Bosch Rotak 40 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Rotak 40. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: Rotak 40
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 28
Nederlands | 29
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig
door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsele-
menten en het juiste gebruik van het tuingereed-
schap. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later
te kunnen raadplegen.
Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Voorkom dat personen in de buurt gewond
raken door weggeslingerde voorwerpen.
Houd in de buurt staande personen op een
veilige afstand tot het tuingereedschap.
Scherp(e) mes(sen). Wees uiterst voorzich-
tig met tenen en vingers.
Niet van toepassing.
Schakel het tuingereedschap uit en trek de
netstekker uit het stopcontact voordat u
het gereedschap instelt of reinigt, als de ka-
bel ergens blijft vastzitten of als u het ge-
reedschap onbeheerd laat, ook als dat
slechts voor korte tijd is. Houd de stroom-
kabel uit de buurt van de snijmessen.
Wacht tot alle delen van het tuingereed-
schap volledig tot stilstand zijn gekomen
voordat u deze aanraakt. De messen
draaien na het uitschakelen van het tuinge-
reedschap nog. Letsel kan het gevolg zijn.
Gebruik het tuingereedschap niet in de re-
gen en laat het niet in de regen liggen of
staan.
Bescherm uzelf tegen een elektrische
schok.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van de
snijmessen.
Bediening
f Laat kinderen of personen die deze voorschriften
niet hebben gelezen dit tuingereedschap nooit ge-
bruiken. In uw land gelden eventueel voorschriften
ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Be-
waar het tuingereedschap buiten het bereik van
kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
f Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te
worden gebruikt door personen (inclusief kinde-
ren) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of ge-
brekkige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen
ten aanzien van het gebruik van het tuingereed-
schap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te
stellen dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
f Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het
bijzonder kinderen, of huisdieren.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het ei-
gendom van anderen.
f Gebruik het tuingereedschap niet met blote voe-
ten of met open sandalen. Draag altijd stevige
schoenen en een lange broek.
f Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig
op stenen, stokken, metaaldraad, botten en ande-
re voorwerpen en verwijder deze.
f Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de
messchroeven of het maaimechanisme versleten
of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadig-
de messen en messchroeven altijd als complete
set, om onbalans te voorkomen.
f Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
f Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet
wanneer het gras nat is.
f Loop altijd rustig, nooit te snel.
f Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte
veiligheidsvoorzieningen of afschermingen of zon-
der veiligheidsvoorzieningen zoals stootbescher-
ming en/of grasvanger.
f Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras
altijd stevig staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit naar bo-
ven of naar beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het ver-
anderen van richting op een helling.
– Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruit-
lopen of bij het trekken van het tuingereed-
schap.
– Duw het tuingereedschap tijdens het maaien
altijd voorwaarts en trek het nooit naar het
lichaam toe.
f De messen moeten stilstaan als u het tuingereed-
schap voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt
over een plaats waar geen gras groeit en als u het
tuingereedschap verplaatst naar een plaats waar u
wilt maaien.
f Kantel het tuingereedschap bij het starten of aan-
trekken van de motor niet, behalve wanneer dit no-
dig is voor het starten in hoog gras. Til in dit geval
de van de bediener afgewende zijde door het om-
laagduwen van de handgreep niet verder dan nodig
omhoog. Let erop dat uw handen zich op de greep
bevinden wanneer u het tuingereedschap weer
laat lopen.
f Schakel het tuingereedschap in zoals in de ge-
bruiksaanwijzing beschreven en let erop dat uw
voeten ver genoeg van ronddraaiende delen verwij-
derd zijn.
f Breng handen en voeten niet in de buurt van of on-
der ronddraaiende delen.
f Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u met het
tuingereedschap werkt.
f Het tuingereedschap nooit optillen of dragen ter-
wijl de motor loopt.
f Houd stroom- en verlengkabels uit de buurt van
het mes. Het mes kan de kabels beschadigen en
deze met spanningvoerende delen in aanraking
brengen. Voorzichtig, er bestaat gevaar voor een
elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u zich van het tuingereedschap
verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt
of eraan werkt,
– na het raken van een voorwerp. Controleer het
tuingereedschap onmiddellijk op beschadigin-
gen en laat het indien nodig repareren,
– als het tuingereedschap op een ongewone ma-
nier begint te trillen (onmiddellijk controle-
ren).
