Bosch Rotak 43 Li handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Rotak 43 Li. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: Rotak 43 Li
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 43
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
44 | Nederlands
nl
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig
door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsele-
menten en het juiste gebruik van het tuingereed-
schap. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later
te kunnen raadplegen.
Verklaring van de symbolen op het tuinge-
reedschap
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Voorkom dat personen in de buurt gewond
raken door weggeslingerde voorwerpen.
Houd in de buurt staande personen op een
veilige afstand tot het tuingereedschap.
Scherp(e) mes(sen). Wees uiterst voorzich-
tig met tenen en vingers.
Schakel het tuingereedschap uit en maak
de stroomkringonderbreker los voordat u
onderhouds- of reinigingswerkzaamheden
uitvoert of wanneer u het tuingereedschap
onbeheerd laat, ook als dat slechts voor
korte tijd is.
Niet van toepassing.
Wacht tot alle delen van het tuingereed-
schap volledig tot stilstand zijn gekomen
voordat u deze aanraakt. De messen
draaien na het uitschakelen van het tuinge-
reedschap nog. Letsel kan het gevolg zijn.
Gebruik het tuingereedschap niet in de re-
gen en laat het niet in de regen liggen of
staan.
Bescherm uzelf tegen een elektrische
schok.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van de
snijmessen.
Gebruik het oplaadapparaat alleen in een
droge ruimte.
Het oplaadapparaat is voorzien van een vei-
ligheidstransformator.
Bediening
f Laat kinderen of personen die deze voorschriften
niet hebben gelezen dit tuingereedschap nooit ge-
bruiken. In uw land gelden eventueel voorschriften
ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Be-
waar het tuingereedschap buiten het bereik van
kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
f Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te
worden gebruikt door personen (inclusief kinde-
ren) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of ge-
brekkige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen
ten aanzien van het gebruik van het tuingereed-
schap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te
stellen dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
f Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het
bijzonder kinderen, of huisdieren.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het ei-
gendom van anderen.
f Gebruik het tuingereedschap niet met blote voe-
ten of met open sandalen. Draag altijd stevige
schoenen en een lange broek.
f Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig
op stenen, stokken, metaaldraad, botten en ande-
re voorwerpen en verwijder deze.
f Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de
messchroeven of het maaimechanisme versleten
of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadig-
de messen en messchroeven altijd als complete
set, om onbalans te voorkomen.
f Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
f Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet
wanneer het gras nat is.
f Loop altijd rustig, nooit te snel.
f Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte
veiligheidsvoorzieningen of afschermingen of zon-
der veiligheidsvoorzieningen zoals stootbescher-
ming en/of grasvanger.
f Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras
altijd stevig staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit naar bo-
ven of naar beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het ver-
anderen van richting op een helling.
– Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruit-
lopen of bij het trekken van het tuingereed-
schap.
– Duw het tuingereedschap tijdens het maaien
altijd voorwaarts en trek het nooit naar het
lichaam toe.
f De messen moeten stilstaan als u het tuingereed-
schap voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt
over een plaats waar geen gras groeit en als u het
tuingereedschap verplaatst naar een plaats waar u
wilt maaien.
f Kantel het tuingereedschap bij het starten of aan-
trekken van de motor niet, behalve wanneer dit no-
dig is voor het starten in hoog gras. Til in dit geval
de van de bediener afgewende zijde door het om-
laagduwen van de handgreep niet verder dan nodig
omhoog. Let erop dat uw handen zich op de greep
bevinden wanneer u het tuingereedschap weer
laat lopen.
f Schakel het tuingereedschap in zoals in de ge-
bruiksaanwijzing beschreven en let erop dat uw
voeten ver genoeg van ronddraaiende delen verwij-
derd zijn.
f Breng handen en voeten niet in de buurt van of on-
der ronddraaiende delen.
f Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u met het
tuingereedschap werkt.
f Het tuingereedschap nooit optillen of dragen ter-
wijl de motor loopt.
f Verander het tuingereedschap niet. Ongeoorloof-
de veranderingen kunnen de veiligheid van het
tuingereedschap beïnvloeden en tot meer geluiden
en trillingen leiden.
Stroomkringonderbreker losmaken:
– altijd wanneer u zich van het tuingereedschap
verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt
of eraan werkt,
– na het raken van een voorwerp. Controleer het
tuingereedschap onmiddellijk op beschadigin-
gen en laat het indien nodig repareren,
– als het tuingereedschap op een ongewone ma-
nier begint te trillen (onmiddellijk controle-
ren).
