Bosch SMS50M62 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch SMS50M62. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Vaatwasser
  • Model/naam: SMS50M62
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: ,

Inhoudsopgave

Pagina: 2
nl Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . 4
Bij aflevering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bij de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dagelijks gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bij kinderen in het huishouden . . . . . . 4
Deurvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toetsenblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bij schade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bij het afvoeren van het apparaat . . . . 5
Kennismaking met het apparaat . . . . . . 6
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Binnenkant van het apparaat . . . . . . . 6
Wateronthardingsinstallatie . . . . . . . . . 7
Instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabel voor de waterhardheid . . . . . . . 7
Onthardingszout $ . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gebruik van onthardingszout . . . . . . . 8
Reinigingsproducte
met zoutcomponente . . . . . . . . . . . . . 8
Ontharding uitschakelen . . . . . . . . . . . 8
Glansspoelmiddel % . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoeveelheid glansspoelmiddel
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Serviesgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ongeschikt servies . . . . . . . . . . . . . . 10
Schade aan glas en serviesgoed . . . 10
Inruimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uitruimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kopjes en glazen . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bestekkorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Omklapbare bordensteunen . . . . . . . 12
Houder voor kleingoed . . . . . . . . . . . 12
Messenrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Verstellen van de korfhoogte . . . . . . 13
Afwasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vul afwasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gecombineerde reinigingsmiddelen . 15
Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . 17
Programmakeuze . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aanwijzingen voor testinstituten . . . . 17
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tijd besparen (VarioSpeed) . . . . . . . 18
Halve belading . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hygiëne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IntensiefZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Extra drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Afwassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Programmagegevens . . . . . . . . . . . . 18
Aqua-Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inschakelen van het apparaat . . . . . . 18
Resttijdindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Starttijd kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Einde van het programma . . . . . . . . . 19
Automatisch uitschakelen na afloop
van het programma . . . . . . . . . . . . . . 19
Uitschakelen van het apparaat . . . . . 19
Onderbreken van het programma . . . 20
Afbreken van het programma . . . . . . 20
Wijzigen van het programma . . . . . . . 20
Intensief drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Schoonmaken en onderhoud . . . . . . . 21
Algemene toestand van de machine . 21
Onthardingszout en
glansspoelmiddel . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sproeiarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Storingen zelf verhelpen . . . . . . . . . . . 22
Afvoerpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
... bij het inschakelen . . . . . . . . . . . . . 23
... bij het instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 23
... aan het apparaat . . . . . . . . . . . . . . 23
... bij de afwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
... aan het serviesgoed . . . . . . . . . . . 25
Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . 26
Aflevering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . 27
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aansluiten op de waterafvoer . . . . . . 28
Aansluiten op de watertoevoer . . . . . 28
Warmwateraansluiting . . . . . . . . . . . . 28
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . 29
Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bescherming tegen vorst
(Leegmaken van het apparaat) . . . . . 29
Afvoeren van de verpakking en van
uw oude apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uw oude apparaat . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pagina: 3
nl
4
Bij aflevering
– Controleer onmiddellijk
of de verpakking en de afwasautomaat
tijdens het transport beschadigd zijn.
Een beschadigd apparaat niet
in gebruik nemen maar contact
opnemen met uw leverancier.
– Het verpakkingsmateriaal
milieuvriendelijk volgens de geldende
voorschriften afvoeren.
– Laat kinderen niet met de verpakking
en de onderdelen daarvan spelen.
Kans op stikken door vouwdozen
en folie.
Bij de installatie
Hoe het apparaat volgens de voorschriften
geplaatst en aangesloten moet worden,
kunt u nalezen in het hoofdstuk
„Installatie”.
Dagelijks gebruik
– De afwasautomaat alleen in het
huishouden gebruiken en alleen voor
het aangegeven doel: het afwassen
van huishoudelijk serviesgoed.
– Kinderen of personen die vanwege
hun beperkte lichamelijke
of geestelijke vermogens, motorische
storingen, onervarenheid of gebrekkige
kennis niet in staat zijn het apparaat
veilig te bedienen, mogen dit apparaat
alleen onder toezicht of na instructie
door een verantwoordelijke persoon
gebruiken.
– Niet op de geopende deur gaan zitten
of staan. Het apparaat kan kantelen.
– Bij vrijstaande apparaten erop letten
dat het apparaat naar voren kan kiepen
bij te vol geladen servieskorven.
– Doe geen oplosmiddel
in de spoelruimte. Kans op explosie.
– Tijdens het programmaverloop de deur
alleen heel voorzichtig openen. Er kan
namelijk heet water uit het apparaat
spuiten.
– Om verwondingen bijv. door struikelen
te voorkomen: de afwasautomaat
tijdens het in- en uitladen zo kort
mogelijk openen.
– Let op de veiligheidsvoorschriften
resp. de aanwijzingen bij het gebruik
op de verpakkingen van het afwas-
en glansspoelmiddel.
ã=Waarschuwing
Messen en andere voorwerpen
met scherpe punten met de punten naar
beneden in de bestekkorf zetten of plat
in het messenrek * leggen.
* Afhankelijk van het model
Bij kinderen in het huishouden
– Maak gebruik – indien aanwezig –
van de kinderbeveiliging. Een
nauwkeurige beschrijving vindt
u achter in de omslag.
– Laat kinderen nooit met het apparaat
spelen of het bedienen.
– Kinderen uit de buurt van afwasmiddel
en glansspoelmiddel houden. Deze
kunnen irritaties in mond, keel en ogen
veroorzaken of tot verstikking leiden.
– Kinderen uit de buurt van de geopende
afwasautomaat houden, Het water
in het apparaat is geen drinkwater.
Er kunnen nog resten afwasmiddel
in het apparaat zijn achtergebleven.
Let op dat kinderen niet in de tab-
opvangschaal 12 grijpen.
De vingertjes kunnen in de sleuven
beklemd raken.
– Bij een hoog ingebouwd apparaat
bij het openen en sluiten van de deur
erop letten dat kinderen zich niet
tussen de deur van het apparaat
en de kastdeur eronder wringen en/
of bekneld raken.
Veiligheidsvoorschriften
Pagina: 4
nl
5
Kinderbeveiliging
(deurvergrendeling) *
De beschrijving van de kinderbeveiliging
bevindt zich achterin in de omslag.
* Afhankelijk van het model
Kinderbeveiliging
(toetsenblokkering)
U kunt uw afwasautomaat beveiligen
tegen het onbedoeld afbreken van het
programma (bijv. bij indrukken van toetsen
door kinderen).
Toetsenblokkering activeren:
– Het gekozen programma starten.
– De toets + ca. 4 sec. ingedrukt
houden tot op de cijferindicatie ’–
verschijnt.
Als tijdens
het programmaverloop een willekeurige
toets wordt aangetipt, verschijnt
op de cijferindicatie ’–. Afbreken van het
programma (Reset) is niet mogelijk.
Toetsenblokkering deactiveren:
– De toets + ca. 4 sec. ingedrukt
houden tot op de indicatie ’– uitgaat.
Met het einde van het programma
(‹:‹‹ op de cijferindicatie) is
de blokkering van de toetsen opgeheven.
Bij het uitvallen van de stroom blijven
de toetsen geblokkeerd. Bij elke nieuwe
start van een programma moet
de toetsenblokkering opnieuw geactiveerd
worden.
Bij schade
– Reparaties en ingrepen mogen alleen
door een vakkundig monteur worden
uitgevoerd. Hierbij mag het apparaat
niet op het lichtnet zijn aangesloten.