Stroomaansluiting
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
f De spanning van de stroombron moet overeenko-
men met de gegevens op het typeplaatje van het
apparaat.
f Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te
sluiten op een stopcontact dat is beveiligd met
aardlekschakelaar van 30 mA.
f Gebruik bij het vervangen van de kabel van appa-
raat alleen de door de fabrikant geadviseerde aan-
sluitkabel. Zie de gebruiksaanwijzing voor bestel-
nummer en type.
f Pak de stekker nooit met natte handen vast.
f Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel,
klem deze niet vast en trek er niet aan. De kabel
kan anders beschadigd raken. Bescherm de kabel
tegen hitte, olie en scherpe randen.
f De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing
vermelde diameter hebben en moet spatwaterbe-
schermd zijn. De verbinding van stekker en con-
trastekker mag niet in het water liggen.
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 29 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Pagina: 29
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
30 | Nederlands
Onderhoud
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
f Controleer of alle moeren, bouten en schroeven
vastzitten, zodat een veilige toestand van het tuin-
gereedschap gewaarborgd is.
f Controleer de grasbak regelmatig op toestand en
slijtage.
f Controleer het tuingereedschap. Versleten of be-
schadigde delen moeten veiligheidshalve worden
vervangen.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch
afkomstig zijn.
Elektrische veiligheid
f Let op! Schakel het apparaat vóór onderhouds-
en reinigingswerkzaamheden uit en trek de stek-
ker uit het stopcontact. Hetzelfde geldt wanneer
de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in
de war is.
f Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld,
draaien de messen nog enkele seconden.
f Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet
aan.
Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïsoleerd
en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning be-
draagt 230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU
220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik
alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is ver-
krijgbaar bij de erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F,
H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) worden
gebruikt.
Als u een verlengkabel voor het gereedschap gebruikt,
moeten dat kabels met de volgende aderdiameters
zijn:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt, moet de-
ze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften beschreven)
een aardedraad bezitten die via de stekker met de aar-
dedraad van uw elektrische installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de
Bosch-klantenservice om advies.
f VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Ver-
lengkabels, stekkers en contrastekkers moeten
waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitens-
huis goedgekeurd zijn.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aard-
lekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal
30 mA geadviseerd. De aardlekschakelaar moet vóór
gebruik altijd worden gecontroleerd.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen
door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepa-
reerd.
Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië
worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de
aan het tuingereedschap aangebrachte stekker met de
verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de ver-
lengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit
rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De verleng-
kabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen
worden gecontroleerd en mag alleen in onbeschadig-
de toestand worden gebruikt.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het le-
zen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg er-
voor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het
juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereed-
schap goed en veilig te gebruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van
tuinen, alleen voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Symbool Betekenis
Bewegingsrichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderde-
len
Gazonmaaier Rotak 40 Rotak 43
Zaaknummer 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Opgenomen vermogen W 1700 1800
Mesbreedte cm 40 43
Maaihoogte mm 20 – 70 20 –70
Inhoud grasbak l 50 50
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,4 13,5
Isolatieklasse /II /II
Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillen-
de uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuin-
gereedschappen kunnen afwijken.
Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kun-
nen nadelige gevolgen voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,36 ohm
worden geen storingen verwacht.
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1 m afstand).
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens
EN 60335:
Trillingsemissiewaarde ah
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 30 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Pagina: 30
Nederlands | 31
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
Conformiteitsverklaring
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montage en gebruik
Storingen opsporen
Klantenservice en advies
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het tuingereedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende oude elektrische en elektroni-
sche apparaten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet
meer bruikbare elektrische en elektroni-
sche apparaten worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens”
beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:
EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG en
2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
dB(A) 96 96
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Montage van de greepbeugels 2
Grasbak in elkaar zetten 3
Gasbak inzetten en verwijderen 3
Maaihoogte instellen 4
Verlengkabel aanbrengen 5
Inschakelen 5
Uitschakelen 5
Tips voor de werkzaamheden 5 – 6
Onderhoud van de messen 7
Toebehoren kiezen 8
STOP
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien be-
schadigd
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Gras te lang Grotere maaihoogte instellen en tuingereed-
schap kantelen om de startbelasting te ver-
minderen
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Tuingereedschap
loopt met onder-
brekingen
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien be-
schadigd
Interne bekabeling van tuingereedschap de-
fect
Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Tuingereedschap
maait onregelmatig
en/of
Motor loopt moei-
lijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap contro-
leren en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Mes goed monteren
Na het inschakelen
van het tuingereed-
schap draait het
mes niet
Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag altijd tuin-
handschoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Sterke trillingen of
geluiden
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Mes beschadigd Mes vervangen
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 31 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Rotak 40.

Stel een vraag over de Bosch Rotak 40

Heb je een vraag over de Bosch Rotak 40 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Rotak 40. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Rotak 40 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.