Bosch PWS 20-230 J handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PWS 20-230 J. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Haakse slijper
  • Model/naam: PWS 20-230 J
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 89
Nederlands | 91
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-976-001.book Page 91 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 90
92 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 92 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 91
Nederlands | 93
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor haakse
slijpmachines
Algemene waarschuwingen voor slijpen, schu-
ren, borstelen en doorslijpen
f Dit elektrische gereedschap is bestemd
voor gebruik als slijpmachine, schuurmachi-
ne, borstelmachine en doorslijpmachine.
Neem alle waarschuwingen, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het elek-
trische gereedschap ontvangt in acht. Als u
de volgende aanwijzingen niet in acht neemt,
kunnen een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel het gevolg zijn.
f Dit elektrische gereedschap is niet geschikt
voor polijstwerkzaamheden. Toepassingen
waarvoor het elektrische gereedschap niet is
voorzien, kunnen gevaren en verwondingen
veroorzaken.
f Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de
fabrikant speciaal voor dit elektrische ge-
reedschap is voorzien en geadviseerd. Het
feit dat u het toebehoren aan het elektrische
gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.
f Het toegestane toerental van het inzetge-
reedschap moet minstens even hoog zijn als
het maximale toerental dat op het elektri-
sche gereedschap vermeld staat. Toebeho-
ren dat sneller draait dan toegestaan, kan
breken en wegvliegen.
f De buitendiameter en de dikte van het in-
zetgereedschap moeten overeenkomen met
de maatgegevens van het elektrische ge-
reedschap. Inzetgereedschappen met on-
juiste afmetingen kunnen niet voldoende af-
geschermd of gecontroleerd worden.
f Slijpschijven, flenzen, steunschijven en an-
der toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische gereed-
schap passen. Inzetgereedschappen die niet
nauwkeurig op de uitgaande as van het elek-
trische gereedschap passen, draaien onge-
lijkmatig, trillen sterk en kunnen tot het ver-
lies van de controle leiden.
f Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik al-
tijd inzetgereedschappen zoals slijpschij-
ven op afsplinteringen en scheuren,
steunschijven op scheuren of sterke slijta-
ge en draadborstels op losse of gebroken
draden. Als het elektrische gereedschap of
het inzetgereedschap valt, dient u te con-
troleren of het beschadigd is, of gebruik
een onbeschadigd inzetgereedschap. Als u
het inzetgereedschap hebt gecontroleerd
en ingezet, laat u het elektrische gereed-
schap een minuut lang met het maximale
toerental lopen. Daarbij dient u en dienen
andere personen uit de buurt van het rond-
draaiende inzetgereedschap te blijven. Be-
schadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.
f Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Gebruik afhankelijk van de toepassing
een volledige gezichtsbescherming, oogbe-
scherming of veiligheidsbril. Draag voor zo-
ver van toepassing een stofmasker, een ge-
hoorbescherming, werkhandschoenen of
een speciaal schort dat kleine slijp- en ma-
teriaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen moe-
ten worden beschermd tegen wegvliegende
deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan. Een stof- of adembeschermings-
masker moet het bij de toepassing ontstaan-
de stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld
aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 93 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 92
94 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
f Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats waar
u werkt. Iedereen die de werkomgeving be-
treedt, moet persoonlijke beschermende
uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen
kunnen wegvliegen en verwondingen veroor-
zaken, ook buiten de directe werkomgeving.
f Houd het gereedschap alleen aan de geïso-
leerde greepvlakken vast als u werkzaam-
heden uitvoert waarbij het inzetgereed-
schap verborgen stroomleidingen of de
eigen stroomkabel kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding kan ook
metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok
leiden.
f Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen. Als u de
controle over het elektrische gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
sneden of meegenomen en uw hand of arm
kan in het ronddraaiende inzetgereedschap
terechtkomen.
f Leg het elektrische gereedschap nooit neer
voordat het inzetgereedschap volledig tot
stilstand is gekomen. Het draaiende inzetge-
reedschap kan in contact komen met het op-
pervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
f Laat het elektrische gereedschap niet lopen
terwijl u het draagt. Uw kleding kan door
toevallig contact met het draaiende inzetge-
reedschap worden meegenomen en het in-
zetgereedschap kan zich in uw lichaam bo-
ren.
f Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap. De motor-
ventilator trekt stof in het huis en een sterke
ophoping van metaalstof kan elektrische ge-
varen veroorzaken.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet in
de buurt van brandbare materialen. Vonken
kunnen deze materialen ontsteken.
f Gebruik geen inzetgereedschappen waar-
voor vloeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vloeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.