Stekker uit het stopcontact trekken
of de zekering losdraaien resp.
uitschakelen. Kraan dichtdraaien.
Bij het afvoeren van het apparaat
– Het afgedankte apparaat onmiddellijk
onbruikbaar maken om eventuele
ongelukken te voorkomen.
– Het apparaat op een milieuvriendelijke
wijze (laten) afvoeren.
ã=Waarschuwing
Kinderen kunnen zichzelf tijdens het
spelen in het apparaat opsluiten (kans
op stikken) of in een andere gevaarlijke
situatie geraken.
Trek daarom de stekker uit het
stopcontact. Aansluitkabel doorknippen
en verwijderen. Deurslot onklaar maken
zodat de deur niet meer sluit.
Pagina: 5
nl
6
De afbeeldingen van het
bedieningspaneel en van de binnenruimte
van het apparaat vindt u vooraan
in de omslag van deze
gebruiksaanwijzing.
In de tekst wordt op de verschillende
posities gewezen.
Bedieningspaneel
* Afhankelijk van het model
** Aantal afhankelijk van het model
Binnenkant van het apparaat
* Afhankelijk van het model
Kennismaking met het
apparaat
( AAN/UIT-schakelaar
0 Programmatoetsen **
8 Toets om de deur te openen
@ Starttijd kiezen *
H Extra functies **
P START-toets
X Indicatie „Watertoevoer controleren”
` Indicatie zout bijvullen
h Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
)" Cijferindicatie
1" Bovenste servieskorf
1* Messenrek *
12 Tab-opvangschaal
1: Bovenste sproeiarm
1B Onderste sproeiarm
1J Reservoir voor onthardingszout
1R Zeven
1Z Bestekkorf
1b Onderste servieskorf
1j Voorraadreservoir voor
glansspoelmiddel
9" Afwasmiddelbakje
9* Vergrendeling voor afwasmiddelbakje
92 Typeplaatje
Pagina: 6
nl
7
Voor een goed afwasresultaat heeft
de afwasautomaat zacht water, d.w.z.
water met weinig kalk nodig. Anders zetten
zich witte kalkresten op het serviesgoed
en de binnenkant van de spoelruimte af.
Leidingwater met een hardheidsgraad
boven 7° dH (1,2 mmol/l) (vanaf
instelwaarde •:‹‚) moet onthard worden.
Dit gebeurt met behulp
van onthardingszout (regenereerzout)
in de wateronthardingsinstallatie
van de afwasmachine.
De instelling en daarmee de benodigde
hoeveelheid zout zijn afhankelijk
van de hardheidsgraad van het
leidingwater.
Instellen
De hoeveelheid onthardingszout is
van •:‹‹ tot •:‹ˆ instelbaar.
Bij de instelwaarde •:‹‹ is geen
onthardingszout nodig.
– Vraag de hardheidsgraad van het
water. Informeer bij het
waterleidingbedrijf.
– De instelwaarde vindt u in de tabel
voor de waterhardheid.
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Programmatoets # ingedrukt
houden en de START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie •:‹... brandt.
– Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets # knippert
en op de cijferindicatie )" brandt
de door de fabriek ingestelde
waarde •:‹….
Om de instelling te wijzigen:
– Programmatoets 3 indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt
de instelwaarde met één cijfer
verhoogd. Als de waarde •:‹ˆ is
bereikt, dan springt de indicatie weer
op •:‹‹ (uit).
– START-toets P indrukken.
De ingestelde waarde is in het
geheugen opgeslagen.
Tabel voor de waterhardheid
Wateronthardingsinstallatie
‡¯¯
‡¯³
‡¯›
‡¯´
‡¯ž
‡¯‚
‡¯±
‡¯Å
:DWHU
KDUGKHLGV
ZDDUGHƒG+
² ]DFKW
² ]DFKW
² JHPLGGHOG
² JHPLGGHOG
² JHPLGGHOG
² KDUG
² KDUG
² KDUG
PPROO
²
²
²
²
²
²
²
²
,QVWHOZDDUGH
RSâPDFKLQH
+DUGKHLGV
EHUHLN
Pagina: 7
nl
8
Gebruik van onthardingszout
Onmiddellijk vóór het inschakelen van het
apparaat zout bijvullen. Hiermee bereikt
u dat de overgelopen zoutoplossing
onmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosie
aan het spoelreservoir wordt voorkomen.
– De schroefdop van het
voorraadreservoir 1J eraf draaien.
– Het reservoir met water vullen (alleen
nodig bij het eerste gebruik).
– Hierna onthardingszout bijvullen (geen
keukenzout of tabletten).
Hierdoor wordt het water verdrongen
en loopt weg.
Zodra de indicatie zout bijvullen `
op het bedieningspaneel brandt, moet
opnieuw zout worden bijgevuld.
* Afhankelijk van het model
Gebruik van reinigingsproducten
met zoutcomponenten
Bij gebruik van gecombineerde
reinigingsproducten
met zoutcomponenten hoeft in het
algemeen tot een waterhardheid
van 21°dH (37°fH, 26°Clarke, 3,7mmol/l)
geen onthardingszout gebruikt te worden.
Bij een waterhardheid boven 21° dH is
ook hier het gebruik van onhardingszout
noodzakelijk.
Indicatie zout bijvullen/
ontharding uitschakelen
Als de indicatie zout bijvullen ` stoort
(bijv. bij gebruik van gecombineerde
reinigingsproducten
met zoutcomponenten), dan kan deze
uitgeschakeld worden.
– Ga te werk zoals onder
„Onthardingsinstallatie instellen” is
beschreven en de waarde op •:‹‹
zetten.
Hiermee zijn de onthardingsinstallatie
en de indicatie zout bijvullen
uitgeschakeld.
ã=Waarschuwingen
– Het zoutreservoir nooit
met afwasmiddel vullen. Hierdoor gaat
de onthardingsinstallatie kapot.
– Zout moet altijd onmiddellijk vóór het
inschakelen van het apparaat worden
bijgevuld om schade door corrosie
te voorkomen.
Onthardingszout $

Pagina: 8
nl
9
Als indicatie Glansspoelmiddel
bijvullen h op het bedieningspaneel
brandt, dan is er nog glansspoelmiddel
voor 1 – 2 afwasbeurten aanwezig. U
moet glansspoelmiddel bijvullen.
Glansspoelmiddel hebt u nodig voor
streeploos gedroogd serviesgoed
en heldere glazen. Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor huishoudelijke
afwasautomaten.
Gecombineerde reinigingsproducten
met glansspoelcomponenten kunnen
alleen tot een waterhardheid van 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) gebruikt
worden. Bij een waterhardheid
boven 21° dH is ook hier het gebruik
van glansspoelmiddel noodzakelijk.
– Het voorraadreservoir 1j openen
door het lipje op het deksel in
te drukken en op te tillen.
– Glansspoelmiddel voorzichtig tot
de max. markering in de vulopening
gieten.
– Deksel sluiten tot u een klik hoort.
– Eventueel gemorst glansspoelmiddel
met een doekje verwijderen om
overmatige schuimontwikkeling
bij de volgende afwasbeurt
te voorkomen.
Hoeveelheid glansspoelmiddel
instellen
De hoeveelheid glansspoelmiddel is
van §:‹‹ tot §:‹‡ instelbaar.
De stand §:‹† is in de fabriek ingesteld.
Verander de hoeveelheid
glansspoelmiddel alleen als er strepen
(lagere stand instellen) of watervlekken
(hogere stand instellen) op het
serviesgoed achterblijven.
