Bosch Rotak 32 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Rotak 32. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: Rotak 32
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Noors

Inhoudsopgave

Pagina: 28
Nederlands | 29
Bosch Power Tools F 016 L70 769 | (3.2.14)
Wacht tot alle delen van het tuingereedschap vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze
aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen
van het tuingereedschap nog. Letsel kan het ge-
volg zijn.
Gebruik het tuingereedschap niet in de regen en
laat het niet in de regen liggen of staan.
Bescherm uzelf tegen een elektrische schok.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snij-
messen.
Bediening
 Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet heb-
ben gelezen dit tuingereedschap nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de
leeftijd van de bediener. Bewaar het tuingereedschap bui-
ten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt ge-
bruikt.
 Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden
gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het tuingereedschap.
Kinderenmoetenonder toezicht staan, om zeker te stellen
dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
 Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
 Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met
opensandalen.Draagaltijd stevige schoenenen eenlange
broek.
 Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig op ste-
nen, stokken, metaaldraad, botten en andere voorwerpen
en verwijder deze.
 Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de mes-
schroeven of het maaimechanisme versleten of bescha-
digd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en
messchroeven altijd als complete set, om onbalans te
voorkomen.
 Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
 Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet wanneer
het gras nat is.
 Loop altijd rustig, nooit te snel.
 Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte veilig-
heidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veilig-
heidsvoorzieningen zoals stootbescherming en/of gras-
vanger.
 Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig
staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit naar boven of naar
beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van
richting op een helling.
– Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruitlopen of bij
het trekken van het tuingereedschap.
– Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voor-
waarts en trek het nooit naar het lichaam toe.
 De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap
voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats
waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap ver-
plaatst naar een plaats waar u wilt maaien.
 Kantel het tuingereedschap bij het starten of aantrekken
van de motor niet, behalve wanneer dit nodig is voor het
starten in hoog gras. Til in dit geval de van de bediener af-
gewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep
niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen
zichopdegreepbevindenwanneeruhettuingereedschap
weer laat lopen.
 Schakelhettuingereedschapinzoalsindegebruiksaanwij-
zing beschreven en let erop dat uw voeten ver genoeg van
ronddraaiende delen verwijderd zijn.
 Brenghandenen voetennietindebuurtvanofonderrond-
draaiende delen.
 Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u met het tuinge-
reedschap werkt.
 Hettuingereedschapnooitoptillenofdragenterwijldemo-
tor loopt.
 Houd stroom- en verlengkabels uit de buurt van het
mes. Het mes kan de kabels beschadigen en deze met
spanningvoerende delen in aanraking brengen. Voorzich-
tig, er bestaat gevaar voor een elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u zich van het tuingereedschap verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan
werkt,
– na het raken van eenvoorwerp. Controleer het tuingereed-
schap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien
nodig repareren,
– alshettuingereedschapopeenongewonemanierbegintte
trillen (onmiddellijk controleren).
Stroomaansluiting
 De spanning van de stroombron moet overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
 Geadviseerdwordtomditapparaatalleenaantesluitenop
een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar
van 30 mA.
 Gebruikbijhetvervangenvandekabelvanapparaatalleen
de door de fabrikant geadviseerde aansluitkabel. Zie de
gebruiksaanwijzing voor bestelnummer en type.
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 29 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Pagina: 29
30 | Nederlands
F 016 L70 769 | (3.2.14) Bosch Power Tools
 Pak de stekker nooit met natte handen vast.
 Rijd nietoverdeaansluitkabel of de verlengkabel, klemde-
ze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders be-
schadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en
scherpe randen.
 De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermel-
dediameterhebbenenmoetspatwaterbeschermdzijn.De
verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het
water liggen.
 Draagaltijdtuinhandschoenenwanneerudescherpemes-
sen vastpakt of er aan werkt.
Elektrische veiligheid
 Let op! Schakel het tuingereedschap uit en trek de net-
stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt
wanneerdestroomkabelbeschadigd,doorgesnedenof
in de war is.
 Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien
de messen nog enkele seconden.
 Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet aan.
Hettuingereedschapisvooruwveiligheidgeïsoleerdenheeft
geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC,
50 Hz (voor landen buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk
van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengka-
bels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F,
H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) worden ge-
bruikt.
Als u een verlengkabel voor het gereedschap gebruikt, moe-
