Over schakelpunten die niet hoeven te worden
gewijzigd, kunt u met de toets (q) springen.
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
Schakelpunt verwijderen
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
B Druk kort met een spits voorwerp op de toets
C (r).
In het display wordt --:-- weergegeven (zie
ook hoofdstuk 3.7.14).
i
Wanneer op één dag tijden zijn
veranderd, wordt bij Alle dagen
--:-- als tijd weergegeven, dat wil
zeggen dat er momenteel geen
gemeenschappelijk schakel-
punt voor alle dagen van de week
is. De schakelpunten voor de af-
zonderlijke dagen zijn echter ac-
tief.
Pagina: 37
38
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.5 Warmwaterprogramma invoeren
Algemeen
• In de fabriek is een tijdprogramma voor de
warmwaterbereiding ingesteld.
• Wanneer de Ecotoets op het verwarmings-
toestel niet is ingedrukt, kan bij de combitoe-
stellen, die het drinkwater op het doorloop
principe opwarmen, de comfortschakeling
over het warmwater programma uitgescha-
keld worden. Dan is het normale gebruikswa-
ter volgens het doorstroomprincipe
ingeschakeld (zie gebruiksaanwijzing van ver-
warmingstoestel).
• Verwarmingstoestellen met aangesloten sani-
tairboiler warmen deze tijdsafhankelijk op.
• De „Tijden en temperaturen van de warmwa-
terbereiding instellen (Tijd boiler/ Tempera-
tuur boiler)” wordt op bladzijde 39
beschreven hoe ook bij boilers zonder eigen
temperatuurregelaar (met NTC voeler) op een
tijden temperatuurprogramma omgeschakeld
kan worden.
• Het programma kan op elk gewenst moment
worden onderbroken voor eenmalig opwar-
men.
• Wanneer een boiler met NTC voeler is aange-
sloten wordt altijd bescherming tegen vorst
(10˚C) gewaarborgd.
Warmwater: onmiddellijk (= programma
eenmalig overslaan) (Onmidd.: nee +/-)
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Onmidd.: nee +/- wordt weergegeven.
B Schakel het automatische programma aan of
uit met of . Daarbij betekent:
– Onmidd.: nee +/-: Normaal automatisch
programma (warmwaterfunctie volgens het
ingevoerde tijdprogramma of tijd- en tem-
peratuurprogramma).
– Onmidd.: ja +/-: De boiler wordt ondanks
blokkering van de warmwaterbereiding
(onmiddellijk) eenmalig opgewarmd. Wan-
neer de boiler reeds is opgewarmd, wordt
in het display weer Onmidd.: nee +/-
weergegeven.Bij het snelopwarmingstoe-
stel is de comfortfunctie gedurende 2 uur
actief.
Wanneer een tijd- en temperatuurprofiel
geprogrammeerd is, wordt verwarmd op de
hoogste geprogrammeerde temperatuur
(maximaal 60˚C). Een eventueel geprogram-
meerde thermische desinfectie wordt gene-
geerd.
Tijden voor de warmwaterbereiding instel-
len (Vrijgaven en blokkering)
• Maximaal drie in- en uitschakelpunten per dag
voor de warmwaterbereiding.
• Tijdens de tijd voor warmwaterbereiding
wordt de boiler alleen opgewarmd bij afname
van water of afkoeling.
• Voor installaties met warmwaterboiler:
Warm water staat ook tijdens de blokkeertijd
in beperkte omvang ter beschikking. Afhanke-
lijk van de grootte van de boiler en het verbruik
van warm water is meestal eenmaal opwar-
men per dag voldoende (bijvoorbeeld voor het
eerste begintijdstip van de verwarming of ’s
avonds na de laatste verwarmingsfase).
• Voor een installatie met een snelopwar-
mingstoestel dat het water volgens het
doorstroomprincipe opwarmt: Tijdens de
blokkeertijd moet de warmwaterkraan even-
tueel lang geopend blijven tot warmwater uit
de leiding stroomt, omdat de warmtewisselaar
in het verwarmingstoestel (BV.: combitoestel)
niet verwarmd blijft.
Voorzichtig: Bij een indirekt ge-
stookte boiler met thermostaat-
contact wordt tijdens de
blokkeertijd geen bescherming
tegen vorst gewaarborgd (zie
bladzijde 38).
Pagina: 38
39
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
B Druk op de toets .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e vrijgave wordt weergegeven.
B Stel de eerste vrijgavetijd in met de toetsen
en .
B Druk op de toets .
1e blokkering wordt weergegeven.
B Stel de eerste blokkeringstijd in met de toet-
sen en .
B Stel alle overige schakelpunten in zo als in
hoofdstuk 3.7.4 uitvoerig beschreven.
Tijden en temperaturen van de warmwater-
bereiding instellen
(Tijd boiler/ Temperatuur boiler)
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer
een boiler zonder eigen boilerthermostaat (met
NTC voeler) aan het toestel aangesloten is.
Wanneer een warmwaterboiler via een ther-
mostaatcontact wordt aangesloten, kan alleen
de functi Alleen tijd +/- gebruikt worden.
Aan elke opgegeven tijd wordt een boilertempe-
ratuur toegewezen waarnaar door de regelaar
wordt gestreefd. Bij voorrang voor warm water
worden hogere temperaturen snel bereikt.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk meermaals op de toets tot het vol-
gende wordt weergegeven:
– Alleen tijd +/- oder
– Tijd/temp. +/-
B Kies de tijd- en temperatuurbesturing (Tijd/
temp. +/-) met de toetsen en .
Verwarmingstoestellen met warmwater-
boiler
Alleen tijd +/-: Tijdens de blokkering koelt de
warmwaterboiler (ongecontroleerd) af tot de
temperatuur voor bescherming tegen vorst
(10˚C), afhankelijk van de aftapfrequentie en de
wateraanvoertemperatuur.
Tijd/temp. +/-: Er kunnen maximaal zes ver-
schillende tijdstippen met de bijbehorende boi-
lertemperatuur worden gekozen. De boiler
probeert het opgegeven temperatuurprofiel zo
snel mogelijk te bereiken. De afkoelsnelheid is
afhankelijk van de waterafname en de koudwater-
temperatuur!