Terugslag en bijbehorende waarschuwingen
f Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend of geblokkeerd draaiend
inzetgereedschap, zoals een slijpschijf,
steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken of
blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor
wordt een ongecontroleerd elektrisch ge-
reedschap tegen de draairichting van het in-
zetgereedschap versneld op de plaats van de
blokkering.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werk-
stuk vasthaakt of blokkeert, kan de rand van
de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich
vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uit-
breken of een terugslag veroorzaken. De
slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de
bediener toe of van de bediener weg, afhan-
kelijk van de draairichting van de schijf op de
plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd
gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden
van het elektrische gereedschap. Terugslag
kan worden voorkomen door geschikte voor-
zorgsmaatregelen, zoals hieronder beschre-
ven.
f Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de grootst
mogelijke controle te hebben over terug-
slagkrachten of reactiemomenten bij het op
toeren komen. De bediener kan door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen de terugslag-
en reactiekrachten beheersen.
f Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen. Het inzet-
gereedschap kan bij de terugslag over uw
hand bewegen.
f Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een terug-
slag wordt bewogen. De terugslag drijft het
elektrische gereedschap in de richting die te-
gengesteld is aan de beweging van de slijp-
schijf op de plaats van de blokkering.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 94 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 93
Nederlands | 95
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
f Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat
inzetgereedschappen van het werkstuk te-
rugspringen en vastklemmen. Het rond-
draaiende inzetgereedschap neigt er bij hoe-
ken, scherpe randen of wanneer het
terugspringt toe om zich vast te klemmen.
Dit veroorzaakt een controleverlies of terug-
slag.
f Gebruik geen kettingblad of getand zaag-
blad. Zulke inzetgereedschappen veroorza-
ken vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.
Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en
doorslijpwerkzaamheden
f Gebruik uitsluitend het voor het elektrische
gereedschap toegestane slijptoebehoren
en de voor dit slijptoebehoren voorziene
beschermkap. Slijptoebehoren dat niet voor
het elektrische gereedschap is voorzien, kan
niet voldoende worden afgeschermd en is
niet veilig.
f Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het slijpgereedschap open naar de
bediener wijst. De beschermkap moet de be-
diener beschermen tegen brokstukken en
toevallig contact met het slijpgereedschap.
f Slijptoebehoren mag alleen worden ge-
bruikt voor de geadviseerde toepassings-
mogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp nooit
met het zijvlak van een doorslijpschijf.
Doorslijpschijven zijn bestemd voor materi-
aalafname met de rand van de schijf. Een zij-
waartse krachtinwerking op dit slijptoebeho-
ren kan het toebehoren breken.
f Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen
in de juiste maat en vorm voor de door u ge-
kozen slijpschijf. Geschikte flenzen steunen
de slijpschijf en verminderen zo het gevaar
van een slijpschijfbreuk. Flenzen voor door-
slijpschijven kunnen verschillen van de flen-
zen voor andere slijpschijven.
f Gebruik geen versleten slijpschijven van
grotere elektrische gereedschappen. Slijp-
schijven voor grotere elektrische gereed-
schappen zijn niet geconstrueerd voor de ho-
gere toerentallen van kleinere elektrische
gereedschappen en kunnen breken.