Onderhoud
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
f Controleer of alle moeren, bouten en schroeven
vastzitten, zodat een veilige toestand van het tuin-
gereedschap gewaarborgd is.
f Controleer de grasbak regelmatig op toestand en
slijtage.
f Controleer het tuingereedschap. Versleten of be-
schadigde delen moeten veiligheidshalve worden
vervangen.
f Gebruik uitsluitend voor het tuingereedschap
voorziene maaimessen.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch
afkomstig zijn.
STOP
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 44 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Pagina: 44
Nederlands | 45
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Aanwijzingen voor de optimale omgang
met de accu
f Controleer dat het tuingereedschap uitgescha-
keld is voordat u de accu in het gereedschap
plaatst. Het plaatsen van een accu in tuingereed-
schap dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen lei-
den.
f Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen
en vocht. Het binnendringen van water in het op-
laadapparaat vergroot het risico van een elektri-
sche schok.
f Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die
door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een
oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu ge-
schikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met an-
dere accu’s wordt gebruikt.
f Laad geen accu’s van andere fabrikanten op. Het
oplaadapparaat is alleen geschikt voor het opladen
van Bosch-lithiumionaccu’s met de in de techni-
sche gegevens vermelde spanningen. Anders be-
staat er brand- en explosiegevaar.
f Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling
bestaat gevaar voor een elektrische schok.
f Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, ka-
bel en stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet
als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open
het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen
door gekwalificeerd personeel en alleen met ori-
ginele vervangingsonderdelen repareren. Bescha-
digde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergro-
ten het risico van een elektrische schok.
f Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemak-
kelijk brandbare ondergrond (zoals papier of tex-
tiel) of in een brandbare omgeving. Vanwege de
bij het opladen optredende verwarming van het
oplaadapparaat bestaat brandgevaar.
f Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voor-
ziene Bosch-accu’s. Het gebruik van andere accu’s
kan tot letsel en brandgevaar leiden.
f Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu
met paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen voorwerpen
die overbrugging van de contacten kunnen ver-
oorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten
kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
f Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lek-
ken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoor-
zien contact met water af. Wanneer de vloeistof
in de ogen komt, dient u bovendien een arts te
raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirri-
taties en verbrandingen leiden.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortslui-
ting.
f Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook
tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.
Er bestaat explosiegevaar.
f Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.
f Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu
kunnen er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse
lucht en raadpleeg bij klachten een arts. De dam-
pen kunnen de luchtwegen irriteren.
f Bescherm de accu tegen vocht en water.
f Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen
0 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zo-
mer niet in de auto liggen.
f Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe
met een zachte, schone en droge doek.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het le-
zen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg er-
voor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het
juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereed-
schap goed en veilig te gebruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van
tuinen, alleen voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Symbool Betekenis
Bewegingsrichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderde-
len
Accu-grasmaaier Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
Zaaknummer 3 600 H81 E.. 3 600 H81 J.. 3 600 H81 K..
Mesbreedte cm 34 37 43
Maaihoogte mm 20 – 70* 20 –70* 20 – 70*
Inhoud grasbak l 40 40 50
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,8 13,0 13,7
Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap
Accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Zaaknummer 2 607 336 107 2 607 336 107 2 607 336 107
Nominale spanning V= 36 36 36
Capaciteit Ah 2,6 2,6 2,6
Oplaadtijd (bij lege accu)** min 60 60 60
Aantal accucellen 20 20 20
Accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Zaaknummer 2 607 336 005 2 607 336 005 2 607 336 005
Nominale spanning V= 36 36 36
Capaciteit Ah 4,5 4,5 4,5
Oplaadtijd (bij lege accu)** min 95 95 95
Aantal accucellen 30 30 30
*afdekking verwijderd
**met oplaadapparaat AL 3640 CV Professional
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuin-
gereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 45 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Pagina: 45
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
46 | Nederlands
nl
Informatie over geluid en trillingen
Conformiteitsverklaring
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
08
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.09.2010
Montage en gebruik
Ingebruikneming
Voor uw veiligheid
f Let op! Schakel het tuingereedschap, maak de
stroomkringonderbreker los en verwijder de ac-
cu voordat u instel- of reinigingswerkzaamheden
uitvoert. Hetzelfde geldt als de schakelaarkabel
beschadigd, doorgesneden of in de war is.
f Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld,
draaien de messen nog enkele seconden.
f Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet
aan.
Accu opladen
f Gebruik geen ander oplaadapparaat. Het meege-
leverde oplaadapparaat is afgestemd op de in het
tuingereedschap ingebouwde lithiumionaccu.
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de gegevens
op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met
230 V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging die
ervoor zorgt dat de accu alleen in het temperatuurbe-
reik tussen 0 °C en 45 °C kan worden opgeladen.