Verwarmingstoestel zonder warmwaterbe-
reiding
De ingevoerde instellingen en tijden worden niet
in aanmerking genomen!
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
B Druk op de toets .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e tijd boiler wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen of de tijd in.
i
Aangezien tijdens de bereiding
van warm water de verwarming
minder of niet verwarmt, wordt de
bereiding van warm water tijdens
het voor het eerst verwarmen op
een dag afgeraden.
i
Eerst moet de functie „Tijd- en
temperatuurprogramma voor de
warmwaterboiler“ gekozen wor-
den.
i
De afkoeling naar een lager ni-
veau vindt overwegend plaats
door het verbruik van warm water.
Dat wil zeggen dat ook wanneer
er een lage boilertemperatuur
wordt opgegeven, er heet water in
de boiler kan zijn!
Pagina: 39
40
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
B Druk op de toets .
1e temp. boiler wordt weergegeven.
B Stel de boilertemperatuur in met de toetsen
en .
B Om vanaf dit tijdstip een „blokkering“ te berei-
ken, dient u de boilertemperatuur bijvoorbeeld
op 10˚C in te stellen.
B Voor het instellen van boilertemperaturen
boven 60˚C (tot 70˚C): houd de toets ca.
5 seconden ingedrukt.
B Druk op de toets .
B Voer de schakelpunten 2 tot 6 op dezelfde
wijze in.
3.7.6 Vakantieprogramma
(Vrije dagen +/-)
Het vakantieprogramma regelt het verwarmings-
circuit rechtstreeks op de met de draaiknop
ingestelde aanvoertemperatuur.
De warmwaterboiler koelt af en de circulatie-
pomp is uitgeschakeld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand . Vrije
dagen +/- wordt weergegeven.
B Stel het aantal vakantiedagen in de toetsen
en (maximaal 99 dagen).
B Druk op de toets .
B Stel de functie voor de tijd na na het vakantie-
programma in met de toetsen en :
– Automatisch +/-, wanneer vanaf het eer-
ste begintijdstip voor verwarming ver-
warmd moet worden.
– Perm. verw. +/-, wanneer reeds vanaf
middernacht verwarmd moet worden, bij-
voorbeeld omdat u reeds voor de middag
terugkomt.
B De spaartemperatuur welke tijdens de afwe-
zigheid gewenst wordt met draaiknop (m)
instellen.
Let daarbij op de juiste temperatuur voor huis-
dieren, kamerplanten etc.
B Sluit de klep.
De vakantiefunctie gaat onmiddellijk in. Het
resterende aantal dagen wordt voortdurend
weergegeven.
Na het verstrijken van de ingegeven aantal dagen
beëindigt de regelaar om middernacht automa-
tisch de spaarfunctie en keert terug naar automa-
tische functie of continueverwarmen.
Wanneer u de vakantiefunctie voortijdig wilt
opheffen:
B Druk tweemaal op de toets (g),
-of-
B Zet het aantal dagen op 0.
Waarschuwing: verbran-
dingsgevaar!
B Gebruik temperaturen boven
60˚C slechts gedurende korte
tijd en alleen voor thermische
desinfectie!
i
De warmwatertemperatuur keuze-
knop in het verwarmingstoestel
moet hoger of minstens gelijk aan
de hoogst gevraagde tempera-
tuur van de regelaar ingesteld
worden!
i
De weergave --:-- betekent dat dit
schakelpunt niet vastgelegd is.
i
De huidige dag telt mee als vakan-
tiedag. De TA 270 begint dus
meteen met het vakantieprogram-
ma. De dag van thuiskomst telt al-
leen wanneer er op deze dag niet
hoeft te worden verwarmd!
Pagina: 40
41
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.7 Ingestelde waarde weergeven (i)
B Draai de schakelaar (n) in de stand i.
De waarde worden gedurende 4 seconden
weergegeven. Daarna verschijnt automatisch
de volgende waarde.
B Automatische doorschakeling stoppen: Druk
op de toets of .
– : Naar de volgende waarde springen.
– : Naar de vorige waarde springen.
B Automatische weergave weer starten: Druk
op de toets (q).
De volgende waarden kunnen weergegeven wor-
den:
i
Wanneer --.- weergegeven
wordt, is de desbetreffende tem-
peratuurwaarde bij de ingebruik-
neming na ca. 1 minuut
beschikbaar, niet aanwezig of on-
derbroken.
Displaytekst Betekenis
... Eventueel weergegeven fou-
ten, zie hoofdstuk 5
Buitentemperat. Buitentemperatuur
Ruimtetemp. Ruimtetemperatuur (wanneer
geen RF 1 aangesloten is)
Ruimtetemp. reg. Ruimtetemperatuur aan de
TA 250 (wanneer een RF 1
aangesloten is)
Temp. voeler Buitentemperatuur aan de
R 1 (wanneer een RF 1 aan-
gesloten is)
Donderdag Huidige dag van de week
Max. aanv.temp.
of
Zomerbedrijf
Op het verwarmingstoestel
ingestelde maximale aanvoer-
temperatuur
of
Toestand van de keuzeknop
voor de aanvoertemperatuur
op verwarmingstoestel
Aanvoertemp. Aanvoertemperatuur aan het
verwarmingstoestel
Gew. aanv.temp. Door de TA 250 gevraagde
aanvoertemperatuur
Snelopwarm. uit geeft aan of snel opwarmen
plaatsvindt
Vlam aan Toestand van brander
Pomp aan Toestand van de circulatie-
pomp van het verwarmings-
toestel
Pomp kring 0 aan1) Toestand van de circulatie-
pomp van verwarmingscir-
cuit 0, alleen met
verwarmingsschakelmodule
(HSM)
Max. warmw.temp.1) Maximaal toegestane boiler-
temperatuur resp. warmwa-
terkraantemperatuur bij
combinatietoestel
Warmwatertemp.1) Door de TA 250 gevraagde
Boilertemperatuur resp.
warmwaterkraantemperatuur
bij combinatietoestel
Gew. warmw.temp.1) Gewenste warmwatertempe-
ratuur
Blokk. warmw.1) (Alleen bij Alleen tijd +/-)
Toestand van het waterop-
warmprogramma
Boileropw. aan1) Opwarmtoestand van de
warmwaterboiler
Circ.pomp uit1) Toestand van de circulatie-
pomp (alleen met HSM)
1) Weergave verschijnt alleen, wanneer dit instal-
latiedeel voorhanden is en b.v. éénmaal herk-
end wordt.