Overige bijzondere waarschuwingen voor
doorslijpwerkzaamheden
f Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en te hoge aandrukkracht. Slijp niet over-
matig diep. Een overbelasting van de door-
slijpschijf vergroot de slijtage en de gevoelig-
heid voor kantelen of blokkeren en daardoor
de mogelijkheid van een terugslag of breuk
van het slijptoebehoren.
f Mijd de omgeving voor en achter de rond-
draaiende doorslijpschijf. Als u de doorslijp-
schijf in het werkstuk van u weg beweegt,
kan in het geval van een terugslag het elektri-
sche gereedschap met de draaiende schijf
rechtstreeks naar u toe worden geslingerd.
f Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt u
het elektrische gereedschap uit en houdt u
het rustig tot de schijf tot stilstand is geko-
men. Probeer nooit om de nog draaiende
doorslijpschijf uit de groef te trekken. An-
ders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel
de oorzaak van het vastklemmen vast en
maak deze ongedaan.
f Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders
kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk
springen of een terugslag veroorzaken.
f Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico van een terugslag door een in-
geklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan
beide zijden worden ondersteund, vlakbij de
slijpgroef en aan de rand.
f Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere plaat-
sen zonder voldoende zicht. De invallende
doorslijpschijf kan bij het doorslijpen van
gas- of waterleidingen, elektrische leidingen
of andere objecten een terugslag veroorza-
ken.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 95 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 94
96 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
Bijzondere waarschuwingen voor schuurwerk-
zaamheden
f Gebruik geen schuurbladen met te grote af-
metingen, maar houd u aan de voorschrif-
ten van de fabrikant voor de maten van
schuurbladen. Schuurbladen die over de
rand van de steunschijf uitsteken, kunnen
verwondingen veroorzaken en kunnen tot
blokkeren, scheuren van de schuurbladen of
terugslag leiden.
Bijzondere waarschuwingen voor werkzaam-
heden met draadborstels
f Houd er rekening mee dat de draadborstel
ook tijdens het normale gebruik draadstuk-
ken verliest. Overbelast de draden niet
door een te hoge aandrukkracht. Wegvlie-
gende draadstukken kunnen gemakkelijk
door dunne kleding en/of de huid dringen.
f Als het gebruik van een beschermkap wordt
geadviseerd, dient u te voorkomen dat be-
schermkap en draadborstel elkaar kunnen
raken. Vlakstaal- en komstaalborstels kun-
nen door aandrukkracht en centrifugaal-
krachten hun diameter vergroten.
Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriële schade en kan een elektrische schok
veroorzaken.
f Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet de-
ze in de uit-stand als de stroomvoorziening
wordt onderbroken, bijvoorbeeld door
stroomuitval of uit het stopcontact trekken
van de stekker. Daardoor wordt ongecontro-
leerd opnieuw starten voorkomen.
f Gebruik voor het bewerken van steen een
stofafzuiging. De stofzuiger moet zijn goed-
gekeurd voor het zuigen van steenstof. Het
gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
f Gebruik voor het doorslijpen van steen een
geleidingsslede. Zonder zijwaartse geleiding
kan de doorslijpschijf vasthaken en een te-
rugslag veroorzaken.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens
de werkzaamheden stevig met beide han-
den vast en zorg ervoor dat u stevig staat.
Het elektrische gereedschap wordt met twee
handen veiliger geleid.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het gereedschap open en laat deze pagina
opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing
leest.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 96 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 95
Nederlands | 97
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
het doorslijpen, afbramen en borstelen van me-
taal en steen zonder gebruik van water.
Voor het doorslijpen van metaal moet een spe-
ciale beschermkap voor doorslijpen (toebeho-
ren) worden gebruikt.
Voor het doorslijpen van steen moet een specia-
le afzuigkap voor doorslijpen met geleidingssle-
de (toebehoren) worden gebruikt.