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Programmatoets # ingedrukt
houden en de START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie •:‹... brandt.
– Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets # knippert
en op de cijferindicatie )" brandt
de door de fabriek ingestelde
waarde •:‹….
– Programmatoets # net zo vaak
indrukken tot op de cijferindicatie )"
de in de fabriek ingestelde
waarde §:‹† verschijnt.
Om de instelling te wijzigen:
– Programmatoets 3 indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt
de instelwaarde met één cijfer
verhoogd. Als de waarde §:‹‡ is
bereikt, dan springt de indicatie weer
op §:‹‹ (uit).
– START-toets P indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
Glansspoelmiddel %
PD[
Pagina: 9
nl
10
Indicatie glansspoelmiddel
bijvullen uitschakelen
Als de glansspoelmiddelindicatie h
stoort (bijv. bij gebruik van gecombineerde
reinigingsmiddelen
met glansspoelcomponenten) dan kan
deze worden uitgeschakeld.
– Ga te werk zoals onder „Dosering
glansspoelmiddel instellen” is
beschreven en de waarde op §:‹‹
zetten.
Hiermee is de indicatie
glansspoelmiddel h bijvullen
uitgeschakeld.
Ongeschikt servies
– Bestek en servies met houten
onderdelen.
– Gevoelige gedecoreerde glazen,
kunstnijverheidsservies en -vazen
en antiek servies. De decoraties zijn
niet bestand tegen afwassen
in een afwasautomaat.
– Niet hittebestendige
kunststof voorwerpen/onderdelen.
– Koperen en tinnen serviesgoed.
– Serviesgoed dat bevuild is met as,
kaarsvet, smeerolie of verf.
Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen
van aluminium en zilver kunnen bij het
afwassen gaan verkleuren of verbleken.
Ook sommige soorten glas (bijv.
voorwerpen van kristal) kunnen
dof worden nadat ze vele malen zijn
afgewassen.
Schade aan glas en serviesgoed
Oorzaken:
– glassoort en fabricagewijze van het
glas.
– chemische samenstelling van het
afwasmiddel.
– temperatuur van het water tijdens
de afwas.
Advies:
– gebruik alleen glas en porselein dat
volgens de fabrikant geschikt is voor
de afwasautomaat.
– gebruik afwasmiddel waarop staat
aangegeven dat het het serviesgoed
ontziet.
– glas en bestek na afloop van het
programma zo snel mogelijk uit
de afwasmachine halen.
Serviesgoed
Pagina: 10
nl
11
Inruimen
– Grove etensresten verwijderen.
Afspoelen onder stromend water is niet
nodig.
– Het serviesgoed zodanig inruimen dat
– het stevig staat en niet kan
omvallen;
– alle soorten serviesgoed met
de opening naar beneden staan;
– serviesgoed met een ronding
of een holte schuin staat zodat het
water er vanaf kan lopen;
– het de twee sproeiarmen 1:
en 1B tijdens het ronddraaien niet
belemmert.
Hele kleine voorwerpen niet in de machine
afwassen. Ze kunnen gemakkelijk uit
de servieskorven vallen.
Uitruimen
Om te vermijden dat waterdruppels
van de bovenste servieskorf op het
serviesgoed in de onderste servieskorf
vallen, is het aan te raden het apparaat
van onder naar boven uit te ruimen.
Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat
het daarom na afloop van het programma
net zo lang in de afwasautomaat afkoelen
tot u het goed kunt vastpakken.
Kopjes en glazen
Bovenste servieskorf 1"
Pannen
Onderste servieskorf 1b
Tip
Erg vervuild serviesgoed (pannen) moet
in de onderste korf worden ingeruimd.
Door de sterkere sproeistraal verkrijgt
u zo een beter afwasresultaat.
Tip
Andere voorbeelden hoe
u uw afwasautomaat optimaal kunt
inruimen, vindt u op onze homepage.
U kunt deze gratis downloaden. Ons
internetadres vindt u op de achterkant
van deze gebruiksaanwijzing.
Pagina: 11
nl
12
Bestekkorf
Bestek altijd ongesorteerd met de scherpe
kant naar beneden inruimen.
Om verwondingen te voorkomen: lange,
puntige bestekdelen en messen in het
messenrek leggen.
Omklapbare bordensteunen *
* Afhankelijk van het model
De bordensteunen zijn omklapbaar
waardoor pannen, schalen en glazen
praktischer kunnen worden ingeruimd.
Houder voor kleingoed *
* Afhankelijk van het model
Hier kunnen lichte voorwerpen
van kunststof zoals bekers, deksels enz.
vastgeklemd worden.
Messenrek *
* Afhankelijk van het model
Lange messen en andere lange
voorwerpen kunnen horizontaal ingeruimd
worden.
U kunt het messenrek eruit halen om
hoger serviesgoed af te wassen. Let
bij het inbouwen op de juiste positie
van het messenrek.
 
Pagina: 12
nl
13
Verstellen van de korfhoogte *
* Afhankelijk van het model
De bovenste servieskorf 1" kan – indien
gewenst – in de hoogte versteld worden
om in de bovenste of in de onderste
servieskorf meer ruimte te maken voor
hoger serviesgoed.
Hoogte van het apparaat 81,5 cm
Hoogte van het apparaat 86,5 cm
Afhankelijk van de uitvoering
van de bovenste servieskorf in uw model
afwasautomaat kunt u kiezen uit
een van de volgende manieren
om te werk te gaan:
Bovenste servieskorf
met hendels aan de zijkant
– De bovenste servieskorf 1"
uittrekken.
– Om de korf te laten zakken: de twee
hendels links en rechts aan
de buitenkant van de korf een voor
een naar binnen drukken.
Hierbij de korf aan de zijkant aan
de bovenste rand vasthouden om
te voorkomen dat hij plotseling naar
beneden valt.
– Om de korf op te tillen: de korf aan
de zijkant aan de bovenste rand
vastpakken en naar boven trekken.
– Overtuig u ervan dat de korf – voordat
u hem weer in het apparaat schuift –
aan beide zijden op dezelfde hoogt
ligt. Anders kan de deur van het
apparaat niet dicht en heeft
de bovenste sproeiarm geen
verbinding met het aansluitpunt
van de watertoevoer.
Bovenste
korf
Onderste
korf
Stand 1 max. ø 22 cm 30 cm
Stand 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
Stand 3 max. ø 27 cm 25 cm
Bovenste
korf
Onderste
korf
Stand 1 max. ø 24 cm 33 cm
Stand 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
Stand 3 max. ø 29 cm 28 cm
Pagina: 13
nl
14
Bovenste servieskorf met boven
en onder een paar rollen
– De bovenste servieskorf 1"
uittrekken.
– De bovenste servieskorf eruit halen
en op de bovenste (stand 3)
resp. onderste (stand 1) rollen weer
erin hangen.
U kunt zowel tabletten als poedervormige
of vloeibare afwasmiddelen voor
de wasmachine gebruiken, maar nooit
handafwasmiddel. Afhankelijk van de
vervuiling kan met poedervormig
of vloeibaar afwasmiddel de dosering
individueel worden aangepast. Tabs
bevatten voor alle afwasprogramma’s
voldoende werkzame stoffen. Moderne,
krachtige afwasmiddelen hebben meestal
een laag alkalische receptuur met fosfaat
en enzymen. Fosfaten binden de kalk in
het water. Enzymen breken zetmeel af en
lossen eiwitten op. Minder voorkomend
zijn afwasmiddelen zonder fosfaat. Deze
hebben iets minder vermogen om kalk te
binden en vereisen een hogere dosering.
