Bosch Rotak 32 LI HP handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Rotak 32 LI HP. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: Rotak 32 LI HP
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 53
54 | Nederlands
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Gebruik het tuingereedschap niet in de regen en
laat het niet in de regen liggen of staan.
Bescherm uzelf tegen een elektrische schok.
Niet van toepassing.
Gebruik het oplaadapparaat alleen in een droge
ruimte.
Het oplaadapparaat is voorzien van een veilig-
heidstransformator.
Bediening
 Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet heb-
ben gelezen dit tuingereedschap nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de
leeftijd van de bediener. Bewaar het tuingereedschap bui-
ten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt ge-
bruikt.
 Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden
gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het tuingereedschap.
Kinderenmoetenonder toezicht staan, om zeker te stellen
dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
 Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
 Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met
opensandalen.Draagaltijd stevige schoenenen eenlange
broek.
 Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig op ste-
nen, stokken, metaaldraad, botten en andere voorwerpen
en verwijder deze.
 Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de mes-
schroeven of het maaimechanisme versleten of bescha-
digd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en
messchroeven altijd als complete set, om onbalans te
voorkomen.
 Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
 Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij op-
komend onweer, niet met de gazonmaaier werken.
 Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet wanneer
het gras nat is.
 Loop altijd rustig, nooit te snel.
 Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte veilig-
heidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veilig-
heidsvoorzieningen zoals stootbescherming en/of gras-
vanger.
 Draag een gehoorbescherming.
 Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig
staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit naar boven of naar
beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van
richting op een helling.
 Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruitlopen of bij
het trekken van het tuingereedschap.
 Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voor-
waarts en trek het nooit naar het lichaam toe.
 De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap
voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats
waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap ver-
plaatst naar een plaats waar u wilt maaien.
 Kantel het tuingereedschap bij het starten of aantrekken
van de motor niet, behalve wanneer dit nodig is voor het
starten in hoog gras. Til in dit geval de van de bediener af-
gewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep
niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen
zichopdegreepbevindenwanneeruhettuingereedschap
weer laat lopen.
 Schakelhettuingereedschapinzoalsindegebruiksaanwij-
zing beschreven en let erop dat uw voeten ver genoeg van
ronddraaiende delen verwijderd zijn.
 Brenghandenen voetennietindebuurtvanofonderrond-
draaiende delen.
 Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u met het tuinge-
reedschap werkt.
 Hettuingereedschapnooitoptillenofdragenterwijldemo-
tor loopt.
 Verander het tuingereedschap niet. Ongeoorloofde ver-
anderingen kunnen de veiligheid van het tuingereedschap
beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.
 Controleer regelmatig de aansluitkabel en de gebruikte
verlengkabel. Sluit een beschadigde kabel niet aan op het
stroomnetenraakeenbeschadigdekabelnietaanvoordat
u de verbinding met het stroomnet verbroken heeft. Bij
een beschadigde kabel kunnen spanningvoerende delen
aangeraakt worden. Bescherm uzelf tegen gevaren door
een elektrische schok.
Stroomkringonderbreker losmaken:
– altijd wanneer u zich van het tuingereedschap verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan
werkt,
– na het raken van eenvoorwerp. Controleer het tuingereed-
schap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien
nodig repareren,
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 54 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
– alshettuingereedschapopeenongewonemanierbegintte
trillen (onmiddellijk controleren).
Onderhoud
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of er aan werkt.
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Controleer de grasbak regelmatig op toestand en slijtage.
 Controleerhettuingereedschap.Versletenofbeschadigde
delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
 Gebruik uitsluitend voor het tuingereedschap voorziene
maaimessen.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu
 Controleer dat het tuingereedschap uitgeschakeld is
voordat u de accu in het gereedschap plaatst. Het plaat-
sen van een accu in tuingereedschap dat ingeschakeld is,
kan tot ongevallen leiden.
 Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen en
vocht.Hetbinnendringenvanwaterinhetoplaadapparaat
vergroot het risico van een elektrische schok.
 Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
 Laad geen accu’s van andere fabrikanten op. Het op-
laadapparaat is alleen geschikt voor het opladen van
Bosch-lithiumionaccu’s met de in de technische gegevens
vermelde spanningen. Anders bestaat er brand- en explo-
siegevaar.
 Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.
 Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een be-
schadiginghebtvastgesteld.Openhetoplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd perso-
neelenalleenmetoriginelevervangingsonderdelenre-
pareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stek-
kers vergroten het risico van een elektrische schok.
 Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk
brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in
een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen
optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
 Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s.Het gebruikvanandereaccu’s kantot letsel
en brandgevaar leiden.
 Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.
 Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
 Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen
voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat
explosiegevaar.
 Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.
 Bijbeschadigingenonjuistgebruikvandeaccukunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
 Bescherm de accu tegen vocht en water.
 Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen 0 °C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de au-
to liggen.
 Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge doek.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Symbool Betekenis
Reactierichting
Bewegingsrichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderdelen
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 55 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 55
56 | Nederlands
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen,
alleen voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1 m afstand).
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt ken-
merkend: geluidsdrukniveau 74 dB(A); geluidsvermogenni-
veau 86 dB(A). Onzekerheid K =0,42 dB.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) be-
paald volgens EN 60335: Trillingsemissiewaarde
ah <2,5 m/s2
, Onzekerheid K=1,5 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60335 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 87 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Accu-grasmaaier Rotak 32 LI Rotak 32 LI High Power
Zaaknummer 3 600 H85 D*0 3 600 H85 D*1
Mesbreedte cm 32 32
Maaihoogte mm 30 – 60 30 – 60
Inhoud grasbak l 31 31
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 10,4 10,4
Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap
Accu Li-Ion Li-Ion
Zaaknummer F 016 800 302 F 016 800 301
Nominale spanning V= 36 36
Capaciteit Ah 1,3 2,6
Oplaadtijd (bij lege accu)** min 60 95
Aantal accucellen 10 20
Oplaadapparaat AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 662
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 662
Laadstroom A 2,0 2,0
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6
Isolatieklasse /II /II
Oplaadapparaat AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Laadstroom A 4,0 4,0
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0
Isolatieklasse /II /II
**met oplaadapparaat AL 3620 CV Professional
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 56 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.05.2012
Montage en gebruik
Ingebruikneming
Voor uw veiligheid
 Let op! Schakel het tuingereedschap, maak de stroom-
kringonderbreker los en verwijder de accu voordat u
instel- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelf-
de geldt als de schakelaarkabel beschadigd, doorge-
sneden of in de war is.
 Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien
de messen nog enkele seconden.
 Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet aan.
Accu opladen
 Gebruik geen ander oplaadapparaat. Het meegeleverde
oplaadapparaatisafgestemdopdeinhettuingereedschap
ingebouwde lithiumionaccu.
 Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-
paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Deaccuisvoorzienvan een thermischebeveiligingdieervoor
zorgtdatdeaccualleeninhettemperatuurbereiktussen0 °C
en 45 °C kan worden opgeladen. Daardoor wordt een lange
levensduur van de accu bereikt.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u
voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-
raat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection (ECP)”
tegen testerkontladenbeschermd. Als deaccu leeg is, wordt
het tuingereedschap door een veiligheidsschakeling uitge-
schakeld: Het snijmes beweegt niet meer.
Druk na het automatisch uitschakelen van
het tuingereedschap niet meer op de
aan/uit-schakelaar. De accu kan anders beschadigd wor-
den.
Opladen
Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadappa-
raatinhetstopcontactendeaccu indeoplaadschacht wordt
gestoken.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en wordt de accu af-
hankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de opti-
male laadstroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het
oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.
Snel opladen
Snelopladenwordtaangegevendoorknipperenvandegroe-
ne LED-indicatie.
Indicatie-element op de accu: Tijdens het opladen gaan de
drie groene LED’sna elkaar branden en gaan deze kortuit. De
accu is volledig opgeladen als de drie groene LED’s continu
branden. Ongeveer 5 minuten nadat de accu volledig is opge-
laden, gaan de drie groene LED’s weer uit.
Opmerking: Het snel opladen is alleen mogelijk als de tempe-
ratuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempe-
ratuurbereik bevindt, zie het gedeelte „Technische gege-
vens”.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Montage van de greepbeugels 2
Grasbak in elkaar zetten 3
Gasbak inzetten en verwijderen 4
Accu opladen 5
Accu plaatsen 6
Stroomkringonderbreker losmaken en in
parkeerstand brengen
7
Maaihoogte instellen 8
Inschakelen 9
Tips voor de werkzaamheden 10
Uitschakelen, Stroomkringonderbreker los-
maken:
11
Accu verwijderen 12
Onderhoud van de messen 13
Toebehoren kiezen 14
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 57 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 57
58 | Nederlands
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Accu opgeladen
ContinubrandenvandegroeneLED-indicatie geeftaandat
de accu volledig opgeladen is.
Bovendien klinkt gedurende ca. 2 seconden een geluidssig-
naal waardoor akoestisch wordt aangegeven dat de accu vol-
ledig is opgeladen.