Met toegestaan schuurtoebehoren kan het elek-
trische gereedschap worden gebruikt voor het
schuren met schuurpapier.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Blokkeerknop uitgaande as
2 Aan/uit-schakelaar
3 Extra handgreep
4 Uitgaande as
5 Beschermkap voor schuren
6 Vastzetschroef voor beschermkap
7 Beschermkap voor doorslijpen*
8 Opnameflens met O-ring
9 Slijp-/doorslijpschijf*
10 Spanmoer
11 Snelspanmoer *
12 Beschermkap voor komsteen*
13 Komsteen*
14 Handbescherming*
15 Afstandsringen*
16 Rubber steunschijf*
17 Schuurblad*
18 Ronde moer*
19 Komstaalborstel*
20 Afzuigkap voor doorslijpen met
geleidingsslede *
21 Diamantdoorslijpschijf*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Haakse slijpmachines PWS 20-230 PWS 20-230 J PWS 1900
Zaaknummer 3 603 C59 W.. 3 603 C59 V.. 3 603 C59 W..
Opgenomen vermogen W 2000 2000 1900
Afgegeven vermogen W 1250 1250 1170
Nominaal toerental min-1
6500 6500 6500
Max. slijpschijfdiameter mm 230 230 230
Schroefdraad uitgaande as M 14 M 14 M 14
max. lengte schroefdraad uitgaande as mm 25 25 25
Aanloopstroombegrenzing – z –
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,4 4,4 4,4
Isolatieklasse /II /II /II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uit-
voeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige
elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Alleen voor elektrische gereedschappen zonder aanloopstroombegrenzing: Inschakeling veroorzaakt een kortduren-
de spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere machines
of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,25 ohm worden geen storingen verwacht.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 97 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 96
98 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
92 dB(A); geluidsvermogenniveau 103 dB(A).
Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen): trilling-
semissiewaarde ah=8 m/s2
, onzekerheid
K=1,5 m/s2
.
Schuren met schuurblad: trillingsemissiewaarde
ah=3,5 m/s2
, onzekerheid K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (van-
af 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.03.2009
Montage
Beschermingsvoorzieningen monteren
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Opmerking: Na breuk van de slijpschijf tijdens
het gebruik of bij beschadiging van de opname-
voorzieningen van de beschermkap of van het
elektrische gereedschap moet het gereedschap
zo spoedig mogelijk aan de klantenservice wor-
den gestuurd. Zie voor adressen het gedeelte
„Klantenservice en advies“.
Beschermkap voor schuren
Plaats de beschermkap 5 op de ashals. Pas de
positie van de beschermkap 5 aan de eisen van
de bewerking aan en vergrendel de bescherm-
kap 5 met de vastzetschroef 6.
f Stel de beschermkap 5 zo in dat er geen
vonken in de richting van de bediener vlie-
gen.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-976-001.book Page 98 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 97
Nederlands | 99
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
Beschermkap voor doorslijpen
f Gebruik voor het doorslijpen van metaal al-
tijd de beschermkap voor doorslijpen 7.
f Gebruik voor het doorslijpen van steen al-
tijd de afzuigkap voor doorslijpen met gelei-
dingsslede 20.
De afzuigkap voor doorslijpen 7 wordt net als de
beschermkap voor schuren 5 gemonteerd.
Extra handgreep
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
met de extra handgreep 3.
Schroef de extra handgreep 3 afhankelijk van de
werkwijze rechts of links op het voorste deel van
de machine vast.
Trillingsdempende extra handgreep
Dankzij de trillingsdempende extra handgreep
kunt u met weinig trillingen en daardoor aange-
namer en veiliger werken.
f Verander de extra handgreep op geen enke-
le wijze.
Gebruik een beschadigde extra handgreep niet
meer.
Handbescherming
f Monteer voor werkzaamheden met de rub-
ber steunschijf 16, komstaalborstel, vlaks-
taalborstel of lamellenschijf altijd de hand-
bescherming 14.
Bevestig de handbescherming 14 met de extra
handgreep 3.
Slijpgereedschappen monteren
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Slijp- en doorslijpschijven worden tijdens
de werkzaamheden zeer heet. Raak deze
niet aan voordat ze zijn afgekoeld.
Reinig de uitgaande as 4 en alle te monteren delen.