Om gekleurde vlekken (bijv. thee
of ketchup) te verwijderen worden meestal
bleekmiddelen op basis van zuurstof
gebruikt.
Aanwijzing
Neem voor een goed afwasresultaat altijd
de aanwijzingen op de verpakking in acht!
Hebt u nog andere vragen, dan raden wij
u aan contact op te nemen met
de fabrikant van het afwasmiddel.
ã=Waarschuwing
Let op de veiligheidsvoorschriften
resp. de aanwijzingen bij het gebruik
op de verpakkingen van het afwas-
en glansspoelmiddel.
Afwasmiddel
Pagina: 14
nl
15
Vul afwasmiddel
– Als het afwasmiddelbakje 9" nog
dicht is: vergrendeling 9* bedienen
om het te openen.
Afwasmiddel alleen in het droge
afwasmiddelbakje 9" gieten (tablet
plat neerleggen, niet op zijn kant).
Dosering: zie de aanwijzingen
van de fabrikant op de verpakking.
De indeling in het
afwasmiddelbakje 9" biedt hulp
bij de juiste dosering
van poedervormig of vloeibaar
afwasmiddel.
Gewoonlijk volstaat 20 ml–25 ml bij
normale vervuiling. Bij gebruik van tabs
is één tablet voldoende.
– Deksel van het bakje omhoog
schuiven tot de sluiting hoorbaar
vastklikt.
Het afwasmiddelbakje gaat, afhankelijk
van het programma, op het juiste
tijdstip automatisch open.
Het poedervormige of vloeibare
afwasmiddel wordt in het apparaat
verdeeld en opgelost, het tablet valt
in de tab-opvangschaal en wordt daar
gedoseerd opgelost.
Tip
Als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt
u normalerwijze volstaan met minder
afwasmiddel dan is aangegeven.
Geschikte reinigings- en
onderhoudsmiddelen kunt u online op
onze internetsite of bij de Servicedienst
bestellen (zie achterkant).
Gecombineerde
reinigingsmiddelen
Naast de gebruikelijke afwasmiddelen
(Solo) wordt een aantal producten
aangeboden met extra functies. Deze
producten bevatten behalve afwasmiddel
vaak ook glansspoelmiddel en
zoutvervangende stoffen (3in1) en,
afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1,
enz.), ook nog extra componenten zoals
glasbescherming of glansmiddel voor
roestvrij staal. Gecombineerde
reinigingsmiddelen functioneren alleen tot
een bepaalde hardheidsgraad (meestal
21°dH). Boven deze grenswaarde moeten
zout en glansspoelmiddel worden
toegevoegd.
Zodra gecombineerde reinigingsproducten
gebruikt worden past het
afwasprogramma zich automatisch
zodanig aan dat altijd het best mogelijke
afwas- en droogresultaat bereikt wordt.
ã=Waarschuwingen
– Leg geen kleine voorwerpen om af
te wassen in de tab-
opvangschaal 12; hierdoor kan het
tablet niet gelijkmatig oplossen.
– Als u na de start van het programma
serviesgoed wilt bijvullen, gebruik
de tab-opvangschaal 12 dan niet als
handgreep voor de bovenste
servieskorf. Het tablet kan er al
in liggen waardoor u met het
gedeeltelijk opgeloste tablet in contact
komt.
PO
PO
PO
Pagina: 15
nl
16
Aanwijzingen
– Optimale afwas- en droogresultaten
bereikt u door het gebruik van losse
afwasmiddelen in combinatie
met (apart) gebruik
van onthardingszout
en glansspoelmiddel.
– Bij korte programma’s kunnen
tabletten door een verschillende
manier van oplossen eventueel niet
de volle reinigingskracht ontwikkelen
waardoor er onopgeloste
afwasmiddeldeeltjes achterblijven.
Voor deze programma's is
een reinigingsmiddel in poedervorm
beter geschikt.
– Bij het programma „Intensief” (niet
bij alle modellen) is de dosering
van één tablet voldoende. Bij gebruik
van poedervormig afwasmiddel kunt
u nog wat extra afwasmiddel
op de binnenkant van de deur
strooien.
– Ook als de indicatie glansspoelmiddel
en/of zout bijvullen brandt, verloopt het
afwasprogramma bij gebruik
van gecombineerd reinigingsmiddelen
zonder problemen.
– Bij gebruik van afwasmiddelen
met in water oplosbaar beschermend
omhulsel: het omhulsel alleen
met droge handen vastpakken. Het
afwasmiddelbakje moet vóór het vullen
absoluut droog zijn, anders kan het
afwasmiddel eraan vastplakken.
– Als u van gecombineerde
reinigingsmiddelen op losse
afwasmiddelen omschakelt, let er dan
op dat de wateronthardingsinstallatie
en de hoeveelheid glansspoelmiddel
op de juiste waarde zijn ingesteld.
Pagina: 16
nl
17
In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma’s vermeld. De bij uw
apparaat behorende programma’s kunt u op het bedieningspaneel aflezen.
Programmakeuze
Aan de hand van het soort serviesgoed en
de mate van vervuiling kunt
u een passend programma uitzoeken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Testinstituten ontvangen de voorwaarden
voor vergelijkende tests op aanvraag per
e-mail aan
dishwasher@test-appliances.com.
Geef wel het typenummer (E­Nr.) en de
fabricagedatum (FD) op. U vindt ze op het
typeplaatje 92 op de deur van het
apparaat.
Programma-overzicht
Soort
serviesgoed
Soort vervuiling Programma Eventuele extra
functies
Programmaverloop
potten, pannen,
niet gevoelig
serviesgoed en
bestek
erg aangekoekte,
ingebrande
of opgedroogde
zetmeel-
of eiwithoudende
etensresten
± / °
Intensief 70°
alle
Voorspoelen
Reinigen 70°
Tussenspoelen
Glansspoelen 65°
Drogen
Á
Auto 45° – 65°
Wordt naar mate
van de vervuiling
met behulp van het
sensorsysteem
geoptimaliseerd.
gemengd
serviesgoed
en bestek
licht opgedroogde, in
het huishouden
gebruikelijke
etensresten
á / à
Eco 50°
Voorspoelen
Reinigen 50°
Tussenspoelen
Glansspoelen 65°
Drogen
gevoelig
serviesgoed,
bestek,
temperatuurgevoel
ige kunststoffen
en glazen
weinig aangekoekte
verse etensresten
é / è
Glas 40°
IntensiefZone
Tijd besparen
Halve belading
Extra drogen
Voorspoelen
Reinigen 40°
Tussenspoelen
Glansspoelen 55°
Drogen
ñ / ð
Snel 45°
Extra drogen
Reinigen 45°
Tussenspoelen
Glansspoelen 55°
alle soorten
serviesgoed
koud voorspoelen,
tussentijdse reiniging
ù / ø
Voorspoelen
geen Voorspoelen
Pagina: 17
nl
18
* Afhankelijk van het model
Instelbaar via de toetsen extra
functies H.
Ÿ Tijd besparen (VarioSpeed) *
Met de functie >>Tijd besparen<< kan
de looptijd – afhankelijk van het gekozen
afwasprogramma – met ca. 20% tot 50%
verkort worden. De op een bepaald
ogenblik optredende wijziging
van de looptijd wordt
op de cijferindicatie )" aangegeven.
Om bij verkorte looptijd optimale
reinigingsresultaten te bereiken worden
water- en energieverbruik verhoogd.
