Bosch PWS 850-125 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PWS 850-125. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Haakse slijper
  • Model/naam: PWS 850-125
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 1C6 (2015.06) O / 146 WEU
WEU WEU
PWS
680-115 | 700 | 7-115 | 700-115 | 7000 | 700-125 | 720-115 | 730-115 |
750-115 | 750-125 | 780-125 | 75-115 | 7500 | 7800 | 850-115 | 850-125 |
8000
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
OBJ_DOKU-32634-004.fm Page 1 Tuesday, June 30, 2015 8:16 AM
Pagina: 72
Nederlands | 73
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa 2/A
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Smaltimento
Avviareadunriciclaggiorispettoso dell’ambiente gliimballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devonoessereraccoltiseparatamenteedes-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
schegereedschappenvoorgebruikmeteenaccu(zondernet-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 73 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 73
74 | Nederlands
1 609 92A 1C6 | (30.6.15) Bosch Power Tools
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor haakse slijpmachi-
nes
Algemene waarschuwingen voor slijpen, schuren, borste-
len en doorslijpen
 Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik
als slijpmachine, schuurmachine, borstelmachine en
doorslijpmachine. Neem alle waarschuwingen, aanwij-
zingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elektri-
sche gereedschap ontvangt in acht. Als u de volgende
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.
 Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor po-
lijstwerkzaamheden. Toepassingen waarvoor het elektri-
sche gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren en ver-
wondingen veroorzaken.
 Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant
speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien
en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.
 Het toegestane toerental van het inzetgereedschap
moet minstens even hoog zijn als het maximale toeren-
tal dat op het elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken
en wegvliegen.
 De buitendiameter en de dikte van het inzetgereed-
schap moeten overeenkomen met de maatgegevens
van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afge-
schermd of gecontroleerd worden.
 Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk
moeten nauwkeurig op de schroefdraad van de uit-
gaande as passen. De gatdiameter van met een flens
gemonteerdeinzetgereedschappenmoetpassenbijde
opnamediametervandeflens.Inzetgereedschappendie
nietnauwkeurigophetelektrischegereedschapbevestigd
worden, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot
verlies van de controle leiden.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 74 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
 Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Con-
troleer voor het gebruik altijd inzetgereedschappen
zoals slijpschijven op afsplinteringen en scheuren,
steunschijven op scheuren of sterke slijtage en draad-
borstels op losse of gebroken draden. Als het elektri-
schegereedschapofhetinzetgereedschapvalt,dientu
te controleren of het beschadigd is, of gebruik een on-
beschadigd inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-
schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het elektri-
sche gereedschap een minuut lang met het maximale
toerental lopen. Daarbij dient u en dienen andere per-
sonen uit de buurt van het ronddraaiende inzetgereed-
schap te blijven. Beschadigde inzetgereedschappen bre-
ken meestal gedurende deze testtijd.
 Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of veiligheidsbril.
Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speci-
aal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegen-
houdt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen weg-
vliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan.Eenstof-ofadembeschermingsmaskermoethet
bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.
 Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. Iedereen
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermende uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de di-
recte werkomgeving.
 Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde
greepvlakkenvastalsuwerkzaamhedenuitvoertwaar-
bij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een on-
der spanning staande leiding kan ook metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.
 Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzet-
gereedschappen. Als u de controle over het elektrische
gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
snedenofmeegenomenenuwhandof armkaninhetrond-
draaiende inzetgereedschap terechtkomen.
 Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat
het inzetgereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact ko-
men met het oppervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
 Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u
het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.
 Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.
 Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
vanbrandbarematerialen. Vonken kunnen deze materia-
len ontsteken.
 Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vloeiba-
re koelmiddelenvereistzijn. Het gebruik van water ofan-
dere vloeibarekoelmiddelen kantoteenelektrischeschok
leiden.
Terugslag en bijbehorende waarschuwingen
 Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vast-
hakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals
een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken
of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraai-
ende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontro-
leerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van
het inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokke-
ring.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt
of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werk-
stukinvalt,zichvastgrijpen.Daardoorkandeslijpschijfuit-
breken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf be-
weegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de
bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-
juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische ge-
reedschap. Terugslag kan worden voorkomen door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.
 Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng
uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de te-
rugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de ex-
trahandgreep,indienaanwezig,omdegrootstmogelij-
ke controle te hebben over terugslagkrachten of
reactiemomentenbijhetoptoerenkomen.Debediener
kandoorgeschiktevoorzorgsmaatregelendeterugslag-en
reactiekrachten beheersen.
 Brenguwhandnooit inde buurt van draaiende inzetge-
reedschappen.Hetinzetgereedschapkanbijdeterugslag
over uw hand bewegen.
 Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektri-
schegereedschapbijeenterugslagwordtbewogen.De
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting
die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op
de plaats van de blokkering.
 Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschap-
pen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of te-
rugslag.
 Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke in-
zetgereedschappenveroorzakenvaakeenterugslagofhet
verlies van de controle over het elektrische gereedschap.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 75 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 75
76 | Nederlands
1 609 92A 1C6 | (30.6.15) Bosch Power Tools
Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerk-
zaamheden
 Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereed-
schap toegestane slijptoebehoren en de voor dit slijp-
toebehoren voorziene beschermkap. Slijptoebehoren
dat niet voor het elektrische gereedschap is voorzien, kan
niet voldoende worden afgeschermd en is niet veilig.
 Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd
worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van
de beschermkap uit steekt. Een onjuist gemonteerde
slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan
onvoldoende afgeschermd worden.
 De beschermkap moet stevig op het elektrische ge-
reedschap zijn aangebracht en voor een maximum aan
veiligheid zodanig zijn ingesteld dat het kleinst moge-
lijke deel van het slijptoebehoren open naar de bedie-
ner wijst. De beschermkap helpt de bediener te bescher-
men tegen brokstukken en toevallig contact met het
slijptoebehoren alsmede tegen vonken die de kleding kun-
nen doen ontbranden.
 Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de
geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoor-
beeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafna-
me met de rand van de schijf. Een zijwaartse
krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebeho-
ren breken.
 Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste
maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf. Ge-
schikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen zo
hetgevaarvaneenslijpschijfbreuk.Flenzenvoordoorslijp-
schijven kunnen verschillen van de flenzen voor andere
slijpschijven.
 Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elek-
trische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elek-
trische gereedschappen zijn niet geconstrueerd voor de
hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschap-
pen en kunnen breken.
Overige bijzondere waarschuwingen voor doorslijpwerk-
zaamheden
 Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge
aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbe-
lasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de ge-
voeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mo-
gelijkheid van een terugslag of breuk van het
slijptoebehoren.
 Mijd de omgeving voor en achter de ronddraaiende
doorslijpschijf. Als u de doorslijpschijf in het werkstuk
van u weg beweegt, kan in het geval van een terugslag het
elektrische gereedschap met de draaiende schijf recht-
streeks naar u toe worden geslingerd.
 Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaam-
heden onderbreekt, schakelt u het elektrische gereed-
schapuitenhoudtuhetrustigtotdeschijftotstilstand
is gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende door-
slijpschijf uit de groef te trekken. Anders kan een te-
rugslag het gevolg zijn.Stel de oorzaak van het vastklem-
men vast en maak deze ongedaan.
 Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de door-
slijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voor-
dat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan
deschijfvasthaken,uithetwerkstukspringenofeenterug-
slag veroorzaken.
 Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico
van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf
te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun ei-
gen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zij-
den worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de
rand.
 Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in be-
staande muren of andere plaatsen zonder voldoende
zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen
van gas-of waterleidingen, elektrischeleidingenof andere
objecten een terugslag veroorzaken.
Bijzondere waarschuwingen voor schuurwerkzaamheden
 Gebruik geen schuurbladen met te grote afmetingen,
maarhouduaandevoorschriftenvandefabrikantvoor
de maten van schuurbladen. Schuurbladen die over de
rand van de steunschijf uitsteken, kunnen verwondingen
veroorzaken en kunnen tot blokkeren, scheuren van de
schuurbladen of terugslag leiden.
Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met
draadborstels
 Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens
hetnormalegebruikdraadstukkenverliest.Overbelast
de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Weg-
vliegende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne
kleding en/of de huid dringen.
 Als het gebruik van een beschermkap wordt geadvi-
seerd, dient u te voorkomen dat beschermkap en
draadborstel elkaar kunnen raken. Vlakstaal- en kom-
staalborstels kunnen door aandrukkracht en centrifugaal-
krachten hun diameter vergroten.
Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
 Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uit-
stand als de stroomvoorziening wordt onderbroken,
bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact
trekken van de stekker.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 76 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Hetelektrischegereedschapisbestemdvoorhetdoorslijpen,
afbramen en borstelen van metaal en steen zonder gebruik
van water.
Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen
moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden ge-
bruikt.
Bij doorslijpwerkzaamheden in steen moet voor voldoende
stofafzuiging worden gezorgd.
Met toegelaten slijpgereedschappen kan het elektrische ge-
reedschap voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier
worden gebruikt.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Ontgrendelingshendel voor beschermkap
2 Blokkeerknop uitgaande as
3 Aan/uit-schakelaar
4 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)
5 Uitgaande as
6 Beschermkap voor schuren
7 Opnameflens
8 Slijpschijf*
9 Spanmoer
10 Beschermkap voor doorslijpen*
11 Doorslijpschijf*
12 Handbescherming*
13 Rubber steunschijf*
14 Schuurblad*
15 Ronde moer*
16 Komstaalborstel*
17 Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede *
18 Diamantdoorslijpschijf*
19 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
20 Zekering (alleen 3 603 CA2 0..)
21 Draairichtingpijl op machinehuis
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden
vastgesteld volgens
EN 60745-2-3.
PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
3 603 ... CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0..
Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap
bedraagt kenmerkend
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescher-
ming.
dB(A)
dB(A)
dB
91
102
3
91
102
3
91
102
3
91
102
3
91
102
3
91
102
3
Totale trillingswaarden ah
(vectorsom van drie richtin-
gen) en onzekerheid K be-
paald volgens
EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte
(afbramen):
ah
K
Schuren met schuurblad:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
8,0
1,5
5,5
1,5
8,0
1,5
5,5
1,5
8,0
1,5
5,5
1,5
8,0
1,5
5,5
1,5
8,0
1,5
5,5
1,5
8,0
1,5
5,5
1,5
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 77 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 77
78 | Nederlands
1 609 92A 1C6 | (30.6.15) Bosch Power Tools
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Geluidsemissiewaarden
vastgesteld volgens
EN 60745-2-3.
PWS ... 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
3 603 ... CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4..
Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap
bedraagt kenmerkend
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescher-
ming.
dB(A)
dB(A)
dB
93
104
3
93
104
3
93
104
3
92
103
3
93
104
3
Totale trillingswaarden ah
(vectorsom van drie richtin-
gen) en onzekerheid K be-
paald volgens
EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte
(afbramen):
ah
K
Schuren met schuurblad:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
Geluidsemissiewaarden
vastgesteld volgens
EN 60745-2-3.
PWS ... 780-125 7500 7800 850-115 850-125 8000
3 603 ... CA2 7.. CA2 4.. CA2 7.. CA2 7.. CA2 7.. CA2 7..
Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap
bedraagt kenmerkend
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescher-
ming.
dB(A)
dB(A)
dB
92
103
3
93
104
3
92
103
3
93
104
3
92
103
3
92
103
3
Totale trillingswaarden ah
(vectorsom van drie richtin-
gen) en onzekerheid K be-
paald volgens
EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte
(afbramen):
ah
K
Schuren met schuurblad:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
10,0
1,5
5,0
1,5
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 78 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Technische gegevens
Haakse slijpmachines PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
Productnummer 3 603 ... CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0.. CA2 0..
Opgenomen vermogen W 701 701 701 701 701 701
Nominaal toerental min-1
11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. slijpschijfdiameter mm 115 115 115 115 115 125
Schroefdraad uitgaande
as M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max.lengteschroefdraad
uitgaande as mm 21 21 21 21 21 21
Nulspanningsbeveiliging      
Gewicht volgens EPTA-
Procedure 01:2014
– met trillingsdempen-
de extra handgreep
– met standaard extra
handgreep
kg
kg
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Isolatieklasse /II /II /II /II /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
Haakse slijpmachines PWS ... 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Productnummer 3 603 ... CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4 .. CA2 4.. CA2 4..