Druk voor het vastspannen en losdraaien van de
slijpgereedschappen op de blokkeerknop 1 om
de uitgaande as vast te zetten.
f Bedien de blokkeerknop alleen als de uit-
gaande as stilstaat. Anders kan het elektri-
sche gereedschap beschadigd raken.
Slijp- of doorslijpschijf
Let op de afmetingen van de slijpgereedschap-
pen. De gatdiameter moet bij de opnameflens
passen. Gebruik geen adapters of reduceerstuk-
ken.
Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschij-
ven op dat de draairichtingpijl op de diamant-
doorslijpschijf en de draairichting van het elek-
trische gereedschap (zie draairichtingpijl op de
voorzijde van de machine) overeenkomen.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina
met afbeeldingen zien.
Voor het bevestigen van de slijp- of doorslijp-
schijf schroeft u de spanmoer 10 op de as en
spant u de spanmoer met de pensleutel, zie het
gedeelte „Snelspanmoer”.
f Controleer na de montage van het slijpge-
reedschap en vóór het inschakelen of het
slijpgereedschap correct is gemonteerd en
vrij kan draaien. Controleer dat het schuur-
gereedschap de beschermkap of andere de-
len niet raakt.
In de opnameflens 8 is rondom
de centreerkraag een kunst-
stof onderdeel (O-ring) inge-
zet. Als de O-ring ontbreekt of
beschadigd is, moet deze be-
slist worden vervangen (zaak-
nummer 1 600 210 039), voor-
dat de opnameflens 8
gemonteerd wordt.
Lamellenschijf
f Monteer voor werkzaamheden met de la-
mellenschijf altijd de handbescherming 14.
Rubber steunschijf
f Monteer voor werkzaamheden met de rub-
ber steunschijf 16 altijd de handbescher-
ming 14.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina
met afbeeldingen zien.
Plaats voor de montage van de rubber steun-
schijf 16 de twee afstandsringen 15 op de uit-
gaande as 4.
Schroef de ronde moer 18 op de as en span de-
ze met de pensleutel.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 99 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 98
100 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
Komstaalborstel of vlakstaalborstel
f Monteer voor werkzaamheden met de kom-
staal- of vlakstaalborstel altijd de handbe-
scherming 14.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina
met afbeeldingen zien.
De komstaalborstel of vlakstaalborstel moet zo
ver op de uitgaande as kunnen worden ge-
schroefd, dat deze nauw aansluit op de flens
aan het einde van de schroefdraad van de uit-
gaande as. Span de komstaalborstel of vlaks-
taalborstel met een steeksleutel vast.
Komsteen
f Monteer voor werkzaamheden met de kom-
steen de speciale beschermkap 12.
De komsteen 13 mag slechts zo ver uit de be-
schermkap 12 steken als voor de bewerking strikt
nodig is. Stel de beschermkap 12 op deze maat in.
De volgorde van de montage kunt u op de pagina
met afbeeldingen zien.
Schroef de spanmoer 10 op de as en span deze
met de passende gebogen pensleutel.
Snelspanmoer
Voor het eenvoudig wisselen van slijpgereed-
schappen zonder hulpgereedschap kunt u in
plaats van de spanmoer 10 de snelspanmoer 11
gebruiken.
f De snelspanmoer 11 mag alleen worden ge-
bruikt voor slijp- of doorslijpschijven.
Gebruik alleen een onbeschadigde snelspan-
moer 11 die helemaal in orde is.
Let er bij het vastschroeven op dat de zijde
met het opschrift van de snelspanmoer 11 niet
naar de slijpschijf wijst. De pijl moet naar de
indexmarkering 22 wijzen.
Druk op de asblokkeer-
knop 1 om de uitgaan-
de as vast te zetten.
Om de snelspanmoer
vast te draaien, draait
u de slijpschijf krachtig
met de wijzers van de
klok mee.
Een op de juiste ma-
nier bevestigde en on-
beschadigde snelspan-
moer kunt u losdraaien
door de kartelring te-
gen de wijzers van de
klok in met de hand los
te draaien.
Draai een vastzittende
snelspanmoer nooit
met een tang los, maar
gebruik de pensleutel.