§ Halve belading *
Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen,
kopjes, borden), dan kunt u de „Halve
belading” bijschakelen. Hiermee bespaart
u water, energie en tijd. Vul het
afwasmiddelbakje met iets minder
afwasmiddel dan zoals aanbevolen
bij een volle belading van de machine.
· Hygiëne *
Tijdens het reinigingsproces wordt
de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt
een verhoogde hygiënestatus bereikt.
Deze extra functie is ideaal voor bijv. het
afwassen van snijplanken of babyflesjes.
Ï IntensiefZone *
Perfect voor gemengde belading. U kunt
erg vuile potten en pannen in de onderste
servieskorf samen met normaal vervuild
serviesgoed in de bovenste korf afwassen.
De sproeidruk in de onderste servieskorf
wordt versterkt, de temperatuur van het
afwaswater iets verhoogd.
¿ Extra drogen *
Door een verhoogde temperatuur tijdens
het glansspoelen en een verlengde
droogfase kunnen ook kunststof delen
beter drogen. Het energieverbruik is iets
hoger.
Programmagegevens
De programmagegevens
(verbruikswaarden) vindt u in de korte
handleiding. Ze hebben betrekking
op normale omstandigheden
en de instelwaarde van de waterhardheid
•:‹…. Verschillende factoren zoals
de temperatuur van het water en de druk
in de waterleiding zijn hierbij van invloed
en kunnen tot afwijkingen leiden.
Aqua-Sensor *
* Afhankelijk van het model
De Aqua-Sensor is een optisch
meetsysteem (met lichtstraal) waarmee
de vertroebeling van het afwaswater wordt
gemeten.
Afhankelijk van het programma treedt
de Aqua-Sensor in werking. Als de Aqua-
Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater
in de volgende reinigingsfase gebruikt
worden en het waterverbruik daardoor
met 3–6 liter verminderd worden. Is het
water te vuil, dan wordt het afgepompt
en door vers water vervangen. In
de automatische programma’s worden
bovendien temperatuur en looptijd aan
de mate van vervuiling aangepast.
Inschakelen van het apparaat
– Kraan helemaal opendraaien.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
De indicatie van het laatst gekozen
programma knippert. Dit programma
blijft gekozen zolang er geen andere
programmatoets 0 wordt ingedrukt.
Op de cijferindicatie )" knippert
de vermoedelijke programmaduur.
– START-toets P indrukken.
Het programmaverloop start.
Extra functies Afwassen
Pagina: 18
nl
19
Resttijdindicatie
Bij de keuze van het programma
verschijnt op de cijferindicatie )"
de resterende duur van het programma.
De programmaduur wordt tijdens
het programma bepaald door
de temperatuur van het water,
de hoeveelheid serviesgoed en de mate
van vervuiling en kan (afhankelijk van het
gekozen programma) variëren.
Starttijd kiezen *
* Afhankelijk van het model
U kunt het programma tot 24 uur later
(in stappen van een uur) laten starten.
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Toets @ + indrukken tot
de cijferindicatie )" op œ:‹‚ springt.
– Toets @ + of – net zo vaak indrukken
tot de aangegeven tijd aan uw wens
voldoet.
– START-toets P indrukken,
de gekozen starttijd is geactiveerd.
– Om de gekozen starttijd te wissen:
de toets @ + of – net zo vaak
indrukken tot op de cijferindicatie )"
œ:‹‹ verschijnt.
Tot de starttijd kunt u het programma
willekeurig wijzigen.
Einde van het programma
Het programma is beëindigd als
op de cijferindicatie )" de waarde ‹:‹‹
verschijnt.
Automatisch uitschakelen
na afloop van het programma *
* Afhankelijk van het model
Om energie te besparen wordt de
afwasautomaat 1 minuut na afloop van het
programma uitgeschakeld
(fabrieksinstelling).
De automatische uitschakeling
is van ˜:‹‹ tot ˜:‹ƒ instelbaar.
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Programmatoets # ingedrukt
houden en de START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie •:‹... brandt.
– Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets # knippert
en op de cijferindicatie )" brandt
de door de fabriek ingestelde
waarde •:‹….
– Programmatoets # net zo vaak
indrukken tot op de cijferindicatie )"
de in de fabriek ingestelde
waarde ˜:‹‚ verschijnt.
Om de instelling te wijzigen:
– Programmatoets 3 indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt
de instelwaarde met één cijfer
verhoogd. Als de waarde ˜:‹ƒ is
bereikt, dan springt de indicatie weer
op ˜:‹‹ (uit).
– START-toets P indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
Uitschakelen van het apparaat
Korte tijd na afloop van het programma:
– AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen.
– Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop).
– Na afkoeling het serviesgoed uit het
apparaat halen.
˜:‹‹ Het apparaat wordt
niet automatisch uitgeschakeld
˜:‹‚ Uit na 1 min
˜:‹ƒ Uit na 120 min
Pagina: 19
nl
20
ã=Waarschuwing
Om na afloop van het programma het
serviesgoed uit te ruimen: de deur
helemaal openen en niet op een kier laten
staan. Eventueel nog ontsnappende
waterdamp kan gevoelige werkbladen
beschadigen.
Onderbreken van het programma
– AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen.
De indicatielampjes gaan uit. Het
programma blijft in het geheugen
opgeslagen.
Als bij aansluiting op warm water of als
het apparaat al is opgewarmd de deur
van het apparaat geopend werd,
de deur eerst een paar minuten
op een kier laten staan en dan pas
dichtdoen. Anders kan de deur van het
apparaat door expansie (overdruk)
openspringen of water uit het apparaat
komen.
– Om het programma voort te zetten
de AAN/UIT-schakelaar ( weer
inschakelen.
Afbreken van het programma
(Reset)
– START-toets P gedurende
ca. 3 seconden indrukken.
Op de cijferindicatie )"
verschijnt ‹:‹‚.
– Het programma is na ca. 1 minuut
afgelopen. Op de cijferindicatie )"
verschijnt ‹:‹‹.
– AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen.
Wijzigen van het programma
Na het indrukken van de START-toets P
kan het programma niet gewijzigd worden.
Wijzigen van het programma is alleen
mogelijk door het programma af te breken
(Reset).
Intensief drogen
Tijdens het glansspoelen wordt
de temperatuur verhoogd waardoor het
droogresultaat wordt verbeterd.
De looptijd kan hierdoor iets verlengd
worden. (Wees voorzichtig met gevoelig
serviesgoed!)
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Programmatoets # ingedrukt
houden en de START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie )" •:‹... brandt.
– Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets # knippert
en op de cijferindicatie )" brandt
de door de fabriek ingestelde
waarde •:‹….
– Programmatoets # net zo vaak
indrukken tot op de cijferindicatie )"
de in de fabriek ingestelde
waarde š:‹‹ verschijnt.
Om de instelling te wijzigen:
– Door indrukken van de toets 3 kunt
u het programma Intensief drogen in-
š:‹‚. of uitschakelen š:‹‹.
– START-toets P indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
Pagina: 20
nl
21
Regelmatige controle en onderhoud
van het apparaat dragen ertoe bij defecten
te voorkomen. Dit bespaart u tijd
en ergernis.
Algemene toestand
van de machine
– Spoelruimte controleren
op kalkaanslag en vetresten.
Als u zulke aanslag aantreft:
– afwasmiddelbakje met afwasmiddel
vullen. Het apparaat zonder
serviesgoed in het programma met
de hoogste afwastemperatuur starten.