Opgenomen vermogen W 720 730 750 750 750 750
Nominaal toerental min-1
12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. slijpschijfdiameter mm 115 115 115 125 115 125
Schroefdraad uitgaande
as M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max.lengteschroefdraad
uitgaande as mm 21 21 21 21 21 21
Nulspanningsbeveiliging      
Gewicht volgens EPTA-
Procedure 01:2014
– met trillingsdempen-
de extra handgreep
– met standaard extra
handgreep
kg
kg
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Isolatieklasse /II /II /II /II /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnendeze gegevens
afwijken.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 79 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 79
80 | Nederlands
1 609 92A 1C6 | (30.6.15) Bosch Power Tools
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot
19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen er-
van voldoet en met de volgende normen overeenstemt
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 01.06.2015
Montage
Beschermingsvoorzieningen monteren
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Opmerking: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik of
bij beschadiging van de opnamevoorzieningen van de be-
schermkap of van het elektrische gereedschap moet het ge-
reedschapzospoedigmogelijkaandeklantenserviceworden
gestuurd. Zie voor adressen het gedeelte „Klantenservice en
gebruiksadviezen”.
Beschermkap voor schuren
Leg de beschermkap 6 op de op-
name van het elektrische gereed-
schap tot de codeernokken van
de beschermkap met de opname
overeenkomen. Houd daarbij de
ontgrendelingshendel 1 inge-
drukt.
Druk de beschermkap 6 op de as-
hals tot de kraag van de be-
schermkap op de flens van het
elektrische gereedschap zit en
draai de beschermkap tot deze
duidelijk hoorbaar vastklikt.
Pas de positie van de bescherm-
kap 6 aan de eisen van de bewer-
king aan. Druk daarvoor de ontgrendelingshendel 1 omhoog
en draai de beschermkap 6 in de gewenste stand.
 Stel de beschermkap 6 altijd zo in dat alle drie rode
nokken van de ontgrendelingshendel 1 in de bijbeho-
rende uitsparingen van de beschermkap 6 grijpen.
 Stel de beschermkap 6 zo in dat er geen vonken in de
richting van de bediener vliegen.
 De beschermkap 6 mag alleen kunnen worden ver-
draaid terwijl de ontgrendelingshendel 1 wordt be-
diend. Anders mag u het elektrische gereedschap in
geen geval verder gebruiken, maar moet u het aan de
de klantenservice versturen.
Opmerking: De codeernokken op de beschermkap 6 zorgen
ervoor dat er alleen een bij het elektrische gereedschap pas-
sende beschermkap gemonteerd kan worden.
Haakse slijpmachines PWS ... 780-125 7800 850-115 850-125 8000
Productnummer 3 603 ... CA2 7.. CA2 7.. CA2 7.. CA2 7.. CA2 7..
Opgenomen vermogen W 780 780 850 850 800
Nominaal toerental min-1
12000 12000 12000 12000 12000
max. slijpschijfdiameter mm 125 125 115 125 125
Schroefdraad uitgaande
as M 14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max.lengteschroefdraad
uitgaande as mm 21 21 21 21 21
Nulspanningsbeveiliging     
Gewicht volgens EPTA-
Procedure 01:2014
– met trillingsdempen-
de extra handgreep
– met standaard extra
handgreep
kg
kg
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Isolatieklasse /II /II /II /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 80 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
Beschermkap voor doorslijpen
 Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen
10.
 Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een
voldoende stofafzuiging.
De afzuigkap voor doorslijpen 10 wordt net als de bescherm-
kap voor schuren 6 gemonteerd.
Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede
De afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede 17 wordt
net als de beschermkap voor schuren 6 gemonteerd.
Extra handgreep
 Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 4.
Schroef de extra handgreep 4 afhankelijk van de werkwijze
rechts of links op het voorste deel van de machine vast.
Handbescherming
 Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 13, komstaalborstel, vlakstaalborstel of lamel-
lenschijf altijd de handbescherming 12.
Bevestig de handbescherming 12 met de extra handgreep 4.
Slijpgereedschappen monteren
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
Reinig de uitgaande as 5 en alle te monteren delen.
Druk voor het vastspannen en losdraaien van de slijpgereed-
schappen op de blokkeerknop 2 om de uitgaande as vast te
zetten.
 Bedien de blokkeerknop alleen als de uitgaande as stil-
staat. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.
Slijp- of doorslijpschijf
Let op de afmetingen van de slijpgereedschappen. De gatdia-
meter moet bij de opnameflens passen. Gebruik geen adap-
ters of reduceerstukken.
Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschijven op dat de
draairichtingpijl op de diamantdoorslijpschijf en de draairich-
ting van het elektrische gereedschap (zie draairichtingpijl op
de voorzijde van de machine) overeenkomen.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
Voor het bevestigen van de slijp- of doorslijpschijf schroeft u
de spanmoer 9 op de as en spant u de spanmoer met de pen-
sleutel.
 Controleer na de montage van het slijpgereedschap en
vóórhetinschakelenofhetslijpgereedschapcorrectis
gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat het
schuurgereedschap de beschermkap of andere delen
niet raakt.
Lamellenschijf
 Monteer voor werkzaamheden met de lamellenschijf
altijd de handbescherming 12.
Rubber steunschijf
 Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 13 altijd de handbescherming 12.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
Schroef de ronde moer 15 op de as en span deze met de pen-
sleutel.
Komstaalborstel of vlakstaalborstel
 Monteer voor werkzaamheden met de komstaal- of
vlakstaalborstel altijd de handbescherming 12.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
De komstaalborstel of vlakstaalborstel moet zo ver op de uit-
gaande as kunnen worden geschroefd, dat deze nauw aan-
sluit op de flens aan het einde van de schroefdraad van de uit-
gaande as. Span de komstaalborstel of vlakstaalborstel met
een steeksleutel vast.
Toegestane slijpgereedschappen
U kunt alle schuurgereedschappen gebruiken die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden genoemd.
Het toegestane toerental [min-1
] en de omtreksnelheid [m/s]
vandegebruikteslijpgereedschappenmoetenminstenseven
hoog zijn als de in de volgende tabel aangegeven waarden.
Let daarom op het toegestane toerental resp. de toegesta-
ne omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.
Machinekop draaien
Alleen bij elektrische gereedschappen met zaaknummer
3 603 CA2 0..:
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
U kunt de machinekop 180° draaien. Daardoor kan de
aan/uit-schakelaar voor bijzondere werkomstandigheden in
een gunstige positie worden gebracht, bijvoorbeeld voor
linkshandige bediening.
max.
[mm] [mm]
D b d [min-1
] [m/s]
115
125
6
6
22,2
22,2
11000
11000
80
80
115
125
–
–
–
–
11000
11000
80
80
75 30 M 14 11000 45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 81 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 81
82 | Nederlands
1 609 92A 1C6 | (30.6.15) Bosch Power Tools
– Verwijder de schroef van de borging 20 van de ontgrende-
lingshendel 1 (zie afbeelding A).
– Draai de vier schroeven helemaal uit (zie afbeelding B).
Draai de machinekop voorzichtig en zonder deze van het
machinehuis te nemen in de nieuwe stand. Draai de vier
schroeven weer vast.
– Schroef de borging 20 van de ontgrendelingshendel 1
weer aan de machinekop vast (zie afbeelding C).
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk „Beschermingsvoor-
zieningen monteren” in acht. De beschermkap mag alleen
kunnen worden verdraaid terwijl de ontgrendelingshendel 1
wordt bediend.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
 Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Bij gebruik van het elektrische gereedschap met mobiele
stroomaggregaten (generatoren) die nietover voldoendever-
mogensreservesofnietovereengeschiktespanningsregeling
(met aanloopstroomversterking) beschikken, kan vermo-
gensverlies of atypisch gedrag bij het inschakelen optreden.
Let erop dat het door u gebruikte stroomaggregaat geschikt
is, vooral met betrekking tot netspanning en -frequentie.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u
de aan/uit-schakelaar 3 naar voren.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 3 wilt vastzetten,
drukt u de aan/uit-schakelaar 3 vooraan omlaag tot deze vast-
klikt.
Alsuhetelektrischegereedschapwiltuitschakelen,laatude
aan/uit-schakelaar 3 los. Als deze vergrendeld is, drukt u de
aan/uit-schakelaar3kortachteraanomlaagenlaatudezever-
volgens los.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
 Controleer de slijpgereedschappen voor het gebruik.
Het slijpgereedschap moet op de juiste wijze zijn ge-
monteerd en vrij kunnen draaien. Laat het slijpgereed-
schap minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Ge-
bruik geen beschadigde, niet-ronde of trillende
slijpgereedschappen.Beschadigdeslijpgereedschappen
kunnen barsten of verwondingen veroorzaken.
Nulspanningsbeveiliging
De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
tenvanhetelektrischegereedschapnaeenonderbrekingvan
de stroomtoevoer.