Daardoor wordt een lange levensduur van de accu be-
reikt.
Oplaadapparaat AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
Laadstroom A 2,0 2,0 2,0
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45 0 –45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6 0,6
Isolatieklasse /II /II /II
Oplaadapparaat AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Laadstroom A 4,0 4,0 4,0
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45 0 –45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0 1,0
Isolatieklasse /II /II /II
Accu-grasmaaier Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
*afdekking verwijderd
**met oplaadapparaat AL 3640 CV Professional
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuin-
gereedschappen kunnen afwijken.
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1,60 m hoogte,
1 m afstand).
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmer-
kend:
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB(A)
dB
81,0
89,4
=0,6
81,0
89,7
=0,3
81,0
90,2
=0,8
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald vol-
gens EN 60335:
Trillingsemissiewaarde ah
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische
gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en nor-
matieve documenten: EN 60335, EN 50338 (accugereedschap) en
EN 60335 (acculader) volgens de bepalingen van de richtlijnen
2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
dB(A) 90,0 90,0 91,0
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Montage van de greepbeugels 2
Grasbak in elkaar zetten 3
Gasbak inzetten en verwijderen 4
Accu opladen 5
Accu inzetten of verwijderen 6
Stroomkringonderbreker losmaken
en in parkeerstand brengen
7
Maaihoogte instellen 8
Inschakelen 9
Uitschakelen 9
Tips voor de werkzaamheden 9 – 10
Onderhoud van de messen 11
Toebehoren kiezen 12
Handelingsdoel Afbeelding
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 46 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Pagina: 46
Nederlands | 47
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen ge-
leverd. Om de volledige capaciteit van de accu te ver-
krijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volle-
dig in het oplaadapparaat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgela-
den zonder de levensduur te verkorten. Een onderbre-
king van het opladen schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection
(ECP)” tegen te sterk ontladen beschermd. Als de ac-
cu leeg is, wordt het tuingereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld: Het snijmes beweegt
niet meer.
Druk na het automatisch uitschakelen
van het tuingereedschap niet meer op
de aan/uit-schakelaar. De accu kan an-
ders beschadigd worden.
Opladen
Het opladen begint zodra de netstekker van het op-
laadapparaat in het stopcontact en de accu in de op-
laadschacht wordt gestoken.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaad-
toestand van de accu automatisch herkend en wordt
de accu afhankelijk van de accutemperatuur en -span-
ning met de optimale laadstroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien
in het oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgela-
den.
Snel opladen
Snel opladen wordt aangegeven door knipperen van
de groene LED-indicatie.
Indicatie-element op de accu: Tijdens het opladen
gaan de drie groene LED’s na elkaar branden en gaan
deze kort uit. De accu is volledig opgeladen als de drie
groene LED’s continu branden. Ongeveer 5 minuten
nadat de accu volledig is opgeladen, gaan de drie groe-
ne LED’s weer uit.
Opmerking: Het snel opladen is alleen mogelijk als de
temperatuur van de accu zich binnen het toegestane
oplaadtemperatuurbereik bevindt, zie het gedeelte
„Technische gegevens”.
Accu opgeladen
Continu branden van de groene LED-indicatie geeft
aan dat de accu volledig opgeladen is.
Bovendien klinkt gedurende ca. 2 seconden een ge-
luidssignaal waardoor akoestisch wordt aangegeven
dat de accu volledig is opgeladen.
De accu kan vervolgens worden verwijderd en onmid-
dellijk worden gebruikt.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken,
geeft continu branden van de groene LED-indicatie
aan dat de stekker in het stopcontact is gestoken en
het oplaadapparaat gereed is voor gebruik.
Accutemperatuur onder 0 °C of boven
45 °C
Continu branden van de rode LED-indicatie geeft aan
dat de temperatuur van de accu buiten het snellaad-
temperatuurbereik van 0 °C – 45 °C ligt. Zodra het
toegestane temperatuurbereik bereikt is, schakelt het
oplaadapparaat automatisch over op snelladen.
Als de temperatuur van de accu buiten het toegestane
oplaadtemperatuurbereik ligt, gaat de rode LED van
de accu branden wanneer u de accu in het oplaadap-
paraat zet.
Geen opladen mogelijk
Een andere storing tijdens het opladen wordt aangege-
ven door knipperen van de rode LED-indicatie.
Het opladen kan niet worden gestart en het opladen
van de accu is niet mogelijk (zie gedeelte „Storingen
opsporen”).
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder
onderbreking kan het oplaadapparaat warm worden.
