Bosch Runn´n BGS4SIL73 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Runn´n BGS4SIL73. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: Runn´n BGS4SIL73
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Oekraïens,

Inhoudsopgave

Pagina: 5
5
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwij-
zing erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet
voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitslu-
itend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruik-
saanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat
niet volgens de voorschriften of op een verkeerde
manier wordt gebruikt.
Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„
„ 	
originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebeho-
ren
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„
„ 	
het schoonzuigen van mensen of dieren.
„
„ 	
het opzuigen van:
−
− insecten ( bijv. vliegen, spinnen, ...).
−
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
−
− vochtige of vloeibare stoffen.
−
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
−
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsins-
tallaties.
−
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende re-
gels van de techniek en de betreffende vei-
ligheidsbepalingen.
„
„ 	
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vermogens of personen die
gebrek aan kennis of ervaring hebben,
wanneer zij onder toezicht staan of met
het oog op een veilig gebruik volledig
over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de
gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
„
„ 	
Kinderen mogen niet met het apparaat 	
spelen.
„
„ 	
Reiniging en onderhoud mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen als zij niet
onder toezicht staan.
„
„ 	
Plastic zakken en folie dienen buiten be-
reik van kinderen te worden bewaard en
afgevoerd.
=>
= Er bestaat gevaar voor verstikking!
Juist gebruik
„
„ 	
De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten
en in gebruik nemen.
„
„ 	
Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motor-
beveiligings- en uitblaasfilter.
=>
= Het apparaat kan beschadigd raken!
„
„ 	
Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de buurt
van uw hoofd
=>
= 	
Er bestaat gevaar voor letsel!
„
„ 	
Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder
de gebruiker staan.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om
de stofzui-ger te dragen / transporteren.
„
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd,
dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of
iemand met de juiste kwalificaties te worden vervan-
gen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
„
„ 	
Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektrici-
teitssnoer volledig uittrekken.
„
„ 	
Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker
trekken om het apparaat van het net te koppelen.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trek-
ken en niet bekneld laten raken.
„
„ 	
Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker
uit het stopcontact halen.
„
„ 	
De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij be-
schadigd is. In het geval zich een storing voordoet de
stekker uit het stopcontact halen.
„
„ 	
Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„
„ 	
De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„
„ 	
Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhouden-
de stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfil-
ter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„
„ 	
De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouw-
plaatsen.
=>
= 	
Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadi-
ging van het toestel.
„
„ 	
Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt ge-
bruikt.
„
„ 	
Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoe-
ren.
!	 Let op
	
Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen
van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit wor-
den veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere
elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op
hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
	
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wan-
neer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste
stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.
nl
Pagina: 38
38
Figura 25*
a)	Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e
tirando la linguetta.
b)	Sbloccare l'unità filtro contenente materiale espan-
so e microfiltro tirando le due linguette di chiusura
ed estrarla dall'apparecchio.
c)	Estrarre il materiale espanso e il microfiltro dal te-
laio filtro.
d)	Sciacquare il materiale espanso e il microfiltro sotto
l'acqua corrente. È possibile lavarli in lavatrice con
lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di cen-
trifuga minima.	
CONSIGLIO: 
collocare l'unità in un sacchetto per
proteggere il resto del bucato.
e)	Riporre il materiale espanso e il microfiltro nel telaio
filtro solo dopo averli fatti asciugare completamente
(almeno 24 ore).
f)	 Reinserire l'unità filtro nell'apparecchio e chiudere
le linguette fino allo scatto.
g)	Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale sco-
po spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.
Avvertenze per la pulizia
Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivar-
lo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in
materiale plastico possono essere puliti con un norma-
le detergente per plastica.
!	Attenzione:
	