De accu kan vervolgens worden verwijderd en onmiddellijk
worden gebruikt.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft con-
tinu branden van de groene LED-indicatie aan dat de stek-
ker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat ge-
reed is voor gebruik.
Accutemperatuur onder 0 °C of boven 45 °C
ContinubrandenvanderodeLED-indicatiegeeftaandatde
temperatuur van de accu buiten het snellaadtemperatuurbe-
reik van 0 °C – 45 °Cligt. Zodra hettoegestane temperatuur-
bereik bereikt is, schakelt het oplaadapparaat automatisch
over op snelladen.
Alsdetemperatuurvandeaccubuitenhettoegestaneoplaad-
temperatuurbereik ligt, gaat de rode LED van de accu bran-
den wanneer u de accu in het oplaadapparaat zet.
Geen opladen mogelijk
Een andere storing tijdens het opladen wordt aangegeven
door knipperen van de rode LED-indicatie.
Het opladen kan niet worden gestart en het opladen van de
accu is niet mogelijk (zie gedeelte „Storingen opsporen”).
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het
oplaadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
in acht.
Accukoeling (Active Air Cooling)
De in het oplaadapparaat geïntegreerde ventilatorregeling
bewaakt de temperatuur van de ingezette accu. Als de ac-
cutemperatuur boven 30 °C ligt, wordt de accu door een ven-
tilator op de optimale oplaadtemperatuur gekoeld. De inge-
schakelde ventilator maakt een ventilatiegeluid.
Als de ventilator niet loopt, ligt de accutemperatuur in het op-
timale oplaadtemperatuurbereik, of is de ventilator defect. In
dit geval wordt de oplaadtijd van de accu langer.
Tips voor de werkzaamheden
Accu-oplaadindicatie
De accu is voorzien van een oplaadindicatie die de oplaad-
toestand van de accu aangeeft. De oplaadindicatie bestaat
uit drie groene LED’s.
Bediendetoetsvoordeoplaadindicatie omdeoplaadindictie
te activeren. Naca. 5 seconden gaatde oplaadindicatie auto-
matisch uit.
De oplaadtoestand kan ook worden gecontroleerd terwijl de
accu verwijderd is.
Alsnahetbedienenvandetoets geenvandeLED’sbrandt,is
de accu defect en moet deze worden vervangen.
Omveiligheidsredenenkandeoplaadtoestandalleenworden
opgevraagd als het tuingereedschap stilstaat.
Tijdens het opladen gaan de drie groene LED’s na elkaar bran-
denengaandezekortuit.Deaccuisvolledigopgeladenalsde
drie groene LED’s continu branden. Ongeveer 5 minuten na-
dat de accu volledig is opgeladen, gaan de drie groene LED’s
weer uit.
Indicatie voor temperatuurbewaking
De rode LED van de indicatie voor de temperatuurbewaking
geeft aan dat de accu of de elektronica van het tuingereed-
schap(alsdeaccuinhetgereedschapisgeplaatst)zichinniet
het optimale temperatuurbereik bevindt. In dit geval werkt
het tuingereedschap niet, of niet met volledig vermogen.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
LED-indicatie Accucapaciteit
Continu branden 3 groene LED’s ≥ 2/3
Continu branden 2 groene LED’s ≥ 1/3
Continu brandt 1 groene LED ≤ 1/3
Knipperlicht 1 groene LED Reserve
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 58 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
Temperatuurbewaking van de accu
De rode LED knippert als de knop of de aan/uit-schakelaar
wordt ingedrukt (terwijl de accu in het gereedschap is ge-
plaatst): De bedrijfstemperatuur van de accu ligt buiten het
temperatuurbereik van – 10 °C tot + 60 °C.
Bij een temperatuur boven 70 °C wordt de accu uitgescha-
keld tot deze zich weer in het toegestane bedrijfstempera-
tuurbereik bevindt.
Temperatuurbewaking van de elektronica van
het tuingereedschap
De rode LED brandt bij het indrukken van de aan/uit-schake-
laar continu:Detemperatuurvandeelektronicavanhettuin-
gereedschap bedraagt minder dan 5 °C of meer dan 75 °C.
Bij een temperatuur boven 90 °C wordt de elektronica van
het tuingereedschap uitgeschakeld tot deze zich weer in het
toegestane bedrijfstemperatuurbereik bevindt.
Maaivermogen (gebruiksduur accu)
Het maaivermogen (de gebruiksduur van de accu) is afhanke-
lijk van de eigenschappen van het gazon, zoals de grasdicht-
heid, de vochtigheid, de lengte van het gras en de maaihoog-
te.