Om het apparaat te reinigen alleen
speciaal voor afwasautomaten geschikte
afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken.
– Deurafdichting regelmatig
met een vochtig doekje afnemen.
Gebruik bij het reinigen van uw
afwasautomaat nooit een stoomreiniger.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele gevolgen.
De voorkant van het apparaat en het
bedieningspaneel regelmatig
met een vochtig doekje afnemen. Water
met een scheutje afwasmiddel is
voldoende. Geen schuursponsjes
gebruiken of schoonmaakmiddelen
met schuurmiddelen. Dit kan krassen
op de oppervlakken veroorzaken.
Bij roestvrijstalen apparaten geen
sponsjes gebruiken of deze anders vóór
het eerste gebruik een aantal keren
grondig uitspoelen om corrosie
te voorkomen.
ã=Waarschuwing
Gebruik nooit andere huishoudelijke
schoonmaakmiddelen die chloor bevatten!
Ze kunnen schadelijk zijn voor
de gezondheid!
Onthardingszout
en glansspoelmiddel
– De bijvulindicaties ` en h
controleren. Eventueel zout en/
of glansspoelmiddel bijvullen.
Zeven
De zeven 1R zorgen ervoor dat grove
etensresten in het spoelwater niet
in de afvoerpomp terechtkomen. Door
deze etensresten kunnen de zeven
verstopt raken.
Het zevensysteem bestaat uit een grove
zeef, een vlakke fijne zeef
en een microzeef.
– Na elke afwasbeurt de zeven
op etensresten controleren.
– Zeefcylinder zoals afgebeeld
losdraaien en het zeefsysteem eruit
halen.
– Eventuele etensresten verwijderen en
de zeven onder stromend water
schoonmaken.
– Zevensysteem in omgekeerde
volgorde weer erin zetten
en erop letten dat de gemarkeerde
pijlen na het sluiten tegenover elkaar
staan.
Schoonmaken en onderhoud
Pagina: 21
nl
22
Sproeiarmen
Kalk en etensresten in het afwaswater
kunnen de sproeiopeningen en de lagers
van de sproeiarmen 1: en 1B
blokkeren.
– Sproeiopeningen van de sproeiarmen
op verstopping controleren.
– Bovenste sproeiarm 1: eraf
schroeven.
– De onderste sproeiarm 1B naar
boven eraf trekken.
– Sproeiarmen onder stromend water
schoonmaken.
– Sproeiarmen weer vastdrukken resp.
vastschroeven.
De ervaring leert dat veel storingen die in
het dagelijks gebruik optreden, door u zelf
verholpen kunnen worden. Hiermee
bespaart u natuurlijk kosten en bent u er
zeker van dat de machine snel weer
gebruikt kan worden. In het volgende
overzicht vindt u eventuele oorzaken van
de storingen en nuttige aanwijzingen om
deze te verhelpen.
Aanwijzing
Mocht het apparaat tijdens het afwassen
om onbekende redenen stil blijven staan
of niet starten, dan dient u eerst de functie
Programma afbreken (reset) uit te voeren.
(zie hoofdstuk Afwassen)
ã=Waarschuwing
Als op de cijferindicatie )"
een foutcode (“:‹‚ tot “:„‹), moet altijd
eerst de stekker van het apparaat uit het
stopcontact getrokken resp. de zekering
uitgeschakeld worden en de kraan worden
dichtgedraaid.
Bepaalde storingen (zie de volgende
beschrijving van storingen) kunt u zelf
verhelpen; bij alle andere storingen a.u.b.
de Servicedienst inschakelen en
de aangegeven storing “:XX aangeven.
ã=Waarschuwing
Denk eraan: reparaties mogen alleen door
een vakkundig monteur worden
uitgevoerd. Mocht het uitwisselen
van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er
dan op dat alleen originele onderdelen
gebruikt worden. Ondeskundige reparatie
of gebruik van niet-originele onderdelen
kan aanzienlijke schade en gevaar voor
de gebruiker opleveren.


Storingen zelf verhelpen
Pagina: 22
nl
23
Afvoerpomp
Grove etensresten in het afwaswater die
niet door de zeven worden
tegengehouden, kunnen de afvoerpomp
blokkeren. Het afwaswater wordt dan niet
afgepompt en blijft boven de zeef staan.
In dit geval:
– Altijd eerst de stekker uit het
stopcontact trekken resp de zekering
uitschakelen of losdraaien.
– Zeven 1R eruit halen.
– Water eruit scheppen, eventueel
met behulp van een spons.
– Pompafdekking (zoals afgebeeld)
met behulp van een lepel eruit tillen tot
u een klik hoort. Hierna de afdekking
aan het verbindingsstuk naar boven
trekken tot u niet verder kunt
en daarna naar voren eruit trekken.
– Binnenruimte op vreemde voorwerpen
controleren en deze – indien nodig –
verwijderen.
– Afdekking weer in de oorspronkelijke
stand brengen, naar beneden drukken
en vastklikken.
– Zeven monteren.
... bij het inschakelen
Het apparaat start niet.
– Zekering van de huisinstallatie niet
in orde.
– De stekker zit niet in het stopcontact.
– De deur van het apparaat is niet goed
dicht.
... bij het instellen
De instelling kan niet gewijzigd worden,
een programma start.
– Verkeerde programmatoets ingedrukt.
Het programma afbreken
(zie hoofdstuk „Programma afbreken
(Reset)”) en van voren af aan
beginnen.
– Einde van het programma niet
afgewacht.
... aan het apparaat
De onderste sproeiarm draait moeilijk.
– Sproeiarm geblokkeerd.
De deur kan niet alleen moeilijk geopend
worden. *
– Kinderbeveiliging is geactiveerd.
De gebruiksaanwijzing voor
de deactivering bevindt zich
achterin in de omslag.
* Afhankelijk van het model
De deur kan niet sluiten.
– Het deurslot is omgesprongen. Om het
slot terug te zetten de deur met grote
kracht sluiten.
Deksel van het afwasmiddelbakje kan
niet gesloten worden.
– Afwasmiddelbakje te vol
of mechanisme door vastgeplakte
afwasmiddelresten geblokkeerd.
Afwasmiddelresten
in het afwasmiddelbakje.
– Afwasmiddelbakje was tijdens het
vullen vochtig.

 
.OLFN
Pagina: 23
nl
24
Indicatie „Watertoevoer controleren” X
brandt.
– Kraan dicht.
– Watertoevoer onderbroken.
– Watertoevoerslang geknikt.
– Zeef aan de kraan verstopt.
– Apparaat uitschakelen
en de stekker uit het stopcontact
trekken.
– Kraan dichtdraaien.
– Zeef in de toevoerslang
schoonmaken.
– Stroom weer inschakelen.
– Kraan opendraaien.
– Apparaat inschakelen.
– Na afloop van het programma blijft er
water in het apparaat staan.
– (“:ƒ…) Waterafvoerslang verstopt
of geknikt.
Zeven verstopt.
– (“:ƒ†) Waterafvoerpomp
geblokkeerd, afdekking
van de waterafvoerpomp niet
vastgeklikt
(zie Afvoerpomp).
– Zeven verstopt.
– Programma nog niet beëindigd.
Wachten op het einde van het
programma (de cijferindicatie
geeft ‹:‹‹ aan) of functie „Reset”
uitvoeren.
Foutcode “:ƒƒ
– Zeven 1R vuil of verstopt.
Bijvulindicatie voor zout ` en/
of glansspoelmiddel h brandt niet.
– Bijvulindicatie(s) uitgeschakeld.