Dit is echter zonder bezwaar en wijst niet op een tech-
nisch defect van het oplaadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen
duidt erop dat de accu versleten is en moet worden
vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwij-
dering in acht.
Accukoeling (Active Air Cooling)
De in het oplaadapparaat geïntegreerde ventilatorre-
geling bewaakt de temperatuur van de ingezette accu.
Als de accutemperatuur boven 30 °C ligt, wordt de ac-
cu door een ventilator op de optimale oplaadtempera-
tuur gekoeld. De ingeschakelde ventilator maakt een
ventilatiegeluid.
Als de ventilator niet loopt, ligt de accutemperatuur in
het optimale oplaadtemperatuurbereik, of is de venti-
lator defect. In dit geval wordt de oplaadtijd van de ac-
cu langer.
Tips voor de werkzaamheden
Accu-oplaadindicatie
De accu is voorzien van een oplaadindicatie die de op-
laadtoestand van de accu aangeeft. De
oplaadindicatie bestaat uit drie groene LED’s.
Bedien de toets voor de oplaadindicatie om de oplaa-
dindictie te activeren. Na ca. 5 seconden gaat de op-
laadindicatie automatisch uit.
De oplaadtoestand kan ook worden gecontroleerd ter-
wijl de accu verwijderd is.
Als na het bedienen van de toets geen van de LED’s
brandt, is de accu defect en moet deze worden vervan-
gen.
Om veiligheidsredenen kan de oplaadtoestand alleen
worden opgevraagd als het tuingereedschap stilstaat.
Tijdens het opladen gaan de drie groene LED’s na el-
kaar branden en gaan deze kort uit. De accu is volledig
opgeladen als de drie groene LED’s continu branden.
Ongeveer 5 minuten nadat de accu volledig is opgela-
den, gaan de drie groene LED’s weer uit.
Indicatie voor temperatuurbewaking
De rode LED van de indicatie voor de temperatuurbe-
waking geeft aan dat de accu of de elektronica van het
tuingereedschap (als de accu in het gereedschap is ge-
plaatst) zich in niet het optimale temperatuurbereik
bevindt. In dit geval werkt het tuingereedschap niet, of
niet met volledig vermogen.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
LET OP
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
LED-indicatie Accucapaciteit
Continu branden 3 groene LED’s ≥ 2/3
Continu branden 2 groene LED’s ≥ 1/3
Continu brandt 1 groene LED ≤ 1/3
Knipperlicht 1 groene LED Reserve
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 47 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Pagina: 47
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
48 | Nederlands
Temperatuurbewaking van de accu
De rode LED knippert als de knop of de aan/uit-scha-
kelaar wordt ingedrukt (terwijl de accu in het gereed-
schap is geplaatst): De bedrijfstemperatuur van de ac-
cu ligt buiten het temperatuurbereik van – 10 °C tot
+ 60 °C.
Bij een temperatuur boven 70 °C wordt de accu uitge-
schakeld tot deze zich weer in het toegestane bedrijf-
stemperatuurbereik bevindt.
Temperatuurbewaking van de elektronica
van het tuingereedschap
De rode LED brandt bij het indrukken van de aan/uit-
schakelaar continu: De temperatuur van de elektroni-
ca van het tuingereedschap bedraagt minder dan 5 °C
of meer dan 75 °C.
Bij een temperatuur boven 90 °C wordt de elektronica
van het tuingereedschap uitgeschakeld tot deze zich
weer in het toegestane bedrijfstemperatuurbereik be-
vindt.
Maaivermogen (gebruiksduur accu)
Het maaivermogen (de gebruiksduur van de accu) is
afhankelijk van de eigenschappen van het gazon, zoals
de grasdichtheid, de vochtigheid, de lengte van het
gras en de maaihoogte.
Vaak in- en uitschakelen van het tuingereedschap tij-
dens het maaien vermindert eveneens het maaivermo-
gen (looptijd van de accu).
Als u het maaivermogen (de gebruiksduur van de accu)
wilt optimaliseren, is het raadzaam om vaker te
maaien, de maaihoogte te vergroten en in een passend
tempo te lopen.
Het onderstaande voorbeeld toont de samenhang tus-
sen maaihoogte en maaivermogen met betrekking tot
één acculading.
*met gebruikmaking van de accu met zaaknummer
2 607 336 107
Om de looptijd te verlengen, kunt u een extra accu of
een accu met een grotere capaciteit (Ah) via een er-
kende klantenservice voor Bosch tuingereedschappen
aanschaffen.