Displaytekst Betekenis
Pagina: 41
42
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.8 Tijdprogramma voor de circulatie-
pomp invoeren
(begin circul. en einde circul.)
Deze functie verschijnt wanneer een HSM met
circulatiepomp is aangesloten.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets tot Dag kiezen +/-
wordt weergegeven.
B Stel de dag van de week in met en .
B Druk op de toets .
1e begin circul. wordt weergegeven.
B Stel de tijd in wanneer de circulatiepomp
moet gaan lopen met de toetsen en .
B Druk op de toets .
1e einde circul. wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en in wanneer de
pomp moet stoppen.
B Druk op de toets .
B Stel alle overige schakelpunten in zo als in
hoofdstuk 3.7.4 uitvoerig beschreven.
3.7.9 Snelopwarming in- of uitschakelen
(Snelopw. uit +/-)
Met de snelopwarming wordt na de „Spaarfunc-
tie“ een zo snel mogelijke verwarming bereikt. De
TA 270 geeft bij elke wisseling van de „Spaar-
functie“ naar de „Verwarmingsfunctie“
gedurende een vastgelegde tijd een hogere
aanvoertemperatuur dan gewoonlijk vrij. De
waarden kunnen worden ingesteld in het instel-
lingenniveau. Zie hoofdstuk 3.7.13, „Verhoging
van de snelopwarming instellen (Verhoging +/-)”
op bladzijde 45 en „Duur van de snelopwarming
instellen (Duur +/-)” op bladzijde 45).
De op het verwarmingstoestel ingestelde maxi-
mumtemperatuur wordt ook daarbij niet over-
schreden!
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
Snelopw. uit +/- wordt weergegeven.
B Kies met de toetsen en
Snelopw. aan +/- of Snelopw. uit +/-.
3.7.10 Ruimtetemperatuurafschakeling
kiezen (RO-modus uit +/-)
De gevraagde aanvoertemperatuur is afhankelijk
van de ingestelde verwarmingscurve, de buiten-
temperatuur en de stand van de draaiknop (k)
of de draaiknop (m).
i
Bij het aansluiten van een
voorraadsysteem:
Wanneer de pomp van het voor-
raadsysteem door het warmwa-
terprogramma bestuurd wordt,
wordt over de circulatieaanslui-
ting water aangezogen. Daardoor
is een circulatie zonder extra sani-
tairpomp mogelijk.
i
Vaak is 10 of 20 minuten lopen
van de circulatiepomp kort voor
het opstaan voldoende. Tijdens
de rest van de dag blijft de inhoud
van de leidingen door frequente
waterafname voldoende warm.
i
Wanneer de snelopwarming inge-
schakeld is, kan deze ook door
tweemaal indrukken van de spaar-
toets worden geactiveerd.
i
Wanneer de ruimteafschakeling
in de „Spaarfunctie“ of altijd inge-
schakeld is, word het snelopwar-
men afgebroken zodra de met de
draaiknop (k) ingestelde ruim-
tetemperatuur bereikt is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
Pagina: 42
43
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Zonder ruimtetemperatuurafschakeling
wordt de volgende verschuiving van de
gewenste aanvoertemperatuur ingesteld:
Met de ruimteafschakeling wordt aan de
draaiknop (k) en de draaiknop (m) een
ruimtetemperatuurwaarde als gewenste waarde
toegewezen.
De volgende tabellen bevatten waarden ter
oriëntatie.
De ruimteafschakeling kan naar keuze altijd of
alleen tijdens de spaarfunctie worden ingescha-
keld.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
RO-modus uit +/- wordt weergegeven.
B Stel de ruimteafschakelingsmodus in met de
toetsen en :
– RO-modus uit +/-: Met de ruimtetempe-
ratuur wordt geen rekening gehouden.
– RO-modus sp. +/-: De ruimteafschake-
ling is alleen tijdens de „Spaarfunctie“
actief. Bij de overgang van de „Verwar-
mingsfunctie“ naar de „spaarfunctie“ wordt
het verwarmingstoestel uitgeschakeld tot
de ruimtetemperatuur is gedaald tot de op
de draaiknop (m) ingestelde waarde.
Vervolgens wordt er geregeld overeen-
komstig de ingestelde waarde voor ruimte-
afschakeling.
– RO-modus aan +/-: De ruimteafschake-
ling is altijd ingeschakeld. De gewenste
waarde wordt tijdens de verwarmingsfunc-
tie bepaald door de draaiknop (k). De
gewenste waarde wordt tijdens de spaar-
functie bepaald door de draaiknop (m)
net als bij de RO-modus sp. +/- ruimteaf-
schakeling.
Wanneer er in de woning nog een verwar-
mingsbron is, bijvoorbeeld een open haard
of een kachel, fel zonlicht of een lucht-
stroom die de temperatuur in alle ruimten
beïnvloedt, kan deze voortdurende ruimte-
temperatuurafschakeling zinvol zijn.
Stand draaiknop Verschuiving
(bescherming tegen
vorst)
10 ˚C Gew.
aanv.temp.
-25 K
Verticale stand 0 K
+25 K
Stand draaiknop Verschuiving
(bescherming tegen
vorst)
10 ˚C Gew.
aanv.temp.