Als u het gereedschap opnieuw wilt inschakelen, zet u de
aan/uit-schakelaar3indeuitgeschakeldestandenschakeltu
het elektrische gereedschap opnieuw in.
Tips voor de werkzaamheden
 Voorzichtigbijhetfrezenvansleuvenindragendewan-
den. Zie het gedeelte „Bouwkundige aspecten”.
 Span het werkstuk in als het niet door het eigen ge-
wicht stabiel ligt.
 Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat
het tot stilstand komt.
 Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting
nog enkele minuten onbelast lopen om het inzetge-
reedschap te laten afkoelen.
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
 Gebruik het elektrische gereedschap niet met een
doorslijpstandaard.
Afbramen
 Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerk-
zaamheden.
Met een werkhoek van 30° tot 40° krijgt u bij het afbramen
het beste werkresultaat. Beweeg het elektrische gereed-
schapmetmatigedrukheenenweer.Hetwerkstukwordtdan
niet te heet, verkleurt niet en krijgt geen groeven.
Lamellenschijf
Met de lamellenschijf (toebehoren) kunt u ook gebogen op-
pervlakken en profielen bewerken.
Lamellenschijvenhebbeneenaanzienlijklangerelevensduur,
eenlagergeluidsniveauenlagereslijptemperaturendantradi-
tionele slijpschijven.
Metaal doorslijpen
 Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen
10.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 82 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools 1 609 92A 1C6 | (30.6.15)
Werk bij het doorslijpen met een matige voorwaartse bewe-
ging, aangepast aan het te bewerken materiaal. Oefen geen
druk op de doorslijpschijf uit, houdt deze niet schuin en laat
de schijf niet oscilleren.
Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door er aan de zij-
kant tegen te drukken.
Met het elektrische ge-
reedschap moet altijd
tegenlopend worden ge-
slepen. Anders bestaat
het gevaar dat de machi-
ne ongecontroleerd uit
de zaaglijn wordt ge-
duwd.
Profielen en vierkantbui-
zenkuntuhetbestbijde
kleinste diameter door-
slijpen.
Steen doorslijpen
 Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een
voldoende stofafzuiging.
 Draag een stofmasker.
 Het elektrische gereedschap mag alleen worden ge-
bruik voor droog doorslijpen en droog schuren.
Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een dia-
mantdoorslijpschijf.
Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de gelei-
dingsslede17moetdestofzuigervoorhetafzuigenvansteen-
stof goedgekeurd zijn. Bosch levert geschikte stofzuigers.
Schakel het elektrische
gereedschap in en
plaats het met het voor-
ste deel van de geleide-
slede op het werkstuk.
Duw het elektrische ge-
reedschap verder met
een matige voorwaartse
beweging, aangepast
aan het te bewerken ma-
teriaal.
Bij het doorslijpen van bijzonder harde materialen, bijvoor-
beeld beton met veel kiezel, kan de diamantdoorslijpschijf
oververhit raken en daardoor beschadigd worden. Een krans
van vonken rond de diamantdoorslijpschijf geeft dit duidelijk
aan.
Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat de diamant-
doorslijpschijf bij maximaal toerental korte tijd onbelast lo-
pen om deze te laten afkoelen.
Een duidelijk verminderde werksnelheid en een krans van
vonken rond de slijpschijf duiden op een stomp geworden di-
amantdoorslijpschijf. U kunt deze weer scherp maken door
kort te slijpen in abrasief materiaal, bijvoorbeeld kalkzand-
steen.
Bouwkundige aspecten
Voor sleuven in dragende muren geldt norm DIN 1053 deel 1
of gelden landspecifieke bepalingen.
Deze voorschriften moeten beslist in acht worden genomen.
Raadpleeg voor het begin van de werkzaamheden de verant-
woordelijke bouwkundige, architect of met de leiding belaste
bouwopzichter.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
 Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan.
Tijdens het bewerken van metalen kan geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen. Daardoor kan
de veiligheidsisolatie van het elektrische gereedschap
worden geschaad.
Bewaar en behandel het toebehoren zorgvuldig.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
OBJ_BUCH-1824-004.book Page 83 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PWS 850-125.

Stel een vraag over de Bosch PWS 850-125

Heb je een vraag over de Bosch PWS 850-125 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PWS 850-125. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PWS 850-125 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.