Storingen opsporen
Maaiomstandigheden
Zeer dun en
droog gazon
Dun en droog
gazon
Gazon met nor-
male dichtheid
Maaivermogen (Rotak 34 LI)*
tot 300 m2
tot 150 m2
tot 100 m2
Maaivermogen (Rotak 37 LI)*
tot 300 m2
tot 150 m2
tot 100 m2
Maaivermogen (Rotak 43 LI)*
tot 300 m2
tot 150 m2
tot 100 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
15cm
4cm
STOP
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Tuingereedschap
loopt niet
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap contro-
leren en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Accu niet vol opgeladen Accu opladen
Accu niet (goed) ingestoken Accu plaatsen
Zekering in stroomkringonderbreker defect
of doorgebrand
Neem contact op met klantenservice
Gras te lang Grotere maaihoogte instellen en tuingereed-
schap kantelen om de startbelasting te ver-
minderen
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet
volledig ingezet
Goed inzetten
De motor start na het bedienen van de
aan/uit-schakelaar met een geringe vertra-
ging
Bedien de aan/uit-schakelaar ca. 1–3 secon-
den om de motor te starten
Motor start en
stopt vervolgens
weer
Accu niet vol opgeladen Accu opladen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet
volledig ingezet
Goed inzetten
Accu niet (goed) ingestoken Accu plaatsen
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Grotere maaihoogte instellen
Tuingereedschap
loopt met onder-
brekingen
Interne bekabeling van tuingereedschap de-
fect
Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Tuingereedschap
maait onregelmatig
en/of
Motor loopt moei-
lijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap contro-
leren en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Mes goed monteren
Maaivermogen (ge-
bruiksduur accu)
onvoldoende
Maaihoogte te laag Stel een grotere maaihoogte in en maai lang-
zamer
Gras te hoog Stel een grotere maaihoogte in en maai lang-
zamer
Gras te nat of vochtig Wacht tot het gras droog is en loop langza-
mer
Gras te dicht Stel een grotere maaihoogte in, loop langza-
mer en maai vaker
Een extra accu kunt u via een erkende klan-
tenservice voor Bosch tuingereedschappen
aanschaffen
Neem contact op met klantenservice
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 48 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Pagina: 48
Nederlands | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Onderhoud en service
Onderhoud van de accu
f Let op! Schakel het tuingereedschap, maak de
stroomkringonderbreker los en verwijder de ac-
cu en de grasmand voordat u instel- of reinigings-
werkzaamheden uitvoert.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
Neem de volgende aanwijzingen en maatregelen in
acht om een optimaal gebruik van de accu te waarbor-
gen.
– Bescherm de accu tegen vocht en water.
– Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen
0 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zo-
mer niet in de auto liggen.
– Laat de accu bij fel zonlicht de accu niet in het tuin-
gereedschap zitten.
– De optimale temperatuur voor het bewaren van de
accu bedraagt 5 °C.
– Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe
met een zachte, schone en droge doek.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen
duidt erop dat de accu versleten is en moet worden
vervangen.
Klantenservice en advies
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het tuingereedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Milieubescherming
Rotak 34/37 LI
Duits milieukeurmerk „Blauer Engel”.
Onderscheiding voor stille tuingereed-
schappen die arm zijn aan schadelijke
stoffen.
RAL-UZ 129
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepas-
sing. De accu’s kunnen door de gebruiker zonder ver-
dere voorwaarden over de weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of ex-
peditiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien
van verpakking en markering in acht worden genomen.
In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de ver-
zending een deskundige voor gevaarlijke goederen
worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu
zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in
acht.
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu’s
en batterijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG moeten niet meer bruikbare
elektrische en elektronische apparaten
en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege ac-
cu’s en batterijen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte
„Vervoer” en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Na het inschakelen
van het tuingereed-
schap draait het
maaimes niet
Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag altijd tuin-
handschoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Sterke trillingen of
geluiden
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Mes beschadigd Mes vervangen
Opladen niet moge-
lijk
Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door
de accu enkele keren te plaatsen en te ver-
wijderen, of vervang de accu indien nodig
De accu is defect door een verbindingsbreuk
in de accu (afzonderlijke cellen)
Vervang de accu
De led-indicaties
branden niet nadat
de stekker in het
stopcontact is ge-
stoken
Netsnoer van het oplaadapparaat is niet (of
niet goed) vastgestoken
Steek de stekker (volledig) in het stopcon-
tact
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat
defect
Controleer de netspanning en laat het op-
laadapparaat eventueel nazien door een er-
kende klantenservice voor Bosch elektrische
gereedschappen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 49 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Rotak 43 Li.

Stel een vraag over de Bosch Rotak 43 Li

Heb je een vraag over de Bosch Rotak 43 Li en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Rotak 43 Li. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Rotak 43 Li zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.