-50 K
Verticale stand -37 K
Middelste stand -25 K
0 K
Stand draaiknop
Ruimtetempera-
tuur
(bescherming tegen
vorst)
ca. 5 ˚C
ca. 17 ˚C
Verticale stand ca. 20 ˚C
ca. 23 ˚C
Stand draaiknop
Ruimtetempera-
tuur
(bescherming tegen
vorst)
ca. 5 ˚C
ca. 10 ˚C
Verticale stand ca. 12 ˚C
Middelste stand ca. 15 ˚C
ca. 20 ˚C
Pagina: 43
44
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.11 Verwarmingscurve vastleggen
(Verw.curve kiez.)
De verwarmingscurve wordt vastgelegd als
rechte lijn door twee waarden (voetpunt en eind-
punt) (afb. 20).
Voetpunt instellen (VC_voetpunt +/-)
Het voetpunt is de aanvoertemperatuur, die bij
20˚C buitentemperatuur nodig is om de woning
te verwarmen.
Er kunnen waarden tussen 10˚C en 85˚C wor-
den ingesteld, echter niet hoger dan het inge-
stelde eindpunt.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
VC_voetpunt +/- wordt weergegeven.
B Stel het voetpunt in met de toetsen en .
Eindpunt instellen (VC_eindpunt +/-)
Het eindpunt is de aanvoertemperatuur, die bij
-15˚C buitentemperatuur nodig is om de woning
te verwarmen.
Er kunnen waarden tussen 10˚C en 85˚C wor-
den ingesteld, echter niet lager dan het inge-
stelde voetpunt.
B Druk de toets meermaals kort in tot
VC_eindpunt +/- wordt weergegeven.
B Stel het eindpunt in met de toetsen en .
Bij ingebruikneming neemt de TA 250 de op het
verwarmingstoestel ingestelde maximale aan-
voertemperatuur als eindpunt.
Wanneer het eindpunt aan de TA 250 wordt ver-
anderd, geldt dit tot de toets C (r) kort wordt
ingedrukt. Daarna neemt de TA 250 weer de op
het verwarmingstoestel ingestelde maximale aan-
voertemperatuur als eindpunt.
3.7.12 Vastleggen van de buitentempera-
tuur waarbij de verwarming wordt
uitgeschakeld
(Verw.uit bij +/-)
In de fabriek is 99˚C ingesteld. Dat wil zeggen
dat de functie in feite uitgeschakeld is en de
installatie bij elke buitentemperatuur in bedrijf kan
worden gesteld.
De functie inschakelen:
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk de toets (q) meermaals kort in tot
Verw.uit bij +/- wordt weergegeven.
B Stel met de toetsen en een waarde tus-
sen 10 ˚C en 25 ˚C.
De functie uitschakelen, bijvoorbeeld voor de
ingebruikneming van de installatie in de zomer:
B Stel met de toetsen en de waarde
99˚C in.
i
Schakel de ruimteafschakeling al-
leen in wanneer de tempera-
tuuromstandigheden op de
montageplaats van de TA 250 op
de RF 1 voor regeling geschikt
zijn.
B Open de thermostaatkranen in
deze ruimte minstens zo ver
dat de ingestelde ruimtetem-
peratuur kan worden bereikt. i
De maximale aanvoertemperatuur
wordt altijd begrenst door de re-
gelaar voor de aanvoertempera-
tuur op het verwarmingstoestel en
kan niet worden overschreven.
i
De verwarming wordt automa-
tisch in de overgangstijd en in de
zomer uitgeschakeld. De warm-
waterfunctie wordt niet beïnvloed.
Pagina: 44
45
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.13 Het instellingenniveau
(INST.NIVEAU)
In het vakmanniveau kunt u de volgende waarden
invoeren:
• De verhoging van de aanvoertemperatuur
bij snelopwarming
• De duur daarvan
• De afstemming voor ruimte- en afstandvoelers
• De invloed op de ruimtetemperatuur bij
ruimteafschakeling
• De vorstgrens.
Verhoging van de snelopwarming
instellen (Verhoging +/-)
De verhoging van de verwarmingscurve kan wor-
den ingesteld tussen 10 K (˚C) en 40 K (˚C) in
stappen van 5 K (˚C).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Verhoging +/- wordt weergegeven.
B Verander de waarde voor de verhoging van de
verwarmingscurve met de toetsen en .
Duur van de snelopwarming instellen
(Duur +/-)
De duur van de verhoging van de verwarmings-
curve kan in stappen van 10 minuten worden
ingesteld tussen 10 minuten en 2 uur.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Duur +/– wordt weergegeven.
B Verander de waarde voor de duur van de ver-
warmingscurve met de toetsen en .
Ruimtetemperatuurvoeler afstemmen
(Ruimtevoeler +/-)
De afstemming van de ruimtetemperatuurvoeler
verandert de temperatuuraanduiding . De waarde
kan maximaal met 3 K (˚C) in stappen van 0,1 K
naar boven en naar onderen gecorrigeerd wor-
den.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de ruimtetemperatuurvoelers goed
meet, maar geen warmte aan het instrument
wordt afgegeven.
B Sluit de klep.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor
de afstemming beïnvloeding van warmtebron-
nen (zon instraling, radiatorwarmte, enz.) op
de afstandsbediening.
B Open de klep.
B Lees onmiddellijk de „juiste“ ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Ruimtevoeler +/- wordt weergegeven.
De „vastgelegde“ ruimtetemperatuur wordt
tot op 0,1˚C nauwkeurig weergegeven.
B Verander de afstemming van de ruimtevoeler
met of .
Pagina: 45
46
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Afstandsvoeler afstemmen
(toebehoren RF 1) (Afst.voeler +/-)
De afstemming van de RF 1 verandert de tempe-
ratuuraanduiding. De waarde kan maximaal met
3 K (˚C) in stappen van 0,1 K naar boven en naar
onderen gecorrigeerd worden.
B Breng een geschikt (geijkt) precisiemeetin-
strument zo aan dat het de omgevingstempe-
ratuur van de RF 1 goed meet, maar geen
warmte aan het instrument wordt afgegeven.
B Sluit de klep.
B Voorkom gedurende minstens een uur voor
de afstemming beïnvloeding van warmtebron-
nen (zonlicht, lichaamswarmte enz.) op de
RF 1.