Vaak in- en uitschakelen van het tuingereedschap tijdens het
maaienverminderteveneenshetmaaivermogen(looptijdvan
de accu).
Als u het maaivermogen (de gebruiksduur van de accu) wilt
optimaliseren, is het raadzaam om vaker te maaien, de maai-
hoogte te vergroten en in een passend tempo te lopen.
Het onderstaande voorbeeld toont de samenhang tussen
maaihoogte en maaivermogen met betrekking tot één accula-
ding.
Omdelooptijdteverlengen,kuntueenextraaccuofeenaccu
met een grotere capaciteit (Ah) via een erkende klantenser-
vice voor Bosch tuingereedschappen aanschaffen.
Storingen opsporen
Maaiomstandigheden
Zeer dun en droog gazon Dun en droog gazon
Maaivermogen (Rotak 32 LI)
tot 150 m2
tot 100 m2
Maaivermogen (Rotak 32 LI High Power)
tot 300 m2
tot 150 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
STOP
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Tuingereedschap
loopt niet
Verstopping mogelijk Stroomkringonderbreker losmaken:
Onderzijde van het tuingereedschap controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd tuinhand-
schoenen)
Accu niet vol opgeladen Accu opladen
Accu niet (goed) ingestoken Accu plaatsen
Gras te lang Grotere maaihoogte instellen en tuingereedschap
kantelen om de startbelasting te verminderen
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere maai-
hoogte in
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet volle-
dig ingezet
Goed inzetten
De motor start na het bedienen van de aan/uit-
schakelaar met een geringe vertraging
Bedien de aan/uit-schakelaar ca. 1 –3 seconden
om de motor te starten
Motor start en stopt
vervolgens weer
Accu niet vol opgeladen Accu opladen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet volle-
dig ingezet
Goed inzetten
Accu niet (goed) ingestoken Accu plaatsen
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Grotere maaihoogte instellen
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 59 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Pagina: 59
60 | Nederlands
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Onderhoud van de accu
 Let op! Schakel het tuingereedschap, maak de stroom-
kringonderbreker los en verwijder de accu en de gras-
mand voordat u instel- of reinigingswerkzaamheden
uitvoert.
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of er aan werkt.
Neem de volgende aanwijzingen en maatregelen in acht om
een optimaal gebruik van de accu te waarborgen.
– Bescherm de accu tegen vocht en water.
– Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen 0 °C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de au-
to liggen.
– Laat de accu bij fel zonlicht de accu niet in het tuingereed-
schap zitten.
– De optimale temperatuur voor het bewaren van de accu
bedraagt 5 °C.
– Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge doek.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Tuingereedschap
loopt met onderbre-
kingen
Interne bekabeling van tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere maai-
hoogte in
Tuingereedschap
maait onregelmatig
en/of
Motor loopt moeilijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd tuinhand-
schoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Mes goed monteren
Maaivermogen (ge-
bruiksduur accu) on-
voldoende
Maaihoogte te laag Stel een grotere maaihoogte in en maai langzamer
Gras te hoog Stel een grotere maaihoogte in en maai langzamer
Gras te nat of vochtig Wacht tot het gras droog is en loop langzamer
Gras te dicht Stel een grotere maaihoogte in, loop langzamer en
maai vaker
Een extra accu kunt u via een erkende klantenser-
vice voor Bosch tuingereedschappen aanschaffen
Neem contact op met klantenservice
Nahetinschakelenvan
het tuingereedschap
draait het maaimes
niet
Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag altijd tuinhand-
schoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Sterke trillingen of ge-
luiden
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Mes beschadigd Mes vervangen
Opladen niet mogelijk Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de ac-
cu enkele keren te plaatsen en te verwijderen, of
vervang de accu indien nodig
De accu is defect door een verbindingsbreuk in de
accu (afzonderlijke cellen)
Vervang de accu
De led-indicaties bran-
den niet nadat de stek-
ker in het stopcontact
is gestoken
Netsnoer van het oplaadapparaat is niet (of niet
goed) vastgestoken
Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect Controleer de netspanning en laat het oplaadappa-
raat eventueel nazien door een erkende klanten-
service voor Bosch elektrische gereedschappen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 60 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Rotak 32 LI HP.

Stel een vraag over de Bosch Rotak 32 LI HP

Heb je een vraag over de Bosch Rotak 32 LI HP en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Rotak 32 LI HP. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Rotak 32 LI HP zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.