ten dat kabels met de volgende aderdiameters zijn:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Opmerking:Alsueenverlengkabelgebruikt,moetdeze(zoals
bij de veiligheidsvoorschriften beschreven) een aardedraad
bezitten die via de stekker met de aardedraad van uw elektri-
sche installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch-
klantenservice om advies.
 VOORZICHTIG:Verlengkabels dienietvolgens devoor-
schriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Verlengkabels,
stekkers en contrastekkers moeten waterdicht uitge-
voerd en voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet op de
grond liggen.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekscha-
kelaarmeteenuitschakelstroomvanmaximaal30 mAgeadvi-
seerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden
gecontroleerd.
Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië wor-
den verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het
tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel
wordtverbonden.Destekkervandeverlengkabelmoettegen
spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber
bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting
worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden
gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand wor-
den gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.
Onderhoud
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of er aan werkt.
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Controleer de grasbak regelmatig op toestand en slijtage.
 Controleerhettuingereedschap.Versletenofbeschadigde
delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
 Gebruik uitsluitend voor het tuingereedschap voorziene
maaimessen.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen,
alleen voor particulier gebruik.
Symbool Betekenis
Bewegingsrichting
Reactierichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderdelen
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 30 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Pagina: 30
Nederlands | 31
Bosch Power Tools F 016 L70 769 | (3.2.14)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60335.
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt ken-
merkend: geluidsdrukniveau 79 dB(A); geluidsvermogenni-
veau 93 dB(A). Onzekerheid K =1 dB.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335:
ah <2,5 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60335 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 94 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
27.01.2014
Montage en gebruik
Storingen opsporen
Gazonmaaier Rotak 32
Productnummer 3 600 H85 B..
Opgenomen vermogen W 1200
Mesbreedte cm 32
Maaihoogte mm 20 – 60
Inhoud grasbak l 31
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,6
Isolatieklasse /II
Serienummer zie typeplaatje op tuinge-
reedschap
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De
handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwij-
ken.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Montage van de greepbeugels 2
Grasbak in elkaar zetten 3
Gasbak inzetten en verwijderen 3
Maaihoogte instellen 4
Verlengkabel aanbrengen 5
Inschakelen 5
Uitschakelen 5
Tips voor de werkzaamheden 5 – 6
Onderhoud van de messen 7
Toebehoren kiezen 7
STOP
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controleren en indien
nodig vrij maken (draag altijd tuinhandschoenen)
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere maaihoogte in
Maaihoogte voor de omstandigheden
van het moment te laag
Grotere maaihoogte instellen
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 31 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Pagina: 31
32 | Dansk
F 016 L70 769 | (3.2.14) Bosch Power Tools
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende oude elektrische en elektronische ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in natio-
naal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische en elektronische apparaten worden
ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt. Gør
dig fortrolig med haveværktøjets betjeningsanordninger
ogkorrekteanvendelse.Opbevarbetjeningsvejledningen
til senere brug.
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Pas på udkastede eller flyvende genstande, der
kan kvæste tilskuere.
Advarsel: Hold god afstand til haveværktøjet, når
det arbejder.
Vær forsigtig: Berør ikke de roterende knive. Kni-
veneerskarpe.Paspåtæerneogfingrene-dekan
blive skåret af.
Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud af stik-
dåsen,førværktøjetindstillesellerrengøres,hvis
ledningen er sammenfiltret eller før haveværktø-
jet forlades uden opsyn i længere tid. Hold elled-
ningen borte fra skæreknivene.
Vent til alle haveværktøjets dele er standset helt,
før de berøres. Knivene fortsætter med at rotere,
efter at der er blevet slukket for haveværktøjet.
En roterende kniv kan forårsage kvæstelser.
Tuingereedschap loopt
met onderbrekingen
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd
Interne bekabeling van tuingereed-
schap defect
Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere maaihoogte in
Tuingereedschap maait
onregelmatig
en/of
Motor loopt moeilijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controleren en indien
nodig vrij maken (draag altijd tuinhandschoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Mes goed monteren
Na het inschakelen van
het tuingereedschap
draait het mes niet
Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag altijd tuinhandschoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast (17 Nm)
Sterke trillingen of gelui-
den
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast (17 Nm)
Mes beschadigd Mes vervangen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 32 Monday, February 3, 2014 4:10 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Rotak 32.

Stel een vraag over de Bosch Rotak 32

Heb je een vraag over de Bosch Rotak 32 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Rotak 32. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Rotak 32 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.