B Open de klep.
B Lees onmiddellijk de „juiste“ ruimtetempera-
tuur af op het precisiemeetinstrument en
noteer deze.
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Afst.voeler +/- wordt weergegeven.
De „vastgelegde“ temperatuur van de
afstandsvoeler wordt tot op 0,1˚C nauwkeu-
rig weergegeven.
B Verander de afstemming van de RF 1 met de
toetsen en .
Invloed van de ruimteafschakeling
(Doorgr. V +/-)
De functie is alleen werkzaam wanneer de ruim-
teafschakeling ingeschakeld is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
Hoe groter de invloed wordt ingesteld des te gro-
ter wordt de invloed van de ruimtevoeler of de
RF1op de verwarmingscurve (=gewenste aan-
voertemperatuur).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk de toets meermaals kort in tot
Doorgr. V +/- wordt weergegeven.
B Stel de invloed met de toetsen en in
tussen 0 (geen invloed van de ruimtevoeler op
de gewenste aanvoertemperatuur) en 10
(maximale invloed van de ruimtevoeler op de
gewenste aanvoertemperatuur).
Ook bij een invloed van 0 blijven de volgende
functies werkzaam, wanneer deze ingesteld zijn:
• De snelopwarming wordt afgebroken bij ruim-
teafschakeling zodra de op de draaiknop
ingestelde gewenste ruimtetemperatuur
bereikt is (zie hoofdstuk 3.7.9 op
bladzijde 42).
• De verwarming schakelt over op de ruimteaf-
hankelijke „Spaarfunctie“ zodra de op de
draaiknop ingestelde gewenste tempera-
tuur van de ruimte bereikt is (zie
hoofdstuk 3.7.10).
i
Wanneer het afstemmen van de
ruimtevoeler nodig is, moet dit in
een aparte bewerking gebeuren.
Pagina: 46
47
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Vorstgrens instellen (Vorstgrens +/-)
De vorstgrens is vanaf de fabriek +3˚C inge-
steld. De vorstgrens kan tussen -5˚C en 10˚C in
trappen van 0,5 K (˚C) ingesteld worden.
• Komt de buitentempratuur boven de inge-
stelde vorstgrens met 1 K(˚C) dan wordt het
toestel uitgeschakeld.
• Komt de buitentemperatuur onder de inge-
stelde vorstgrens dan wordt het toestel inge-
schakeld en regelt het toestel naar 10˚C
(installatie vorstvrij).
B Draai de schakelaar (n) in de stand P.
B Druk ca. 5 seconden op de toets (q) tot
CIRC.POMP PROGR. wordt weergegeven.
Verschijnt alleen wanneer een HSM met cir-
culatiepomp aangesloten is.
B Druk ca. 5 seconden op de toets tot
INST.NIVEAU wordt weergegeven.
B Druk meermaals kort op de toets tot
Vorstgrens +/- wordt weergegeven.
B Vorstgrens met de toetsen of verande-
ren.
3.7.14 Verwijderen
• Het volgende kan naar keuze verwijderd wor-
den:
– Afzonderlijke schakelpunten
– Een programma (bijvoorbeeld alleen het
verwarmingsprogramma)
– De volledige inhoud van het geheugen.
• De toets C (r) is verzonken geplaatst, ter
voorkoming van per ongeluk indrukken. Met
een stift (b.v. balpoint) licht indrukken.
Eén schakelpunt verwijderen
B Draai de schakelaar (n) in de gewenste stand.
B Druk meermaals op de toets tot het
gewenste schakelpunt wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets C (r).
Alle persoonlijke schakelpunten verwijde-
ren
Wanneer u uitgebreide wijzigingen in een
programma wilt uitvoeren, kan het voordeliger
zijn om uit te gaan van het in de fabriek ingestelde
programma.
Voorbeeld: complete verwarmingsprogramma
wissen.
B Draai de schakelaar (n) in de stand .
Dag kiezen +/- wordt weergegeven.
B Druk kort op de toets C (r).
De oorspronkelijke toestand bij levering is
weer ingesteld: alle dagen; 1e begintijdstip
verwarming 06:00, 1e begintijdstip spaar-
functie 22:00, overige schakelpunten --:--.
Alle instellingen terugzetten naar de oor-
spronkelijke toestand bij levering
B Druk de toets C (r) langer dan ca. 15
seconden in.
Na ca. 5 seconden wordt in het display weer-
gegeven
!!! LET OP !!!
In 9 sec. wissen
In 8 sec. WISSEN
Waarschuwing: Defecten aan
verwarmingswater voerende
delen bij een te laag ingestelde
vorstgrens en lagere buitentem-
peraturen onder de 0˚C!
B Basisinstelling van de vorst-
grens (3˚C) alleen door een in-
stallateur die vertrouwd is met
de installatie laten aanpassen.
B Vorstgrens niet te laag instellen.
Schade door een te laag inge-
stelde vorstgrens zijn van ga-
rantie utgesloten!
Pagina: 47
48
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
In 7 sec. wissen
...
3.7.15 Overige opmerkingen
Gangreserve
De regelaar beschikt na een dag functioneren
over een gangreserve van ca. 8 uur.
Wanneer de stroom uitvalt, wordt het display
leeg. Na overschrijding van de gangreserve is de
tijd niet meer correct ingesteld. Alle andere
instellingen blijven bewaard.
B Na het overschrijden van de gangreserve
dient u de tijd opnieuw in te stellen (zie
hoofdstuk 3.7.3, „Tijd (Tijd inst. +/-)“).
B Schakel de verwarming in de zomer niet uit,
maar stel op de TA 250 een lage temperatuur
in (zie hoofdstuk 3.6.2).
Reactietijden
• Reactietijd in de bus max. 3 minuten.
• Ontbrekende busdeelnemers worden na max.
3 minuten herkend.
Blokkeerbeschermingvan de pomp (in het
verwarmingstoestel)
De toegewezen pomp wordt bewaakt en na 24
uur stilstand gedurende korte tijd in werking
gesteld. Daardoor wordt vastzitten van de pomp
voorkomen.