Plaats de pensleutel zoals op de afbeelding ge-
toond.
Toegestane slijpgereedschappen
U kunt alle schuurgereedschappen gebruiken
die in deze gebruiksaanwijzing worden ge-
noemd.
Het toegestane toerental [min-1
] en de omtreks-
nelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereed-
schappen moeten minstens even hoog zijn als
de in de volgende tabel aangegeven waarden.
Let daarom op het toegestane toerental resp.
de toegestane omtreksnelheid op het etiket
van het slijpgereedschap.
22
max.
[mm] [mm]
D b d [min-1
] [m/s]
230 8 22,2 6500 80
230 – – 6500 80
100 30 M 14 8500 45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-976-001.book Page 100 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 99
Nederlands | 101
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
Machinekop draaien
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
U kunt de machine-
kop in stappen van
90° draaien. Daar-
door kunt u de
aan/uit-schakelaar
voor bijzondere
werkzaamheden in
een gunstige bedie-
ningspositie bren-
gen, bijvoorbeeld
voor doorslijpwerkzaamheden met de afzuigkap
met geleidingsslede 20 of voor werkzaamheden
met de linkerhand.
Draai de vier schroeven helemaal naar buiten.
Draai de machinekop voorzichtig en zonder de-
ze van het machinehuis te nemen in de nieuwe
stand. Draai de vier schroeven weer vast.
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanraking of inademing van stof kan leiden
tot allergische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerver-
wekkend, in het bijzonder in combinatie met
toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door
bepaalde vakmensen worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmas-
ker met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Bij gebruik van het elektrische gereedschap met
mobiele stroomaggregaten (generatoren) die
niet over voldoende vermogensreserves of niet
over een geschikte spanningsregeling (met aan-
loopstroomversterking) beschikken, kan vermo-
gensverlies of atypisch gedrag bij het inschake-
len optreden.
Let erop dat het door u gebruikte stroomaggre-
gaat geschikt is, vooral met betrekking tot net-
spanning en -frequentie.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len, duwt u de aan/uit-schakelaar 2 naar voren
en drukt u deze vervolgens in.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen laat u de aan/uit-schakelaar 2 los.
f Controleer de slijpgereedschappen voor
het gebruik. Het slijpgereedschap moet op
de juiste wijze zijn gemonteerd en vrij kun-
nen draaien. Laat het slijpgereedschap min-
stens 1 minuut onbelast proefdraaien. Ge-
bruik geen beschadigde, niet-ronde of
trillende slijpgereedschappen. Beschadigde
slijpgereedschappen kunnen barsten of ver-
wondingen veroorzaken.
Aanloopstroombegrenzing (PWS 20-230 J)
De elektronische aanloopstroombegrenzing be-
grenst het vermogen bij het inschakelen van het
elektrische gereedschap en maakt het gebruik
met een zekering van 16 A mogelijk.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 101 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 100
102 | Nederlands
1 609 929 S69 | (20.4.09) Bosch Power Tools
Tips voor de werkzaamheden
f Voorzichtig bij het frezen van sleuven in
dragende wanden. Zie het gedeelte „Bouw-
kundige aspecten”.
f Span het werkstuk in als het niet door het
eigen gewicht stabiel ligt.
f Belast het elektrische gereedschap niet zo
sterk dat het tot stilstand komt.
f Laat het elektrische gereedschap na sterke
belasting nog enkele minuten onbelast lo-
pen om het inzetgereedschap te laten af-
koelen.
f Slijp- en doorslijpschijven worden tijdens
de werkzaamheden zeer heet. Raak deze
niet aan voordat ze zijn afgekoeld.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een doorslijpstandaard.
Afbramen
f Gebruik nooit doorslijpschijven voor af-
braamwerkzaamheden.
Met een werkhoek van 30° tot 40° krijgt u bij
het afbramen het beste werkresultaat. Beweeg
het elektrische gereedschap met matige druk
heen en weer. Het werkstuk wordt dan niet te
heet, verkleurt niet en krijgt geen groeven.