– Voldoende zout/glansspoelmiddel
aanwezig.
De navulindicatie voor speciaal zout `
brandt.
– Het zout ontbreekt.
Onthardingszout bijvullen.
– Sensor herkent de zouttabletten niet.
Ander speciaal zout gebruiken.
... bij de afwas
Abnormale schuimvorming
– Handafwasmiddel in het reservoir voor
glansspoelmiddel.
Gemorst glansspoelmiddel leidt tot
overmatige schuimvorming. Daarom
moet u het gemorste glansspoelmiddel
met een doekje verwijderen.
Het programma stopt tijdens de afwas.
– Stroomtoevoer onderbroken.
– Watertoevoer onderbroken.
Klappende geluiden van de vulventielen
– Wordt veroorzaakt door de ligging
van de waterleiding maar heeft geen
invloed op het functioneren van het
apparaat. Deze geluiden kunnen niet
verholpen worden.
Klappende/kletterende geluiden tijdens
de afwas
– De sproeiarm slaat tegen het
serviesgoed.
– Het serviesgoed is niet goed
ingeruimd.
Pagina: 24
nl
25
... aan het serviesgoed
Etensresten op het serviesgoed.
– Serviesgoed te dicht op elkaar
ingeruimd, servieskorf te vol.
– Te weinig afwasmiddel.
– Te zwak afwasprogramma gekozen.
– Sproeiarmen konden niet ongehinderd
ronddraaien.
– Sproeiers van sproeiarmen verstopt.
– Zeven verstopt.
– Zeven verkeerd ingezet.
– Afvoerpomp geblokkeerd.
– Bovenste servieskorf rechts en links
niet op dezelfde hoogte erin gezet.
Er zijn resten thee of lippenstift
achtergebleven.
– Het afwasmiddel heeft te weinig
bleekwerking.
– Te lage afwaswatertemperatuur.
– Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
Witte vlekken op het serviesgoed/de
glazen blijven melkkleurig.
Bij het gebruik van afwasmiddel zonder
fosfaat kan er bij hard leidingwater eerder
witte aanslag op het serviesgoed en
de binnenwanden van de machine
ontstaan.
– Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
– Te zwak programma gekozen.
– Geen/te weinig glansspoelmiddel.
– Geen/te weinig onthardingszout.
– Onthardingsinstallatie
op een verkeerde waarde ingesteld.
– Deksel van het zoutreservoir niet
vastgedraaid.
Neem contact op met de fabrikant van het
reinigingsproduct, vooral als:
– het serviesgoed na afloop van het
programma erg nat is,
– er kalkaanslag ontstaat.
Doffe, verkleurde glazen, aanslag kan
niet worden afgewassen.
– Ongeschikt afwasmiddel.
– Glazen niet geschikt voor
afwasmachine.
Strepen op glazen en bestek, glazen zien
er metaalachtig uit.
– Te veel glansspoelmiddel.
Verkleuringen op kunststof delen.
– Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
– Te zwak programma gekozen.
Roestsporen op het bestek.
– Bestek niet roestbestendig.
– Zoutgehalte in het afwaswater te hoog
doordat het deksel van het
zoutreservoir niet goed is vastgedraaid
of bij het bijvullen zout gemorst werd.
Serviesgoed niet droog.
– De deur van het apparaat werd
te vroeg geopend en het serviesgoed
werd er te snel uitgehaald.
– Een programma zonder drogen
gekozen.
– Te weinig/ongeschikt
glansspoelmiddel.
– Intensief drogen activeren.
– Het gecombineerde afwasmiddel heeft
een slechte droogcapacitiet.
Glansspoelmiddel gebruiken (instelling
zie hoofdstuk Glansspoelmiddel).
Pagina: 25
nl
26
Als u de storing niet zelf kunt verhelpen,
neem dan contact op met de
Servicedienst. De contactgegevens van de
dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing of
in de bijgesloten lijst met
Servicedienstadressen. Geef aan
de Servicedienst typenummer (E­Nr. = 1)
en het FD-nummer (FD = 2) op. U vindt
deze gegevens op het typeplaatje 92
op de deur van het apparaat.
Vertrouw op de deskundigheid van de
fabrikant. Neem contact met ons op. U
bent er dan van verzekerd dat de reparatie
door ervaren technici wordt uitgevoerd die
gebruik maken van de originele
reserveonderdelen voor uw apparaat.
Om de afwasautomaat goed te laten
functioneren moet hij vakkundig worden
aangesloten. De gegevens
van watertoevoer en waterafvoer en
de elektrische aansluitwaarden moeten
met de vereiste criteria overeenkomen
zoals deze in de volgende alinea’s resp.
in het montagevoorschrift zijn beschreven.
Bij de montage de juiste volgorde
van de handelingen aanhouden:
– Bij aflevering controleren
– Plaatsen
– Aansluiten op de waterafvoer
– Aansluiten op de watertoevoer
– Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften
– Het apparaat volgens het installatie-
en montagevoorschrift plaatsen
en aansluiten.
– Tijdens het installeren mag
de afwasautomaat niet op het
elektriciteitsnet zijn aangesloten.
– Overtuig u ervan dat het
aardingssysteem van de elektrische
huisinstallatie volgens
de elektrotechnische voorschriften is
geïnstalleerd.
– De elektrische aansluitvoorwaarden
moeten overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje 92
van de afwasautomaat.
– Als de elektrische aansluitkabel
van het apparaat beschadigd wordt,
dan moet deze door een speciale
aansluitkabel vervangen worden.
Om gevaren te voorkomen mag deze
alleen door de Servicedienst
vervangen worden.
– Als de afwasmachine in een hoge kast
moet worden ingebouwd, dan moet
deze volgens de voorschriften
bevestigd worden.
Servicedienst


)'
Installatie
Pagina: 26
nl
27
– Voor een goede stabiliteit van het
apparaat mogen integreerbare
of onderbouwapparaten alleen onder
een doorlopend werkblad worden
ingebouwd dat aan de kasten ernaast
is vastgeschroefd.
– Het apparaat niet in de buurt
van een warmtebron (radiator, boiler,
fornuis of andere apparaten die
warmte afgeven) installeren en niet
onder een kookplateau inbouwen.
– Na het plaatsen van het apparaat moet
de stekker gemakkelijk te bereiken
zijn.
– Bij sommige modellen:
In de kunststof behuizing aan
de wateraansluiting bevindt zich
een elektrisch ventiel,
in de toevoerslang bevinden zich
de aansluitingsleidingen. De slang niet
doorsnijden, de kunststof behuizing
niet in water onderdompelen.
ã=Waarschuwing
Als het apparaat niet in een nis staat
waardoor een zijwand toegankelijk is, dan
moeten de deurscharnieren om
veiligheidsredenen aan de zijkant afgedekt
worden (kans op verwondingen).
De afdekkingen zijn als extra toebehoren
tegen meerprijs bij de Servicedienst
of bij uw leverancier verkrijgbaar.
Aflevering
Uw afwasmachine werd in de fabriek
grondig gecontroleerd op correct
functioneren. Hierbij zijn kleine
watervlekken achtergebleven. Deze zijn
na de eerste afwas verdwenen.
Technische gegevens
Gewicht:
max. 60 kg
Spanning:
220–240 V, 50 Hz of 60 Hz
Aansluitwaarde:
2,0–2,4 kW
Zekering:
10/16 A
Waterdruk:
minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal
1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk:
een drukreduceerventiel ervoor installeren.
Hoeveelheid binnenstromend water:
minimaal 10 liter per minuut.