Korte gebruiksaanwijzing
Rechts in de sokkel is een korte gebruiksaanwij-
zing naar binnen geschoven.
3.7.16 Functie met aangesloten
afstandsvoeler RF 1 (toebehoren)
Met de RF 1 is de ingebouwde voeler zonder
functie. De RF 1 is bepalend voor weergave en
regeling.
B Gebruik een RF1 wanneer de montageplaats
wanneer de montageplaats van de regelaar
ongunstige meetomstandigheden heeft voor
een gewenste ruimteafschakeling.
Pagina: 48
49
Bediening
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
3.7.17 Werking met aangesloten afstand-
schakeling (bouwkundig)
Afstandsbediening van de verwarming met een
afstandschakelaar.
Gebruikelijkste toepassing:
Telefoonafstandsbediening voor het inschakelen
van de verwarming via de telefoon met een per-
soonlijke code.
B Voor het verlaten van de installatie:
Kies de functie bij terugkeer (automatisch of
continu verwarmen).
B Afstandschakelaar sluiten: De regelaar werkt
met de spaarfunctie, de warmwaterboiler
koelt af en de circulatiepomp is uit.
In het display wordt Afstandbediend weer-
gegeven.
Wordt de schakelaar b.v. door een telefoon-
signaal geopend, dan is het ingestelde pro-
gramma weer actief.
3.7.18 Meldingen van de busdeelnemers
Storingen van de busdeelnemers worden
getoond.
Bij een Storing van het verwarmingstoestel
knippert bovendien het controlelampje (I) en in
het display wordt bijvoorbeeld weergegeven:
Inst. control. A3.
B Neem de Voorschriften in de installatie-
aanwijzing van het verwarmingstoestel in
acht.
-of-
B Raadpleeg een vakman voor verwarming.
Wanneer in het display Busmodule ontbr.
wordt weergegeven:
B Controleer of het verwarmingstoestel inge-
schakeld is.
B Wanneer deze fout of een CAN-fout 1 nog
steeds wordt weergegeven: Raadpleeg een
gespecialiseerd bedrijf.
i
Bij langdurige afwezigheid koelt
de woning (muren etc.) sterk af en
heeft lang nodig om weer ver-
warmd te worden. Schakel de ver-
warming daarom op tijd in.
Pagina: 49
50
Algemene aanwijzing
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
4 Algemene aanwijzing
... en tips om energie te besparen:
• Bij de weersafhankelijke regeling wordt de
aanvoertemperatuur geregeld overeenkom-
stig de ingesteld verwarmingscurve. Hoe kou-
der de buitentemperatuur, hoe hoger de
aanvoertemperatuur.
Om energie te besparen: De verwarmings-
curve overeenkomstig de gebouwisolatie en
installatievoorwaarde mogelijk lager instellen
(zie hoofdstuk 3.7.11).
• Vloerverwarming:
De aanvoertemperatuur niet hoger instellen
dan de door de installateur aanbevolen maxi-
male aanvoertemperatuur. (BV.: 60˚C).
• Energie besparen bij een goed geïsoleerd
gebouw: zet de spaartemperatuur op
(hoofdstuk 3.4).
• Stel in alle ruimten de thermostaatkranen zo in
dat de gewenste ruimtetemperatuur ook kan
worden bereikt. Verhoog de verwarmingstem-
peratuur pas wanneer de temperatuur na
lange tijd niet bereikt wordt (hoofdstuk 3.3).
• Veel energie kunt u besparen door het verla-
gen van de ruimtetemperatuur overdag of ’s
nachts. Het verlagen van de ruimtetempera-
tuur met 1 K (˚C) leidt tot een energiebespa-
ring van soms 5 %.
Het is niet zinvol de ruimtetemperatuur van
dagelijks verwarmde ruimten te laten dalen
beneden +15 ˚C. De afgekoelde muren
geven dan koude af, de ruimtetemperatuur
wordt verhoogd en zo wordt meer energie ver-
bruikt dan bij een gelijkmatige warmteaanvoer.
• Goede warmte-isolatie van het gebouw. De
ingestelde spaartemperatuur wordt niet
bereikt. Toch wordt energie bespaard omdat
de verwarming uitgeschakeld blijft. Stel het
begintijdstip van de spaarfunctie vroeger in.
• Laat bij het luchten het venster niet op een kier
staan. Daarbij wordt voortdurend warmte aan
de ruimte onttrokken zonder dat de ruimte-
lucht noemenswaardig wordt verbeterd.
• Het is beter om kort, maar intensief te luchten
(raam geheel openen).
• Draai tijdens het luchten de thermostaatkraan
dicht of schakel de „Spaarfunctie“ in.
Pagina: 50
51
Fouten opsporen
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
5 Fouten opsporen
Weergave Oorzaak Oplossing
Busmodule
ontbr.
Busmodule in het verwarmingstoe-
stel meldt zich niet meer..
Controleer of de hoofdschakelaar van het verwar-
mingstoestel ingeschakeld is.
Controleer de bedrading en hef de onderbreking
indien nodig op.
Fout: XY Fout XY in een van de verwarmings-
toestellen.
Controleer de weergave van het verwarmingstoestel
of van de verwarmingstoestellen en verhelp de fout
volgens de bijbehorende documentatie.
HSM ontbreekt Verwarmingsschakelmodule (HSM)
meldt zich niet meer.
Controleer of voedingsspanning op de HSM aanwe-
zig is.
Controleer de bedrading en hef de onderbreking
indien nodig op.
Codeerschakelaar op de HSM onder
spanning gedraaid of verkeerd inge-
steld.
Onderbreek de voedingsspanning van de hele instal-
latie kort.
HSM fout X Verwarmingsschakelmodule (HSM)
meldt fout X (= LED-indicatie van
verwarmingsschakelmodule (HSM)
knippert X keer).
Zie installatie- en bedieningshandleiding van de ver-
warmingsschakelmodule (HSM).
CAN-fout 1 Communicatie tussen de deelne-
mers onderbroken.