Non utilizzare strumenti abrasivi né detergen-
ti universali o per vetro. Non immergere mai
l’aspirapolvere nell’acqua.
Con riserva di modifiche tecniche.
nl
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie Runn`n heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
Runn`n – modellen beschreven. Het is daarom mogelijk
dat niet alle genoemde kenmerken en functies van to-
epassing zijn op uw toestel. Om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen dient u alleen gebruik te maken
van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor
uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de gebruiksaan-
wijzing er dan bij.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen!
Beschrijving van het toestel
1	 Omschakelbaar vloermondstuk
2	 Telescoopbuis met schuiftoets zonder aansluiting voor
toebehoren
3	 Zuigslang
4	 Handvat
5	 Schuimfilter
6	 Parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat
7	 Deksel uitblaasfilter
8	 Elektriciteitssnoer
9	 	Apparaatdeksel
10	 	Deksel schuimfilter
11	 	Handgreep
12	 	
Aan-/ uittoets met elektronische zuigkrachtregelaar
13	 	
Indicatie filtercontrole (sensor control)
14	 	
Stofreservoir met handgreep
15	 	
Neerzethulp aan de onderkant van het toestel
16	 	Afdekking pluiszeef
17	 	Bekledingsmondstuk
18	 	Kierenmondstuk
Pagina: 39
39
Onderdelen en extra toebehoren
A	 TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor bekleding 		
	BBZ42TB


Borstelen en zuigen van beklede
meubels, matrassen, autostoeltjes,
etc. in één keer. Met name geschikt
voor het opzuigen van dierharen. De
rolborstel wordt aangedreven door
de zuigstroom van de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
B	
TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor vloeren 		
BBZ102TBB

Borstelen en zuigen van tapijten en
tapijtvloeren met korte pool en van
alle bekleding in één keer.

Met name geschikt voor het opzu-
igen van dierharen. De rolborstel
wordt aangedreven door de zu-
igstroom van de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
C	 Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD
Voor het schoonzuigen van gladde
vloeren
(parket, tegels, terracotta,...)
D	 Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD

Met 2 roterende borstelrollen
Voor de verzorging van waardevolle
harde vloeren en een betere opname
van grove verontreiniging.
Ingebruikneming
Afb. 1
•
• 	
Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van
het toestel schuiven tot het hoorbaar inklikt.
Afb. 2
•
• 	
Handgreep in de telesoopbuis schuiven.
Afb. 3
•
• 	
Telescoopbuis in het aansluitstuk van het vloer-
mondstuk schuiven.
Afb. 4
•
• 	
De telescoopbuis ontgrendelen door de schuiftoets
in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste
lengte instellen. De schuifweerstand op het vloer-
kleed is het laagst wanneer de telescoopbuis volle-
dig is uitgetrokken.
Afb. 5
•
• Het elektriciteitssnoer aan de stekker vastpakken,
tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de
stekker in het stopcontact steken.
* afhankelijk van de uitvoering
Afb. 6
•
• De stofzuiger in- en uitschakelen door op de aan- /
uitknop te drukken.
Zuigkracht regelen
Afb. 7
De gewenste zuigkracht kan traploos worden ingesteld
door aan de regelknop te draaien.
„
„ 	Lage stand	
=>
= 	
Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, zoals
kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.
„
„ 	Gemiddelde stand	
=>
= Voor de dagelijkse reiniging bij geringe verontrei-
niging.
„
„ 	Hoogste stand	
=>
= 	
Voor het schoonmaken van zware vloerbedekking,
harde vloeren en bij sterke verontreiniging.
Zuigen
!	Attentie
	
Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type
harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan
een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u
regelmatig de onderkant van het mondstuk te con-
troleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk
versleten is of scherpe randen heeft, kan dit scha-
de veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals
parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door
een versleten mondstuk.
Afb. 8
Omschakelbaar vloermondstuk instellen:
„
„ 	
Tapijt en vaste vloerbedekking =>	
„
„ 	
Harde vloeren / parket =>	
Let er bij grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en
voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloer-
mondstuk niet verstopt raakt.
Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuil-
deeltjes beter te kunnen opzuigen.
Stofzuigen met extra toebehoren
Afb. 9
Mondstukken naar behoefte op de zuigbuis of de hand-
greep steken:
a)		
Kierenmondstuk voor het schoonzuigen van kieren,
hoeken etc.
b)		
Bekledingsmondstuk voor het schoonzuigen van ge-
stoffeerde meubelen, gordijnen etc.
Turboborstel
Is uw toestel uitgerust met een turboborstel, dan vindt
u de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud in
de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Pagina: 40
40
Afb. 10
Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de ach-
terkant van het apparaat gebruiken.
•
• Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het
vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.
Afb. 11
Bij het stofzuigen op trappen moet het toestel onder-
aan de trap staan. Indien dit niet mogelijk is, kan het
toestel ook aan de draag- of handgreep van het stof-
compartiment worden getransporteerd.
Na het stofzuigen
Afb. 12
•
• Apparaat uitschakelen.
•
• Stekker uit het stopcontact halen.
•
• Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten.
(Het snoer wordt automatisch opgerold).
Afb. 13
•
• De telescoopbuis ontgrendelen en ineenschuiven
door de schuiftoets in de richting van de pijl te schu-
iven.
Afb. 14
Om de stofzuiger rechtop te zetten kunt u de neer-
zethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.
a)		
Toestel met behulp van de slang of de handgreep van
het stofreservoir rechtop zetten.
b)		
De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp
schuiven.
Demontage
Afb. 15
•
• U verwijdert de slang door beide ontgrendelnokken
samen te drukken en de slang uit de zuigopening van
het toestel te trekken.
Afb. 16
•
• 	
Om de verbinding op te heffen de handgreep een
beetje draaien en uit de buis trekken.
Afb. 17
•
• 	
Om de verbinding op te heffen de buis een beetje
draaien en uit het vloermondstuk trekken.
Reiniging & verzorging
Stofreservoir leegmaken
Afb. 18
Met het oog op een goede werking dient de stofzuiger
na gebruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient ech-
ter op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het
stof op een plek in het stofreservoir de hoogte van de
markering heeft bereikt.
* afhankelijk van de uitvoering
!	Attentie
	
Het stofreservoir kan alleen horizontaal uit het toe-
stel worden genomen. Plaats het toestel daarom op
de vloer, dan kunt u het reservoir met behulp van de
ontgrendelingstoets ontkoppelen.
Afb. 19
a)		
Op de ontgrendelingstoets drukken en het stofre-
servoir met behulp van de handgreep uit het toestel
trekken.
b)		
Deksel van het stofreservoir afnemen en het stofre-
servoir leegmaken.
c)		
Deksel op het stofreservoir leggen.
d)		
Verwijder eventueel vuil dat zich onder de afvoero-
pening bevindt.
e)		
Stofreservoir zo in het toestel plaatsen dat het hoor-
baar inklikt.
Onderhoud van het stofafscheidingssysteem
Uw toestel is uitgerust met een sensor control indica-
tie. Hiermee wordt permanent nagegaan of de stofzui-
ger tijdens het gebruik in de optimale vermogensstand
staat. Afb. 20
Bij normaal gebruik
Afb. 20
De indicatie (blauwe ring) knippert rood wanneer de
schuimfilter moet worden schoongemaakt. Het toestel
gaat automatisch over naar de laagste stand.
Schuimfilter schoonmaken
U dient het toestel uit te schakelen.
Afb. 21
a)		
Deksel van de schuimfilter openen door aan de slui-
thendel te trekken.
b)		
Filtercassette met schuimfilter er met behulp van de
vingerlus uitnemen.
c)		
Schuimfilter uit de filtercassette nemen en beide
onderdelen uitkloppen.
d)		
Bij sterke verontreiniging dienen de schuimfilter en
de filtercassette onder stromend water te worden
schoongemaakt.
De eenheid kan optioneel bij max. 30°C in de
wasmachine worden gereinigd, met een programma
voor fijne was en het laagste toerental.
TIP: 
Doe de filtereenheid in een waszak, ter be-
scherming van de was.
e)	Filterschuim en filtercassette minstens 24 uur volle-
dig laten drogen en vervolgens de schuimfilter weer
in de filtercassette plaatsen.
f)	 De filtercassette met de schuimfilter weer in het toe-
stel plaatsen. Het deksel van de schuimfilter sluiten.
!	Attentie
	 Deksel sluit alleen wanneer de filter ingebracht is.
In geval van storing
De sensor control indicatie knippert ook na reiniging
van de schuimfilter:
Pagina: 41
41
Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid
Afb. 22
•
• U dient het toestel uit te schakelen.
a)		
Deksel van het toestel aan de greep vastpakken en
openen.
b)		
Afdekking ontgrendelen door tegen de klok in te
draaien en hem uit het toestel nemen.
=>
= Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid.
c)	Afdekking plaatsen en vergrendelen door tegen de
klok in te draaien.
=>
= Deksel van het toestel sluiten.
Blijft de sensor control indicatie rood knipperen, ga
dan na of het mondstuk, de zuigbuis of de zuigslang
verstopt is. Ook hierdoor kan de sensor control indica-
tie in werking worden gesteld.
Onderhoud uitblaasfilter
Uw toestel is, afhankelijk van de uitvoering, uitgerust
met een Hepa-filter Afb. 23 of een microfilter Afb. 25 .
Uw toestel beschikt, afhankelijk van de uitvoering, over
een extra geluidsdemper achter de Hepa- of microfilter
- Deze hoeft niet te worden schoongemaakt.
Hepa-filter
Aan de opdruk op het filterraam naast het bestelnum-
mer kunt u zien welke Hepa-filter uw toestel heeft:
•
• "washable" - 
wasbaar, de filter kan gereinigd worden.
•
• Zonder extra opdruk moet de filter vervangen wor-
den.
Wasbare Hepa-filter reinigen
De Hepa-filter met de opdruk "washable" hoeft niet
te worden gereinigd wanneer het toestel in het huis-
houden en op de juiste manier wordt gebruikt.
Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger
dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewas-
sen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogeli-
jke verkleuring van het filteroppervlak behouden.
Afb. 23*
a)	Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te
drukken en aan het sluitlipje te trekken.
b)	Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
c)	Filtereenheid uitkloppen en wassen onder stromend
water.