Lamellenschijf
Met de lamellenschijf (toebehoren) kunt u ook
gebogen oppervlakken en profielen bewerken.
Lamellenschijven hebben een aanzienlijk lange-
re levensduur, een lager geluidsniveau en lagere
slijptemperaturen dan traditionele slijpschijven.
Metaal doorslijpen
f Gebruik voor het doorslijpen van metaal al-
tijd de beschermkap voor doorslijpen 7.
Werk bij het doorslijpen met een matige voor-
waartse beweging, aangepast aan het te bewer-
ken materiaal. Oefen geen druk op de doorslijp-
schijf uit, houdt deze niet schuin en laat de
schijf niet oscilleren.
Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken.
Met het elektrische
gereedschap moet
altijd tegenlopend
worden geslepen.
Anders bestaat het
gevaar dat de ma-
chine ongecontro-
leerd uit de zaag-
lijn wordt geduwd.
Profielen en vier-
kantbuizen kunt u
het best bij de
kleinste diameter doorslijpen.
Steen doorslijpen
f Gebruik voor het doorslijpen van steen al-
tijd de afzuigkap voor doorslijpen met gelei-
dingsslede 20.
f Het elektrische gereedschap mag alleen
worden gebruik voor droog doorslijpen en
droog schuren.
Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voor-
keur een diamantdoorslijpschijf. Als beveiliging
tegen schuin wegdraaien moet de afzuigkap
voor doorslijpen met geleidingsslede 20 worden
gebruikt.
Gebruik het elektrische gereedschap alleen met
stofafzuiging en draag bovendien een stofmasker.
De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het
zuigen van steenstof. Bosch levert geschikte
stofzuigers.
Schakel het elektri-
sche gereedschap
in en plaats het
met het voorste
deel van de gelei-
deslede op het
werkstuk. Duw het
elektrische gereed-
schap verder met
een matige voor-
waartse beweging,
aangepast aan het te bewerken materiaal.
Bij het doorslijpen van bijzonder harde materia-
len, bijvoorbeeld beton met veel kiezel, kan de
diamantdoorslijpschijf oververhit raken en daar-
door beschadigd worden. Een krans van vonken
rond de diamantdoorslijpschijf geeft dit duide-
lijk aan.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 102 Monday, April 20, 2009 8:21 AM
Pagina: 101
Nederlands | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 S69 | (20.4.09)
Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat
de diamantdoorslijpschijf bij maximaal toerental
korte tijd onbelast lopen om deze te laten afkoe-
len.
Een duidelijk verminderde werksnelheid en een
krans van vonken rond de slijpschijf duiden op
een stomp geworden diamantdoorslijpschijf. U
kunt deze weer scherp maken door kort te slij-
pen in abrasief materiaal, bijvoorbeeld kalk-
zandsteen.
Bouwkundige aspecten
Voor sleuven in dragende muren geldt norm
DIN 1053 deel 1 of gelden landspecifieke bepa-
lingen.
Deze voorschriften moeten beslist in acht wor-
den genomen. Raadpleeg voor het begin van de
werkzaamheden de verantwoordelijke bouw-
kundige, architect of met de leiding belaste
bouwopzichter.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
f Bij extreme gebruiksomstandigheden kan
bij het bewerken van metalen geleidend
stof in het elektrische gereedschap terecht-
komen. Daardoor kan de veiligheidsisolatie
van het elektrische gereedschap worden
geschaad. Het is in dergelijke gevallen raad-
zaam een stationaire afzuiginstallatie te ge-
bruiken, de ventilatieopeningen vaak uit te
blazen en een aardlekschakelaar (FI) in de
elektrische verbinding op te nemen.
Bewaar en behandel het toebehoren zorgvuldig.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-976-001.book Page 103 Monday, April 20, 2009 8:21 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PWS 20-230 J.

Stel een vraag over de Bosch PWS 20-230 J

Heb je een vraag over de Bosch PWS 20-230 J en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PWS 20-230 J. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PWS 20-230 J zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.