Hef de onderbreking op.
Pagina: 51
52
Fouten opsporen
6 720 610 304 (04.01)
Nederlands
Klacht Oorzaak Oplossing
Gewenste ruimte-
temperatuur wordt
niet bereikt
Thermostaatkraan of thermostaatkra-
nen te laag ingesteld
Stel de kraan of de kranen hoger in
Verwarmingscurve te laag ingesteld Stel de draaiknop van de TA 250 hoger in of corri-
geer de verwarmingscurve
Keuzeknop voor de aanvoertempera-
tuur op verwarmingstoestel te laag
ingesteld
Stel de keuzeknop voor de aanvoertemperatuur
hoger in
Lucht in de verwarmingsinstallatie Ontlucht de verwarmingsradiatoren en de verwar-
mingsinstallatie
Verwarmen duurt te
lang
Snelopwarming is uitgeschakeld Schakel de snelopwarming in
Duur of verhoging van de snelopwar-
ming te laag
Stel de waarden hoger in
Gewenste ruimte-
temperatuur wordt
ver overschreden.
Verwarmingsradiatoren worden te
warm
Stel de thermostaatknop of de thermostaatknoppen
lager in
Stel de draaiknop op de TA 250
lager in of beter
corrigeer de verwarmingscurve
Montageplaats van de TA 250
ongunstig, bijvoorbeeld bij buiten-
muur, in de buurt van een raam, lucht-
stroom, etc.
Kies een betere montageplaats (zie hoofdstuk 2.1.2)
of gebruik een externe RF 1
Te grote tempera-
tuurschommelingen
Tijdelijke inwerking van warmte op de
ruimte, bijvoorbeeld door zonlicht,
verlichting, televisie, open haard etc.
Schakel de ruimteafschakeling in.
Vergroot de invloed.
Kies een betere montageplaats (zie hoofdstuk 2.1.1)
of gebruik een externe RF 1.
Stijging in plaats
van verlaging van
temperatuur
Tijd van de dag verkeerd ingesteld Controleer de instelling
Bij de spaarfunctie
een te hoge ruimte-
temperatuur
Te grote warmteopslag van het
gebouw
Kies het begintijdstip van de spaarfunctie vroeger
Verkeerde regeling
of geen regeling
Verkeerde bedrading van de TA 250 Controleer de bedrading volgens het aansluitschema
en corrigeer indien nodig
Geen indicatie of
indicatie reageert
niet
Stroom zeer kort uitgevallen Zet de hoofdschakelaar van het verwarmingstoestel
uit. Wacht enkele seconden en schakel opnieuw in
Warmwaterboiler
verwarmt niet
Keuzeknop voor de warmwatertem-
peratuur op het verwarmingstoestel
te laag ingesteld
Stel de keuzeknop voor de warmwatertemperatuur
op het verwarmingstoestel hoger in
Pagina: 118
119
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 304 (04.01)
Tag wählen +/- alle Wochentage,
Montag … Sonntag
siehe
Seite 129
14
Dag kiezen +/- Alle dagen van de week,
Maandag … zondag
zie pag. 129 39
SELEC. JOUR +/- tous les jours,
de lundi … dimanche
voir page 129 65
Giorno +/- tutti i giorni della setti-
mana
lunedì … domenica
vedere
pagina 129
93
(2x) 1. Zeit Speicher
(5:00 60.0˚C)
00:00 … 23:50 siehe
Seite 129
14
1e tijd boiler
(5:00 60.0˚C)
zie pag. 129 39
1. HEUR.CHAUF-EAU
(5:00 60.0˚C)
voir page 129 65
1. ora bollitore
(5:00 60.0˚C)
vedere
pag. 129
93
1. Temp Speicher
(5:00 60.0˚C
10° C bis 60 ˚C darüber
ca. 5 Sekunden drücken
(bis 70 ˚C)
siehe
Seite 129
14
1e temp. boiler
(5:00 60.0˚C)
10° C tot 60 ˚C daarboven
seconden indrukken
(tot 70 ˚C)
zie pag. 129 39
1. TEMP.CHAUF-EAU
(5:00 60.0˚C)
10° C à 60 ˚C au-delà
appuye pendant 5 sec-
ondes env. (jusqu’à 70 ˚C)
voir page 129 65
1. Temp. bollit.
(5:00 60.0˚C)
da 10˚C a 60 ˚C, Per oltre
60˚C premere ca. 5
secondi (fino a 70 ˚C)
vedere
pagina 129
93
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 250
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TA 250
Beschrijving
vanaf pagina
Position du
bouton de réglage
Appuyer s.
la touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
Réglée sur le
TA 250
Descr. à partir
de la page
Posizione del
selettore
Premere il
tasto
Visualizzazione
display (tra parentesi
le imp. di fabbrica)
Campo d’intervento
(tasti o )
Impostato
sulla TA 250
Descrizioneda
pagina
Pagina: 119
120
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 304 (04.01)
Schaltpunkte 2. bis 6. s. o. Nicht benötigte Schaltpunkte löschen
(Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint --:--)
siehe
Seite 129
14
Schakelpunten 2 tot 6 zie boven. Verwijder niet noodzakelijke
schakelpunten. (druk kort op de toets C, in het display wordt
--:-- weergegeven)
zie pag. 129 39
Pour les points de commutation 2 à 6, voir ci-dessus. Effacer tous les
points de commutation dont vous n’avez pas besoin (Appuyer briève-
ment sur la touche C, sur le cadran apparaît --:--)
voir page 129 65
Per inserire le fasce orarie (dalla 2° alla 6°), continuare come da proce-
dura usata per impostare la 1° fascia oraria (come da tabella prece-
dente). Per cancellare i punti di commutazione oraria non necessari,
premere il tasto C. Ora sul display appare --:--
vedere
pagina 129
93
– Urlaubstage +/- (0) 0 … 99 15
Vrije dagen +/- (0) 40
JOURS VACANC +/-
(0)
66
Giorni ferie +/- (0) 94
Automatik +/- Automatik/Dauerheizen 15
Automatisch +/- Automatisch/
continu verwarmen
40
AUTOMATIQUE +/- automatique/
chauffage permanent
66
Automatico +/- Automatico/giorno 94
Werte anzeigen Jeder Wert wird für 4 Sek. angezeigt. Mit oder
. Werte beliebig aufrufen. Taste drücken. Die Werte werden
wieder jeweils für 4 Sek. angezeigt.