Temperatuur van het water:
Koud water, bij warm water max.
temperatuur 60 °C.
Plaatsing
De vereiste inbouwmaten vindt u in het
montagevoorschrift. Het apparaat
met behulp van de verstelbare voetjes
waterpas zetten. Let erop dat het apparaat
stevig staat.
– Geïntegreerde
en onderbouwapparaten die
naderhand als vrijstaand apparaat
worden opgesteld, moeten beveiligd
worden tegen kantelen, bijv. door
vastschroeven aan de wand of door
inbouw onder een doorlopend
werkblad dat aan de kasten ernaast is
vastgeschroefd.
– Het apparaat kan zonder problemen
tussen wanden van hout
of kunststof in een rij keukenmeubelen
worden ingebouwd. Als de stekker niet
gemakkelijk bereikbaar is, dan moet
er volgens de veiligheidsvoorschriften
een meerpolige scheidingsinstallatie
met een contactopening van minimaal
3 mm aanwezig zijn.
Pagina: 27
nl
28
Aansluiten op de waterafvoer
– De noodzakelijke handelingen vindt
u in het montagevoorschrift. Eventueel
een sifon met aansluitnippel monteren.
– Afvoerslang met behulp
van de meegeleverde onderdelen
op de aansluitnippel van de sifon
aansluiten.
Let erop dat de waterafvoerslang niet
geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld
is en dat een stop in de afvoer het
wegstromen van het water niet
belemmert!
Aansluiten op de watertoevoer
– Aansluiting volgens het
montagevoorschrift. De toevoerslang
met behulp van de meegeleverde
onderdelen op de kraan aansluiten.
Let erop dat de toevoerslang niet
geknikt, platgedrukt
of ineengestrengeld is.
– Bij vervanging van het apparaat moet
altijd een nieuwe watertoevoerslang
in gebruik worden genomen.
Waterdruk:
minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal
1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk:
een drukreduceerventiel ervoor installeren.
Hoeveelheid binnenstromend water:
minimaal 10 liter per minuut.
Temperatuur van het water:
Koud water, bij warm water max.
temperatuur 60 °C.
Warmwateraansluiting *
* Afhankelijk van het model
De afwasautomaat kan op koud of warm
water tot max. 60 °C worden aangesloten.
De aansluiting op warm water wordt
aanbevolen als dit uit een energetisch
gunstige warmwaterbereiding en een
geschikte installatie ter beschikking staat,
bijv. een zonneënergie-installatie met
circulatieleiding.
Hiermee bespaart energie en tijd.
Met de instelling Warmwater ‘:‹‚ kunt
u uw apparaat optimaal op het gebruik
met warm water afstemmen.
Wij adviseren hierbij een watertemperatuur
(temperatuur van het instromende water)
van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C.
De aansluiting op warm water wordt niet
aanbevolen als het water uit een
elektrische boiler ter beschikking wordt
gesteld.
Instelling Warmwater:
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
– Programmatoets # ingedrukt
houden en de START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie •:‹... brandt.
– Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets # knippert
en op de cijferindicatie )" brandt
de door de fabriek ingestelde
waarde •:‹….
– Programmatoets # net zo vaak
indrukken tot op de cijferindicatie )"
de in de fabriek ingestelde
waarde ‘:‹‹ verschijnt.
Om de instelling te wijzigen:
– Door indrukken van de toets 3 kunt
u de instelling Warmwater uit- ‘:‹‹ of
inschakelen ‘:‹‚.
– START-toets P indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
Pagina: 28
nl
29
Elektrische aansluiting
– Het apparaat uitsluitend via
een volgens de voorschriften
aangebracht, randgeaard stopcontact
op 220 V tot 240 V en 50 Hz of 60 Hz
aansluiten. Zie het typeplaatje 92 voor
de vereiste zekering.
– Het stopcontact moet zich in de buurt
van het apparaat bevinden en ook na
het inbouwen gemakkelijk bereikbaar
zijn.
– Veranderingen in de aansluiting mogen
alleen door een vakkundig monteur
worden uitgevoerd.
– Een verlenging van de elektrische
aansluitkabel mag alleen door
de Servicedienst geleverd worden.
– Bij gebruik van een aardlekschakelaar
mag alleen een type met het teken ‚
geïnstalleerd worden. Alleen deze
voldoet aan de nu geldende
voorwaarden.
– Het apparaat is voorzien
van een waterbeveiligingssysteem.
Let op: het functioneert alleen als het
apparaat op de stroom is aangesloten.
Demontage
Neem ook hier de volgorde
van de handelingen in acht.
– Apparaat van het elektriciteitsnet
loskoppelen.
– Kraan dichtdraaien.
– Aansluiting op de waterafvoer en -
toevoer loskoppelen.
– Bevestigingsschroeven onder het
werkblad eruit draaien.
– De plint – indien aanwezig –
demonteren.
– Apparaat eruit halen
en daarbij de slang voorzichtig naar
voren trekken.
Transport
Afwasmachine leeg laten lopen en losse
onderdelen vastzetten.
Het apparaat in de volgende stappen
legen:
– Kraan opendraaien.
– Deur sluiten.
– AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen.
De indicaties van het laatst gekozen
programma gaan branden.
– Programma met de hoogste
temperatuur kiezen.
Op de cijferindicatie )" verschijnt
de vermoedelijke duur van het
programma.
– START-toets P indrukken.
Programma start.
– Na ca. 4 minuten START-toets P net
zolang indrukken tot
de cijferindicatie ‹:‹‚ aangeeft.
Na ca. 1 minuut verschijnt
op de cijferindicatie ‹:‹‹.
– Apparaat uitschakelen ( en kraan
dichtdraaien.
Apparaat alleen rechtop vervoeren.
(Om te voorkomen dat resterend water
in het besturingsmechanisme terechtkomt
wat tot een verkeerd
programmaverloop leidt.)
Bescherming tegen vorst
Als het apparaat in een voor vorst
gevoelige ruimte staat
(bijv. in een vakantiehuisje), dan moet
u het apparaat helemaal leeg laten lopen
(zie Transport).
– Kraan dichtdraaien, toevoerslang
losmaken en laten leeglopen.
Pagina: 29
nl
30
Zowel de verpakking van het nieuwe
apparaat als het oude apparaat bevat
waardevolle grondstoffen en materiaal dat
hergebruikt kan worden.
De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd
afvoeren.
U kunt bij uw leverancier
of bij de gemeente informeren hoe u uw
oude apparaat en het
verpakkingsmateriaal kunt (laten)
afvoeren.
Verpakking
Alle kunststof delen van het apparaat zijn
gemerkt met een gestandaardiseerd
afkortingsteken (bijv. >PS< polystyreen).
Hierdoor is bij het afvoeren van het
apparaat een scheiding per soort
van de kunststof afvaldelen mogelijk.
Neem a.u.b. de aanwijzingen voor
de veiligheid onder „Bij levering” in acht.
Uw oude apparaat
Neem a.u.b. de aanwijzingen voor
de veiligheid onder „Bij het afvoeren”
in acht.
Afvoeren van de verpakking
en van uw oude apparaat
Dit apparaat is gekenmerkt
in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2002/96/EC
afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (waste
electrical and electronic equipment
– WEEE). De richtlijn geeft het
kader aan voor de in de EU
geldende terugname
en verwerking van oude
apparaten.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch SMS50M62.

Stel een vraag over de Bosch SMS50M62

Heb je een vraag over de Bosch SMS50M62 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch SMS50M62. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch SMS50M62 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.