De eenheid kan optioneel in de wasmachine worden
gereinigd, bij max. 30°C met een fijnwasprogramma
en het laagste toerental.
TIP: 
Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescher-
ming van de overige was.
d)	Hepa-filter weer in het toestel plaatsen en vergren-
delen nadat hij volledig gedroogd is (minstens 24h).
=>
= Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de
grendel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.
Hepa-filter vervangen
(alleen bij apparaten zonder wasbare Hepa-filter)
Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger
dient de Hepa-filter na een jaar te worden vervangen.
* afhankelijk van de uitvoering
Afb. 24*
a)	Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te
drukken en aan het sluitlipje te trekken.
b)	Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
c)	Oude Hepa-filter afvoeren via het huisvuil.
d)	Nieuwe Hepa-filter in het toestel plaatsen en ver-
grendelen.
=>
= Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de
grendel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.
Microfilter
Microfilter reinigen
De microfilter hoeft niet te worden vervangen wanneer
het toestel in het huishouden en op de juiste manier
wordt gebruikt.
Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger
dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewas-
sen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogeli-
jke verkleuring van het filteroppervlak behouden.
Afb. 25*
a)	Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te
drukken en aan het sluitlipje te trekken.
b)	Filtereenheid met filterschuim en microfilter door
aan het sluitlipje te trekken ontgrendelen en uit het
toestel nemen.
c)	Filterschuim en microfilter uit het filterraam nemen.
d)	Filterschuim en microfilter onder stromend wa-
ter uitwassen. Deze kunnen optioneel bij max.
30°C met een fijnwasprogramma en het laags-
te toerental in de wasmachine worden gereinigd.
TIP: 
Doe de eenheid in een waszak, ter bescherming
van de overige was.
e)	Filterschuim en microfilter pas weer terugplaats-
en in het filterraam nadat ze volledig gedroogd zijn
(minstens 24h).
f)	 Plaats de filtereenheid in het toestel en laat het slu-
itlipje hoorbaar inklikken.
g)	Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de
grendel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.
Schoonmaakinstructies
Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te wor-
den uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te
worden gehaald. Stofzuigers en accessoires van kunst-
stof kunnen worden onderhouden met een in de handel
gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.
!	 Let op:
	
Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebru-
iken. De stofzuiger nooit in water dompelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Pagina: 104
104
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Runn´n BGS4SIL73.

Stel een vraag over de Bosch Runn´n BGS4SIL73

Heb je een vraag over de Bosch Runn´n BGS4SIL73 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Runn´n BGS4SIL73. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Runn´n BGS4SIL73 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.