– 16
Waarden weergeven Elke waarde wordt gedurende 4 seconden
weergegeven. Roep waarden op met de toetsen en . Druk op
de toets . De waarden worden gedurende 4 seconden weerge-
geven
41
Afficher les valeurs réglées Chaque valeur est affichée pour une
durée de 4 secondes. Appeler les valeurs au choix à l’aide des
touches ou . Appuyer sur la touche . Les valeurs sont
encore une fois affichées pour une durée de 4 secondes.
67
Valori impostati Ogni valore viene mostrato per 4 secondi. Richia-
mare i valori a scelta con i tasti o . Premendo il tasto , ogni
valore viene di nuovo visualizzato per 4 secondi.
16
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 250
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TA 250
Beschrijving
vanaf pagina
Position du
bouton de réglage
Appuyer s.
la touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
Réglée sur le
TA 250
Descr. à partir
de la page
Posizione del
selettore
Premere il
tasto
Visualizzazione
display (tra parentesi
le imp. di fabbrica)
Campo d’intervento
(tasti o )
Impostato
sulla TA 250
Descrizioneda
pagina
Pagina: 124
125
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 304 (04.01)
2. und 3. Zirkubeginn und Zirku Ende s. o. Nicht benötigte Schalt-
punkte löschen (Taste C kurz drücken, in der Anzeige erscheint
--:--)
siehe
Seite 131
17
2e en 3e begintijdstip en eindtijdstip circulatie zie boven. Verwijder
niet noodzakelijke schakelpunten (druk kort op de toets C, in het
display wordt --:-- weergegeven)
zie pag. 131 42
Pour la 2ème et 3ème mise en route et arrêt de la circulation, voir ci-
dessus Effacer tous les points de commutation dont vous n’avez pas
besoin (Appuyer brièvement sur la touche C, sur le cadran apparaît
--:--)
voir page 131 68
Per inserire la 2° e la 3° fascia oraria per le funzioni «Ricircolo ON» e
«Ricircolo OFF» continuare con la stessa procedura (della tabella
precedente), usata per impostare la 1° fascia oraria.
Per cancellare i punti di commutazione oraria non necessari, premere il
tasto C. Ora sul display appare --:--)
vedere
pagina 131
97
Programmierübersicht (Werkseinstellung)
Programmeeroverzicht (fabrieksinstelling)
Vue globale de la programmation (réglage effectué à l’usine)
Panoramica della programmazione (impostazione di fabbrica)
Drehschalter-
stellung
Taste
drücken
Anzeige
(Werkseinstellung)
Einstellbereich
(Tasten oder )
Am TA 250
eingestellt
Beschreibung
ab Seite
Stand van
draaischakelaar
Druk op
toets
Display
(fabrieksinstelling)
Instelbereik
(toetsen of )
Ingesteld op
TA 250
Beschrijving
vanaf pagina
Position du
bouton de réglage
Appuyer s.
la touche
Indication
(réglage à l’usine)
Plage de réglage
(touches ou )
Réglée sur le
TA 250
Descr. à partir
de la page
Posizione del
selettore
Premere il
tasto
Visualizzazione
display (tra parentesi
le imp. di fabbrica)
Campo d’intervento
(tasti o )
Impostato
sulla TA 250
Descrizioneda
pagina
Pagina: 128
129
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 304 (04.01)
Freigabe/Sperren der Warmwasserbereitung
Vrijgave/blokkeren van de warmwaterbereiding
Déverrouillage/verrouillage de la préparation d’eau chaude
Sblocco/blocco della produzione di acqua calda
Schaltpunkt
1. 2. 3.
Freigabe Sperren Freigabe Sperren Freigabe Sperren
Schakelpunt
1e 2e 3e
Vrijgave Blokkeren Vrijgave Blokkeren Vrijgave Blokkeren
Point de
commutation
1er 2ème 3ème
Déverrouillage Verrouillage Déverrouillage Verrouillage Déverrouillage Verrouillage
Punto di
commutazione
oraria
1o
2o
3o
Sblocco Blocco Sblocco Blocco Sblocco Blocco
Montag
Maandag
Lundi
Lunedì
Dienstag
Dinsdag
Mard
Martedì
Mittwoch
Woensdag
Mercredi
Mercoledì
Donnerstag
Donderdag
Jeudi
Giovedì
Freitag
Vrijdag
Vendredi
Venerdì
Samstag
Zaterdag
Samedi
Sabato
Sonntag
Zondag
Dimanche
Domenica
Pagina: 129
130
Anhang/Aanhangsel/Annexe/Appendice
6 720 610 304 (04.01)
Zeit+Temp für Warmwasserbereitung
Tijd en temperatuur voor warmwaterbereiding
Heure+Température de la préparation d’eau chaude
Orario e temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria
Schaltpunkt/
Temperatur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp Zeit Temp
Schakelpunt
Temperatuur
1e 2e 3e 4e 5e 6e
Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp Tijd Temp
Point de
commutation/
Température
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème
Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp Heure Temp
Punto di com-
mutazione
oraria/
temperatura
1o
2o
3o
4o
5o
6o
Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp
Montag
Maandag
Lundi
Lunedì
Dienstag
Dinsdag
Mard
Martedì
Mittwoch
Woensdag
Mercredi
Mercoledì
Donnerstag
Donderdag
Jeudi
Giovedì
Freitag
Vrijdag
Vendredi
Venerdì
Samstag
Zaterdag
Samedi
Sabato
Sonntag
Zondag
Dimanche
Domenica

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TA 250.

Stel een vraag over de Bosch TA 250

Heb je een vraag over de Bosch TA 250 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TA 250. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TA 250 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.